Verouutiset 1-2017

Verouutiset 1-2017
Kevät 2017 veromuutosten
suunnittelun aikaa
yritysverotuksen nykyistä tasoa ja mallia
kilpailukyvyn, talouskasvun ja tuottavuuden
kannalta. Näitä kysymyksiä ovat esimerkiksi
yritysten aineelliseen ja aineettomaan
pääomaan
tekemien
investointien
verokohtelu sekä osaamisen verokohtelu.
Siltä osin kuin käsiteltävät asiat kytkeytyvät
osinkoverotukseen tai muuhun henkilöverotukseen, myös näiden veromuotojen
tarkastelu kuuluu työryhmän toimeksiantoon.
Työryhmä antaa suosituksia mahdollisesti
tarvittavista toimenpiteistä.
Jo pitkän aikaa verotuksen muutosten
suunnittelu on ajoittunut näkyvästi alkuvuoteen, kun syksyn budjettiriihen veromuutoksia on linjattu jo maalis-huhtikuuhun
ajoittuvassa kehysriihessä. Kehysriihessä
avataan pitkälti jo aina seuraavan vuoden
veromuutokset, jotka sitten tarkentuvat
budjettiriihessä,
kunnes
muokkaantuvat
hallituksen esityksiksi. Kevääseen 2017 on
ladattu
tukku
uudistusaihioita,
kun
hallituskauden puolivälin taival on käsillä.
Lisäksi parikin verotuksen kehittämisen
asiantuntijaryhmää
on
nimetty
pidempikantoisia linjauksia pohtimaan.
Yritysverotuksen asiantuntijaryhmä
Ensimmäinen työryhmä – yritysverotuksen
asiantuntijatyöryhmä – asetettiin 31.8.2016.
Työryhmän toimikausi on 12.9.2016 –
31.1.2017 ja sen tehtäväkenttään kuuluvat
mm. yritys- ja osinkoverouudistus. Hallitus on
lupautunut
nimenomaisesti
katsomaan
puoliväliriihessään näihin liittyvää verotusta.
Asiantuntijatyöryhmän työn taustana on se,
että hallitusohjelma sisältää selvitettäviä
hankkeita,
jotka
liittyvät
yritysja
osinkoverotukseen, mutta lisäksi hallitusohjelmassa todetaan, että yhteisöveron taso
tulee pitää kilpailukykyisenä. Työryhmän
tehtävänä on nimenomaan tarkastella
Työryhmä
esittää
myös
asiantuntijanäkemyksen
investointien
edistämiseksi
tarkoitetun varauksen käyttöönotosta yritysverotuksessa ja käsittelee hallitusohjelmassa
mainitut
osinkoverotuksesta
tehtävät
erillisselvitykset, joista toinen koskee First
North -kauppapaikalle listautuvien yhtiöiden
osinkoverotusta
ja
toinen
pienten
osinkotulojen verovapautta.
Eniten työryhmätyössä on julkisuutta saanut
vaihtoehtoiset osinkoveromallit. Ns. Viron
veromalli
näyttää
olevan
jo
hylätty.
Hylkäämistä on perusteltu mm. sillä, että se
ei Suomeen soveltuisi. Viron veromallia ei
toki Suomeen ole ajateltukaan sellaisenaan,
vaan elinkeinoelämän ehdotukset ovat
liittyneet
osinkoverotukseen.
Virossa
osakeyhtiöt
eivät
maksa
veroa
jakamattomasta voitosta lainkaan, mutta kun
esimerkiksi osinkoa jaetaan, niin yhtiö
maksaa veron.
Toisaalta taas nykyisen osinkoveromallin
paikkaaminen
tai
täydellisesti
uuden
osinkojärjestelmän asettaminen on saanut
paljon
puheenvuoroja.
Pk-yritysten
näkökulmasta nykyisen osinkomallin paikkaamiseen on väläytetty ns. nettovarallisuuskertoimen roimaa alenemista – siis
lähemmäs käypiä korkokantoja.
1
Valtion
taloudellisen
tutkimuskeskuksen
(Vattin) ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen
(Etlan) veroselvitykset, jotka oli tilattu
verouudistusta
silmälläpitäen,
viittaavat
lähinnä siihen, että verohuojennetun osingon
perusteena käytettävä tuottoprosentti tulisi
leikata 2 – 3 prosenttiin (nykyisin 8 %) ja 150
000 euron rajaa nostettava tai poistettava.
Tätä näkökulmaa on puolustettu mm. sillä,
että
nykyinen
nettovarallisuuskerroin
houkuttelee varojen jättämistä yhtiöön eikä
sen sijoittamista investointeihin. Nämä
näkökulma ei ole perusteltu. Nimittäin, jos
kerrointa pienennetään, nettovarallisuutta
lienee kerätään vieläkin ahkerammin. Lisäksi
eihän
omistaja
tee
investointeja
jäännöksestä, vaan sen perusteella, mitkä
parantavat
tai
muutoin
tehostavat
liiketoimintaa.
Toinen
osinkoverotuksen
uudistusmalli
lähtee
mm.
Belgiassa
tunnetusta ns. ACE-mallista. Siinä omasta
pääomasta saa tehdä verovähennyksen.
Tässä mallissa yhtiö saisi vähentää
verotettavasta tulostaan oman pääoman
riskittömän koron. Tämäkään malli ei
veroasiantuntijoiden mukaan ole lääke
tavoitteen saavuttamiseksi.
Työryhmä jättää olemassa olevien tietojen
mukaan
raporttinsa
muutama
viikko
määräajan päätyttyä eli puoliväliin helmikuuta
2017 mennessä. Hieman rohkea toteamus
voisi olla, että jos työryhmä esittää
merkittäviä muutoksia osinkoverotukseen nyt,
niin ne lienevät suhteellisen helposti
alasammuttavia.
Hallituspuolueet
tuskin
tulevat kuntavaalikeväänä esittämään mitään
kovin radikaaleja – jos mitään – muutoksia
osinkoverotukseen. Aika näyttää.
Tulolähdejaon poistamista
asiantuntijaryhmä
valmisteleva
Toinen työryhmä on asetettu valmistelemaan
tulolähdejaon
poistamista.
Tämä
asiantuntijaryhmä asetettiin 18.11.2016 ja
sen toimikausi on 1.12.2016 – 30.9.2017.
Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman
mukaan
tappioiden
vähentämisoikeutta
muutetaan siten, että tulolähdejakoa ei
sinänsä poisteta, mutta tulolähteen tappiot
voisi
osakeyhtiössä
vähentää
muiden
tulolähteiden tulosta. Hallitusohjelman kirjaus
korvattiin
kuitenkin
hallituksen
budjettineuvotteluissa 31.8. – 1.9.2016
pöytäkirjamerkinnällä, jonka mukaan syksyllä
2016
käynnistetään
lainvalmisteluhanke
tulolähdejaon poistamiseksi osakeyhtiöiltä
tuloverolain ja elinkeinotulon verottamisesta
annetun lain osalta siten, että säännökset
olisivat voimassa vuonna 2018. Aikataulu on
siis kiireinen. Se taas tekee asian yritysten
valmistautumisenkin kannalta haastavaksi.
Hallituksen
esitys
saataneen
vasta
loppusyksystä 2017, joten valmistautumisaika
jää todella lyhyeksi. Lisäksi aikataulu voi
jättää lainsäädäntöön epätoivottavia aukkoja.
Asia nimittäin on moniulotteinen.
Taustaksi onkin hyvä tuoda se, että
tulolähdejako on historian jäänne, jota on
aikaisemminkin yritetty poistaa ja se on ollut
aikaisemminkin
esillä
verotuksen
uudistamista
pohtineissa
työryhmässä.
Valtiovarainministeriön kesäkuussa 2001
asettama Tuloverotuksen kehittämistyöryhmä
ehdotti 31.10.2002 julkaistussa muistiossaan
(VM
12/2002),
että
elinkeinoverolakia
sovellettaisiin osakeyhtiöiden ja osuuskuntien
verotukseen myös siltä osin, kuin kysymys on
muusta kuin elinkeinotoiminnasta. Työryhmä
piti kuitenkin tärkeänä, että jatkovalmistelussa
selvitettäisiin,
missä
määrin
elinkeinoverotusta koskevista normeista on
perusteltua ja tarkoituksenmukaista poiketa
yhteisöjen
muun
toiminnan
kuin
elinkeinotoiminnan
tuottaman
tulon
verotuksessa.
2
Jatkovalmistelussa
tehtävän
selvityksen
valossa tuli harkita toteutuuko yhteisöjen
verotuksen
selkiyttäminen
tarkoituksenmukaisimmin siten, että tulolähdejaosta
luovutaan vai siten, että elinkeinoverolaissa
tarkoitettua elinkeino- toiminnan käsitettä
täsmennettäisiin. Viimeksi asia on ollut esillä
valtiovarainministeriön
20.12.2011
asettamassa
Elinkeinoverotuksen
asiantuntijatyöryhmässä, jonka tehtävänä oli
laatia
selvitys
elinkeinoverotuksen
uudistamisesta kilpailukyvyn ja veropohjan
turvaamiseksi. Työryhmän tuli selvittää mm.
tulolähdejaon poistamisen mahdollisuuksia.
Työryhmän katsoi 12.6.2013 julkaistussa
muistiossaan (VM 16/2013), että kaikkea
tulonhankkimistoimintaa tulisi verottaa yhtenä
kokonaisuutena
yhtenäisin
perustein
elinkeinoverolain mukaan. Työryhmä ei
tehnyt ehdotusta tulolähteiden poistamisesta,
vaan
katsoi,
että
uudistamisen
toteuttamistapa
olisi
arvioitava
jatkovalmistelussa. Työryhmä piti tärkeänä,
että
uudistus
ei
johda
veropohjan
kaventumiseen ja eri toimintamuotojen
välisen verokohtelun erojen kasvamiseen.
Istuvan työryhmän tehtävänä on valmistella
tarvittavat
säännökset
osakeyhtiöiden
tulolähdejaon poistamiseksi tuloverolain ja
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain
osalta.
Lainvalmistelussa
on
otettava
huomioon muutoksen vaikutukset mm.
verojärjestelmän
rakenteeseen,
erityismuotoisiin osakeyhtiöihin, tappiontasaukseen, konserniverotukseen, korkorajoitussäännöksiin, luovutusten veronalaisuuteen sekä kansainvälisiin tilanteisiin.
kun olisi säätää asiasta siten, että
elinkeinoverolaki sovelletaan osakeyhtiöihin
ja tällöin sen koko toiminta olisi näin ollen
EVL-tulolähteen toimintaa. Kysymykseksi jää
tällöin se, että uppoaisiko nykyinen ns. TVLomaisuus
EVL:n
omaisuuslajeihin
(käytännössä
käyttö-,
vaihtoja
rahoitusomaisuus). Liian helppo ratkaisu olisi
se, että säädettäisiin uusi omaisuuslaji –
sijoitusluonteinen omaisuus. Tällä ratkaisulla
kuitenkin
ongelmaa
vain
siirrettäisiin.
Käytännön kysymykset ovatkin jatkossa mm.
erityyppisiin
holdingyhtiöihin
liittyvät
kysymykset. Eli jos osakeyhtiön yli 10
prosenttia omistamien yhtiöiden osakemyynnit muuttuisivat kategorisesti verovapaiksi, miten mahdolliset väärinkäytökset
rajattaisiin jne. Vaikka asiaan liittyy lukuisia
ratkaistavia
asioita,
tämän
työryhmän
työskentelyn
etenemisen
seuraaminen
kuluvana vuonna on monelle yritykselle ja
yrittäjälle tärkeä kokonaisuus. Toistettakoon
kuitenkin vielä, että valmistautumisaika on
kovin rajattu.
Verotusmenettelyuudistus jatkuu
Kevään 2017 aikana myös verotusmenettelyn
ns. kolmas (III) lakipaketti näkee päivän
valonsa. Tämä lakipaketti koskee erityisesti
mm.
veronkorotussäännöksiä.
Toisen
vaiheen lainsäädäntökokonaisuutta koskevat
lait vahvistettiin 27.1.2017 ja lait tulevat
pääosin voimaan
1.11.2017.
Verotusmenettelyn ja veronkannon uudista mista
koskeva
ensimmäinen
lainsäädäntökokonaisuus vahvistettiin 9.9.2016 ja se tuli
voimaan tämän vuoden alusta.
Vaikka asiantuntijaryhmän työstä ei julkaista
erillistä raporttia, jo tässä vaiheessa voisi
ajatella, että suurimpia yksittäisiä kysymyksiä
ollevat
käyttömaisuusosakkeiden
verovapaussäännöksiin
liittyvä
kokonaisuus.
Suhteellisen yksioikoinen ja helppo ratkaisu
3
Tässä yhteydessä tarkastellaan III lakipaketin
sisällöllisiä kysymyksiä. Hallitus antaa siis
esityksenä kevään aikana. Hallitusohjelman
mukaan lakipakettien tavoitteet liittyvät
Verohallinnon
toiminnan
tehostamiseen,
verovelvollisten
oikeusturvaan
sekä
tiedonsaannin parantamiseen ja hallinnollisen
taakan keventämiseen. Hallitus luvannut
toteuttaa Verohallinnon kantamia veroja
koskevat
uudistukset,
joilla
yhdenmukaistetaan ja yksinkertaistetaan
verotus- ja veronkantomenettelyä sekä
verotuksen
muutoksenhakuja
seuraamusjärjestelmää. Lisäksi edistetään
sähköisiä toimintatapoja ja verotuksen
reaaliaikaistamista.
III lakipaketin keskeinen sisältö voidaan
ennakollisesti tiivistää seuraavasti:
−
−
−
Verovelvolliskohtainen verotuksen
päättyminen
Täydentävä verotuspäätös
Seuraamusmaksusäännösten uudistus
Verovelvolliskohtainen verotuksen
päättyminen
Verovelvolliskohtainen
verotuksen
päättyminen tarkoittaisi sitä, että Kaikkien
verovelvollisryhmien
(niin
luonnollisten
henkilöiden kuin yritystenkin) verotus voisi
päättyä
nykyistä
aiemmin.
Tämän
uudistuksen tavoitteena olisi parantaa
tuloverotuksen reaaliaikaisuutta. Kun tämä
johtaa yksilölliseen verotuksen päättymiseen,
edellyttää tämä varmuudella verovelvollisen
omaa tarkkaavaisuutta eli milloin oma tai
oman
yrityksen
verotus
päättyy.
Päättymiseen asti kun on mahdollisuus
yleisesti ottaen tehdä erilaisia vaatimuksia ja
täydennyksiä eri tavoin kuin sen jälkeen.
Myös Jäännösverojen ja veronpalautusten
aikataulut
määräytyisivät
verotuksen
verovelvolliskohtaisen päättymisajankohdan
mukaisesti
ja
ilmoitettaisiin
verotuspäätöksellä. Tämäkin luo omat lisävaatimuksensa tarkkaavaisuudelle.
Täydentävä verotuspäätös
Täydentävän verotuspäätöksen tavoitteena
on verotuksen toimittamisen joustavuus ja
reaaliaikaisuuden lisääntyminen. Menettely
yhdenmukaistuisi oma-aloitteisten verojen
verotusmenettelyn kanssa.
Verohallinto tekisi täydentävän verotuspäätöksen, jos verovelvollinen ilmoittaa
verotuksen päättymisen jälkeen veronalaisen
tulon, vähennyksen tai muun verotukseen
vaikuttavan tiedon, jota hän ei olisi
aikaisemmin ilmoittanut. Muutoksenhaku
tapahtuisi kuitenkin samassa menettelyssä ja
määräajassa kuin muihinkin Verohallinnon
tekemiin
ensiasteen
verotuspäätöksiin.
Esimerkiksi Verovelvollisen tulisi ilmoittaa
uusi verotukseen vaikuttava tieto yleisen 3
vuoden määräajan kuluessa verovuoden
päättymistä seuraavan vuoden alusta.
Seuraamusmaksusäännösten uudistus
Sanktiouudistuksessa yhdenmukaistetaan ja
yksinkertaistetaan verotuksen seuraamusjärjestelmää. Sen tavoitteena on edistää
oikea-aikaista
ilmoittamista
ja
oikeansisältöisten
veroilmoitusten
antamista,
kannustaa verovelvollista korjaamaan itse
verotuksessa
olevia
virheitä.
Samalla
vähennetään viranomaisharkintaa ja otetaan
käyttöön
nykyistä
kaavamaisemmat
seuraamusmaksut, ml. myöhästymismaksu.
Seuraamusmaksu-uudistukseen
liittyykin
ehkä yksi yrittäjiä ja yrityksiä koskeva tärkeä
muutos: veronkorotusten kohtuullistaminen.
Verohallinto
määrää
verovelvolliselle
veronkorotuksen, jos veroilmoitus tai muu
ilmoitus tai muu säädetty tieto tai selvitys on
annettu puutteellisena tai virheellisenä taikka
on jätetty kokonaan antamatta.
Sen sijaan Veronkorotusta ei määrätä
vähennysten/muiden verovelvollisen hyväksi
vaikuttavien
tietojen
perusteella,
ellei
laiminlyönti ole toistuvaa tai verovelvollisen
toiminta osoita ilmeistä piittaamattomuutta
verotusta koskevista velvoitteista.
4
Lisäksi veronkorotus voidaan jättää kokonaan
määräämättä, jos laiminlyönti on vähäinen tai
laiminlyönnille on pätevä syy.
Veronkorotus lasketaan lisätystä tulosta tai
jos tuloon ei tehdä lisäystä, lisääntyneestä
verosta (esim. aiheeton verosta tehtävä
vähennys). Verokorotuksen määrä on
erilainen eri tilanteissa. Jatkossa säännökset
voidaan jakaa ns. perustasoon (oletustaso),
korottaviin ja alentaviin tekijöihin sekä
arvioituun määrään. Lisäksi käytössä olisivat
oma-aloitteisen korjaamisen veronkorotus,
kun vaatimus tulee verotuksen päättymisen
jälkeen sekä erityistilanteet ja esimerkiksi
laiminlyönnin.
Erityistilanteet
tulevat
kysymyksiin esimerkiksi
siirtohinnoittelukysymyksissä. Laiminlyönnin voivat liittyä
esimerkiksi ilmoittamis- tai selvittämisvelvollisuuteen.
Perus- eli oletustaso tulee kysymykseen, jos
verovelvolliselle lisätään verotettavaa tuloa
(sis. perusteettoman vähennysvaatimuksen
oikaisun) tai veron määrä lisääntyy. Tämä
tason raja-arvot ovat: lisätty tulo on 2 % ja
lisääntynyt vero 10 % (eli 2 %/10 %).
Korottavia
tekijöitä
ovat
laiminlyönnin
toistuvuus
tai
verovelvollisen
piittaamattomuus verotusta koskevia velvoitteita
kohtaan. Raja-arvot ovat 3–10 % /15–50 %.
Alentavia tekijöitä ovat tulkinnanvaraisuus tai
muutoin epäselvä asia (luottamuksensuojasäännöksessä tarkoitetulla
tavalla)
tai
esimerkiksi perustaso on muutoin kohtuuton.
Raja-arvot ovat 1 % /5 %.
Kun verotus toimitetaan arvioimalla raja-arvot
ovat 5% / 25%. Kun Verovelvollinen vaatii
virheen
korjaamista
oma-aloitteisesti
verotuksen päättymisen jälkeen, raja-arvona
on 0,5% / 2%. Erityistilanteissa veronkorotus
voi olla enintään 25.000 euroa ja
laiminlyöntitilanteissa vähintään 75 euroa
(luonnolliset henkilöt ja kuolinpesät) ja 150
euroa (muut verovelvolliset).
III pakettia koskeva hallituksen esitys
odotetaan annettavan lähiaikoina ja lait
tullevat voimaan 1.1.2018.
Palkkaa vai työkorvausta – taas uusittu
Verohallinnon ohje
Palkkaa vai työkorvaus on osin ikuiseksi
ongelmaksi
tai
vaaran
pesäkkeeksi
tituleerattu asiakokonaisuus. Käytännössä
tämä asia on ollut erittäin harmillinen
yrityksille ja yrittäjille. Syynä on ollut
Verohallinnon vanhakantaisuus työmarkkinoiden kehityksessä, kun se ei ole myöntänyt
yrittäjyyden
jatkuvaa
yleistymistä eikä
muutakaan työmarkkinoiden myllerrystä.
Verohallinto antoi jo kolmannen uudistetun
ohjeensa
puolentoista
vuoden
sisään
palkasta ja työkorvauksesta (16.1.2017).
10.10.2014
ohje
oli
perua
pitkästä
valmistelusta,
jossa
Verohallinnon
ohjeluonnos sai elinkeinoelämältä tyrmäävän
kannanoton kesällä 2014. Julkistetussa
ohjeessa oli otettu huomioon jo osin
nykyisten työmarkkinoiden haasteet, mutta
Verohallinto ei tästä huolimatta aidosti
soveltanut sitä. 31.3.2016 korkein hallintooikeus (KHO) puuttui päätöksellään (2016:35)
peliin
ja
ojensi
Verohallintoa
sananmukaisesti.
Verohallinto
joutuikin
uusimaan ohjettaan ja se julkaistiin heti
perään 4.4.2016. Tuossa ohjeessa oli otettu
huomioon KHO:n päätöksen viesti, ja
Verohallinto
myönsi
ohjeessaan
havainneensa
vihdoin
yhteiskunnassa
tapahtuneen murroksen. Uusi ohje toivotettiin
tervetulleeksi ja osin myös vapauttavaksi,
vaikka edelleen pelkoa oli Verohallinnon
aidosta käyttäytymisestä. Joka tapauksessa
tulkintamoodi muuttui siten, että enää ei
ensisijainen tulkinta ole palkka, vaan
kokonaisarvioinnin
perusteella
tehdään
5
tarvittaessa ratkaisu niin muodollisten kuin
tosiasiallistenkin tunnuspiirteiden pohjalta ja
tällöin
erityinen
merkitys
on
tehdyn
sopimuksen tosiasiallisella toteutumisella.
Syksyllä 2016 KHO antoi kaksi päätöstä,
joista ensimmäinen kuvaa hyvin sitä, että
Verohallinto
ei
ollut
suoranaisesti
edelleenkään
ymmärtänyt
maailman
muutosta. Päätös annettiin 29.9.2016 (taltio
4161) ja se on julkaisematon, mutta vastasi
sisällöltään paljolti kevään 2016 päätöstä.
Toisessa syksy 2016 päätöksessä (2016:104)
kysymys oli kiinteistövälitystoiminnasta, jossa
alihankkijalla ei ollut omaa lupaa harjoittaa
ao. toimintaa eikä ollut omaa vastaavaa. Mm.
näissä olosuhteissa KHO:n päätös kääntyi
palkkatulkintaan.
16.1.2017 päivitetty uusi ohje toistaa jo
aikaisemmat Verohallinnon lupaukset ja
ohjeessa
toistetaan,
mm.
että
”yhteiskunnassa
tapahtuvat
muutokset
vaikuttavat jatkuvasti työn tekemisen ja
yrittäjänä toimimisen muotoihin. Yritykset
ulkoistavat ydintoimintaansa kuulumattomia
tai erityistä osaamista vaativia tehtäviä niihin
erikoistuneille pienyrityksille. Yleisenä kehityssuuntana on työnteon ja yrittämisen
mallien ja tapojen jatkuva monipuolistuminen.
Nykyään
yhä
useammin
aikaisemmin
yleisesti palkkatyönä tehtyä työtä saatetaan
ja voidaan tehdä yrittäjänä.”
Ohjetta on päivitetty em. KHO:n päätöksillä
sekä mm. vuoden 2017 alusta voimaan
tulleilla
oma-aloitteisten
verojen
verotusmenettelylain johdosta.
KHO:n verotuspäätöksiä
KHO 2016:218 – Työpanososinko
holdingyhtiön kautta
A oli osakkaana terveydenhuoltoalan yhtiössä
X Oy, joka oli jakanut A:n työpanososinkoja
A:n ja hänen puolisonsa B:n puoliksi
omistamalle
holdingyhtiö
Y
Oy:lle.
Työpanososingot
oli
verotettu
A:n
ansiotulona. Y Oy jakoi vain A:lle osinkona
varat, jotka olivat kertyneet sille X Oy:n
maksamista A:n työpanososingoista. Asiassa
oli kysymys sitä, oliko A:n puolisoa B:tä
verotettava puolesta Y Oy:n A:lle jakamista
osingoista suosivaa osingonjakoa koskevien
periaatteiden mukaan.
KHO katsoi, että kun A:n Y Oy:ltä saamia
osinkoja oli verotettu työpanososinkoja
koskevan
erityisjärjestelmän
mukaisesti,
tähän osingonjakoon ei voitu verotuksessa
samanaikaisesti
soveltaa
suosivaa
osingonjakoa koskevia periaatteita. Tämän
vuoksi A puolison B:n veronalaisiin tuloihin ei
tullut lukea osaakaan niistä Y Oy:n A:lle
jakamista osingoista, jotka oli verotettu A:n
työpanososinkona.
Veronsaajien
oikeudenvalvontayksikön valitus hylättiin.
KHO 2017:4 – Peitellyn osingon oikea
verovuosi
Vuonna 2006 perustetun asunto-osakeyhtiön
osakkaita olivat A ja hänen avopuolisonsa
sekä A:n kokonaan omistama B Oy. B Oy:n
omistamat 2 000 osaketta oikeuttivat
hallitsemaan kahta liikehuoneistoa sekä A:n
ja avopuolison omistamat 2 200 osaketta
kolmea asuinhuoneistoa. Asunto-osakeyhtiön
yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeenomistajat
maksoivat
hoitoja
rahoitusvastiketta
huoneiston
hallintaan
oikeuttavien
osakkeiden
lukumäärän
mukaisessa
suhteessa.
Yhtiöjärjestystä oli 18.12.2006 muutettu siten,
että
toinen
B
Oy:n
omistamista
liikehuoneistoista
siirtyi
osakkaiden
omistamien
osakkeiden
lukumääriä
muuttamatta vastikkeetta A:n ja avopuolison
hallintaan asuinhuoneistona.
6
B Oy:n osuus yhtiölainasta ja yhtiövastike
pysyivät ennallaan. B Oy maksoi 30.4.2008
jäljellä olevan yhtiölainaosuutensa 280
612,25 euroa.
Kun B Oy:n hallitsemalle liikehuoneistolle
yhtiöjärjestyksen mukaan tuleva osuus
asunto-osakeyhtiön lainoista poikkesi siitä,
mikä se olisi ollut pinta-alojen mukaan
laskettuna, A:n katsottiin verovelvollisen
vahingoksi 4.7.2012 tehdyssä verotuksen
oikaisussa saaneen verovuonna 2008 B
Oy:ltä 74 571,04 euron suuruisen peitellyn
osingon.
KHO katsoi, että A oli edellä mainituissa
olosuhteissa saanut B Oy:ltä peiteltyä
osinkoa verovuonna 2006 eikä verovuonna
2008. Koska peiteltyä osinkoa ei voitu
verottaa A:n verovuoden 2008 tulona, A:n
vahingoksi
mainitulta
vuodelta
tehty
verotuksen oikaisu kumottiin.
KHO 2017:5 – Osingonjakovelalle
maksetut korot olivat vähennyskelpoisia
Y:n kuntayhtymä omisti koko sähkön
tuotantoa harjoittaneen X Oy:n osakekannan.
X Oy oli toiminut ns. Mankala-periaatteen
mukaisesti, eli se oli myynyt tuottamansa
sähkön osakkaalleen omakustannushintaan.
Kuntalain 2 a §:n 1.1.2015 voimaan tulleen
muutoksen myötä X Oy:n yhtiöjärjestystä oli
muutettu vastaamaan kuntalain vaatimuksia.
Yhtiö oli 1.1.2015 alkaen ryhtynyt itse
myymään tuottamaansa sähköä markkinoille.
X Oy:n toimintatavan muutoksen yhteydessä
sen pääomarakennetta oli tarkoitus muuttaa
niin, että X Oy jakaisi voitonjakokelpoiset ja
varojenjakokelpoiset varansa sidottua
osakepääomaa lukuun ottamatta osakkaalleen Y:n kuntayhtymälle siten, että jaettu
määrä jätettäisiin velaksi, josta X Oy maksaisi
markkinaehtoiseksi katsottavaa korkoa.
Osakeyhtiölle
on
tunnusomaista
liiketoiminnasta
kertyneiden
voittovarojen
jakaminen osakkaille osingonjakona tai
muuna
varojenjakona.
Osakeyhtiön
yhtiökokous voi valita, jaetaanko varoja vai ei.
Koska X Oy:lle kertyviä korkokuluja oli siten
pidettävä elinkeinotoiminnasta johtuneen
velan korkoina, KHO kumosi hallintooikeuden
päätöksen
ja
Verohallinnon
antaman ennakkoratkaisun sekä lausui
uutena ennakkoratkaisuna, että X Oy:lle
kertyvät
markkinaehtoisen
korkokannan
mukaiset korkokulut ovat sen verotuksessa
vähennyskelpoisia EVL 18 §:n 1 momentin 2
kohdan nojalla saman lain 18 a §:ssä
säädetyin rajoituksin.
KHO 2017:8 – jakautumisen vaikutus
tappioiden vähentämiseen
Arvopapereita omistanut X Oy oli jakautunut
kokonaisjakautumisessa siten, että sen varat
ja velat, jotka kaikki olivat kuuluneet
elinkeinotoiminnan tulolähteeseen, siirrettiin B
Oy:lle ja A Oy:lle. B Oy oli vastaanottanut
varoista Y AB:n osakkeet ja A Oy muut
arvopaperit. X Oy:llä oli ollut vahvistettuja
tappioita, joista osa oli syntynyt Y AB:n
osakkeiden
hankinnasta
johtuneista
korkomenoista. KHO totesi päätöksestään
ilmenevillä perusteilla, että TVL 123 §:n 1
momentin
ensimmäisen
virkkeen
soveltamisedellytykset tässä tapauksessa
täyttyivät eikä X Oy:n elinkeinotoiminnan
tulolähteen tappioita tullut jakaa A Oy:n
vaatimalla tavalla mainitun momentin toisen
virkkeen
mukaisesti
nettovarallisuuksien
suhteessa.
Verohallinto oli X Oy:lle antamassaan
ennakkoratkaisussa katsonut, etteivät X
Oy:lle kertyvät korkokulut olleet EVL 18 §:n ja
VML
28
§:n
nojalla
verotuksessa
vähennyskelpoisia.
Hallinto-oikeus
oli
hylännyt X Oy:n ennakkoratkaisusta tekemän
valituksen.
7
KHO 2017:11 – Venäläisille ex-works
ehdoin myydyt tavarat oli mahdollista
myydä arvonlisäverotta
A
Oy
harjoitti
päivittäistavaroiden
tukkukauppaa
asiakkainaan
pääasiassa
venäläiset yritykset, joiden toimeksiannosta A
Oy oli tilannut tavarat suomalaisilta ja muiden
EU-maiden tukkukaupoilta. Tavarat noutivat
venäläisten ostajien toimeksiannosta A Oy:n
Suomessa olevasta varastosta ns. kuriirit,
jotka maksoivat tavarat A Oy:lle yleensä
käteisellä ja jotka veivät tavarat henkilö- tai
pakettiautoillaan
Venäjälle.
Tulli
oli
edellyttänyt, että A Oy tekee myynneistä
vienti-ilmoitukset, koska A Oy:n asiakkaiden
ostomäärät osoittivat, että tavaroita vietiin
elinkeinotoiminnan tarkoituksiin Venäjälle. A
Oy:ssä suoritetussa verotarkastuksessa oli
todettu yhtiön antaneen sähköiset vientiilmoitukset ja saaneen ainakin osasta
myynneistään Tullin poistumisvahvistetut
luovutuspäätökset.
Verotarkastuksen
johdosta
A
Oy:lle
maksuunpantiin arvonlisävero mainituista
myynneistä, koska A Oy:n katsottiin myyneen
tavarat venäläisille yksityishenkilöille ex
works -ehdoin, eikä arvonlisäverolaissa
tällaista myyntiä ollut säädetty verottomaksi.
KHO katsoi, että näissä oloissa kysymys ei
ollut arvonlisäverolain 70 b §:n 1 momentissa
tarkoitetusta
matkailijamyynnistä.
Arvonlisäverodirektiivin 146 artiklan 1 kohdan
b alakohta ei sisällä arvonlisäverolain 70 §:n
1
momentin
3
kohdassa
asetettua
vaatimusta, jonka mukaan jäsenvaltion
alueelle
sijoittautumattoman
hankkijan
noutaessa tavaran yhteisön ulkopuolelle
hankkijan tulee olla elinkeinonharjoittaja.
Tämän vuoksi myyntien muina kuin
elinkeinonharjoittajina pidettäville kuriireille
katsottiin
täyttävän
verottomuuden
edellytykset siltä osin kuin myynneistä oli
annettu Tullille vienti-ilmoitukset ja A Oy:llä oli
Tullin poistumisvahvistetut luovutuspäätökset.
Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei
muutettu.
13.1.2017
LISÄTIETOJA
Kari Alhola, veroasiantuntija
Alhola Consulting Oy
email. [email protected],
puh. 050 552 3168
www.alhola.com
8