NELIPORTAINEN VAKINAISTAMISPOLKU: ARVIOINTIPROSESSI

1
KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA
20.5.2015 (14.4.2015)
Tekniset korjaukset 20.1.2017
NELIPORTAINEN VAKINAISTAMISPOLKU:
ARVIOINTIPROSESSI
Kasvatustieteiden tiedekunnan uralla etenemisen periaatteissa todetaan, että
tieteellisen toimikunnan tehtävänä on organisoida tiedekunnan dekaanin aloitteesta tenure track -tehtävissä toimivien arviointiprosessit. Tieteellisen toimikunnan tehtävänä on myös antaa arviointiin menettelyohjeen
Kunkin työsuhteen alussa tehtävään valittu henkilö laatii yhteistyössä lähiesimiehensä kanssa ehdotuksen tehtäväkautensa tavoitteiksi, joissa on otettu
huomioon henkilön tutkimus- ja julkaisusuunnitelma ja muu toiminta tiedeyhteisössä. Tiedekunnan dekaani ja tehtävään valittu henkilö sopivat tavoitteista
kahden kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.
Tutkijatohtorin (taso 1) tehtävän arviointiprosessi
Tiedekunnan dekaani käynnistää tutkijatohtorin toiminnan arviointiprosessin
10–12 kuukautta ennen määräaikaisen työsuhteen päättymistä.
Tutkijatohtori toimittaa tieteelliselle toimikunnalle suomen tai englannin kielellä
selvityksen (enintään neljä sivua), jonka tulee sisältää seuraavat osuudet:
1. Tieteellinen toiminta ja tutkimustyö tutkijatohtorikauden aikana
2. Julkaisut, jotka ovat ilmestyneet tai jotka ovat hyväksytyt julkaistaviksi
tutkijatohtorikauden aikana (listattava OKM:n julkaisuluettelon mukaisesti)
3. Kansainvälinen tutkimusyhteistyö tutkijatohtorikauden aikana
4. Ulkopuolinen rahoituksen hankinta tutkijatohtorikauden aikana;
myös ei-tulokselliset haut ilmoitettava
5. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen tutkijatohtorikauden aikana
6. Opetustaidon kehittymisestä tutkijatohtorikauden aikana
7. Toimiminen tiedeyhteisössä tutkijatohtorikauden aikana
Lisäksi tutkijatohtorin tulee kolme kuukautta ennen määräaikaisen työsuhteen
päättymistä esittää tiedekunnan tutkimusprofiilia kehittävä sekä tieteellisesti
korkeatasoinen ja toteuttamiskelpoinen tutkimussuunnitelma yliopistotutkijan/yliopistonlehtorin määräaikaiselle kaudelle. Tutkimussuunnitelman tulee sisältää julkaisusuunnitelma.
Tieteellinen toimikunta arvioi tutkijatohtorin tieteelliset ansiot ja muun toiminnan
sekä laatii arviointilausunnon. Toimikunta voi pyytää tiedekunnan sisäisen asiantuntijalausunnon. Menettelyssä noudatetaan hallintolain esteellisyyssäädöksiä.
2
Yliopistotutkijan/yliopistonlehtorin (taso 2) tehtävän arviointiprosessi
Yliopistotutkija/yliopistonlehtori laatii työsuhteensa alussa yhteistyössä lähiesimiehensä kanssa tehtäväkautensa tavoitteet, missä on otettu huomioon
hänen tutkimussuunnitelmansa sekä muu toimintansa tiedeyhteisössä.
Tiedekunnan dekaani käynnistää yliopistotutkijan/yliopistonlehtorin toiminnan
arviointiprosessin 10–12 kuukautta ennen määräaikaisen työsuhteen päättymistä. Yliopistonlehtorin tai yliopistotutkijan tehtävästä eteneminen apulaisprofessorin tehtävään edellyttää aina ulkoista arviointia.
Yliopistotutkija/yliopistonlehtori toimittaa tieteelliselle toimikunnalle suomen tai
englannin kielellä seuraavat asiakirjat:
1. Ansioluettelo, joka on laadittu TENKin ohjeiden mukaan
2. Julkaisuluettelo, joka on laadittu OKM:n ohjeiden mukaan
3. Luettelo julkaisuista, jotka ovat ilmestyneet ja jotka ovat hyväksytyt julkaistaviksi yliopistotutkija/yliopistonlehtorikauden aikana (listattava OKM:n julkaisuluettelon mukaisesti)
4. Selvitys henkilön tutkimustoiminnasta (tutkimuslinja) ja ulkopuolisen rahoituksen hankinnasta
5. Selvitys kansallisista ja kansainvälisistä tutkimusverkostoista ja tutkimustoiminnasta
6. Selvitys yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta
7. Selvitys opinnäytetöiden ohjauksesta sekä opetustaidosta ja sen kehittymisestä ja tutkimusperustaisen opetuksen kehittämistehtävistä
8. Selvitys toimimisesta tiedeyhteisössä ja akateemisesta johtamisesta
9. Luettelo viidestä (5) julkaisusta, joilla yliopistotutkija/yliopistonlehtori haluaa
osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa apulaisprofessorin tehtävään
10. Kohdan 9 luettelossa mainitut julkaisut (painettuna tai sähköisenä tallenteena erikseen sovittavan mukaisesti).
Lisäksi yliopistotutkijan/yliopistonlehtorin tulee kuusi kuukautta ennen määräaikaisen työsuhteen päättymistä esittää tiedekunnan tutkimusprofiilia kehittävä
sekä tieteellisesti korkeatasoinen ja toteuttamiskelpoinen tutkimussuunnitelma
apulaisprofessorin määräaikaiselle kaudelle. Tutkimussuunnitelman tulee sisältää julkaisusuunnitelma.
Tieteellinen toimikunta tekee tiedekunnan dekaanille esityksen ulkopuolisista
asiantuntijoista, jotka arvioivat yliopistotutkijan/yliopistonlehtorin tieteelliset ansiot sekä muun toiminnan. Tieteellinen toimikunta - saatuaan asiantuntijalausunnot - laatii arviointilausunnon. Menettelyssä noudatetaan hallintolain esteellisyyssäädöksiä.
3
Apulaisprofessorin (taso 3) tehtävän arviointiprosessi
Tiedekunnan dekaani käynnistää apulaisprofessorin tehtävässä toimivan henkilön toiminnan arviointiprosessin 12 kuukautta ennen määräaikaisen työsuhteen päättymistä.
Apulaisprofessori toimittaa tieteelliselle toimikunnalle suomen- tai englanninkielellä seuraavat asiakirjat:
1. Ansioluettelo, joka on laadittu TENKin ohjeiden mukaan
2. Julkaisuluettelo, joka on laadittu OKM:n ohjeiden mukaan
3. Luettelo julkaisuista, jotka ovat ilmestyneet ja jotka ovat hyväksytyt julkaistaviksi apulaisprofessorikauden aikana (listattava OKM:n julkaisuluettelon
mukaisesti)
4. Selvitys henkilön vakiintuneesta, resursoidusta tutkimuslinjasta, joka on
aktiivisesti vahvistanut tiedekunnan tutkimustoimintaa apulaisprofessorin
kauden aikana
5. Selvitys kansallisista ja kansainvälisistä tutkimusverkostoista ja niiden toiminnan koordinoinnista
6. Selvitys kansainvälisestä tutkimusyhteistyöstä
7. Selvitys yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta
8. Selvitys opinnäytetöiden ohjauksesta sekä opetustaidon kehittymisestä ja
tutkimusperustaisen opetuksen kehittämistehtävistä
9. Selvitys toimimisesta tiedeyhteisössä ja tiedeyhteisötoiminnan kehittämisestä sekä akateemisesta johtamisesta
10. Luettelo kymmenestä julkaisusta, joilla apulaisprofessori haluaa osoittaa
kelpoisuutensa ja ansionsa professorin tehtävään
11. Kohdan 10 luettelossa mainitut julkaisut (painettuna tai sähköisenä tallenteena erikseen sovittavan mukaisesti).
Tieteellinen toimikunta arvioi yllä mainittujen asiakirjojen perusteella, esittääkö
se tiedekunnan dekaanille kutsumenettelyn käynnistämistä professorin tehtävään.
Tiedekunnan dekaani päättää kutsumenettelyn käynnistämisestä ja kutsumenettelyssä noudatetaan voimassa olevia rekrytointisäädöksiä ja -ohjeita.