Vuosikertomus 2016

Vuosikertomus 2016
SHAPE
& SHARE
MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA
SHAPE & SHARE
SISÄLLYSLUETTELO
14
Vahva pohja tulevaisuudelle
3
Yhteinen vahva perusta
tulevaisuudelle
4
2016 – vahva vuosi
Cramolle
6
Toimitusjohtajan katsaus
16
20
22
24
Strategia ja arvonluonti
8
Fokusoitu strategiamme
toteutettiin menestyksekkäästi
9
Valmiina muokkaamaan koko toimialaa uuden strategiamme kautta
10 Kestävä kehitys on integroitu osa
strategiaamme
12 Taloudelliset tavoitteet ja tulokset
kuluneella strategiakaudella
13 Pitkän aikavälin tavoitteet ja
mittarit
26
Keskeiset liiketoimintasegmentit
tekivät hyvää tulosta
Voitettavat taistelut jatkuivat
tuloksekkaina
Vastuullisen resurssien jakamisen
mahdollistaja
Megatrendit ja muuttuva
toimintaympäristö
Hyvät lähtökohdat tarttua
markkinoiden mahdollisuuksiin
Sidosryhmäyhteistyöllä luodaan
lisäarvoa
Liiketoimintamme
28 Kaksi vahvaa liiketoimintadivisioonaa
toimialaa muokkaamassa
30 Cramo vuokrauskonsepti
varmistaa tehokkaat ratkaisut
32 Kone- ja laitevuokraus tarjoaa
kestäviä ratkaisuja ja palveluja
36
Siirtokelpoiset tilat ovat ratkaisu
erilaisiin tilatarpeisiin
Raportit
Hallinnointi ja ohjaus
40 Varmistamme omistaja-arvon
kasvun
42 Johdonmukainen, läpinäkyvä
hallinnointi ja ohjaus
46 Hallitus
48 Johtoryhmä
>
AR
GRI
Tilinpäätös ja hallituksen
toimintakertomus
50 Sisällysluettelo
51 Hallituksen toimintakertomus
58 Tilinpäätös
114 Tietoa osakkeenomistajille
ja sijoittajille
TÄSTÄ RAPORTISTA
Cramon vuosikertomus 2016 on yrityksen ensimmäinen raportti, joka hyödyntää kansainvälistä International Integrated
Reporting Framework -viitekehystä. Täydentävä GRI G4 -ohjeiston mukaan tehty kestävän kehityksen raportti julkaistaan
erikseen Cramon verkkosivuilla englanniksi.
2
SHAPE & SHARE
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
YHTEINEN VAHVA PERUSTA
TULEVAISUUDELLE
Maailma ympärillämme muuttuu nopeammin kuin koskaan. Muutos pakottaa kaikki toimialat kohtaamaan paitsi
globaalien megatrendien tuomat haasteet, myös avautuvat mahdollisuudet. Monet yritykset joutuvat muuttamaan koko liiketoimintalogiikkansa selviytyäkseen.
Väestörakenteen muutos, kaupungistuminen, ilmastonmuutos, resurssien niukkuus ja digitalisaatio ovat
megatrendejä, jotka vaikuttavat eniten kone- ja laitevuokrauksen sekä siirtokelpoisten tilojen liiketoimintaympäristöön. Cramon liiketoimintamalli perustuu
kestävien ratkaisujen ja resurssien vastuulliseen jakamiseen. Näemme, että liiketoimintamallimme avulla voimme vastata joihinkin aikamme suurimmista globaaleista
haasteista yhdessä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien
VUOSIKERTOMUS
CRAMO CRAMO
VUOSIKERTOMUS
2016 2016
kanssa. Meillä on paljon voitettavaa ja annettavaa jakamistalouden aikakaudella.
Uskomme, että ainutlaatuinen, vahva brändi ja asiakaskeskeinen yrityskulttuuri yhdistettynä resurssitehokkaisiin ja turvallisiin ratkaisuihin ovat meille tulevaisuudessakin tärkeitä menestystekijöitä. Ne ovat myös
strategiamme keskeisiä osa-alueita. Yhdessä vahvan
markkina-asemamme kanssa ne mahdollistivat meille
Euroopan kone- ja laitevuokrauksen ja siirtokelpoisten tilojen vuokrausmarkkinoiden kasvupotentiaalin hyödyntämisen vuonna 2016. Vankkaan perustaamme pohjautuen
voimme tarttua muuttuvan maailman tarjoamiin uusiin
liiketoimintatilaisuuksiin – ja jakaa niiden luomat mahdollisuudet kaikkien sidosryhmiemme kanssa.
SHEARED LOREM
IPSUM
SHAPE &
SHARE
33
SHAPE & SHARE
2016 – VAHVA VUOSI CRAMOLLE
Cramon tulos vuodelta 2016 osoitti selvästi fokusoidun strategian ja asiakaslähtöisen
yrityskulttuurin voiman. Voitettavien taisteluiden onnistunut toteutus mahdollisti taloudellisten
tavoitteidemme saavuttamisen. Lupaamme asiakkaillemme mainion päivän työmaalla ja teemme
parhaamme pitääksemme lupauksemme mahdollistamalla ratkaisujen, osaamisen ja
ymmärryksen jakamisen tavalla, joka tuottaa lisäarvoa kaikille sidosryhmillemme.
AVAINLUVUT 2016
712
111
15,6
1,70
LIIKEVAIHTO, M€
2015: 668
VERTAILUKELPOINEN
EBITA, M€
2015: 87
VERTAILUKELPOINEN
EBITA-MARGINAALI, %
2015: 13,0
VERTAILUKELPOINEN
EPS, €
2015: 1,17
* OSAKEKOHTAINEN
0,75
2 550
13,7
14,9
OSINKO, €
2015: 0,65
* Hallituksen esitys
HENKILÖSTÖ
KESKIMÄÄRIN
2015: 2 486
TAPATURMATAAJUUS (LTIR)
VERTAILUKELPOINEN
OMAN PÄÄOMAN
TUOTTO, %
2015: 10,9
KAUPUNKIRAKENNUSPROJEKTI
REDI JA 132 METRIÄ KORKEAT
TORNIT
VUODEN
VARRELTA
SRV:n REDI Helsingissä on Suomen
suurin kaupunkirakennusprojekti, joka
sisältää kuusi asuintornia, hotellitornin,
toimistotornin ja kauppakeskuksen. Cramo
toimittaa työmaalle logistiikkapalveluita,
joilla varmistetaan, että oikeat
rakennusmateriaalit ovat oikeassa
paikassa oikeaan aikaan turvallisesti ja
tehokkaasti.
TOIMISTOTILAA TECHNISCHE
WERKE LUDWIGSHAFENILLE
Cramo Adapteo toimitti 76 teräksistä ja 26 puista
tilaelementtiä TWL:n toimistorakennusta varten
Saksassa. Toimistotilojen lisäksi ratkaisuun sisältyy
keittiö, kokoustiloja ja harjoitteluun soveltuvia
työtiloja. Ilmastointi, turva- ja hätävalaistus,
automaattinen palohälytysjärjestelmä sekä
rullakaihtimet, joilla varmistetaan tilojen
turvallisuus ja pysyviä tiloja muistuttavat
ominaisuudet, sisältyivät myös toimitukseen.
4
2016 LYHYESTI
CRAMO CARE
STRATEGIA
UUDISTUI
Cramo uudisti kestävän
kehityksen strategiansa
varmistaakseen, että
kestävästä kehityksestä
tulee entistä kiinteämpi
osa kaikkea yrityksen
toimintaa ja päätöksentekoa.
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
PALVELEMME
150 000
324
15
230 000
ASIAKASTA
LIIKEVAIHTO JA
VERTAILUKELPOINEN EBITA
SEGMENTEITTÄIN, M€
Liikevaihto
EBITA
67
28
5
SUOMI
NORJA
TOIMIPISTEESSÄ
MAASSA YLI
129
356
74
RUOTSI
32
4
TANSKA
50
79
VUOKRATTAVALLA YKSIKÖLLÄ.
6
4
KESKIEUROOPPA
ITÄEUROOPPA
CRAMO ADAPTEO BAUMA
2016 -MESSUILLA
PAINOPISTEENÄ
TYÖTURVALLISUUS
Vahvistaakseen näkyvyyttään ja
asemaansa Saksassa sekä muilla
Keski-Euroopan markkinoilla
Cramo Adapteo osallistui Saksan
Münchenissa Bauma 2016
-messuille, joka on maailman johtava
rakennusalan tapahtuma.
Cramon tarjoamien
turvallisuus- ja
suojaustuotteiden valikoima
on kasvanut viime vuosina
vastaamaan kasvavaa kysyntää.
Cramo on myös vahvistanut
asiakkaille suunnattujen
turvallisuuskoulutusten
tarjontaa kaikissa
toimintamaissaan.
Kuva: Kalle Meyer
YRITYSKAUPPA VAHVISTAA
CRAMON TYÖMAALOGISTIIKKAPALVELUITA
Cramo osti suomalaisen logistiikkaja kurottajapalveluita tarjoavan
Kurottaja- ja Kuljetuspalvelu Parviainen
Oy:n liiketoiminnan vahvistaakseen
työmaalogistiikkapalveluitaan.
Vuokraukseen liittyvien palveluiden
kysynnän kasvu on selkeä trendi, ja
Cramo on yksi alan edelläkävijöistä.
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
AXIS COMMUNICATIONS OY:N
UUSI PÄÄKONTTORI
HENT rakentaa Axis Communications
Oy:lle uutta pääkonttoria Ruotsin Lundissa.
Sopimus kattaa uuden, pinta-alaltaan
42 000 m2 suuruisen, 1 300 henkilölle
mitoitetun toimistorakennuksen
rakentamisen. Cramo on toimittanut ja
asentanut työmaalle rakennustuotteiden
varaston, tilaelementit, turvaratkaisut ja
väliaikaisen työmaasähköistyksen.
2016 LYHYESTI
5
SHAPE & SHARE
ERINOMAINEN VUOSI MAHDOLLISTAA ENTISTÄ
VAHVEMMAN CRAMON RAKENTAMISEN
Kilpailijoista erottautumisen mahdollistavan strategian ja voitettavien taisteluiden menestyksekäs läpivieminen johti vahvoihin tuloksiin ja tuki taloudellisten tavoitteidemme saavuttamista. Hyödynsimme myönteisen markkinakehityksen mahdollisuudet, ja olemme nyt
valmiita ottamaan entistä aktiivisemman roolin koko vuokrausalan suunnannäyttäjänä.
VUOSI 2016 OLI MENESTYKSEKÄS,
JA SAAVUTIMME KAIKKI
STRATEGIAKAUDEN 2014–2016
TALOUDELLISET TAVOITTEET.
6
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
TAVOITTEEMME ON, ETTÄ KESTÄVÄSTÄ
KEHITYKSESTÄ TULEE ENTISTÄ KIINTEÄMPI
OSA KAIKKEA TOIMINTAAMME JA
PÄÄTÖKSENTEKOAMME.
Sekä kone- ja laitevuokrauksen että siirtokelpoisten tilojen kysyntä kehittyi myönteisesti vuonna 2016, ja me onnistuimme
kasvattamaan kummankin tuotealueen liikevaihtoa ja tulosta.
Kehitys oli erityisen vahvaa Suomessa ja Ruotsissa. Keski-Euroopassa kannattavuus kääntyi positiiviseksi, mikä on erityisen
ilahduttavaa. Siirtokelpoisten tilojen liiketoiminta, Cramo Adapteo, jatkoi hyvää tuloksentekoa orgaanisen kasvun ollessa poikkeuksellisen korkealla tasolla.
Strategiamme, jonka ydin on Cramo People living the Cramo Story, onnistunut toteuttaminen on vahvan tuloksemme keskeinen tekijä. Cramo Story on laaja ohjelma, jonka avulla kasvatamme liikevaihtoa eri maissa, erottaudumme kilpailijoista,
tuotamme asiakkaille erityistä lisäarvoa ja vahvistamme yrityskulttuuria. Ohjelma on osoittautunut erinomaiseksi kilpailukyvyn
mahdollistajaksi Euroopan vuokrausmarkkinoilla, joilla kilpailu
on kiristymässä.
Myös investointien optimoinnilla oli suotuisa vaikutus taloudelliseen tulokseemme. Sopeutimme nopeasti kalustoinvestointimme muuttuviin markkinaolosuhteisiin ja ohjasimme ne alueille, jotka tarjosivat lupaavimmat kasvumahdollisuudet.
Vuosi 2016 oli meille menestyksekäs, ja saavutimme kaikki
strategiakauden 2014–2016 taloudelliset tavoitteet.
KESTÄVÄ KEHITYS TOIMINNAN KESKIÖSSÄ
Vuoden kuluessa terävöitimme entisestään keskittymistä valituille alueille. Johtoryhmää vahvistettiin kahdella uudella jäsenellä, joista toinen on henkilöstöhallinnon ja toinen markkinoinnin ja yritysviestinnän asiantuntija. Lisäksi perustettiin
johtotason tehtävä, johon nimitetyn henkilön vastuulla on kestävä kehitys konsernitasolla.
Työmme kestävän kehityksen parissa eteni vuonna 2016 merkittävästi. Kirkastimme strategiaamme sen suhteen, miten kestävä kehitys integroidaan osaksi koko liiketoimintastrategiaamme Cramo Care -ohjelman avulla. Meillä on nyt vakaa pohja
jatkaa järjestelmällistä työtämme tärkeällä kestävän kehityksen alueella. Tavoitteemme on, että kestävästä kehityksestä tulee entistä kiinteämpi osa kaikkea toimintaamme ja päätöksentekoamme. Olen vakuuttunut siitä, että vastuullinen tapamme
toimia luo arvoa meille ja asiakkaillemme sekä hyödyttää kaikkia
sidosryhmiämme ja koko yhteiskuntaa.
Keskeinen osa strategista ajatteluamme on mahdollistaa
henkilöstömme hyvät suoritukset. Vahvistamalla henkilöstön
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
kehittämistä varmistamme, että työntekijät ovat hyvin valmistautuneita kohtaamaan tulevaisuuden haasteet.
Tarjotaksemme asiakkaille ja muille sidosryhmille heitä palvelevia ja sitouttavia kohtaamisia, investoimme parempaan ja ytimekkäämpään monikanavaiseen viestintään. Hyvä esimerkki
tästä ovat uudet verkkosivumme, jotka julkaistiin vuoden lopulla
yhtä aikaa 14 maassa.
STRATEGIAMME SHAPE & SHARE
Olemme vuoden aikana valmistelleet uutta, vuosien 2017–
2020 strategiakautta. Keskeinen lähtökohta uuden strategian luomisessa on ajatus siitä, että haluamme olla toimija, joka ei ainoastaan muokkaa omaa toimintaansa, vaan myös koko
vuokrausalaa.
Uusi visiomme, Shared resources simplified, tähtää resurssien jakamiseen asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa sen
laajimmassa merkityksessä tavalla, joka on sekä yksinkertainen
että sitouttava. Missiossamme lupauksemme on ”Create great
days at work and room for great days”. Tästä syystä haluamme
oppia tuntemaan asiakkaamme ja heidän tarpeensa entistä paremmin, ja annamme kasvavan ymmärryksen myös ohjata tulevaisuuden kehitystämme. Aidosti innovatiivisen kulttuurin rakentaminen ja tukeminen Cramolla on tärkeä osa tätä ajattelua.
Tulevien vuosien strategisia askeleitamme ovat prosessien ja
toimintatapojen konserninlaajuinen yhtenäistäminen sekä toimintamme optimoiminen, mikä tapahtuu liiketoimintarakenteemme ja -mallimme muovaamisen ja uusien digitaalisten konseptien luomisen avulla. Nämä kaksi askelta mahdollistavat
kolmannen – uusien, kannattavien kasvumahdollisuuksien aktiivisen etsimisen ja hyödyntämisen.
Olen vakuuttunut, että pystymme uudistetun strategiamme
avulla rakentamaan Cramosta entistä menestyksekkäämmän
yrityksen ja saavuttamaan uudet, kunnianhimoiset taloudelliset tavoitteemme. Haluan kiittää osakkeenomistajiamme uskollisuudesta ja luottamuksesta myös vuonna 2016. Jatkamme työtämme omistaja-arvonne kasvattamiseksi.
Parhain terveisin,
Leif Gustafsson
Toimitusjohtaja
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
7
SHAPE & SHARE
CRAMON FOKUSOITU STRATEGIA VIETIIN
ONNISTUNEESTI PÄÄTÖKSEEN
Strategiakauden 2014–2016 viimeinen vuosi oli vakaan tuloksenteon vuosi ja osoitti, että
strategiset valintamme ovat osuneet oikeaan. Voitettavat taistelut ovat olleet avainasemassa
fokusoidun Cramo People Living the Cramo Story -strategiamme toteuttamisessa ja taloudellisten tavoitteidemme saavuttamisessa. Olemme hyvissä asemissa tarttumaan jakamistalouden
mahdollisuuksiin.
Cramo People living the Cramo Story -strategiamme onnistuneen toteuttamisen jälkeen olemme nyt valmiita
tarttumaan muuttuvan toimintaympäristön mahdollisuuksiin ja kohtaamaan
kiristyneen kilpailun. Varmistamme
tulevaisuuden menestyksemme uudistetun strategian avulla. Monet aikaisempaan strategiaamme sisältyneet osat
pätevät myös uudessa strategiassa. Muutos aikaisempaan verrattuna on Cramon
selkeämmin ilmaistu rooli aktiivisena
toimialan muokkaajana ja jakamistalouden edelläkävijänä. Omien liiketoimintatapojen kehittäminen ja jakamisen korostaminen sen laajassa merkityksessä
auttavat meitä myös saavuttamaan uuden
visiomme - Shared resources simplified.
STRATEGIA 2014–2016
VISIO
Koko vuokrausalan esikuva
TALOUDELLISET TAVOITTEET
• EBITA-liikevoittomarginaali > 15 % liikevaihdosta yli suhdannejakson
• Nettovelkaantumisaste < 100%
• Liikevaihto kasvaa markkinoita nopeammin
• Oman pääoman tuotto (ROE) > 12 % yli suhdannejakson
• Vakaa voitonjakopolitiikka, osinko noin 40 % osakekohtaisesta tuloksesta (EPS)
STRATEGIA
Cramo People living the Cramo Story
VOITETTAVAT TAISTELUT
Cramo Storyn toteuttaminen s. 16 ja 17
Cramon tavoitejohtamismallin käyttöönotto s. 16 ja 18
Keski-Euroopan markkinoiden voittaminen s. 16 ja 19
MUUT STRATEGISET HANKKEET
• Siirtokelpoisten tilojen kasvustrategia s. 30
• Dynaaminen hinnoittelu
• Yrityskaupat ja ulkoistaminen
TÄRKEIN PÄÄMÄÄRÄ
Edistämme asiakkaidemme menestystä ehkäisemällä ja ratkaisemalla
ongelmia ja siten helpottamalla heidän arkeaan.
ARVOT
• Luotettavuus
• Luovuus
• Sitoutuminen
8
STRATEGIA JA ARVONLUONTI
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
VALMIINA MUOKKAAMAAN
KOKO TOIMIALAA
Vuoden aikana Cramo uudisti strategiansa strategiakaudelle 2017–2020 varmistaakseen
ennakoivasti tulevaisuuden vastuullisen arvonluonnin. Asiakkaat, henkilöstö ja jatkuva
suorituskyvyn parantaminen säilyvät keskiössä. Kiinnitämme aiempaa enemmän huomiota
uusien, innovatiivisten arvonluomistapojen löytämiseen. Olemme valmiita muokkaamaan
Cramon ja koko toimialan tulevaisuutta.
STRATEGIA 2017–2020
TALOUDELLISET TAVOITTEET 2017–2020
VISIO
KONE- JA LAITEVUOKRAUS
Sidotun pääoman tuotto, %
Liikevaihdon orgaaninen
kasvu
> 14,5
> Markkinakasvu
SIIRTOKELPOISET TILAT
Sidotun pääoman tuotto, %
Vuokrausliikevaihdon
orgaaninen kasvu, %
SHARED RESOURCES
SIMPLIFIED
> 12,5
> 10,0
MISSIO
Create great days at work and room for great days
PÄÄMÄÄRÄ
Driving the sharing economy
CRAMO-KONSERNI
Nettovelka / käyttökate
Oman pääoman tuotto, %
Osingonjakosuhde, %
< 3x
> 15
~ 40
KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET
Asiakastyytyväisyysindeksi
LTIR
Vähintään yhden päivän poissaoloon
johtaneiden työtapaturmien määrä
miljoonaa työtuntia kohden
Oikeustapaukset
CO2-päästöt,
> 70
≤5
STRATEGIA
Shape and Share
People and performance
Game changing offerings
Stretch and scale up business models
Capture potential in our markets
PAINOPISTEALUEET
0
-20
scope 1 ja 2, suhteutettuna
liikevaihtoon (tonnia/M€), %
Enable people to perform
Shape the future
Siirtokelpoiset tilat:
Secure resources &
German market
Kone- ja laitevuokraus:
Offerings & delivery platform
Operational excellence
ARVOT
Luotettavuus
STRATEGISET ASKELEET
2017–2020
Yhtenäistäminen
• Yhteisten prosessien ja työkalujen
käyttöönotto
• Cramo Storyn tuominen osaksi arkea
• Uudistetun Cramo Care -ohjelman
vakiinnuttaminen
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
Luovuus
Sitoutuminen
Kasvu
Optimoiminen
• Liiketoimintarakenteen ja -mallin
kehittäminen
• Suorituskykyä painottavan kulttuurin
vahvistaminen
• Uuden digitaalisen konseptin luominen
• Pyrkimys nollatasoon työtapaturmissa
• Uuden jalansijan rakentaminen
valituilla markkinoilla
• Orgaaniseen ja epäorgaaniseen
kasvuun tähtääminen
• Jatkuva potentiaalisten ostokohteiden
arviointi ja pyrkimys johtavaan
asemaan valituilla markkinoilla
STRATEGIA JA ARVONLUONTI
9
SHAPE & SHARE
KESTÄVÄ KEHITYS ON INTEGROITU
OSA STRATEGIAAMME
Kestävä kehitys merkitsee meille asioiden tekemistä oikein, oikeaan aikaan ja oikealla tavalla.
Cramolla kestävä kehitys pohjautuu vastuulliseen, turvallisten ja resurssitehokkaiden ratkaisujen
ja muiden resurssien sekä läpinäkyvän tiedon jakamiseen. Kestävän tuottavuuden varmistaminen
tapahtuu jokapäiväisessä toiminnassamme, pohjautuen arvoihimme ja strategiaamme.
Pyrimme edistämään jakamistaloutta toimialallamme. Koko Cramon liiketoimintamalli
ja arvonluonti perustuvat vastuulliselle jakamiselle, luoden uusia mahdollisuuksia innovatiivisiin ja resurssitehokkaisiin ratkaisuihin. Sulauttamalla kestävä kehitys yhä
vahvemmin osaksi strategista ja operationaalista päätöksentekoa ja riskienhallintaa
vastaamme tunnistettuihin, alaan vaikuttaviin megatrendeihin ja samalla varmistamme liiketoimintamme pitkän aikavälin kasvun. Tavoitteenamme on johtaa kestävää
kehitystä esimerkin avulla ja suuremmalla läpinäkyvyydellä, mikä mahdollistaa myös
asiakkaillemme omien vastuullisuustavoitteidensa saavuttamisen.
Vuonna 2016 otimme merkittäviä askeleita kestävässä kehityksessä, kun selkeytimme kestävän kehityksen strategiamme.
Toteutamme strategiaa, joka tukee myös
visiotamme Shared resources simplified,
Cramo Care -ohjelman kautta. Cramo Care -ohjelman kulmakivi on tekemämme olennaisuusanalyysi, jossa tunnistimme sidosryhmillemme tärkeimmät kestävän kehityksen
osa-alueet. Nämä osa-alueet muodostavat keskeisen osan yritysvastuun fokusalueistamme. Työmme valittujen fokusalueiden
integroimiseksi osaksi päivittäistä toimintaamme jatkuu vuonna 2017. Näin voimme
vastata ja ylittää kasvavat koko arvoketjuun
kohdistuvat sidosryhmäodotukset ja samalla
ylittää lain ja säädösten vaatiman tason.
Varmistaaksemme jatkuvan kehityksen ja hyvän sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen tuloksen, Cramo Care määrittää tavoitteet, avaintunnusluvut ja pitkän
aikavälin vision kestävän kehityksen strategiallemme. Ensimmäistä kertaa pitkän aikavälin kestävän kehityksen tavoitteemme
ja avaintunnusluvut on esitetty taloudellisten
tavoitteiden rinnalla – kuvastaen integroidun
arvonluonnin ajattelua Cramolla.
Kestävän kehityksen työmme ei kuitenkaan ole mahdollista ilman läheistä yhteistyötä ja vuoropuhelua toimittajien ja asiakkaiden kanssa, sillä he edesauttavat meitä
saavuttamaan parhaan tuloksen. Kehitysmahdollisuuksien aktiivinen etsintä kumppanuuksien kautta on olennainen osa
yritysvastuustrategiaamme.
Cramo Caren keskiössä ovat työntekijämme. Välittävä ja turvallinen työpaikka,
joka mahdollistaa työntekijöiden parhaan
mahdollisen suoriutumisen ja joka houkuttelee ja pitää parhaat osaajat, on yksi päätavoitteistamme kohti kestävää kasvua.
Lue lisää erillisestä GRI-raportista, joka on saatavilla Cramon verkkosivuilla
englanniksi.
CRAMO CARE
Kestävien ratkaisujen vastuullinen jakaminen
SITOUMUKSET JA PERIAATTEET
Toimintaperiaatteet ja eettinen liiketoiminta
Toimintaperiaatteet toimittajille
STRATEGISET AJURIT
• Jakamistalouden
edistäminen
• Toimialan muokkaaminen
• Sidosryhmien odotukset
vastuullisemmasta toiminnasta
• Resurssi- ja
toimintatehokkuus
• Muuttuva toimintaympäristö
• Korostunut läpinäkyvyys ja
eettisyys
10
STRATEGIA JA ARVONLUONTI
YK:n Global Compact
ISO
ASIAKKAISTA
VÄLITTÄMINEN
TYÖNTEKIJÖISTÄ
VÄLITTÄMINEN
• Asiakastyytyväisyys
• Hyvinvointi ja turvallisuus
• Resurssitehokkuus
• Liiketoimintaetiikka
• Vastuulliset toimittajat
• Henkilöstötyytyväisyys
• Hyvinvointi ja turvallisuus
• Osaamisen kehittäminen
• Monimuotoisuus ja
tasa-arvo
YMPÄRISTÖVASTUU
SOSIAALINEN
VASTUU
• Resurssitehokkuus
• Ekologisen jalanjäljen
pienentäminen
• Kiertotalouden lisääminen
LISÄARVO
• Kasvu
• Riskienhallinta
• Pääoman tuotto
• Osaava ja sitoutunut
henkilöstö
• Innovatiivinen
yrityskulttuuri
• Kilpailuetu
• Paikallinen
osallistuminen
• Liiketoimintaetiikka
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
CASE
PARHAIDEN RATKAISUJEN JAKAMINEN TURVALLISUUDEN LISÄÄMISEKSI
Jokainen työtapaturma tai läheltä piti -tilanne on liikaa. Inhimillisessä toiminnassa niitä kuitenkin helposti
tapahtuu. Vaaratilanteita ja onnettomuuksia järjestelmällisesti tutkimalla voidaan oppia, kuinka vastaavat
tilanteet voidaan välttää jatkossa.
Cramolla on jo pitkään tehty paljon
töitä sekä asiakkaiden että oman henkilöstön työturvallisuuden parantamiseksi. Asiaa pidetään jatkuvasti esillä eri tavoin. Hyvä esimerkki tästä on
kaikille Cramo Norjan esimiehille järjestetty yksipäiväinen, erityisesti työturvallisuuteen ja -terveyteen keskittynyt koulutustilaisuus.
Tilaisuuden tavoitteena oli tukea ja
kannustaa esimiehiä toimimaan aktiivisesti työturvallisuusasioissa joka päivä.
Norjassa on käytössä monia työturvallisuuteen liittyviä hyviä käytäntöjä, kuten turvallisuuskävelyt ja henkilökohtaiset turvallisuusohjeet, jotka jokaisen
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
työntekijän on allekirjoitettava. Kehitettävää ja yhtenäistettävää on kuitenkin aina.
Cramon omien käytäntöjen ja tavoitteiden läpikäymisen lisäksi tilaisuudessa
kuultiin myös asiakkaan ääntä. Merkittävän asiakkaan edustaja kävi kertomassa
ja keskustelemassa yrityksensä työturvallisuuteen liittyvistä odotuksista.
Tilaisuuden muuta keskeistä antia
olivat työpajat, joissa analysoitiin tarkasti erilaisia todellisia työtapaturmiin johtaneita tapauksia. Tavoitteena oli oppia
jokaisesta tapahtumasta, ymmärtää siihen johtaneet perimmäiset syyt, muuttaa
tarvittaessa työskentelytapoja vastaavien
tapahtumakulkujen ennaltaehkäisemiseksi sekä jakaa opitut asiat niin sisäisesti kuin tarvittaessa myös asiakkaiden kanssa.
Ennaltaehkäisevät toimet
ovat oikean asenteen
ohella tärkein keino
vähentää työtapaturmien
määrää.
STRATEGIA JA ARVONLUONTI
11
SHAPE & SHARE
TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TULOKSET
KULUNEELLA STRATEGIAKAUDELLA
688
LIIKEVAIHTO M€
JA LIIKEVAIHDON KASVU
%
1,3
12
657
652
668
-4,5
-0,8
2,5
13
14
15
712
6,6
TAVOITE: LIIKEVAIHDON KASVU MARKKINOITA
NOPEAMMIN
SAAVUTETTU TASO: Liikevaihtotavoite saavutettiin strategiakaudella 2013-2016. Liikevaihdon keskimääräinen
vuosittainen vertailukelpoinen kasvu (CAGR) oli 3,1%
samalla kun markkina kasvoi 2,9%.
16
111
78
87
81
73
TAVOITE: YLI 15 %:N EBITA-LIIKEVOITTOMARGINAALI
LIIKEVAIHDOSTA YLI SUHDANNEJAKSON
VERTAILUKELPOINEN
EBITA M€,
VERTAILUKELPOINEN
EBITA-MARGINAALI
15,6
11,3
12,2
11,2
13,0
12
13
14
15
%
16
SAAVUTETTU TASO: EBITA marginaalitavoite saavutettiin vuonna 2016. Vertailukelpoinen EBITA marginaali oli
15,6% vuonna 2016.
14,9
10,9
7,5
8,4
8,3
TAVOITE: YLI 12 %:N OMAN PÄÄOMAN TUOTTO (ROE)
YLI SUHDANNEJAKSON
SAAVUTETTU TASO: Oman pääoman tuottotavoite saavutettiin vuonna 2016. Vertailukelpoinen oman pääoman
tuotto oli 14,9% vuonna 2016.
VERTAILUKELPOINEN
OMAN PÄÄOMAN
TUOTTO %
12
13
14
15
16
75
75
85
73
TAVOITE: KORKEINTAAN 100 %:N
NETTOVELKAANTUMISASTE
65
SAAVUTETTU TASO: Cramolla on ollut vahva tase läpi
strategiakauden. Tavoitteena on ollut pitää nettovelkaantumisaste alle 100%:n, missä onnistuttiin hyvin. Nettovelkaantumisaste oli 74,5% vuoden 2016 lopussa.
NETTOVELKAANTUMISASTE %
12
13
14
15
16
0,75
0,60
50
49
59
58
%
12
12
0,55
149
0,42
OSAKEKOHTAINEN
OSINKO €
OSINKO TULOKSESTA
TAVOITE: VAKAA VOITONJAKOPOLITIIKKA, NOIN 40 %
TILIKAUDEN OSAKEKOHTAISESTA TULOKSESTA (EPS)
MAKSETAAN OSINKONA
0,65
STRATEGIA JA ARVONLUONTI
13
14
15
SAAVUTETTU TASO: Osinkoa ehdotetaan nostettavaksi
0,75 euroon, joka vastaa 49% katsauskauden
voitosta. Osinkotavoite on saavutettu läpi strategiakauden.
16
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET JA MITTARIT
Cramo pyrkii jatkuvasti parantamaan taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä tuloksiaan.
Mittaamme liiketoimintamme tuloksia useilla mittareilla. Vuonna 2016 määritellyt kestävän
kehityksen tavoitteet ja mittarit esitellään tarkemmin erillisessä GRI-raportissa.
TALOUDELLISET TAVOITTEET
2017–2020 (keskimäärin kaudella)
KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET
2017–2020
KONE- JA LAITEVUOKRAUS
ASIAKKAISTA
VÄLITTÄMINEN
Asiakastyytyväisyysindeksi
2016: 72,6
Sidotun pääoman tuotto, %
> 14,5
Liikevaihdon orgaaninen kasvu
> Markkinakasvu
SIIRTOKELPOISET TILAT
Sidotun pääoman tuotto, %
Vuokrausliikevaihdon orgaaninen kasvu, %
> 12,5 > 10
> 70
TYÖNTEKIJÖISTÄ
VÄLITTÄMINEN
LTIR
2016: 13,7
SOSIAALINEN VASTUU
Oikeustapaukset
2016: 0
CRAMO-KONSERNI
Nettovelka / käyttökate
Oman pääoman tuotto, %
Osingonjakosuhde, %
< 3x > 15 ~ 40
SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO:
LIIKEVOITTO / KESKIMÄÄRÄINEN SIDOTTU PÄÄOMA
MARKKINAKASVU:
ERA:N MUKAAN LASKETTUNA MARKKINOISTA, JOILLA CRAMO TOIMII
YMPÄRISTÖVASTUU
CO2-päästöt,
scope 1 ja 2, suhteutettuna
liikevaihtoon (tonnia/M€), %
2016: 18 tonnia/M€
”5
0
-20
LTIR:
VÄHINTÄÄN YHDEN PÄIVÄN POISSAOLOON
JOHTANEIDEN TYÖTAPATURMIEN MÄÄRÄ
MILJOONAA TYÖTUNTIA KOHDEN
MIKSI SIJOITTAA
CRAMOON?
Useat megatrendit vaikuttavat myönteisesti kone- ja laitevuokrauksen sekä
siirtokelpoisten tilojen liiketoimintaympäristöön. Cramon strategia, yhtenäistetty liiketoimintamalli molemmissa
liiketoimintadivisioonissa sekä vakaa taloudellinen asema mahdollistavat jakamistalouden luomien uusien liiketoiminta- ja kasvumahdollisuuksien
hyödyntämisen. Tämä tukee myös yhtiön
työtä tuottaa arvoa omistajilleen.
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
STRATEGIA JA ARVONLUONTI
13
SHAPE & SHARE
KESKEISET LIIKETOIMINTASEGMENTIT
TEKIVÄT HYVÄÄ TULOSTA
Kone- ja laitevuokrauksen sekä siirtokelpoisten tilojen kysyntä kehittyi suotuisasti
vuonna 2016. Liikevaihto ja kannattavuus kasvoivat vahvasti Suomessa ja Ruotsissa,
ja Keski-Euroopan tulos kääntyi voitolliseksi. Vuoden loppua kohti kannattavuus
parani kaikilla markkinoilla Norjaa ja Itä-Eurooppaa lukuun ottamatta.
OSUUS KONSERNIN
2016 (2015)
VERTAILUKELPOISESTA
LIIKEVAIHDOSTA
EBITA-LIIKEVOITOSTA
7%
3%
18%
5%
3%
11%
23%
4%
4%
9%
50%
61%
LIIKEVAIHTO 2016 (2015)
VERTAILUKELPOINEN
EBITA 2016 (2015) M€
M€
SUOMI 28,4 (22,4)
RUOTSI 73,7 (61,7)
NORJA 5,2 (5,4)
TANSKA 4,0 (1,9)
KESKI-EUROOPPA 3,9 (-,
ITÄ-EUROOPPA 6,2 (6,3)
SUOMI 129,2 (110,9)
RUOTSI 355,6 (331,2)
NORJA 67,4 (70,4)
TANSKA 32,0 (28,3)
KESKI-EUROOPPA 78,5 (77,2)
ITÄ-EUROOPPA 50,3 (50,9)
PALVELUVERKOSTO (2015)
SUOMI
RUOTSI
NORJA
58 (54) toimipistettä
99 (100) toimipistettä
28 (28) toimipistettä
LIIKEVAIHTO
ASIAKASRYHMITTÄIN
2016 (2015), %
KOKONAISLIIKEVAIHDOSTA
50 (45)
17 (18)
18 (19)
27 (29)
12 (12)
17 (15)
23 (24)
Rakennusteollisuus
Muu teollisuus
Julkinen sektori
Kotitaloudet
Muut
66 (66)
51 (52)
1 (1)
10 (13)
3 (3)
2 (3)
2 (2)
2 (2)
STRATEGIA JA ARVONLUONTI
2018 E
2017 E
3,9
3,5
1,6
2,1
2,2
2018 E
0,6
0,2
2016
0,7
1,3
1,3
1,9
2,1
2,2
1,1
1,8
2,8
2017 E
0,6
0,9
2016
1,1
2,6
14
1,1
Lähteet: HIS ERA Market Report
2016, lokakuu 2016; Euroconstruct,
kesäkuu 2016; Forecon, kesäkuu
2016; European Commission, lokakuu
2016
4,1
4,5
3,4
3,3
BKT:n kasvuennuste
Rakentamisen kasvuennuste
Kone- ja laitevuokrausennuste
4,1
5,3
MARKKINAYHTEENVETO, %
2016
2017 E
2018 E
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
BRUTTOINVESTOINNEISTA
PITKÄAIKAISIIN VAROIHIN
HENKILÖMÄÄRÄSTÄ (HTV)
10%
19%
23%
19%
18%
13%
8%
4%
35%
4%
9%
37%
HENKILÖSTÖ, HTV 2016
(2015) NO.
BRUTTOINVESTOINNIT
2016 (2015) M€
SUOMI 480 (448)
RUOTSI 877 (825)
NORJA 225 (219)
TANSKA 98 (97)
KESKI-EUROOPPA 336 (350)
ITÄ-EUROOPPA 474 (466)
SUOMI 47 (37,3)
RUOTSI 76 (70,5)
NORJA 8 (6,7)
TANSKA 16 (14,9)
KESKI-EUROOPPA 36 (26,1)
ITÄ-EUROOPPA 20 (17,8)
1 Saksa, Itävalta ja Unkari
2 Viro, Latvia, Liettua, Puola,
Tsekin tasavalta, Slovakia ja
Kaliningradin alue Venäjällä
TANSKA
KESKI-EUROOPPA1
ITÄ-EUROOPPA2
8 (8) toimipistettä
63 (71) toimipistettä
68 (67) toimipistettä
58 (56)
53 (45)
32 (36)
16 (9)
10 (8)
10 (5)
20 (40)
0 (1)
5 (4)
4 (4)
0 (1)
4 (5)
2017 E
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
2018 E
2016
2017 E
3,6
3,4
2,5
1,5
1,0
0,4
2016
3,4
3,3
3,8
2,4
1,5
1,5
1,2
2,0
1,6
1,0
1,2
5,0
6,2
2,8
3,8
1 (1)
2,2
1,9
2,5
2,7
3,2
11 (5)
1,8
78 (80)
2018 E
2016
2017 E
2018 E
STRATEGIA JA ARVONLUONTI
15
SHAPE & SHARE
VOITETTAVAT TAISTELUT JATKUIVAT
TULOKSEKKAINA
Vuotta 2016 kuvaa voitettavien taisteluiden ja muiden strategisten hankkeiden onnistunut
läpivienti. Vuosille 2014–2016 asetetut voitettavat taistelut eivät ainoastaan nostaneet
kannattavuuttamme, tuottavuuttamme ja myyntiämme, vaan myös osallistivat
henkilöstömme yhä tiiviimmin osaksi Cramo Storyn toteuttamista.
VOITETTAVA TAISTELU #1
CRAMO STORYN
TOTEUTTAMINEN
1
Cramo Storyn toteuttaminen auttaa meitä erottautumaan kilpailijoista, tehden
meistä asiakkaiden ykkösvalinnan. Cramo Storyn onnistunut läpivienti ei ainoastaan vahvista brändiämme, vaan auttaa
meitä vastaamaan ja ylittämään asiakkaiden odotukset, parantamaan myyntiämme ja varmistamaan tulevaisuuden kasvun. Vuonna 2016 jatkoimme työtämme
varmistaaksemme, että Cramo Story on
omaksuttu läpi organisaation, ja että lupauksemme mainiosta päivästä työmaalla on täytetty – asiakkaan ollessa aina
etusijalla.
s. 17
VOITETTAVA TAISTELU #2
2
CRAMON
TAVOITEJOHTAMISMALLIN
KÄYTTÖÖNOTTO
Cramon tavoitejohtamismalli tarkoittaa
parhaiden käytäntöjen jakamista, yrittäjähenkisyyden edistämistä ja jatkuvaa oppimista. Jokapäiväisessä työssämme se
näkyy avaintunnuslukujen parempana läpinäkyvyytenä, myynnin edistämisenä,
kustannusten hallinnan tiukentamisena ja
tulostietoisuutena. Asiakkaillemme työskentelytapamme merkitsee ketterämpää
asiakaspalvelua, nopeampaa ongelmanratkaisua ja oikeiden korjaustoimenpiteiden löytämistä tarvittaessa. Vuonna 2016
keskityimme erityisesti muutoksenhallintaan varmistaaksemme mallin kattavan
toteutuksen ja jatkuvuuden.
s. 18
VOITETTAVA TAISTELU #3
KESKI-EUROOPAN
MARKKINOIDEN
VOITTAMINEN
3
Keski-Euroopan markkinoiden kasvumahdollisuuksien täysimittainen hyödyntäminen ja merkittävän, monipuolisen
vuokrausalan yrityksen aseman saavuttaminen, johtivat tulosten parantumiseen.
Vuosi 2016 oli meille Keski-Euroopassa käänteentekevä vuosi. Tehdyt toimenpiteet ja investoinnit näkyvät positiivisesti
taloudellisessa tuloksessamme ja parantuneena kannattavuutena.
s. 19
STRATEGISET HANKKEET
SI
SIIRTOKELPOISTEN
TILOJEN
KASVUSTRATEGIA
Cramo on valmistautunut hyödyntämään
sekä orgaaniset että yritysostoihin perustuvat kasvumahdollisuudet, joita eurooppalainen siirtokelpoisten tilojen markkina tarjoaa.
16
STRATEGIA JA ARVONLUONTI
SI
DYNAAMINEN
HINNOITTELU
Cramo käyttää päämarkkinoillaan ”Reilu Hinta” -työkalua, varmistaen asiakkaille läpinäkyvän,
helposti ymmärrettävän ja oikean
vuokraushinnan.
SI
YRITYSKAUPAT JA
ULKOISTAMINEN
Cramo on aktiivinen toimija Euroopan
koneiden ja laitteiden sekä siirtokelpoisten tilojen vuokrausmarkkinan
keskittymisessä.
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
1
CRAMO
STORYN
TOTEUTTAMINEN
ASIAKASEDUSTAJAT TOTEUTTAVAT CRAMO STORYA
Cramo Storyn toteuttaminen merkitsee
aidosti ainutlaatuisen asiakaskokemuksen varmistamista kaikissa kohtaamisissa – kolmen konkreettisen toimintaperiaatteemme kautta. Näiden kolmen
periaatteen täyttäminen ei vaadi ainoastaan vankkaa asiakasymmärrystä, vaan
myös kykyä ennaltaehkäistä ja ratkaista
asiakkaan ongelmat.
Sen vuoksi jokaisessa Cramon toimintamaassa on oma asiakasedustaja. ”Asiakasedustajan työ edellyttää asiakkaan
odotusten ja Cramon oman liiketoiminnan laajaa ymmärrystä. Päätavoitteeni
asiakasedustajana on olla olemassa asiakkaita varten ja nähdä asiat heidän näkökulmastaan. Jos emme jostain syystä täytä lupaustamme mainiosta päivästä
työmaalla, asiakkaat tietävät, että heillä on aina mahdollisuus ottaa yhteyttä
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
asiakasedustajaan. Tämä myös mahdollistaa toimintamme kehittämisen edelleen
ja lisää luotettavuuttamme”, Adam Skoric,
Cramon asiakasedustaja Ruotsista, kertoo.
Vuoden 2016 aikana Adam sai noin 150
asiakasyhteydenottoa, ja yhtä monta kertaa
hän onnistui löytämään ratkaisun yhdessä asiakkaan kanssa. Kaikki asiakasyhteydenotot eivät kuitenkaan olleet valituksia,
vaan saimme myös arvokkaita kehitysideoita, jotka auttavat meitä yhä parantamaan
toimintaamme ja yhteistyötä.
“Esimerkiksi asiakkaamme palaute
verkkosivujemme käytettävyydestä huomioitiin, kun uusi verkkosivustomme julkaistiin marraskuussa – pieni mutta tärkeä
näkökulma kohti parempaa asiakaskokemusta”, Adam jatkaa.
Jokainen asiakasyhteydenotto kirjataan Cramon poikkeama- ja kehitysjär-
CASE
jestelmään, asian edistymistä seurataan
ja lopulta ratkaisu kuvataan ja jaetaan
läpi organisaation. Tämä on olennainen osa Cramon jatkuvan parantamisen
ajattelua.
#1 Kuuntelemme
sinua aina
#2 Toimitusaikamme
pitävät aina
#3 Kalustomme on
kunnossa aina
STRATEGIA JA ARVONLUONTI
17
SHAPE & SHARE
2
CRAMON TAVOITEJOHTAMISMALLIN
KÄYTTÖÖNOTTO
CASE
KORJAUS- JA HUOLTOTOIMINNOISSA VAHVISTETAAN MUUTOSJOHTAMISTA
Cramon tavoitejohtamismalli, jonka
lähtökohtana on ”sitoutunut henkilöstö
tuloksen ajurina”, on keskittynyt valittuihin toimintoihin viime vuosien aikana,
kuten toimipisteiden tavoitejohtamiseen, korjaus- ja huoltotoimintoihin,
myynnin johtamiseen sekä hankintatoimeen ja siirtokelpoiset tilat -liiketoimintaan. Olemme toteuttaneet lukuisia
kehitystoimenpiteitä, vuoden 2016 painopisteiden ollessa viestintä, johtaminen ja muutoksenhallinta.
Huolto- ja korjaustoiminnon yksi vuoden 2016 tärkeimmistä aktiviteeteista oli kaikille Cramon toimintamaiden tuote- ja kunnossapitopäälliköille,
huoltopäälliköille ja korjaamopäälliköille järjestetty konferenssi. Konferenssi sisälsi viestinnän ja johtamisen koulutusta ja coachingia sekä eri maiden
18
STRATEGIA JA ARVONLUONTI
parhaiden käytäntöjen jakamista. Lisäksi tilaisuuden aikana käynnistettiin sisäinen, maiden välinen muutoksenhallinnan kilpailu. Vuoden lopulla
joukkueet kuudesta eri Cramon toimintamaasta esittelivät konkreettiset esimerkkinsä muutoksen läpiviennistä. Voittajajoukkue, ”Shaper in Repair
& Maintenance”, oli joukkue Suomesta. Joukkue osoitti johtaneensa onnistuneesti muutosprojektia, jolla oli selkeästi määritellyt tavoitteet, toimenpiteet ja
aikataulu. He osoittivat, että tavoitejohtaminen ei ole ainoastaan teoreettinen
malli, vaan tärkeä työkalu suorituskyvyn
parantamiseksi. Joukkueen kehitystoimenpiteet sitouttivat kaikki korjaus- ja
huolto-organisaatiossa – luoden näin tilaa jatkuvan muutoksen kulttuurille. Kilpailu järjestetään vuosittain.
Tärkein oppimamme
asia oli, että ottamalla
tilanteesta täyden
hallinnan, saavutimme
selkeitä parannuksia
lähtötilanteeseen
verrattuna. Nyt vain
ylläpidämme ja jatkamme
hyvin tehtyä työtä kilpailun
ja koulutuksen tuomalla
positiivisella energialla!
TUOMAS NIINISALO, HUOLTOPÄÄLLIKKÖ,
CRAMO FINLAND
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
3
KESKI-EUROOPAN
MARKKINOIDEN
VOITTAMINEN
CASE
PITKÄAIKAISET ASIAKASSUHTEET VAHVISTAVAT LUOTTAMUSTA
Cramon Keski-Euroopan markkinoiden
voittamisen onnistumisten takana ovat
merkittävät panostukset ja pitkäaikaisten kumppanuuksien rakentaminen, joita kaksi muuta voitettavaa taistelua ovat
tukeneet. Cramon Keski-Euroopan pienkonevuokraus on nyt suurempaa kuin
koskaan.
Asiakkaamme Bilfinger Hochbau rakentaa kahta tornitaloa osana suurta rakennusprojektia Münchenissä, Saksassa.
Bavarian Towers, baijerilaiset tornit, on
ensimmäinen suuri kaupallinen tornitalokokonaisuus, joka on hyväksytty Münchenissä pitkään aikaan. Projekti alkoi vuonna 2016 ja sen arvioidaan valmistuvan
vuoden 2018 alussa. Bilfinger vuokraa
Cramolta laitteita perustuen pitkäkestoiseen sopimukseen, mikä puolestaan
mahdollistaa investoinnit erityisesti tälle
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
työmaalle soveltuvaan uuteen kalustoon,
projektin koko elinkaaren ajaksi. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi iskuvääntimet, betonisiilot, betonitäryttimet ja
lämpömittarit.
“Yhteistyö Cramon kanssa sai alkunsa
toisella Bilfingerin työmaalla työskentelevien kollegoideni suosituksesta. Päätekijät Cramon valinnassa tähän urakkaan
olivat laaja kone- ja laitetarjonta, hintaperusteet ja Cramon neuvotteluiden aikana osoittamansa rakentava ajattelutapa. Yhteistyö työmaalla sujuu oikein hyvin
– koemme, että olemme hyvissä käsissä.
Kysymyksiimme vastataan ja ongelmat
hoidetaan nopeasti ja ketterästi”, Bilfinger Hochbaun vanhempi projektipäällikkö
Theodor Sprick kertoo.
“Arvostamme myös Cramon palvelua,
jossa he tarjoavat turvallisuustarkastuk-
Turvallisuusnäkökulma
on yrityksellemme erittäin
tärkeää. Cramo täyttää
kaikki vaatimuksemme
tarjoamalla turvallisuustarkastuksia kaikille
käytössä oleville koneille
ja laitteille ja ylläpitämällä
niistä rekisteriä.
THEODOR SPRICK, VANHEMPI
PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, BILFINGER HOCHBAU
sia meidän kalustollemme. Ja ennen
kaikkea, Cramo käyttää uusia koneita
ja laitteita, jotka täyttävät viimeisimmät
ympäristö- ja turvallisuusvaatimukset”,
Sprick jatkaa.
STRATEGIA JA ARVONLUONTI
19
SHAPE & SHARE
VASTUULLISEN RESURSSIEN
JAKAMISEN MAHDOLLISTAJA
Luomme monin tavoin arvoa sidosryhmillemme, yhteiskunnalle ja yhteisöille, joissa toimimme.
Arvonluontimme perustuu vastuullisen, aineellisten ja aineettomien resurssien jakamisen
mahdollistamiseen kahdessa liiketoimintadivisioonassamme eli kone- ja laitevuokrauksessa
ja siirtokelpoisten tilojen vuokrauksessa.
PANOKSET
LIIKETOIMINTAMALLI
TALOUDELLISET PANOKSET
• Oma pääoma 519,7 M€
• Nettovelka 387,0 M€
DRIVING
THE SHARING
ECONOMY
KALUSTO
PAL
VE
LU
T
INNOVATIIVISET
RATKAISUT
ITA
ET
IM
IS
IP
AL
MOTIVOITUNEET
VUOKRAUKSEN
AMMATTILAISET
ULKOISET SUHTEET
EVE
DI G
KA
• Turvallisuus
• Yhteistyö kumppaneiden kanssa
• Yhteisö- ja sidosryhmäsuhteet
R KO S
TO
CRAMO
VUOKRAUSKONSEPTI
SIIRTOKELPOISTEN
TILOJEN
RATKAISUT
IT
UT
AIS
TK
RA
VU
OK
R
T
LLI
A
SM
AU
HENKILÖSTÖ
• 2 550 vuokrausammattilaista
• Työ- ja muut harjoittelijat
• Kesätyöntekijät
E N Ä I S E T P R O S E SS
JA
IMMATERIAALISET PANOKSET
• Vahva brändi
• Innovaatio- ja kehittämiskeskeinen
kulttuuri
• Kattava osaaminen ja tietotaito
YHT
IST
• 210 000 vuokrakonetta ja -laitetta
• 22 000 tilaelementtiä
• 324 toimipisteen verkosto 15 maassa
sekä verkkokaupparatkaisu
NA
VA
T
T E H O K A S JA
A
AV
TT
A
K
TO
LUONNONVARAT
• Öljyt ja polttoaineet
• Varaosat
• Pesuaineet
20
STRATEGIA JA ARVONLUONTI
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
VAIKUTUKSET
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET
• Asiakkaat
• Henkilöstö
• Toimittajat
• Omistajat
• Rahoittajat
• Yhteiskunta
Liikevaihto
Palkat ja edut
Ostot
Osingot
Rahoituskulut
Yritysverot, henkilösivukustannukset, eläkkeet
712,3 (667,8) M€
118,3 (110,6) M€
559,4 (517,3) M€
28,9 (24,1) M€
12,4 (13,3) M€
49,2 (45,9) M€
ASIAKKAISTA VÄLITTÄMINEN
• Kustannustehokkuus kustannuksia jakamalla
• Oman pääoman sijoittamisen optimoimisen
mahdollistaminen
• Asiakastarpeisiin perustuvat tehokkaat palvelut
ja ratkaisut sekä innovaatiot
• Mahdollisuus käyttää joustavasti nykyaikaista,
turvallisuus- ja ympäristövaatimukset täyttävää kalustoa
• Osaamisen jakaminen, kuten koulutukset
• Jakamistalouden edistäminen
TYÖNTEKIJÖISTÄ VÄLITTÄMINEN
• Työturvallisuus
• Oikeudenmukaiset työehdot
• Henkilökohtainen kehittyminen
• Uramahdollisuudet
• Monimuotoisuus ja syrjimättömyys
SOSIAALINEN VASTUU
• Toimittajat
o Vahvaan etiikkaan ja luottamukseen perustuvat liikesuhteet
o Osaamisen ja tiedon jakaminen yhteisen menestyksen pohjaksi
• Yhteiskunta
o Vastuulliset ratkaisut, jotka mahdollistavat ja edistävät jakamistaloutta
o Vastuullinen yrityskansalainen
YMPÄRISTÖVASTUU
• Resurssien jakaminen vähentää uusien koneiden tarvetta, ja siten
myös luonnonvarojen käyttöä
• Vastuullinen käytettyjen koneiden myynti
• Vaaralliset jätteet, kuten käytetyt suodattimet, öljyt ja akut
• Energiankulutuksen ja jätteiden vähentäminen
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
STRATEGIA JA ARVONLUONTI
21
SHAPE & SHARE
HYÖDYNNÄMME MUUTTUVAN MAAILMAN
MAHDOLLISUUDET
Pyrkimys kestävään kehitykseen, joka liittyy kasvavaan huoleen ympäristön tilasta ja ilmastonmuutoksesta vauhdittaa myös uusien taloudellisten mallien, kuten jakamistalouden, kehittymistä. Vuokraustoimialalla on erinomainen mahdollisuus olla merkittävä tekijä tässä
kehityksessä sen tarjotessa helpon pääsyn jaettaviin, kestäviin resursseihin.
MEGATRENDIT
RAKENTAMISEEN
VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
Taloudellinen kehitys
Muuttoliike
Kaupungistuminen
Demografiset muutokset
Digitalisaatio
Sääntely
Energiatehokkuusvaatimukset
Rakennusten vanheneminen ja laatuongelmat
Kaupungistuminen
JAKAMISTALOUS
JOUSTAVIEN TILOJEN
TARPEESEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
Kriittisten resurssien
niukkuus
Kestävä
kehitys
Demografiset muutokset
Muuttoliike
Julkisen sektorin talous
Korjausrakentamisen volyymi
YHTEISKUNTA
76%
JULKINEN SEKTORI
KAUPUNKIVÄESTÖN OSUUS KOKO
VÄESTÖSTÄ EUROOPAN UNIONISSA.
(MAAILMANPANKKI 2015)
65-VUOTIAIDEN JA SITÄ VANHEMPIEN OSUUS
EUROOPAN UNIONIN VÄESTÖSTÄ KASVAA.
(EUROSTAT 2015)
22
STRATEGIA JA ARVONLUONTI
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
KONE- JA LAITEVUOKRAUKSEN
KASVUTEKIJÄT
Rakentamisen määrä
Jakamisen edut
CRAMON ARVONLUONTI
Innovatiivisten ja kestävien palveluiden
ja ratkaisujen asiakaslähtöinen
kehittäminen
Kokonaisratkaisujen ja palvelukonseptien tarve
Tarve parantaa tuottavuutta
Vuokrauksen penetraatioasteen kehittyminen
SIIRTOKELPOISTEN TILOJEN
KYSYNNÄN KASVUTEKIJÄT
Kohdekohtaiset tilatarpeet korjausrakentamisen aikana
Julkisen ja yksityisen sektorin vaihtelevat tilatarpeet
Vuokrauksen ja siirtokelpoisten tilojen
ratkaisujen laajentaminen uusille aloille
ja markkinoille
Vuokrauksen hyötyjen optimaalinen
varmistaminen asiakkaillemme
Monikanavainen yhteys asiakkaisiin ja
muihin sidosryhmiin
Laadultaan pysyviä rakennuksia
vastaavien ratkaisujen tarve
Energiatehokkaiden ratkaisujen tarve
RAKENTAMINEN
MUUT TOIMIALAT
CRAMO
89% B2B-OSTAJISTA ETSII TIETOA INTERNETISTÄ B2B-OSTOPROSESSIN
ALKUVAIHEESSA JA 57% OSTOPROSESSISTA ON JO TEHTY ENNEN
YHTEYDENOTTOA MYYNTIIN.
(FROST & SULLIVAN)
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
STRATEGIA JA ARVONLUONTI
23
SHAPE & SHARE
HYVÄT LÄHTÖKOHDAT TARTTUA
MARKKINOIDEN UUSIIN MAHDOLLISUUKSIIN
Cramon liiketoimintamalli perustuu kestävien ratkaisujen ja muiden resurssien vastuulliseen
jakamiseen. Tämä sekä vahva markkina-asemamme, asiakaslähtöisyytemme ja innovatiivinen
ajattelumme mahdollistavat meille Euroopan vuokrausmarkkinoiden uusien
liiketoimintamahdollisuuksien täyden hyödyntämisen.
VUOKRAUKSEEN LIITTYVIEN
PALVELUIDEN KYSYNTÄ KASVAA
Cramo on yksi kone- ja laitevuokrauksen
johtavista palveluntarjoajista Euroopassa
ja Pohjoismaiden johtava toimija siirtokelpoisten tilojen vuokrauksessa.
Kone- ja laitevuokrauksen ja siirtokelpoisten tilojen kysyntä kehittyi vuonna 2016 suotuisasti suurimmalla osalla markkinoista, joilla Cramo toimii.
Onnistuimme hyödyntämään positiivisen markkinakehityksen tuomat mahdollisuudet erittäin hyvin ja kasvattamaan myyntiä ja tulosta molemmilla
tuotealueilla.
Pitkällä aikavälillä useat megatrendit
tukevat vuokrauspalveluiden kysyntää.
Megatrendit, joilla on eniten vaikutusta
kone- ja laitevuokrauksen sekä siirtokelpoisten tilojen liiketoimintaympäristöön
liittyvät vahvasti demografisiin muutoksiin, kaupungistumiseen, kriittisten resurssien niukkuuteen, kestävään kehitykseen ja digitalisaatioon.
Yksi tärkeimmistä kone- ja laitevuokrausalan kysyntään vaikuttavista tekijöistä on uudis- ja korjausrakentamisen volyymi. Muutokset kysynnässä seuraavat tavallisesti
rakentamisen trendejä viiveellä. Rakentamisen määrän lisäksi vuokrausalan palveluiden kysyntään vaikuttavat teolliset investoinnit ja vuokrauksen penetraatiotaso
eri markkinoilla. Kaikkein edistyksellisin
markkina Euroopassa vuokrauspalveluiden käytössä on Ruotsi. Saksa on volyymiltaan Euroopan kolmanneksi suurin vuokrausmarkkina, mutta vuokrauspalveluiden
käyttö on yleisesti vähäisempää ja kilpailuympäristö sirpaleinen. Cramo on aktiivinen
toimija molemmilla markkinoilla.
Vuokraukseen liittyvien palveluiden kysynnän kasvu on yksi alan voimistuvista trendeistä. Tarve kokonaisratkaisuille erityisesti suurissa rakennus- ja
teollisuusprojekteissa lisääntyy paineen
kohdistuessa yhä enemmän taloudelliseen
suorituskykyyn ja toiminnan tehokkuuteen.
KIINNOSTUS SIIRTOKELPOISIA
TILOJA KOHTAAN KASVAA
Monet kone- ja laitevuokrauksen kasvutekijöistä luovat mahdollisuuksia myös siirtokelpoisten tilojen vuokraustoiminnalle.
Kohdekohtaiset tilatarpeet korjausrakennusprojektien aikana, sekä paikallisiin
demografisiin muutoksiin ja muuttoliikkeeseen liittyvät tarpeet, luovat kysyntää
korkealaatuisille, väliaikaisille tilaratkaisuille. Väliaikaiset ratkaisut, jotka täyttävät
tiukat turvallisuus- ja energiatehokkuusvaatimukset ja joiden ylläpitokustannukset
ovat matalat, ovat yhä suositumpia.
Julkinen sektori on tärkeä asiakasryhmä siirtokelpoisille tiloille ja siksi julkisen
sektorin talous vaikuttaa myös väliaikaisten tilaratkaisujen kysyntään.
ASIAKKAAMME
VERKOSTOMME KATTAVUUS
TARJOAMAMME
Meillä on yli 150 000
asiakasta.
Verkostomme kattaa 324 toimipistettä
15 eri maassa.1
Meillä on yhteensä yli 230 000 vuokrakonetta ja -laitetta sekä tilaelementtiä.
2% 4%
7%
16%
11%
17%
18%
20%
5%
55%
10%
10%
27%
23%
10%
50%
PALVELUALUEEMME 2016 (2015)
% KOKONAISLIIKEVAIHDOSTA
RAKENNUSTEOLLISUUS 55 (54)
MUU TEOLLISUUS 23 (24)
JULKINEN SEKTORI 16 (15)
KOTITALOUDET 2 (2)
MUUT 4 (4)
LIIKETOIMINTASEGMENTTIMME 2016 (2015)
M€ KOKONAISLIIKEVAIHDOSTA
SUOMI 129 (111)
RUOTSI 356 (331)
NORJA 67 (70)
TANSKA 32 (28)
KESKI-EUROOPPA 79 (77)
ITÄ-EUROOPPA 50 (51)
1 Omia toimipisteitä 14 maassa. Lisäksi
toimimme Fortrent-yhteisyrityksen
kautta Venäjällä ja Ukrainassa.
24
STRATEGIA JA ARVONLUONTI
17%
VALIKOIMAMME 2016 (2015)
% KOKONAISLIIKEVAIHDOSTA
SIIRTOKELPOISET TILAT
VUOKRAUS JA PALVELUT 17 (15)
LAITE- JA KONEVUOKRAUS
TYÖKALUT 27 (25)
NOSTINKALUSTO 17 (18)
MAANRAKENNUSKONEET 10 (10)
TYÖMAATILAT 10 (10)
VUOKRAUKSEEN LIITTYVÄT JA
MUUT PALVELUT 20 (21)
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
#1
siirtokelpoisissa tiloissa
Pohjoismaissa
#2
vuokrauspalveluissa
Euroopassa
VUOKRAUSMARKKINAN KOKO
2016 (2015)3, M€
ARVIOITU MARKKINA-ASEMA4
SUOMI
471 (456)
Vahva #2 kone- ja laitevuokrauksessa,
#1 siirtokelpoisissa tiloissa
RUOTSI
1 519 (1 460)
Vahva #1 sekä kone- ja laitevuokrauksessa
että siirtokelpoisissa tiloissa
NORJA
895 (890)
#3 kone- ja laitevuokrauksessa,
#4 siirtokelpoisissa tiloissa
TANSKA
463 (452)
#6 kone- ja laitevuokrauksessa,
#1 siirtokelpoisissa tiloissa
KESKI-EUROOPPA1
4 288 (4 131)
#4 Saksassa, #2 Itävallassa
ITÄ-EUROOPPA2
675 (669)
#2 Baltian maissa, yksi johtavista toimijoista yleisessä
vuokraustoiminnassa Puolassa, Tsekin tasavallassa ja
Slovakiassa
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
1 Saksa, Itävalta ja Unkari
2 Viro, Latvia, Liettua, Puola,
Tsekin tasavalta, Slovakia ja
Kaliningradin alue Venäjällä
3 Suomi, Ruotsi, Norja ja
Tanska: ERA European Rental
Industry 2016 Market Report,
lokakuu 2016, Keski- ja ItäEurooppa: ERA, Cramo johdon
arvio. Venäjä ei sisälly arvioon
Itä-Euroopan markkinan
koosta.
4 Cramon johdon arvio
STRATEGIA JA ARVONLUONTI
25
SHAPE & SHARE
SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖLLÄ
LUODAAN LISÄARVOA
Sidosryhmillämme ja niiden sitoutumisella meihin on merkittävä vaikutus liiketoimintaamme ja
menestykseemme. Varmistaaksemme pitkäaikaisen sitoutumisen teemme jatkuvasti yhteistyötä
eri sidosryhmien kanssa ja kannustamme molemminpuolista näkemysten, kokemusten ja
odotusten jakamista. Eettiset toimintatavat ja läpinäkyvyys ovat tärkeitä kaikille sidosryhmille.
NÄIN TOTEUTAMME SIDOSRYHMÄVUOROPUHELUA JA -YHTEISTYÖTÄ
SIDOSRYHMÄ
TÄRKEÄT AIHEALUEET
TOIMENPITEET JA KANAVAT
ASIAKKAAT
• Cramon asiakaslupauksiin Mainio päivä
työmaalla ja Room for great days ja niitä
tukeviin toimintaperiaatteisiin liittyvät aiheet
• työterveys- ja turvallisuus
• liiketoimintaetiikka
• resurssitehokkuus
• vastuulliset toimittajat
• vahva brändi
• Cramo Story
• asiakasedustaja
• turvallisuus- ja muut
koulutukset
• resurssitehokkuuteen liittyvät
yhteiset projektit
• asiakastyytyväisyystutkimus
• toimipisteet ja
verkkokaupparatkaisu
• asiakaslehti
• verkkosivut ja
sosiaalinen media
HENKILÖSTÖ
• työntekijätyytyväisyys
• työterveys ja -turvallisuus
• monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus
• osaamisen kehittäminen
• kehittymissuunnitelmat ja -tavoitteet
• liiketoimintaetiikka ja vastuullisuus
• tavoitejohtaminen
• Cramo Story
• Cramon tavoitejohtamismalli
• turvallisuuskoulutukset
• terveyden ja hyvinvoinnin
ohjelmat
• toimintaperiaatteet
• Cramo Koulu ja Cramo Akatemia
• Cramo Dialogi
• intranet ja
henkilöstölehti
• henkilöstötapahtumat
• Great Place to Work
SIJOITTAJAT JA
OMISTAJAT
• markkinaympäristö
• tulos
• toiminta
• yritysvastuu
• raportointi
• strategia
• taloudellinen asema
• pörssitiedotteet
• liiketoimintakatsaukset,
puolivuosikatsaus ja
tilinpäätöstiedote
• vuosikertomus
• sijoittajatapaamiset ja
-tapahtumat
• hallituksen
toimintakertomus
• yhtiökokous
• selvitys hallinto- ja
ohjausjärjestelmästä
• konsernin verkkosivut
• sosiaalinen media
YHTEISTYÖKUMPPANIT
JA TOIMITTAJAT
• vastuullinen toimitusketju
• energiatehokkuus ja muut
ympäristöasiat
• turvallisuus
• tehokkuus
• kriteerit toimittajien arviointiin
• toimittajien toimintaperiaatteet
työn alla
• digitaaliset ratkaisut
• ostojärjestelmä
(toimittajakatalogi)
• yhteistyöprojektit,
joilla haetaan
energiatehokkaita ja
turvallisia ratkaisuja
PAIKALLISET
YHTEISÖT
• sitoutuminen paikallisiin yhteisöihin
ja niiden tukeminen
• konserni- ja maayhtiötason
• työtilaisuuksia ja
hyväntekeväisyys- ja
harjoittelupaikkoja
sponsorointikohteet
vaikeasti työllistyville
• yhteistyö SOS Lapsikylien kanssa henkilöille
TOIMIALAJA MUUT
JÄRJESTÖT
• kestävän kehityksen edistäminen
eurooppalaisen vuokrausalan toiminnassa
• European Rental Association
(ERA) -järjestön aktiivinen jäsen
• Cramon toimitusjohtaja on
ERA:n hallituksen jäsen
MEDIA
• merkittävät kaupat
• yrityskaupat
• kestävä kehitys ja vastuullisuus
• strategia ja liiketoiminta
• lehdistötiedotteet
• johdon haastattelut
• verkkosivut ja sosiaalinen media
26
STRATEGIA JA ARVONLUONTI
• UN Global Compact
-aloitteen jäsen
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
CASE
LUOMME AINUTLAATUISIA SIDOSRYHMÄKOHTAAMISIA
Meillä on suora tai välillinen vaikutus moniin eri sidosryhmiimme läpi
koko arvoketjun. Yhteistyö kaikkien sidosryhmien kanssa, eri tavoin ja eri
kanavissa, sekä jatkuva vuoropuhelu antavat meille arvokasta näkökulmaa
päätöksenteon tueksi.
Toimenpiteemme kaikkien sidosryhmien
huomioimiseksi, luottamuksen ylläpitämiseksi ja Cramo-brändin vahvistamiseksi jatkuivat läpi vuoden. Ainutlaatuinen ja yhtenäinen Cramo-brändi kaikissa kohtaamispisteissä on keskeinen
osa Cramo Storya ja tapaamme erottautua kilpailijoista. Cramo-brändi pohjautuu
strategiaamme ja arvoihimme ja ilmentyy
kaikissa sidosryhmäkohtaamisissa.
”Kuuntelemme aina asiakkaitamme”,
Cramon asiakasedustaja Malgorzata Michniewska Puolasta vahvistaa.
Pyrimme aina pitämään asiakaslupauksemme, mutta asiakkaan ollessa
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
tyytymätön asiakasedustaja toimii asiakkaan kanssa ja rinnalla läpi koko prosessin, kunnes tyytymättömyys on käännetty
tyytyväisyydeksi.
“Myös sisäiselle sidosryhmälle –
työntekijöillemme – on tärkeää, että
prosessi ja vastuut ovat selkeästi määritelty näissä tilanteissa. Se on täysin tiimityötä ja osa yrityskulttuuriamme, jossa ketään ei jätetään yksin. Se on myös
tärkeä osa maineen rakennusta”, Michniewska jatkaa.
Yksi tärkeä tapa sidosryhmäyhteistyöhön ja läpinäkyvän tiedon tarjoamiseen
monille sidosryhmille ovat yrityksemme
verkkosivut. Marraskuussa 2016 julkistimme uuden verkkosivustomme 14 kielellä. Tavoitteenamme oli tarjota helposti saatavilla olevaa tietoa, joka palvelee
useita tarpeita – oli kyseessä palvelumme tai tuotteemme, tai yritystieto Cramosta sijoituskohteena.
STRATEGIA JA ARVONLUONTI
27
SHAPE & SHARE
28
LIIKETOIMINTAMME
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
KAKSI VAHVAA LIIKETOIMINTADIVISIOONAA
TOIMIALAA MUOKKAAMAAN
Cramo on johtava palveluntarjoaja kone- ja laitevuokrauksessa ja siirtokelpoisten
tilojen vuokrauksessa. Kone- ja laitevuokrauspalveluissamme yhdistyvät kattava
tuotevalikoima ja palvelutarjonta. Siirtokelpoisten tilojen ratkaisuja tarjotaan
Cramo Adapteo -alabrändin nimissä.
#2 #1
vuokrauspalveluissa
Euroopassa
siirtokelpoisissa tiloissa
Pohjoismaissa
CRAMON YDINOSAAMISTA
ON TUOTTAA ARVOA
ASIAKKAILLE AUTTAMALLA
HEITÄ JAKAMAAN JA
KÄYTTÄMÄÄN RESURSSEJA
HELPOSTI JA TEHOKKAASTI.
KONE- JA
LAITEVUOKRAUS
SIIRTOKELPOISET
TILAT
OSUUS EBIT-LIIKEVOITOSTA,
% (2016)
26,4%
Cramo on yksi johtavista palveluntarjoajista kone- ja laitevuokrauksessa Euroopassa. Tarjoamamme käsittää rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksen sekä
vuokraukseen liittyvät palvelut.
Cramo vuokrauskonsepti palvelee asiakkaita yksittäisten laitteiden vuokrauksesta suurten projektien kokonaistoimituksiin yhteiskunnan eri sektoreilla.
Kone- ja laitevuokrauspalveluiden kysyntään vaikuttavat rakentamisen volyymi, teolliset investoinnit ja
markkinakohtainen vuokrauksen penetraatioaste. Erilaisten vuokraukseen liittyvien palveluiden kysynnän kasvu on selkeä markkinatrendi.
Tarjoamme joustavia ratkaisuja erilaisiin väliaikaisten tilojen tarpeisiin julkiselle
sektorille ja yrityksille. Toimimme neljässä
eri segmentissä, jotka ovat koulut, päiväkodit, toimistot ja majoitustilat.
Toimimme ennakoivasti vastataksemme kiristyviin ympäristövaatimuksiin. Energiatehokkaat ratkaisumme on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin ja niiden tarjoama
käyttäjäkokemus on verrattavissa pysyviksi
rakennettuihin tiloihin.
Siirtokelpoisten tilojen liiketoiminnassa on
mahdollisuus kasvaa sekä orgaanisesti että
yritysostojen kautta. Tavoitteenamme on olla
merkittävä kansainvälinen toimija alallamme
Pohjois- ja Keski-Euroopan markkinoilla.
13,6%
11,1%
Vertailukelpoinen sidotun
pääoman tuotto 2016
Vertailukelpoinen sidotun
pääoman tuotto 2016
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
73,6%
EBIT-LIIKEVOITTO
M€
KONE- JA LAITEVUOKRAUS 85,7
SIIRTOKELPOISET TILAT 30,7
OSUUS SIDOTUSTA PÄÄOMASTA,
% (2016)
31,7%
68,3%
SIDOTTU PÄÄOMA
M€
KONE- JA LAITEVUOKRAUS 638,4
SIIRTOKELPOISET TILAT 295,9
LIIKETOIMINTAMME
29
SHAPE & SHARE
CRAMO VUOKRAUSKONSEPTI VARMISTAA
TEHOKKAAT RATKAISUT
Cramo tarjoaa nykyaikaisia vuokrauspalveluita Cramo vuokrauskonseptin avulla.
Yhdistämällä tuotevalikoimamme ja kattavat palvelumme luomme laajan valikoiman
kokonaisvaltaisia vuokrausratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaidemme kaikkiin tarpeisiin.
LAAJA VALIKOIMA
VUOKRAUKSEEN LIITTYVIÄ
TÄYSI VALIKOIMA
TYÖKALUJA
PALVELUITA
ja kattavia rakennuskoneiden
pakettiratkaisuja.
kuten työmaapalvelut, joita ovat
ennakoiva projektinhallinta, työmaalogistiikkapalvelu sekä pölyntorjuntaja kosteudenhallintapalvelut, ja
turvallisuuteen liittyvät palvelut,
tuotteet ja koulutus.
JOUSTAVAT
TYÖMAATILAT
eri tarkoituksiin ja
tilantarpeisiin.
YLI
210 000
TEOLLISET PROJEKTIT
kuten infrastruktuurin rakentaminen
sekä offshore- ja kaivostoiminta.
NOSTINKALUSTO
johon on saatavissa kattavat
turvallisuusratkaisut korkealla
työskentelyyn.
VUOKRAKONETTA JA -LAITETTA
RÄÄTÄLÖIDYT
NYKYAIKAINEN, MONIPUOLINEN
MAANRAKENNUSKONEKANTA
josta löytyy oikea kone aina tietyömaista
pikkukohteisiin.
VUOKRAUSRATKAISUT
tehokkaampiin, turvallisiin ja ympäristön
huomioon ottaviin projekteihin.
30
LIIKETOIMINTAMME
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
SIIRTOKELPOISET TILAT
JOTKA VASTAAVAT OMINAISUUKSILTAAN PYSYVIÄ RAKENTEITA
koulu-, päiväkoti-, toimisto- ja
majoituskäyttöön.
TOIMINTAA
8
MAASSA
YLI
22 000
VUOKRATTAVAA
TILAELEMENTTIÄ
VALIKOIMA
VUOKRAUKSEEN LIITTYVIÄ
PALVELUITA
kuten kuljetus, kokoaminen, purku,
muut palvelut ja kuljetus pois työmaalta.
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
LIIKETOIMINTAMME
31
SHAPE & SHARE
KONE- JA LAITEVUOKRAUS
– KESTÄVIÄ RATKAISUJA JA PALVELUITA
Strategiamme toteuttamisen ja myönteisten markkinaolosuhteiden ansiosta onnistuimme
hyödyntämään vuokrausmarkkinoiden kasvumahdollisuudet tehokkaasti. Selkeitä trendejä
ovat resurssitehokkuuden ja vuokraukseen liittyvien palveluiden kysynnän kasvu, erityisesti
suurissa rakennus- ja teollisuusprojekteissa.
Kone- ja laitevuokrauksen ja vuokraukseen
liittyvien palveluiden kysyntä kehittyi myönteisesti vuoden aikana kaikilla Cramon päämarkkinoilla. Liikevaihtomme ja kannattavuutemme pysyivät vahvoina, erityisesti
Suomessa ja Ruotsissa, ja Keski-Euroopan tuloksessa nähtiin selkeä positiivinen
käänne.
Kone- ja laitevuokrauksessa kysynnän
muutokset seuraavat yleensä rakentamisen kysynnän muutoksia viiveellä. Vuokrauspalveluiden kysyntään vaikuttavat rakentamisen volyymi, teollisuuden investoinnit
ja markkinoiden vuokrausaste.
VASTAAMME VUOKRAUKSEEN
LIITTYVIEN PALVELUIDEN
KYSYNTÄÄN
aikataulutuksen pohjalta hyvissä ajoin etukäteen. Työmaalogistiikan palvelukonseptissa Cramo vastaa koko työmaan logistiikasta.
Molempien palvelukonseptien avulla pystytään välttämään turhaa odotusta ja materiaalien tai kaluston siirtoa, säästäen näin aikaa, rahaa ja ympäristöä.
Vuonna 2016 Cramo vahvisti työmaalogistiikkapalveluitaan Suomessa ostamalla
kurottaja- ja kuljetuspalveluita tarjoavan Kurottaja- ja Kuljetuspalvelu Parviainen Oy:n
liiketoiminnan.
Toinen, erityisesti Pohjoismaissa tunnistettu trendi on suunnittelupalveluiden kasvava kysyntä, esimerkiksi työmaan olosuhteiden hallintaan liittyen.
PAREMPAA TURVALLISUUTTA JA
RESURSSITEHOKKUUTTA
Lisääntyvät vaatimukset laadun, turvallisuuden ja resurssitehokkuuden suhteen, kiristyvä lainsäädäntö ja paineet kustannussäästöihin lisäävät erilaisten vuokraukseen
liittyvien palveluiden kysyntää. Vastatakseen
tähän kysyntään Cramo tarjoaa muiden ratkaisujen ja palveluiden lisäksi suurprojektien
asiakkaille kahta erilaista palvelukonseptia:
ennakoiva projektinhallinta ja työmaalogistiikkapalvelut. Molempien palvelukonseptien
tavoitteena on varmistaa ajan ja muiden resurssien tehokas käyttö läpi projektin.
Ennakoiva projektinhallinta on palvelu, jossa Cramo suunnittelee oman toimitusaikataulunsa asiakkaan koko projektin
Suuret rakennus- ja teollisuusasiakkaat
odottavat ja edellyttävät yhä enemmän koko toimitusketjun vastuullisuudelta. Cramo
on asemoinut itsensä vahvasti vastatakseen
näihin vaatimuksiin, ja kestävä kehitys onkin
erottamaton osa strategiaamme ja tapaamme työskennellä.
Cramon tarjoamissa ratkaisuissa on
uraauurtavia turvallisuus- ja ympäristöominaisuuksia, jotka vastaavat nykypäivän
energiatehokkuuteen liittyviin sekä muihin
vaatimuksiin, jotka auttavat asiakkaitamme saavuttamaan omat vastuullisuustavoitteensa. Lisäksi jaamme asiakkaiden ja
KONE- JA LAITEVUOKRAUKSEN
LIIKEVAIHTO ASIAKASRYHMITTÄIN, %
2016 (2015)
KONE- JA LAITEVUOKRAUKSEN
LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO, M€
(2013–2016)
6%
2% 4%
578
UUSI VUOKRAUKSEN
VERKKOPALVELU
Cramo lanseerasi vuoden loppupuolella kone- ja laitevuokrauspalveluiden verkkokaupan, Cramo eCRent:in, Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Verkkopalvelu on osa
Cramon laajempaa digitaalista alustaa, jota pilotoitiin jo aiemmin vuoden aikana. Pilotoimalla varmistettiin, että palvelu vastaa
käytännössä eri asiakasryhmien odotuksia
ja tarpeita.
VERTAILUKELPOINEN SIDOTUN
PÄÄOMAN TUOTTO, %
(2013–2016)
595
568
560
yhteistyökumppaneiden kanssa osaamistamme, parhaita käytäntöjä ja näkemystämme, jotta voimme varmistaa, että kalustoamme käytetään turvallisesti ja kestävästi.
Samalla edistämme uusien ympäristöystävällisten ratkaisujen kehittämistä.
Cramon turvallisuus- ja suojaustuotteiden tarjontaa on laajennettu viime vuosien aikana vastaamaan kasvavaan kysyntään. Cramo on myös lisännyt asiakkaille
tarjottavaa turvallisuuskoulutusta kaikissa
toimintamaissaan.
Vuokrauspalvelu on luonteeltaan ympäristön kestävää kehitystä tukeva toimiala, sillä koneiden ja laitteiden yhteiskäyttö vähentää luonnonvarojen kulutusta ja parantaa
mahdollisuuksia optimoida kuljetuksia. Samalla se tarjoaa asiakkaillemme mahdollisuuden saada vaivattomasti käyttöön nykyaikaisin, kuhunkin työvaiheeseen parhaiten
sopiva kalusto.
13,6
23%
65%
9,2
51
RAKENNUSTEOLLISUUS 65 (63)
MUU TEOLLISUUS 23 (23)
JULKINEN SEKTORI 6 (7)
KOTITALOUDET 2 (3)
MUUT 4 (5)
32
LIIKETOIMINTAMME
13
43
14
58
15
7,3
6,5
13
14
86
16
15
16
LIIKEVAIHTO
VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
NOPEAA, TEHOKASTA JA TURVALLISTA
Helsingin Meilahteen on nousemassa Uusi Lastensairaala, jossa jatkossa
hoidetaan vaikeasti sairaita lapsia kaikkialta Suomesta. Cramon vastuulla
hankkeessa ovat työmaalogistiikkapalvelut.
Bruttopinta-alaltaan 45 000 m2 kokoisen
ja muun muassa 11 leikkaussalia käsittävän sairaalan rakentamisesta vastaa SRV.
Cramon logistiikkapalvelun avulla varmistetaan tehokas ajan ja resurssien käyttö koko rakennusprojektin
ajan. Käytännössä tämä tarkoitta esimerkiksi, että oikeat rakennusmateriaalit ovat aina oikeaan aikaan oikeassa
paikassa rakentajien käytettävissä. Tämän lisäksi työmaalle tulevien kuormien
käsittelyssä turvallisuus ja tehokkuus lisääntyvät, kun kaikkien kuormien purkamiseen ja siirtämiseen käytetään samaa
henkilöstöä.
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
Cramo vastaa myös työmaan järjestykseen liittyvistä tehtävistä ja osallistuu
materiaalikierrätyksen varmistamiseen.
Urakoitsijoiden vastuulla on lajitella kerroksissa kierrätettäväksi kelpaavat materiaalit, jotka Cramo puolestaan huolehtii
keskitetysti oikeille kierrätyslavoille.
”Tämä projekti on erityisen haasteellinen kokonsa ja tiukan aikataulunsa puolesta sekä siksi, että työmaa sijaitsee keskellä Helsinkiä – tämä
on erittäin mittava työmaa ahtaalla alueella. Jo alusta asti oli selvää, että tarvitsemme logistiikkaan erikoistuneen yrityksen varmistamaan koko
projektin tehokkuutta ja toimivuutta.
CASE
Materiaalivirrat ovat valtavia, ja kaiken
pitää olla oikeaan aikaan oikeassa paikassa”, sanoo työmaapäällikkö Matti
Julin SRV Rakennus Oy:stä.
Useat toimet, kuten työtilauksen tekeminen ja sen resursointi, töiden raportointi ja kuittaaminen sekä laskutus,
hoituvat sähköisesti Cramon järjestelmässä, mikä sekin lisää tehokkuutta.
”Työmaalla toimii kymmeniä urakoitsijoita ja kuljetuksia hoitavat lukuisat
kuljetusliikkeet. Hyvä yhteistyö sekä heidän että SRV:n kanssa on työmaalogistiikan sujuvuuden kannalta keskeisen
tärkeää”, korostaa Cramon logistiikkapäällikkö Tommi Kivimäki.
LIIKETOIMINTAMME
33
SHAPE & SHARE
ASIAKKAAMME OVAT AINA ETUSIJALLA
Vastaamme asiakkaidemme odotuksiin ja tarpeisiin toteuttamalla asiakaslupauksemme
– mainio päivä työmaalla – ja kolme konkreettista toimintaperiaatettamme.
MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA
#1
#2
#3
KUUNTELEMME SINUA AINA
Jokaisessa toimintamaassamme on asiakkaita varten asiakasedustaja. Hän on puolueeton
henkilö, jolla on valtuudet ja halu ratkaista mahdolliset ongelmat sinun ja Cramon välillä.
Hänen työnsä on tehdä sinut tyytyväiseksi ja auttaa meitä kehittymään paremmiksi.
TOIMITUSAIKAMME PITÄVÄT AINA
Tunnemme ja ymmärrämme tarpeesi ja aikataulusi niin hyvin, että pienikin myöhästyminen
meiltä on liikaa. Jos toimituksemme on yhdenkin minuutin myöhässä tai yhdenkin letkun
vajaa, kannamme vastuun. Toimimme näin, jotta palvelutasomme vastaisi odotuksiasi.
KALUSTOMME ON KUNNOSSA AINA
Korkealaatuinen kalusto on koko toimintamme ydin. Jos kalusto on pakko korjata tai
vaihtaa toimivaan, me teemme sen nopeammin kuin saatat odottaa.
CRAMO eCRent VERKKOVUOKRAUSPALVELU ON SELKEÄ
JA HELPPOKÄYTTÖINEN. KONEIDEN JA LAITTEIDEN
TILAAMINEN TYÖMAALLE JA PALAUTUS TAKAISIN
CRAMOLLE ON MYÖS ERITTÄIN KÄTEVÄÄ.
JANNE RIMPIOJA, VASTAAVA TYÖNJOHTAJA, VARTE OY
34
LIIKETOIMINTAMME
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
KOKONAISVALTAISET VUOKRAUSPALVELUT
SELLUTEHTAAN LAAJENNUKSEEN
CASE
Östrandin sellutehtaan laajennus on yksi suurimmista teollisuuden
investoinneista Ruotsissa. Cramon kone- ja laitevuokrauspalvelut ovat
laajalti käytössä työmaalla.
SCA, johtava kansainvälinen hygieniaja metsätuotteita valmistava yritys, investoi laajamittaiseen Östrandin sellutehtaan laajennukseen Timråssa,
Ruotsissa. Laajennus tunnetaan nimellä
Helios-projekti – kreikkalaisessa mytologiassa esiintyvän auringon henkilöitymän mukaan. Uusi tehdas, joka avataan
lokakuussa 2018, on yksi suurimmista
teollisuuden investoinneista Ruotsissa.
Sellutehtaan tavoitteena on olla Euroopan kannattavin ja johtaa tuotelaadussa
ja ympäristösuorituskyvyssä. Ja ennen
kaikkea, olla alan paras turvallisuuden
ja työympäristön saralla.
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
Cramo on osa tätä laajamittaista
projektia ja myötävaikuttaa näin osaltaan sellutehtaan laajennusvaiheen onnistuneeseen läpivientiin. Cramo toimittaa kaikki rakennustöiden aikaiset
sosiaalitilat, ruokalat ja toimistotilat
Helios-projektin noin 1 500:lle työntekijälle ja urakoitsijalle. Cramo on myös
avannut työmaalle rakennustöiden aikaisen toimipisteen ja toimittaa urakkaan esimerkiksi koneita ja hissejä.
”Nyt, lähellä urakan puoliväliä, Cramo on toimittanut kaikki tarvittavat työmaatilat sovitun mukaisesti. Tilat on
toimitettu aikataulussa, ja Cramo on
myös ollut hyvin sopeutuvainen kaikkiin
SCA:n toiminnallisiin vaatimuksiin koskien tarvittavia tiloja”, Fredrik Mellesmo, Helios-projektin työmaakoordinaattori SCA:lta kertoo.
LIIKETOIMINTAMME
35
SHAPE & SHARE
SIIRTOKELPOISET TILAT OVAT RATKAISU
ERILAISIIN TILATARPEISIIN
Siirtokelpoisten tilojen kasvuun tähtäävän strategian määrätietoinen toteuttaminen –
positiivisen markkinakehityksen ja markkina-ajureiden tukemana – teki Cramo Adapteon
vuodesta menestyksekkään. Vahvistettujen resurssiemme ansiosta olemme hyvässä
asemassa jatkamaan Saksan markkinan suuren kasvupotentiaalin hyödyntämistä.
jatkuvasti synergiaetuja tuovia ostokohteita ja olemme myös valmiita laajentamaan toimintaamme täysin uusille
markkinoille.
Cramo Adapteo esitteli Smartblock-työtiloja
Slush 2016 -tapahtumassa.
Cramo Adapteo, Cramon alabrändi vuodesta 2014, tarjoaa korkealaatuisten siirtokelpoisten tilojen vuokrauspalveluita.
Kysyntä joustaville, tilapäisille tilaratkaisuille kasvoi päämarkkinoillamme kuluneen vuoden aikana erityisesti muuttoliikkeen ja väestörakenteen muutosten
seurauksena. Onnistuimme menestyksekkäästi hyödyntämään markkinoiden kasvupotentiaalin ja kasvattamaan
myyntiämme.
Noin kaksi kolmasosaa siirtokelpoisten
tilojen liiketoiminnastamme koostuu tilojen vuokrauksesta ja yksi kolmasosa vuokraukseen liittyvistä palveluista, kuten tilojen
asentamisesta ja purkamisesta. Kuluneen
vuoden aikana toimitimme lukuisia uusia
siirtokelpoisia tiloja, mikä lisäsi erityisesti
kokoamispalveluiden myyntiä.
Siirtokelpoisten tilojen vuokraustoiminta tarjoaa mahdollisuuksia sekä orgaaniseen että epäorgaaniseen kasvuun
kasvustrategiamme mukaisesti. Tavoitteenamme on olla alan merkittävä kansainvälinen tekijä Pohjoismaiden ja Keski-Euroopan markkinoilla. Pohjoismaissa
olemme alan johtavassa asemassa ja tavoittelemme vahvaa, markkinoita nopeampaa orgaanista kasvua. Keski-Eurooppa,
erityisesti Saksan markkina, on meille tärkeä epäorgaanisen kasvun alue. Etsimme
SIIRTOKELPOISTEN TILOJEN
LIIKEVAIHTO ASIAKASRYHMITTÄIN, %
2016 (2015)
SIIRTOKELPOISTEN TILOJEN
LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO, M€
(2013–2016)
SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO, %
(2013 – 2016)
ENERGIATEHOKKAAT,
LAADUKKAAT RATKAISUT
Tarjoamme joustavia ratkaisuja monenlaisiin väliaikaisten tilojen tarpeisiin yksityisellä ja julkisella sektorilla. Siirtokelpoiset tilamme ovat kustannustehokkaita,
toimivia ja ympäristön kannalta kestäviä
ratkaisuja väliaikaiseen ja kohdekohtaiseen tilatarpeeseen. Ratkaisumme jakautuvat neljään osa-alueeseen: koulut, päiväkodit, toimistot ja majoitustilat. Näistä
majoitustilat ovat voimakkaasti kasvava osa-alue, johon tulemme jatkossa keskittymään yhä vahvemmin. Tällä hetkellä
tarjoamme siirtokelpoisia tiloja majoitukseksi esimerkiksi pakolaisille, vanhuksille ja opiskelijoille.
Työskentelemme proaktiivisesti vastataksemme alan jatkuvasti kiristyviin ympäristövaatimuksiin ja kehittääksemme
toimintaamme vaatimukset ylittäviksi. Energiatehokkaat ratkaisumme on
suunniteltu pohjoismaisiin olosuhteisiin ja ne tarjoavat käyttökokemuksen, joka on verrattavissa pysyvän rakennuksen
käyttökokemukseen.
118
7%
100
93
81
14,0
26%
67%
JULKINEN SEKTORI 67 (61)
MUUT TOIMIALAT 26 (34)
RAKENTAMINEN 7 (5)
36
LIIKETOIMINTAMME
27
26
13
14
30
15
12,7
12,4
11,1
31
16
13
14
15
16
LIIKEVAIHTO
LIIKEVOITTO
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
TOIMIVA JA ENERGIATEHOKAS KOULU
Frankfurtilainen Merianschule-koulu ja sen yhteydessä toimiva päiväkoti
muuttivat kahden vuoden pituisen saneerauksen ajaksi Cramo Adapteon
toimittamaan väliaikaiseen rakennukseen.
Siirtokelpoinen tilaratkaisu on ylittänyt
koulun johdon kaikki odotukset.
“Olemme erittäin tyytyväisiä väliaikaisen koulurakennuksen laatuun. Se on itse asiassa paljon parempi kuin nyt saneerattava pysyvä koulumme”, kertoo rehtori
Brigitte Schulz.
Väliaikaisen koulurakennuksen pinta-ala on 3 510 m2 ja se koostuu 234:sta
tilaelementistä. Kolmikerroksinen rakennus on jaettu useampaan osaan, joihin on
luotu erilaisia ominaisuuksia vastaamaan
erityislasten ja eri-ikäisten lapsiryhmien
tarpeita. Hiljaisemman työympäristön
varmistamiseksi luokkiin on esimerkiksi
asennettu akustiikkalevyt.
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
Cramo Adapteon infrapunapaneeleihin perustuva lämmitysratkaisu on
erittäin energiatehokas - jopa siinä
määrin, että se ylittää asiakkaan vaatimukset. Ratkaisussa hyödynnetään
infrapunateknologiaa, jolla lämmitetään kiinteitä kappaleita suoraan, toisin kuin sähkölämmityksessä, jossa
lämpö siirtyy ilman välityksellä. Infrapunasäteilyn lämmittämät kappaleet varastoivat ja vapauttavat lämpöä
tasaisesti.
”Yhteistyö Cramo Adapteon kanssa on sujunut erinomaisesti. Arvostamme erityisesti luotettavuutta ja
avointa viestintää. Kaikki pyyntömme
CASE
muutostöistä toteutettiin nopeasti ja
hyvässä yhteistyössä muiden rakennusprojektiin osallistuneiden toimijoiden kanssa”, sanoo Schulz.
LIIKETOIMINTAMME
37
SHAPE & SHARE
CRAMO STORY PALVELEE MYÖS
SIIRTOKELPOISTEN TILOJEN ASIAKKAITA
Cramo Adapteo vastaa asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin toteuttamalla asiakaslupauksensa
– Room for great days – ja kolme toimintaperiaatetta.
ROOM FOR GREAT DAYS
#1
#2
#3
38
LIIKETOIMINTAMME
OLEMME AINA KÄYTETTÄVISSÄ
Olemme aina läsnä ja asiakkaamme tavoitettavissa. Jos asiakas on tyytymätön toimintaamme, ja asiaan ei löydetä sopivaa ratkaisua, tarjoamme mahdollisuutta käyttää puolueetonta asiakasedustajaa, joka kuuntelee ja jolla on valtuudet toimia.
TÄYDELLINEN TOIMITUS
Siirtokelpoisten tilojen kohdalla tämä merkitsee kokonaisvaltaista asiakaskokemusta – ensimmäisestä kohtaamisesta markkinoinnin ja myynnin kanssa avainten luovutukseen ja muuttoon saakka.
KÄYTETTÄVYYS AVAINASEMASSA
Ratkaisumme on käytettävissä heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Jos jokin ei toimi,
teemme kaikkemme, jotta saamme tilat takaisin toimiviksi neljän tunnin sisällä – joko
korjaamalla paikan päällä tai vaihtamalla tilalle uuden. Mikä tahansa on vian syy, ratkaisemme ongelman ja korvaamme vahingon.
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
CASE
VIIHTYISÄ TYÖTILA JA SHOWROOM ENERGIAYHTIÖ E.ON VÄRMELLE
Ruotsalainen energiayhtiö E.ON Värme tarvitsi lisää uutta toimistotilaa 50
henkilölle muuttaessaan toimistonsa Öresundverketin pohjoissatamasta
Heleneholmsverketiin Malmön keskustaan.
“Halusimme erittäin viihtyisän maisemakonttorin sekä paljon tilaa kokouksille ja inspiraatiolle”, sanoo projektipäällikkö Johan Fors, E.ON. Värme
Sverige.
Näistä lähtökohdista Cramo Adapteo suunnitteli yhtiölle 3-kerroksisen väliaikaisen toimistorakennuksen.
E.ON:in selkeä vaatimus oli, että olemassa oleviin rakennuksiin tehtävän
lisäosan tulee olla erittäin korkeatasoinen paloturvallisuuden, energiatehokkuuden ja turvallisuuden suhteen.
Lisähaastetta projektiin toivat tontin pienuus ja tarve yhdistää lisärakennus saumattomasti olemassa
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
olevaan rakennukseen. E.ON:in ja
Cramo Adapteon tiiviin yhteistyön ansiosta 51 tilaelementin varsinainen
asennusvaihe kesti kuitenkin vain alle
kolme viikkoa.
”Energiatehokkaat ja kestävät tilaelementtimme sopivat erinomaisesti
tällaiseen korkealuokkaiseen tilaratkaisuun”, sanoo Cramo Adapteon projektikehittäjä Zeljko Orlandic.
Arvostan erittäin paljon avointa ja läpinäkyvää
työtapaa, joka meillä projektin aikana oli.
Yhteistyö sujui ja projekti eteni vaivattomasti.
JOHAN FORS, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, E.ON VÄRME SVERIGE
LIIKETOIMINTAMME
39
SHAPE & SHARE
VARMISTAMME OMISTAJA-ARVON KASVUN
Cramo on valinnut omistaja-arvoon pohjautuvan mallin riskinottohalun käytännön analysoinnin
viitekehyksekseen. Analyysi on yksi niistä työkaluista, joita Cramo hyödyntää strategiatyössään.
Hyvin määritellyn riskinottohalun avulla yritys voi harjoittaa liiketoimintaa toivotulla riskitasolla.
CRAMON VIITEKEHYS: OMISTAJA-ARVOON POHJAUTUVA MALLI JA ARVOON VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
OMISTAJA-ARVO
VELAN SUHDE
OMAAN
PÄÄOMAAN
TOIMINNAN KASSAVIRTA
PÄÄOMAN TUOTTAVUUS JA
TEHOKKUUS
OPERATIIVINEN KANNATTAVUUS JA KASVU
LIIKEVAIHDON
KASVU
KÄYTTÖKATE
KASSAPERUSTEINEN
EFEKTIIVINEN
VEROKANTA
DISKONTTIKORKO
KILPAILUETU
INVESTOINNIT
KÄYTTÖPÄÄOMA
VIERAAN
PÄÄOMAN
KUSTANNUSTEN SUHDE
OMAAN
PÄÄOMAAN
Lähde: Risk Appetite and Tolerance Guidance Paper. The Insitute of Risk Management (IRM), 2011
Esimerkkejä Cramon riskinottohalun analyysistä koskien liikevaihdon kasvua, käyttökatetta ja kilpailuetua:
LIIKEVAIHDON KASVU
RISKIKOMPONENTTI/
-TEKIJÄ
SEURAUS RISKIN
TOTEUTUMISESTA
RISKIN VÄHENTÄMINEN/
RISKINOTTOHALU
YHTEYS STRATEGIAAN
• Kaluston ylikapasiteetti ja hintojen
rapautuminen
• Heikko liikevaihto, mikä johtaa
matalaan kannattavuuteen
• Jatkuva investointien
arviointiprosessi
• Myynnin tavoitejohtaminen
ja hinnoittelu
• Markkinoiden, asiakkaiden ja kilpailijoiden
luotaaminen
• Jatkuva uuden,
markkinalähtöisen
tarjooman kehittäminen
• TALOUDELLISET
TAVOITTEET
• CRAMON TAVOITEJOHTAMISMALLI
• HINNOITTELU
• SIIRTOKELPOISTEN
TILOJEN
KASVUSTRATEGIA
• Konsernin tavoitteet
täyttävän konservatiivisen
investointilaskelman
laadinta
• Kokeneiden henkilöiden
hyödyntäminen yrityskaupoissa
• Avainhenkilöiden sitoutumisen varmistaminen
• Perustetaan integraatioprojekti nimettyine
vastuineen
• TUKI YRITYSKAUPPOJEN
KAUTTA TAPAHTUVALLE
KASVULLE
ORGAANINEN KASVU
• Investointien väärä
allokointi tai ajoitus
• Keskittyminen vääriin
asiakassegmentteihin tai
markkinoihin
• Tehoton myynnin
johtaminen tai hinnoittelu
• Epäonnistuminen uusien
tuotteiden tai palveluiden
kehittämisessä
YRITYSJÄRJESTELYIHIN PERUSTUVA KASVU
• Avainasiakkaiden tai
-henkilöiden menetys
• Liian korkea arvostus
tai huono ajoitus
yrityskaupoissa
• Integraation
epäonnistuminen
40
HALLINNOINTI JA OHJAUS
• Arvoa tuhoava yrityskauppa
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
KÄYTTÖKATE
RISKIKOMPONENTTI/
-TEKIJÄ
SEURAUS RISKIN
TOTEUTUMISESTA
RISKIN VÄHENTÄMINEN/
RISKINOTTOHALU
YHTEYS STRATEGIAAN
• Epäonnistuminen
kustannustehokkuuden
saavuttamisessa
• Tehoton johtamismalli
• Tehoton liiketoimintamalli
• Matala, tavoitteen alittava
kannattavuus
• Tavoitejohtamismalli,
joka perustuu
konsernin taloudellisiin
tavoitteisiin linkittyvään
tavoitejohtamiseen kaikilla
organisaatiotasoilla
• Tasapainon hakeminen
epäsuorien ja suorien
kustannusten välille
taloudellisen joustavuuden
lisäämiseksi
• TALOUDELLISET
TAVOITTEET
• CRAMON TAVOITEJOHTAMISMALLI
SEURAUS RISKIN
TOTEUTUMISESTA
RISKIN VÄHENTÄMINEN/
RISKINOTTOHALU
YHTEYS STRATEGIAAN
• Ei asiakasuskollisuutta
• Tehoton organisaatio
• Markkinaosuuden menetys ja
hintojen rapautuminen
• Maineen sekä houkuttelevan
sijoituskohteen ja työntajan
aseman menetys sekä
liiketoimintamenetykset
• Resurssitehokkuuden
heikkeneminen
• Cramo Storya
toteuttamalla
rakennetaan yrityskulttuuria, joka
mahdollistaa uskolliset
asiakkaat ja vahvan
yrityskulttuurin
• Keskittyminen urakehitykseen ja koulutukseen
• Jatkuva Cramo Care
-strategian ja sen
fokusalueiden
toteuttaminen ja
kehittäminen
• CRAMO STORYN
TOTEUTTAMINEN
• CRAMO CARE
INTEGROINTI
KESTÄVÄN KEHITYKSEN
STRATEGIAAN
• Tavoitteen alittava kannattavuus,
mikä johtaa siihen, että
kasvutavoitetta ei saavuteta ja
menetetään markkinaosuuksia
suorituskykyisemmille kilpailijoille
• Cramon
tavoitejohtamismallin
käyttöönotto
• Hyödynnetään konsernin
neuvotteluvoimaa
hankinnoissa
• CRAMON TAVOITEJOHTAMISMALLI
KILPAILUETU
RISKIKOMPONENTTI/
-TEKIJÄ
EROTTAUTUMINEN
• Asiakas- ja työtyytyväisyys
• Vahva yrityskulttuuri
• Työntekijöiden pysyvyys ja
osaamisen säilyminen
• Kestävä kehitys
integroitu osaksi
liiketoimintastrategiaa ja
päätöksentekoa
KUSTANNUSJOHTAJUUS
• Organisaatio- ja
liiketoimintamallin
suorituskyky
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
HALLINNOINTI JA OHJAUS
41
SHAPE & SHARE
JOHDONMUKAINEN, LÄPINÄKYVÄ
HALLINNOINTI JA OHJAUS
Cramon hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä perustuu Suomen lainsäädäntöön ja yhtiön yhtiöjärjestykseen. Konserni noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (2015).
Cramo julkaisee konsernin hallinto- ja
ohjausjärjestelmää sekä palkitsemista
koskevat selvitykset Internet-sivuillaan
www.cramogroup.com Hallinnointi
Cramon vuosittaiset tilinpäätökset
ja osavuosikatsaukset laaditaan Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja julkaistaan sekä suomeksi että
englanniksi.
HALLITUS
Cramon hallituksen vastuut ja velvollisuudet määritellään hallituksen työjärjestyksessä sekä konsernin
toimintaperiaatteissa. Hallituksen työjärjestystä päivitetään tarvittaessa vuosittain hallituksen järjestäytymiskokouksen
yhteydessä.
HALLITUKSEN KOKOONPANO
VUONNA 2016
Vuoden 2016 varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin uudelleen
seuraavat henkilöt: Helene Biström, Peter Nilsson, Erkki Stenberg, Joakim Rubin, Caroline Sundewall ja Raimo Seppänen. Hallituksen uudeksi jäseneksi
valittiin Perttu Louhiluoto. Hallituksen
järjestäytymiskokous valitsi puheenjohtajaksi Helene Biströmin ja varapuheenjohtajaksi Erkki Stenbergin. Kokousosallistuminen esitetään alla olevassa
taulukossa ja jäsenten riippumattomuus
on esitetty sivuilla 46-49.
HALLITUSTYÖSKENTELY
VUONNA 2016
Cramon hallitus kokoontuu säännöllisesti,
suunnitellun aikataulun mukaisesti sekä
tarpeen mukaan. Vuonna 2016 hallitus piti
yksitoista kokousta, joista kolme oli puhelinkokouksia. Hallitusta avustaa sen työssä kaksi pysyvää valiokuntaa: tarkastusvaliokunta ja palkitsemisvaliokunta. Hallitus
nimittää keskuudestaan valiokunnan jäsenet ja puheenjohtajat. Hallitus on vahvistanut valiokuntien kirjalliset työjärjestykset.
TARKASTUSVALIOKUNTA
Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sen valvontatehtävissä noudattaen
hallinnointikoodin mukaisia suosituksia. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 31.3.2016 tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajaksi valittiin Joakim Rubin ja jäseniksi Erkki Stenberg ja Caroline Sundewall. Tarkastusvaliokunta kokoontui kahdeksan kertaa, joista kaksi oli
puhelinkokouksia.
HALLITUKSEN JA VALIOKUNTIEN KOKOUSOSALLISTUMINEN JA JÄSENTEN MAKSUPERUSTEISET PALKKIOT
VUONNA 2016, €
Hallituksen kokoukset
Nimi
Asema
Osallistuminen
Helene Biström
Erkki Stenberg
Peter Nilsson
Joakim Rubin
Raimo Seppänen
Caroline Sundewall
Perttu Louhiluoto1
Leif Boström2
Eino Halonen2
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Varapuheenjohtaja
11 / 11
11 / 11
10 / 11
11 / 11
10 / 11
11 /11
8/9
2/2
2/2
Yhteensä
Tarkastusvaliokunta
Osakkeet
€
Palkkiot
€
Yhteensä
19 984
17 483
17 483
17 483
17 483
70 000
20 016
17 517
22 517
17 517
35 000
17 517
70 000
40 000
35 000
40 0003
35 000
35 000
35 000
89 916
200 084
290 000
Osallistuminen
Palkkiot
€
7/7
7 000
8/8
8 000
8/8
8 000
1/1
1/1
1 000
1 000
25 000
Palkitsemisvaliokunta
Osallistuminen
Palkkiot
€
Yhteensä
4/4
1/1
4/4
4 000
1 000
4 000
4/4
4 000
74 000
48 000
39 000
48 000
39 000
43 000
35 000
1 000
1 000
13 000
328 000
1 31.3.2016 lähtien
2 30.3.2016 saakka
3 Sisältää tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuotuisen palkkion, joka on 5 000 euroa
42
HALLINNOINTI JA OHJAUS
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi.
Nimitysvaliokunta kokoontui kaksi kertaa.
PALKITSEMISVALIOKUNTA
Palkitsemisvaliokunta laatii hallitukselle
ehdotuksen toimitusjohtajan nimittämisestä ja hänen työsuhteensa ehdoista sekä valmistelee hallituksen hyväksyttäväksi yhtiön
palkitsemisjärjestelmää koskevat asiat.
Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 31.3.2016 palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Helene Biström ja
jäseniksi Raimo Seppänen ja Peter Nilsson. Palkitsemisvaliokunta kokoontui neljä kertaa.
OSAKKEENOMISTAJIEN
NIMITYSTOIMIKUNTA
Varsinaisen yhtiökokouksen perustaman
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
tehtävänä on vuosittain valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista
koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunta koostuu
enintään neljästä jäsenestä, joista enintään kolme edustaa yhtiön suurimpia
osakkeenomistajia, jotka omistavat suurimman määrän yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden
elokuun viimeisenä arkipäivänä.
Seuraavat henkilöt valittiin 16.11.2016
osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan: Mikael Moll, Ari Autio, Esko Torsti ja Helene Biström. Mikael Moll valittiin
TOIMITUSJOHTAJA
Cramo Oyj:n toimitusjohtaja, joka toimii myös konsernijohtajana, hoitaa yhtiön
päivittäistä hallintoa Suomen osakeyhtiölain ja siihen liittyvän lainsäädännön sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.
HALLITUKSEN JÄSENTEN
PALKITSEMINEN
Vuonna 2016 varsinainen yhtiökokous
vahvisti hallituksen jäsenille seuraavat
vuosittaiset palkkiot:
• hallituksen puheenjohtaja 70 000
euroa
• hallituksen varapuheenjohtaja 40 000
euroa
• muut hallituksen jäsenet 35 000
euroa.
Palkkiosta 50 prosentin suuruinen
osuus suoritetaan Cramo Oyj:n osakkeina,
jotka ostetaan markkinoilta hallituksen jäsenten puolesta, ja 50 prosentin suuruinen osuus käteisenä rahana. Palkkion
maksaminen voi tapahtua myös luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla. Jos osakkeiden
hankkimista ei voida toteuttaa yhtiöstä tai
hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio rahana. Lisäksi valiokuntien kokouksista päätettiin
maksaa 1 000 euron palkkio ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 5 000 euron
vuosittainen palkkio. Kohtuulliset matkakustannukset korvataan laskun mukaan.
Hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön pitkän aikavälin kannustinohjelmiin, bonusjärjestelmään eivätkä eläkejärjestelmään. Hallituksen jäsenille
ei tilikauden aikana myönnetty palkkiona osakkeita eikä osakkeisiin liittyviä oikeuksia, lukuun ottamatta edellä mainittuja palkkioita.
PALKITSEMINEN
PALKITSEMISPERIAATTEET
Palkitsemisjärjestelmä on osa Cramon
johtamisjärjestelmää. Hyvin suunnitellun
palkitsemisjärjestelmän tavoitteena on
houkutella ja sitouttaa lahjakkaita työntekijöitä yhtiöön sekä edistää yhtiön taloudellista menestystä.
Cramo noudattaa palkitsemisjärjestelmänsä mukaisesti kilpailukykyistä palkkapolitiikkaa. Kiinteän kuukausipalkan
lisäksi johdon ja yhtiön muiden avainhenkilöiden palkitsemisjärjestelmä koostuu
lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimista.
Lisäksi maayhtiöllä on omat lyhyen aikavälin kannustinohjelmansa.
TOIMITUSJOHTAJAN PALKITSEMINEN
Hallituksen hyväksymä
kirjallinen toimisuhdesopimus
• Kiinteän peruspalkan lisäksi toimitusjohtajalle maksettavat
palkkiot sisältävät tulokseen perustuvan kannustinosuuden,
joka on hallituksen päätöksen mukaisesti sidottu konsernin
ja/tai henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Palkkioihin sisältyvät
myös luontoisedut kuten asunto, kodin ja työpaikan väliset
matkakustannukset, auto ja puhelin.
• Vuonna 2016 toimitusjohtajalle maksettava
enimmäisbonus oli 70% peruspalkasta.
• Toimitusjohtaja kuuluu Cramon lyhyen aikavälin
kannustinohjelmien piiriin vuodesta 2016, One
Cramo Osakeohjelman piiriin vuodesta 2015
ja pitkän aikavälin kannustinohjelman piiriin
vuodesta 2016.
Irtisanomisaika ja eläkeikä
• Toimitusjohtajan toimisuhteen irtisanomisaika on kuusi
kuukautta, miltä ajalta hän saa täyttä palkkaa.
• Eläkeikä on 65 vuotta.
• Työnantajan päättäessä toimisuhteen
toimitusjohtaja on oikeutettu 12 kuukauden
palkkaa vastaavaan erorahaan.
TOIMITUSJOHTAJALLE JA KONSERNIJOHDOLLE MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT VUONNA 2016, €
Nimi
Kiinteä
perusvuosipalkka
Tulokseen
perustuvat
kannustimet
Luontoisedut
Irtisanomisen
yhteydessä
suoritettavat
etuudet
Osakeperusteiset
palkkiot
Työsuhteen
päättymisen
jälkeiset edut
2016
yhteensä
2015
yhteensä
71 884
154 611
1 143 264
1 968 002
Toimitusjohtaja
Konsernin
johtoryhmä
516 761
351 999
48 008
1 394 520
486 683
104 412
431 101
562 878
85 126
3 064 720
2 326 879
Yhteensä
1 911 281
838 683
152 420
431 101
634 762
239 737
4 207 984
4 294 881
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
HALLINNOINTI JA OHJAUS
43
SHAPE & SHARE
LYHYEN JA PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄT
Palkitsemistapa
Kohderyhmä
Tavoite
Yhteys strategiaan / suoritukseen
Toteuma 2016
Lyhyen aikavälin
kannustinjärjestelmä:
Cramo Bonus
Konsernin
johtoryhmän jäsenet,
maayhtiöiden johto
ja avainhenkilöt
sekä konsernin
avainhenkilöt
Tavoite on edistää
yhtiön taloudellisten
tavoitteiden
saavuttamista
vahvistamalla
suorituskykyyn
perustuvaa kulttuuria.
Hallitus asettaa konsernin ja
maakohtaiset tulostavoitteet, joiden
saavuttamiseen johdolle maksettavat
palkkiot ovat sidoksissa. Tavoitteet
asetetaan vuosittain, ja mahdollinen
palkkio maksetaan kerran vuodessa
tilikauden päättymisen jälkeen.
Taloudelliset tavoitteet on sidottu
pääosin taloudelliseen lisäarvoon
(Economic Profit).
Tulokseen perustuvat palkkiot
vuodelta 2016 (perustuen vuoden
2016 taloudelliseen tulokseen)
olivat konsernin toimitusjohtajalle
351 999 euroa ja konsernin
johtoryhmälle 486 683 euroa.
Pitkän aikavälin
kannustinjärjestelmä:
osakepalkkioohjelma
2015-2017
Avainhenkilöt mukaan
lukien konsernin
johtoryhmän jäsenet
Tavoitteena on tukea
konsernin pitkänaikavälin
tavoitteiden
saavuttamista sekä
sitouttaa avainhenkilöt
yhtiöön.
Järjestelmän mahdollinen palkkio
ansaintajaksolta 2016 perustuu
Cramo–konsernin tunnuslukuun
tulos/osake (EPS). Ansaintajaksolta
2016 maksettavat palkkiot olisivat
voineet vastata yhteensä enintään
252 000 Cramo Oyj:n osakkeen
arvoa.
Vuodelle 2016 asetetun tavoitteen
toteutumisen aste oli 88,0%, mikä
johtaa noin 213 840 Cramo Oyj:n
osakkeen palkkioon sisältäen
osuuden joka maksetaan rahana
keväällä 2019.
Pitkän aikavälin
kannustinjärjestelmä:
One Cramo
Osakeohjelma
Koko henkilöstö
Tavoitteena on
kannustaa Cramokonsernin työntekijöitä
ryhtymään yrityksen
osakkeenomistajiksi sekä
palkita heitä yrityksen
tavoitteiden mukaan
toimimisesta. Tavoitteena
on myös vahvistaa
yhteyttä Cramon
osakkeenomistajien ja
työntekijöiden välillä.
Enimmäissäästön määrä
kuukaudessa on 2-5
prosenttia kunkin osallistujan
bruttokuukausipalkasta.
Säästökauden kaikkien säästöjen
kokonaismäärä voi olla enintään 4
miljoonaa euroa.
Yhteensä 540 työntekijää on
osallistunut osakeohjelmaan.
Vuonna 2016 osakeohjelmaan
osallistuneille työntekijöille
luovutettiin yhteensä 12 565
lisäosaketta.
ELÄKE-EDUT
Johtajat
• Cramon johtajat kuuluvat kotimaissaan
paikallisten eläkejärjestelmien piiriin, joissa
eläke määräytyy palvelusvuosien lukumäärän
ja ansiotulojen perusteella lakisääteisen
järjestelmän mukaisesti.
Toimitusjohtaja
ja konsernin
johtoryhmä
• Toimitusjohtajan lisäksi yksi konsernin
johtoryhmän jäsen kuuluu vapaaehtoisen,
maksuperusteisen eläkejärjestelmän piiriin.
44
HALLINNOINTI JA OHJAUS
• Vuonna 2016 vapaaehtoisen eläkejärjestelyn kustannukset olivat
toimitusjohtajan osalta 154 611 euroa ja yhden konsernin johtoryhmän
jäsenen osalta 85 126 euroa, yhteensä 239 737 euroa.
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
TALOUDELLISEEN RAPORTOINTIPROSESSIIN LIITTYVÄ SISÄINEN
VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA
Taloudelliseen raportointiin liittyvä sisäinen valvonta on osa Cramon sisäisen valvonnan kokonaisuutta. Cramo-konsernin liiketoiminnan tarpeisiin muokattu
kokonaisvaltaisen riskienhallinnan (Enterprise Risk Management, ERM) viitekehys muodostaa yleisen viitekehyksen konsernin sisäiselle valvonnalle ja
riskienhallinnalle.
Taloudelliseen raportointiprosessiin
liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien tavoitteena on taata riittävällä varmuudella taloudellisen
raportoinnin luotettavuus ja se, että tilinpäätös on laadittu lainsäädännön, kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS)
ja muiden listayhtiöille asetettujen vaatimusten mukaisesti.
ROOLIT JA VASTUUT
Hallitus kantaa lopullisen vastuun siitä,
että talousraportointiin liittyvä sisäinen
valvonta on asianmukaisesti järjestetty.
Hallitus tarkastaa ja hyväksyy vuosittain
tilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset.
Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
periaatteiden tehokkuuden valvonnassa.
Toimitusjohtaja ja tytäryhtiöiden johtajat
vastaavat tilinpäätösraportointiin liittyvän
sisäisen valvonnan toteuttamisesta. Tässä tehtävässä heitä tukevat konsernin talous- ja rahoitusjohtaja, konsernin talousja kehittämistoiminto sekä tytäryhtiöiden
talousosastot.
RISKIEN ARVIOINTI, HALLINTA
JA VALVONTA
Taloudellisen raportointiprosessin riskien tunnistamiseksi Cramo on määritellyt taloudellisen raportoinnin tavoitteet.
Riskiarviointiprosessin tarkoituksena on
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
taloudellisen raportointiprosessin riskien
tunnistaminen ja analysointi sekä näihin
liittyvien riskien hallintakeinojen määrittäminen. Riskiarviointiprosessiin sisältyy
myös mahdollisten väärinkäytösten aiheuttamat vaikutukset. Tunnistettuja riskejä hallitaan asettamalla kontrollitoimenpiteitä organisaation kaikille tasoille
ja kaikkiin toimintoihin.
Taloudelliseen raportointiprosessiin
liittyvän sisäisen valvonnan tehokkuuden varmistamiseksi valvontaa suorittavat
hallitus, tarkastusvaliokunta, toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja, konsernin
talous- ja kehittämistoiminto, sisäinen
tarkastus, konsernin johtoryhmä, tytäryhtiöiden johtajat sekä controllerit.
LÄHIPIIRILIIKETOIMET
Konsernin lähipiiriin kuuluvat hallituksen
ja konsernin johtoryhmän jäsenet (johtoon kuuluvat avainhenkilöt), heidän läheiset perheenjäsenensä sekä organisaatiot, joihin lähipiiriin kuuluvilla henkilöillä
on määräysvalta tai huomattava vaikutusvalta, tytäryhtiöt ja yhteisyritykset. Yhtiön
ja lähipiirin väliset liiketoimet ovat sallittuja, mikäli ne edistävät Cramon toimintaa, liiketoimet tehdään hyväksyttävin ehdoin yhtiön liiketoimintaetua noudattaen.
Lisäksi lähipiiriliiketoimien on noudatettava voimassa olevia lakeja ja määräyksiä.
TILINTARKASTUS
Yhtiöllä on vähintään yksi ja enintään
kaksi tilintarkastajaa, joiden on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia (KHT) tai tilintarkastusyhteisöjä. Tilintarkastajien toimikausi
päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Jos varsinainen yhtiökokous valitsee ainoastaan yhden tilintarkastajan eikä tämä ole
Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, on valittava yksi
varatilintarkastaja.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa
31.3.2016 valittiin yhtiön tilintarkastajaksi vuonna 2017 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti
KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Toni Aaltonen.
KHT-yhteisö KPMG Oy Ab ja KHT Toni Aaltonen ovat toimineet yhtiön tilintarkastajina vuodesta 2014.
TILINTARKASTUSPALKKIOT
1 000 €
SISÄPIIRIASIOIDEN HOITO
Tilintarkastuspalkkiot
Cramo noudattaa sisäpiiritiedon ja sisäpiiriläisten hallinnassa markkinoiden
väärinkäyttöasetuksen (Market Abuse Regulation, MAR) vaatimuksia, Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeita sekä Cramon
hallituksen hyväksymää sisäpiiriohjetta.
Sisäpiiriohje ohjeistaa ja määrittelee sisäpiiritietoa, sisäpiirin kaupankäyntiä, johdon liiketoimia ja johtohenkilöitä koskevat
asiat. Sisäpiiriasioiden hoidosta ja valvonnasta vastaa talous- ja rahoitusjohtaja.
Veroneuvonta
Muut palvelut
Yhteensä
2016
2015
Muutos, %
422
428
-1,5
27
74
57
56
-52,3
523
541
-3,3
HALLINNOINTI JA OHJAUS
32,7
45
SHAPE & SHARE
HALLITUS
31.12.2016
Joakim Rubin
Helene Biström
Joakim Rubin
Helene Biström
Hallituksen jäsen vuodesta
2015. Tarkastusvaliokunnan
puheenjohtaja.
s. 1960, Ruotsin kansalainen
Diplomi-insinööri
Keskeinen työkokemus:
Perustajajäsen, Zeres Capital
Partners AB; Senior Partner,
CapMan Group 2008-2015;
Head of Corporate Finance ja
Head of Debt Capital Markets,
Handelsbanken Capital Markets
2007-2008; useita johtotehtäviä,
Handelsbanken Capital Markets
1995-2006.
Muut luottamustehtävät:
Hallituksen puheenjohtaja:
Zeres Capital Partners AB
Hallituksen jäsen: ÅF AB
Cramon osakkeita 31.12.2016:
1 916 (31.12.2015: 1 021)
Yhtiöstä riippumaton, mutta
ei riippumaton suurimmista
osakkeenomistajista.
Hallituksen puheenjohtaja
vuodesta 2014. Hallituksen
jäsen vuodesta 2011.
Palkitsemisvaliokunnan
puheenjohtaja.
s. 1962, Ruotsin kansalainen
DI
Keskeinen työkokemus:
Toimitusjohtaja, Norrenergi
AB 2011-2014; Pan Europe
-liiketoiminnan johtaja, Vattenfall
AB 2009-2010; Johtoryhmän
jäsen, Vattenfall 2007-2010;
Business Group Nordicin johtaja,
Vattenfall 2007-2008; Pohjolan
johtaja, Vattenfall Lämpö 20042007.
46
HALLITUS
Erkki Stenberg
Erkki Stenberg
Muut luottamustehtävät:
Hallituksen puheenjohtaja:
Sveaskog AB, Gasnätet
Stockholm AB, KTH Kungliga
Tekniska Högskolan
Hallituksen jäsen: Pöyry Oyj,
Statkraft AS
Cramon osakkeita 31.12.2016:
7 258 (31.12.2015: 7 258)
Yhtiöstä ja suurimmista
osakkeenomistajista riippumaton.
Hallituksen varapuheenjohtaja
vuodesta 2016. Hallituksen
jäsen vuodesta 2013.
Tarkastusvaliokunnan jäsen.
s. 1950, Suomen kansalainen
maatalous-metsätieteen yo
Neuvonantaja, LVI-Dahl Oy
Keskeinen työkokemus:
Konsernijohtaja, LVI-Dahl Oy
1995-2012; Konsernijohtaja,
Suomen LVI-Tukku Oy 1984-1994;
Eri tehtäviä, Huber Oy 1976-1983.
Muut luottamustehtävät:
Hallituksen puheenjohtaja:
QMG Partners Oy,
Puhdas Ilma K & V Oy
Cramon osakkeita 31.12.2016:
3 820 (31.12.2015: 2 797)
Yhtiöstä ja suurimmista
osakkeenomistajista riippumaton.
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
Perttu Louhiluoto
Caroline Sundewall
Peter Nilsson
Raimo Seppänen
Perttu Louhiluoto
Caroline Sundewall
Peter Nilsson
Raimo Seppänen
Hallituksen jäsen vuodesta 2016.
s. 1964, Suomen kansalainen
KTM, OTK
Johtaja, Palvelut, Metso
Keskeinen työkokemus:
Johtaja, Virtauksensäätö,
Metso 2014-2015; Automaatiosegmentistä vastaava johtaja,
Metso 2012-2014; Energia- ja
ympäristöteknologiasegmentistä
vastaava johtaja, Metso 20112011; EMEA-markkina-alueesta
vastaava johtaja, Kaivos- ja
maarakennusteknologia, Metso
2009-2011; Senior Vice President,
Operational Excellence, Metso Oyj
2008-2009; Osakas, McKinsey &
Company 2000-2008; useita eri
tehtäviä, McKinsey & Company
1991-1999.
Muut luottamustehtävät:
Hallituksen jäsen:
Componenta Oyj
Hallituksen varajäsen: East Office
of Finnish Industries Oy
Cramon osakkeita 31.12.2016:
895 (31.12.2015: -)
Yhtiöstä ja suurimmista
osakkeenomistajista riippumaton.
Hallituksen jäsen vuodesta 2014.
Tarkastusvaliokunnan jäsen.
s. 1958, Ruotsin kansalainen
MBA, Konsultti, Caroline
Sundewall AB (vuodesta 2001)
Keskeinen työkokemus:
Taloustoimittaja, Finanstidningen,
1999-2001; Toimittaja, Sydsvenska
Dagbladet (taloustoimitus)
1992-1999 ja Affarsvälden
1989-1992; Laskentapäällikkö,
Ratos AB 1989-1992.
Muut luottamustehtävät:
Hallituksen jäsen: Hemfosa AB,
Mertzig Asset Management,
Elanders AB
Cramon osakkeita 31.12.2016:
0 (31.12.2015: 0)
Yhtiöstä ja suurimmista
osakkeenomistajista riippumaton.
Hallituksen jäsen vuodesta 2015.
Palkitsemisvaliokunnan jäsen.
s. 1962, Ruotsin kansalainen
KTM
Keskeinen työkokemus:
Toimitusjohtaja, konsernijohtaja,
Sanitec Oyj, 2010-2015;
Toimitusjohtaja, Duni AB,
2004-2007; useita eri Senior
Management tehtäviä, Swedish
Match Group, 1987-2003.
Muut luottamustehtävät:
Hallituksen puheenjohtaja:
NKB 129 APS, Poleved Advisory,
Poleved Industrial Performance
AB, Eton Ab, Eton Group Ab,
Earl Holding III Ab,
Lindab International Ab,
CHEP Aerospace Solutions
Hallituksen jäsen: Team Tråd &
Galler Holding AB, JH Tidbecks
AB, Signtronic Produktion AB,
Kylpanel i Nassjö AB, Navibus AB,
Wermer Fövaltning AB, Evidensia
Holding Ab, Evidensia Acquisition
Ab, Evidensia Djursjukvård
Holding Ab, Evidensia
Djursjukvård Ab.
Cramon osakkeita 31.12.2016:
1 916 (31.12.2015: 1 021)
Yhtiöstä ja suurimmista
osakkeenomistajista riippumaton.
Hallituksen jäsen vuodesta 2014.
Palkitsemisvaliokunnan jäsen.
s.1956, Suomen kansalainen
Insinööri AMK
Vastuukorjauspäällikkö, YIT
Rakennus Oy, Kerrostalot
pääkaupunkiseutu
-liiketoimintayksikkö
(vuodesta 2006)
Keskeinen työkokemus:
Tekninen asiantuntija,
Helsingin kaupungin
asuntotuotantotoimisto (ATT),
2000-2006; Työmaapäällikkö,
Työnjohtaja (asuntorakentaminen
ja kunnostus), Haka, Skanska,
1987-2000.
Muut luottamustehtävät:
Hallituksen puheenjohtaja:
Rakennusmestarien Säätiö
Cramon osakkeita 31.12.2016:
1 916 (31.12.2015: 1 021)
Yhtiöstä riippumaton, mutta
ei riippumaton suurimmista
osakkeenomistajista.
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
HALLITUS
47
SHAPE & SHARE
JOHTORYHMÄ
31.12.2016
Leif Gustafsson
Aku Rumpunen
Petra Schedin Stergel
Mattias Rådström
Martin Holmgren
Leif Gustafsson
Aku Rumpunen
Petra Schedin Stergel
Martin Holmgren
Toimitusjohtaja vuodesta 2016.
s. 1967, Ruotsin kansalainen
Rakennusinsinööri
Cramon palveluksessa
vuodesta 2016
Keskeinen työkokemus:
Toimitusjohtaja, Stena
Recycling International 20122015; Toimitusjohtaja, Stena
Recycling AB, 2008-2012;
Toimitusjohtaja, YIT Sverige AB,
2005-2008; Liiketoimintajohtaja,
YIT Sverige AB, 2003-2005;
Liiketoimintajohtaja, ABB
Contracting 1999-2003.
Muut luottamustehtävät:
Hallituksen jäsen: ERA
(European Rental Association)
Luottamusneuvoston jäsen:
SNS (Studieförbundet
Näringsliv och Samhälle)
Cramon osakkeita 31.12.2016:
17 448 (31.12.2015: -)
Talous- ja rahoitusjohtaja
vuodesta 2016.
s. 1974, Suomen kansalainen
KTM, FM
Konsernin johtoryhmän
jäsen vuodesta 2013
Cramon palveluksessa
vuodesta 2012
Keskeinen työkokemus:
Johtaja, Group Business Control,
Cramo Oyj 2013-2016.
Business controller,
talouspäällikkö,
YIT Rakennus Oy 2003-2012
Cramon osakkeita 31.12.2016:
1 535 (31.12.2015: 562)
Johtaja, henkilöstön
kehittäminen vuodesta 2016.
s. 1969, Ruotsin kansalainen
Yhteiskuntatieteen opinnot
(henkilöstön kehittäminen)
Konsernin johtoryhmän
jäsen vuodesta 2016
Cramon palveluksessa
vuodesta 2016
Keskeinen työkokemus:
Henkilöstöhallinnosta vastaava
johtaja, PwC Ruotsi 2006-2016;
Henkilöstöjohtaja, Komrev AB
1998-2006; Projektipäällikkö,
Uppsala Kommun 1996-1998.
Cramon osakkeita 31.12.2016:
0 (31.12.2015: -)
Johtaja, kalustonhallinta,
vuodesta 2013.
s. 1967, Ruotsin kansalainen
B.Sc. (Business Administration)
Konsernin johtoryhmän
jäsen vuodesta 2009
Cramon palveluksessa
vuodesta 2003
Keskeinen työkokemus:
Nostinkaluston ja
rakennuskoneiden tuotepäällikkö,
Cramo AB 2003-2008;
Kehityspäällikkö, Telia Mobile
2000-2003; Hankintapäällikkö,
ABB 1998-2000; Työmaapäällikkö,
Platzer Bygg 1989-1995.
Cramon osakkeita 31.12.2016:
4 679 (31.12.2015: 6 519)
48
JOHTORYHMÄ
Mattias Rådström
Johtaja; viestintä, markkinointi ja
sijoittajasuhteet vuodesta 2016.
s. 1970, Ruotsin kansalainen
HuK, valtiotiede
Konsernin johtoryhmän jäsen
vuodesta 2016
Cramon palveluksessa vuodesta 2016
Keskeinen työkokemus:
Globaalista sosiaalisesta mediasta ja
suhdetoiminnasta vastaava johtaja,
Electrolux 2010-2016;
PR johtaja (Region North), Electrolux
2009-2010; Mediasuhteista
vastaava johtaja, Electrolux
2006-2009; Asiakkuusjohtaja,
Hill+Knowlton Strategies 2005-2006;
Mediasuhteista vastaava johtaja,
Veolia Transport Ruotsi 2004-2005;
Mediasuhteista vastaava johtaja,
Sverige i Europa 2002-2004.
Cramon osakkeita 31.12.2016:
107 (31.12.2015: -)
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
Petri Moksén
Dirk Schlitzkus
Göran Carlson
Tatu Hauhio
Petri Moksén
Dirk Schlitzkus
Göran Carlson
Tatu Hauhio
Johtaja, Siirtokelpoiset tilat
vuodesta 2013.
s. 1971, Suomen kansalainen
DI, Tampereen teknillinen
korkeakoulu
Konsernin johtoryhmän
jäsen vuodesta 2013
Cramon palveluksessa
vuodesta 2008
Keskeinen työkokemus:
Johtaja, siirtokelpoiset
tilat, Cramo Oyj 2008-2012;
Osastopäällikkö, YIT Rakennus Oy
2004-2007; Kehityspäällikkö, YIT
Rakennus Oy 2001-2003; Projektiinsinööri ja muita eri tehtäviä, YIT
Rakennus Oy 1996-2000
Cramon osakkeita 31.12.2016:
3 674 (31.12.2015: 2 062)
Johtaja, Keski-Eurooppa,
vuodesta 2013; Toimitusjohtaja,
Cramo AG (aiemmin Theisenkonserni), vuodesta 2011.
s. 1964, Saksan kansalainen
Asianajaja, Julius-Maximiliansyliopisto, Würzburg, Germany
Konsernin johtoryhmän
jäsen vuodesta 2011
Cramon palveluksessa
vuodesta 2011
Keskeinen työkokemus:
Hallituksen jäsen, Theisen
Baumaschinen AG vuodesta
2007; Toimitusjohtaja, Theisen
Baumaschinen -konserni
vuodesta 1998; Lakimies,
Theisen Baumaschinen -konserni
1994-1998
Cramon osakkeita 31.12.2016:
7 345 (31.12.2015: 4 713)
Johtaja, Skandinavia vuodesta
2015; toimitusjohtaja, Cramo
Ruotsi, vuodesta 2015.
s.1958, Ruotsin kansalainen
tekniikan opinnot Lundin
yliopistossa Ruotsissa
Konsernin johtoryhmän
jäsen vuodesta 2015
Cramon palveluksessa
vuodesta 2015
Keskeinen työkokemus:
Johtoryhmän jäsen, Pon Holdings
2013-2015; Toimitusjohtaja, Pon
Power & Equipment 2013-2015;
Varatoimitusjohtaja, Cramo Oyj
2006-2013; Konsernijohtaja
Cramo AB 2005; Johtaja,
FläktWoods Group 2002-2004;
Toimitusjohtaja, Electrolux South
Africa 1998-2001; Konsernijohtaja,
The Lux Group 1993-1998;
Toimitusjohtaja, Lux France
1991-1993; Toimitusjohtaja,
Electrolux Philippines 1986-1991;
Toimitusjohtaja, Electrolux Far
East 1984-1986
Cramon osakkeita 31.12.2016:
0 (31.12.2015: 0)
Johtaja, Itä-Eurooppa, vuodesta
2013; Toimitusjohtaja, Cramo
Finland, vuodesta 2006.
s. 1970, Suomen kansalainen
KTM
Konsernin johtoryhmän
jäsen vuodesta 2006
Cramon palveluksessa
vuodesta 2004
Keskeinen työkokemus:
Projektivuokrauksen ja
ulkomaantoimintojen johtaja,
RK-konserni 2004-2005;
Kehitysjohtaja, Suomen
Projektivuokraus Oy 2003;
IT-konsultti, laatu- ja
riskienhallintatehtävät,
Cap Gemini Oy 1997-2002
Muut luottamustehtävät:
Hallituksen jäsen: Fortrent Oy
Cramon osakkeita 31.12.2016:
18 752 (31.12.2015: 16 343)
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
JOHTORYHMÄ
49
SHAPE & SHARE
TILINPÄÄTÖS JA HALLITUKSEN
TOIMINTAKERTOMUS
SISÄLLYSLUETTELO
51
58
59
60
61
HALLITUKSEN
TOIMINTAKERTOMUS
KONSERNITILINPÄÄTÖS
Liiketoiminnan keskeiset
tunnusluvut
Konsernitase
Konsernin laaja tuloslaskelma
Laskelma konsernin oman
pääoman muutoksista
Konsernin rahavirtalaskelma
Konsernitilinpäätöksen
liitetiedot
63
Liite 1.
Konsernitilinpäätöksen
laadintaperiaatteet
91
Liite 18. Osto- ja muut velat
91
Liite 19. Vakuudet ja
vastuusitoumukset
71
Liite 2.
Segmenttiraportointi
74
Liite 3.
Aineelliset
käyttöomaísuushyödykkeet
92
Liite 20. Liiketoiminnan muut tuotot
92
Liite 21. Materiaalit ja palvelut
75
Liite 4.
Liikearvo ja muut
aineettomat hyödykkeet
92
Liite 22. Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut
76
Liite 5.
Liikearvon ja muiden
taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomien
aineettomien hyödykkeiden
arvonalentumistestaus
92
Liite 23. Liiketoiminnan muut kulut
92
Liite 24. Poistot ja arvonalentumiset
93
Liite 25. Rahoitustuotot ja -kulut
93
Liite 26. Tuloverot
77
Liite 6.
Liiketoimintahankinnat
94
Liite 27. Osakekohtainen tulos
78
Liite 7.
Yhteisyritykset
94
79
Liite 8.
Laskennalliset verot
Liite 28. Muut ei-rahavirtavaikutteiset oikaisut
EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS
Emoyhtiön tase
Emoyhtiön tuloslaskelma
Emoyhtiön rahoituslaskelma
Emoyhtiön tilinpäätöksen
liitetiedot
81
Liite 9.
Rahoitusvarojen ja
-velkojen käyvät arvot
94
Liite 29. Osakeperusteiset maksut
98
Liite 30. Lähipiiritapahtumat
109
110
62
63
102
103
104
105
50
82
Liite 10. Rahoitusriskien hallinta
99
Liite 31. Konserniyritykset
86
Liite 11. Pitkä- ja lyhytaikaiset
saamiset
99
87
Liite 12. Vaihto-omaisuus
Liite 32. Raportointikauden
päättymispäivän jälkeiset
tapahtumat
87
Liite 13. Rahavarat
100
ALLEKIRJOITUKSET
88
Liite 14. Osakepääoma ja oman
pääoman rahastot
Liite 33. Tunnuslukujen
laskentakaavat
100
TILINTARKASTUSKERTOMUS
88
Liite 15. Korolliset velat
Liite 34. Osakkeet ja
osakkeenomistajat
90
Liite 16. Eläkevelvoitteet
91
Liite 17. Muut pitkäaikaiset velat
SHEARED LOREM IPSUM
SISÄLLYSLUETTELO
– TALOUDELLINEN KATSAUS
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS
Cramo saavutti vuodelle 2016 asetetut
taloudelliset tavoitteet. Liikevaihto
kasvoi 6,6 prosenttia ja oli 712,3
miljoonaa euroa. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto kasvoi 7,7 prosenttia.
EBITA-liikevoitto nousi 15,0 prosenttiin
liikevaihdosta ja vertailukelpoinen EBITAliikevoitto 15,6 prosenttiin.
Cramo on palveluyritys, joka tarjoaa
kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä
vuokraa siirtokelpoisia tiloja. Kone- ja
laitevuokraus koostuu rakennuskoneiden
ja -laitteiden vuokrauksesta sekä vuokraukseen liittyvistä palveluista. Liitännäisiä
palveluja ovat muun muassa työmaaja asennuspalvelut. Siirtokelpoisten
tilojen käyttökohteita ovat muun muassa
koulut, päiväkodit, toimistot ja majoitustilat, ja niiden tyypillinen vuokraaika on 2-5 vuotta. Cramo on kone- ja
laitevuokrauksen johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä Keskija Itä-Euroopassa. Siirtokelpoisissa
tiloissa Cramo on alan johtava toimija
Pohjois-Euroopassa.
Cramo-konsernin muodostavat
konsernipalveluja tarjoava emoyhtiö
Cramo Oyj sekä liiketoimintaa harjoittavina yhtiöinä sen täysin omistamat yhtiöt kussakin toimintamaassa.
Siirtokelpoisten tilojen liiketoimintaa
harjoitetaan Cramo Adapteo -nimellä.
Lisäksi Cramo omistaa 50 prosenttia
Ramirent Oyj:n kanssa perustamastaan
Venäjällä ja Ukrainassa toimivasta yhteisyrityksestä Fortrentistä.
Cramolla oli vuoden 2016 lopussa 324
(328) vuokrauspalvelupistettä ja toimintaa
15 maassa.
STRATEGIA JA TALOUDELLISET
TAVOITTEET
Cramon taloudelliset tavoitteet olivat
vuoden 2016 lopussa seuraavat: EBITAliikevoittomarginaali yli 15 prosenttia liikevaihdosta yli suhdannejakson, nettovelkaantumisaste korkeintaan 100 prosenttia,
liikevaihdon kasvu markkinoita nopeammin
sekä oman pääoman tuotto yli 12 prosenttia
yli suhdannejakson. Voitonjakotavoitteena
on vakaa voitonjakopolitiikka ja maksaa
osinkoina noin 40 prosenttia tilikauden
osakekohtaisesta tuloksesta (EPS).
Tilikaudella saavutettiin kaikki nämä
tavoitteet. Vertailukelpoinen EBITAliikevoittomarginaali oli 15,6 prosenttia
liikevaihdosta, nettovelkaantumisaste oli
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
LIIKETOIMINNAN KESKEISET TUNNUSLUVUT
(M€)
2016
2015
Liikevaihto
712,3
667,9
6,6
111,1
15,6%
106,7
15,0%
68,6
1,70
1,54
13,6%
1,77
7,3
86,8
13,0%
84,8
12,7%
49,7
1,17
1,13
10,5%
1,98
35,6
27,9
Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto
% liikevaihdosta
EBITA-liikevoitto
% liikevaihdosta
Tilikauden voitto
Vertailukelpoinen tulos/osake (EPS), €
Tulos/osake (EPS), laimentamaton, €
Oman pääoman tuotto, %
Nettovelat / käyttökate
Rahavirta investointien jälkeen
Muutos, %
25,8
37,9
45,5
36,8
-10,6
Cramon käyttämien vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät ovat esitetty sivulla 57.
74,5 prosenttia, vertailukelpoinen oman
pääoman tuotto oli 14,9 prosenttia ja liikevaihdon kasvu 6,6 prosenttia.
Konsernin strategian ydin on ”Cramo
People living the Cramo Story”. Cramo
Story on laaja ohjelma, jonka avulla Cramo
tulee kasvattamaan liikevaihtoaan eri
maissa, erottumaan kilpailijoistaan, tuottamaan asiakkailleen erityistä lisäarvoa ja
vahvistamaan yrityskulttuuriaan. Cramokonsernin voitettavat taistelut ovat Cramo
Storyn toteuttaminen, Cramon tavoitejohtamismallin käyttöönotto ja Keski-Euroopan
markkinoiden voittaminen. Tärkeitä strategisia hankkeita ovat myös siirtokelpoisten
tilojen liiketoiminnan kasvattaminen,
dynaaminen hinnoittelu sekä yrityskaupat
ja ulkoistamiset.
TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Rakentamisen arvioidaan kasvaneen
vuonna 2016 kaikissa Pohjoismaissa sekä
Saksassa ja Itävallassa. Euroconstructin
arvion mukaan rakennusmarkkinoiden
kasvu oli lähes seitsemän prosenttia
Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.
Tanskassa, Saksassa ja Itävallassa markkinat kasvoivat arviolta 1,6-2,5 prosenttia.
Puolassa, Tsekin tasavallassa, Slovakiassa,
Baltian maissa ja Venäjällä rakentaminen
supistui.
European Rental Association (ERA)
arvioi kesäkuun ennusteessaan kone- ja
laitevuokrauspalveluiden käytön lisääntyneen vuonna 2016 kaikilla ERA:n raportoimilla Cramon markkina-alueilla.
Siirtokelpoisten tilojen kysyntä on Cramon
arvioiden mukaan kasvanut Pohjoismaissa
lähes kuusi prosenttia vuodessa viimeisen
viiden vuoden aikana.
LIIKETOIMINTAKATSAUS
Cramo-konsernin liiketoimintasegmentit
ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, KeskiEurooppa sisältäen Saksan, Itävallan ja
Unkarin liiketoiminnot sekä Itä-Eurooppa,
joka sisältää Viron, Latvian, Liettuan, Puolan,
Tsekin tasavallan, Slovakian ja Kaliningradin
alueen Venäjällä. Itä-Euroopan tulos sisältää
myös Fortrentin (Venäjä Kaliningradia
lukuun ottamatta ja Ukraina) tuloksen
pääomaosuusmenetelmän mukaisesti.
Segmenttitietojen lisäksi Cramo julkistaa
tuotealuekohtaiset taloudelliset tiedot ja
siirtokelpoisten tilojen tilauskannan.
Liikevaihto ja vertailukelpoinen kannattavuus parantuivat Norjaa ja Itä-Eurooppaa
lukuun ottamatta kaikilla markkinoilla.
Paras kannattavuus saavutettiin Suomessa
ja Ruotsissa.
Suomessa sekä liikevaihto että
kannattavuus kehittyivät myönteisesti.
Liikevaihdon voimakkaaseen kasvuun
vaikutti asuinrakentamisen merkittävä
vilkastuminen sekä korjausrakentamisen
tasainen kasvu. Työmaalogistiikkapalveluita
vahvistettiin huhtikuussa, kun Cramo osti
Kurottaja- ja Kuljetuspalvelu Parviainen
Oy:n liiketoiminnan. Ruotsissa markkinatilanne jatkui hyvänä ja Cramon liikevaihto
ja kannattavuus kehittyivät myönteisesti.
Norjassa liikevaihto supistui ja kannattavuus pysyi edellisvuoden tasolla. Tanskassa
liikevaihto kasvoi, mutta kannattavuutta
heikensi 3,7 miljoonan euron alaskirjaus.
Vertailukelpoinen kannattavuus parani
Tanskassa. Keski-Euroopassa liikevaihto
kasvoi ja liiketoiminta kääntyi kannattavaksi. Itä-Euroopassa liikevaihto ja kannattavuus supistuivat. Yhteisyritys Fortrentin
euromääräinen liikevaihto supistui 4,2
HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS
51
prosenttia, mutta paikallisissa valuutoissa liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia.
Fortrentin EBITA-liikevoitto oli 3,2 (2,2)
miljoonaa euroa eli 11,0 (7,2) prosenttia
liikevaihdosta. Kone- ja laitevuokrauksen kysyntä oli hyvä Moskovassa, mutta
vaimeaa Pietarin alueella.
Siirtokelpoisten tilojen liiketoiminta
kasvoi paikallisissa valuutoissa kaikille
Cramon päämarkkinoilla, ja orgaaniset
kasvumadollisuudet ovat lupaavat. Cramo
tavoittelee kasvua myös yritysostoin.
LIIKEVAIHTO JA TULOS
Cramo-konsernin koko vuoden liikevaihto
kasvoi 6,6 prosenttia ja oli 712,3 (667,9)
miljoonaa euroa. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto kasvoi 7,7 prosenttia.
Tuotealuekohtaisesti tarkasteltuna koneja laitevuokrauksen liikevaihto kasvoi 4,7
prosenttia ja siirtokelpoisten tilojen 17,6
prosenttia. Kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto oli 595,3 (568,5) miljoonaa euroa
ja siirtokelpoisten tilojen liikevaihto 117,6
(100,0) miljoonaa euroa. Vuodelle ajoittui
runsaasti siirtokelpoisten tilojen uusia
toimituksia, joka kasvatti erityisesti asennuspalvelujen liikevaihtoa.
Tilikauden tulos parani edellisvuodesta.
EBITA-liikevoitto oli 106,7 (84,8) miljoonaa
euroa eli 15,0 (12,7) prosenttia liikevaihdosta. Kone- ja laitevuokrauksen EBITAliikevoitto oli 86,2 (64,9) miljoonaa euroa
eli 14,5 (11,4) prosenttia liikevaihdosta ja
siirtokelpoisten tilojen EBITA-liikevoitto
30,8 (29,5) miljoonaa euroa eli 26,2 (29,5)
prosenttia liikevaihdosta. Siirtokelpoisten
tilojen EBITA-marginaalia heikensivät asennus- ja purkupalveluiden suuri
osuus, suuri korjaustoiminta sekä tehdyt
kasvupanostukset.
3% 5%
5% 0%
7%
11%
18%
OSUUS KONSERNIN LIIKEVAIHDOSTA
2016 (2015) M€
5%
9%
50%
SUOMI 129,2 (110,9)
RUOTSI 355,6 (331,2)
NORJA 67,4 (70,4)
TANSKA 32,0 (28,3)
KESKI-EUROOPPA 78,5 (77,2)
ITÄ-EUROOPPA 50,3 (50,9)
M€
24%
OSUUS KONSERNIN EBITALIIKEVOITOSTA 2016 (2015) M€
SUOMI 28,4 (22,4)
RUOTSI 73,7 (61,7)
NORJA 5,2 (5,4)
TANSKA 0,4 (1,9)
KESKI-EUROOPPA 3,9 (-3,3)
ITÄ-EUROOPPA 5,5 (6,3)
63%
Liikevaihto
Suomi
Ruotsi
Norja
Tanska
Keski-Eurooppa
Itä-Eurooppa
Eliminoinnit ja kohdistamattomat erät
Konserni yhteensä
52
euroa olivat vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä liittyen arvonalennuksiin Latvian ja
Liettuan toiminnoissa sekä Tanskan kone- ja
laitevuokraustoiminnossa.
Poistot ja arvonalennukset yrityshankinnoista olivat 8,0 (8,1) miljoonaa
euroa ja sisältävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 3,2 (0,0) miljoonaa
euroa liittyen arvonalennuksiin Latvian ja
Liettuan toiminnoissa ja Tanskan kone- ja
laitevuokraustoiminnossa.
Yhteensä vertailukelpoisuuteen vaikuttavista arvonalennuksista 3,0 miljoonaa
euroa kohdistui Latvian ja Liettuan liiketoimintaan ja 5,0 miljoonaa euroa Tanskan
kone- ja laitevuokrausliiketoimintaa.
Arvonalennukset tehtiin perustuen vuosittaiseen arvonalennustestiin. Testin perusteella odotettujen tulevaisuuden rahavirtojen
nettonykyarvo alitti sitoutuneen pääoman
määrän, mikä johti arvonalennuskirjauksiin. Arvonalennuksilla ei ole kassavirtavaikutusta. Arvonalennusten jälkeen kyseisiin
toimintoihin ei sisälly enää liikearvoa eikä
yrityskaupoista aiheutuneita aineettomia
hyödykkeitä.
Nettorahoituskulut olivat 11,8 (12,9)
miljoonaa euroa. Voitto ennen veroja oli
86,9 (63,8) miljoonaa euroa ja katsauskauden voitto oli 68,6 (49,7) miljoonaa euroa.
Vertailukelpoinen voitto ennen veroja oli
94,4 (65,8) miljoonaa euroa ja katsauskauden vertailukelpoinen voitto oli 75,6 (51,5)
miljoonaa euroa. Vertailukelpoisuuteen
vaikuttavia eriä oli vuonna 2016 yhteensä
7,5 miljoonaa euroa. Liikevoittoon vaikutti
negatiivisesti yhteensä 8,0 miljoonan euron
arvonalennus Tanskan kone- ja laitevuokraus liiketoiminnasta sekä Latvian ja Liettuan
liiketoiminnoista. Liikevoittoon vaikutti positiivisesti 0,5 miljoonan euron erä Fortrentin
Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto oli
111,1 (86,8) miljoonaa euroa eli 15,6 (13,0)
prosenttia liikevaihdosta. Kone- ja laitevuokrauksen vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto
oli 90,5 (65,7) miljoonaa euroa eli 15,2 (11,6)
prosenttia liikevaihdosta. Siirtokelpoisten
tilojen vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto
oli 30,8 (29,5) miljoonaa euroa eli 26,2 (29,5)
prosenttia liikevaihdosta. EBITA-liikevoiton
vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
olivat vuonna 2016 yhteensä 4,3 miljoonaa
euroa. Liikevoittoa heikensi yhteensä 4,8
miljoonan euron alaskirjaus Tanskan koneja laitevuokrausliiketoiminnasta ja Latvian
ja Liettuan liiketoiminnoista. Liikevoittoa
paransi 0,5 miljoonaa euroa Fortrentin
lainojen uudelleenluokittelu. Fortrent käsittelee osan valuuttamääräisten lainojen
kurssieroista tulosvaikutteisesti aiemman
oman pääoman kirjauksen sijaan. Vuonna
2015 vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
olivat 0,8 miljoonaan euron kulut KeskiEuroopan toimintojen uudelleenjärjestelyistä sekä 1,2 miljoonan euron kulut toimitusjohtajan vaihdoksesta.
Cramo-konsernin liikevoitto (EBIT)
parani myös ja oli 98,7 (76,7) miljoonaa
euroa eli 13,9 (11,5) prosenttia liikevaihdosta. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 106,2
(78,7) miljoonaa euroa.
Konsernin luottotappioiden ja luottotappiovarausten kuluvaikutus oli 2,3 (3,5)
miljoonaa euroa. Osakeperusteisiin kannustinjärjestelmiin liittyvät kulukirjaukset olivat
2,5 (2,2) miljoonaa euroa.
Konsernin poistot ja arvonalentumiset käyttöomaisuudesta olivat 112,0
(100,9) miljoonaa euroa. Aineellisten
hyödykkeiden arvonalentumiset olivat
yhteensä 6,1 (1,4) miljoonaa euroa.
Arvonalentumisista 4,8 (0,0) miljoonaa
HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS
EBITA
2016
2015
Muutos, %
2016
2015
Muutos, %
129,2
355,6
67,4
32,0
78,5
50,3
-0,7
712,3
110,9
331,2
70,4
28,3
77,2
50,9
-1,0
667,9
16,5
7,4
-4,3
13,2
1,6
-1,1
-31,4
6,6
28,4
73,7
5,2
0,4
3,9
5,5
-10,3
106,7
22,4
61,7
5,4
1,9
-3,3
6,3
-9,4
84,8
26,5
19,5
-4,1
-80,8
-11,9
8,7
25,8
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
lainojen uudelleenluokittelusta. Vuonna 2015
vertailukelpoisuuteen vaikutti 2,0 miljoona
euroa Keski-Euroopan uudelleenorganisoinnista ja toimitusjohtajan vaihdoksesta.
Arvonalentumisiin liittyvät verovaikutukset
olivat 0,4 miljoonaa euroa positiiviset
Osakekohtainen tulos oli 1,54 (1,13)
euroa. Vertailukelpoinen osakekohtainen
tulos oli 1,70 (1,17) euroa. euroa. Sijoitetun
pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta)
oli 11,2 (9,0) prosenttia ja oman pääoman
tuotto (rullaava 12 kuukautta) 13,6 (10,5)
prosenttia. Vertailukelpoinen sijoitetun
pääoman tuotto oli 12,0 (9,2) prosenttia ja
vertailukelpoinen oman pääoman tuotto 14,9
(10,9) prosenttia.
INVESTOINNIT JA RAHAVIRTA
Tilikauden bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat 207,3 (175,0) miljoonaa
euroa. Yritys- ja liiketoimintahankintojen
osuus bruttoinvestoinneista oli 4,4 (9,8)
miljoonaa euroa. Muut investoinnit kohdistuivat pääasiassa kalustohankintoihin.
Liiketoiminnan rahavirta oli 172,2
(174,9) miljoonaa euroa. Seuraavat
erät vaikuttivat rahavirtaan negatiivisesti verrattuna vuoteen 2015. Konserni
sai 8,3 miljoonan euron veronpalautuksen vuonna 2015. Nettokäyttöpääoman
muutos vaikutti rahavirtaan positiivisesti
11,4 miljoonaa euroa vuonna 2015, kun
taas vuonna 2016 nettokäyttöpääoman
muutos vaikutti rahavirtaan negatiivisesti
1,5 miljoonaa euroa. Myös rahoituserien
rahavirta oli 8,0 miljoonaa euroa alempi
kuin vertailukaudella johtuen suojattavasta positiosta ja suojauksista aiheutuvien valuuttakurssierojen eriaikaisesta
realisoitumisesta. Investointien rahavirta oli -164,9 (-139,3) miljoonaa euroa.
Rahavirta investointien jälkeen oli 7,3
(35,6) miljoonaa euroa.
TALOUDELLINEN ASEMA JA TASE
Cramo-konsernin korollinen nettovelka
31.12.2016 oli 387,0 (368,4) miljoonaa
euroa. Nettovelkaantumisaste oli 74,5
(75,1) prosenttia. Nettovelat per käyttökate oli 1,77 (1,98). Laskennassa käytetty
käyttökate on rullaava 12 kuukauden
käyttökate.
Konsernin vaihtuvakorkoisista veloista
oli 31.12.2016 suojattu koronvaihtosopimuksilla 130,0 (130,0) miljoonaa
euroa, joihin sovelletaan täysimääräisesti
suojauslaskentaa. Cramo-konsernilla oli
31.12.2016 käyttämättömiä sitovia rahoituslimiittejä (pois lukien leasing-limiitit)
yhteensä 206,1 (201,2) miljoonaa euroa,
joista pitkäaikaisia rahoituslimiittejä oli
190,0 (185,0) ja lyhytaikaisia rahoituslimiittejä 16,1 (16,2) miljoonaa euroa.
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden määrä taseessa oli tilikauden
päättyessä 750,5 (686,9) miljoonaa
euroa. Taseen loppusumma 31.12.2016
oli 1.155,8 (1.085,9) miljoonaa euroa.
Omavaraisuusaste oli 45,6 (45,7)
prosenttia. Liikearvon yhteismäärä
tilikauden lopussa oli 148,0 (151,1)
miljoonaa euroa.
Taseen ulkopuolisten operatiivisten
leasing-sopimusten vuokravastuut olivat
31.12.2016 yhteensä 20,7 (23,1) miljoonaa
euroa. Taseen ulkopuoliset vastuut
toimisto- ja toimipistevuokrista olivat
98,7 (90,1) miljoonaa euroa. Konsernin
investointisitoumukset olivat 53,9 (25,0)
miljoonaa euroa.
Cramo Oyj julkisti 14.11.2016 takaisinostotarjouksen, jossa Cramon liikkeeseen laskemien vuoden 2018 helmikuussa erääntyvien 100 miljoonan
euron 4,50 prosentin lainaosuuksien
haltijat kutsuttiin myymään lainaosuutensa käteistä vastaan Cramon puolesta
toimineelle Nordea Bank Danske A/S:lle.
Takaisinostotarjouksen mukaisia ilmoituksia vastaanotettiin nimellisarvoltaan yhteensä 83 730 000 euron edestä.
Lainaosuuksien takaisinostohinta oli
105,261 prosenttia. Lisäksi maksettiin
lainaosuuksille kertyneet ja maksamattomat korot. Takaisinostotarjouksen tulos
julkistettiin 24.11.2016 ja kaupan selvityspäivä oli 29.11.2016.
Cramo Oyj ilmoitti 23.11.2016 laskevansa liikkeeseen 150 miljoonan euron
vakuudettoman joukkovelkakirjalainan.
Joukkovelkakirjalaina erääntyy 28.2.2022,
sen kiinteä vuotuinen kuponkikorko on
2,375 prosenttia ja emissiokurssi 99,948
prosenttia. Joukkovelkakirjalainasta
saatavat varat käytetään Cramon
velkojen osittaiseen jälleen rahoittamiseen, mukaan lukien vuonna 2018 erääntyvän 100 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan osittaiseen takaisinostoon,
sekä Cramon yleisiin rahoitustarpeisiin.
Joukkovelkakirjalaina on ollut kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:ssä
5.12.2016 lähtien.
HENKILÖSTÖ
Konsernin henkilöstömäärä oli katsauskaudella keskimäärin 2 550 (2 486; 2 528).
Lisäksi konsernissa työskenteli keskimäärin 178 (141; 149) henkeä vuokratyövoimana. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli kauden lopussa 2 562 (2 473; 2 473).
Cramo-konsernin joustavaan toimintamalliin kuuluu käyttää vakituisen henkilöstön lisäksi vuokratyövoimaa. Vakituisen
henkilöstömäärän ja vuokratyövoiman
suhdetta ja määrää sopeutetaan jatkuvasti
markkinatilanteen mukaan.
Tilikauden palkkojen ja palkkioiden
yhteissumma oli 115,8 (108,3; 106,1)
miljoonaa euroa.
3%
19%
19%
HENKILÖSTÖ
SEGMENTEITTÄIN VUODEN
VAIHTEESSA
Suomi
Ruotsi
Norja
Tanska
Keski-Eurooppa
Itä-Eurooppa
Konsernitoiminnot
Konserni yhteensä
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
Henkilömäärä (HTV)
2016
480
877
225
98
336
474
72
2 562
13%
2015
448
825
219
97
350
466
68
2 473
2014
428
806
235
118
363
456
67
2 473
34%
4%
9%
HENKILÖSTÖ SEGMENTEITTÄIN
2016 (2015) %
SUOMI 480 (448)
RUOTSI 877 (825)
NORJA 225 (219)
TANSKA 98 (97)
KESKI-EUROOPPA 336 (350)
ITÄ-EUROOPPA 474 (466)
KONSERNITOIMINNOT 72 (68)
HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS
53
6% 4%
28%
HENKILÖSTÖN IKÄJAKAUMA
–23
24–35
36–45
46–59
60–
Konserni yhteensä
Henkilömäärä (HTV)
2016
92
729
717
874
151
2 562
34%
2015
59
708
700
848
157
2 473
2014
80
705
695
833
160
2 473
28%
HENKILÖSTÖN IKÄJAKAUMA
2016 (2015)
–23 92 (59)
24–35 729 (708)
36–45 717 (700)
46–59 874 (848)
60– 151 (157)
17%
HENKILÖSTÖN
SUKUPUOLIJAKAUMA
Miehet
Naiset
Konserni yhteensä
Henkilömäärä (HTV)
2016
2 116
446
2 562
2015
2 143
330
2 473
2014
2 131
342
2 473
83%
HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA
2016 (2015)
MIEHET 2 116 (2 143)
NAISET 446 (330)
JOHTO
Cramo muodostuu toiminnallisesti
kolmesta markkina-alueesta: Skandinaviasta (Ruotsi, Norja, Tanska), ItäEuroopasta (Suomi, Viro, Latvia, Liettua,
Puola) sekä Keski-Euroopasta (Saksa,
Itävalta, Unkari, Tsekin tasavalta,
Slovakia).
Cramo Oyj:n toimitusjohtajana aloitti
1.1.2016 Leif Gustafsson. Cramo Oyj:n
johtoryhmä muodostui tilikauden päättyessä toimitusjohtajan lisäksi seuraavista henkilöistä: Göran Carlson,
johtaja, Skandinavia ja Cramo Ruotsin
toimitusjohtaja; Tatu Hauhio, johtaja,
Itä-Eurooppa ja Cramo Finlandin toimitusjohtaja; Dirk Schlitzkus, johtaja,
Keski- Eurooppa ja toimitusjohtaja
Saksassa, Itävallassa ja Unkarissa;
Martin Holmgren, johtaja, kalustonhallinta; Aku Rumpunen, talous- ja rahoitusjohtaja; Petri Moksén, johtaja, siirtokelpoiset tilat; Petra Schedin Stergel,
johtaja, henkilöstön kehittäminen ja
Mattias Rådström, johtaja, viestintä,
markkinointi ja sijoittajasuhteet.
Aku Rumpunen nimitettiin talous- ja
rahoitusjohtajaksi 21.12.2016. Rumpunen
on toiminut vuodesta 2013 Cramon Group
Business Control -toimintojen johtajana ja
johtoryhmän jäsenenä sekä väliaikaisena
talous- ja rahoitusjohtajana elokuusta 2016
alkaen, jolloin talous- ja rahoitusjohtaja
Martti Ala-Härkönen erosi Cramon palveluksesta. Petra Schedin Stergel ja Mattias
Rådström tulivat Cramoon konsernin ulkopuolelta ja aloittivat tehtävissään syyskuussa 2016. Göran Carlsonin seuraajaksi
nimitettiin elokuussa Peter Bäckström.
54
HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS
Hän aloitti tehtävässään 1.1.2017. Cramokonsernin yhtenäisistä toiminnoista
vastaava johtaja ja johtoryhmän jäsen Per
Lundquist lopetti yhtiön palveluksessa
elokuussa 2016.
VOIMASSAOLEVAT
KANNUSTINJÄRJESTELMÄT
Konsernin vakituisille työntekijöille
suunnatussa One Cramo Osakeohjelma
-kannustinjärjestelmässä työntekijä
voi säästää enintään viisi prosenttia
palkastaan siten, että kertyneillä säästöillä ostetaan yhtiön osakkeita.
Kannustinjärjestelmän viides säästökausi alkoi 1.10.2016 ja päättyy 30.9.2017.
Ensimmäinen säästökausi päättyi
30.9.2013 ja siihen liittyvät lisäosakkeet yhteensä 12 565 kappaletta luovutettiin toukokuussa 2016. One Cramo
Osakeohjelmassa henkilöllä on mahdollisuus saada yksi lisäosake jokaista hankkimaansa kahta osaketta kohden.
Cramo Oyj:n avainhenkilöiden osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä on
ansaintajaksoina kalenterivuodet alkaen
vuodesta 2012. Ansaintajaksojen 20122014 palkkiot perustuivat tulos/osaketunnuslukuun. Palkkiot vuodelta 2013
maksettiin 15.1.2016. Osakkeita jaettiin maksuttomana suunnattuna osakeantina 43 562 kappaletta, minkä lisäksi
palkkioita maksettiin käteisenä 674 282
euroa. Palkkiot vuodelta 2014 maksettiin
tilikauden jälkeen 16. tammikuuta 2017.
Osakkeita jaettiin maksuttomana suunnattuna osakeantina 21 211 kappaletta,
minkä lisäksi palkkioita maksettiin käteisenä 428 482 euroa.
Konsernin johtoryhmän ja avainhenkilöiden osakepohjainen kannustinjärjestelmä vuosille 2015-2017 tarjoaa mahdollisuuden ansaita Cramon osakkeita
ansaintakriteereille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Jokaista ansaintajaksoa seuraa kahden vuoden sitouttamisjakso ennen palkkioiden maksamista.
Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin
65 Cramon avainhenkilöä. Jos asetetut
tavoitteet toteutuvat täysimääräisinä
kaikkien kolmen ansaintajakson osalta,
ansaitut palkkiot vastaavat yhteensä
enintään noin 1 000 000 Cramo Oyj:n
osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Vuoden 2015 palkkiot
vastaavat noin 163 000 osakkeen arvoa, ja
ne maksetaan tammikuussa 2018.
KESTÄVÄ KEHITYS
Cramo on allekirjoittanut YK:n Global
Compact -aloitteen kestävän liiketoiminnan edistämisestä. Cramolla on
eettiset toimintaperiaatteet, joilla pyritään varmistamaan, että Cramo toimii
aina vastuullisesti ja lahjomattomasti
ja ottaa aina terveyden, turvallisuuden
ja tehokkuuden huomioon kehittäessään sekä työpaikkoja että tuotteitaan ja
palveluitaan. Viitekehyksenä tässä toimii
Cramo Story.
Cramo haluaa olla vuokrausalan esikuva. Turvallisuus on kaikessa
toiminnassa ensimmäisellä sijalla,
ja tavoitteeksi on asetettu, ettei
työmailla tapahdu lainkaan onnettomuuksia. Cramo tarjoaa asiakkailleen
koulutusta työmaaonnettomuuksien
ehkäisemiseksi.
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
Ympäristövastuu on tärkeä osa
Cramon liiketoimintamallia. Konserni
kykenee vähentämään rakentamisen
ympäristökuormitusta kone- ja laitekantansa korkeilla käyttöasteilla. Ympäristövastuuseen kuuluu huolehtia, että
vuokrattavat koneet, laitteet ja toimitilat
ovat korkealaatuisia ja huolellisesti huollettuja ja kunnostettuja. Laitehankinnoissa
tarkistetaan, että laitetoimittajat ovat
Global Compact -yrityksiä tai vastaavia.
Käytöstä poistettavista laitteista syntyvä
materiaali kierrätetään mahdollisimman
tarkasti.
Energiankulutuksen ja -kustannusten
vähentäminen on Cramon toiminnassa
olennaista. Cramon liikkuvan energiankulutuksen seurantajärjestelmän avulla
energiankulutusta voidaan vähentää noin
viidenneksen. Kuljetuksia ja päästöjä vähennetään tehokkaalla kuljetusten optimoinnilla ja oikeilla ajotavoilla. Cramo
raportoi vuosittaiset päästönsä kansainvälisen Carbon Disclosure –hankkeen mukaisesti. Päästöjen seuranta perustuu
kansainväliseen kasvihuonekaasujen laskentamalliin (Greenhouse Gas Protocol).
Cramon Suomen, Ruotsin, Tanskan ja
Norjan toiminnoilla on ISO 9001- ja ISO
14001 eli OHSAS 18001 laatu-, ympäristö-,
työterveys– ja turvallisuusstandardit ja
maakohtaiset energiatavoitteet. Cramon
tavoitteena on saavuttaa toiminnoilleen
OHSAS 18001-sertifikaatti kaikilla
markkinoilla.
Cramo on tehnyt yhteistyöstä
vuodesta 2007 SOS-Lapsikylien kanssa.
Kansainväliset SOS-Lapsikylät tarjoavat
turvallisen kasvuympäristön erityisen
haastavista olosuhteista tuleville lapsille.
Emoyhtiön vuosittaisen rahallisen tuen
lisäksi tukitoimintaan osallistutaan monin
eri tavoin lähes kaikissa Cramo-maissa.
Cramo julkaisee erillisen Kestävän
kehityksen raportin, joka sisältää tietoa
Cramon toimintaan liittyvistä ympäristöasioista ja yhteiskuntavastuista.
GRI:n G4-ohjeiston perustason raportointiperiaatteiden mukaisesti laadittu
raportti valmistuu kevään aikana, ja se
ilmestyy sekä painettuna että sähköisessä
muodossa. Raportti ei ole ulkopuolisen
riippumattoman tahon varmentama.
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
Cramo Oyj:n kaupparekisteriin merkitty
osakepääoma 31.12.2016 oli 24 834 753,09
euroa ja osakkeiden lukumäärä 44 690
554. Cramo Oyj:n hallussa oli tilikauden
päättyessä näistä 239 423 osaketta.
Katsauskauden jälkeen, 16.1.2017, yhtiön
hallussa oleva osakemäärä pieneni
218 212 osakkeeseen johtuen Cramokonsernin osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään 2014 perustuvasta suunnatusta maksuttomasta osakeannista.
Osakelukumäärä kasvoi tilikaudella
2016 optio-ohjelman 2011 seurauksena.
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
Vuoden 2015 viimeisellä vuosineljänneksellä merkittiin 69 260 osaketta, jotka
merkittiin kaupparekisteriin 18.1.2016
ja otettiin kaupankäynnin kohteeksi
19.1.2016.
MUUTOKSET OMISTAJAKUNNASSA
Cramo Oyj sai tilikauden aikana
seuraavan arvopaperimarkkinalain
9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta: Yhtiöiden Massachusetts Mutual
Life Insurance Company, MassMutual
Holding LLC ja MM Asset Management
Holding LLC osuus Cramo Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä alitti
3.10.2016 viisi prosenttia. Yhtiöiden
osuus äänimäärästä ja osakepääomasta
oli tuolloin 4,89 prosenttia ja omistus
2 185 577 osaketta.
YHTIÖKOKOUS 2016 JA
HALLITUKSEN VALTUUDET
Cramo Oyj:n varsinainen yhtiökokous
31.3.2016 vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2015 ja myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen
ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa
0,65 euroa osakkeelta tilikaudelta
1.1.-31.12.2015.
Hallitukseen valittiin uudelleen Helene
Biström, Peter Nilsson, Joakim Rubin,
Erkki Stenberg, Caroline Sundewall ja
Raimo Seppänen sekä uutena jäsenenä
Perttu Louhiluoto.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen
puheenjohtajan palkkioksi 70 000 euroa,
varapuheenjohtajan palkkioksi 40 000
euroa ja muiden jäsenten palkkioksi 35
000 euroa vuodessa. Lisäksi päätettiin,
että 50 prosenttia vuosipalkkiosta käytetään siten, että sillä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin yhtiön osakkeita.
Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa
lisäksi 1 000 euron kokouspalkkio
kustakin valiokunnan kokouksesta, johon
he osallistuvat. Tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 5 000
euron vuosipalkkio.
Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena
tilintarkastajanaan KHT Toni Aaltonen.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 400 000 yhtiön oman
osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi
ottamisesta siten, että niitä voidaan
hankkia vain vapaalla omalla pääomalla
markkinoilla muodostuvaan hintaan.
Omia osakkeita voidaan hankkia muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa ja niitä voidaan
käyttää enintään 400 000 kappaletta
yhtiön kannustinjärjestelmiin.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen
päättämään osakeannista, joka sisältää
oikeuden päättää omien osakkeiden
luovuttamisesta sekä optio-oikeuksien
ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia
osakkeita, joiden lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 4 400 000, eikä niitä
voida käyttää kannustinjärjestelmiin.
Yhtiökokous päätti, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestystä ei muuteta. Osakkeenomistajien
nimitystoimikunta tarkistaa työjärjestystä vuosittain ja ehdottaa mahdollisia muutoksia seuraavan varsinaiseen
yhtiökokoukseen hyväksyttäväksi.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen
päättämään yhteensä enintään 20 000
euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin
tarkoituksiin.
Kaikki valtuutukset ovat voimassa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka.
HALLINTO JA TILINTARKASTAJAT
Cramo Oyj:n hallitus muodostui tilikauden päättyessä seuraavista jäsenistä:
Helene Biström (puheenjohtaja), Perttu
Louhiluoto, Peter Nilsson, Joakim Rubin,
Erkki Stenberg, Caroline Sundewall ja
Raimo Seppänen.
Varsinaiseen yhtiökokoukseen
31.3.2016 asti hallituksen muodostivat
Helene Biström (puheenjohtaja), Leif
Boström, Eino Halonen, Peter Nilsson,
Joakim Rubin, Raimo Seppänen, Erkki
Stenberg ja Caroline Sundewall.
Tarkastusvaliokunnan muodostivat Joakim Rubin (puheenjohtaja),
Erkki Stenberg ja Caroline Sundewall.
Palkitsemisvaliokunnan muodostivat Helene
Biström (puheenjohtaja), Peter Nilsson ja
Raimo Seppänen.
Varsinaisen yhtiökokouksen päättämän
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
marraskuussa 2016 nimetyt jäsenet ovat
Helene Biström; Mikael Moll, Zeres Capitalin
osakas; Ari Autio, Rakennusmestarien
Säätiön hallituksen jäsen ja Esko Torsti,
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen,
johtaja, listaamattomat sijoitukset.
Nimitystoimikunnan puheenjohtaja on
Mikael Moll.
Leif Gustafsson nimitettiin Cramokonsernin toimitusjohtajaksi 1.1.2016
alkaen.
Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat 31.12.2016 henkilökohtaisesti tai määräysvaltayhtiöidensä kautta
yhteensä 37 169 Cramo Oyj:n osaketta.
Varsinaisena tilintarkastajana on
toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy
Ab, jossa päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Aaltonen.
Cramo Oyj noudattaa 1.1.2016
voimaan astunutta Suomen listayhtiöiden
hallinnointikoodia. Cramo noudattaa
HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS
55
sisäpiiritiedon hallinnassa markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (Market
Abuse Regulation, MAR) vaatimuksia,
Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeita
sekä Cramon hallituksen hyväksymää
sisäpiiriohjetta.
Cramo Oyj:n hallituksen antama
selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2016 sekä palkka- ja
palkkioselvitys vuodelta 2016 löytyvät
Cramo Oyj:n verkkosivuilta.
OLENNAISET RISKIT JA
EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Cramon liiketoiminnan merkittävimmät
epävarmuustekijät liittyvät maailmanlaajuisen talouskehityksen lisäksi kunkin
maan suhdanne- ja talouskehitykseen,
korkotason ja valuuttakurssien vaihteluihin, rahoituksen saatavuuteen, luottotappioriskeihin, konsernin yritysostojen
ja tietojärjestelmähankkeiden onnistumiseen, henkilöstöriskeihin, pätevän johdon
saatavuuteen ja rekrytointiin liittyviin
riskeihin, verotukseen liittyviin riskeihin
sekä muihin liiketoiminnan riskeihin.
Talouden epävarmuus voi näkyä
Cramon toiminnassa esimerkiksi
kysynnän heikentymisenä, kilpailun kiristymisenä, vuokraushintojen alentumisena, rahoituskulujen nousuna tai asiakkaiden maksuvaikeuksina ja kasvavina
luottotappioina. Tämän lisäksi taloudellinen epävarmuus lisää tasearvoihin
kohdistuvia arvonalentumisriskejä.
Geopoliittisista riskeistä erityisesti
Ukrainan kriisi ja Venäjän talouden
ongelmat ovat lisänneet taloudellista
epävarmuutta Cramon toiminnassa.
Myös Euroopan poliittiset muutokset,
kuten ”Brexit”, useat vuodelle 2017 ajoittuvat vaalit sekä valtioiden velkahaasteet, voivat vaikuttaa yleiseen talouskehitykseen ja sitä kautta rakentamiseen ja
vuokrauspalveluiden kysyntään.
Cramo on määritellyt riskinottohalunsa omistaja-arvoon pohjautuvan
strategian pohjalta. Cramon hallitus
vahvistaa yhtiön riskinhallinnan periaatteet ja arvioi riskienhallinnan riittävyyttä
ja tarkoituksenmukaisuutta.
Cramon riskit voidaan luokitella strategisiin riskeihin, operatiivisiin ja toiminnallisiin riskeihin sekä taloudellisiin ja
rahoitus- ja veroriskeihin.
vähentämään myös vuokrauskaluston
käyttöasteen jatkuvalla optimoinnilla.
Laajentuminen ja liiketoiminnan
kehitys perustuvat osittain yritysostoihin.
Yritysostojen riskit liittyvät muun muassa
paikallisten markkinoiden ja sääntelyn
tuntemukseen, asiakkaisiin, avainhenkilöihin ja toimittajiin. Riskit pyritään ottamaan huomioon huolellisella valmistelulla ja yrityskauppojen kohteiden
integrointiin panostamalla.
Investointien määrään, kohdentamiseen ja ajoitukseen sekä muihin strategisen tason liiketoimintapäätöksiin liittyy
riskejä. Tavoitteena on hallita investointeihin liittyviä riskejä muun muassa
huolellisella investointien hyväksymismenettelyllä, optimoimalla kaluston käyttöä
konserninlaajuisesti, rahoittamalla osa
investoinneista operatiivisella leasingilla
sekä hyödyntämällä tulevaa markkinakehitystä ennustavia ulkoisia ja sisäisiä
mittareita. Näitä tulevaisuutta luotaavia
mittareita seurataan maayhtiökohtaisesti
kuukausittain.
Korkoriskin hallitsemiseksi konsernin
lainanotto ja sijoitukset on hajautettu
kiinteisiin ja vaihtuvakorkoisiin instrumentteihin. Korkoriskin hallitsemiseksi käytetään johdannaissopimuksia kuten koronvaihtosopimuksia.
Valuuttakurssiriski muodostuu pääasiassa nettosijoituksista ulkomaisiin yksiköihin sekä valuuttamääräisistä lainoista,
joihin liittyvän riskin suojausinstrumentteina on käytetty valuuttatermiinejä.
Konsernin rahoituspolitiikassa on
määritelty rahoitustoiminnon vastuut ja
menettelytavat sekä suojaustoiminnan
tavoitteet ja periaatteet. Konsernin
maakohtainen rahoitus hoidetaan keskitetysti pääsääntöisesti konsernin sisäisillä lainoilla.
Verotusympäristö on Euroopassa
kiristymässä. Uusia verolakeja säädetään
ja nykyisten lakien tulkintoja kiristetään.
Verovaikutusten ennakoinnin heikentyminen voi aiheuttaa odottamattomia
haasteita myös Cramolle.
OPERATIIVISET JA
TOIMINNALLISET RISKIT
Markkinanäkymät vuodelle 2017
ovat Cramo-maissa pääosin myönteiset. Alan markkinatutkimuslaitokset
Euroconstruct ja Forecon arvioivat rakentamisen lisääntyvän kaikissa muissa
Cramon toimintamaissa paitsi Tsekin
tasavallassa, Liettuassa ja Venäjällä.
Euroconstructionin arvion mukaan
rakentaminen lisääntyy 1-3 prosenttia
Pohjoismaissa, Saksassa ja Itävallassa.
Itä-Euroopassa kasvuodotukset vaihtelevat maittain yhden ja kuuden prosentin
välillä. European Rental Association
(ERA) arvioi kone- ja laitevuokrauksen
lisääntyvän kaikissa ERA:n ennusteeseen
kuuluvissa Cramon toimintamaissa.
Kone- ja laitevuokrauksen kysyntä
seuraa yleensä rakentamista viiveellä.
Kysyntään vaikuttavat rakentamisen
määrän lisäksi teollisuuden investoinnit
ja vuokrauksen penetraatioasteen kasvu.
Tiukentuva lainsäädäntö ja vaatimukset
rakentamisen tehostamiselle ja laadun
parantamiselle lisäävät tarvetta erilaisille
vuokraukseen liittyville palveluille.
Siirtokelpoisten tilojen kysyntää
lisäävät muunneltavien ja helposti käyttöönotettavien tilojen tarpeiden ja suosion
lisääntyminen. Kysyntää lisäävät sisäinen
muuttoliike ja demografiset muutokset.
Cramo uskoo, että myös megatrendit
kuten kaupungistuminen, jakamistalous ja kestävän kehityksen korostuminen
tukevat sekä kone- ja laitevuokrauksen
että siirtokelpoisten tilojen pitkän aikavälin kysynnän kasvua.
NÄKYMÄT VUODELLE 2017
Konsernin operatiivisista riskeistä
merkittävimmät ovat liiketoimintaan ja
henkilöstöön liittyvät riskit, sopimusriskit, työturvallisuusriskit, tietotekniikkaan liittyvät riskit, yleisten lakien ja
säädösten noudattamiseen liittyvät riskit
sekä konsernin hallinnointiperiaatteisiin
liittyvät riskit.
Merkittävimpien strategisten ja
operatiivisten riskien hallinnoimiseksi konsernilla ja sen tytäryhtiöillä on
omat valmiussuunnitelmansa. Suomelle
ja Ruotsille on myönnetty OHSAS
18001-työturvallisuussertifikaatit.
Aluekohtaiset tulosyksiköt vastaavat
kemikaalien ja ongelmajätteiden varastoinnista ja jälleen käsittelystä. Cramon
toiminnot Suomessa, Ruotsissa,
Tanskassa ja Norjassa on sertifioitu ISO
14001 -ympäristö ja ISO 9001 -laatujärjestelmien mukaisesti.
Konsernin liiketapahtumariskejä
ovat muun muassa kaluston vuokraamiseen ja toiminnan häiriöttömään jatkumiseen liittyvät riskit, joita hallinnoidaan
vakuutuksin.
STRATEGISET RISKIT
TALOUDELLISET-, RAHOITUSJA VERORISKIT
Konsernin liiketoiminta on riippuvainen yleisestä talouskehityksestä ja
rakentamis- ja kiinteistömarkkinoista.
Kausivaihtelut ovat tyypillisiä rakennusteollisuudelle, ja konsernin liikevaihto
ja tulos vaihtelevat vuosineljänneksittäin konevuokrausliiketoiminnalle tyypillisellä tavalla. Siirtokelpoisten tilojen
liiketoiminta on vähemmän suhdanneherkkää kuin kone- ja laitevuokraus.
Suhdannevaihteluiden vaikutusta pyritään
Taloudellisen ja rahoitukseen liittyvien
riskein hallinnan tavoitteena on turvata
yhtiön korkeatasoinen ulkoinen ja sisäinen
taloudellinen raportointi, rahoituksen
saatavuus sekä minimoida toimintaympäristön ja rahoitusmarkkinoiden muutosten
haitalliset vaikutukset konsernin tulokseen ja taloudelliseen asemaan.
Konsernin pääasiallisia rahoitusriskejä ovat rahavirran korkoriski, valuuttakurssiriski, luottoriski ja likviditeettiriski.
56
HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS
MUUTOS OHJEISTUSPERIAATTEISSA
Vuodesta 2017 lähtien Cramon uuteen
strategiaan liittyen yhtiö on muuttanut ohjeistuskäytäntöään ja lopettaa
numeerisen ohjeistuksen antamisen
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
liikevaihdosta ja EBITA kannattavuudesta
konsernitasolla. Lisää tietoa annetaan
pääomamarkkinapäivänä 16.2.2017.
HALLITUKSEN
VOITONJAKOEHDOTUS
Yhtiön voitonjakopolitiikan mukaan
Cramo Oyj:n tavoitteena on harjoittaa
vakaata voitonjakopolitiikkaa ja
maksaa noin 40 prosenttia tilikauden
osakekohtaisesta tuloksesta (EPS)
osinkona.
Cramo Oyj:n jakokelpoiset varat
31.12.2016 olivat 183 616 896 euroa,
sisältäen jakamattomia voittovaroja 41
398 811 euroa. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2016 jaetaan osinkoa
0,75 (0,65) euroa osakkeelta. Varsinainen
yhtiökokous on suunniteltu pidettävän
torstaina 30.3.2017.
MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT
TILIKAUDEN JÄLKEEN
Cramo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdotti 2.2.2017 seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka
on suunniteltu pidettäväksi 30.3.2017,
että hallituksen jäsenten lukumääräksi
vahvistetaan seitsemän (7) varsinaista
jäsentä. Nimitystoimikunta ehdotti, että
hallitukseen valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi varsinaisen yhtiökokouksen 2018 loppuun saakka suostumustensa mukaisesti nykyisistä jäsenistä
Perttu Louhiluoto, Peter Nilsson, Joakim
Rubin, Raimo Seppänen, Erkki Stenberg
ja Caroline Sundewall, sekä uutena jäsenenä Veli-Matti Reinikkala.
Hallituksen nykyinen puheenjohtaja Helene Biström on ilmoittanut,
ettei hän ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten. Hallituksen kokoonpanoa
koskevaa ehdotusta valmistellessaan
nimitystoimikunta on nimenomaisesti pyrkinyt kartoittamaan mahdollisuutta uuden hallituksen puheenjohtajan
löytämiseksi.
Nimitystoimikunnan tekemien selvitysten, hallituksen puheenjohtajan
ja toimitusjohtajan kanssa käytyjen
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
keskusteluiden, ulkopuolisen rekrytointikonsultin raporttien sekä hallituksen
itsearvioinnin ja arviointiprosessiin liittyvän ulkopuolisen konsultin laatiman
selvityksen perusteella nimitysvaliokunta
on päättänyt ehdottaa, että Veli-Matti
Reinikkala valitaan hallituksen uudeksi
varsinaiseksi jäseneksi. Edelleen nimitystoimikunta suosittelee, että hallitus
valitsee Veli-Matti Reinikkalan hallituksen puheenjohtajaksi.
Veli-Matti Reinikkala (syntynyt
1957) on toiminut lukuisissa johtoryhmätehtävissä ABB:llä, mukaan
lukien Euroopan aluejohtajana vuonna
2015 sekä konsernin johtoryhmän jäsenenä vuosina 2006–2015, Process
Automation -divisioonan johtajana 2006–
2014, Process Automation -liiketoiminta-alueen johtajana vuonna 2005 ja
Automation Technologies -divisioonan
johtajana Kiinassa 2003–2004. Reinikkala
toimii tällä hetkellä hallituksen jäsenenä
UPM-Kymmene Oyj:ssä (vuodesta 2007)
ja Fortum Oyj:ssä (vuodesta 2016). Hän on
suorittanut Executive Master of Business
Administration -tutkinnon Helsingin
kauppakorkeakoulussa.
VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT
Cramon käyttämien vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät ovat seuraavat:
EBITA-liikevoitto
= Liikevoitto + yrityshankinnoista aiheutuneet aineettomien
hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset
Käyttökate (EBITDA)
= EBITA + poistot ja arvonalentumiset
Nettovelat / Käyttökate (EBITDA)
Kauden lopun nettovelat
=
Viimeisen 12 kuukauden käyttökate (EBITDA)
Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto
= EBITA-liikevoitto - vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Vertailukelpoinen tulos/osake
= Tilikauden tulos - vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Osakkeiden oikaistu lukumäärä tilikaudella keskimäärin
Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto%
= Tilikauden voitto - vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät x 100
Oma pääoma yhteensä (keskimäärin tilikauden aikana)
Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto%
=
Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät (viimeiset 12 kuukautta
Taseen loppusumma - korottomat velat (keskim. tilikauden aikana
x 100
HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS
57
LIIKETOIMINNAN KESKEISET TUNNUSLUVUT
TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT
2016
2015
2014
Liikevaihto
Muutos-%
Liikevoitto
% liikevaihdosta
Voitto ennen veroja1
% liikevaihdosta
Tilikauden tulos1
% liikevaihdosta
Oman pääoman tuotto1
Sijoitetun pääoman tuotto1
Omavaraisuusaste
Bruttoinvestoinnit
% liikevaihdosta
josta liiketoimintahankinnat
Oma pääoma
Korolliset nettovelat
Nettovelkaantumisaste
Henkilöstö keskimäärin
712,3
+6,6
98,7
13,9
86,9
12,2
68,6
9,6
13,6
11,2
45,6
207,3
29,1
4,4
519,7
387,0
74,5
2 550
667,9
+2,5
76,7
11,5
63,8
9,6
49,7
7,4
10,5
9,0
45,7
175,0
26,2
9,8
490,7
368,4
75,1
2 486
651,8
-0,8
34,3
5,3
21,5
3,3
16,0
2,5
3,4
4,2
43,9
159,1
24,4
11,4
455,0
385,4
84,7
2 528
M€
%
M€
%
M€
%
M€
%
%
%
%
M€
%
M€
M€
M€
%
No.
2013
657,3
-4,5
66,8
10,2
51,9
7,9
42,8
6,5
8,3
7,7
47,1
129,6
19,7
29,1
500,6
364,8
72,9
2 463
2012 2
688,4
+1,3
64,5
9,4
44,3
6,4
38,7
5,6
7,5
7,3
48,6
125,1
18,2
0,8
532,6
346,9
65,1
2 664
1 Vertailutiedot tilikaudelta 2012 on oikaistu uudistetun IAS 19 Työsuhde-etuudet standardin takautuvan soveltamisen vuoksi
2 Tunnusluvut tilikaudelta 2012 on laskettu taseesta ennen Venäjän liiketoiminnan uudelleenluokittelua IFRS 5 mukaisesti yhteisyritykseen siirrettäviksi varoiksi ja veloiksi
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
Tulos/osake1
Tulos/osake, laimennettu1,2
Oma pääoma/osake
Osinko/tulos
Osinko/osake
Osakkeiden vaihto
% lukumäärästä
Osakkeiden keskimääräinen oikaistu
lukumäärä
Osakkeiden oikaistu lukumäärä tilikauden
lopussa
Hinta/voitto -suhde (P/E)
Efektiivinen osinkotuotto
Osakekannan markkina-arvo
Keskikurssi
Tilikauden viimeinen kaupankäyntikurssi
Alin kaupankäyntikurssi
Ylin kaupankäyntikurssi
€
€
€
%
€
No.
%
1,54
1,53
11,69
48,6*
0,75*
18 385 238
41
1,13
1,12
11,05
57,6
0,65
33 659 526
75
0,37
0,36
10,40
149,3
0,55
28 710 540
66
1,01
1,00
11,56
59,3
0,60
23 736 696
55
0,94
0,93
11,58
44,8
0,42
16 900 991
40
No.
44 444 804
44 067 946
43 455 457
42 297 421
41 356 347
No.
44 451 131
15,4
3,2*
1 057,5
20,27
23,79
15,59
25,13
44 395 004
16,9
3,4
848,4
17,08
19,11
11,77
20,88
43 748 741
32,8
4,6
528,5
13,97
12,08
10,28
17,78
43 310 671
15,2
3,9
665,3
12,21
15,36
7,98
16,83
41 708 387
8,5
5,3
332,8
9,77
7,92
7,04
13,03
%
M€
€
€
€
€
1 Vertailutiedot tilikaudelta 2012 on oikaistu uudistetun IAS 19 Työsuhde-etuudet standardin takautuvan soveltamisen vuoksi
2 Optioiden ja osakeohjelmien laimennusvaikutuksella oikaistuna
* Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,75 euroa osakkeelta
CRAMON OSAKKEEN HINTAKEHITYS JA VAIHTOMÄÄRÄ
CRAMON
OSAKEHINTA
CRAMON
OSAKE
KPL/KK
€
25
10 000 000
20
8 000 000
15
6 000 000
10
4 000 000
5
2 000 000
0
0
2015
HINTA, €
58
2016
KPL/KK
LIIKETOIMINNAN KESKEISET TUNNUSLUVUT
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
KONSERNITASE
1 000 €
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Liikearvo
Muut aineettomat hyödykkeet
Osuudet yhteisyrityksissä
Laskennalliset verosaamiset
Lainasaamiset
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Liite
31.12.2016
31.12.2015
3
4
4
7
8
11
11
750 509
147 985
62 851
7 292
13 874
12 926
1 348
686 909
151 142
68 179
2 608
13 463
15 267
1 436
996 785
939 003
8 721
136 252
4 018
883
9 099
158 973
8 963
130 482
3 031
889
3 511
146 875
1 155 758
1 085 878
24 835
326 899
-8 572
-36 661
213 170
519 671
519 671
24 835
326 297
-7 074
-26 395
173 081
490 743
490 743
15
10
8
16
17
347 858
10 451
75 331
1 610
2 822
438 073
293 811
8 322
70 636
1 707
2 832
377 308
15
10
18
48 245
250
148 205
858
457
198 015
636 087
78 097
233
136 070
2 817
611
217 827
595 135
1 155 758
1 085 878
Pitkäaikaiset varat yhteensä
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Tuloverosaamiset
Johdannaisinstrumentit
Rahavarat
Lyhytaikaiset varat yhteensä
12
11
10
13
VARAT YHTEENSÄ
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma
Muut rahastot
Suojausrahasto
Muuntoerot
Kertyneet voittovarat
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Oma pääoma yhteensä
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat
Johdannaisinstrumentit
Laskennalliset verovelat
Eläkevelat
Muut pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset velat yhteensä
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat
Johdannaisinstrumentit
Osto- ja muut velat
Tuloverovelat
Varaukset
Lyhytaikaiset velat yhteensä
Velat yhteensä
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
14
KONSERNITASE
59
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
1 000 €
Liite
Liikevaihto
1.1. - 31.12.2016
1.1. - 31.12.2015
712 287
667 877
Liiketoiminnan muut tuotot
20
17 398
13 462
Materiaalit ja palvelut
21
-239 402
-236 619
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
Liiketoiminnan muut kulut
Poistot ja arvonalentumiset käyttöomaisuudesta
Osuus yhteisyritysten tuloksesta
Yrityshankinnoista aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset
Liikevoitto
22
23
24
7
24
-155 831
-117 081
-111 962
1 330
-8 034
98 705
-143 899
-115 510
-100 878
395
-8 114
76 714
9 784
-21 633
-11 849
11 038
-23 961
-12 923
86 856
63 791
-18 287
-14 075
Tilikauden voitto
68 569
49 715
Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille
68 569
49 715
1,54
1,53
1,13
1,12
68 569
49 715
5
5
59
59
-1 498
1 088
3 348
-267
-13 347
-11 764
-11 759
56 810
-2 040
6 778
5 826
5 885
55 600
56 810
55 600
Rahoitustuotot
Rahoituskulut
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä
25
Voitto ennen veroja
Tuloverot
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos
Laimentamaton, €
Laimennusvaikutuksella oikaistu, €
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT
Tilikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:
Eläkevelvoitteiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät, verojen jälkeen
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Suojausrahaston muutos, verojen jälkeen
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Osuus yhteisyritysten laajan tuloksen eristä
Siirretty tulokseen likvidoinnin seurauksena (välillinen muuntoero)
Muuntoerojen vaikutus
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä
Muut laajan tuloksen erät yhteensä, verojen jälkeen
Tilikauden laaja tulos
Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille
60
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
26
27
27
26
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
LASKELMA KONSERNIN
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
1 000 €
1.1.2015
Muuntoerot
Eläkevelvotteiden uudelleen
määrittämisestä johtuvat erät
Suojausrahasto
Tilikauden tulos
Laaja tulos
Osakemerkinnät
Osingonjako
Osakeperusteiset maksut
31.12.2015
1.1.2016
Muuntoerot
Siirretty tulokseen likvidoinnin
seurauksena (välillinen muuntoero)
Eläkevelvotteiden uudelleen
määrittämisestä johtuvat erät
Suojausrahasto
Tilikauden tulos
Laaja tulos
Omien osakkeiden luovutus
Osingonjako
Osakeperusteiset maksut
31.12.2016
Osakepääoma
24 835
Sijoitetun
vapaan oman
pääoman
Muut
rahasto
rahastot
Suojausrahasto
186 926
-8 162
135 911
Muuntoerot
-31 133
4 738
Kertyneet
voittovarat
146 613
454 990
4 738
59
59
1 088
49 715
55 600
3 459
-24 132
826
490 743
1 088
1 088
4 738
49 715
49 774
-24 132
826
173 081
3 459
24 835
186 926
139 370
-7 074
-26 395
24 835
186 926
139 370
-7 074
-26 395
-9 999
173 081
-267
5
-10 266
602
24 835
186 926
139 973
-8 572
-36 661
490 743
-9 999
-267
-1 498
-1 498
Oma
pääoma
yhteensä
68 569
68 574
-602
-28 885
1 002
213 170
5
-1 498
68 569
56 810
-28 885
1 002
519 671
Lisätietoja osakepääomasta ja oman pääoman rahastoista on esitetty liitetiedossa 14.
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
61
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
1 000 €
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen veroja
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset
Osuus yhteisyritysten tuloksesta
Muut ei-rahavirtavaikutteiset oikaisut
Rahoitustuotot ja -kulut
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta
Liite
24
7
28
25
1.1. - 31.12.2016
1.1. - 31.12.2015
86 856
63 791
119 995
-1 330
-13 889
11 849
203 482
108 992
-395
-8 806
12 923
176 505
Käyttöpääoman muutos
Vaihto-omaisuuden muutos
Myynti- ja muiden saamisten muutos
Osto- ja muiden velkojen muutos1
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
59
-8 237
880
-955
6 636
201 941
11 484
187 914
Maksetut korot
Saadut korot
Muut rahoituserät
Maksetut verot
Liiketoiminnan nettorahavirta
-10 570
916
-5 501
-14 596
172 189
-11 597
1 193
3 192
-5 810
174 892
-195 374
34 506
-3 999
-164 867
-157 233
25 071
-7 146
-139 309
2 352
-7 592
61 320
-29 400
376
-28 880
-1 824
2 388
-13 295
7 000
-13 721
4 049
-24 128
-37 707
5 499
3 511
89
9 099
-2 125
5 689
-53
3 511
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin1
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti
Tytäryhtiö- ja liiketoimintahankintojen nettorahavirta
Investointien nettorahavirta
Rahoituksen rahavirta
Korollisten saamisten muutos
Rahoitusleasingvelkojen lyhennykset
Korollisten velkojen lisäys
Korollisten velkojen vähennys
Osakemerkinnät
Maksetut osingot
Rahoituksen nettorahavirta
Rahavarojen muutos
Rahavarat 1.1.
Kurssierot
Rahavarat 31.12.
6
1 Vuoden 2016 alusta maksamattomien investointien raportointiriviä on muutettu rahavirtalaskelmassa. Myös vertailukauden 1-12/2015 lukuja on muutettu vastaavasti. Oikaisun seurauksena
kauden 1-12/2015 operatiivinen rahavirta heikkeni 8,0 miljoonaa euroa ja investointien rahavirta parantui 8,0 miljoonaa euroa.
62
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
1
2
3
4
1. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN
LAADINTAPERIAATTEET
YRITYKSEN PERUSTIEDOT
Cramo Oyj on palveluyritys, joka tarjoaa koneja laitevuokrauspalveluja sekä vuokraa siirtokelpoisia tiloja. Kone- ja laitevuokraus koostuu
rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta sekä vuokraukseen liittyvistä palveluista.
Cramo toimii 15 maassa Pohjoismaissa sekä
Keski- ja Itä-Euroopassa 324 toimipisteessä ja
sillä on 2 550 työntekijää.
Konsernin emoyhtiö Cramo Oyj on suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu
julkinen osakeyhtiö, jonka Y-tunnus on
0196435-4. Yhtiön kotipaikka on Vantaa ja sen
rekisteröity osoite on Kalliosolantie 2, 01740
Vantaa. Cramo Oyj:n osakkeet on listattu
Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla.
Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on
saatavissa Internet-osoitteesta www.cramogroup.com tai konsernin emoyrityksen
pääkonttorista osoitteesta Kalliosolantie 2,
01740 Vantaa.
Cramo Oyj:n hallitus on hyväksynyt tämän
tilinpäätöksen 6.2.2017. Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen
julkistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksella on myös
mahdollisuus tehdä päätös tilinpäätöksen
muuttamisesta.
LAATIMISPERUSTA
Cramon konsernitilinpäätös on laadittu EU:ssa
sovellettavaksi hyväksyttyjen kansainvälisten
tilinpäätösstandardien (International Financial
Reporting Standards, IFRS) mukaisesti, ja
sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2016
voimassa olevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä
SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen
kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä EU:n asetuksessa (EY) N:o 1606/2002
säädetyn menettelyn mukaisesti EU:ssa sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä
annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen
liitetiedot ovat myös suomalaisten, IFRSsäännöksiä täydentävien kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön vaatimusten mukaiset.
Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen lukuun
ottamatta johdannaisinstrumentteja, osakeperusteisia maksuja sekä etuuspohjaisia
eläkejärjestelyjä. Tilinpäätöstiedot esitetään
tuhansina euroina.
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS standardien mukaisesti edellyttää konsernin johdolta
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
5
tiettyjen arvioiden tekemistä ja tietoa harkintaan perustuvista ratkaisuista, joita johto on
tehnyt. Tietoa harkintaan perustuvista ratkaisuista, jota johto on käyttänyt konsernin
noudattamia tilinpäätöksen laadintaperiaatteita soveltaessaan ja joilla on eniten vaikutusta tilinpäätöksessä esitettäviin lukuihin,
on esitetty laadintaperiaatteiden kohdassa
”Johdon harkintaa edellyttävät laadintaperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset
epävarmuustekijät”.
KONSOLIDOINTIPERIAATTEET
TYTÄRYRITYKSET
Konsernitilinpäätökseen on sisällytetty
Cramo Oyj:n lisäksi tytäryhtiöt, joissa konsernilla on määräysvalta. Määräysvalta syntyy,
kun konserni on osallisena sijoituskohteessa ja altistuu sijoituskohteen muuttuvalle
tuotolle tai on oikeutettu sen muuttuvaan tuottoon ja se pystyy vaikuttamaan tähän tuottoon käyttämällä sijoituskohdetta koskevaa
valtaansa. Määräysvaltaa arvioitaessa on otettava huomioon kaikki tosiseikat. Jos on viitteitä siitä, että tosiseikoissa tai olosuhteissa
on tapahtunut muutoksia, tulee määräysvaltaa sijoituskohteessa arvioida uudelleen.
Vallalla tarkoitetaan oikeuksia, jotka tarkasteluhetkellä tuottavat sijoittajalle kyvyn ohjata
merkityksellisiä toimintoja, ts. toimintoja,
joilla on merkittävä vaikutus sijoituskohteen
tuottoon. Hankitut tytäryritykset yhdistellään
konsernitilinpäätökseen siitä hetkestä lähtien,
kun konserni on saanut määräysvallan,
ja luovutetut tytäryritykset siihen saakka,
jolloin määräysvalta lakkaa. Konsernilla on
100 % määräysvalta kaikissa tytäryrityksissä. Tytäryhtiöt on lueteltu liitteessä 31
Konserniyritykset.
Liiketoimintojen yhdistämiset on käsitelty hankintamenetelmällä. Tytäryrityksen
hankinnasta maksettava vastike on määritetty luovutettujen varojen, vastattavaksi otettujen velkojen ja liikkeeseen laskettujen oman
pääoman ehtoisten instrumenttien hankintahetken käypään arvoon. Mahdollinen ehdollinen lisäkauppahinta on arvostettu käypään
arvoon hankintahetkellä ja se on luokiteltu
joko velaksi tai omaksi pääomaksi. Velaksi
luokiteltu lisäkauppahinta arvostetaan
käypään arvoon jokaisen raportointikauden
päättymispäivänä ja tästä syntyvä voitto tai
tappio kirjataan tulosvaikutteisesti. Hankinnan
kohteen yksilöitävissä olevat varat, velat ja
ehdolliset velat arvostetaan hankinta-ajankohdan käypään arvoon, josta ei ole vähennetty määräysvallattomien omistajien osuutta.
Liikearvona kirjataan määrä, jolla luovutettu
vastike, määräysvallattomien omistajien osuus
hankinnan kohteessa ja aiemmin omistettu
osuus yhteen laskettuina ylittävät hankitun
nettovarallisuuden käyvän arvon. Jos määrä
on pienempi kuin hankinnan kohteen yksilöitävissä oleva nettovarallisuuden käypä arvo
ja kyseessä on edullinen kauppa, kirjataan
erotus suoraan laajaan tuloslaskelmaan.
Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtumat,
saamiset, velat ja realisoitumattomat voitot
sekä sisäinen voitonjako eliminoidaan konsernitilinpäätöstä laadittaessa. Realisoitumattomia tappioita ei eliminoida siinä tapauksessa, että tappio johtuu arvonalentumisesta.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
YHTEISYRITYKSET
Konsernitilinpäätökseen on sisällytetty yhtiöt,
joissa konsernilla on yhteinen määräysvalta
(50/50). Yhteisyritysten tilinpäätöstiedot on
yhdistelty konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmää käyttäen. Konsernin
omistusosuuden mukainen osuus yhteisyrityksien tilikauden tuloksista esitetään omana
eränään liikevoiton yläpuolella. Konsernin
investoinnit yhteisyrityksiin hankinta-ajankohtana, mukaan lukien yhteisyritysten oman
pääoman muutokset hankinta-ajankohdan
jälkeen, on esitetty taseessa kohdassa
”Osuudet yhteisyrityksissä”.
ULKOMAAN RAHAN MÄÄRÄISTEN
ERIEN MUUTTAMINEN
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Konsernin yksiköiden tulosta ja taloudellista asemaa koskevat luvut määritetään siinä
valuutassa, joka on kunkin yksikön pääasiallisen toimintaympäristön valuutta (”toimintavaluutta”). Konsernitilinpäätös on esitetty
euroina, joka on konsernin emoyrityksen
toiminta- ja esittämisvaluutta.
24
25
26
27
28
ULKOMAAN RAHAN MÄÄRÄISET
LIIKETAPAHTUMAT
29
Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat
on kirjattu toimintavaluutan määräisinä käyttäen tapahtumapäivänä vallitsevaa kurssia.
Käytännössä käytetään usein kurssia, joka
likimain vastaa tapahtumapäivän kurssia.
Ulkomaan rahan määräiset monetaariset
erät on muutettu toimintavaluutan määräisiksi raportointikauden päättymispäivän kursseja käyttäen. Ulkomaan rahan määräiset
ei-monetaariset erät, jotka on arvostettu
käypiin arvoihin, on muutettu toimintavaluutan
määräisiksi käyttäen käyvän arvon määrittämispäivän kursseja. Muutoin ei-monetaariset erät on arvostettu tapahtumapäivän
kurssiin. Ulkomaan rahan määräisistä liiketapahtumista ja monetaaristen erien muuttamisesta syntyneet voitot ja tappiot on käsitelty
KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
63
30
31
32
33
34
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
tulosvaikutteisesti. Liiketoiminnan kurssivoitot
ja -tappiot sisältyvät vastaaviin eriin liikevoiton
yläpuolelle. Valuuttamääräisten lainojen kurssivoitot ja -tappiot sisältyvät rahoitustuottoihin
ja –kuluihin.
ULKOMAISTEN KONSERNIYRITYSTEN
TILINPÄÄTÖSTEN MUUNTAMINEN
Ulkomaisten konserniyritysten tuloslaskelmat
on muunnettu euroiksi tilikauden painotettua
keskikurssia käyttäen ja taseet raportointikauden päättymispäivän kursseja käyttäen.
Tilikauden tuloksen muuntaminen eri kursseilla laajassa tuloslaskelmassa ja taseessa
aiheuttaa taseessa omaan pääomaan kirjattavan muuntoeron, jonka muutos kirjataan
muihin laajan tuloksen eriin. Ulkomaisten
tytäryritysten hankintamenon eliminoinnista sekä hankinnan jälkeen kertyneiden
oman pääoman erien muuntamisesta syntyneet muuntoerot kirjataan muihin laajan
tuloksen eriin. Kun määräysvalta tytäryrityksessä muuttuu, kertyneet muuntoerot siirretään tulosvaikutteisiksi osana myyntivoittoa
tai -tappiota. Ulkomaisten yksikköjen hankinnasta syntyvä liikearvo ja kyseisten ulkomaisten yksikköjen varojen ja velkojen kirjanpitoarvoihin hankinnan yhteydessä tehtävät
käypien arvojen oikaisut on käsitelty paikallisessa valuutassa kyseisten ulkomaisten yksikköjen varoina ja velkoina. Ne muunnetaan
euroiksi raportointikauden päättymispäivän
kursseja käyttäen.
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Tutkimusmenot kirjataan kuluksi kaudelle,
jolla ne syntyvät. Kehittämismenot aktivoidaan silloin, kun on todennäköistä, että kehityshanke tuottaa vastaista taloudellista hyötyä
ja menot voidaan luotettavasti mitata. Muut
kehittämismenot kirjataan kuluksi.
Konsernin tämänhetkiset kehityshankkeet
eivät täytä aktivointikriteereitä ja siten kehittämismenot kirjataan kuluksi niiden syntyessä.
MUUT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
LIIKEARVO
23
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENOT
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
21
22
koska sen on arvioitu vaikuttavan rahavirtojen
kerryttämiseen määrittelemättömän ajan.
Cramo-brändistä ei kirjata poistoja, vaan se
testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta. Brändi on konsernin yhteinen
omaisuuserä, joka testausta varten kohdistetaan uudelleen rahavirtaa tuottaville yksiköille
liikevaihdon suhteessa. Omaisuuserien kohdistaminen yksiköille on esitetty liitteessä 5. Brändi
arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon
vähennettynä mahdollisilla arvonalentumisilla.
Liiketoimintojen hankinnan yhteydessä
konsernin omistukseen siirtyneet brändit
arvostetaan tuottoperusteisella ”relief-fromroyalty” –menetelmällä riippumatta siitä
aikooko konserni ottaa brändin käyttöönsä.
Nämä co-brändit ovat kuitenkin luonteeltaan väliaikaisia ja ne poistetaan 1-10 vuoden
aikana. Poistot ovat etupainotteisia heijastaen co-brändin suurempaa merkitystä heti
hankinnan jälkeen. Co-brändit kohdistetaan
samalle segmentille, johon vastaava liiketoimintojen hankinta kuuluu.
Liiketoimintojen yhdistämisissä syntyvä liikearvo kirjataan määrään, jolla luovutettu
vastike, määräysvallattomien omistajien osuus
hankinnan kohteessa ja aiemmin omistettu
osuus yhteen laskettuina ylittävät hankitun
nettovarallisuuden käyvän arvon. Liikearvoista
ei kirjata poistoja, vaan ne testataan vuosittain
mahdollisen arvonalentumisen varalta, ja aina
kun esiintyy jokin viite siitä, että arvo saattaa
olla alentunut. Tätä tarkoitusta varten liikearvo
on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille.
Liikearvo arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä arvonalentumisilla.
ASIAKASSUHTEET JA
TOIMIPISTEVERKKO
Liiketoimintojen yhdistämisissä on kohdistettu kauppahintaa asiakassuhteille ja
toimipisteverkolle. Asiakassuhteiden arvostuksessa on sovellettu Multi-period Excess
Earnings –menetelmää. Toimipisteverkko
on arvostettu perustuen siihen hyötyyn,
jonka toimiva toimipiste tuottaa suhteessa
itse perustettavaan toimipisteeseen.
BRÄNDI JA CO-BRÄNDI
Brändit ja co-brändit ovat muodostuneet
liiketoimintojen yhdistämisissä. Konsernin
pääbrändi on ”Cramo”, jonka taloudellinen
vaikutusaika on arvioitu rajoittamattomaksi,
64
Aineeton hyödyke merkitään taseeseen alun
perin hankintamenoon, kun on todennäköistä, että omaisuuserä tuottaa vastaista
taloudellista hyötyä ja sen hankintameno on
määritettävissä luotettavasti. Ne aineettomat
hyödykkeet, joilla on rajallinen taloudellinen
vaikutusaika, kirjataan tasapoistoina kuluiksi
niiden tunnetun tai arvioidun taloudellisen
vaikutusajan kuluessa. Aineettomista hyödykkeistä, joilla on rajoittamaton taloudellinen
vaikutusaika, ei kirjata poistoja, vaan ne testataan vuosittain arvonalentumisen varalta.
Aineettomien hyödykkeiden poistoajat ovat
seuraavat:
Asiakassuhteet
3–10 vuotta
Toimipisteverkko
10–20 vuotta
Co-brändit
1–10 vuotta
Muut aineettomat
hyödykkeet
2–8 vuotta
Aineettomien hyödykkeiden poistojen
tekeminen aloitetaan, kun omaisuuserä on
valmis käytettäväksi, ts. sellaisessa sijaintipaikassa ja kunnossa, että se pystyy toimimaan johdon tarkoittamalla tavalla.
AINEELLISET
KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet on
arvostettu hankintamenoon vähennettynä
kertyneillä poistoilla ja arvonalentumistappioilla.
Hankintameno sisältää hankinnasta välittömästi aiheutuvat kustannukset. Liiketoimintojen
hankinnan yhteydessä konsernin omistukseen siirtyneet aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet arvostetaan hankintahetken käypään
arvoon. Myöhemmin syntyneet menot sisällytetään hyödykkeen kirjanpitoarvoon tai kirjataan erillisenä hyödykkeenä vain, kun on todennäköistä, että ne tuottavat vastaista taloudellista
hyötyä ja niiden hankintameno on määritettävissä luotettavasti. Korjaus- ja ylläpitomenot
kirjataan tulosvaikutteisesti sille kaudelle, jona
ne ovat toteutuneet.
Hyödykkeistä tehdään tasapoistot seuraavien arvioitujen taloudellisten vaikutusaikojen
kuluessa:
Rakennukset
ja rakennelmat
Vuokrattavat:
Siirtokelpoiset tilat
Koneet ja laitteet
Palvelutuotannon koneet
ja kalusto
Oman käytön koneet
ja kalusto
Muut aineelliset
hyödykkeet
10–35 vuotta
10–15 vuotta
3–10 vuotta
6–10 vuotta
3–6 vuotta
3–10 vuotta
Poistojen tekeminen aloitetaan, kun omaisuuserä on valmis käytettäväksi, ts. sellaisessa sijaintipaikassa ja kunnossa, että se
pystyy toimimaan johdon tarkoittamalla
tavalla. Poistot vuokrattavista koneista ja laitteista aloitetaan, kun ne ovat vuokrattavissa
asiakkaille.
Omaisuuserän jäännösarvo ja taloudellinen
vaikutusaika tarkistetaan vähintään jokaisen
tilikauden lopussa ja tarvittaessa oikaistaan
kuvastamaan taloudellisen hyödyn odotuksissa tapahtuneita muutoksia.
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden
luovutuksista syntyvät myyntivoitot ja -tappiot
kirjataan tulosvaikutteisesti ja ne esitetään
liiketoiminnan muissa tuotoissa.
JULKISET AVUSTUKSET
Julkiset avustukset on kirjattu aineellisten
käyttöomaisuushyödykkeiden kirjanpitoarvojen vähennyksiksi silloin, kun on kohtuullisen varmaa, että ne tullaan saamaan ja että
konserni täyttää avustuksen saamisen ehdot.
Avustukset tuloutuvat pienempien poistojen muodossa omaisuuserän käyttöaikana.
Tutkimus- ja kehittämismenoja koskevat
avustukset sekä sellaiset avustukset, jotka on
saatu korvauksiksi jo toteutuneista kuluista,
kirjataan tulosvaikutteisesti sillä kaudella,
jonka aikana oikeus avustuksen saamiseen
syntyy. Tällaiset avustukset esitetään liiketoiminnan muissa tuotoissa.
AINEELLISTEN JA AINEETTOMIEN
HYÖDYKKEIDEN ARVON
ALENTUMINEN
Konserni arvioi jokaisena raportointikauden
päättymispäivänä, onko viitteitä siitä, että
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
jonkin omaisuuserän arvo on alentunut. Jos
viitteitä ilmenee, arvioidaan kyseisestä omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä.
Kerrytettävissä oleva rahamäärä arvioidaan
lisäksi vuosittain seuraavista omaisuuseristä riippumatta siitä, onko arvonalentumisesta viitteitä: liikearvo, taloudelliselta
vaikutusajaltaan rajoittamattomat aineettomat hyödykkeet sekä keskeneräiset aineettomat hyödykkeet. Arvonalentumistarvetta
tarkastellaan rahavirtaa tuottavien yksikköjen
tasolla, eli sillä alimmalla yksikkötasolla, joka
on pääosin muista yksiköistä riippumaton, ja
jonka rahavirrat ovat erotettavissa ja pitkälle
riippumattomia muiden vastaavien yksiköiden rahavirroista. Kerrytettävissä oleva
rahamäärä on omaisuuserän käypä arvo
vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla
tai käyttöarvo sen mukaan, kumpi niistä on
suurempi. Käyttöarvolla tarkoitetaan kyseisestä omaisuuserästä tai rahavirtaa tuottavasta yksiköstä saatavissa olevia arvioituja
vastaisia nettorahavirtoja, jotka diskontataan
nykyarvoonsa. Diskonttauskorkona käytetään ennen veroa määritettyä korkoa, joka
kuvastaa markkinoiden näkemystä rahan
aika-arvosta ja omaisuuserään liittyvistä
erityisriskeistä.
Arvonalentumistappio kirjataan, kun
omaisuuserän kirjanpitoarvo on suurempi
kuin siitä kerrytettävissä oleva rahamäärä.
Arvonalentumistappio kirjataan välittömästi tulosvaikutteisesti. Mikäli arvonalentumistappio kohdistuu rahavirtaa tuottavaan yksikköön, se kohdistetaan ensin
vähentämään rahavirtaa tuottavalle yksikölle kohdistettua liikearvoa ja tämän jälkeen
vähentämään muita yksikön omaisuuseriä.
Arvonalentumistappion kirjaamisen yhteydessä poistojen kohteena olevan omaisuuserän taloudellinen vaikutusaika arvioidaan uudelleen. Muusta omaisuuserästä
kuin liikearvosta kirjattu arvonalentumistappio peruutetaan siinä tapauksessa, että
on tapahtunut muutos niissä arvioissa,
joita on käytetty määritettäessä omaisuuserästä kerrytettävissä olevaa rahamäärää.
Arvonalentumistappiota ei kuitenkaan peruta
enempää, kuin mikä omaisuuserän kirjanpitoarvo olisi ilman arvonalentumistappion
kirjaamista. Liikearvosta kirjattua arvonalentumistappiota ei peruta missään tilanteessa.
VUOKRASOPIMUKSET
KONSERNI VUOKRALLE OTTAJANA
Aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä koskevat vuokrasopimukset, joissa
konsernilla on olennainen osa omistamiselle ominaisista riskeistä ja eduista, luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi.
Rahoitusleasingsopimuksella hankittu omaisuuserä merkitään taseeseen vuokra-ajan
alkamisajankohtana vuokratun hyödykkeen
käypään arvoon tai vähimmäisvuokrien nykyarvoon sen mukaan, kumpi niistä on alempi.
Rahoitusleasing¬sopimuksella hankitusta
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
hyödykkeestä tehdään poistot hyödykkeen
taloudellisen vaikutusajan tai mikäli omistusoikeuden hankkimisesta vuokrakauden
päättyessä ei ole täyttä varmuutta, sitä lyhyemmän vuokra-ajan kuluessa. Maksettavat
leasingvuokrat jaetaan rahoitusmenoon ja
velan lyhennykseen vuokra-aikana siten,
että kullakin kaudella jäljellä olevalle velalle
muodostuu saman suuruinen korkoprosentti.
Vuokravelvoitteet sisältyvät rahoitusvelkoihin.
Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle
ominaiset riskit ja edut jäävät vuokralle antajalle, käsitellään muina vuokrasopimuksina.
Muiden vuokrasopimusten perusteella suoritettavat vuokrat kirjataan kuluiksi tulosvaikutteisesti tasaerinä vuokra-ajan kuluessa.
KONSERNI VUOKRALLE ANTAJANA
Vuokralle annetut hyödykkeet sisältyvät
taseen aineellisiin käyttöomaisuus¬
hyödykkeisiin. Niistä tehdään poistot taloudellisena vaikutusaikana, kuten vastaavista omassa käytössä olevista aineellisista
käyttöomaisuushyödykkeistä.
Vuokrasopimusten tulouttamista on
selostettu laadintaperiaatteiden kohdassa
”Tuloutusperiaatteet”.
RAHOITUSVARAT JA -VELAT
RAHOITUSVARAT
Konsernin rahoitusvarat luokitellaan seuraaviin ryhmiin: a) käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, b) lainat ja
saamiset sekä c) myytävissä olevat rahoitusvarat. Konsernilla ei kuitenkaan tällä hetkellä
ole olennaisia myytävissä olevia rahoitusvaroja. Luokittelu tapahtuu rahoitusvarojen
hankinnan tarkoituksen perusteella. Varat
luokitellaan alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä niiden käyttötarkoituksen perusteella
ja tätä luokittelua arvioidaan uudelleen säännöllisin väliajoin. Taseessa yli 12 kuukauden
pituiset sijoitukset sisältyvät pitkäaikaisiin
varoihin ja alle 12 kuukauden pituiset lyhytaikaisiin varoihin.
a) Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat ovat
kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviä
varoja. Rahoitusvaroihin kuuluva erä
luokitellaan tähän ryhmään, jos se on
hankittu pääasiallisena tarkoituksena
myydä se lyhyen aikavälin kuluessa.
Mikäli johdannaisiin ei sovelleta
suojauslaskentaa, luokitellaan ne
kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi.
Tämän ryhmän omaisuuserät sisältyvät
lyhytaikaisiin varoihin.
b) Lainat ja saamiset
Lainat ja saamiset ovat johdannaisvaroihin
kuulumattomia varoja, joihin liittyvät
maksut ovat kiinteät tai määritettävissä ja
joita ei noteerata toimivilla markkinoilla.
Ne sisältyvät lyhytaikaisiin varoihin, lukuun
ottamatta eriä, joiden maturiteetti on
tilinpäätöspäivästä lukien yli 12 kuukautta.
Nämä sisältyvät pitkäaikaisiin varoihin.
Lainasaamiset esitetään taseessa omana
eränä ja muut saamiset luokitellaan
taseessa myyntisaamiset ja muut saamiset
ryhmään (liite 11 Pitkä- ja lyhytaikaiset
saamiset).
Rahoitusvarojen ostot ja myynnit
kirjataan kaupantekopäivänä eli päivänä,
jolloin konserni sitoutuu ostamaan tai
myymään kyseisen omaisuuserän.
Rahoitusvarat merkitään alun perin
taseeseen käypään arvoon sisältäen
transaktiomenot lukuun ottamatta
käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavia rahoitusvaroja.
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat merkitään
alun perin taseeseen käypään
arvoon, ja transaktiomenot kirjataan
tulosvaikutteisesti. Alkuperäisen
kirjaamisen jälkeen käypään
arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat arvostetaan käypään
arvoon. Lainat ja saamiset arvostetaan
taseessa myöhemmin jaksotettuun
hankintamenoon käyttäen efektiivisen
koron menetelmää.
c) Myytävissä olevat rahoitusvarat
Myytävissä olevat rahoitusvarat kirjataan
yleensä käypään arvoon. Myytävissä
olevien rahoitusvarojen käyvän arvon
muutokset kirjataan muihin laajan
tuloksen eriin. Käyvän arvon muutokset
siirretään omasta pääomasta laajan
tuloslaskelman rahoituseriin silloin,
kun sijoitus myydään tai kun sen arvo
on alentunut siten, että sijoituksesta
tulee kirjata arvonalentumistappio.
Tilikaudella 2014 konsernin myytävissä
olevat rahoitusvarat päätettiin uudelleen
luokitella niiden epäolennaisen luonteensa
vuoksi alkuperäiseen hankintamenoon
arvostettaviksi rahoitusvaroiksi.
Rahoitusvarojen taseesta pois
kirjaaminen tapahtuu silloin, kun konserni
on menettänyt sopimusperusteisen
oikeuden rahavirtoihin tai kun se on
siirtänyt merkittäviltä osin riskit ja tuotot
konsernin ulkopuolelle.
ARVONALENTUMISTESTAUS
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mahdollisen arvonalentumisen tunnistamiseksi varojen kirjanpitoarvoja tarkastellaan säännöllisesti, vähintään vuosittain.
Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä
onko olemassa objektiivista näyttöä yksittäisen rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai
rahoitusvarojen ryhmän arvon alentumisesta. Arvonalentumistestauksessa otetaan
huomioon niin ulkoiset lähteet, kuten merkittävä lasku markkina-arvossa, joka ei aiheudu
ajan kulumisesta, normaalikäytöstä tai
korkotason muutoksesta, kuin myös sisäiset
lähteet kuten todiste varojen epäkuranttiudesta tai vauriosta.
KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
1
65
32
33
34
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
RAHOITUSVELAT
Korolliset velat merkitään alun perin kirjanpitoon käypään arvoon transaktiomenoilla
vähennettynä. Myöhemmin ne arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmällä. Korollisia velkoja
sisältyy pitkä- ja lyhytaikaisiin velkoihin. Ellei
konsernilla ole ehdotonta oikeutta siirtää velan
maksua vähintään 12 kuukauden päähän tilinpäätöspäivästä, luokitellaan korolliset velat
lyhytaikaisiksi.
Vieraan pääoman menot kirjataan kuluiksi
sillä tilikaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet. Lainasitoumuksiin liittyvät järjestelypalkkiot kirjataan transaktiomenoiksi siihen
määrään asti kuin on todennäköistä, että koko
lainasitoumus tai osa siitä tullaan nostamaan.
Tällöin palkkio merkitään taseeseen, kunnes
laina nostetaan. Lainan noston yhteydessä
lainasitoumuksiin liittyvä järjestelypalkkio
merkitään osaksi transaktiokuluja. Siltä osin
kuin on todennäköistä, että lainasitoumusta
ei tulla nostamaan, järjestelypalkkio kirjataan
ennakkomaksuksi maksuvalmiuteen liittyvästä palvelusta ja jaksotetaan kuluksi lainasitoumuksen ajanjaksolle.
Kaikkien rahoitusvarojen ja -velkojen
käypien arvojen määrittämisperiaatteet on
esitetty liitetiedossa 9 Rahoitusvarojen ja
-velkojen käyvät arvot.
JOHDANNAISSOPIMUKSET JA
SUOJAUSLASKENTA
Johdannaissopimukset merkitään kirjanpitoon alun perin käypään arvoon sinä päivänä,
kun konsernista tulee sopimusosapuoli ja ne
arvostetaan myöhemmin edelleen käypään
arvoon. Voitot ja tappiot, jotka syntyvät käypään
arvoon arvostamisesta, käsitellään kirjanpidossa johdannaissopimuksen käyttötarkoituksen määräämällä tavalla. Konserni
määrittää tietyt johdannaiset joko:
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
a) taseeseen merkittyjen velkojen käyvän
arvon suojauksiksi (käyvän arvon suojaus);
tai
b) taseeseen merkittyjen velkojen sisältämän
tietyn riskin tai ennakoidun erittäin
todennäköisen liiketoimen suojauksiksi
(rahavirran suojaus).
Konserni dokumentoi suojauslaskentaa aloittaessaan suojattavan kohteen ja
suojaus¬instrumenttien välisen suhteen sekä
konsernin riskienhallintatavoitteet ja suojaukseen ryhtymisen strategian. Konserni dokumentoi myös sekä suojausta aloitettaessa, että
sen jälkeen arvionsa siitä, ovatko suojaussuhteessa käytettävät johdannaiset erittäin tehokkaita kumoamaan suojattavien kohteiden
käypien arvojen tai rahavirtojen muutokset.
Rahavirran suojauksen ehdot täyttävien
johdannaisinstrumenttien tehokkaan osuuden
käyvän arvon muutos kirjataan muihin laajan
tuloksen eriin. Suojaussuhteen tehoton osuus
kirjataan tulosvaikutteisesti ja esitetään
laajan tuloslaskelman rahoituserissä. Omaan
66
pääomaan kertyneet suojausvoitot ja -tappiot
siirretään laajaan tuloslaskelmaan sillä tilikaudella, jolla suojattu erä kirjataan laajaan
tuloslaskelmaan.
Voitto tai tappio, joka syntyy vaihtuvakorkoisia lainoja suojaavien koronvaihtosopimusten käyvän arvon muutosten tehokkaasta
osasta, kirjataan muihin laajan tuloksen
eriin. Kun rahavirran suojaukseksi hankittu
suojausinstrumentti erääntyy tai se myydään
tai kun suojauslaskennan kriteerit eivät
enää täyty, suojausinstrumentista kertynyt
voitto tai tappio jää omaan pääomaan siihen
asti, kunnes ennakoitu liiketoimi toteutuu.
Kuitenkin, jos ennakoidun suojatun liiketoimen
ei enää odoteta toteutuvan, omaan pääomaan
kertynyt voitto tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti ja esitetään laajan tuloslaskelman
rahoituserissä.
Johdannaiset, jotka on tehty suojaamistarkoituksessa mutta joihin ei sovelleta tai ei voida soveltaa suojauslaskentaa,
kirjataan käypään arvoon tulosvaikutteisesti luokiteltujen rahoitusvarojen mukaisesti. Tällaisten johdannais¬instrumenttien
käypien arvojen muutokset kirjataan tulosvaikutteisesti ja esitetään laajan tuloslaskelman
rahoituserissä.
Suojausinstrumenttien käyvät arvot on
esitetty liitetiedossa 10 Rahoitusriskien
hallinta.
Suojausrahaston muutokset on
esitetty laskelmassa konsernin oman
pääoman muutoksista (liitetieto 14
Osakepääoma ja oman pääoman rahastot).
Suojauslaskennassa olevien johdannaisten
käyvät arvot on esitetty taseen pitkäaikaisissa
varoissa tai veloissa, mikäli suojattavan erän
maturiteetti on yli 12 kuukautta, muutoin ne
sisältyvät lyhytaikaisiin varoihin tai velkoihin.
Johdannaiset, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa, esitetään taseen lyhytaikaisissa
varoissa tai veloissa.
VAIHTO-OMAISUUS
Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä alhaisempaan nettorealisointiarvoon. Hankintameno määritetään FIFOmenetelmällä. Valmiina hankittujen tuotteiden
hankintamenoon luetaan kaikki ostomenot
mukaan lukien välittömät kuljetus-, käsittelyja muut menot. Nettorealisointiarvo on tavanomaisessa liiketoiminnassa saatava arvioitu
myyntihinta, josta on vähennetty myynnistä
aiheutuvat menot.
MYYNTISAAMISET
Myyntisaamiset on kirjattu kirjanpitoon
alkuperäisen laskutuksen määräisenä.
Arvonalentuminen kirjataan, kun on objektiivista näyttöä siitä, että arvonalentumistappio
on syntynyt. Myyntisaamisten arvonalentuminen on konsernissa määritelty yhtenäisin
perustein saamisten erääntymisen perusteella. Lisäksi arvonalentuminen kirjataan,
jos on muutoin näyttöä velallisen maksukyvyttömyydestä, konkurssista tai selvitystilasta.
Luottotappiot on kirjattu kuluksi muihin liiketoiminnan kuluihin.
RAHAVARAT
Rahavarat koostuvat käteisestä rahasta ja
lyhytaikaisista pankkitalletuksista, joiden
maturiteetti on enintään kolme kuukautta
hankinta-ajankohdasta lukien. Käytössä
olevat luottolimiitit esitetään lainojen
ryhmässä taseen lyhytaikaisissa veloissa.
MYYTÄVÄNÄ OLEVAKSI LUOKITELLUT
PITKÄAIKAISET OMAISUUSERÄT JA
LOPETETUT TOIMINNOT
Pitkäaikaiset omaisuuserät (tai luovutettavien
erien ryhmät) luokitellaan myytävänä oleviksi,
kun niiden kirjanpitoarvoa vastaava määrä
tulee kertymään pääasiassa niiden myynnistä ja myynti on erittäin todennäköinen.
Luokitteluhetkestä lähtien myytävänä olevat
omaisuuserät tai luovutettavien erien ryhmän
varat ja velat arvostetaan kirjanpitoarvoon
tai käypään arvoon vähennettynä myynnistä
aiheutuvilla menoilla sen mukaan, kumpi
näistä on alempi. Poistot näistä omaisuuseristä lopetetaan luokitteluhetkellä.
Lopetettujen toimintojen tulos esitetään
omana eränään konsernin laajassa tuloslaskelmassa. Myytävänä olevat omaisuuserät, luovutettavien erien ryhmät, myytävänä
oleviin omaisuuseriin liittyvät muihin laajan
tuloksen eriin kirjatut erät sekä luovutettavien erien ryhmään sisältyvät velat esitetään
taseessa erillään muista eristä.
Myytävänä olevaksi luokiteltuja pitkäaikaisia omaisuuseriä tai lopetettuja toimintoja ei ole ollut tilinpäätöksessä esitetyillä
tilikausilla.
OMA PÄÄOMA
Kantaosakkeet esitetään osakepääomana. Menot, jotka liittyvät oman pääoman
ehtoisten instrumenttien liikkeeseenlaskuun
tai hankintaan, esitetään oman pääoman
vähennyseränä.
Jonkin konserniyhtiön hankkiessa emoyhtiön omia osakkeita niistä maksettu määrä
sekä hankinnasta välittömästi aiheutuneet
kustannukset (veroilla vähennettynä) vähennetään omasta pääomasta, kunnes omat
osakkeet mitätöidään tai lasketaan uudelleen
liikkeelle.
Optiojärjestelyissä osakemerkinnöistä
saadut varat, mahdollisilla transaktiomenoilla oikaistuna, kirjataan järjestelyjen
ehtojen mukaisesti sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon.
VARAUKSET JA EHDOLLISET VELAT
Varaus kirjataan, kun konsernilla on aikaisemman tapahtuman seurauksena oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite, maksuvelvoitteen toteutuminen on todennäköistä ja
velvoitteen suuruus on arvioitavissa luotettavasti. Varaukset arvostetaan velvoitteen
kattamiseksi vaadittavien menojen nykyarvoon. Nykyarvon laskennassa käytetty
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
diskonttaustekijä valitaan siten, että se
kuvastaa markkinoiden näkemystä tarkasteluhetkellä rahan aika-arvosta ja velvoitteeseen liittyvistä riskeistä. Jos osasta velvoitetta
on mahdollista saada korvaus kolmannelta
osapuolelta, korvaus kirjataan erilliseksi
omaisuuseräksi, kun korvauksen saaminen
on käytännössä varmaa.
Ehdollinen velka on aikaisempien tapahtumien seurauksena syntynyt mahdollinen
velvoite, jonka olemassaolo varmistuu vasta
konsernin määräysvallan ulkopuolella olevan
epävarman tapahtuman realisoituessa.
Ehdolliseksi velaksi katsotaan myös sellainen
olemassa oleva velvoite, joka ei todennäköisesti edellytä maksuvelvoitteen täyttämistä,
tai jonka suuruutta ei voida määrittää luotettavasti. Ehdollinen velka on esitetty liitetiedossa 19 Vakuudet ja vastuusitoumukset.
TYÖSUHDE-ETUUDET
ELÄKEVELVOITTEET
Eläkejärjestelyt luokitellaan etuuspohjaisiksi tai maksupohjaisiksi järjestelyiksi.
Maksupohjaisissa järjestelyissä konserni
suorittaa kiinteitä maksuja erilliselle yksikölle. Konsernilla ei ole oikeudellista eikä
tosiasiallista velvoitetta lisämaksujen suorittamiseen, mikäli maksujen saajataho ei
pysty suoriutumaan kyseisten eläke-etuuksien maksamisesta. Kaikki sellaiset järjestelyt, jotka eivät täytä näitä ehtoja, ovat etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä. Maksupohjaisiin
eläkejärjestelyihin tehdyt suoritukset merkitään tulosvaikutteisesti sillä tilikaudella, jota
veloitus koskee.
Konsernilla on ainoastaan sellaisia etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä, joissa edunsaajat
ovat jo eläkkeellä. Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä esitetään taseessa nettovelka
(tai – omaisuuserä), jossa eläkevelvoitteen
nykyarvosta on vähennetty eläkejärjestelyyn kuuluvat varat käypään arvoon arvostettuina. Etuuspohjaisissa järjestelyissä eläkevelvoitteen nykyarvoa laskettaessa käytetään
diskonttauskorkona yritysten liikkeeseen
laskemien korkealaatuisten joukkovelkakirjalainojen markkinatuottoa. Nettovelan nettokorko kirjataan tulosvaikutteisesti ja esitetään
rahoituserissä. Nettovelan uudelleen määrittämisestä aiheutuvat erät kirjataan muihin
laajan tuloksen eriin sillä tilikaudella, jona ne
syntyvät.
vahvistamisesta, jos työssäolovelvoite täyttyy.
Omana pääomana maksettavan osuuden
käypä arvo määritetään palkkion myöntämishetkellä ja kirjataan kuluksi järjestelmän
ansaintajaksolle. Vastaava muutos kirjataan
omaan pääomaan. Kuluksi kirjattava määrä
perustuu konsernin arvioon tulevien osakkeina
maksettavien etuuksien määrästä ansaintajakson lopussa. Ei markkinaperusteisten
ehtojen (EPS-tavoite) vaikutuksia ei sisällytetä
etuuksien käypään arvoon, vaan ne otetaan
huomioon niiden osakkeiden määrissä, joihin
oletetaan syntyvän oikeus ansaintajakson
lopussa. Konserni päivittää oletuksen lopullisesta osakkeiden määrästä jokaisena raportointipäivänä. Arvioiden muutokset kirjataan
laajaan tuloslaskelmaan. Rahana maksettavan osuuden käypä arvo kirjataan velaksi ja
määritetään uudelleen jokaisena raportointipäivänä arvioitujen osakkeina maksettavien
etuuksien perusteella. Rahana maksettava
osuus kirjataan kuluksi järjestelmän ansaintajaksolle. Arvioiden muutokset kirjataan laajaan
tuloslaskelmaan.
Osakesäästöohjelmassa konsernin
henkilöstöllä on mahdollisuus säästää 12
kuukauden säästökauden aikana 2 – 5 % bruttokuukausipalkastaan ja säästetyllä määrällä
ostetaan automaattisesti osallistujille yhtiön
osakkeita markkinahintaan neljännesvuosittain tulosjulkistuksen jälkeen säästökauden aikana. Ohjelmaan osallistuva henkilö
saa maksutta yhden lisäosakkeen kutakin
kahta ostettua säästöosaketta kohden, jos
hän omistaa säästökaudella hankitut säästöosakkeet määrätyn omistusjakson päättymiseen saakka. Lisäksi lisäosakkeiden
saamisen edellytyksenä on osallistujan
työsuhteen voimassaolo omistusjakson päättymiseen asti. Ensimmäinen säästökausi alkoi
1.10.2012 ja sen palkkio-osakkeet maksetaan
vuonna 2016. Lisäosakkeet maksetaan osittain
yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahalla
pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle
aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.
Omana pääomana maksettavat lisäosakkeet arvostetaan käypään arvoon säästöosakkeiden hankintahetkellä. Rahana maksettavan
osuuden käypä arvo määritetään säästöosakkeiden hankinnan yhteydessä ja arvostetaan uudelleen jokaisena raportointipäivänä.
Osakesäästöohjelman kulut kirjataan säästökauden ansaintajaksolle.
Osakeperusteiset maksut on esitetty liitetiedossa 29.
OSAKEPERUSTEISET MAKSUT
Konsernilla on käytössä osakeperusteisina
kannustinjärjestelminä osakepalkkiojärjestelmiä ja osakesäästöohjelmia.
Osakepalkkiojärjestelmissä ansaintajaksoina ovat kalenterivuodet ja kohderyhmälle
maksetaan asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta palkkiona yhtiön osakkeita. Osa palkkiosta maksetaan rahana, joka käytetään palkkiosta aiheutuviin veroihin ja veronluonteisiin
maksuihin. Palkkiot maksetaan kohderyhmälle noin kahden vuoden kuluttua palkkion
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
TULOUTUSPERIAATTEET
Konsernin tuotot muodostuvat pääasiassa
rakennuskoneiden ja –laitteiden sekä siirtokelpoisten tilojen vuokratuotoista, vuokrauksen oheispalveluista sekä koneiden
ja laitteiden myyntituotoista. Vuokrauksen
oheispalvelut sisältävät erityisesti asennus-,
purku- ja kuljetuspalveluita, sekä työmaiden
olosuhdehallinta- ja huoltopalveluita.
Liikevaihtona esitetään tuotteiden ja palveluiden myynnistä saadut tuotot käypään
arvoon arvostettuina välillisillä veroilla, alennuksilla ja valuuttamääräisen myynnin kurssieroilla oikaistuina.
1
VUOKRATUOTOT
3
Vuokratuotot kone-, laite- ja siirtokelpoisten
tilojen vuokrasopimuksista on kirjattu liikevaihtoon tasasuuruisina erinä vuokra-ajan
kuluessa.
2
4
5
6
MYYNTITUOTOT JA VUOKRAUKSEEN
LIITTYVÄT PALVELUT
7
Tuotot tavaroiden myynnistä kirjataan, kun
tavaroiden omistamiseen liittyvät merkittävät riskit, edut ja määräysvalta ovat siirtyneet ostajalle. Pääsääntöisesti tämä tapahtuu
tuotteiden sopimusehtojen mukaisen luovutuksen yhteydessä. Tuotot palveluista tuloutetaan liikevaihtoon sillä tilikaudella, jolla
palvelu suoritetaan.
10
KÄYTETYN KALUSTON MYYNTITUOTOT
13
Käytetyn vuokrauskaluston myynnistä aiheutuva myyntitulos esitetään nettona liiketoiminnan muissa tuotoissa. Käytetyn kaluston
myynti kirjataan, kun omistamiseen liittyvät merkittävät riskit, edut ja määräysvalta ovat siirtyneet ostajalle. Pääsääntöisesti
tämä tapahtuu tuotteiden sopimusehtojen
mukaisen luovutuksen yhteydessä.
KOROT JA OSINGOT
8
9
11
12
14
15
16
17
18
19
Korkotuotot on kirjattu efektiivisen koron
menetelmällä ja osinkotuotot silloin, kun
oikeus osinkoon on syntynyt.
20
21
KAUDEN VEROTETTAVAAN
TULOON PERUSTUVAT VEROT JA
LASKENNALLISET VEROT
22
23
Verokulu muodostuu kauden verotettavaan
tuloon perustuvasta verosta ja laskennallisesta verosta. Verot kirjataan tulosvaikutteisesti, paitsi kun ne liittyvät suoraan omaan
pääomaan tai muihin laajan tuloslaskelmaan
eriin kirjattuihin eriin. Tällöin myös vero kirjataan kyseisiin eriin. Kauden verotettavaan
tuloon perustuva vero lasketaan verotettavasta tulosta kunkin maan voimassaolevan
verokannan perusteella.
Laskennalliset verot lasketaan väliaikaisista eroista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä. Laskennallista verovelkaa
ei kuitenkaan kirjata, jos se johtuu omaisuuserän tai velan alkuperäisestä kirjaamisesta, kun kyseessä ei ole liiketoimintojen
yhdistäminen eikä liiketapahtuma toteutumisaikanaan vaikuta kirjanpidon tulokseen
eikä verotettavaan tuloon. Tytäryrityksiin ja
yhteisyrityksiin tehdyistä sijoituksista kirjataan laskennallinen vero, paitsi kun konserni
pystyy määräämään väliaikaisen eron
purkautumisajankohdan eikä väliaikainen
ero todennäköisesti purkaudu ennakoitavissa
olevassa tulevaisuudessa. Merkittävimmät
väliaikaiset erot syntyvät aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistoista, johdannaissopimusten arvostamisesta käypään
KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
67
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
arvoon, käyttämättömistä verotuksellisista
tappioista ja hankintojen yhteydessä tehdyistä
käypiin arvoihin perustuvista oikaisuista.
Laskennalliset verot lasketaan käyttämällä raportointikauden päättymispäivään
mennessä säädettyjä verokantoja tai jotka on
käytännössä hyväksytty raportointikauden
päättymispäivään mennessä. Laskennallinen
verosaaminen kirjataan siihen määrään asti
kuin on todennäköistä, että tulevaisuudessa
syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikainen ero voidaan hyödyntää.
OSINGONJAKO
Hallituksen yhtiökokoukselle esittämää
osinkoa ei ole vähennetty omasta pääomasta,
vaan osingot kirjataan yhtiökokouksen
päätöksen perusteella.
JOHDON HARKINTAA EDELLYTTÄVÄT
LAADINTAPERIAATTEET JA
ARVIOIHIN LIITTYVÄT KESKEISET
EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Tilinpäätöstä laadittaessa joudutaan tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja
oletuksia, joiden lopputulemat voivat poiketa
tehdyistä arvioista ja oletuksista. Lisäksi
joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden soveltamisessa.
TILINPÄÄTÖKSEN
LAADINTAPERIAATTEIDEN VALINTAAN
JA SOVELTAMISEEN LIITTYVÄ JOHDON
HARKINTA
Konsernin johto tekee harkintaan perustuvia ratkaisuja, jotka koskevat tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden valintaa ja
niiden soveltamista. Tämä koskee erityisesti
niitä tapauksia, joissa voimassaolevassa IFRS
-normistossa on vaihtoehtoisia kirjaamis-,
arvostamis- tai esittämistapoja.
Merkittävin osa-alue, jossa johto on käyttänyt edellä kuvattua harkintaa, liittyy aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä koskeviin
vuokrasopimuksiin (konserni vuokralle ottajana) sekä käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisiin pitoaikoihin.
28
29
30
31
32
33
34
ARVIOIHIN LIITTYVÄT
EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä tehdyt
arviot pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen raportointikauden päättymispäivänä. Arvioiden taustalla ovat aiemmat
kokemukset sekä tulevaisuutta koskevat,
tilinpäätöshetkellä todennäköisimpinä
pidetyt oletukset, jotka liittyvät muun muassa
konsernin taloudellisen toimintaympäristön
odotettuun kehitykseen myynnin ja kustannustason kannalta. Konsernissa seurataan arvioiden ja oletusten toteutumista sekä
näiden taustalla olevien tekijöiden muutoksia
säännöllisesti yhdessä liiketoimintayksiköiden kanssa käyttämällä useita, sekä
sisäisiä että ulkoisia tietolähteitä. Mahdolliset
arvioiden ja oletusten muutokset merkitään
kirjanpitoon sillä tilikaudella, jonka aikana
68
arviota tai oletusta korjataan, ja kaikilla
tämän jälkeisillä tilikausilla.
Ne keskeiset tulevaisuutta koskevat
oletukset ja sellaiset raportointikauden päättymispäivän arvioihin liittyvät keskeiset
epävarmuustekijät, jotka aiheuttavat merkittävän riskin konsernin varojen ja velkojen
kirjanpitoarvojen muuttumisesta olennaisesti seuraavan tilikauden aikana, on esitetty
alla. Konsernin johto on katsonut näiden
tilinpäätöksen osa-alueiden olevan keskeisimmät, sillä niitä koskevat laadintaperiaatteet ovat konsernin näkökulmasta monimutkaisimmat ja niiden soveltaminen edellyttää
eniten merkittävien arvioiden ja oletusten
käyttämistä esimerkiksi omaisuuserien
arvostamisessa. Lisäksi näillä tilinpäätöksen
osa-alueilla käytettyjen oletusten ja arvioiden
mahdollisten muutosten vaikutusten on arvioitu olevan suurimmat.
Arvonalentumistestaus
Konsernissa testataan vuosittain mahdollisen
arvonalentumisen varalta liikearvo, keskeneräiset aineettomat hyödykkeet ja ne aineettomat hyödykkeet, joilla on rajoittamaton
taloudellinen vaikutusaika, sekä arvioidaan
viitteitä arvonalentumisesta edellä laadintaeriaatteissa esitetyn mukaisesti. Rahavirtaa
tuottavien yksiköiden kerrytettävissä olevat
rahamäärät on määritetty käyttöarvoon
perustuvien laskelmien avulla. Näissä laskelmissa rahavirrat perustuvat johdon hyväksymiin taloudellisiin suunnitelmiin, jotka
kattavat 5 vuoden ajanjakson.
Lisätietoja kerrytettävissä olevan rahamäärän herkkyydestä käytettyjen oletusten
muutoksille on annettu liitetiedossa 5
Liikearvon ja muiden taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomien aineettomien
hyödykkeiden arvonalentumistestaus.
Vuokrauskaluston arvon testaaminen
Vuokrauskaluston käyttöasteen optimointia ohjataan konsernitasoisesti.
Vuokrauskaluston arvon testaaminen
perustuu käyttöarvolaskelmiin, joissa
huomioidaan kaluston siirtomahdollisuudet
konsernin sisällä. Näiden laskelmien
laadinta edellyttää arvioiden tekemistä.
hyödykkeiden arvostamisesta on esitetty
liitetiedossa 6 Liiketoimintahankinnat. Johto
uskoo käytettyjen arvioiden ja oletusten
olevan riittävän tarkkoja käyvän arvon
määrityksen pohjaksi. Hyvin merkittävissä
liiketoimintojen yhdistämisissä konserni
käyttää ulkopuolista neuvonantajaa arvioimaan aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden käypiä arvoja.
Lisäksi konsernissa käydään läpi vähintään jokaisena raportointikauden päättymispäivänä mahdolliset viitteet niin aineellisten kuin aineettomienkin hyödykkeiden
arvonalentumisesta.
Tuloverot
Konserni on verovelvollinen useissa maissa.
Konsernin tuloverojen määrittäminen edellyttää merkittävien arvioiden tekemistä.
Monien normaaliin liiketoimintaan liittyvien
liiketapahtumien ja laskelmien lopullisen
veron määrittäminen on epävarmaa.
Cramo Oyj sai vuonna 2013 Suomen verohallinnolta jälkiverotuspäätöksen yhteismäärältään 9,7 miljoonaa euroa koskien
vuosia 2009 – 2012, jonka mukaan yhtiön
Belgian rahoitusyhtiön korkotuotot olisi
pitänyt verottaa Suomessa. Cramo Oyj on
maksanut verot Belgiaan ja valitti päätöksestä. Vuonna 2015 Verotuksen oikaisulautakunta muutti verotuspäätöstä, ja verohallinto
palautti Cramo Oyj:lle 8,3 miljoonaa euroa.
Cramo Oyj on valittanut Suomen hallintooikeuteen muutettuun veropäätökseen liittyvästä noin miljoonan euron veronkorotuksesta. Yhtiö on kirjannut maksetut verot
tulosvaikutteisesti. Cramo Oyj on vienyt asian
Belgian ja Suomen väliseen verosopimusmenettelyyn (MAP-prosessi) siltä osin kuin
Cramoa on muutetun veropäätöksen mukaisesti verotettu kahteen kertaan. Perustuen
verotuksen oikaisulautakunnan tekemään
oikaisupäätökseen koskien vuosien 2009 –
2012 verotusta Cramo Oyj on oma-aloitteisesti oikaissut vuoden 2013 verotusta lisäämällä verotettavaa tuloa 8,3 miljoonalla
eurolla. Tästä Cramo Oyj on tehnyt oikaisuvaatimuksen Verotuksen oikaisulautakunnalle keväällä 2016.
Laskennalliset verot on esitetty liitetiedossa 8 Laskennalliset verot.
Liiketoimintojen yhdistämisissä hankittujen
hyödykkeiden käyvän arvon määrittäminen
Osakeperusteiset maksut
Aineellisten hyödykkeiden käypiä arvoja
määritettäessä konsernin talousosasto
ja tarvittaessa kalustonhallinta tekevät
vertailuja vastaavien hyödykkeiden markkinahintoihin ja arvioivat myös hankittujen hyödykkeiden iästä, kulumisesta ja
muista vastaavista tekijöistä aiheutuvaa
arvon vähentymistä. Aineettomien hyödykkeiden käyvän arvon määritys perustuu
arvioihin hyödykkeisiin liittyvistä rahavirroista, sillä markkinoilta ei tyypillisesti ole
saatavissa tietoja vastaavanlaisten hyödykkeiden kaupoista. Lisätietoa liiketoimintojen
yhdistämisissä hankittujen aineettomien
Konsernilla on henkilöstölle suunnattuja
osakeperusteisia kannustinjärjestelmiä.
Osakepalkkiojärjestelmässä palkkio-osakkeiden käypä arvo määritetään osakkeen
myöntämispäivän kurssin perusteella eikä
siihen kohdistu siten arvionvaraisuutta. Sen
sijaan osakesäästöohjelman palkkio-osakkeiden käyvän arvon määritykseen sisältyy
oletuksia muun muassa tuleviin osinkotuottoihin sekä oman ja vieraan pääoman kustannukseen liittyen, mikä tekee niiden käyvän
arvon arvioinnin vaikeammaksi. Oletuksia
on kuvattu liitetiedossa 29 Osakeperusteiset
maksut.
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
PÄÄTTYNEELLÄ TILIKAUDELLA
SOVELLETUT SEKÄ TULEVILLA
TILIKAUSILLA SOVELLETTAVIKSI
TULEVAT UUDET JA MUUTETUT
STANDARDIT SEKÄ TULKINNAT
Konserni on noudattanut vuoden 2016
alusta alkaen seuraavia voimaan tulleita
uusia ja muutettuja standardeja:
• Vuosittaiset parannukset IFRSstandardeihin, muutoskokoelma
2012–2014 (sovellettava 1.1.2016
tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).
Annual Improvements -menettelyn
kautta standardeihin tehtävät pienet
ja vähemmän kiireelliset muutokset
kerätään yhdeksi kokonaisuudeksi ja
toteutetaan kerran vuodessa. Muutokset
koskevat neljää standardia. Muutosten
vaikutukset vaihtelevat standardeittain,
mutta ne eivät ole merkittäviä.
• Muutokset IAS 1:een Tilinpäätöksen
esittäminen - Tilinpäätöksessä
esitettäviä tietoja koskeva hanke
(sovellettava 1.1.2016 tai sen jälkeen
alkavilla tilikausilla). Muutokset
selventävät IAS 1:n ohjeistusta
olennaisuuteen, tuloslaskelma- ja
tase-erien yhdistämiseen, väliotsikoiden
esittämiseen sekä tilinpäätöksen
rakenteeseen ja laadintaperiaatteisiin
liittyen. Konsernitilinpäätökseen on
tehty pieniä muutoksia tilinpäätöksen
esittämiseen.
• Muutokset IAS 16:een Aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet ja IAS 38:aan
Aineettomat hyödykkeet – Hyväksyttävien
poistomenetelmien selventäminen
(sovellettava 1.1.2016 tai sen jälkeen
alkavilla tilikausilla). Muutoksilla
kielletään aineettomien hyödykkeiden
poistojen tekeminen myyntituottoihin
perustuen. Poikkeuksellisesti poistot
voidaan tehdä myyntituottoihin perustuen
ainoastaan, jos myyntituottojen ja
aineettoman hyödykkeen taloudellisen
hyödyn kuluminen korreloivat erittäin
paljon toisiinsa. Aineellisiin hyödykkeisiin
ei voida soveltaa myyntituottoihin
perustuvaa poistomenetelmää.
Standardimuutoksilla ei ole ollut
vaikutusta konsernitilinpäätökseen.
• Muutokset IFRS 11:een Yhteisjärjestelyt
- Kirjanpitokäsittely hankittaessa
osuuksia yhteisissä toiminnoissa
(sovellettava 1.1.2016 tai sen jälkeen
alkavilla tilikausilla). Standardimuutokset
edellyttävät liiketoimintojen yhdistämisen
kirjanpitoperiaatteiden soveltamista
yhteisten toimintojen hankintoihin
silloin kun kyseessä on liiketoiminta.
Muutoksilla ei ole ollut vaikutusta
konsernitilinpäätökseen.
Muutoksilla ei ole ollut olennaista vaikutusta konsernin tilikauden tulokseen, taloudelliseen asemaan tai tilinpäätöksen
esittämiseen.
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
Muilla uusilla tai muutetuilla standardeilla
ja tulkinnoilla ei ole vaikutusta konsernin
tilinpäätökseen.
TULEVILLA TILIKAUSILLA
SOVELLETTAVIKSI TULEVAT UUDET
JA MUUTETUT STANDARDIT SEKÄ
TULKINNAT
Konserni ei ole vielä soveltanut seuraavia,
IASB:n jo julkistamia uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja. Konserni ottaa
ne käyttöön kunkin standardin ja tulkinnan
voimaantulopäivästä lähtien, tai mikäli
voimaantulopäivä on muu kuin tilikauden
ensimmäinen päivä, voimaantulopäivää
seuraavan tilikauden alusta lukien.
* = Kyseistä säännöstä ei ole hyväksytty
sovellettavaksi EU:ssa 31.12.2016.
• IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista
(sovellettava 1.1.2018 tai sen
jälkeen alkavilla tilikausilla). Uusi
standardi korvaa nykyiset IAS 18- ja
IAS 11-standardit ja niihin liittyvät
tulkinnat. IFRS 15 sisältää viisivaiheisen
ohjeistuksen myyntituottojen
kirjaamisesta: mihin määrään ja milloin
myyntituotot kirjataan. Myynti kirjataan
määräysvallan siirtymisen perusteella
joko ajan kuluessa tai yhtenä ajankohtana.
Standardi lisää myös esitettävien
liitetietojen määrää. Seuraavassa on
kuvattu IFRS 15:n keskeisten käsitteiden
analyysi konsernin tulovirtojen kannalta,
IFRS 15 –siirtymän odotetut vaikutukset
konsernin kannalta sekä käyttöönoton
aikataulu ja konsernissa sovellettavat
helpotukset.
Konsernin kone- ja laitevuokraus sekä
siirtokelpoisten tilojen vuokraaminen
tuloutetaan IAS 17 Vuokrasopimukset –
standardin mukaan. Konsernin liikevaihto
jakautuu vuokrasopimukset-standardin
alla tuloutettaviin vuokratuottoihin 84 %
(2015: 76 %) ja IFRS 15:n alla tuloutettaviin
vuokrausliitännäisiin palveluihin (rental
related sales) 17 % (2015: 24 %).
Kone- ja laitevuokraukseen liittyvät
sopimukset ovat yleisesti lyhytaikaisia
vuokrasopimuksia. Lisäksi kone- ja
laitevuokraukseen liittyy erillisiä
palvelusopimuksia, joihin IFRS 15 tulee
soveltumaan. Siirtokelpoisten tilojen
liiketoimintaan liittyy pitkäaikaisia,
tyypillisesti 2-5 vuoden kestoisia
määräaikaisia projektisopimuksia, joihin
kuuluu siirtokelpoisia tiloja asennus-,
kuljetus- ja purkupalveluin.
Konserni on arvioinut, että IFRS
15 käytännön vaikutukset tulevat
koskemaan pitkäaikaisia siirtokelpoisten
tilojen projektisopimuksia, joissa
on sekä merkittävä palvelu- että
vuokrasopimuskomponentti.
Sopimuksen transaktiohinta kohdistetaan
erillismyyntihintojen perusteella
palvelu- ja vuokrakomponenteille.
Transaktiohintojen kohdistaminen näille
eri komponenteille tulee siirryttäessä
IFRS 15 standardin soveltamiseen
johtamaan uudelleenallokointeihin
palvelu- ja leasetuoton välillä. Oikaisun
suuruutta ei ole tässä vaiheessa
mahdollista arvioida luotettavasti.
Oikaisu tullaan kirjaamaan
voittovaroihin ja se aiheutuu erityisesti
tulouttamisajankohdan täsmentämisestä
ja transaktiohinnan kohdistamisesta
lease- ja palvelutuoton välillä.
Konserni käsittelee asennuspalvelua
yhdessä siihen liittyvien
kuljetuselementtien kanssa yhtenä
suoritevelvoitteena; sekä purkupalvelua
yhdessä siihen liittyen poiskuljetusten
kanssa yhtenä suoritevelvoitteena.
Muut konsernin palvelut ovat erillisiä
suoritevelvoitteita. Tämä vastaa pääosin
nykyistä käytäntöä. Suoritevelvoitteet
tuloutetaan niiden kausien aikana, joina
palvelu suoritetaan. Vähäistä vaikutusta
siirtymähetkellä 1.1.2018 avoinna olevista
asennuspalveluista tulee kohdistumaan
voittovaroihin siten, että tuloutusajankohta
aikaistuu. Asiakassopimuksiin liittyvät
sopimussaatavat- ja velat tullaan
IFRS 15 mukaisesti esittämään
sopimuskohtaisesti nettoeränä.
Konserni on päättänyt soveltaa IFRS
15 –standardin sallimaa siirtymäsääntöä,
jonka mukaan 1.tammikuuta 2018 avoinna
olevat asiakassopimukset muunnetaan
IFRS 15 mukaisiksi ja muutoksen
kumulatiiviset vaikutukset kirjataan
voittovaroihin. Tilikauden 2018 tilinpäätös
esitetään IFRS 15-standardin mukaisena,
mutta tilinpäätöksen liitetiedot tilikaudelta
annetaan sekä IFRS 15 että IAS18 /IAS 11
standardien mukaisesti.
• Muutokset IFRS 15:een Myyntituotot
asiakassopimuksista - Clarifications to
IFRS 15 Revenue from Contracts with
Customers* (sovellettava 1.1.2018 tai sen
jälkeen alkavilla tilikausilla). Selvennykset
on sisällytetty edellä kuvattuun IFRS 15
vaikutusten arviointiin.
• IFRS 9 Rahoitusinstrumentit
(sovellettava 1.1.2018 tai sen jälkeen
alkavilla tilikausilla). IFRS 9 korvaa
nykyisen IAS 39-standardin. Uuteen
standardiin sisältyy uudistettu ohjeistus
rahoitusinstrumenttien kirjaamisesta
ja arvostamisesta. Tämä kattaa myös
uuden, odotettuja luottotappioita
koskevan kirjanpitokäsittelyn mallin,
jota sovelletaan rahoitusvaroista
kirjattavien arvonalentumisten
määrittämiseen. Standardin yleistä
suojauslaskentaa koskevat säännökset
on myös uudistettu. IAS 39:n
säännökset rahoitusinstrumenttien
taseeseen kirjaamisesta ja taseesta
pois kirjaamisesta on säilytetty. IFRS
9:n vaikutuksia konsernitilinpäätökseen
on arvioitu ja odotetut vaikutukset
eivät ole materiaalisia Cramo-
KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
69
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
konsernin rahoitusinstrumenttien
arvostamisen osalta verrattuna
nykyiseen IAS 39 –standardiin. Joitakin
vaikutuksia on odotettavissa saamisten
arvonalentumisprosessiin. IFRS 9:n
suurimman vaikutuksen odotetaan
liittyvän tilinpäätöksen kvalitatiivisiin
liitetietoihin liittyen:
• kuvaukseen konsernin
riskienhallintastrategiasta
ja tavoitteista liittyen
suojauslaskentaan; sekä
• kuvauskseen konsernin luottoriskin
arvioimisesta ja seurannasta.
• IFRS 16 Vuokrasopimukset (sovellettava
1.1.2019 tai sen jälkeen alkavilla
tilikausilla). Uusi standardi korvaa IAS 17
-standardin ja siihen liittyvät tulkinnat.
IFRS 16 -standardi edellyttää vuokralle
ottajilta vuokrasopimusten merkitsemistä
taseeseen vuokranmaksuvelvoitteena
sekä siihen liittyvänä omaisuuseränä.
Taseeseen merkitseminen muistuttaa
paljon IAS 17:n mukaista rahoitusleasingin
kirjanpitokäsittelyä. Taseeseen
merkitsemisestä on kaksi helpotusta,
jotka koskevat lyhytaikaisia enintään 12
kuukautta kestäviä vuokrasopimuksia
sekä arvoltaan enintään USD 5 000
olevia hyödykkeitä. Vuokralle antajien
kirjanpitokäsittely tulee säilymään suurelta
osin nykyisen IAS 17:n mukaisena.
Konsernissa on aloitettu standardin
vaikutuksien alustava arviointi. IFRS
16:n odotetaan vaikuttavan merkittävästi
konsernitilinpäätöksen lukuihin.
Cramo –konsernin vuokratuottojen
tulouttaminen säilyy materiaalisesti
muuttumattomana nykyiseen IAS17
–standardiin nähden. Kuitenkin IFRS
16 –standardin siirtymäpäivästä lähtien
siirtyvien tilojen asiakassopimusten
vuokra- ja palvelukomponenttien
suhteellinen erillismyyntihinta allokoidaan
näille komponenteille yllä kuvatun
mukaisesti, mikä muuttaa näiden
komponenttien välistä tuloutusta.
Konserni arvioi, että IFRS 16:lla
on merkittävää vaikutusta konsernin
taloudelliseen asemaan vuokrasopimusten
merkitsemisestä taseeseen johtuen.
Konsernilla on useantyyppisiä
vuokrasopimuksia nykyisen IAS 17 –
standardin mukaan. Nämä sisältävät eri
pituisin sitoutumisjaksoin olevia depot- ja
toimitilavuokrasopimuksia, operatiivisia
autojen lease-sopimuksia, sekä eri
tyyppisiä leasingrahoituksella hankittuja
koneita. Depot- ja toimitilasopimukset
muodostavat suurimman vaikutuksen
konsernin tilinpäätösluvuille IFRS 16:aan
siirryttäessä.
Konsernin tuloksen ei odoteta
muuttuvan materiaalisesti IFRS 16:aa
sovellettaessa, mutta merkittävää
vaikutusta tulee olemaan konsernin
laajan tuloslaskelman raportointirivien
70
•
•
•
•
välillä. Esimerkiksi muut liiketoiminnan
kulut vähenevät merkittävästi samalla
kun poistot aineellisista hyödykkeistä
kasvavat huomattavasti. Konsernin
rahavirtalaskelmalla vaikutukset tulevat
koskemaan muutoksia operatiivisen
rahavirran ja rahoituksen rahavirran
välillä. Konserni arvioi parhaillaan IFRS
16:aan siirtymisen kokonaisvaikutuksia
vuokralle ottajan näkökulmasta.
Muutos IAS7:ään RahavirtalaskelmatDisclosure Initiative* (sovellettava
1.1.2017 tai sen jälkeen alkavilla
tilikausilla). Muutoksilla pyritään
siihen, että tilinpäätöksen käyttäjät
voisivat arvioida rahoitustoiminnasta
syntyvien rahavirtavirtavaikutteisten
ja ei-rahavirtavaikutteisten velkojen
muutoksia. Standardimuutos vaikuttaa
konsernitilinpäätöksen liitetietoihin.
Muutos IAS 12:een Tuloverot Recognition of Deferred Tax Assets
for Unrealised Losses *(sovellettava
1.1.2017 tai sen jälkeen alkavilla
tilikausilla). Muutokset selventävät,
että vähennyskelpoisen väliaikaisen
eron olemassaolo riippuu yksinomaan
omaisuuserän ja sen verotusarvon
vertaamisesta tilinpäätöshetkellä,
eikä siihen vaikuta mahdolliset
tulevat muutokset omaisuuserän
kirjanpitoarvossa tai siinä tavassa, kuinka
kirjanpitoarvoa vastaava määrä kertyy
tulevaisuudessa. Standardimuutoksella
ei ole materiaalista vaikutusta
konsernitilinpäätökseen.
Muutokset IFRS 2:een Osakeperusteiset
maksut - Clarification and
Measurement of Sharebased Payment
Transactions * (sovellettava 1.1.2018
tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).
Muutokset selventävät tietyntyyppisten
järjestelyjen kirjanpitokäsittelyä.
Ne koskevat kolmea osa-aluetta:
käteisvaroina maksettavien maksujen
arvostaminen, osakeperusteiset
maksut, joista on vähennetty
lähdevero sekä osakeperusteisten
maksujen muuttaminen käteisvaroina
maksettavasta omana pääomana
maksettavaksi. Standardimuutoksella
ei arvioida olevan olennaista vaikutusta
konsernitilinpäätökseen.
Muutokset IFRS 4:ään
Vakuutussopimukset - Applying IFRS
9 Financial Instruments with IFRS 4
Insurance Contracts* (sovellettava
1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla
tilikausilla). Muutoksilla vastataan
toimialan huoleen liittyen soveltamisen
aloittamiseen eri ajankohtina.
Standardiin tuodaan kaksi vaihtoehtoista
menettelytapaa tilapäisen kirjanpidossa
syntyvän yhteensopimattomuuden
ja volatiliteetin helpottamiseksi.
Standardimuutoksilla ei ole vaikutusta
konsernitilinpäätökseen.
• Muutokset IFRS 10:een
Konsernitilinpäätös ja IAS
28:een Sijoitukset osakkuus- ja
yhteisyrityksiin – Sale or Contribution
of Assets between an Investor and
its Associate or Join Venture *
(voimaantuloa on toistaiseksi lykätty
eikä voimaantulon ajankohtaa ole
päätetty). Standardimuutoksella
tarkennetaan ohjeistusta, kun
kyseessä on omaisuuserien
myynti tai panos sijoittajan ja sen
osakkuus- tai yhteisyrityksen välillä.
Standardimuutoksella ei ole vaikutusta
konsernitilinpäätökseen.
• Tulkinta IFRIC 22 Foreign Currency
Transactions and Advance
Consideration* (sovellettava 1.1.2018
tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).
Kun ulkomaanrahan määräinen
– omaisuuserään, kuluun tai
tuottoon liittyvä – ennakkosuoritus
maksetaan tai vastaanotetaan, IAS
21 Valuuttakurssien muutosten
vaikutukset ei ota kantaa siihen,
miten kyseisen erän muuntamisen
toteutumispäivä määritetään. Tulkinta
selventää, että toteutumispäivä
on se päivä, jolloin yhteisö alun
perin kirjaa ennakkosuorituksesta
ennakkomaksun tai tuloennakon.
Liiketoimen muodostuessa useista
ennakkosuorituksista, toteutumispäivä
määritetään erikseen kullekin
yksittäiselle suoritukselle. Konsernissa
arvioidaan tulkinnan vaikutusta
konsernitilinpäätökseen.
• Muutokset IAS 40:ään Sijoituskiinteistöt
- Transfers of Investment Property*
(sovellettava 1.1.2018 tai sen jälkeen
alkavilla tilikausilla). Muutokset
selventävät, että johdon aikomusten
muuttuminen ei yksinään osoita
sijoituskiinteistön käyttötarkoituksen
muuttumista. Käyttötarkoituksen
muutosta osoittavat esimerkit
standardissa on myös muutettu
niin, että ne viittaavat myös
rakenteilla olevaan kiinteistöön
samoin kuin valmiiseen kiinteistöön.
Standardimuutoksella ei ole vaikutusta
konsernitilinpäätökseen.
• Vuosittaiset parannukset IFRSstandardeihin, muutoskokoelma
2014–2016 * (sovellettava IFRS 12:n
osalta 1.1.2017 tai sen jälkeen alkavilla
tilikausilla, IFRS 1:n ja IAS 28:n osalta
1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla
tilikausilla). Annual Improvements
-menettelyn kautta standardeihin
tehtävät pienet ja vähemmän
kiireelliset muutokset kerätään yhdeksi
kokonaisuudeksi ja toteutetaan kerran
vuodessa. Muutokset koskevat kolmea
standardia. Muutosten vaikutukset
vaihtelevat standardeittain, mutta ne
eivät ole merkittäviä.
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
2. SEGMENTTIRAPORTOINTI
1
Konsernin johto on määritellyt toimintasegmentit perustuen raportointiin,
jota konsernin ylin operatiivinen päätöksentekijä säännöllisesti seuraa.
Konsernin johtoryhmä on määritelty konsernin ylimmäksi operativiseksi
päätöksentekijäksi. Segmenttirakenne noudattaa konsernin sisäistä
raportointia, jossa kone- ja laitevuokrausta sekä siirtokelpoisten tilojen
liiketoimintaa seurataan yhdessä yksittäisten maiden tasolla. Siirtokelpoisten
tilojen liiketoimintaa seurataan myös tuoteryhmätasolla. Segmenttiinformaation lisäksi Cramo esittää tuotealuekohtaisia taloudellisia lisätietoja
kone- ja laitevuokrauksen sekä siirtokelpoisten tilojen tuotealueista.
Cramo jatkaa myös siirtokelpoisten tilojen vuokrauksen ja muun myynnin
tilauskannan raportoimista.
Cramo-konsernin liiketoiminta-alueet jakautuivat seuraaviin raportoitaviin
segmentteihin:
• Suomi
• Ruotsi
• Norja
• Tanska
• Keski-Eurooppa
• Itä-Eurooppa*
* Venäjällä ja Ukrainassa toimiva Fortrent-yhteisyritys, jonka omistajuus ja hallinta on jaettu
Cramon ja Ramirentin kesken 50/50, esitetään osana Itä-Eurooppa -segmenttiä. Cramon
osuus (50 %) tuloksesta esitetään pääomaosuusmenetelmän mukaisesti Itä-Eurooppa
-segmentin tuloksessa EBITA-liikevoiton (liikevoitto ennen yrityshankinnoista aiheutuneita
aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia) yläpuolella.
Cramo tarjoaa kaikilla toimintasegmenteillään nykyaikaisia
vuokrauspalveluratkaisuja Cramo Vuokrauskonseptin mukaisesti. Konseptin
mukaan rakennusyrityksille, kaupan, teollisuuden ja julkisen sektorin
asiakkaille sekä yksityishenkilöille tarjotaan erilaisia vuokrausratkaisuja ja
-palveluja koneiden, laitteiden ja siirtokelpoisten tilojen vuokraamiseen.
Kustakin segmentistä raportoitava informaatio vastaa konsernin
johtoryhmän segmenttien tuloksellisuuden arvioimiseksi sekä resurssien
kohdentamiseksi käyttämää konsernin sisäistä raportointia.
Konsernissa segmenttien tuloksellisuuden arviointi sekä segmenteille
kohdennettavia resursseja koskevat päätökset perustuvat segmenttien
liiketulokseen ennen yrityshankinnoista aiheutuneita aineettomien
hyödykkeiden poistoja ja alaskirjauksia (EBITA-liikevoitto). Tämä on
johdon käsityksen mukaan soveltuvin mittari vertailtaessa segmenttien
tuloksellisuutta toimialan muihin yrityksiin. Konsernin johtoryhmälle
raportoitava segmenttien tuloksellisuutta kuvaava informaatio on määritelty
konsernin tilinpäätöksen laadintaperiaatteita vastaavalla tavalla.
Konsernin johtoryhmälle raportoitavien varojen ja velkojen
arvostusperiaatteet ovat konsernin tilinpäätösperiaatteiden mukaiset. Varat
ja velat kohdistetaan segmenteille segmentin toimintojen perusteella.
Segmenteille kohdistettavat varat ja velat vastaavat johtoryhmälle
raportoitavaa informaatiota. Segmenteille kohdistamattomat varat ja velat
muodostuvat lainasaamisista, laskennallisista verosaamisista ja -veloista,
tuloverosaamisista ja -veloista, johdannaisinstrumenteista, rahavaroista ja
korollisista veloista.
Segmenttien väliset sisäiset hinnat ovat markkinaperusteiset.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
RAPORTOITAVAT SEGMENTIT 2016
1 000 €
Tuloslaskelma
15
Raportoitavat
segmentit
yhteensä
Itä-Eurooppa
Suomi
Ruotsi
Norja
Tanska
KeskiEurooppa
Ulkoinen liikevaihto
Segmenttien välinen liikevaihto
Segmentin liikevaihto
129 215
6
129 221
354 961
653
355 614
67 350
78 451
60
78 510
50 287
2
50 288
712 287
671
712 958
17
67 350
32 024
-49
31 975
Poistot ja arvonalentumiset1
-20 081
-44 043
-8 415
-10 102
-15 035
-13 631
-111 307
19
1 332
1 330
20
3 895
5 509
117 001
-48
-536
-4 867
-1 275
-1 275
3 698
110 859
Osuus yhteisyritysten tuloksesta
-2
EBITA-liikevoitto
28 366
73 713
5 163
Yrityshankinnoista aiheutuneet poistot
Yrityshankinnoista aiheutuneet
arvonalentumiset1
-2 142
-1 833
-308
Liikevoitto
26 224
Segmenttien varat ja velat
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet ja muut varat
Osuudet yhteisyrityksissä
Segmenttien varat2
71 880
4 855
356
356
3 847
16
18
21
22
23
24
25
36 195
164 806
101 403
404 908
99
66 671
1 225
107 546
506 312
19 922
72 715
121
92 758
201 001
Segmenttien velat3
Sitoutunut pääoma4
108 771
18 380
79 103
7 171
104 655
177 224
895 750
7 292
1 080 266
66 770
21 668
82 329
14 625
9 344
9 732
7 604
145 302
179 333
423 983
78 132
57 426
99 040
97 051
934 964
26
27
28
29
30
Muut tiedot
Bruttoinvestoinnit
Henkilöstön lukumäärä 31.12. (HTV)
Henkilöstö keskimäärin
47 281
480
479
75 632
877
857
7 739
225
228
16 126
98
98
36 168
336
343
20 002
474
481
202 948
2 490
2 485
1 Segmenttien poistot ja arvonalentumiset sisältävät yhteensä EUR 6,6 miljoonaa arvonalentumisia, jakautuen segmenteille seuraavasti: Suomi EUR 0,09 miljoonaa, Ruotsi EUR 0,9
miljoonaa, Norja EUR 0,07 miljoonaa, Tanska EUR 3,7 miljoonaa, Keski-Eurooppa EUR 0,4 miljoonaa ja Itä-Eurooppa EUR 1,3 miljoonaa. Tanskan arvonalentumistappiot aiheutuivat
liikearvon ja muiden taloudelliselta vaikutusajaltaan rajattomien aineettomien hyödykkeiden arvonalentumistestauksesta. Itä-Europpan arvonalentumistappioihin sisältyy vuosittaisen
liikearvon ja muiden taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomien aineettomien hyödykkeiden arvonalentumistestauksen seurauksena kirjattuja arvonalentumisia EUR 1,2 miljoonan
euron arvosta koskien aineellisia hyödykkeitä sekä yrityshankinnoista aiheutuneiden aineettomien hyödykkeiden arvonalentumisia EUR 1,3 miljoonan euron edestä. Tanskalle ja ItäEuroopalle testausta varten allokoidusta Cramo-brändin osuudesta kirjattu EUR 1,9 miljoonan arvonalentumistappio sisältyy konsernin kohdistamattomiin eriin (ks. liitetieto 5 liikearvon ja
muun taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomien aineettomien hyödykkeiden arvonalentumistestaus).
2 Segmenttien varat sisältävät liikearvon, muut aineettomat hyödykkeet, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet, osuudet yhteisyrityksissä, vaihto-omaisuuden, pitkä- ja lyhytaikaiset myynti- ja
muut saamiset sekä myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät.
3 Segmenttien velat sisältävät varaukset, eläkevelat sekä pitkä- ja lyhytaikaiset osto- ja muut velat.
4 Segmentin sitoutunut pääoma on segmentin varat vähennettynä segmentin veloilla.
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
71
31
32
33
34
1
RAPORTOITAVAT SEGMENTIT 2015
2
1 000 €
Tuloslaskelma
3
4
5
6
7
Raportoitavat
segmentit
yhteensä
Itä-Eurooppa
Suomi
Ruotsi
Norja
Tanska
KeskiEurooppa
Ulkoinen liikevaihto
Segmenttien välinen liikevaihto
Segmentin liikevaihto
110 860
50
110 909
330 422
768
331 190
70 394
70 394
28 188
66
28 254
77 162
78
77 241
50 850
16
50 866
667 877
978
668 855
Poistot ja arvonalenemiset1
-18 075
-41 055
-10 035
-5 737
-13 836
-11 866
-100 604
390
395
6 254
94 270
-706
-8 114
Osuus yhteisyritysten tuloksesta
5
EBITA-liikevoitto/-tappio
22 423
61 662
5 386
1 857
-3 312
Yrityshankinnoista aiheutuneet poistot
-2 566
-3 565
-1 277
Liikevoitto/-tappio
19 857
58 098
4 109
1 857
-3 312
5 548
86 157
37 579
136 151
107 986
389 346
633
60 470
1 641
95 708
173 730
497 332
19 364
70 561
116
90 042
61 103
97 349
20 301
73 647
2 491
96 439
187 504
825 883
2 608
1 015 995
Segmenttien velat3
19 613
75 208
12 247
8 166
10 054
7 368
132 656
Sitoutunut pääoma4
154 117
422 123
77 794
52 938
87 295
89 071
883 338
37 277
448
450
70 459
825
818
6 732
219
225
14 921
97
103
26 089
350
358
17 829
466
465
173 308
2 405
2 419
8
9
10
11
12
Segmenttien varat ja velat
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet ja muut varat
Osuudet yhteisyrityksissä
Segmenttien varat2
13
14
15
16
17
18
19
20
Muut tiedot
Bruttoinvestoinnit
Henkilöstön lukumäärä 31.12. (HTV)
Henkilöstö keskimäärin
1 Segmenttien poistot ja arvonalentumiset sisältävät yhteensä EUR 1,4 miljoonaa arvonalentumisia, jakautuen segmenteille seuraavasti: Suomi EUR 0,05 miljoonaa, Ruotsi EUR 0,5 miljoonaa,
Norja EUR 0,2 miljoonaa, Tanska EUR 0,1 miljoonaa, Keski-Eurooppa EUR 0,4 miljoonaa ja Itä-Eurooppa EUR 0,2 miljoonaa.
2 Segmenttien varat sisältävät liikearvon, muut aineettomat hyödykkeet, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet, osuudet yhteisyrityksissä, vaihto-omaisuuden, pitkä- ja lyhytaikaiset myynti- ja
muut saamiset sekä myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät.
3 Segmenttien velat sisältävät varaukset, eläkevelat sekä pitkä- ja lyhytaikaiset osto- ja muut velat.
4 Segmentin sitoutunut pääoma on segmentin varat vähennettynä segmentin veloilla.
21
22
TÄSMÄYTYSLASKELMAT
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
1 000 €
Liikevaihto
Raportoitavien segmenttien liikevaihto
yhteensä
Segmenttien välisen liikevaihdon
eliminointi
Konsernin liikevaihto
EBITA-liikevoitto
Raportoitavien segmenttien EBITAliikevoitto yhteensä
Eliminoinnit
Kohdistamattomat erät
Konsernin EBITA-liikevoitto
Yrityshankinnoista aiheutuneet poistot ja
arvonalentumiset
Konsernin rahoituserät, netto
Konsernin tulos ennen veroja
33
34
2016
2015
712 958
668 855
-671
712 287
-978
667 877
117 001
46
-10 308
106 739
94 270
270
-9 713
84 827
-8 034
-11 849
86 856
-8 114
-12 923
63 791
1 000 €
2016
2015
Varat
Raportoitavien segmenttien varat yhteensä
Kohdistamattomat erät ja eliminoinnit
Konsernin sitoutuneen pääoman varat1
1 080 266
34 657
1 114 923
1 015 995
33 642
1 049 637
Muut varat
Konsernin varat yhteensä
40 835
1 155 758
36 241
1 085 878
Velat
Raportoitavien segmenttien velat yhteensä
Kohdistamattomat erät ja eliminoinnit
Konsernin sitoutuneen pääoman velat2
145 302
7 793
153 094
132 656
8 564
141 220
Muut velat
Konsernin velat yhteensä
482 993
636 087
453 915
595 135
Sitoutunut pääoma
Raportoitavien segmenttien sitoutunut
pääoma yhteensä
Kohdistamattomat erät ja eliminoinnit
Konsernin sitoutunut pääoma3
934 964
26 864
961 828
883 338
25 078
908 417
1 Konsernin sitoutuneen pääoman varat ovat yhteneväiset segmenteille kohdistettujen
varojen kanssa
2 Konsernin sitoutuneen pääoman velat ovat yhteneväiset segmenteille kohdistettujen
velkojen kanssa
3 Konsernin sitoutunut pääoma on sitoutuneen pääoman varat vähennettynä sitoutuneen
pääoman veloilla
72
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
MUUT TIEDOT
1 000 €
Poistot ja arvonalentumiset
Bruttoinvestoinnit
Henkilöstön lukumäärä 31.12. (HTV)
Henkilöstö keskimäärin
1
Raportoitavat
segmentit
yhteensä
2016
Kohdistamattomat erät
ja eliminoinnit
-111 307
202 948
2 490
2 485
-655
4 308
72
66
Yhteensä
Raportoitavat
segmentit
yhteensä
2015
Kohdistamattomat erät
ja eliminoinnit
Yhteensä
-111 962
207 256
2 562
2 550
-100 604
173 308
2 405
2 419
-274
1 678
68
68
-100 878
174 987
2 473
2 486
2
3
4
5
6
SIIRTOKELPOISTEN TILOJEN MYYNNIN JA VUOKRAUKSEN TILAUSKANTA 2016
7
1 000 €
Suomi
Ruotsi
Norja
Tanska
KeskiEurooppa
Vuokratuotot
Muut tuotot
Yhteensä
20 420
1 222
21 642
65 559
3 246
68 805
5 022
553
5 575
7 812
1 796
9 608
6 336
1 585
7 921
Raportoitavat
segmentit
Itäyhteensä
Eurooppa
824
319
1 143
105 974
8 720
114 694
8
9
10
11
12
SIIRTOKELPOISTEN TILOJEN MYYNNIN JA VUOKRAUKSEN TILAUSKANTA 2015
1 000 €
Suomi
Ruotsi
Norja
Tanska
KeskiEurooppa
Vuokratuotot
Muut tuotot
Yhteensä
20 649
2 199
22 848
56 313
2 350
58 663
1 879
647
2 526
9 265
2 175
11 440
6 985
1 058
8 043
ItäEurooppa
1 063
1 063
Raportoitavat
segmentit
yhteensä
96 154
8 429
104 583
Siirtokelpoiset tilat
Tuotealueet
yhteensä
Kohdistamattomat erät ja
eliminoinnit
Konserni
Liikevaihto
595 329
117 603
712 933
-646
712 287
EBITDA
EBITDA-%
179 071
30,1 %
48 874
41,6 %
227 945
32,0 %
-9 244
218 701
30,7 %
EBITA-liikevoitto
EBITA-%
Sitoutunut pääoma1
15
16
18
Kone- ja laitevuokraus
Poistot ja arvonalentumiset
käyttöomaisuudesta
14
17
TUOTEALUEKOHTAISET LISÄTIEDOT 2016
1 000 €
13
19
20
21
22
-92 912
-18 120
-111 033
-929
-111 962
23
86 159
14,5 %
30 753
26,2 %
116 912
16,4 %
-10 173
106 739
15,0 %
24
638 441
295 943
934 384
27 444
961 828
25
26
1 Sitoutunut pääoma on tuotealueelle allokoidut varat vähennettynä tuotealueelle allokoiduilla veloilla. Tuotealueille allokoidut varat ja velat ovat yhteneväiset raportoitaville segmenteille
allokoitujen varojen ja velkojen kanssa.
27
TUOTEALUEKOHTAISET LISÄTIEDOT 2015
28
Kone- ja laitevuokraus1
Siirtokelpoiset tilat
Tuotealueet
yhteensä
Kohdistamattomat erät ja
eliminoinnit1
Liikevaihto
568 449
100 001
668 451
-574
667 877
EBITDA
EBITDA-%
150 024
26,4 %
44 617
44,6 %
194 641
29,1 %
-8 935
185 705
27,8 %
Poistot ja arvonalentumiset
käyttöomaisuudesta
-85 169
-15 075
-100 244
-634
-100 878
64 855
11,4 %
29 541
29,5 %
94 396
14,1 %
-9 569
84 827
12,7 %
625 035
257 813
882 847
25 569
908 417
1 000 €
EBITA-liikevoitto
EBITA-%
Sitoutunut pääoma2
Konserni
1 Vertailukauden kone- ja laitevuokrauksen EBITDA- ja EBITA-liikevoittoa on oikaistu osuudella yhteisyritys Fortrentin tuloksesta.
2 Sitoutunut pääoma on tuotealueelle allokoidut varat vähennettynä tuotealueelle allokoiduilla veloilla. Tuotealueille allokoidut varat ja velat ovat yhteneväiset raportoitaville segmenteille
allokoitujen varojen ja velkojen kanssa.
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
73
29
30
31
32
33
34
1
2
3
4
TUOTTEITA JA PALVELUITA KOSKEVAT TIEDOT
1 000 €
Vuokraustoiminnan tuotot
Vuokraukseen liittyvät palvelut
Myyntituotot
Liikevaihto yhteensä
2016
2015
527 473
147 516
37 298
712 287
493 930
131 997
41 949
667 877
5
6
7
8
3. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET
9
10
11
12
13
14
1 000 €
Hankintameno
1.1.2015
Kurssierot
Lisäykset
Liiketoimintahankinnat (liite 6)
Vähennykset
Siirrot erien välillä
31.12.2015
Maaalueet
1 680
26
1 706
Rakennukset
ja perusparannukset
22 099
-203
1 922
-1 267
7 766
30 317
Koneet ja
kalusto
1 162 820
6 359
161 065
7 556
-77 140
-5 438
1 255 221
Keskeneräiset
hankinnat
527
18
1 622
-59
-259
1 849
Yhteensä
1 187 126
6 199
164 610
7 556
-78 467
2 069
1 289 093
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Kertyneet poistot ja arvonalentumistappiot
1.1.2015
Kurssierot
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Poistot (liite 24)
Arvonalentumistappiot (liite 24)
31.12.2015
Hankintameno
1.1.2016
Kurssierot
Lisäykset
Liiketoimintahankinnat (liite 6)
Vähennykset
Siirrot erien välillä
31.12.2016
-13 970
174
1 027
-6 385
-2 434
-21 588
1 706
1
1 707
Kertyneet poistot ja arvonalentumistappiot
1.1.2016
Kurssierot
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Poistot (liite 24)
Arvonalentumistappiot (liite 24)
31.12.2016
30 317
-159
1 485
-547 418
-3 282
61 950
4 123
-94 539
-1 430
-580 597
-3 531
-398
27 714
1 255 221
-17 624
195 819
3 299
-79 118
226
1 357 822
-21 588
123
3 579
343
-2 288
-465
-20 295
-580 597
8 582
59 445
-169
-100 406
-5 681
-618 826
8 129
8 730
7 419
615 401
674 624
738 996
-561 387
-3 108
62 977
-2 262
-96 973
-1 430
-602 184
1 849
-57
1 846
-179
-1 071
2 388
1 289 093
-17 839
199 150
3 299
-82 828
-1 243
1 389 631
-602 184
8 705
63 024
174
-102 695
-6 145
-639 121
29
30
31
Kirjanpitoarvo:
1.1.2015
31.12.2015
31.12.2016
1 680
1 706
1 707
527
1 849
2 388
625 738
686 909
750 509
32
33
34
Aineellisen käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo kasvoi 63,6 miljoonaa
euroa 686,9 miljoonasta eurosta 750,5 miljoonaan euroon vuonna 2016.
Kirjanpitoarvon kasvu johtui pääosin investoinneista (199,2 miljoonaa
euroa) ja liiketoimintahankinnoista (3,3 miljoonaa euroa), joiden määrä
ylitti poistot ja arvonalentumistappiot (108,8 miljoonaa euroa) sekä
vähennykset (63,0 miljoonaa euroa). Kurssierot pienensivät kirjanpitoarvoa
9,1 miljoonalla eurolla.
74
Koneisiin ja kalustoon sisältyy rahoitusleasingsopimuksella vuokralle
otettuja hyödykkeitä. Näiden hankintameno vuoden lopussa on 46,0
(78,4) miljoonaa euroa, kertyneet poistot 30,8 (43,4) miljoonaa euroa ja
kirjanpitoarvo 15,2 (35,0) miljoonaa euroa.
Investointisitoumukset on esitetty liitetiedossa 19.
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
4. LIIKEARVO JA MUUT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Liikearvo
EUR 1,000
Hankintameno
1.1.2015
Kurssierot
Lisäykset
Liiketoimintahankinnat (liite 6)
Vähennykset
Siirrot erien välillä
31.12.2015
1
Muut aineettomat hyödykkeet
Yhteensä
Muut
Kilpailukielto- aineettomat
sopimuset hyödykkeet
Cramobrändi
Cobrändit
Asiakassuhteet
Toimipisteverkko
29 500
8 436
6
46 444
-35
66 073
288
6 655
-5
728
457
332
Atkohjelmat
3
4
186 481
946
711
188 137
29 500
2 079
20
205
16 418
64
388
-6
822
17 687
362 087
1 285
593
2 228
-6
66
366 253
-6 964
-49
5
127
-2 376
-136 448
-29
5
127
-2 475
-9 257
-8 114
-146 932
8 442
47 137
66 818
6 983
-756
1 549
-8 011
-4
-38 402
81
-38 699
-68
-6 011
6
-1 351
-5
Kertyneet poistot ja
arvonalentumiset
1.1.2015
Kurssierot
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Poistot (liite 24)
Yrityshankinnoista
aiheutuneiden
aineettomien hyödykkeiden
poistot (liite 24)
31.12.2015
2
5
6
7
8
9
-37 009
12
-99
10
11
12
13
-327
-8 342
-36 996
-4 961
-43 282
-2 567
-41 334
-259
-6 264
-1 456
14
15
Hankintameno
1.1.2016
Kurssierot
Lisäykset
Liiketoimintahankinnat (liite 6)
Vähennykset
Siirrot erien välillä
31.12.2016
Kertyneet poistot ja
arvonalentumiset
1.1.2016
Kurssierot
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Poistot (liite 24)
Yrityshankinnoista
aiheutuneiden
aineettomien hyödykkeiden
poistot (liite 24)
Arvonalennustappio (liite 24)
31.12.2016
Kirjanpitoarvo:
1.1.2015
31.12.2015
31.12.2016
188 137
-2 565
29 500
8 442
-24
47 137
-115
66 818
-643
6 983
-7
1 549
23
377
380
344
-16
185 950
29 500
8 418
47 402
17 687
-259
3 684
66 175
7 320
1 556
-73
1 069
22 108
366 253
-3 612
3 708
1 101
-89
1 069
368 431
16
17
18
19
20
-36 996
-22
-8 342
22
-43 282
69
-41 334
189
-6 264
7
-1 456
13
-9 257
142
73
-146 932
419
73
-58
-2 645
-2 703
21
22
23
24
-97
-948
-37 965
-1 892
-1 892
-8 418
-1 913
-45 125
-2 541
-324
-44 010
-316
-6 574
-16
-1 517
-404
-12 090
-4 867
-3 586
-157 595
25
26
27
149 472
151 142
147 985
29 500
29 500
27 608
424
99
0
Liikearvon ja aineettomien hyödykkeiden kirjanpitoarvo laski 8,5 miljoonaa
euroa 219,3 miljoonasta eurosta 210,8 miljoonaan euroon vuonna
2016. Kirjanpitoarvon lasku johtui pääosin vuosittaisista poistoista ja
arvonalentumisista (7,6 miljoonaa euroa) sekä arvonalentumistappiosta
8 042
3 855
2 277
27 374
25 484
22 164
644
718
746
728
93
39
9 455
8 430
10 018
225 639
219 320
210 836
28
29
30
(3,6 miljoonaa euroa). Tilikauden yrityshankinnat ja muut investoinnit
kasvattivat kirjanpitoarvoa yhteensä 4,8 miljoonaa euroa. Kurssierot
alensivat kirjanpitoarvoa 3,2 miljoonaa euroa.
31
32
33
34
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
75
1
5. LIIKEARVON JA MUIDEN TALOUDELLISELTA VAIKUTUSAJALTAAN RAJOITTAMATTOMIEN
AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN ARVONALENTUMISTESTAUS
2
3
4
5
6
Liikearvon ja muun taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomien
aineettomien hyödykkeiden kohdistus
Liikearvo ja muut liiketoimintojen hankinnoista syntyneet aineettomat
hyödykkeet on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille
arvonalentumistestin suorittamista varten. Rahavirtaa tuottava yksikkö
sisältää liiketoimintasegmentin toiminnot kussakin maa, lukuunottamatta
Liikearvo ja Cramo-brändi on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille seuraavasti:
7
2016
Liikearvo
1 000 €
8
9
10
11
12
13
Keski-Eurooppaa, Latviaa ja Liettuaa sekä Tsekkiä ja Slovakiaa. KeskiEurooppa sisältää Saksan, Itävallan sekä Unkarin liiketoiminnot.
Cramo-brändi on konsernin yhteinen omaisuuserä, joka testausta varten
kohdistetaan vuosittain rahavirtaa tuottaville yksiköille liikevaihdon
suhteessa. Liikevaihdon arvioidaan parhaiten kuvastavan brändin tuottamia
vastaisia rahavirtoja.
Suomi
Ruotsi
Norja
Tanska
Keski-Eurooppa
Viro
Latvia ja Liettua
Puola
Tsekin tasavalta ja Slovakia
Yhteensä
2015
Liikearvo
Cramo-brändi
31 500
85 101
16 426
5 347
14 715
2 787
11 806
3 249
726
3 152
31 123
88 462
15 542
147 985
4 892
14 607
3 105
1 246
3 407
703
697
494
349
29 500
11 806
948
3 261
432
351
27 608
Cramo-brändi
151 142
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Arvonalentumistestaus
Liikearvo testataan arvonalentumisen osalta vuosittain tai
useammin mikäli on viitteitä mahdollisesta arvonalentumisesta.
Viimeisin arvonalentumistestaus on suoritettu joulukuussa 2016.
Testauksessa käytettiin 31. lokakuuta 2016 tasetta. Liikearvon
arvonalentumistestauksessa rahavirtaa tuottavan yksikön varoja
verrataan kerrytettävissä olevaan rahamäärään. Liiketoiminnasta
kerrytettävissä oleva rahamäärä on arvonalentumistestauksessa
määritetty käyttöarvon avulla, joka arvioidaan diskontatun rahavirtamallin
avulla. Laskelmien pohjana olevat rahavirtaennusteet perustuvat johdon
hyväksymään seuraavan vuoden budjettiin ja sitä seuraavien neljän
vuoden ennusteisiin. Rahavirtaennusteet, jotka kattavat yhteensä viiden
vuoden jakson, perustuvat kokemukseen ja tulevaisuuden ennustettuihin
markkinakehityksiin. Ennusteet ovat yhdenmukaisia ulkoisten
tietolähteiden kanssa siltä osin, kun ennusteita on saatavilla. Johto on
hyväksynyt suunnitelmat, joihin arvonalentumistestaukset perustuvat.
Arvonalentumistappio 2016
Joulukuussa 2016 tehdyn arvonalentumistestauksen seurauksena tehtiin
arvonalentumistappiokirjaus, yhteensä 8,0 miljoonaa euroa, vuoden 2016
tilinpäätökseen. Arvonalentumistappio kohdistui kassavirtayksikköihin
Tanska yhteensä 5,0 miljoonaa euroa ja Latvia ja Liettua 3,0 miljoonaa
euroa. Arvonalentumistappio kohdistui 1,9 miljoonaa euroa Cramo brändiin,
0,9 miljoonaa euroa liikearvoon, 0,3 miljoonaa euroa toimipisteverkkoon,
0,4 miljoonaa euroa muihin aineettomiin hyödykkeisiin ja 4,4 miljoonaa
euroa aineellisiin hyödykkeisiin. Tanskan arvonalentumistappio on
seurausta matalasta kannattavuudesta kone- ja laitevuokrauspuolella.
Latvia ja Liettuan arvonalentumistappio on seurausta matalasta
kannattavuudesta erityisesti Latviassa.
Vuosien 2016 ja 2015 arvonalennustestien keskeiset olettamukset
esitetään alla olevissa kahdessa taulukossa.
23
24
Käyttöarvon laskennassa käytetyt keskeiset oletukset:
25
26
27
28
29
30
2016
Suomi
Ruotsi
Norja
Tanska
Keski-Eurooppa
Itä-Eurooppa
EBITA%
19,3–22,5
17,3–20,7
7,8–10,9
10,7–12,0
7,3–10,7
5,5–19,5
Kasvutekijä
1-5 vuotta
Kasvutekijä
5 vuoden
jälkeen
Diskonttokorko
ennen veroja
Diskonttokorko
verojen jälkeen
0,7
0,2
2,2
0,8
2,6
1,6–2,9
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
7,29
7,27
8,17
8,00
8,37
8,29–9,05
5,99
5,82
6,38
6,42
6,18
6,89–7,85
Kasvutekijä
1-5 vuotta
Kasvutekijä
5 vuoden
jälkeen
Diskonttokorko
ennen veroja
Diskonttokorko
verojen jälkeen
1,3
0,8
1,7
2,0
4,0
0,6–3,3
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
6,98
7,12
7,99
7,90
8,01
7,42–8,90
5,81
5,79
6,18
6,37
6,15
6,26–7,45
31
32
2015
33
Suomi
Ruotsi
Norja
Tanska
Keski-Eurooppa
Itä-Eurooppa
34
76
EBITA%
18,9–22,8
17,3–19,4
7,6–11,8
9,8–11,0
0,2–9,7
13,6–20,1
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
EBITA-marginaali
Konsernin kannattavuustaso parantui vuonna 2016.
Kassavirtayksikkökohtaiset erot olivat kuitenkin merkittäviä. Konsernin
operatiivisen tehokkuuden odotetaan asteittain paranevan ennustejaksolla,
minkä arvioidaan asteittain parantavan Cramon rahavirtaa tuottavien
yksiköiden kannattavuutta. Kannattavuusoletukset jäännösarvolaskelmissa
perustuvat pääosin historiallisesti saavutettuihin maltillisiin
kannattavuustasoihin.
Kasvutekijä 1-5 vuoden ennustejaksolla
Tulevaisuuden kasvuennusteet perustuvat pääosin parempiin käyttöasteisiin
ja hintoihin. Kasvuinvestonnit ja niiden vaikutukset on jätetty laskelmista
pois. Tulevaisuuden ennusteissa liikevaihdon ennustetaan kasvavan
ajanjaksolla 2017-2021 keskimäärin 0,2 - 2,9 prosenttia vuodessa
rahavirtaa tuottavasta yksiköstä riippuen. Pohjoismaissa seuraavien viiden
vuoden keskimääräisen vuosikasvun odotetaan olevan yksiköstä riippuen
0,2 - 2,2 prosenttia vuodessa. Keski-Euroopassa liikevaihdon odotetaan
kasvavan keskimäärin 2,6 prosenttia vuodessa ajanjaksolla 2017-2021. ItäEuroopassa vuosikasvun odotetaan olevan keskimäärin 1,6-2,9 prosenttia
vuodessa.
Kasvutekijä viiden vuoden jälkeen
Itä-Euroopan yksiköiden kasvuennuste viiden vuoden jälkeen on 1,5
prosenttia. Pohjoismaisten sekä Keski-Euroopan liiketoimintojen viiden
vuoden jälkeinen kasvuennuste on yksi prosenttia vuodessa. Kasvuennusteet
vastaavat maltillista pitkän aikavälin inflaatiotasoa.
Diskonttokorko
Tulevaisuuden rahavirrat diskontataan nykyhetkeen
rahavirtayksikkökohtaisella diskonttokorolla. Cramo-konsernin painotettu
keskimääräinen pääomakustannus (Weighted Average Cost of Capital,
WACC) muodostaa perustan diskonttokorolle. Pääomakustannus sisältää
oletukset pääomarakenteesta, riskittömästä korkotasosta, riskipreemiosta,
vieraan ja oman pääoman kustannuksesta sekä oman pääoman betasta.
Rahavirtayksikkökohtaisia diskonttokorkoja määritettäessä painotettua
keskimääräistä pääomakustannusta korotetaan yksikkökohtaisesti
määriteltävällä markkinariskitekijällä, joka sisältää arvion kuhunkin
rahavirtaa tuottavaan yksikköön kohdistuvasta maa-, valuutta- ja
hintariskistä.
1
2
3
4
5
6
7
8
Keskeisten muuttujien herkkyysanalyysi
Alla olevat arvot kuvaavat ne maksimimuutokset keskeisten oletusten
osalta kunkin oletuksen osalta erikseen, jonka jälkeen rahavirtaa tuottavan
yksikön kirjanpitoarvo vastaa sen kerrytettävissä olevaa rahamäärää.
Herkkyysanalyysissä kutakin tekijää on muutettu kerrallaan pitäen muut
tekijät ennallaan.
9
10
11
12
13
2016
EBITAmarginaali
Max, muutos
%-yksikköä
Kasvutekijä
1-5 vuotta
Max, muutos
%-yksikköä
Kasvutekijä
5 vuoden
jälkeen
Max, muutos
%-yksikköä
Diskonttokorko
Max, muutos
%-yksikköä
Määrä, jolla
kerrytettävissä
oleva rahamäärä
ylittää
kirjanpitoarvon,
miljoonaa euroa
-11,0
-10,4
-1,2
0,0
-1,3
-2,6–0,0
-17,2
-18,3
-2,7
0,0
-3,0
-3,6–0,0
-13,3
-15,8
-0,9
0,0
-1,0
-1,3–0,0
6,6
7,3
0,7
0,0
0,8
0,0–1,0
221,0
551,5
12,2
0,0
15,6
0,0–6,9
Suomi
Ruotsi
Norja
Tanska
Keski-Eurooppa
Itä-Eurooppa
Määrä, jolla
kerrytettävissä
oleva rahamäärä
ylittää
kirjanpitoarvon,
%-yksikköä
> 100
> 100
0–20
0
0–20
0–20
14
15
16
17
18
19
20
6. LIIKETOIMINTAHANKINNAT
2016
Vuonna 2016 Cramo teki yhden yrityshankinnan. 1. huhtikuuta 2016. Cramo
osti Kurottaja- ja Kuljetuspalvelu Parviainen Oy:n liiketoiminnan.
Vuonna 2004 perustettu Kurottaja- ja Kuljetuspalvelu Parviainen Oy on
Suomen suurin yksityinen kurottajapalveluita tarjoava yritys. Parviaisen
toiminta on keskittynyt pääasiassa Etelä-Suomeen. Yhtiön liikevaihto
vuonna 2015 oli noin kolme miljoonaa euroa. Parviaisen 23 työntekijää
siirtyivät vanhoina työntekijöinä Cramon palvelukseen.
Konsernin liikevaihto olisi ollut noin 0,8 miljoonaa euroa suurempi ja
EBITA-liikevoitto noin samalla tasolla, jos hankinta olisi suoritettu 1.1.2016.
Hankintaan sisältyy noin 0,6 miljoonaa euroa ehdollista
kauppahintavastiketta, joka maksetaan kaupan jälkeisen taloudellisen
suoritumisen perusteella. Aikaisempiin yrityshankintoihin liittyvää
ehdolliseen kauppahintavastikkeeseen liittyvää velkaa on maksettu
tilikaudella 2016 0,6 miljoonaa euroa. Yhteensä yrityshankintojen
ehdolliseen vastikkeeseen liittyvää velkaa on tilinpäätöspäivän lopussa
taseessa jäljellä 1,1 miljoonaa euroa.
2015
Tiedot hankituista liiketoiminnoista on esitetty yhteenlaskettuina, koska
mikään niistä ei ole yksitellen tarkasteltuna olennainen. Yksittäisiä
kauppahintoja ei ole esitetty erikseen, koska mikään niistä ei ole yksitellen
tarkasteltuna olennainen.
Cramo osti 4.2.2015 Vuokra-Pekat Oy:n osakekannan.
Vuonna 2004 perustettu Vuokra-Pekat Oy on vahva paikallinen
yleislaitevuokraamo Etelä-Suomessa. Yhtiön erityisosaamisaluetta on
vuokrausliitännäinen pölynhallinta, jossa se on myös markkinajohtaja
Suomessa. Pölynhallintapalvelu täydentää erinomaisesti Cramon
vuokrausliitännäisten palvelujen tarjontaa koko maassa. Vuokra-Pekkojen
liikevaihto vuonna 2014 oli noin 4,8 miljoonaa euroa, kannattavuus hyvä ja
työntekijöiden määrä 20.
Cramo ilmoitti 13.2.2015 vahvistavansa asemaansa Gotlannin saaren
alueella Ruotsissa ostamalla Visby Hyrmaskiner AB:n (VHM) koko
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
21
vuokrausliiketoiminnan ja kaluston. Kauppa astui voimaan 1.4.2015.
VHM muutettiin hankinnan yhteydessä Cramon yrittäjävetoiseksi
toimipisteeksi. VHM:n liikevaihto vuonna 2013 oli noin 2,3 miljoonaa
euroa. Vuonna 1998 perustetulla, Visbyn keskustassa sijaitsevalla VHM:lla
on vahva asema paikallisilla vuokrausmarkkinoilla. Yhtiö tarjoaa laajan
valikoiman vuokrakoneita ja -laitteita rakennusliikkeille ja urakoitsijoille
Gotlannin saaren alueella.
Cramo osti 22.12.2015 MDS Raumsysteme -yhtiön siirtokelpoisten
tilojen vuokrausliiketoiminnan, johon kuului noin 180 siirtokelpoista
tilaa ja yhtiön asiakassopimukset. Kaupasta syntyi 136 tuhannen euron
negatiivinen liikearvo, joka on esitetty liiketoiminnan muissa tuotoissa.
Konsernin liikevaihto olisi ollut noin 0,8 miljoonaa euroa suurempi
ja EBITA-liikevoitto noin samalla tasolla, jos hankinnat olisi suoritettu
1.1.2015.
Hankintoihin sisältyy noin 1,0 miljoonaa euroa ehdollista
kauppahintavastiketta, joka maksetaan pääosin kaupan jälkeisen
taloudellisen suoritumisen perusteella. Tilikaudella 2015 ehdollisesta
kauppahinnasta on peruutettu 0,4 miljoonaa euroa, joten jäljellä oleva
ehdolliseen vastikkeeseen liittyvä velka on 0,6 miljoonaa euroa. Tämä on
kirjattu liiketoiminnan muihin tuottoihin. Aikaisempiin yrityshankintoihin
liittyvää ehdolliseen kauppahintavastikkeeseen liittyvää velkaa on
maksettu tilikaudella 2015 0,7 miljoonaa euroa. Aikaisempien kauppojen
ehdolliseen vastikkeeseen liittyvää velkaa on taseessa jäljellä 0,5
miljoonaa euroa.
Alla olevassa taulukossa on esitetty yhteenveto vuonna 2015
hankituista liiketoiminnoista. Alla olevat hankintamenot on
muunnettu euroiksi käyttäen hankinta-ajankohdan kurssia. Kurssierot
tilinpäätöspäivän kurssiin verrattuna ovat epäolennaisia.
KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
77
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
1
2
3
1 000 €
2016
1,000 €
2015
Luovutettu vastike
Käteisvastike
Ehdollinen vastike
Vastike yhteensä
3 517
600
4 117
Luovutettu vastike
Käteisvastike
Ehdollinen vastike
Vastike yhteensä
6 750
1 000
7 750
4
5
Hankituista varoista ja vastattavaksi
otetuista veloista kirjatut määrät
Hankituista varoista ja vastattavaksi
otetuista veloista kirjatut määrät
6
Yksilöitävissä olevat varat
Yksilöitävissä olevat varat
7
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet
Asiakassuhteet
Kilpailukieltosopimukset
Aineettomat hyödykkeet yhteensä
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet
Asiakassuhteet
Toimipisteverkko
Kilpailukieltosopimukset
Aineettomat hyödykkeet yhteensä
8
9
10
11
380
344
724
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Koneet ja kalusto
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
yhteensä
3 300
Pitkäaikaiset varat yhteensä
4 024
Yksilöitävissä olevat varat yhteensä
4 024
3 300
12
13
14
15
16
17
18
19
Vastattavaksi otettavat velat
Korolliset velat
Osto- ja muut velat
Vastattavaksi otettavat velat yhteensä
Yksilöitävissä oleva nettovarallisuus
yhteensä
Liikearvo
171
112
283
3 741
376
20
728
457
332
1 517
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Koneet ja kalusto
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
yhteensä
7 527
Pitkäaikaiset varat yhteensä
9 044
7 527
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus
Myynti- ja muut saamiset
Rahavarat
38
586
134
Lyhytaikaiset varat yhteensä
758
Yksilöitävissä olevat varat yhteensä
9 802
Vastattavaksi otettavat velat
Laskennalliset verovelat
Korolliset velat
Osto- ja muut velat
Vastattavaksi otettavat velat yhteensä
721
832
1 074
2 627
Yksilöitävissä oleva nettovarallisuus
yhteensä
7 175
21
22
Liikearvo
Negatiivinen liikearvo (tuloutettu)
23
711
-136
24
25
26
27
7. YHTEISYRITYKSET
28
Täsmäytyslaskelma
29
1 000 €
Yhteenveto
30
31
32
33
Kirjanpitoarvo 1.1.
Tilikauden voitto/tappio
Muut laajan tuloksen erät
Kirjanpitoarvo 31.12.
Konsernin osuus yhteisyrityksestä (50 %)
Transaktiokustannukset
Investoinnin kirjanpitoarvo
Fortrent
Fellesutleie AS
Total
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2 801
2 663
6 695
12 159
6 080
1 091
7 171
6 086
780
-4 065
2 801
1 401
1 091
2 492
233
-4
13
242
121
238
9
-15
233
116
121
116
3 034
2 659
6 708
12 401
6 200
1 091
7 292
6 324
789
-4 080
3 034
1 517
1 091
2 608
34
Fortrent on Venäjällä ja Ukrainassa toimiva rakennuskoneiden- ja
laitteiden vuokrausyritys. Yhtiön omistajuus ja hallinta on jaettu Cramon ja
Ramirentin kesken tasan 50/50. Cramo esittää osuutensa yhteisyrityksen
tuloksesta konsernin tuloslaskelmassa käyttökatteen (EBITDA) yläpuolella
pääomaosuusmentelmällä.
Cramo ja Ramirent ovat myöntäneet yhteisyritykselle lainan, josta
tilikauden 2016 lopussa on jäljellä 25,9 miljoonaa euroa. Tilikaudella 2016
Fortrent on lyhentänyt lainoja 4,7 (4,8) miljoonalla eurolla.
Lisäksi tilikauden viimeisellä neljänneksellä lainojen
uudelleenluokittelun seurauksena Fortrent käsittelee osan
78
valuuttamääräisten lainojen kurssieroista tulosvaikutteisesti aiemman
oman pääoman kirjauksen sijaan (nettosijoituskäsittely). Muutoksen
seurauksena Fortrentin tulos parani 1,0 miljoonaa euroa.
Lisäksi konserni omistaa 50 prosenttia yhteisyrityksestä Fellesutleie
AS. Yhtiö harjoittaa vuokrausliiketoimintaa Norjassa. Cramo esittää
osuutensa yhteisyrityksen tuloksesta pääomaosuusmenetelmällä
käyttökatteen (EBITDA) yläpuolella.
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
Fortrent
1
Fellesutleie AS
1 000 €
Taseen yhteenveto
2016
2015
2016
2015
Lyhytaikaiset varat
Rahavarat
Muut lyhytaikaiset varat pois lukien rahavarat
Lyhytaikaiset varat yhteensä
351
6 837
7 188
894
5 393
6 287
44
255
299
180
69
249
3
Muut lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset velat yhteensä
3 265
3 265
2 881
2 881
17
17
2
2
5
2
4
6
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo
Yrityshankintaan liittyvät aineettomat hyödykkeet
Muut pitkäaikaiset varat
Laskennalliset verosaamiset
Pitkäaikaiset varat yhteensä
5 421
4 760
24 513
2 287
36 981
4 321
4 440
21 462
2 144
32 367
4
223
8
4
223
9
Korolliset velat
Laskennalliset verovelat
Pitkäaikaiset velat yhteensä
25 852
2 893
28 745
30 533
2 439
32 972
45
45
185
53
237
Nettovarallisuus
12 159
2 801
242
233
7
10
11
12
13
Fortrentillä on vastuusitoumuksia 0,2 (0,1) milj. euroa.
14
1 000 €
Laajan tuloslaskelman yhteenveto
Liikevaihto
Materiaalit ja palvelut
Muut kulut
Poistot ja arvonalentumiset käyttöomaisuudesta
EBITA-liikevoitto/-tappio
Yrityshankinnoista aiheutuneet poistot ja
arvonalentumiset
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Tulos ennen varauksia ja veroja
Tuloverot
Tilikauden voitto/-tappio
Muut laajan tuloksen erät
Tilikauden laaja tulos
Fortrent
15
Fellesutleie AS
2016
2015
2016
2015
29 578
-9 615
-10 356
-6 477
3 130
30 503
-9 466
-10 898
-7 864
2 275
382
441
-389
-429
-7
11
-702
-724
1 196
2 900
-237
2 663
6 695
9 358
-758
-887
-87
543
237
780
-4 065
-3 285
16
17
18
19
20
1
-7
3
-4
13
9
-2
10
0
9
-15
-5
21
22
23
24
8. LASKENNALLISET VEROT
25
Laskennalliset verosaamiset ja verovelat on esitetty taseessa seuraavasti:
26
1 000 €
Laskennalliset verosaamiset
Laskennalliset verovelat
Laskennalliset verovelat (netto)
2016
2015
27
13 874
75 331
61 457
13 463
70 636
57 173
28
29
30
31
32
33
34
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
79
1
Muutokset laskennallisissa verosaamisissa ja veroveloissa tilikauden aikana:
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1000 €
Laskennalliset verosaamiset
Vahvistetut tappiot
Negatiivinen poistoero
Rahoitusleasing
Suojausrahaston arvostusero
Johdannaisinstrumentit
Sisäisen katteen eliminointi
Etuuspohjaiset eläkevelat
Muut väliaikaiset erot
Yhteensä
1.1.2016
Kirjattu tulosvaikutteisesti
8 047
913
252
1 664
47
873
552
1 115
13 463
-44
-118
8
183
183
Kirjattu muihin
laajan tuloksen
eriin
Ostetut /
myydyt
liiketoiminnot
277
-47
-76
Kurssierot
31.12.2016
-177
8 147
866
172
2 090
3
755
539
1 302
13 874
-4
426
Laskennalliset verovelat
Poistoerot
Rahoitusleasing
Johdannaisinstrumentit
Pitkäaikaisten varojen arvostaminen
käypään arvoon hankituissa
liiketoiminnoissa
Jakamattomat voittovarat
Muut väliaikaiset erot
Yhteensä
53 919
3 709
178
8 397
-906
-1
12 608
200
22
70 636
-967
125
129
6 777
Laskennalliset verovelat (netto)
57 173
6 594
Kirjattu tulosvaikutteisesti
-6
-15
4
-192
420
-1 415
-103
60 900
2 700
177
-378
-129
-378
-55
-1 702
11 134
325
95
75 331
-420
-378
-1 510
61 457
Kirjattu muihin
laajan tuloksen
eriin
Ostetut /
myydyt
liiketoiminnot
Kurssierot
31.12.2015
-293
13
3
8 047
913
252
1 664
47
873
552
1 115
13 463
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1 000 €
Laskennalliset verosaamiset
Vahvistetut tappiot
Negatiivinen poistoero
Rahoitusleasing
Suojausrahaston arvostusero
Johdannaisinstrumentit
Sisäisen katteen eliminointi
Etuuspohjaiset eläkevelat
Muut väliaikaiset erot
Yhteensä
1.1.2015
8 375
1 545
382
1 857
116
993
542
526
14 336
-35
-645
-133
-69
-120
24
596
-382
-193
-22
8
-7
-276
-215
Laskennalliset verovelat
Poistoerot
Rahoitusleasing
Johdannaisinstrumentit
Pitkäaikaisten varojen arvostaminen
käypään arvoon hankituissa
liiketoiminnoissa
Jakamattomat voittovarat
Muut väliaikaiset erot
Yhteensä
49 643
3 879
726
3 688
-248
-548
86
503
78
53 919
3 709
178
13 411
372
65
68 096
-1 567
-172
-45
1 108
685
79
771
2
662
12 608
200
22
70 636
Laskennalliset verovelat (netto)
53 760
1 490
771
938
57 173
215
30
31
32
33
34
Viron jakamattomista voittovaroista on tilikaudesta 2013 lähtien kirjattu
laskennallinen verovelka, joka vastaa puolta vuosittaisesta tuloksesta
osingonjakopolitiikan mukaisesti. Aikaisempien tilikausien jakamattomista
voittovaroista ei ole kirjattu laskennallista verovelkaa, koska voitonjako on
konsernin päätäntävallassa, eikä verovaikutuksen toteutumiseen johtava
voitonjako ole todennäköinen lähitulevaisuudessa.
Laskennallinen verosaaminen on kirjattu tytäryhtiöiden verotappioista
siihen määrään asti kuin on todennäköistä, että niitä voidaan hyödyntää
80
tulevia verotettavia tuloja vastaan. Konsernitilinpäätöksessä on jätetty
kirjaamatta laskennallista verosaamista 11 559 (13 551) tuhatta euroa
tappiollisten konserniyhtiöiden verotappioista.
Erittely muihin laajan tulokseen eriin liittyvistä veroista on esitetty
liitetiedossa 26.
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
9. RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KÄYVÄT ARVOT
1 000 €
31.12.2016
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Korolliset saamiset
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Johdannaisinstrumentit
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Rahavarat
Yhteensä
1
Käypään
arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat
rahoitusvarat /
Liite
-velat
2
Hankintamenoon
jaksotettavat
lainat ja
saamiset
Suojauslaskennan
alaiset
johdannaiset
Kirjanpitoarvo
Käypä
arvo
12 926
1 316
12 926
1 316
12 926
883
120 346
9 099
143 687
883
120 346
9 099
144 570
Käyvän
arvon
hierarkia
3
4
5
11
11
2
-
6
7
10
11
13
883
883
2
2
9 099
8
9
10
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat
Johdannaisinstrumentit
Muut pitkäaikaiset velat
15
10
17
347 858
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat
Johdannaisinstrumentit
15
10
Ostovelat ja muut velat
18
Yhteensä
347 858
10 451
2 710
350 717
10 451
48 245
48 245
250
48 245
250
86 285
86 285
10 451
2 710
250
250
485 098
10 451
2
2
-
2
2
11
12
13
14
-
15
495 799
16
1 000 €
31.12.2015
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Korolliset saamiset
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Käypään
arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat
rahoitusvarat /
Liite
-velat
11
11
17
Hankintamenoon
jaksotettavat
lainat ja
saamiset
Suojauslaskennan
alaiset
johdannaiset
15 267
1 436
18
Kirjanpitoarvo
Käypä
arvo
15 267
1 436
15 267
Käyvän
arvon
hierarkia
2
-
19
20
21
22
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Johdannaisinstrumentit
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Rahavarat
Yhteensä
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat
Johdannaisinstrumentit
Muut pitkäaikaiset velat
10
11
13
889
889
889
108 931
3 511
130 034
108 931
3 511
129 145
889
3 511
2
2
23
24
25
26
15
10
17
293 811
8 322
2 559
293 811
8 322
2 559
299 493
8 322
2
2
-
27
28
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat
Johdannaisinstrumentit
Ostovelat ja muut velat
Yhteensä
15
10
18
78 097
233
233
76 153
450 620
8 322
78 097
233
76 153
459 175
78 097
233
2
2
-
29
30
31
Johdannaisistrumentit
Valuuttatermiinien käyvät arvot määritetään käyttämällä
tilinpäätöspäivän termiinikursseja vastaavan pituisille sopimuksille.
Koronvaihtosopimusten käyvät arvot on määritetty tulevien
rahavirtojen nykyarvoon perustuvalla menetelmällä, jonka tukena
ovat tilinpäätöspäivän markkinakorot. Jos käytetään vastapuolen
hintanoteerausta, konserni laatii lisäksi oman tarkistuslaskelman
yleisesti hyväksyttyjä arvostusmenetelmiä käyttäen.
Korolliset saamiset ja velat
Saamisten ja lainojen käypä arvo pohjautuu diskontattuihin rahavirtoihin.
Diskonttokorkona on käytetty korkoa, jolla konserni saisi vastaavaa uutta
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
lainaa ulkopuolelta, tai tekisi uuden sijoituksen, tilinpäätöshetkellä.
Kokonaiskorko muodostuu riskittömästä korosta ja yrityskohtaisesta
riskipreemiosta. Rahoitusleasingsopimusten käypä arvo on laskettu
diskonttaamalla tulevat rahavirrat korolla, joka peilaa vastaavien
sopimusten korkoa.
32
33
34
Myynti- ja muut saamiset sekä osto- ja muut velat
Myynti- ja muiden saamisten sekä osto- ja muiden velkojen
alkuperäinen kirjanpitoarvo vastaa niiden käypää arvoa, koska
diskonttauksen vaikutus ei ole olennainen saamisten ja velkojen
maturiteetti huomioon ottaen.
KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
81
1
2
3
4
5
mutta kuitenkin tietoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle
ovat todettavissa joko suoraan (ts. hintana) tai epäsuorasti (ts. hinnoista
johdettuina).
• Tason 3 instrumenttien käyvät arvot puolestaan perustuvat
omaisuuserää tai velkaa koskeviin syöttötietoihin, jotka eivät
perustu todettavissa olevaan markkinatietoon (ei todettavissa olevat
syöttötiedot), vaan merkittäviltä osin johdon arvioihin ja niiden käyttöön
yleisesti hyväksytyissä arvostusmalleissa.
Käyvän arvon hierarkia käypään arvoon arvostetuista rahoitusvaroista
ja –veloista
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusinstrumentit jaotellaan seuraavan
kolmitasoisen käyvänarvon hierarkian mukaisesti.
• Hierarkian tason 1 käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten
omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomiin) hintoihin
toimivilla markkinoilla.
• Tason 2 instrumenttien käyvät arvot perustuvat merkittäviltä osin
muihin syöttötietoihin kuin tasoon 1 sisältyviin noteerattuihin hintoihin,
6
10. RAHOITUSRISKIEN HALLINTA
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Konsernin korkoriski liittyy ensisijaisesti pitkäaikaiseen
lainasalkkuun. Konserni on pääasiallisesti altistunut korkojen
rahavirtariskille, joka syntyy vaihtuvakorkoisista veloista. Tätä
tasapainottaa osaltaan kiinteäkorkoiset joukkovelkakirjalainat.
Tilinpäätöspäivänä 75,2 (62,4) prosenttia korollisista veloista on
johdannaisten vaikutus mukaan lukien kiinteäkorkoista. Tilikausien
2016 ja 2015 aikana konsernin lainat ovat olleet pääosin EURmääräisinä. Rahoitusleasingvelkojen valuuttajakauma on esitetty
myöhemmin tässä liitetiedossa. Rahoitussalkun korkosidonnaisuusaika
oli 3,8 (3,0) vuotta. Rahoituspolitiikan mukainen raja kiinteäkorkoisten
lainojen osuudelle koko lainasalkusta on 20–80 prosenttia sekä
korkosidonnaisuusajalle 1–4 vuotta.
Konserni hallinnoi korkojen rahavirtariskiä käyttämällä
koronvaihtosopimuksia rahoituspolitiikan puitteissa.
Koronvaihtosopimuksia käyttämällä saadaan tavoitteen
mukaisesti vaihtuvakorkoinen laina vaihdettua kiinteäkorkoiseksi.
Koronvaihtosopimusten nimellisarvo 31.12.2016 oli 130,0 (130,0)
miljoonaa euroa. Kaikkiin koronvaihtosopimuksiin sovellettiin IAS 39
mukaista suojauslaskentaa. Korkosuojausten erääntyminen on esitetty
myöhemmin tämän liitetiedon osana.
IFRS 7 -standardin mukaisen herkkyysanalyysin perusteella, jos
konsernin euromääräisten lainojen korkotaso 31.12.2016 olisi muiden
muuttujien pysyessä paikallaan ollut yhden prosenttiyksikön verran
korkeampi/matalampi, olisi vaikutus konsernin tulokseen ennen veroja
ollut -0,7/-0,9 (-1,3/-0,5) miljoonaa euroa, johtuen vaihtuvakorkoisten
lainojen ja korkosuojausten korkovirtojen muutoksesta. Korkotason
muutoksen vaikutus muihin laajan tuloksen eriin olisi ollut +5,9/
-5,9 (+5,6/-6,0) miljoonaa euroa johtuen suojauslaskennan alaisten
korkosuojausten markkina-arvon muutoksesta. Herkkyysanalyysi
esitetään seuraavassa taulukossa.
Konserni altistuu liiketoiminnassaan useille rahoitusriskeille:
markkinariskille (sisältäen valuuttariskin ja rahavirran korkoriskin),
luottoriskille ja likviditeettiriskille. Konsernin riskienhallinnan tavoitteena
on minimoida rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset
konsernin tulokseen, rahavirtoihin ja taseeseen sekä varmistaa riittävä
maksuvalmius. Konserni käyttää johdannaisinstrumentteja tiettyjen
riskipositioidensa suojaamiseen.
Riskienhallinnan toteutuksesta vastaa konsernin keskitetty
rahoitustoiminto. Konsernin rahoitustoiminto tunnistaa, arvioi ja
suojaa rahoitusriskejä tiiviissä yhteistyössä operatiivisten yksiköiden
kanssa hallituksen hyväksymän rahoituspolitiikan mukaisesti.
Rahoitustoiminnon tavoitteena on varmistaa, että yhtiöillä on riittävästi
varoja harjoittaa liiketoimintaa kaikkina aikoina ilman rajoitteita,
tuottaa tarpeellisia rahoituspalveluja liiketoimintayksiköille, minimoida
rahoituskustannukset, hallita rahoitusriskejä (valuutta-, korko-,
maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriskit, luottoriskit sekä operatiiviset
riskit) sekä tuottaa johdolle säännöllisesti informaatiota konsernin ja sen
liiketoimintayksiköiden rahoituksellisesta tilanteesta ja riskeistä. Lisäksi
konsernin rahoitustoiminto seuraa aktiivisesti konsernin taloudellisten
kovenanttien toteuma-arvoja sekä ennakoi rahoituksellista liikkumavaraa
suhteessa kovenanttien maksimiarvoihin osana konsernin liiketoiminnan
suunnittelua.
MARKKINARISKI
Korkoriski
Markkinakorkojen muutoksilla on vaikutusta konsernin nettokorkoihin
sekä korollisten saamisten ja velkojen sekä johdannaissopimusten käypiin
arvoihin. Korkoriskin hallinnan tavoitteena on pienentää korkojen muutoksen
vaikutusta tuloslaskelmaan, taseeseen ja kassavirtaan ottaen myös huomioon
nettovelkaposition markkina-arvon.
22
23
24
25
26
2016
M€
Korkotason muutoksen vaikutus
Korolliset velat
Suojauslaskennan alaiset korkojohdannaiset
Yhteensä
2015
Muut laajan
tuloksen erät
Tuloslaskelma
Muut laajan
tuloksen erät
Tuloslaskelma
+ 1%
- 1%
+ 1%
- 1%
+1%
-1%
+1%
-1%
-1,7
0,9
-0,7
-0,9
-0,9
5,9
5,9
-5,9
-5,9
-2,0
0,7
-1,3
0,2
-0,7
-0,5
5,6
5,6
-6,0
-6,0
27
28
29
30
31
32
33
34
Koska konsernilla ei ole merkittäviä korollisia varoja, konsernin tuotot
ja operatiiviset kassavirrat eivät olennaisesti altistu markkinakorkojen
vaihtelulle. Korolliset velat ja niiden keskimääräiset korkokannat esitetään
liitetiedossa 15.
Valuuttariski
Konserni toimii kansainvälisesti ja on siten altistunut
valuuttakurssivaihteluista aiheutuville riskeille. Konsernin
merkittävimmät valuuttapositiot muodostuvat Ruotsin, Norjan ja Tanskan
kruunu -määräisistä eristä. Valuuttakurssiriski syntyy pääasiassa
nettosijoituksista ulkomaisiin tytäryrityksiin (muuntoeroriski) sekä taseen
valuuttamääräisistä eristä.
Konsernin sisäisen rahoituksen sekä taseen valuuttamääräisistä eristä
syntyvää valuuttakurssiriskiä suojataan ensisijaisesti valuuttatermiineillä,
joiden erääntyminen on esitetty tämän liitetiedon taulukoissa. Näihin
johdannaisiin ei sovellettu tilikaudella suojauslaskentaa, vaan käyvän arvon
muutos kirjattiin tulosvaikutteisesti.
82
Konserniyhtiöiden myynti tapahtuu kunkin yksikön toimintavaluutassa
eikä konserni tältä osin altistu merkittäville valuuttakurssiriskeille.
Konsernin ostot tapahtuvat sekä euroissa että paikallisissa valuutoissa.
Ostoista aiheutuva valuuttakurssiriski katsotaan tuloksen kannalta niin
vähäiseksi, että rahoituspolitiikan mukaisesti tulevia ostoja ei suojata.
IFRS 7 -standardin edellyttämä herkkyysanalyysi havainnollistaa
konsernin tuloksen ja oman pääoman herkkyyttä valuuttakurssien
muutokselle. Konsernin valuuttakurssimuutoksille avoin europositio
muita toiminnallisia valuuttoja kohtaan syntyy ostoveloista, muissa kuin
paikallisvaluutassa olevista leasingvastuista sekä konsernirahoituksen
avoimesta positiosta.
Oheisessa taulukossa on esitetty konsernin avoin positio sekä
herkkyysanalyysin mukaiset vaikutukset konsernin omaan pääomaan.
Herkkyysanalyysi perustuu euron 10 prosentin muutokseen konsernin
kaikkia toimintavaluuttoja vastaan.
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
1 000 €
31.12.2016
1
SEK
DKK
NOK
Muut valuutat
Yhteensä
2
Muuntoeroriski ja suojaukset
Muuntoeroriskille altis nettoinvestointi
Avoin positio
413 074
413 074
40 951
40 951
19 164
19 164
19 552
19 552
492 741
492 741
3
4
Herkkyysanalyysi, +/- 10%
valuuttakurssin muutos euroa vastaan
Muuntoero
Yhteensä
5
+/- 41 307
+/- 41 307
+/- 4 095
+/- 4 095
+/- 1 916
+/- 1 916
+/- 1 955
+/- 1 955
+/- 49 274
+/- 49 274
6
7
1 000 €
31.12.2015
Muuntoeroriski ja suojaukset
Muuntoeroriskille altis nettoinvestointi
Avoin positio
8
SEK
DKK
NOK
Muut valuutat
Yhteensä
9
375 445
375 445
11 721
11 721
28 508
28 508
17 906
17 906
433 580
433 580
10
11
Herkkyysanalyysi, +/- 10%
valuuttakurssin muutos euroa vastaan
Muuntoero
Yhteensä
12
+/- 37 545
+/- 37 545
+/- 1 172
+/- 1 172
+/- 2 851
+/- 2 851
+/- 1 791
+/- 1 791
+/- 43 358
+/- 43 358
13
14
Vuosina 2016 ja 2015 Cramo ei ole käyttänyt rahoitusinstrumentteja
tytäryhtiöihin tehdyn muun kuin euromääräisen nettoinvestoinnin
suojaamiseksi.
Tilikaudella 2016 muun kuin euromääräisten nettoinvestointien
muuntoeroja kertyi SEK-määräisistä nettoinvestoinneista -14,7 (7,7)
miljoonaa euroa, DKK-määräisistä -0,0 (-0,0) miljoonaa euroa, NOK-
määräisistä1,6 (-1,7) miljoonaa euroa ja muun valuutan määräisistä
yhteensä -0,5 (0,9) miljoonaa euroa. Näiden lisäksi yhteisyritys
Fortrentin kautta tulevaa muuntoeroa kertyi 3,3 (-2,0) miljoonaa euroa.
Kumulatiivisesti muihin laajan tuloksen eriin on kirjattu kaikista yhteensä
-36,7 (-26,4) miljoonaa euroa.
15
16
17
18
1 000 €
31.12.2016
Transaktioriski ja suojaukset
Transaktiopositio
Suojaukset
Avoin positio
SEK
DKK
NOK
Muut valuutat
Yhteensä
-43 852
39 497
-4 355
36 166
-34 088
2 078
36 325
-31 325
5 000
13 127
-11 266
1 862
41 765
-37 181
4 584
19
20
21
22
Herkkyysanalyysi, +/- 10%
valuuttakurssin muutos euroa vastaan
Transaktiopositio
Suojaukset
Yhteensä
23
+/- 4 385
+/- 3 950
+/- 436
+/- 3 617
+/- 3 409
+/- 208
+/- 3 632
+/- 3 132
+/- 500
+/- 1 313
+/- 1 127
+/- 186
+/- 4 177
+/- 3 718
+/- 458
24
25
26
1 000 €
31.12.2015
Transaktioriski ja suojaukset
Transaktiopositio
Suojaukset
Avoin positio
SEK
DKK
NOK
Muut valuutat
Yhteensä
-8 998
7 617
-1 381
40 976
-37 252
3 724
44 167
-42 643
1 524
9 514
-7 622
1 892
85 659
-79 900
5 759
27
28
29
30
Herkkyysanalyysi, +/- 10%
valuuttakurssin muutos euroa vastaan
Transaktiopositio
Suojaukset
Yhteensä
31
+/- 890
+/- 762
+/- 138
+/- 4 098
+/- 3 725
+/- 372
+/- 4 417
+/-4 264
+/- 152
+/- 951
+/- 762
+/- 189
+/- 8 566
+/- 7 990
+/- 576
32
33
Hintariski
Konsernilla on vähäinen määrä noteeraamattomia osakkeita, jotka eivät muodosta merkittävää hintariskiä. Konserni ei ole altistunut hyödykeriskeille.
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
34
83
1
JOHDANNAISSOPIMUKSET
2
1 000 €
Johdannaissopimusten käyvät arvot 31.12.2016
3
4
5
Positiivinen
käypä arvo
Negatiivinen
käypä arvo
Netto
käypä arvo
813
633
-10 451
-9 818
Valuuttatermiinit
Koronvaihtosopimukset, rahavirran suojaus
Yhteensä
813
-180
-10 451
-10 631
Pitkäaikaisten johdannaissopimusten osuus
Lyhytaikaisten johdannaissopimusten osuus
813
-10 451
-180
-10 451
633
Positiivinen
käypä arvo
Negatiivinen
käypä arvo
Netto
käypä arvo
780
657
-8 322
-7 665
-8 322
657
6
7
8
JOHDANNAISSOPIMUKSET
9
10
11
12
13
1 000 €
Johdannaissopimusten käyvät arvot 31.12.2015
Valuuttatermiinit
Koronvaihtosopimukset rahavirran suojaus
Yhteensä
780
-123
-8 322
-8 445
Pitkäaikaisten johdannaissopimusten osuus
Lyhytaikaisten johdannaissopimusten osuus
780
-8 322
-123
14
15
16
17
18
19
1 000 €
Johdannaissopimusten nimellisarvot
Valuuttatermiinit
Koronvaihtosopimukset
Yhteensä
2016
2015
116 225
130 000
246 225
106 904
130 000
236 904
20
21
22
Yhtiön vuosina 2016 ja 2015 käyttämät johdannaissopimukset koostuivat
valuuttatermiineistä sekä koronvaihtosopimuksista. Kyseisiä sopimuksia
on käytetty konsernin rahoituspolitiikan mukaiseen suojaukseen.
Valuuttajohdannaisten käyvän arvon muutos on kirjattu tulosvaikutteisesti.
Suojauslaskentaan kuuluvien korkojohdannaisten käyvän arvon muutos on
kirjattu muihin laajan tuloksen eriin laskennallisella verolla vähennettynä.
Tilinpäätöshetken johdannaispositio vastaa hyvin tilikauden aikana ylläpidettyä
positiota.
Cramo tekee johdannaiskauppoja master netting agreement -sopimusten
puitteissa. Keskinäiset velat ja saamiset kunkin vastapuolen kanssa
selvitetään yleensä nettomaksuilla. Tietyissä luottoriskitapahtumissa,
kuten irtisanomistilanteessa, kaikki sopimusten puitteissa olevat avoimet
kaupat päätetään ja selvitetään maksamalla vain yksi nettosumma.
Netotussopimusten nojalla johdannaissopimuksia ei voida esittää
taseessa netotettuna. Seuraavassa taulukossa esitetään käyvät arvot
rahoitusinstrumenteistä, joihin sovelletaan edellä kuvattuja sopimuksia.
23
24
25
26
27
1 000 €
Johdannaisvarat
2016
2015
1 000 €
Johdannaisvelat
Bruttomäärinä taseessa esitetyt varat
Netotusjärjestelyn piirissä olevat erät
Yhteensä
801
-436
365
780
-587
193
Bruttomäärinä taseessa esitetyt velat
Netotusjärjestelyn piirissä olevat erät
Yhteensä
2016
2015
10 717
-436
10 281
8 445
-587
7 858
28
29
30
31
32
33
34
84
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
1 000 €
Johdannaissopimusten erääntymisaikataulu, 2016
Valuuttajohdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset
Johdannaissopimukset yhteensä
1
2017
2018
2019
2020
2021
2022+
Yhteensä
90 000
90 000
116 225
130 000
246 225
116 225
20 000
20 000
116 225
20 000
20 000
2
3
4
5
1 000 €
Johdannaissopimusten erääntymisaikataulu, 2015
Valuuttajohdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset
Johdannaissopimukset yhteensä
2016
2017
2018
2019
2020
2021+
Yhteensä
110 000
110 000
106 904
130 000
236 904
106 904
20 000
20 000
106 904
6
7
8
9
LUOTTORISKI
Konsernin politiikka määrittelee asiakkaiden, sijoitustransaktioiden ja
johdannaissopimusten vastapuolten luottokelpoisuusvaatimukset sekä
sijoitusperiaatteet. Konsernilla ei ole merkittäviä luottoriskikeskittymiä,
koska sillä on laaja asiakaskunta, joka on jakautunut maantieteellisesti
laajalle alueelle ja konserni luotottaa yrityksiä ja yksityishenkilöitä,
joilla on asianmukaiset luottotiedot. Konsernin luottoriskin
enimmäismäärä on saamisten ja muiden rahoitusvarojen käypä arvo
31.12.2016.
Myyntisaamisten erääntymisjakauma on esitetty liitetiedossa 11.
Myös luottotappioiden ja luottotappiovarausten määrät esitetään
liitetiedossa 11. Saamiset eivät sisällä merkittäviä riskikeskittymiä.
JÄLLEENRAHOITUS- JA LIKVIDITEETTIRISKI
Liiketoiminnan dynaamisen luonteen vuoksi konsernin rahoitustoiminto
hallinnoi konsernin likviditeettiriskiä varmistamalla rahoituksen
joustavuuden ja saatavuuden riittävillä sitovilla luottolimiiteillä. Konserni
käyttää useita rahoituslähteitä ja velat ovat pääsääntöisesti pitkäaikaisia.
Konsernilla on sitovia luottolimiittejä ja muita luottojärjestelyjä, joita
se voi käyttää tasapainottaakseen likviditeettiä. Tilinpäätöshetkellä
käyttämättömät sitovat luottolimiittit olivat yhteensä 206,1 (201,2)
miljoonaa euroa, joista pitkäaikaisia 190,0 (185,0) miljoonaa euroa ja
lyhytaikaisia 16,1 (16,2) miljoonaa euroa.
Pienentääkseen jälleenrahoitusriskiä konserni pyrkii hajauttamaan
lainojen erääntymisiä ja neuvottelee hyvissä ajoin tarpeen mukaan uusia
sitovia luottolimiittejä. Marraskuussa 2016 Cramo laski liikkeeseen
150 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan.
Joukkovelkakirjalaina erääntyy 28.2.2022, ja sen vuotuinen
kuponkikorko on 2,375 %. Samanaikaisesti Cramo teki vapaaehtoisen
takaisinostotarjouksen vuoden 2018 helmikuussa erääntyvän 100
miljoonan euron joukkovelkakirjan lainaosuuksista. Takaisinostotarjouksen
lopputuloksena Cramo lunasti käteiskaupalla nimellisarvoltaan yhteensä
83,7 miljoonan edestä lainaosuuksia. Lunastamattomat lainaosuudet
yhteismäärältään 16,3 miljoonaa euroa erääntyvät alkuperäisten
lainaehtojen mukaisesti helmikuussa 2018.
Alla olevassa taulukossa on esitetty rahoitusvelkojen ja
johdannaisinstrumenttien sopimusperusteinen maturiteettianalyysi.
Luvut kuvaavat diskonttaamattomia kassavirtoja. Maturiteettijakaumaan
on sisällytetty johdannaiset, joiden sopimuksiin perustuvien
juoksuaikojen tunteminen on välttämätöntä rahavirtojen ajoituksen
ymmärtämisen kannalta.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1 000 €
Rahoitusvelkojen takaisinmaksuaikataulu 31.12.2016
Johdannaiset
Valuuttatermiinit, kassasta maksut
Valuuttatermiinit, kassaan maksut
Koronvaihtosopimukset, kassasta maksut
Koronvaihtosopimukset, kassaan maksut
Johdannaiset, netto
Ostovelat ja muut korottomat velat
Rahoituslaitoslainojen lyhennykset ja rahoituskulut
Rahoitusleasingvelkojen lyhennykset ja rahoituskulut
Muut velat
Yhteensä
Alle 1 vuosi
-180
813
-1 647
-365
-1 379
-86 285
-37 892
-2 733
-10 644
-137 554
1-2 vuotta
-1 656
-289
-1 945
-26 966
-2 037
-207
-29 210
2-5 vuotta
-4 812
194
-4 618
Yli 5 vuotta
Yhteensä
-1 753
601
-1 152
-180
813
-9 868
141
-9 094
-194 067
-1 233
-148 506
-275
-195 300
-148 781
-86 285
-407 432
-6 278
-10 851
-510 846
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
85
1
2
3
4
5
6
7
8
1 000 €
Rahoitusvelkojen takaisinmaksuaikataulu 31.12.2015
Johdannaiset
Valuuttatermiinit, kassasta maksut
Valuuttatermiinit, kassaan maksut
Koronvaihtosopimukset, kassasta maksut
Koronvaihtosopimukset, kassaan maksut
Johdannaiset, netto
Ostovelat ja muut korottomat velat
Rahoituslaitoslainojen lyhennykset ja rahoituskulut
Rahoitusleasingvelkojen lyhennykset ja rahoituskulut
Muut velat
Yhteensä
Alle 1 vuosi
1-2 vuotta
2-5 vuotta
-123
780
-1 859
-2 229
-1 202
-2 229
-5 625
501
-5 124
-76 153
-66 523
-8 031
-10 772
-161 479
-6 965
-2 671
-8
-9 644
-148 965
-1 957
-204
-151 126
Yli 5 vuotta
Yhteensä
-3 390
1 452
-1 938
-123
780
-13 103
1 953
-10 493
-150 252
-1 519
-151 771
-76 153
-372 705
-14 178
-10 984
-474 020
9
10
11
12
13
14
15
16
PÄÄOMARAKENTEEN HALLINTA
Konsernin pääomarakenteen hallinnan tavoitteena on varmistaa
konsernin toimintaedellytykset kaikissa olosuhteissa sekä säilyttää
pääomakustannusten kannalta optimaalinen pääomarakenne. Hallitus
päättää pääomarakenteen tavoitteista ja konsernin rahoitustoiminto
seuraa pääomarakenteen kehittymistä säännöllisesti. Pääomarakenteen
tunnuslukuna seurataan nettovelkaantumisastetta (gearing) eli korollisen
nettovelan suhdetta omaan pääomaan. Konsernin eräänä keskeisenä
taloudellisena tavoitteena on pitää nettovelkaantumisaste alle 100%:n.
Tässä tavoitteessa onnistuttiin hyvin (31.12.2016: 74,5%, 31.12.2015:
75,1%).
Konsernin nettovelat olivat 31.12.2016 387,0 miljoonaa euroa.
Nettovelat olivat 31.12.2015 368,4 miljoonaa euroa, joten vuoden 2016
aikana nettovelat suurenivät 18,6 miljoonaa euroa.
Tunnuslukujen arvot on esitetty alla olevassa taulukossa.
1 000 €
2016
2015
Korolliset velat
396 103
371 908
Rahat ja pankkisaamiset
Korollinen nettovelka
9 099
387 004
-3 511
368 397
Oma pääoma
519 671
490 743
74,5
75,1
Nettovelkaantumisaste, %
17
18
19
20
21
11. PITKÄ- JA LYHYTAIKAISET SAAMISET
1 000 €
Pitkäaikaiset saamiset
Lainasaamiset yhteisyrityksiltä (kts. liite 30)
Eläkevarat (kts. liite 16)
Muut saamiset1
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä
2016
2015
12 926
47
1 301
14 274
15 267
33
1 403
16 703
116 937
3 410
15 905
136 252
104 027
4 905
21 550
130 482
22
23
24
25
26
27
28
29
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
1 Myytävissä olevat rahoitusvarat on epäolennaisen luonteensa vuoksi uudelleen luokiteltu alkuperäiseen hankintamenoon arvostettaviksi rahoitusvaroiksi ja ne esitetään osana muita
pitkäaikaisia saamisia. Vertailukauden 2015 pitkäaikaiset muut saamiset ovat kasvaneet oikaisun seurauksena 187 tuhatta euroa.
Myyntisaamiset ovat korottomia, ja niiden pääasialliset maksuehdot ovat
14-60 päivää.
Myyntisaamisten arvonalentumisia on kirjattu tuloslaskelmaan
yhteensä 2 255 (3 485) tuhatta euroa. Myyntisaamisten
arvonalentumisvaraus on muuttunut alla esitetyn taulukon mukaisesti.
Luottotappioriskiä on kuvattu tarkemmin liitteessä 10.
30
31
32
33
34
86
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
1
1 000 €
Myyntisaamisten arvonalentumisvarauksen
muutokset
2016
2015
2
1.1.
Kurssimuutokset
Tilikauden kulu (+) / tuotto (-)
31.12.
5 576
-3
-740
4 833
6 130
-19
-535
5 576
3
4
5
Tasearvot vastaavat parhaiten sitä rahamäärää, joka on luottoriskin
enimmäismäärä ottamatta huomioon vakuuksien käypää arvoa siinä
tapauksessa, että toiset sopimusosapuolet eivät pysty täyttämään
rahoitusinstrumentteihin liittyviä velvoitteitaan. Konsernin toimintatapoihin
ei kuulu vakuuksien hankkiminen myyntisaamisten ja muiden
saamisten osalta. Myynti- ja muut saamiset eivät sisällä merkittäviä
luottoriskikeskittymiä. Myyntisaamisten ja muiden saamisten käypä arvo ei
poikkea olennaisesti kirjanpitoarvosta.
Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät liittyvät laskuttamattoman
liikevaihdon jaksotukseen sekä etukäteen maksettuihin vuokra-,
vakuutus-, henkilöstö- ja leasingmenoihin.
6
7
8
9
1 000 €
Myyntisaamisten ikäjakauma
Erääntymättömät myyntisaamiset
1 – 30 päivää erääntyneet myyntisaamiset
31 – 60 päivää erääntyneet myyntisaamiset
61 – 90 päivää erääntyneet myyntisaamiset
91 – 180 päivää erääntyneet myyntisaamiset
Yli 180 päivää erääntyneet myyntisaamiset
Yhteensä
2016
2015
98 318
13 043
2 916
309
780
1 571
116 937
79 601
18 759
2 182
455
1 048
1 982
104 027
1 000 €
Myyntisaamisten valuuttajakauma
EUR
SEK
NOK
DKK
PLN
Muut
Yhteensä
10
2016
2015
31 218
61 162
11 594
9 011
1 617
2 335
116 937
27 640
56 811
9 985
5 588
1 729
2 274
104 027
11
12
13
14
15
Myyntisaamisissa ei ole riskikeskittymää, koska asiakasmäärä on suuri
ja myyntisaamiset ovat pääasiassa euro- sekä Ruotsin ja Norjan kruunun
määräisiä.
16
17
12. VAIHTO-OMAISUUS
18
1 000 €
2016
2015
Aineet, tarvikkeet ja myytävät tuotteet
Arvonalentumisvaraus
Yhteensä
8 817
-96
8 721
9 055
-92
8 963
19
Päättyneellä tilikaudella kirjattiin kuluksi 96 (92) tuhatta euroa,
jolla vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvo alennettiin vastaamaan sen
nettorealisointiarvoa. Arvonalentuminen on kirjattu tuloslaskelman
materiaaleihin ja palveluihin.
20
21
22
13. RAHAVARAT
1 000 €
2016
23
2015
Rahat ja pankkisaamiset
9 099
3 511
Yhteensä
9 099
3 511
Rahavarat koostuvat käteisestä rahasta sekä vaadittaessa nostettavissa
olevista pankkitalletuksista. Rahavaroihin luokitelluilla erillä on enintään
kolmen kuukauden maturiteetti hankinta-ajankohdasta lukien. Käytössä
olevat luottolimiitit esitetään lainojen ryhmässä taseen lyhytaikaisissa
veloissa.
Pankkisaamisten tuotto perustuu päivittäin vaihtuviin talletuskorkoihin.
Tilinpäätöshetkellä konsernilla oli 206,1 (201,2) miljoonaa euroa
käyttämättömiä sitovia luottolimiittejä, joiden osalta kaikki ennakkoehdot
olivat täyttyneet.
Rahavirtalaskelman rahavarat vastaavat taseen rahavaroja 31.12.2016
ja 31.12.2015.
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
87
1
14. OSAKEPÄÄOMA JA OMAN PÄÄOMAN RAHASTOT
2
1 000 €
Muutokset tilikaudella
3
4
Osakemäärä
Osakepääoma
Muut
rahastot
Yhteensä
1.1.2015
Osakemerkinnät
31.12.2015
43 903 554
717 740
44 621 294
24 835
24 835
322 837
3 459
326 297
347 672
3 459
351 132
Osakemerkinnät
31.12.2016
69 260
44 690 554
24 835
602
326 899
602
351 734
Cramo Oyj:llä oli tilikauden aikana voimassa osakepalkkiojärjestelmiä sekä
One Cramo osakesäästöohjelmia. Osakeperusteiset maksut on esitetty
liitteessä 29.
Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa ja
samansuuruiseen osinkoon. Tilinpäätöshetkellä osakepääoma oli kokonaan
maksettu ja rekisteröity.
Muut rahastot
Muut rahastot sisältävät osakkeiden merkintähinnan sekä vanhan
osakeyhtiölain aikana optio- tai muiden osakemerkintöjen yhteydessä
syntyneen preemion.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1 000 €
Muutokset tilikaudella
Suojausrahasto
1.1.2015
Rahavirran suojaukset
Käypään arvoon arvostuksesta syntyneet tappiot kaudella
Verot käypään arvoon arvostuksesta
31.12.2015
-8 162
1 281
-193
-7 074
Rahavirran suojaukset
Käypään arvoon arvostuksesta syntyneet voitot kaudella
Verot käypään arvoon arvostuksesta
31.12.2016
-1 924
426
-8 572
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Suojausrahasto
Konsernin rahavirran suojaukseen käytettävistä korkojohdannaisista kaikki
kuluu suojauslaskennan piiriin. Tehokas osuus käyvän arvon muutoksista
kirjataan suojausrahastoon. Tehottoman osuuden voitto tai tappio kirjataan
tuloslaskelman rahoitustuottoihin tai -kuluihin.
OSINGONJAKO
Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle tilikauden 2016 osingoksi 0,75
(0,65) euroa osakkeelta.
Muuntoerot
Muuntoerot sisältävät euroalueen ulkopuolisten tytäryhtiöiden
tilinpäätösten muuntamisesta syntyneet valuuttakurssierot.
Tilinpäätöshetkellä konserni ei ole suojannut mitään ulkomaisessa
valuutassa raportoitavaa omaa pääomaa.
15. KOROLLISET VELAT
1000 €
Pitkäaikaiset korolliset velat
Syndikoitu pankkilaina
Joukkovelkakirjalaina
Muut velat
Rahoitusleasingvelat
Yhteensä
Lyhytaikaiset korolliset velat
Muut velat
Rahoitusleasingvelat
Yritystodistukset
Yhteensä
Korolliset velat yhteensä
88
2016
Kirjanpitoarvo
183 189
161 089
202
3 378
347 858
Käypä arvo
183 189
163 949
202
3 378
350 718
2015
Kirjanpitoarvo
187 815
99 769
358
5 869
293 811
Kirjanpitoarvo
10 636
2 639
34 970
48 245
Kirjanpitoarvo
10 764
7 873
59 460
78 097
396 103
371 908
Käypä arvo
187 815
105 451
358
5 869
299 493
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
Lyhytaikaisten lainojen kirjanpitoarvot vastaavat olennaisilta osin käypiä
arvoja. Kaikki pankkilainat ovat vaihtuvakorkoisia, minkä vuoksi niiden
käypä arvo ei poikkea merkittävästi kirjanpitoarvosta.
Muut velat muodustuvat pääosin tililimiiteistä sekä osamaksuveloista.
Konsernilla oli tilinpäätöshetkellä nostettavissa olevia sitovia
luottolimiittejä yhteensä 206,1 (201,2) miljoonaa euroa, joista
pitkäaikaisia 190,0 (185,0) miljoonaa euroa ja lyhytaikaisia 16,1 (16,2)
miljoonaa euroa.
Marraskuussa 2016 Cramo laski liikkeeseen 150,0 miljoonan euron
suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Joukkovelkakirjalaina
erääntyy 28.2.2022, ja sen vuotuinen kuponkikorko on 2,375 %.
Samanaikaisesti Cramo teki vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen
vuoden 2018 helmikuussa erääntyvän 100,0 miljoonan euron
joukkovelkakirjan lainaosuuksista. Takaisinostotarjouksen
lopputuloksena Cramo lunasti käteiskaupalla nimellisarvoltaan
yhteensä 83,7 miljoonan edestä lainaosuuksia. Lunastamattomat
lainaosuudet yhteismäärältään 16,3 miljoonaa euroa erääntyvät
alkuperäisten lainaehtojen mukaisesti helmikuussa 2018.
1
2
3
4
5
6
7
1 000 €
Korollisten velkojen erääntymisaikataulu, 2016
Syndikoitu pankkilaina
Joukkovelkakirjalaina
Muut velat
Rahoitusleasingvelat
Yritystodistukset
Yhteensä
2017
10 636
2 639
34 970
48 245
2018
2019
2020
2021
36 638
146 551
16 146
202
1 970
1 169
240
18 318
1 169
36 878
2022+
144 944
146 551
144 944
Yhteensä
183 189
161 089
10 838
6 018
34 970
396 103
8
9
10
11
12
13
1 000 €
Korollisten velkojen erääntymisaikataulu, 2015
14
2016
2017
2018
2019
2020
2021+
Yhteensä
37 563
150 252
187 815
99 769
11 122
13 742
59 460
371 908
15
Syndikoitu pankkilaina
Joukkovelkakirjalaina
Muut velat
Rahoitusleasingvelat
Yritystodistukset
Yhteensä
10 764
7 873
59 460
78 097
156
2 577
99 769
202
1 891
1 164
237
2 733
101 862
1 164
37 800
150 252
16
17
18
19
20
Rahoitusleasingvelat
Konserni on tehnyt rahoitusleasingsopimuksia vuokrauskalustoon
liittyen. Nämä leasingsopimukset ovat kestoltaan keskimäärin kolmesta
viiteen vuotta. Rahoitusleasingvelat ovat pääosin muuttuvakorkoisia ja
sidottu 1-3 kuukauden markkinakorkoihin. Alla olevat taulukot kuvaavat,
kuinka rahoitusleasingsopimuksiin perustuvat vähimmäiskassavirrat
jakaantuvat ajallisesti sekä valuutoittain tilinpäätöshetkellä.
1 000 €
Rahoitusleasingvelat – vähimmäisvuokrien
kokonaismäärä
1 000 €
Rahoitusleasingvelat valuutoittain
2016
2015
24
SEK
NOK
EUR
Muut
Yhteensä
3 132
2 080
402
403
6 018
8 523
3 596
962
660
13 742
25
21
22
23
Yhden vuoden kuluessa
Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden
vuoden kuluttua
Yhteensä
Tulevaisuudessa kertyvät rahoituskulut
Rahoitusleasingvelkojen
vähimmäisvuokrien nykyarvo
2016
2015
2 733
8 006
3 544
6 277
6 124
14 130
259
388
28
6 018
13 742
29
26
27
30
Korollisten velkojen painotetut erääntymisajat ja
korkokannat
2016
Erääntymisaika
(vuotta)
Korkokanta, %
2015
Erääntymisaika
(vuotta)
31
Korkokanta, %
32
Pankkilainat poislukien koronvaihtosopimukset
Pankkilainat sisältäen koronvaihtosopimukset
Joukkovelkakirjalaina
Yritystodistukset
Rahoitusleasingvelat
Muut velat
Yhteensä (sisältäen koronvaihtosopimukset)
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
3,8
3,8
4,7
0,1
1,8
1,0
3,8
1,13
2,29
2,58
0,49
1,55
0,90
2,20
4,8
4,8
2,2
0,1
1,3
1,0
3,1
KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
1,27
2,09
4,50
0,49
1,73
0,90
2,43
89
33
34
1
16. ELÄKEVELVOITTEET
2
Eläkevelvoitteet on esitetty taseessa seuraavasti:
3
4
5
1 000 €
Taseeseen merkityt velat:
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt
Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet
Yhteensä
Varojen käypä arvo muuttunut tilikaudella seuraavasti:
2016
2015
1 470
140
1 610
1 659
48
1 707
47
47
33
33
6
7
Taseeseen merkityt varat:
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt (kts. liite 11)
Yhteensä
1 000 €
2016
2015
Kirjanpitoarvo 1.1.
Kurssierot
Maksetut etuudet
Korkotuotot
Uudelleen määrittämisestä johtuvat erät
Kirjanpitoarvo 31.12.
1 413
-54
-26
40
5
1 379
1 276
28
-27
32
103
1 413
Tuloslaskemaan merkitty kulu on määritetty seuraavasti:
8
1 000 €
9
Nettokorkotuotto (+) / -meno (-)
Yhteensä
10
11
12
13
Konsernilla on useita eläkejärjestelyjä, joiden ehdot ja käytännöt
riippuvat paikallisista olosuhteista konsernin toimintamaissa. Suurin osa
eläkejärjestelyistä on maksupohjaisia eläkejärjestelyjä. Konsernilla on
tilikauden päättyessä kaksi eläkejärjestelyä Saksassa ja Ruotsissa, jotka on
luokiteltu etuuspohjaisiksi eläkejärjestelyiksi.
Saksan eläkejärjestely on rahastoimaton ja eläkevelvoitteet ovat
konsernin omalla vastuulla. Eläkejärjestely koskee jo eläkkeelle jääneitä
työntekijöitä.
Ruotsin etuuspohjaiset eläkevelvoitteet koskevat jo eläkkeelle jääneitä
työntekijöitä. Eläkejärjestely on rahastoitu.
14
15
16
17
18
19
Taseen etuuspohjainen nettovelka määräytyy seuraavasti:
1 000 €
Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo
Varojen käypä arvo
Ylijäämä (-)/ Alijäämä (+)
Rahastoimattomien velvoitteiden nykyarvo
Nettovelka taseessa
2016
2015
1 426
-1 379
1 380
-1 413
47
1 470
1 517
-33
1 659
1 627
20
Etuuspohjainen velvoite on muuttunut tilikaudella seuraavasti:
21
1 000 €
2016
2015
Kirjanpitoarvo 1.1.
Kurssierot
Maksetut etuudet
Korkokulut
Uudelleen määrittämisestä johtuvat erät
Kirjanpitoarvo 31.12.
3 039
-52
-156
71
-6
2 897
3 094
30
-169
62
22
3 039
22
23
24
2016
2015
-31
-31
-30
-30
Uudelleen määrittämisestä johtuvat erät on kirjattu muihin laajan tuloksen
eriin seuraavasti:
1 000 €
2016
2015
Uudelleen määrittämisestä johtuvat erät:
Taloudellisten oletusten muutoksista
johtuvat vakuutusmatemaattiset voitot (-)
/ tappiot (+)
Kokemusperäiset voitot (-) / tappiot (+)
Yhteensä
157
-169
-11
-305
225
-81
Keskeiset vakuutusmatemaattiset oletukset olivat seuraavat:
%
Diskonttauskorko
Eläkkeiden nousuvauhti
2016
2015
1,47–2,50
2,00
2,02–3,00
2,00
25
26
27
28
29
30
31
32
Etuuspohjaisen velvoitteen herkkyys painotetuissa
keskeisissä oletuksissa tapahtuville muutoksille:
Oletuksen
muutos
Diskonttauskorko, %
Eläkkeiden nousuvauhti, %
Odotettavissa oleva elinikä
0,50
1,00
1 vuosi
Oletuksen
kasvun vaikutus
Oletuksen
vähentymisen vaikutus
Velvoite pienenee 5,3
Velvoite kasvaa 2,9
Velvoite kasvaa 8,1
Velvoite kasvaa 5,8
Velvoite pienenee 2,8
Velvoite pienenee 8,3
Diskonttaamattomien eläkevelvoitteiden oletettu maturiteetianalyysi:
1 000 €
31.12.2016
Järjestelyistä suoritettavat maksut
Vuoden kuluessa
244
1-2 vuoden
kuluessa
2-5 vuoden
kuluessa
Myöhemmin
kuin 5 vuoden
kuluessa
Yhteensä
235
649
2 168
3 296
33
34
Ruotsissa Alectan ITP-eläkejärjestelyt ovat monen työnantajan
määrittelemiä etuuspohjaisia järjestelyjä. Alectasta ei ole mahdollista
saada riittäviä tietoja työnantajan vastuiden ja etujen laskennasta, joten
eläkejärjestely on tilinpäätöksessä käsitelty maksupohjaisena järjestelynä.
90
Lisäksi Norjassa konsernilla on etuuspohjaisia lisäeläkejärjestelyjä,
joiden vaikutus ei ole merkittävä ja jotka on tästä syystä käsitelty
maksupohjaisina.
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
18. OSTO- JA MUUT VELAT
17. MUUT PITKÄAIKAISET VELAT
1 000 €
2016
2015
1 000 €
Saadut ennakot
Muut pitkäaikaiset velat1
Yhteensä
112
2 710
2 822
273
2 559
2 832
Ostovelat
Saadut ennakot
Siirtovelat
Muut lyhytaikaiset velat
Yhteensä
1 Muut pitkäaikaiset velat koostuvat pääasiassa osakepalkkiojärjelmän rahana
maksettavasta osuudesta sekä yrityshankintoihin liittyvästä ehdollisesta
kauppahintavelasta.
Omasta puolesta annetut vakuudet
Velat, joille annettu vakuuksia
Rahoitusleasingvelat
Annetut vakuudet
Pantit, rahoitusleasing
Muut vastuut
Investointisitoumukset
Muut vastuut
Konsernin osuus yhteisyritysten
vastuusitoumuksista
Yhden vuoden kuluessa
Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden
vuoden kuluttua
Yli viiden vuoden kuluttua
Yhteensä
69 930
14 943
46 977
16 356
148 205
63 432
12 607
47 310
12 721
136 070
Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät muodostuvat jaksotetuista
henkilöstökuluista ja asiakasbonuksista.
Ostovelkojen ja muiden velkojen käypä arvo ei poikkea olennaisesti
kirjanpitoarvosta.
2016
2
3
4
6
7
2015
6 018
13 741
15 166
34 983
53 874
1 344
24 995
1 182
90
65
2016
2015
29 434
29 284
59 575
9 665
98 674
55 919
4 903
90 106
8
Yllä mainittujen velkojen ehdot
• Ostovelat ovat korottomia ja niiden tavanomainen maksuaika on 14-60
päivää
• Muut lyhytaikaiset velat ovat korottomia ja niiden keskimääräinen
maksuaika on kolme kuukautta
9
10
11
12
20. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT
1 000 €
Yhteisyritysten vastuut katso liite 7.
1 000 €
Vuokravastuut, toimitilavuokrat
2015
5
19. VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
1 000 €
1
2016
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden
nettomyyntivoitto
Ehdollisten kauppahintavelkojen tuloutus
Toimitilojen vuokratuotot
Vakuutuskorvaukset
Muut tuotot
Yhteensä
13
2016
2015
14 704
9 309
396
752
480
2 526
13 462
676
427
1 591
17 398
14
15
16
17
18
19
1 000 €
Operatiiviset leasingvastuut
Yhden vuoden kuluessa
Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden
vuoden kuluttua
Yhteensä
20
2016
2015
10 394
10 335
10 259
20 653
12 795
23 130
Konserni on tehnyt operatiivisia leasingsopimuksia vuokrauskalustoon ja
ajoneuvoihin liittyen. Nämä leasing-sopimukset ovat kestoltaan enintään
5 vuotta.
21. MATERIAALIT JA PALVELUT
1 000 €
Jälleenvuokrauksen kustannukset
Myytyjä tavaroita vastaavat kustannukset
Korjaus- ja huoltokustannukset
Kuljetuskustannukset
Ulkopuoliset palvelut
Yhteensä
21
2016
2015
-32 284
-25 154
-51 967
-55 283
-74 714
-239 402
-35 427
-29 813
-50 784
-53 082
-67 513
-236 619
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
91
1
2
3
4
5
6
22. TYÖSUHDE-ETUUKSISTA AIHEUTUVAT KULUT
1 000 €
Palkat ja palkkiot
Irtisanomisen yhteydessä
suoritettavat etuudet
Osakeperusteiset maksut1
Sosiaaliturvasta aiheutuvat kulut
Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt
Yhteensä
2016
2015
-115 694
-107 084
-431
-2 202
-26 005
-11 498
-155 831
-1 510
-1 969
-23 580
-9 755
-143 899
7
1 Tilikaudella 2016 osakeperusteiset maksut sisältävät 261 (255) tuhatta euroa
irtisanomisen yhteydessä suoritettavia etuuksia, jotka on liitetiedossa esitetty
irtisanomisen yhteydessä suoritettavina etuuksina.
8
23. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT
9
1 000 €
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
2015
2 550
2 486
331
347
Tiedot konsernin johtohenkilöiden työsuhde-etuuksista esitetään
liitetiedossa 30 ja osakeperusteisiin maksuihin liittyvät tiedot esitetään
liitetiedossa 29. Yhteisyritykset, kts. liitetieto 7.
24. POISTOT JA ARVONALENTUMISET
Toimitilavuokrat
Toimitilojen muut kulut
Leasingkulut
Luottotappiot
Markkinointikulut
ICT
Vuokratyövoima
Muut henkilöstökulut
Muut hallinto- ja liiketoiminnan kulut
Yhteensä
1 000 €
2016
2015
-31 324
-12 470
-9 852
-2 255
-7 996
-10 234
-11 094
-12 381
-19 474
-117 081
-31 412
-11 973
-11 613
-3 485
-8 116
-10 010
-8 937
-10 537
-19 427
-115 510
15
16
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä
yhteisyrityksissä
2016
Tilintarkastajien palkkiot
Tilintarkastusyhteisö KPMG
Tilintarkastuspalkkiot
Veroneuvonta
Muut palvelut
Yhteensä
-395
-24
-72
-491
-400
-57
-56
-513
Muut tilintarkastusyhteisöt
Tilintarkastuspalkkiot
Veroneuvonta
Muut palvelut
Yhteensä
-27
-3
-2
-32
-28
Yhteensä
-523
-28
-541
Poistot aineellisista
käyttöomaisuushyödykkeistä
Poistot aineettomista hyödykkeistä
Yhteensä
Arvonalentumistappiot aineellisista
käyttöomaisuushyödykkeistä
Arvonalentumistappiot
aineettomista hyödykkeistä
Poistot ja arvonalentumistappiot
käyttöomaisuudesta
Yrityshankinnoista aiheutuneiden
aineettomien hyödykkeiden poistot
Yrityshankinnoista aiheutuneiden
aineettomien hyödykkeiden
arvonalentumistappiot
Yrityshankinnoista aiheutuneet poistot ja
arvonalentumistappiot
Poistot ja arvonalentumistappiot yhteensä
Poistot aineellisista
käyttöomaisuushyödykkeistä
Poistot aineettomista hyödykkeistä
Yrityshankinnoista aiheutuneiden
aineettomien hyödykkeiden poistot
Poistot yhteensä
Arvonalentumistappiot aineellisista
käyttöomaisuushyödykkeistä
Arvonalentumistappiot aineettomista
hyödykkeistä
Yrityshankinnoista aiheutuneiden
aineettomien hyödykkeiden
arvonalentumistappiot
Arvonalentumistappiot yhteensä
23
24
25
26
2016
2015
-102 695
-2 703
-105 397
-96 973
-2 475
-99 448
-6 145
-1 430
-419
-111 962
-100 878
-4 867
-8 114
-3 167
-8 034
-119 995
-8 114
-108 991
-102 695
-2 703
-96 973
-2 475
-4 867
-8 114
-110 264
-107 562
-6 145
-1 430
-419
-3 167
-9 731
-1 430
-119 995
-108 991
27
Poistot ja arvonalentumistappiot yhteensä
28
Vuonna 2016 kirjattiin EUR 3,6 miljoonaa arvonalentumistappioita
liikearvosta tai aineettomista hyödykkeistä liittyen Itä-Eurooppaan ja
Tanskaan. Vertailuvuonna ei kirjattu arvonalentumistappioita liikearvosta tai
aineettomista hyödykkeistä.
Lisäksi Itä-Euroopan ja Tanskan liiketoimintoihin kohdistui EUR 4,4
(0,0) miljoonaa aineellisten käyttöomaisuuden arvonalentumistappioita.
Liitetiedossa 5 esitellään liikearvon ja muiden taloudelliselta
vaikutusajaltaan rajoittamattomien aineettomien hyödykkeiden
arvonalentumistestaus.
29
30
31
32
33
34
92
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
25. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
1
1 000 €
2016
2015
Korkotuotot lainasaatavista ja rahavaroista
Valuuttakurssivoitot, ei suojauslaskennassa olevat valuuttajohdannaiset
Muut valuuttakurssivoitot
Muut rahoitustuotot
Rahoitustuotot
878
2 851
6 055
9 784
990
8 525
1 518
5
11 038
Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista rahoituslainoista
Korkokulut, rahoitusleasing
Nettokorkokulut rahavirran suojauksiksi määritellyistä korkojohdannaisista
Valuuttakurssitappiot, ei suojauslaskennassa olevat valuuttajohdannaiset
Muut valuuttakurssitappiot
Korollisiin velkoihin liittyvät järjestely- ja varauspalkkiot
Muut rahoituskulut
Rahoituskulut
-7 658
-162
-2 937
-5 651
-3 533
-1 517
-177
-21 633
-8 050
-510
-3 030
-5 826
-4 881
-1 565
-99
-23 961
Rahoitustuotot ja -kulut, netto
-11 849
-12 923
Konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti suojauslaskentaan kuuluvina
rahavirran suojauksina käytetään koronvaihto-sopimuksia, joiden määrä,
maturiteetti ja muut ehdot vastaavat suojauskohteen ehtoja. Siten
suojaus on täysin tehokas. Tilikauden aikana ei ole kirjattu tehottomuutta
rahavirran suojauksista.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
26. TULOVEROT
14
1 000 €
Tuloslaskelmaan kirjatut verot
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero
Edellisten tilikausien verot
Laskennallisten verojen muutos
Tuloverot yhteensä
2016
2015
15
-11 591
-102
-6 594
-18 287
-11 922
-663
-1 490
-14 075
16
17
18
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden
uudelleen määrittämisestä johtuvat erät
Suojausrahaston muutos
Osuus yhteisyritysten laajan tuloksen eristä
Likvidaatiosta syntyneen muuntoeron
siirtäminen tuloslaskelmaan
Muuntoerojen vaikutus
Yhteensä
Ennen veroja
11
-1 924
3 348
-267
-13 347
-12 179
2016
Verovaikutus
6
-426
-420
Verojen jälkeen
Ennen veroja
5
-1 498
3 348
80
1 281
-2 040
-267
-13 347
-11 759
6 778
6 099
2015
Verovaikutus
-22
-193
19
Verojen jälkeen
59
1 088
-2 040
20
21
22
23
-215
6 778
5 885
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
93
1
2
Efektiivisen verokannan täsmäytys
Tuloslaskelman verokulun ja konsernin kotimaan 20 %:n (2015 20%) verokannalla laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma:
1 000 €
3
Voitto ennen veroja
4
Vero laskettuna kotimaan yhtiöverokannalla
Ulkomaisten tytäryhtiöiden poikkeavat verokannat +/Edellisten tilikausien verot
Verokantojen muutos
Verovapaat tulot
Vähennyskelvottomat kulut
Osuus yhteisyritysten tuloksesta veroilla vähennettynä
Verotukselliset tappiot, joista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista
Aiemmin kirjaamattomien verotuksellisten tappioiden käyttö
Laskennalliset verosaamiset aiemmin kirjaamattomista tappioista
Muut erät
Tuloverot tuloslaskelmassa
5
6
7
8
9
10
11
12
2016
2015
86 856
63 791
-17 371
-1 226
-102
33
163
-1 441
266
-17
453
1 034
-79
-18 287
-12 758
-734
-663
85
134
-525
79
-1 688
639
1 474
-118
-14 075
21,1
22,1
Konsernin efektiivinen verokanta, %
Laskennallisten verojen laskennassa käytettävät verokannat ovat muuttuneet seuraavasti: 2016: Slovakia 23 %:sta 21 %:iin (2015 Norja 27 %:sta 25 %:iin).
13
14
27. OSAKEKOHTAINEN TULOS
15
16
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden
tulos, 1 000 €
17
Osakkeiden lukumäärä
Ulkona olevien osakkeiden painotettu
keskiarvo
Liikkeeseen laskettujen optioiden ja
osakeohjelmien vaikutus
Laimennettu ulkona olevien
osakkeiden painotettu keskiarvo
18
19
20
21
22
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta
laskettu
Laimentamaton, €
Laimennusvaikutuksella oikaistu, €
2016
2015
68 569
49 715
44 444 804
44 067 946
231 057
193 064
44 675 861
44 261 010
1,54
1,53
1,13
1,12
28. MUUT EI-RAHAVIRTAVAIKUTTEISET OIKAISUT
23
24
25
26
Konsernilla on laimentavana osakkeiden määrää lisäävänä
instrumenttina osakeohjelmia. Konsernilla oli myös osakeoptioita
tilikauden 2015 päättymiseen asti, jolloin viimeinen optio-ohjelma raukesi.
Osakeoptioilla on laimentava vaikutus, kun osakeoptioiden merkintähinta
on alempi kuin osakkeen käypä arvo. Laimennusvaikutukseksi tulee se
määrä osakkeita, jotka joudutaan laskemaan liikkeelle vastikkeettomana,
koska optioiden merkitsemisestä saatavilla varoilla konserni ei voisi laskea
liikkeelle samaa määrää osakkeita käypään arvoon. Osakkeen käypä arvo
perustuu osakkeiden tilikauden keskimääräiseen hintaan.
Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön
osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos tilikauden aikana
ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla.
Laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta laskettaessa
otetaan huomioon kaikkien laimentavien potentiaalisten osakkeiden
osakkeiksi muuttamisesta johtuva laimentava vaikutus.
1 000 €
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden
nettomyyntivoitot
Osakeperusteiset maksut
Välillinen muuntoero siirretty tulokseen
likvidoinnin seurauksena
Ehdollisten kauppahintavelkojen tuloutus
Muut ei-rahavirtavaikutteiset oikaisut
Yhteensä
2016
2015
-14 704
1 002
-9 309
826
-267
80
-13 889
-396
79
-8 806
27
28
29
30
31
32
33
34
29. OSAKEPERUSTEISET MAKSUT
Tilikauden aikana konsernissa oli voimassa osakepalkkiojärjestelmiä sekä
One Cramo osakesäästöohjelmia. Viimeinen optio-ohjelma, optio-oikeudet
2011 raukesi 31.12.2015. Konsernilla on kaksi osakepalkkiojärjestelmää,
jotka se on ottanut käyttöönsä osana konsernin avainhenkilöiden kannustinja sitouttamisjärjestelmää. Vuonna 2012 päätetty osakepalkkiojärjestelmä
kattaa ansaintajaksot 2012, 2013 ja 2014 ja vuonna 2015 päätetty
osakepalkkiojärjestelmä ansaintajaksot 2015, 2016 ja 2017. One Cramo
osakesäästöohjelman tavoitteena on kannustaa konsernin työntekijöitä
yrityksen osakkeenomistajiksi. Viides One Cramo osakeohjelman säästökausi
alkoi 1. lokakuuta 2016.
Optio- ja osakeohjelmien vaikutus tulokseen
ja taloudelliseen asemaan
1 000 €
Tilikauden kulut, osakeperusteiset maksut
Tilikauden kulut, osakeperusteiset maksut,
osakkeina toteutettavat
Osakeperusteisista maksuista aiheutuva velka
31.12.2016
2 463
1 002
2 407
OPTIOT
Tilikauden aikana yhtiöllä ei ollut voimassaolevia optio-ohjelmia. Viimeinen
optio-ohjelma raukesi 31.12.2015. Optioiden tarkemmat ehdot on esitetty alla
olevassa taulukossa.
Optiot
Perustiedot
Optio-oikeudet
2011
Yhtiökokouspäivä
Alkuperäinen myöntämispäivä
Optioiden maksimimäärä, kpl
Merkittäviä osakkeita per optio, kpl
Alkuperäinen merkintähinta, €
Osinko-oikaisu
Merkintähinta 31.12.2015, €1
Merkintäaika alkaa, pvm (vapautuminen)
Merkintäaika päättyy, pvm (raukeaminen)
Enimmäisvoimassaoloaika, vuotta
Jäljellä oleva voimassaoloaika, vuotta
Henkilöitä 31.12.2015
24.3.2011
31.10.2011
1 000 000
1
7,30
Kyllä
5,43
1.10.2014
31.12.2015
4,2
Rauennut
1 Merkintähintaa alennetaan maksettujen osinkojen määrällä vuosittain.
94
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
1
Optiot
Tapahtumat 2015
Optio-oikeudet 2011
Merkintähinta, painotettu keskiarvo, €1
625 525
5,98
Optioiden määrät 1.1.2015
Kauden alussa ulkona olevat
Tilikauden muutokset
Kaudella myönnetyt
Kaudella menetetyt
Kaudella toteutetut
Kaudella rauenneet
Osakehinnan painotettu keskiarvo, €2
2
3
4
5
625 525
5,43
6
17,08
7
Optioiden määrät 31.12.2015
Kauden lopussa ulkona olevat
Kauden lopussa toteutettavissa olevat
8
-
9
1 Merkintähintana käytetty tilikauden alussa 31.12.2014 tilannetta. Tilikaudella menetettyjen optioiden osalta on painotettua merkintähintaa laskettaessa käytetty 31.12.2015 tilannetta ja
osakemerkintöjen osalta toteutunutta merkintähintaa.
2 Osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi tilikaudella tai sen aikana olleella merkintäjaksolla.
10
11
12
OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ
Konsernilla on kaksi osakepalkkiojärjestelmää, jotka se on ottanut
käyttöönsä osana konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja
sitouttamisjärjestelmää. Vuonna 2012 päätetty osakepalkkiojärjestelmä
kattaa ansaintajaksot 2012, 2013 ja 2014 ja vuonna 2015 päätetty
osakepalkkiojärjestelmä ansaintajaksot 2015, 2016 ja 2017. Järjestelmät
tarjoavat kohderyhmälle mahdollisuuden ansaita osakkeita palkkiona
ansaintajaksolle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.
Järjestelmien perusteella annetaan palkkiona yhteensä enintään
2.000.000 osaketta ansaintajaksoilta 2012-2017 sisältäen rahaosuuden,
joka tarvitaan palkkiosta avainhenkilöille aiheutuviin veroihin ja
veronluonteisiin maksuihin osakkeiden kirjaamishetkellä. Palkkiot
maksetaan avainhenkilöille noin kahden vuoden kuluttua palkkioiden
vahvistamisesta. Ansaintajaksolta 2013 palkkiot maksettiin tammikuussa
2016.
Osakepalkkiojärjestelmän perustiedot ja määrien muutokset on esitetty
alla olevissa taulukoissa. Koska osakepalkkion rahana maksettava osuus
katsotaan myös osakeperusteiseksi maksuksi, alla olevat määrät on
esitetty bruttomääräisinä eli osakekannustimien lukumääriin sisältyy sekä
osakkeina maksettava osuus että rahana maksettavan osuuden määrä
osakkeiksi muunnettuna.
13
14
15
16
17
18
19
20
Osakepalkkiojärjestelmä
Perustiedot
Osakkeiden maksimimäärä, kpl
Osinko-oikaisu
Myöntämispäivä
Ansaintajakso alkaa, pvm
Ansaintajakso päättyy, pvm
Osakkeiden vapautuminen, pvm
Oikeuden syntymisehdot
Enimmäisvoimassaoloaika, vuotta
Jäljellä oleva voimassaoloaika, vuotta
Henkilöitä 31.12.2016
Toteutustapa
Ansaintajakso 2013
Ansaintajakso 2014
Ansaintajakso 2015
Ansaintajakso 2016
14.4.2015
1.1.2015
31.12.2015
31.1.2018
EPS
Työssäolovelvoite
2,8
1,1
55
Käteinen ja osake
1 000 000
5.7.2016
1.1.2016
31.12.2016
31.1.2019
EPS
Työssäolovelvoite
2,6
2,1
66
Käteinen ja osake
1 000 000
15.4.2013
1.1.2013
31.12.2013
15.1.2016
EPS
Työssäolovelvoite
2,8
Rauennut
Käteinen ja osake
17.3.2014
1.1.2014
31.12.2014
31.1.2017
EPS
Työssäolovelvoite
2,9
0,1
52
Käteinen ja osake
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
95
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Osakepalkkiojärjestelmä
Tapahtumat 2016
1.1.2016
Kauden alussa ulkona olevat1
Ansaintajakso
20132
275 000
Ansaintajakso
20142
Ansaintajakso
20152
Painotettu jäljellä
Ansaintajakso oleva voimassa20162 oloaika, vuotta
308 000
316 000
21 500
27 000
252 000
9 000
286 500
289 000
243 000
14%
40 110
56%
162 563
80%
194 400
1
Tilikauden muutokset
Kaudella myönnetyt
Kaudella menetetyt
Kaudella toteutetut
Kaudella rauenneet
275 000
31.12.2016
Kauden lopussa ulkona olevat1
Saavutettu palkkiotavoite
Saavutettua palkkiotavoitetta vastaava osakemäärä
30%
82 500
1,5
10
11
1 Palkkiona saatavien osakkeiden maksimimäärä, jos 100 %:n tavoitetaso olisi saavutettu.
2 Osakkeiden lukumäärä on esitetty bruttomääräisenä eli se sisältää sekä osakkeina maksettavan osuuden että rahana maksettavan osuuden osakkeiksi muunnettuna.
12
13
14
15
16
Osakepalkkiojärjestelmä
Tapahtumat 2015
1.1.2015
Kauden alussa ulkona olevat1
Ansaintajakso
20122
266 000
Ansaintajakso
20132
Ansaintajakso
20142
Painotettu jäljellä
Ansaintajakso oleva voimassa20152 oloaika, vuotta
299 000
333 000
24 000
25 000
275 000
308 000
316 000
30 %
82 500
14 %
43 120
61 %
192 760
1
17
18
19
20
21
Tilikauden muutokset
Kaudella myönnetyt
Kaudella menetetyt
Kaudella toteutetut
Kaudella rauenneet
316 000
266 000
31.12.2015
Kauden lopussa ulkona olevat1
Saavutettu palkkiotavoite
Saavutettua palkkiotavoitetta vastaava osakemäärä
15 %
39 900
1,6
22
23
1 Palkkiona saatavien osakkeiden maksimimäärä, jos 100 %:n tavoitetaso olisi saavutettu.
2 Osakkeiden lukumäärä on esitetty bruttomääräisenä eli se sisältää sekä osakkeina maksettavan osuuden että rahana maksettavan osuuden osakkeiksi muunnettuna.
24
25
26
27
28
29
30
Käyvän arvon määrittäminen
Tilikaudella 2016 myönnettyjen osakepalkkioiden käyvän arvon
määrityksessä käytetyt keskeiset parametrit on esitetty vieressä olevassa
taulukossa. Omana pääomana maksettavan osuuden käypä arvo on
määritetty myöntämispäivänä ja se kirjataan kuluksi järjestelmän
ansaintajaksolle. Rahana maksettavan osuuden käypä arvo määritetään
uudelleen jokaisena raportointipäivänä ja se kirjataan kuluksi järjestelmän
ansaintajaksolle. Palkkion käyvän arvon kokonaismäärä perustuu 80
%:n tavoitetason saavuttamiseen sekä yhtiön 31.12.2016 tehtyyn arvioon
vapautuvien osakkeiden määrästä.
Osakepalkkiojärjestelmä
Arvostusparametrit
Ansaintajakso 2016
Osakkeen kurssi myöntämishetkellä, €
Osinkotuotto-oletus, €
Osakkeina maksettavan palkkion käypä arvo per osake, €
Rahana maksettavan palkkion käypä arvo per osake
31.12.2016, €
Käypä arvo yhteensä 31.12.2016, tuhatta €
18,61
1,36
17,25
23,79
3 642
31
32
33
34
96
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
OSAKESÄÄSTÖOHJELMA
One Cramo osakesäästöohjelman tavoitteena on kannustaa Cramokonsernin työntekijöitä ryhtymään yrityksen osakkeenomistajiksi sekä
palkita heitä yrityksen tavoitteiden mukaisesta toiminnasta. Tavoitteena on
myös vahvistaa yhteyttä Cramon osakkeenomistajien ja työntekijöiden välillä.
Viides One Cramo osakeohjelman säästökausi alkoi 1. lokakuuta 2016.
Säästökauden aikana osallistujat voivat säästää 2-5 % bruttokuukausipalkasta. Kunkin säästökauden kaikkien säästöjen kokonaismäärä voi olla
enintään 4 miljoonaa euroa. Säästöillä ostetaan osallistujille automaattisesti
Cramon osakkeita markkinahintaan neljännesvuosittain tulosjulkistuksen
jälkeen. Ohjelmaan osallistuva henkilö saa maksutta yhden lisäosakkeen
kutakin kahta ostettua säästöosaketta kohden, jos hän omistaa säästökaudelta hankitut säästöosakkeet määrätyn omistusjakson päättymiseen
asti. Lisäksi lisäosakkeiden saamisen edellytyksenä on osallistujan
työsuhteen voimassaolo omistusjakson päättymiseen asti. Lisäosakkeet
maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella
pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja
veronluonteisia maksuja.
Ensimmäinen säästökausi 2012-2013 päättyi 30.9.2013 ja siihen liittyvät
lisäosakkeet luovutettiin toukokuussa 2016. Toinen säästökausi 2013-2014
päättyi 30.9.2014 ja siihen liittyvät lisäosakkeet luovutetaan toukokuussa
2017.
IFRS2-standardin mukaisesti omana pääomana maksettavat lisäosakkeet arvostetaan käypään arvoon säästöosakkeiden hankintahetkellä.
Rahana maksettavan osuuden käypä arvo määritetään uudelleen jokaisena
raportointipäivänä. Osakesäästöohjelmien kulut kirjataan ansaintajaksoille,
jotka päättyvät noin kolmen vuoden kuluttua myöntämispäivästä.
Myöntämispäivä
Osakkeiden vapautumispäivä
Enimmäisvoimassaoloaika, vuotta
Jäljellä oleva voimassaoloaika, vuotta
Henkilöitä tilikauden päättyessä
Toteutustapa
2
3
4
5
6
7
8
Osakesäästöohjelman perustiedot ja määrien muutokset on esitetty alla olevissa taulukoissa.
One Cramo osakesäästöohjelma
Perustiedot
1
One Cramo
2012-2013
One Cramo
2013-2014
One Cramo
2014-2015
One Cramo
2015-2016
22.2.2013
15.5.2016
3,2
-
26.2.2014
15.5.2017
3,2
0,4
362
Käteinen ja osake
24.2.2015
15.5.2018
3,2
1,4
365
Käteinen ja osake
24.2.2016
15.5.2019
3,2
2,4
380
Käteinen ja osake
Käteinen ja osake
9
10
11
12
13
14
One Cramo osakesäästöohjelma
Tapahtumat 2016
One Cramo
2012-20131
1.1.2016
Kauden alussa ulkona olevat
25 445
One Cramo
2013-20141
One Cramo
2014-20151
23 091
One Cramo
2015-20161
15
16
17 748
17
Tilikauden muutokset
Kaudella myönnetyt
Kaudella menetetyt
Kaudella toteutetut
Kaudella rauenneet
821
24 624
2 246
1 600
16 301
855
18
19
20
31.12.2016
Kauden lopussa ulkona olevat
20 845
16 149
15 446
1 Palkkiona maksettavien lisäosakkeiden lukumäärä on esitetty bruttomääräisenä eli se sisältää sekä osakkeina maksettavan osuuden että rahana maksettavan osuuden
osakkeiksi muunnettuna.
21
22
23
One Cramo
osakesäästöohjelma
Tapahtumat 2015
1.1.2015
Kauden alussa ulkona olevat
Tilikauden muutokset
Kaudella myönnetyt
Kaudella menetetyt
Kaudella toteutetut
Kaudella rauenneet
31.12.2015
Kauden lopussa ulkona olevat
One Cramo
2012-20131
27 812
2 367
One Cramo
2013-20141
One Cramo
2014-20151
24 770
1 679
18 470
722
One Cramo osakesäästöohjelma
Arvostusparametrit
25 445
23 091
17 748
1 Palkkiona maksettavien lisäosakkeiden lukumäärä on esitetty bruttomääräisenä eli se
sisältää sekä osakkeina maksettavan osuuden että rahana maksettavan osuuden
osakkeiksi muunnettuna.
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
Käyvän arvon määrittäminen
Tilikaudella 2016 myönnettyjen One Cramo osakesäästöohjelman
lisäosakkeiden käyvän arvon määrityksessä käytetyt keskeiset parametrit
on esitetty alla olevassa taulukossa. Omana pääomana maksettavan
osuuden käypä arvo on määritetty myöntämispäivänä ja se kirjataan
kuluksi järjestelmän ansaintajaksolle. Rahana maksettavan osuuden
käypä arvo määritetään uudelleen jokaisena raportointipäivänä ja se
kirjataan kuluksi järjestelmän ansaintajaksolle. Palkkion käyvän arvon
kokonaismäärä perustuu yhtiön 31.12.2016 tehtyyn arvioon vapautuvien
osakkeiden määrästä.
Osakkeen kurssi myöntämishetkellä, €
Osakkeen kurssi kauden lopussa, €
Oman pääoman kustannus
Omistusjakso, vuotta
Rahoituskulu per osake, €
Osinkotuotto-oletus, €
Omana pääomana maksettavan osuuden käypä
arvo per osake, €
Rahana maksettavan osuuden käypä arvo per osake
31.12.2016, €
Käypä arvo yhteensä 31.12.2016, tuhatta €
One Cramo
2015–2016
20,30
23,79
8,30 %
2,9
1,26
2,15
13,10
23,79
261
KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
97
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
1
30. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
2
Konsernin lähipiiriin kuuluvat hallituksen ja konsernin johtoryhmän jäsenet
(johtoon kuuluvat avainhenkilöt), heidän läheiset perheenjäsenensä sekä
organisaatiot, joihin lähipiiriin kuuluvilla henkilöillä on määräysvalta tai
huomattava vaikutusvalta, tytäryhtiöt ja yhteisyritykset. Tytäryhtiöt on lueteltu
liitteessä 31 Konserniyritykset ja Yhteisyritykset liitteessä 7.
Lähipiiritapahtumina on esitetty sellaiset liiketoimet, jotka eivät
eliminoidu konsernitilinpäätöksessä.
Leif Gustafsson aloitti toimitusjohtajana 1.1.2016 Vesa Koivulan
siirtyessä eläkkeelle.
Toimitusjohtajan palkan ja palkkioiden perusteella on kirjattu tulosvaikutteisesti työntekijän eläkelain (TyEL, 395/2006) eläkekuluja 194,4
(95,7) tuhatta euroa. TyEL on osa suomalaista sosiaaliturvaa ja se on
luonteeltaan kollektiivinen järjestely, jossa työnantajalla ei ole suoraa
vastuuta eläkkeestä, vaan vastuu on koko eläkejärjestelmällä. TyELjärjestelyssä eläkkeiden rahoitus tapahtuu kahdella eri tavalla: osa
tulevaisuudessa maksettavista eläkkeistä rahastoidaan etukäteen, ja osa
rahoitetaan niin sanotun jakojärjestelmän kautta vasta silloin, kun kyseiset
eläkkeet maksetaan.
Konsernijohtajan eläkeiäksi on sovittu 65 vuotta. Lakisääteisen
eläkkeen lisäksi Cramo tarjoaa konsernijohtajalle sekä yhdelle konsernin
johtoryhmän jäsenelle vapaaehtoisen eläkevakuutuksen. Konsernijohtajan
toimisuhteen irtisanomisaika on 6 kuukautta, minkä aikana hän saa täyden
palkan. Mikäli työnantaja irtosanoo toimisuhteen, konsernijohtaja voi olla
oikeutettu 12 kuukauden palkkaa vastaavaan erorahaan.
Palkat ja palkkiot esittämistapaa lähipiiritapahtumissa on muutettu
suoriteperusteiseksi. Oikaisun seurauksena vertailukauden konsernin
johtoryhmän työsuhde-etuudet kasvoivat 351 tuhatta euroa. Työsuhteen
päättymisen jälkeisinä etuuksina on käsitelty vapaaehtoiset eläkejärjestelyt, jotka kaikki ovat maksupohjaisia eläkejärjestelyjä.
Osakeperusteiset maksut ovat konsernijohtajalle ja muulle johtoryhmälle myönnettyjen osakeohjelmien IFRS 2 mukaisia kulukirjauksia.
Osakeperusteiset maksut on esitetty liitetiedossa 29.
Cramo Oyj:n avainhenkilöiden osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä on ansaintajaksoina kalenterivuodet alkaen vuodesta 2012. Palkkiot
vuodelta 2013 maksettiin 15.1.2016 (2012: 8.1.2015). Konsernijohtajalle
ja muulle johtoryhmälle osakkeita jaettiin maksuttomana suunnattuna
osakeantina yhteensä 13 605 (8 344), minkä lisäksi palkkioita maksettiin
käteisenä yhteensä 268,3 (107,7) tuhatta euroa.
Cramo Oyj:n koko henkilöstön osakepohjainen One Cramo säätöohjelma alkoi vuonna 2012. Lisäosakkeet ensimmäiseltä säästökaudelta
2012-2013 maksettiin 16.5.2016. Konsernin johtoryhmälle osakkeita jaettiin
maksuttomana suunnattuna osakeantina yhteensä 462, minkä lisäksi
palkkioita maksettiin käteisenä yhteensä 9,8 tuhatta euroa.
Vuonna 2015 optio-ohjelma 2011 perusteella konsernijohtaja ja muu
johtoryhmä merkitsi yhteensä 3 910 uutta osaketta ja myi yhteensä 293 540
optiota.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1 000 €
Johdon työsuhde-etuudet
2016
2015
917
412
155
72
1 143
1 140
84
257
1 892
Toimitusjohtajan työsuhde-etuudet
Palkat, palkkiot ja luontoisedut
Irtisanomisen yhteydessä suoritettavat
etuudet
Työsuhteen päättymisen jälkeiset edut
Osakeperusteiset maksut
Yhteensä
Muun konsernijohdon työsuhde-etuudet
Palkat, palkkiot ja luontoisedut
Irtisanomisen yhteydessä suoritettavat
etuudet
Työsuhteen päättymisen jälkeiset edut
Osakeperusteiset maksut
Yhteensä
1 986
1 969
431
85
563
3 065
2
35
748
2 754
Konsernin johtoryhmän työsuhde-etuudet
yhteensä
4 208
4 646
Lähipiiriin kuuluvien kanssa suoritetut liiketoimet
Tatu Hauhio, johtaja, Itä-Eurooppa ja Cramo Finlandin toimitusjohtaja
on osakkaana Kiinteistö Oy Hosionrinteessä, jolle on maksettu
kiinteistövuokria 1 733 (1 733) tuhatta euroa perustuen markkinaehtoiseen
vuokratasoon.
Lähipiiriin kuuluville annetut lainat
1 000 €
Lainat yhteisyrityksille1
1.1.
Takaisinmaksut
Kertyneet korot
Saadut korot
31.12.
2016
2015
15 478
-2 340
362
-573
12 926
17 656
-2 389
443
-232
15 478
1 Fortrent Oy.
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
1 000 €
Hallituksen jäsenten etuudet
2016
2015
74
48
35
39
48
39
43
74
39
Hallituksen jäsenet:
Helene Biström, puheenjohtaja
Erkki Stenberg, varapuheenjohtaja
Perttu Louhiluoto
Peter Nilsson
Joakim Rubin
Raimo Seppänen
Caroline Sundewall
Aikaisemmat hallituksen jäsenet:
Eino Halonen
Leif Boström
Victor Hartwall
Yhteensä
1
1
328
38
39
39
40
50
40
1
360
Hallituksen palkkioista 90 (145) tuhatta euroa on maksettu Cramon
osakkeina.
98
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
31. KONSERNIYRITYKSET
1
Konserni muodostuu Cramo Oyj:stä sekä seuraavista tytäryhtiöistä.
2
3
Omistusosuus %
Tytäryhtiöt
Cramo AB
Cramo Adapteo AB
Cramo AG
Cramo Adapteo GmbH
Cramo A/S
Cramo AS
Cramo AS Estonia
Cramo Finance NV
Cramo Finland Oy
Cramo Kaliningrad OOO
Cramo New Holding AB
Cramo SK s.r.o.
Cramo s.r.o.
Cramo UAB
Construction Vehicles Karvina s.r.o.
SIA Cramo
Suomen Tähtivuokraus Oy
Cramo GmbH
Cramo GMBH & Co KG
Cramo Korlatolt Felelössegu Tarsasag
Cramo Scaffolding Oy
Cramo Services AB
Cramo Sp.zo.o
Ehitustööriist OÜ
Machine Forum Oy
Mupol Förvaltnings AB
Vuokra-Pekat Oy
Kotipaikka
Sollentuna
Sollentuna
Feldkirchen
Frankfurt
Glostrup
Oslo
Tallinna
Antwerpen
Vantaa
Kaliningrad
Sollentuna
Bratislava
Praha
Vilna
Karvina
Riika
Vantaa
Wien
Wien
Budapest
Kemi
Sollentuna
Varsova
Tallinna
Helsinki
Tukholma
Helsinki
Ruotsi
Ruotsi
Saksa
Saksa
Tanska
Norja
Viro
Belgia
Suomi
Venäjä
Ruotsi
Slovakia
Tsekin tasavalta
Liettua
Tsekin tasavalta
Latvia
Suomi
Itävalta
Itävalta
Unkari
Suomi
Ruotsi
Puola
Viro
Suomi
Ruotsi
Suomi
Emoyhtiö
Konserni
100
100
100
100
100
100
100
99,9
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4
5
6
7
8
100
9
10
11
12
13
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
14
15
16
17
18
19
Konsernilla on omistus seuraavissa yhteisyrityksissä. Katso lisää liittestä 7. yhteisyritykset.
Konserniin ei kuulu osakkuusyhtiöitä.
20
Omistusosuus %
Yhteisyritykset
Kotipaikka
Fellesutleie AS
Fortrent Oy
Oslo
Vantaa
Emoyhtiö
21
Konserni
Norja
Suomi
22
50
50
23
24
25
32. RAPORTOINTIKAUDEN PÄÄTTYMISPÄIVÄN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Cramo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdotti 2.2.2017
seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi
30.3.2017, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän
(7) varsinaista jäsentä. Nimitystoimikunta ehdotti, että hallitukseen valitaan
uudelleen hallituksen jäseniksi varsinaisen yhtiökokouksen 2018 loppuun
saakka suostumustensa mukaisesti nykyisistä jäsenistä Perttu Louhiluoto,
Peter Nilsson, Joakim Rubin, Raimo Seppänen, Erkki Stenberg ja Caroline
Sundewall, sekä uutena jäsenenä Veli-Matti Reinikkala.
Hallituksen nykyinen puheenjohtaja Helene Biström on ilmoittanut,
ettei hän ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten. Hallituksen
kokoonpanoa koskevaa ehdotusta valmistellessaan nimitystoimikunta on
nimenomaisesti pyrkinyt kartoittamaan mahdollisuutta uuden hallituksen
puheenjohtajan löytämiseksi.
Nimitystoimikunnan tekemien selvitysten, hallituksen puheenjohtajan
ja toimitusjohtajan kanssa käytyjen keskusteluiden, ulkopuolisen
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
26
rekrytointikonsultin raporttien sekä hallituksen itsearvioinnin ja
arviointiprosessiin liittyvän ulkopuolisen konsultin laatiman selvityksen
perusteella nimitysvaliokunta on päättänyt ehdottaa, että Veli-Matti
Reinikkala valitaan hallituksen uudeksi varsinaiseksi jäseneksi. Edelleen
nimitystoimikunta suosittelee, että hallitus valitsee Veli-Matti Reinikkalan
hallituksen puheenjohtajaksi.
Veli-Matti Reinikkala (syntynyt 1957) on toiminut lukuisissa
johtoryhmätehtävissä ABB:llä, mukaan lukien Euroopan aluejohtajana
vuonna 2015 sekä konsernin johtoryhmän jäsenenä vuosina 2006–2015,
Process Automation -divisioonan johtajana 2006–2014, Process Automation
-liiketoiminta-alueen johtajana vuonna 2005 ja Automation Technologies
-divisioonan johtajana Kiinassa 2003–2004. Reinikkala toimii tällä hetkellä
hallituksen jäsenenä UPM-Kymmene Oyj:ssä (vuodesta 2007) ja Fortum
Oyj:ssä (vuodesta 2016). Hän on suorittanut Executive Master of Business
Administration -tutkinnon Helsingin kauppakorkeakoulussa.
KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
99
27
28
29
30
31
32
33
34
1
33. TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
2
TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT:
Oman pääoman tuotto (%)
= Tilikauden voitto
x 100
Oma pääoma yhteensä (keskimäärin tilikauden aikana)
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT:
Tulos/osake
= Tilikauden tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva osuus)
Osakkeiden oikaistu lukumäärä tilikaudella keskimäärin
Sijoitetun pääoman tuotto (%)
= Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut
x 100
Taseen loppusumma - korottomat velat (keskim. tilikauden aikana)
Oma pääoma/osake
= Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakkeiden oikaistu lukumäärä tilikauden lopussa
Omavaraisuusaste (%)
= Oma pääoma yhteensä
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Osinko/osake
= Tilikaudelta jaettava osinko
Osakkeiden oikaistu lukumäärä tilikauden lopussa
3
4
5
6
7
8
x 100
Korollinen nettovelka
= Korolliset velat - rahavarat
Osinko/voitto (%)
= Osinko/osake
Tulos/osake
9
10
11
12
13
14
15
16
Nettovelkaantumisaste (%)
= Korollinen nettovelka
Oma pääoma yhteensä
x 100
Henkilöstö keskimäärin
= Tilikauden kalenterikuukausien lopussa palveluksessa olleen
henkilökunnan lukumäärän keskiarvo, oikaistuna osa-aikaisten
henkilöiden lukumäärällä
VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT:
EBITA-liikevoitto
= Liikevoittoa + yrityshankinnoista aiheutuneet aineettomien hyödykkeiden
poistot ja arvonalentumiset
Efektiivinen osinkotuotto (%)
= Osinko/osake
Osakeantikorjattu päätöskurssi tilikauden lopussa
x 100
Hinta/voitto -suhde (P/E)
= Osakeantikorjattu päätöskurssi tilikauden lopussa
Tulos/osake
Osakekannan markkina-arvo
= Tilikauden lopun osakkeiden lukumäärä kerrottuna osakkeen
päätöskurssilla tilikauden lopussa
34. OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT
17
2016
18
19
x 100
Osakkeet
2015
Kpl
1 000 €
Kpl
1 000 €
44 690 554
24 835
44 621 294
24 835
Kaikki osakkeet on merkitty, rekisteröity ja kokonaan maksettu. Jokainen osake oikeuttaa yhtiökokouksessa äänestämään yhdellä äänellä.
20
21
22
23
24
25
26
Osakkeita
Osuus
kaikista
osakkeista, %
117 260
1 662 901
3 212 407
3 089 294
3 954 869
32 645 654
44 682 385
8 169
44 690 554
0,26
3,72
7,19
6,91
8,85
73,05
99,98
0,02
100,00
Osakkeita
Osuus
kaikista
osakkeista, %
Äänimäärä
kpl
Osuus
kaikista
äänistä, %
1 835 598
31 037 499
1 514 090
3 408 860
5 600 426
1 285 912
44 682 385
8 169
44 690 554
4,11
69,45
3,39
7,63
12,53
2,88
99,98
0,02
100,00
1 835 598
31 037 499
1 514 090
3 408 860
5 600 426
1 285 912
44 682 385
8 169
44 690 554
4,11
69,45
3,39
7,63
12,53
2,88
99,98
0,02
100,00
Osakkaita
Osuus
kaikista
osakkaista, %
2 178
4 301
1 245
112
22
6
7 864
27,70
54,69
15,83
1,42
0,28
0,08
100,00
Osakkeenomistuksen jakautuminen sektoreittain 31.12.2016
Osakkeiden sektorijakauma
Yritykset
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset
Julkisyhteisöt
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt
Kotitaloudet
Ulkomaiset omistajat
Yhteensä arvo-osuusjärjestelmään siirtyneet
Arvo-osuusjärjestelmään siirtymättömät
Yhteensä
Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 31.12.2016
Osakkeiden lukumäärä
1–100
101–1000
1001–10 000
10 001–100 000
100 001–500 000
500 001–
Yhteensä arvo-osuusjärjestelmään siirtyneet
Arvo-osuusjärjestelmään siirtymättömät
Yhteensä
27
28
29
30
31
32
33
34
Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistusosuus
Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat 31.12.2016 henkilökohtaisesti tai määräysvaltayhtiöidensä kautta yhteensä 37 169 Cramo
Oyj:n osaketta.
100
Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä
Cramo Oyj noudattaa 1.1.2016 voimaan astunutta Suomen listayhtiöden
hallinnointikoodia. Cramo noudattaa sisäpiiritiedon hallinnassa
markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (Market Abuse Regulation, MAR)
vaatimuksia, Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeita sekä Cramon hallituksen
hyväksymää sisäpiiriohjetta.
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
Osakkeenomistajat
Yhtiöllä oli 31.12.2016 osakerekisterin mukaan 7 864 osakkeenomistajaa.
Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2016
Zeres Capital1
Rakennusmestarien Säätiö
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
ODIN Finland
Nordea Nordic Fund
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL
Säästöpankki Kotimaa -sijoitusrahasto
Fondita Nordic Micro Cap
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
OP-Suomi Evli Pienyhtiöt -sijoitusrahasto
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry
Danske Bank SR Invest Osuusrahasto Suomi
OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto
Nordea Henkivakuutus Suomi Oy
Lindström Kim
OP-Delta -sijoitusrahasto
Laakkonen Mikko
SEB Finlandia -sijoitusrahasto
Maa- ja vesitekniikan tuki r.y.
Säästöpankki Kotimaa -sijoitusrahasto
Gustavson Stig
Etelä-Suomen Rakennerahasto ESR, Suomen parhaat
Relander Harald
EQ Pohjoismaat
Suomen Kauppayhtiöt Oy
Muut
Hallintarekisteröidyt
Yhteensä arvo-osuusjärjestelmään siirtyneet
Arvo-osuusjärjestelmään siirtymättömät
Yhteensä
1
Osakkeiden määrä
%
Äänimäärä kpl
%
4 696 730
2 129 422
1 145 603
732 358
723 982
301 220
284 648
280 000
268 387
241 595
173 973
172 000
165 438
159 000
156 975
145 013
135 300
134 584
130 000
126 871
117 240
115 000
105 000
96 263
84 158
8 063 271
23 798 354
44 682 385
8 169
44 690 554
10,51
4,76
2,56
1,64
1,62
0,67
0,64
0,63
0,60
0,54
0,39
0,38
0,37
0,36
0,35
0,32
0,30
0,30
0,29
0,28
0,26
0,26
0,23
0,22
0,19
18,04
53,25
99,98
0,02
100,00
4 696 730
2 129 422
1 145 603
732 358
723 982
301 220
284 648
280 000
268 387
241 595
173 973
172 000
165 438
159 000
156 975
145 013
135 300
134 584
130 000
126 871
117 240
115 000
105 000
96 263
84 158
8 063 271
23 798 354
44 682 385
8 169
44 690 554
10,51
4,76
2,56
1,64
1,62
0,67
0,64
0,63
0,60
0,54
0,39
0,38
0,37
0,36
0,35
0,32
0,30
0,30
0,29
0,28
0,26
0,26
0,23
0,22
0,19
18,04
53,25
99,98
0,02
100,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1 30.3.2015 vastaanotetun arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen mukaan. Ei tarkempaa tietoa nykyisestä omistusmäärästä.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
101
EMOYHTIÖN TASE (FAS)
1 000 €
Liite
31.12.2016
31.12.2015
2
2
436
396
640
426
2
2
3
397 488
119
365 157
763 595
354 397
119
431 801
787 382
4
58 438
4 176
62 614
60 444
9
60 454
VASTAAVAA YHTEENSÄ
826 209
847 836
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma
Ylikurssirahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Edellisten tilikausien voitto
Tilikauden voitto
Oma pääoma yhteensä
5
24 835
3 331
142 218
19 215
22 184
211 783
24 835
3 331
141 616
15 383
33 319
218 484
Tilinpäätössiirtojen kertymä
6
170
177
Pakolliset varaukset
7
1 174
947
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma
Vieras pääoma yhteensä
8
8
520 859
92 224
613 083
500 272
127 956
628 228
826 209
847 836
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä
Muut sijoitukset
Pitkäaikaiset saamiset
Pysyvät vastaavat yhteensä
Vaihtuvat vastaavat
Lyhytaikaiset saamiset
Rahat ja pankkisaamiset
Vaihtuvat vastaavat yhteensä
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
102
EMOYHTIÖN TASE
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA (FAS)
1 000 €
Liite
1.1. - 31.12.2016
1.1. - 31.12.2015
9
2 395
1 178
Liiketoiminnan muut tuotot
10
18 714
478
Henkilöstökulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
Liikevoitto
11
12
13
-4 845
-239
-7 032
8 993
-4 916
-237
-5 277
-8 773
52 460
-55 633
-3 173
60 916
-33 498
27 418
5 820
18 644
16 680
-316
14 675
0
22 184
33 319
Liikevaihto
Rahoitustuotot
Rahoituskulut
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä
14
Voitto ennen tilinpäätösiirtoja ja veroja
Tilinpäätössiirrot
Tuloverot
Tilikauden voitto
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
15
16
EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA
103
EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA (FAS)
1 000 €
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen veroja
Oikaisut:
Poistot
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut ei -rahavirtavaikutteiset oikaisut
Tilinpäätössiirrot
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta
Liite
12
14
15
Käyttöpääoman muutos1
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
Maksetut verot
Osakeperusteiset maksut
Saadut osingot
Saadut korot
Maksetut korot ja rahoituskulut
Liiketoiminnan rahavirta
1.1. - 31.12.2016
1.1. - 31.12.2015
22 493
33 322
239
3 173
-17 730
-16 673
-8 498
237
-27 418
644
-14 678
-7 892
-86
-8 584
1 178
-6 714
8 208
-246
33 214
12 858
-31 438
5 805
39 021
10 932
-10 321
41 127
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin
Pitkäaikaisista lainoista saadut maksut
Lyhytaikaisten lainasaamisten muutos
Investointien rahavirta
-4
-88 702
92 155
-42 756
-39 307
-20
-273
9 661
-29 733
-20 365
Rahoituksen rahavirta
Osakemerkinnät
Pitkäaikaisten lainojen nostot
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Maksetut osingot
Saadut konserniavustukset
Rahoituksen rahavirta
376
61 110
-9 047
-28 880
14 678
38 237
4 049
7 000
-24 555
-24 128
15 983
-21 651
4 734
9
-568
4 176
-888
1 564
-667
9
-193
107
-86
-209
1 387
1 178
Rahavarojen muutos
Rahavarat 1.1.
Kurssiero
Rahavarat 31.12.
Käyttöpääoman muutos1
Lyhytaikaisten saamisten lisäys (-)/vähennys (+)
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+)/vähennys (-)
Yhteensä
104
EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA
14
5
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN
LIITETIEDOT (FAS)
1
2
3
4
5
6
1. TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET
Käyttöomaisuuden arvostus ja poistot
Käyttöomaisuus aktivoidaan välittömään hankintamenoon, johon luetaan
valmistuksen kiinteät menot ja arvostetaan suunnitelman mukaisilla
poistoilla vähennettyyn hankintamenoon. Kunnossapito- ja korjausmenot
kirjataan tilikauden kuluksi.
Suunnitelman mukaiset poistot lasketaan konsernissa yhdenmukaisin
periaattein käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen käyttöiän mukaisina
tasapoistoina alkuperäisistä hankintamenoista.
Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat:
Rakennukset ja rakennelmat
20 vuotta
Koneet ja kalusto
3–6 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet
10 vuotta
Aineettomat hyödykkeet
5 vuotta
Valuuttamääräiset erät
Ulkomaan valuutan määräiset saamiset ja velat muunnetaan euroiksi
tilinpäätöspäivän valuuttakurssin mukaisesti. Kurssierot kirjataan
tulosvaikutteisesti. Ulkomaan valuutan määräiset liiketapahtumat
muunnetaan euroiksi tapahtuma-ajankohdan valuuttakurssin mukaisesti.
Tilinpäätössiirrot
Saadut konserniavustukset sekä suunnitelman mukaisten poistojen ja
Suomen verolainsäädäntöön pohjautuvien poistojen kertynyt ero esitetään
tilinpäätössiirroissa.
7
Liikevaihto ja tuloutusperiaatteet
Liikevaihto koostuu tytäryhtiöille myydyistä palveluista ja se kirjataan
tuotoksi suoriteperusteisesti. Liikevaihtoa laskettaessa myyntituotoista
vähennetään välilliset verot sekä myyntiin liittyvät alennukset ja hyvitykset.
Liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjataan mm. vuokratuotot, saadut
avustukset ja fuusiovoitto. Liiketoiminnan muut tuotot sisältävät myös
osakeperusteisten maksujen hallinnointikuluja ja uusien osakkeiden
merkintähintoja, jotka ovat edelleen veloitettu tytäryhtiöiltä. Liiketoiminnan
muut tuotot kirjataan tuotoksi suoriteperiaatteen mukaan.
Eläkejärjestelyt
Eläkemenot kirjataan kuluksi kertymisvuonna. Kattamattomia
eläkevastuita ei ole. Eläkkeet on järjestetty TyEL-vakuutuksella.
Toimitusjohtajan eläkeikä oli vuonna 2016 sopimuksen mukaan 65 vuotta.
10
11
12
13
14
15
16
Tuloverot
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien tuloverot esitetään tuloslaskelman
veroissa.
18
2. PYSYVÄT VASTAAVAT
Maa-alueet
Hankintameno 1.1.2016
Lisäykset
Hankintameno 31.12.2016
Kertyneet poistot 1.1.2016
Tilikauden poistot
Kirjanpitoarvo 31.12.2016
339
Hankintameno 1.1.2015
Lisäykset
Hankintameno 31.12.2015
Kertyneet poistot 1.1.2015
Tilikauden poistot
Kirjanpitoarvo 31.12.2015
339
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
9
Rahoitusinstrumentien arvostus
Rahoitusinstrumentit on arvostettu KPL 5:2§:n mukaan hankintamenoon
tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.
Laskennalliset verovelat ja -saamiset
Yhtiön taseeseen ei merkitä laskennallisia verovelkoja ja -saamisia.Yhtiön
kannalta olennaiset laskennalliset verosaamiset ja -velat ilmoitetaan
liitetiedoissa.
AINEELLISET HYÖDYKKEET
1 000 €
8
339
339
339
339
Koneet ja
kalusto
Muut aineelliset
hyödykkeet
291
4
295
-223
-35
37
190
272
19
291
-191
-32
68
Yhteensä
190
-171
19
190
190
-171
19
EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
819
4
824
-394
-35
396
801
19
819
-361
-32
426
105
17
19
1
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Aineettomat Muut pitkähyödyk- vaikutteiset
menot
keet
2
1 000€
4. LYHYTAIKAISET SAAMISET
1 000 €
Yhteensä
3
4
5
Hankintameno 1.1.2016
Hankintameno 31.12.2016
Kertyneet poistot 1.1.2016
Tilikauden poistot
Kirjanpitoarvo 31.12.2016
667
667
-265
-116
285
565
565
-327
-88
150
1 232
1 232
-592
-204
436
Hankintameno 1.1.2015
Lisäykset
Hankintameno 31.12.2015
Kertyneet poistot 1.1.2015
Tilikauden poistot
Kirjanpitoarvo 31.12.2015
665
1
667
-149
-116
402
565
1 230
1
1 232
-388
-204
640
6
7
8
9
565
-239
-88
238
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
SIJOITUKSET
1 000 €
Osuudet
saman
konsernin
yrityksissä
Muut
osakkeet ja
osuudet
Hankintameno 1.1.2016
Lisäykset
Vähennykset
Arvonalentumiset1
Kirjanpitoarvo 31.12.2016
354 397
87 963
-13 775
-31 097
397 488
119
Hankintameno 1.1.2015
Lisäykset
Arvonalentumiset2
Kirjanpitoarvo 31.12.2015
361 761
73
-7 437
354 397
119
119
119
SIjoitukset
yhteensä
354 516
87 963
-13 775
-31 097
397 607
361 880
73
-7 437
354 516
2016
2015
Saman konsernin yrityksiltä
Lainasaamiset
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset
54 153
490
318
55 351
258
2 541
Muilta
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä
10
107
3 361
58 438
0
504
1 791
60 444
318
411
2 129
Siirtosaamiset
Saman konsernin yrityksiltä
Korkosaamiset saman konsernin
yrityksiltä
Muut siirtosaamiset
Muilta
Lainojen järjestelypalkkiot
Tuloverosaamiset1
Kulujaksotukset
Yhteensä
1 810
1 522
30
3 678
1 514
277
4 332
1 Cramo Oyj sai vuonna 2013 Suomen verohallinnolta jälkiverotuspäätöksen
yhteismäärältään 9,7 miljoonaa euroa koskien vuosia 2009 – 2012, jonka mukaan
yhtiön Belgian rahoitusyhtiön korkotuotot olisi pitänyt verottaa Suomessa. Cramo Oyj on
maksanut verot Belgiaan ja valitti päätöksestä. Vuonna 2015 Verotuksen oikaisulautakunta
muutti verotuspäätöstä, ja verohallinto palautti Cramo Oyj:lle 8,3 miljoonaa euroa. Cramo
Oyj on valittanut Suomen hallinto-oikeuteen muutettuun veropäätökseen liittyvästä noin
miljoonan euron veronkorotuksesta. Cramo Oyj on vienyt asian Belgian ja Suomen
väliseen verosopimusmenettelyyn (MAP-prosessi) siltä osin kuin Cramoa on muutetun
veropäätöksen mukaisesti verotettu kahteen kertaan.
5. OMA PÄÄOMA
1 Latvian tytäryhtiön osakkeista on tehty 16,8 miljoonan euron suuruinen arvonalentuminen.
Konsernijohto on arvioinut että liiketoiminnan kerryttämien tulevien rahavirtojen
nykyarvo on alempi kuin tytäryhtiöosakkeiden kirjanpitoarvo ennen arvonalentumista.
Lisäksi Suomen Tähtivuokraus Oy:n osakkeista on tehty 14,3 miljoonan euron suuruinen
arvonalentuminen. Konsernijohto on arvioinut, että Venäjän ruplan heikkeneminen on
pysyväisluonteista.
2 Vertailukauden tietoihin sisältyy Saksan ja Tsekin tasavallan tytäryhtiöiden sekä Suomen
Tähtivuokraus Oy:n osakkeista tehty 7,4 miljoonan euron suuruinen arvonalentuminen.
Konsernin johto arvioi, että näiden liiketoimintojen kerryttämien tulevien rahavirtojen
nykyarvo on alempi kuin tytärytiöosakkeiden kirjanpitoarvo ennen arvonalentumista.
Cramo Oyj:n tytäryhtiöosakkeet ja osakkeiden omistuksen jakautuminen ks.
konsernin liitetieto 31.
KERTYNYT POISTOERO
1 000 €
Koneet ja kalusto
Kokonais- ja suunnitelmapoistojen
kertynyt erotus 1.1.
Poistoeron muutos 1.1–31.12.
Kokonais- ja suunnitelmapoistojen
kertynyt erotus 31.12.
2016
2015
177
-7
174
3
170
177
24 835
3 331
24 835
3 331
141 616
138 157
3 459
141 616
Edellisten tilikausien voitto 1.1.
Osingonjako
Edellisten tilikausien voitto 31.12.
48 702
-29 487
19 215
39 515
-24 132
15 383
22 184
33 319
Oma pääoma yhteensä
211 783
218 484
Jakokelpoiset varat
Edellisten tilikausien voitto 31.12.
Tilikauden voitto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Yhteensä
19 215
22 184
142 218
183 617
15 383
33 319
141 616
190 318
602
2016
No.
44 690 554
2015
No.
EUR
24 834 753,09
44 621 294
EUR
24 834 753,09
2015
Saman konsernin yrityksiltä
Lainasaamiset
347 049
414 118
Muilta
Lainasaamiset1
Siirtosaamiset
Yhteensä
12 926
5 182
365 157
15 267
2 416
431 801
1 Lainasaaminen yhteisyritys Fortrent Oy:ltä. Yhteisyrityksestä kerrottu konsernin
liitetiedossa 7.
EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
2015
142 218
Osakkeet
2016
2016
Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto 1.1.
Osakemerkinnät, optio-ohjelma 2011
Omien osakkeiden luovutus
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
31.12.
OSAKEPÄÄOMA
3. PITKÄAIKAISET SAAMISET
106
Osakepääoma 1.1. / 31.12.
Ylikurssirahasto 1.1. / 31.12.
Tilikauden voitto
Kertyneisiin poistoeroihin sisältyy fuusioituneiden yhtiöiden kertyneet
poistoerot.
1 000 €
1 000 €
Optio-oikeudet ja osakeohjelmat
Tiedot yhtiön voimassa olevista osakepalkkiojärjestelmistä on nähtävissä
konsernitilinpäätöksen liitetiedosta 29.
6. TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
1 000 €
Kertynyt poistoero
2016
2015
170
177
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
7. PAKOLLISET VARAUKSET
1 000 €
2016
2015
Muut pakolliset varaukset
1 174
947
Muut pakolliset varaukset käsittävät osakeohjelmista tilikausina 2017-2019
rahana maksettavan palkkion.
8. VIERAS PÄÄOMA
1 000 €
Pitkäaikainen vieras pääoma
Joukkovelkakirjalainat
Lainat rahoituslaitoksilta
Velat konserniyrityksille
Muut velat
Yhteensä
Lyhytaikainen vieras pääoma
Velat saman konsernin yrityksille
Velat konserniyrityksille
Ostovelat
Siirtovelat
Yhteensä
2016
2015
166 270
185 000
169 589
100 000
190 000
210 155
117
500 272
520 859
42 033
1 152
124
43 309
51 080
686
173
51 939
10 607
495
2 388
34 970
354
101
48 915
125
76 016
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
92 224
127 956
613 083
628 228
124
173
Muille
Korkokulujen jaksotukset
Henkilöstökulujen jaksotukset
Yhteensä
1 188
1 200
2 388
4 027
1 525
5 552
Siirtovelat yhteensä
2 512
5 725
SIIRTOVELAT
Saman konsernin yrityksille
Korkokulujen jaksotukset
10 498
381
5 552
59 460
PITKÄAIKAISEEN VIERAASEEN
PÄÄOMAAN KUULUVAT VELAT, JOTKA
ERÄÄNTYVÄT MYÖHEMMIN KUIN VIIDEN
VUODEN KULUTTUA
Joukkovelkakirjalainat
Lainat rahoituslaitoksilta
150 000
152 000
YHTIÖN LIIKKEESEEN LASKEMIEN
JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN
KESKEISET EHDOT JA YHTEENLASKETTU
MÄÄRÄ
Joukkovelkakirjalaina 2012/2018; 4,50%
- takaisinosto -83 730
Joukkovelkakirjalaina 2016/2022; 2,35%
Joukkovelkakirjalainat yhteensä
1
1 000 €
2016
2015
Hallintopalvelut
Suomi
Ruotsi
Norja
Tanska
Keski-Eurooppa
Itä-Eurooppa
Yhteensä
541
1 168
198
158
156
175
2 395
260
539
101
73
61
145
1 178
10. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT
1 000 €
Toimitilojen vuokratuotot
2016
2015
24
25
18 202
488
18 714
453
478
150 000
166 270
100 000
1 000 €
6
7
9
10
11
Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Yhteensä
Henkilöstö keskimäärin
Toimihenkilöitä
Johdon työsuhde-etuudet1
Palkat ja palkkiot luontoisetuineen
Toimitusjohtaja2
Johtoryhmä
Hallituksen jäsenet
Irtisanomisen yhteydessä suoritettavat
etuudet3
Toimitusjohtaja
Johtoryhmä
Työsuhteen päättymisen jälkeiset edut4
Toimitusjohtaja
Johtoryhmä
Yhteensä
13
2016
2015
-3 700
-1 007
-138
-4 845
-4 225
-579
-112
-4 916
26
24
15
16
17
19
-837
-589
-328
-412
-623
-360
-885
-143
-155
-2 051
-84
-14
-2 378
1 Johdon työsuhde-etuudet, ks. konsernin liitetieto 30, lähipiiritapahtumat.
2 Cramo Oyj:n toimitusjohtajana toimii Leif Gustafsson. Hänen toimitusjohtajasopimus
oli Cramo Oyj:n kanssa 1.1.-30.11.2016 ja sopimus siirtyi Cramo Service AB:lle 1.12.2016.
Cramo Service AB on veloittanut Cramo Oyj:ltä 56,8 tuhatta euroa toimitusjohtajan
palkkoja ja palkkioita luonttoisetuineen ajalta 1.12.-31.12.2016. Kulut on esitetty
liiketoiminnan muissa kuluissa.
3 Talous- ja rahoitusjohtaja Martti Ala-Härkönen lopetti tehtävässään 11.8.2016. Vuonna
2015 toimitusjohtaja Vesa Koivula lopetti tehtävässään 31.12.2015 siirtyessään eläkkeelle.
4 Työsuhteen jälkeisinä etuuksina on käsitelty vapaaehtoiset eläkejärjestelyt, jotka kaikki
ovat maksupohjaisia eläkejärjestelyjä. Cramo Service AB on veloittanut Cramo Oyj:ltä 12,7
tuhatta euroa toimitusjohtajan vapaaehtoiseen eläkejärjestelyyn liittyviä kuluja ajalta
1.12.-31.12.2016. Kulut on esitetty liiketoiminnan kuluissa.
Suunnitelman mukaiset poistot
aineettomista hyödykkeistä
Suunnitelman mukaiset poistot
aineellisista hyödykkeistä
Yhteensä
14
18
2016
2015
-204
-204
-35
-239
-32
-237
Marraskuussa 2016 Cramo laski liikkeeseen 150 miljoonan euron suuruisen
vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Joukkovelkakirjalaina erääntyy
28.2.2022, ja sen vuotuinen kuponkikorko on 2,375 %. Samanaikaisesti
Cramo teki vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen vuoden 2018 helmikuussa
erääntyvän 100 miljoonan euron joukkovelkakirjan lainaosuuksista.
Takaisinostotarjouksen lopputuloksena Cramo lunasti käteiskaupalla
nimellisarvoltaan yhteensä 83,7 miljoonan edestä lainaosuuksia.
Lunastamattomat lainaosuudet yhteismäärältään 16,3 miljoonaa euroa
erääntyvät alkuperäisten lainaehtojen mukaisesti helmikuussa 2018.
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
5
12
11. HENKILÖSTÖKULUT
1 000 €
100 000
4
8
12. POISTOT JA ARVONALENTUMISET
16 270
2
3
Cramo Holding BV purkuvoitto
Muut
Yhteensä
Muille
Lainat rahoituslaitoksilta
Ostovelat
Siirtovelat
Yritystodistukset
Tuloverovelka
Muut lyhytaikaiset velat
Yhteensä
Vieras pääoma yhteensä
9. LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISTEN ALUEIDEN
MUKAAN
EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
107
1
13. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT
2
1 000 €
3
4
5
17. VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
1 000 €
2016
2015
-302
-458
-883
-2 300
-1 334
-5 277
ANNETUT VAKUUDET
Konserniyritysten puolesta annetut vakuudet
Annetut takaukset
7 721
9 303
131
131
288
273
2015
Leasingsopimukset ovat 3-4 vuoden
sopimuksia, joihin ei liity lunastusehtoja.
1 842
614
1 812
2 416
2016
2015
Toimitilojen kulut
Sijoittajasuhteet
Asiantuntijapalvelut
Konsernin palveluveloitukset1
Muut hallinnon kulut
Yhteensä
-312
-593
-1 959
-2 403
-1 765
-7 032
TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT
2016
6
7
8
9
10
11
KHT-yhteisö, KPMG Oy AB
Tilintarkastus
Veroneuvonta
Muut palvelut
Yhteensä
-63
-10
-59
-131
-62
-5
-33
-100
1 Vuoden 2016 konsernin palveluveloitukset sisältää 69,5 tuhatta euroa toimitusjohtajan
työsuhde-etuuksia.
12
13
14
15
16
17
18
19
14. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
1 000 €
2016
2015
Osinkotuotot
Saman konsernin yrityksiltä
Muilta
Osinkotuotot yhteensä
33 214
0
33 214
39 021
0
39 021
Korkotuotot
Saman konsernin yrityksiltä
Muilta
Korkotuotot yhteensä
9 026
357
9 383
10 564
518
11 082
Korkokulut
Saman konsernin yrityksille
Muille
Korkokulut yhteensä
-3 377
-10 291
-13 668
-4 596
-10 762
-15 358
Muut rahoituskulut
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien
sijoituksista1
Muut rahoituskulut
Muut rahoituskulut yhteensä
-7 437
-1 580
-9 017
Kurssierot
Saman konsernin yrityksille
Muille
Kurssierot yhteensä
3 403
-2 839
564
-2 827
4 517
1 690
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä
-3 173
27 418
2016
2015
7
16 673
16 680
-3
14 678
14 675
1 Ks. liitetieto 2, pysyvät vastaavat.
15. TILINPÄÄTÖSSIIRROT
Poistoeron lisäys (-) / vähennys (+):
Koneet ja kalusto
Saadut konserniavustukset
Yhteensä
16. TULOVEROT
1 000 €
Tilikauden varsinaisesta toiminnasta
Tilinpäätössiirroista, konserniavustus
Edellisten tilikausien verot
Yhteensä
108
EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
Vuokravastuut
Vuokravastuut seuraavana vuonna
Vuokravastuut myöhemmin
Toimitilojen vuokravastuut ovat 10 vuoden sopimuksia, joihin ei liity
lunastusehtoja.
Investointisitoumukset
Investointisitoumukset seuraavana vuonna
Investointisitoumukset myöhemmin
6 651
24 942
18. KORKO- JA VALUUTTAJOHDANNAISET
2016
-31 097
-1 569
-32 666
1 000 €
VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT
Leasingvastuut
Leasingvastuut seuraavana vuonna
Leasingvastuut myöhemmin
2016
2015
3 650
-3 335
2 936
-2 936
0
0
316
1 000 €
KORKOJOHDANNAISET
Koronvaihtosopimukset
Negatiivinen käypä
arvo
VALUUTTAJOHDANNAISET
Valuuttatermiinit
Positiivinen käypä
arvo
Negatiivinen käypä
arvo
2015
Nimellisarvo
Käypä
arvo
Nimellisarvo
Käypä
arvo
130 000
-10 451
130 000
-8 322
-10 451
116 225
633
-8 322
106 904
657
813
780
-180
-123
Emoyhtiön tilikauden päättyessä voimassa olleet johdannaissopimukset
erääntyvät tilikausien 2017-2023 aikana.
Yhtiö altistuu liiketoiminnassaan useille rahoitusriskeille:
markkinariskille (sisältäen valuuttariskin ja rahavirran korkoriskin),
luottoriskille ja likviditeettiriskille. Yhtiön riskienhallinnan tavoitteena
on minimoida rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset
konsernin tulokseen, rahavirtoihin ja taseeseen sekä varmistaa riittävä
maksuvalmius. Yhtiö käyttää johdannaisinstrumentteja ainoastaan
suojaustarkoituksessa; valuutta- ja korkoriskin suojaamiseen.
Johdannaisten käyvät arvot esitetään taseen ulkopuolisina erinä.
Yhtiön korkoriski liittyy ensisijaisesti pitkäaikaiseen lainasalkkuun.
Yhtiö on pääasiallisesti altistunut rahavirran korkoriskille, joka syntyy
vaihtuvakorkoisista veloista. Tätä tasapainottavat osaltaan kiinteäkorkoiset
joukkovelkakirjalainat. Yhtiö hallinnoi rahavirran korkoriskiä myös
koronvaihtosopimuksilla, joita käyttämällä saadaan tavoitteen mukaisesti
vaihtuvakorkoinen laina vaihdettua kiinteäkorkoiseksi, tai päinvastoin.
Yhtiö toimii kansainvälisesti ja on siten altistunut myös
valuuttakurssivaihteluista aiheutuville riskeille. Yhtiön merkittävimmät
valuuttapositiot muodostuvat Ruotsin kruunu -määräisistä eristä.
Valuuttakurssiriski syntyy pääasiassa nettosijoituksista ulkomaisiin
tytäryrityksiin (muuntoeroriski) sekä taseen valuuttamääräisistä eristä.
Tilikausien 2016 ja 2015 aikana yhtiöllä ei ole ollut muuntoeroriskiin
kohdistuvia suojauksia. Konsernin sisäisen rahoituksen sekä muista
taseen valuuttamääräisistä eristä syntyvää valuuttakurssiriskiä suojataan
ensisijaisesti valuuttatermiineillä.
Valuutta- ja korkojohdannaisten realisoituneet tulokset on kirjattu
tuloslaskelman rahoituseriin. Johdannaisten nimellisarvot sekä käyvät
arvot esitetään liitetietona oheisessa taulukossa. Tilinpäätöshetken
johdannaispositio vastaa hyvin tilikauden aikana ylläpidettyä
positiota. Lisätietoa Cramon rahoitusriskienhallinnasta on nähtävissä
konsernitilinpäätöksen liitetiedosta 10.
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
19. LASKENNALLISET VEROT
1
1 000 €
2016
2015
2
4
4
3
15
4
235
239
189
208
5
Laskennallinen verovelka poistoerosta
-34
-34
-35
-35
Yhteensä
205
173
Laskennallinen verosaaminen negatiivisesta
poistoerosta
Laskennallinen verosaaminen vahvistetuista
tappioista
Laskennallinen verovelka pakollisista
varauksista
6
7
8
Laskennallisia verosaamisia ja -velkoja ei ole kirjattu taseeseen.
9
10
11
ALLEKIRJOITUKSET
12
Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset
14
13
15
Vantaalla, 6. helmikuuta 2017
16
Helene Biström
Erkki Stenberg
Perttu Louhiluoto
Joakim Rubin
Raimo Seppänen
Caroline Sundewall
17
Peter Nilsson
18
19
Leif Gustafsson
toimitusjohtaja
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
ALLEKIRJOITUKSET
109
TILINTARKASTUSKERTOMUS
CRAMO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSELLE
TILINPÄÄTÖKSEN TILINTARKASTUS
LAUSUNTO
Olemme tilintarkastaneet Cramo Oyj:n (ytunnus 0196435-4) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2016. Tilinpäätös sisältää
konsernin taseen, laajan tuloslaskelman,
laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot, mukaan lukien yhteenveto merkittävimmistä
tilinpäätöksen laatimisperiaatteista, sekä
emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.
Lausuntonamme esitämme, että
• konsernitilinpäätös antaa oikean
ja riittävän kuvan konsernin
taloudellisesta asemasta sekä sen
toiminnan tuloksesta ja rahavirroista
EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen
kansainvälisten tilinpäätösstandardien
(IFRS) mukaisesti,
• tilinpäätös antaa oikean ja riittävän
kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta
ja taloudellisesta asemasta Suomessa
voimassa olevien tilinpäätöksen
laatimista koskevien säännösten
mukaisesti ja täyttää lakisääteiset
vaatimukset.
LAUSUNNON PERUSTELUT
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen
Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme
kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen
tilintarkastuksessa.
Olemme riippumattomia emoyhtiöstä
ja konserniyrityksistä niiden Suomessa
noudatettavien eettisten vaatimusten
mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset
eettiset velvollisuutemme.
Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa
tilintarkastusevidenssiä.
110
TILINTARKASTUSKERTOMUS
OLENNAISUUS
Tarkastuksemme laajuuteen on vaikuttanut soveltamamme olennaisuus. Olennaisuus on määritetty perustuen ammatilliseen harkintaamme ja se ohjaa tarkastustoimenpiteiden luonteen, ajoituksen ja
laajuuden määrittämisessä, sekä todettujen virheellisyyksien vaikutusten arvioimisessa suhteessa tilinpäätökseen kokonaisuutena. Olennaisuuden taso perustuu
arvioomme sellaisten virheellisyyksien
suuruudesta, joilla yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa olevan vaikutusta tilinpäätöksen käyttäjien tekemiin taloudellisiin päätöksiin. Olemme ottaneet
huomioon myös sellaiset virheellisyydet,
jotka laadullisten seikkojen vuoksi ovat
mielestämme olennaisia tilinpäätöksen
käyttäjille.
TILINTARKASTUKSEN KANNALTA
KESKEISET SEIKAT
Tilintarkastuksen kannalta keskeiset
seikat ovat seikkoja, jotka ammatillisen
harkintamme mukaan ovat olleet merkittävimpiä tarkastuksen kohteena olevan
tilikauden tilintarkastuksessa. Nämä
seikat on otettu huomioon tilinpäätökseen
kokonaisuutena kohdistuneessa tilintarkastuksessamme sekä laatiessamme
siitä annettavaa lausuntoa, emmekä anna
näistä seikoista erillistä lausuntoa.
Olemme ottaneet tilintarkastuksessamme
huomioon riskin siitä, että johto sivuuttaa
kontrolleja. Tähän on sisältynyt arviointi siitä, onko viitteitä sellaisesta johdon
tarkoitushakuisesta suhtautumisesta,
josta aiheutuu väärinkäytöksestä johtuvan
olennaisen virheellisyyden riski.
TILINTARKASTUKSEN KANNALTA
KESKEISET SEIKAT
Aineelliset hyödykkeet
(Konsernitilinpäätöksen
liitetiedot 1, 3 ja 24)
• Vuokrausliiketoiminnan koneet
ja siirtokelpoiset tilat (Kalusto)
muodostavat noin 60 % konsernin
taseen loppusummasta.
• Konsernin liiketoiminta on vahvasti
riippuvainen kaluston kunnosta ja
saatavuudesta.
• Kaluston poistoaikoihin ja
vuosittaiseen arvonalentumisen
arviointiin liittyvät johdon arviot voivat
olla virheellisiä ja kaluston tasearvo
siten virheellinen.
Kuinka kyseisiä seikkoja käsiteltiin
tilintarkastuksessa
• Olemme testanneet kaluston
hallinnan valvontaympäristöön
liittyviä keskeisiä kontrolleja.
Tämän lisäksi olemme suorittaneet
aineistotarkastustoimenpiteitä muun
muassa data-analyysin keinoin.
• Tarkastustoimenpiteiden
painopisteenä ovat olleet erityisesti
seuraavat osa-alueet: kaluston
käyttöasteet, myyntitulokset
kalustosta luovuttaessa, poistoajat
sekä kaluston jäännösarvot. Olemme
myös osallistuneet kaluston
inventaareihin.
• Olemme arvioineet johdon laatimia
kaluston arvonalentumislaskelmia ja
niissä käytettyjä keskeisiä muuttujia,
sekä näiden vaikutuksia mahdollisten
arvonalentumisten määrittämiseksi.
• Olemme lisäksi arvioineet aineellisia
hyödykkeitä, kalusto mukaan
lukien, koskevien konsernin
tilinpäätöstietojen asianmukaisuutta.
Liikearvon ja muun aineettoman
omaisuuden arvostaminen
(Konsernitilinpäätöksen
liitetiedot 1, 4, 5 ja 6)
• Konserni on viime vuosina laajentanut
toimintaansa yrityshankintojen
kautta, minkä seurauksena konsernin
taseeseen sisältyvien liikearvon ja
muiden yrityshankintoihin liittyvien
aineettomien hyödykkeiden määrä on
merkittävä. 31.12.2016 konsernitaseen
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
•
•
•
•
•
liikearvo oli 148,0 miljoonaa
euroa yrityshankintoihin liittyvien
aineettomien hyödykkeiden ollessa
52,8 miljoonaa euroa.
Cramo määrittää rahavirtaa
tuottavien yksiköiden kerrytettävissä
olevat rahamäärät perustuen
niiden käyttöarvoon. Käyttöarvo
määritetään perustuen ennustettuihin
diskontattuihin rahavirtoihin.
Niiden taustalla olevien keskeisten
oletusten määrittäminen edellyttää
johdon harkintaa, joka koskee mm.
kannattavuutta, diskonttauskorkoa ja
pitkän aikavälin kasvutekijää.
Testauksessa käytettäviin ennusteisiin
liittyvistä johdon harkintaan perustuvista ratkaisuista ja tasearvojen
merkittävyydestä johtuen liikearvon
ja muun aineettoman omaisuuden
arvostaminen on tilintarkastuksessa
keskeinen seikka.
Testaustulosten perusteella
Cramo kirjasi vuoden 2016
konsernitilinpäätökseensä
liikearvosta ja muusta aineettomasta
omaisuudesta yhteensä 3,6 miljoonan
euron arvonalentumiset, jotka
liittyvät Tanskan sekä Latvia-Liettuan
rahavirtaa tuottaviin yksiköihin.
Tarkastustoimenpiteisiimme
on sisältynyt konsernin
arvonalentumistestauslaskelmissa
käytettyjen periaatteiden sekä
laskelmien johdonmukaisuuden
testaaminen.
Olemme arvioineet ja analysoineet
laskelmissa käytettyjä keskeisiä
oletuksia, kuten kannattavuutta,
diskonttauskorkoja sekä pitkän
aikavälin kasvutekijää.
Tarkastukseen on osallistunut
KPMG:n arvonmäärityksen
asiantuntijoita, jotka ovat arvioineet
laskelmien teknistä oikeellisuutta
sekä verranneet käytettyjä oletuksia
markkina- ja toimialakohtaisiin
tietoihin.
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
• Olemme myös arvioineet testauksessa
käytettyjen menetelmien ja keskeisten
oletusten asianmukaisuutta ja
johdonmukaisuutta eri vuosien välillä.
• Olemme lisäksi arvioineet liikearvoa
ja muita aineettomia hyödykkeitä sekä
arvonalentumistestausta koskevien
konsernin tilinpäätöstietojen
asianmukaisuutta.
Myyntituottojen kirjaaminen
(Konsernitilinpäätöksen
liitetiedot 1 ja 2)
• Kone- ja laitevuokraus -liiketoiminnan
myynti koostuu useissa toimipisteissä
tapahtuvista lukuisista yksittäisistä
vuokraustapahtumista.
• Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminta
tekee pääasiassa pitkäaikaisia
asiakassopimuksia, joiden eri
sopimusvaiheisiin sovelletaan
eri tilinpäätösstandardeja.
Sopimusvaiheiden asianmukainen
tunnistaminen on tärkeää oikean
tuloutusajankohdan kannalta.
• Konsernin tärkeimmän
myyntijärjestelmän käyttöoikeudet
ovat suhteellisen laajat, mikä lisää
epäasiallisten tai väärien tapahtumien
riskiä.
• Olemme arvioineet sisäistä
valvontaympäristöä ja testanneet
kontrollien tehokkuutta sekä
suorittaneet aineistotarkastuksen
toimenpiteitä arvioidaksemme
konsernitilinpäätöksessä tuloutettujen
myyntituottojen määrän ja
kirjausajankohdan oikeellisuutta.
• Olemme lukeneet keskeiset
myyntisopimukset sekä testanneet
myyntikirjausten yhdenmukaisuutta
suhteessa sopimusehtoihin.
Tilinpäätöstarkastuksen yhteydessä
olemme testanneet myynnin
jaksottumisen asianmukaisuutta
tilikausien välillä.
• Tarkastustoimenpiteisiimme
on sisältynyt alennus- ja
hyvityskäytäntöjen sekä
hyvityslaskujen laatimiseen liittyvän
prosessin arviointi ja kyseisten
kontrollien testaus. Olemme
myös testanneet myyntituottojen
tileille kirjattuja muistiotositteita
keskittyen erityisesti poikkeaviin ja
epäsäännöllisiin tapahtumiin.
• Olemme lisäksi arvioineet
myyntituottoja koskevien konsernin
tilinpäätöstietojen asianmukaisuutta.
Emoyhtiön tytäryhtiöosakkeiden
arvostaminen
(Emoyhtiön tilinpäätöksen
liitetiedot 2 ja 14)
• Tytäryhtiöosakkeet muodostavat
merkittävän tase-erän emoyhtiön
erillistilin-päätöksessä.
• Tytäryhtiöosakkeiden
arvonalentumista testataan liikearvon
testaamista vastaavalla menetelmällä.
Mahdolliset viitteet konsernin
liikearvon, muiden yrityshankintoihin
liittyvien omaisuuserien tai kaluston
arvonalentumisista voivat vaikuttaa
myös emoyhtiön tytäryhtiöosakkeiden
arvoon.
• Emoyhtiö on kirjannut
tilinpäätökseensä tytäryhtiöosakkeista
31,1 miljoonan euron
arvonalentumisen.
• Olemme johtaneet emoyhtiön
tytäryhtiöosakkeiden
arvonalentumislaskelmien
käyttöarvot konsernin liikearvon
arvonalentumislaskelmien mukaisista
arvoista.
• Tarkastukseen on osallistunut
KPMG:n arvonmäärityksen
asiantuntijoita, jotka ovat arvioineet
laskelmien teknistä oikeellisuutta
sekä verranneet käytettyjä oletuksia
markkina- ja toimialakohtaisiin
tietoihin.
• Olemme arvioineet ja analysoineet
laskelmissa käytettyjä keskeisiä
oletuksia, kuten kannattavuutta,
TILINTARKASTUSKERTOMUS
111
diskonttauskorkoa sekä pitkän
aikavälin kasvutekijää.
• Olemme lisäksi arvioineet emoyhtiön
tytäryhtiöosakkeiden arvostusta
koskevien tilinpäätöstietojen
asianmukaisuutta.
TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT
HALLITUKSEN JA
TOIMITUSJOHTAJAN
VELVOLLISUUDET
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän
kuvan EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS)
mukaisesti ja siten, että tilinpäätös antaa
oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja
täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne
katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista
virheellisyyttä.
Hallitus ja toimitusjohtaja ovat
tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia
arvioimaan emoyhtiön ja konsernin
kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa
tapauksissa esittämään seikat, jotka
liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen,
että tilinpäätös on laadittu toiminnan
jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös
laaditaan toiminnan jatkuvuuteen
perustuen, paitsi jos emoyhtiö tai
konserni aiotaan purkaa tai toiminta
lakkauttaa tai ei ole muuta realistista
vaihtoehtoa kuin tehdä niin.
TILINTARKASTAJAN
VELVOLLISUUDET TILINPÄÄTÖKSEN
TILINTARKASTUKSESSA
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen
varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä,
112
TILINTARKASTUSKERTOMUS
sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen
varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa
tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi
aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia,
jos niiden yksin tai yhdessä voitaisiin kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin
päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.
Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen
tilintarkastukseen kuuluu, että
käytämme ammatillista harkintaa ja
säilytämme ammatillisen skeptisyyden
koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:
• Tunnistamme ja arvioimme
väärinkäytöksestä tai virheestä
johtuvat tilinpäätöksen olennaisen
virheellisyyden riskit, suunnittelemme
ja suoritamme näihin riskeihin
vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä
ja hankimme lausuntomme
perustaksi tarpeellisen määrän
tarkoitukseen soveltuvaa
tilintarkastusevidenssiä. Riski
siitä, että väärinkäytöksestä
johtuva olennainen virheellisyys
jää havaitsematta, on suurempi
kuin riski siitä, että virheestä
johtuva olennainen virheellisyys jää
havaitsematta, sillä väärinkäytökseen
voi liittyä yhteistoimintaa,
väärentämistä, tietojen tahallista
esittämättä jättämistä tai virheellisten
tietojen esittämistä taikka sisäisen
valvonnan sivuuttamista.
• Muodostamme käsityksen
tilintarkastuksen kannalta
relevantista sisäisestä valvonnasta
pystyäksemme suunnittelemaan
olosuhteisiin nähden asianmukaiset
tilintarkastustoimenpiteet mutta
emme siinä tarkoituksessa, että
pystyisimme antamaan lausunnon
emoyhtiön tai konsernin sisäisen
valvonnan tehokkuudesta.
• Arvioimme sovellettujen
tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden
asianmukaisuutta sekä johdon
tekemien kirjanpidollisten arvioiden
ja niistä esitettävien tietojen
kohtuullisuutta.
• Teemme johtopäätöksen siitä, onko
hallituksen ja toimitusjohtajan
ollut asianmukaista laatia
tilinpäätös perustuen oletukseen
toiminnan jatkuvuudesta,
ja teemme hankkimamme
tilintarkastusevidenssin perusteella
johtopäätöksen siitä, esiintyykö
sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin
liittyvää olennaista epävarmuutta, joka
voi antaa merkittävää aihetta epäillä
emoyhtiön tai konsernin kykyä jatkaa
toimintaansa. Jos johtopäätöksemme
on, että olennaista epävarmuutta
esiintyy, meidän täytyy kiinnittää
tilintarkastuskertomuksessamme
lukijan huomiota epävarmuutta
koskeviin tilinpäätöksessä
esitettäviin tietoihin tai, jos
epävarmuutta koskevat tiedot
eivät ole riittäviä, mukauttaa
lausuntomme. Johtopäätöksemme
perustuvat tilintarkastuskertomuksen
antamispäivään mennessä hankittuun
tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset
tapahtumat tai olosuhteet voivat
kuitenkin johtaa siihen, ettei emoyhtiö
tai konserni pysty jatkamaan
toimintaansa.
• Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
mukaan lukien, yleistä esittämistapaa,
rakennetta ja sisältöä ja sitä,
kuvastaako tilinpäätös sen perustana
olevia liiketoimia ja tapahtumia siten,
että se antaa oikean ja riittävän kuvan.
• Hankimme tarpeellisen määrän
tarkoitukseen soveltuvaa
tilintarkastusevidenssiä
konserniin kuuluvia yhteisöjä
tai liiketoimintoja koskevasta
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
taloudellisesta informaatiosta
pystyäksemme antamaan lausunnon
konsernitilinpäätöksestä. Vastaamme
konsernin tilintarkastuksen
ohjauksesta, valvonnasta ja
suorittamisesta. Vastaamme
tilintarkastuslausunnosta yksin.
ettei kyseisestä seikasta viestitä
tilintarkastuskertomuksessa, koska siitä
aiheutuvien epäedullisten vaikutusten
voitaisiin kohtuudella odottaa olevan
suuremmat kuin tällaisesta viestinnästä
koituva yleinen etu.
MUUT RAPORTOINTIVELVOITTEET
Kommunikoimme hallintoelinten
kanssa muun muassa tilintarkastuksen
suunnitellusta laajuudesta ja
ajoituksesta sekä merkittävistä
tilintarkastushavainnoista, mukaan
lukien mahdolliset sisäisen valvonnan
merkittävät puutteellisuudet, jotka
tunnistamme tilintarkastuksen aikana.
Lisäksi annamme hallintoelimille
vahvistuksen siitä, että olemme
noudattaneet riippumattomuutta
koskevia relevantteja eettisiä
vaatimuksia, ja kommunikoimme
niiden kanssa kaikista suhteista
ja muista seikoista, joiden voi
kohtuudella ajatella vaikuttavan
riippumattomuuteemme, ja
soveltuvissa tapauksissa niihin
liittyvistä varotoimista.
Päätämme, mitkä hallintoelinten
kanssa kommunikoiduista seikoista olivat
merkittävimpiä tarkasteltavana olevan
tilikauden tilintarkastuksessa ja näin
ollen ovat tilintarkastuksen kannalta
keskeisiä. Kuvaamme kyseiset seikat
tilintarkastuskertomuksessa, paitsi jos
säädös tai määräys estää kyseisen seikan
julkistamisen tai kun äärimmäisen
harvinaisissa tapauksissa toteamme,
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
MUU INFORMAATIO
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomukseen
ja vuosikertomukseen sisältyvän muun
informaation kuin tilinpäätöksen ja sitä koskevan tilintarkastuskertomuksen.
Olemme saaneet toimintakertomuksen
käyttöömme ennen tämän tilintarkastuskertomuksen antamispäivää, ja odotamme saavamme vuosikertomuksen käyttöömme kyseisen päivän jälkeen.
Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei
kata muuta informaatiota.
Velvollisuutenamme on lukea
edellä yksilöity muu informaatio
tilinpäätöksen tilintarkastuksen
yhteydessä ja tätä tehdessämme
arvioida, onko muu informaatio
olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen
tai tilintarkastuksessa hankkimamme
tietämyksen kanssa tai vaikuttaako
se muutoin olevan olennaisesti
virheellistä. Toimintakertomuksen osalta
velvollisuutenamme on lisäksi arvioida,
onko toimintakertomus laadittu sen
laatimiseen sovellettavien säännösten
mukaisesti.
Lausuntonamme esitämme, että
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
tiedot ovat yhdenmukaisia ja että
toimintakertomus on laadittu
toimintakertomuksen laatimiseen
sovellettavien säännösten mukaisesti.
Jos teemme toimintakertomukseen
sisältyvään informaatioon
kohdistamamme työn perusteella
johtopäätöksen, että kyseisessä
muussa informaatiossa on olennainen
virheellisyys, meidän on raportoitava
tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian
suhteen raportoitavaa.
MUUT LAUSUNNOT
Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista. Hallituksen esitys taseen osoittaman
voiton käyttämisestä on osakeyhtiölain
mukainen. Puollamme vastuuvapauden
myöntämistä emoyhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta.
Helsingissä, 6. helmikuuta 2017
KPMG OY AB
Toni Aaltonen
KHT
TILINTARKASTUSKERTOMUS
113
SHAPE & SHARE
AVOINTA TIETOA OSAKKEENOMISTAJILLE
JA SIJOITTAJILLE
Pyrimme varmistamaan yhtiön osakkeen oikean arvostuksen tarjoamalla pääomamarkkinoille tietoa yhtiön liiketoiminnasta, strategiasta ja taloudellisesta tilanteesta.
Ajantasainen sijoittajainformaatiomme on helposti saatavilla suomeksi ja englanniksi
verkkosivuillamme.
CRAMON OSAKKEEN HINTAKEHITYS JA VAIHTOMÄÄRÄ
OSAKKEEN PERUSTIEDOT
CRAMON
OSAKEHINTA
CRAMON
OSAKE
KPL/KK
€
25
10 000 000
20
8 000 000
15
6 000 000
10
4 000 000
5
2 000 000
Listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä
Lista: Nordic Mid Cap
Kaupankäyntitunnus: CRA1V
ISIN-koodi: FI0009900476
Toimialaluokka:
Teollisuustuotteet ja -palvelut
• Toimiala: Kauppayhtiöt ja
jälleenmyyjät
• Osakemäärä 31.12.2016:
44 690 554
• Listautumispäivämäärä:
1.8.1988
0
0
2015
HINTA, €
•
•
•
•
•
2016
KPL/KK
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
ILMOITTAUTUMINEN
Aika: torstai 30.3.2017 klo 10.00
Paikka: Finlandia-talo
Osoite: Mannerheimintie 13 e,
Kongressisiipi, A-sali, Helsinki.
Rekisteröityneiden osakkeenomistajien
vastaanottaminen alkaa klo 9.00.
Osakkeenomistajien on lisäksi
ilmoitettava yhtiölle osallistumisestaan
viimeistään 27.3.2017 klo 18.00 jollakin
seuraavista tavoista:
• yhtiön verkkosivuilla:
www.cramogroup.com
• soittamalla numeroon 010 661 1242
(ma–pe klo 8–18)
• faksaamalla ilmoitus numeroon
010 661 1298
• toimittamalla kirjallinen ilmoitus
osoitteeseen Cramo Oyj, ”Yhtiökokous”,
Kalliosolantie 2, 01740 Vantaa.
OSALLISTUMISOIKEUS
Osakkeenomistajien, jotka haluavat osallistua yhtiökokoukseen, on oltava rekisteröitynä 20.3.2017 Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Mahdolliset valtakirjat tulee toimittaa alkuperäisinä ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. Jos osakkeenomistaja haluaa yhtiökokouksen
käsittelevän tiettyä asiaa, on hänen
esitettävä asia hallitukselle kirjallisesti
viimeistään neljä viikkoa ennen kokouskutsun julkaisemista, jotta asia voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun.
TALOUDELLINEN RAPORTOINTI
Week XX 2017
Viikolla 10 2017
30.3.2017
28.4.2017
26.7.2017
25.10.2017
VUOSIKERTOMUS,
SÄHKÖINEN
VERSIO
VARSINAINEN
YHTIÖKOKOUS
TAMMIMAALISKUUN
LIIKETOIMINTAKATSAUS
PUOLIVUOSIKATSAUS
TAMMI-KESÄKUU
TAMMISYYSKUUN
LIIKETOIMINTAKATSAUS
TAMMI
114
HELMI
MAALIS
HUHTI
TIETOA OSAKKEENOMISTAJILLE JA SIJOITTAJILLE
TOUKO
KESÄ
HEINÄ
ELO
SYYS
LOKA
MARRAS
JOULU
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
OSINGONJAKO
SIJOITTAJASUHDEPOLITIIKKA
OSOITTEENMUUTOS
Voitonjakopolitiikan mukaisesti hallitus
esittää, että tilikaudelta 2016 maksetaan
osinkoa 0,75 euroa osakkeelta eli 48,6
% osakekohtaisesta tuloksesta. Tilikaudelta 2015 maksettiin osinkoa 0,65 euroa
osakkeelta eli 57,6 % osakekohtaisesta
tuloksesta.
Cramon sijoittajasuhteilla pyritään varmistamaan yhtiön osakkeen oikea arvostus tarjoamalla pääomamarkkinoille
ajantasaista tietoa yhtiön liiketoiminnasta, strategiasta ja taloudellisesta tilanteesta. Sijoittajaviestinnässään Cramo
noudattaa tasapuolisuuden periaatetta ja julkaisee kaiken sijoittajainformaation, mukaan lukien vuosikertomuksen, verkkosivuillaan sekä suomeksi että
englanniksi.
Cramo noudattaa kolmen viikon pituista hiljaista jaksoa tulosjulkistustensa edellä. Muina aikoina vastaamme
mielellämme analyytikoiden ja sijoittajien kysymyksiin puhelimitse tai sähköpostitse tai yhtiön järjestämissä
sijoittajatapaamisissa.
Jos osakkeenomistajan osoite tai osingonmaksua varten ilmoittama tilinumero
muuttuu, osakkeenomistajan on toimitettava tästä kirjallinen ilmoitus arvo-osuustilinsä pitäjälle.
OSAKKEENOMISTAJAT
Cramolla oli 7 900 osakkeenomistajaa 1.1.2016 ja 7 864 osakkeenomistajaa
31.12.2016. Suurimmat osakkeenomistajat on esitetty sivulla 101.
OSAKEPÄÄOMAN MUUTOKSET
Cramo Oyj:n osakkeiden määrä lisääntyi 69 260 osakkeella 44 690 554 osakkeeseen vuoden 2016 aikana perustuen
vuoden 2011 optio-oikeuksilla merkittyihin osakkeisiin. Merkintähinnat kirjattiin sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon. Sivut 94–98.
ANALYYTIKOT
Yhtiön saamien tietojen mukaan ainakin
seuraavien pankkien ja pankkiiriliikkeiden palveluksessa toimivat analyytikot
ovat tehneet Cramosta sijoitusanalyyseja vuonna 2016: Carnegie, Danske
Markets, Evli Bank Oyj, Handelsbanken
Capital Markets, Inderes, Nordea Markets, Pohjola Pankki Oyj ja SEB Enskilda Equities. Cramo ei vastaa analyyseissä esitetyistä arvioista.
JOHDON OMISTUKSET 31.12.2016
Cramon hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet
sekä heidän lähipiirinsä omistivat vuoden 2016 lopussa yhteensä 73 261 Cramo Oyj:n osaketta (240 991 osaketta
vuonna 2015).
JULKAISUJEN JA TIEDOTTEIDEN
TILAAMINEN
Taloudellisia julkaisuja voi tilata
osoitteesta:
Cramo Oyj
Kalliosolantie 2, 01740 Vantaa
puh: 010 661 1211
sähköposti: [email protected]
Tietoa sijoittajille:
www.cramogroup.com
Sijoittajat
Vuoden 2016 tiedotteet:
www.cramogroup.com
Sijoittajat Tiedotteet
Suomi
Suomi
YHTEYSTIEDOT
Leif Gustafsson, toimitusjohtaja
puh: 010 661 10
sähköposti: [email protected]
Aku Rumpunen, talous- ja rahoitusjohtaja
puh: 010 661 1272
sähköposti: [email protected]
Mattias Rådström, viestintä-, markkinointi- ja IR-johtaja
puh: +46 708 687 045
sähköposti: [email protected]
Merja Naumanen, IR-tiedottaja
puh: 010 661 1211
sähköposti: [email protected]
MARKKINA-ARVO NASDAQ
HELSINGISSÄ 2012–2016 M€
OSAKKEENOMISTAJAT RYHMITTÄIN
31.12.2016 (2015) % OSAKKEISTA
1058
848
13%
3% 4%
8%
665
OSAKEOMISTUKSEN
JAKAUTUMINEN 31.12.2016 (2015) %
3%
529
333
69%
YRITYKSET 4 (5)
RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSET 69 (66)
JULKISYHTEISÖT 3 (2)
VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT YHTEISÖT 8 (8)
KOTITALOUDET 13 (13)
ULKOMAISET OSAKKEENOMISTAJAT 3 (4)
16%
0%
1% 0%
28%
1–100; 28 (26)
101–1 000; 55 (57)
1 001–10 000; 16 (16)
10 001–100 000; 1 (1)
100 001–500 000; 0 (0)
500 001–; 0 (0)
55%
12
13
14
15
CRAMO VUOSIKERTOMUS 2016
16
TIETOA OSAKKEENOMISTAJILLE JA SIJOITTAJILLE
115
OMIA TOIMINTATAPOJAMME MUUTTAMALLA JA KOROSTAMALLA
RESURSSIEN JAKAMISTA LAAJA-ALAISESTI VOIMME SAAVUTTAA
VISIOMME - SHARED RESOURCES SIMPLIFIED.
JAKAMISTALOUDEN EDISTÄJÄNÄ OLEMME MYÖS VALMISTAUTUNEET
MUOKKAAMAAN KOKO TOIMIALAN TULEVAISUUTTA.
KONSERNIN PÄÄKONTTORI
TOINEN KONSERNIKONTTORI
Cramo Oyj
Kalliosolantie 2
01740 Vantaa
Suomi
Puhelin +358 10 661 10
Cramo Services AB
Rosenborgsgatan 12
169 74 Solna
Ruotsi
Puhelin +46 8 623 5400
www.cramogroup.com
PAIKALLISET PÄÄKONTTORIT
SUOMI
Cramo Finland Oy
Kalliosolantie 2
01740 Vantaa, Suomi
Puhelin +358 10 661 10
www.cramo.fi
Cramo Adapteo
PL 9, Huurretie 19
33471 Ylöjärvi, Suomi
Puhelin +358 10 661 5500
www.cramoadapteo.com
RUOTSI
Cramo AB
Rosenborgsgatan 12
169 74 Solna, Ruotsi
Puhelin +46 8 623 5400
www.cramo.se
Cramo Adapteo
Rosenborgsgatan 12
169 74 Solna, Ruotsi
Puhelin +46 8 623 5400
www.cramoadapteo.se
ITÄVALTA
Cramo GmbH & Co. KG
IZ NÖ-Süd, Strasse 2A-M13
2351 Wiener Neudorf, Itävalta
Puhelin +43 2236 636 35-0
www.cramo.at
LATVIA
Cramo SIA
Zolitūdes iela 89
1046 Riika, Latvia
Puhelin +371 673 875 55
www.cramo.lv
LIETTUA
Cramo UAB
Verkių g. 50
09109 Vilna, Liettua
Puhelin +370 5 235 7040
www.cramo.lt
NORJA
Cramo AS
Smalvollveien 42
0667 Oslo, Norja
Puhelin +47 23 37 55 60
www.cramo.no
PUOLA
Cramo Sp.zo.o.
Ul. Pulawska 405
02 801 Varsova, Puola
Puhelin +48 22 54 40 745
www.cramo.pl
SAKSA
Cramo AG
Emeranstrasse 49–51
85622 München-Feldkirchen
Saksa
Puhelin +49 89 857 98-0
www.cramo.de
SLOVAKIA
Cramo s.r.o.
organizačná zložka v SR
Agátová 22
841 01 Bratislava, Slovakia
Puhelin +421 902152152
www.cramo.cz
TANSKA
Cramo A/S
Fabriksparken 30-32
2600 Glostrup, Tanska
Puhelin +45 70 110 210
www.cramo.dk
TSEKIN TASAVALTA
Cramo s.r.o.
Slánská 285/13
163 00 Praha 6 - Řepy
Tsekin tasavalta
Puhelin +420 724152152
www.cramo.cz
UNKARI
Cramo Kft
Védgát utca 8, XXI. Bezirk
1215 Budapest, Unkari
Puhelin +36 1 427 0103
www.cramo.hu
VENÄJÄ
Cramo Kaliningrad
P.O. Box 512, 4-aja Bolshaja
Okruzhnaja 33
236029 Kaliningrad, Venäjä
Puhelin +7 4012 776 222
www.cramo.ru
VIRO
Cramo Estonia AS
Kadaka tee 131
12915 Tallinna, Viro
Puhelin +372 6 830 800
www.cramo.ee
FORTRENTIN
PÄÄKONTTORIT
VENÄJÄ
OOO Fortrent
56 Salova Street, lit. Sh
Pietari, Venäjä 192102
Venäjä
Puhelin +7 812 449 57 90
www.fortrent.net
OOO Fortrent
18 Proektiruemiy 3610 Proezd
Moskova, Venäjä 109548
Venäjä
Puhelin +7 495 287 19 78
www.fortrent.net
UKRAINA
Fortrent
2a Bogatyrskaya Street
Belogorodka
Kievo-Svyatoshinsky District
Ukraina 08140
Ukraina
Puhelin +3 8044 495 83 15
www.fortrent.com.ua