Esityslista PDF-muodossa

PELKOSENNIEMEN KUNTA
Keskusvaalilautakunta
PÖYTÄKIRJA
3/2017
28
09.03.2017
AIKA
09.03.2017 klo 14:00 - 14:35
PAIKKA
kunnanvirasto
KÄSITELLYT ASIAT
§
19
20
21
22
23
24
25
Otsikko
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
ASIALISTAN JA KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN
HYVÄKSYMINEN
VAALIASIAMIESTEN TOIMENPITEET
HUOMAUTUSTEN JOHDOSTA
EHDOKASHAKEMUSTEN RATKAISEMINEN
EHDOKASHAKEMUSTEN RATKAISEMISEN JÄLKEEN
TEHTÄVÄT PÄÄTÖKSET
EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄN LAATIMINEN
Pöytäkirjan tarkastajat:
Sivu
30
31
32
33
34
35
36
PELKOSENNIEMEN KUNTA
PÖYTÄKIRJA
Keskusvaalilautakunta
3/2017
09.03.2017
AIKA
09.03.2017 klo 14:00 - 14:35
PAIKKA
kunnanvirasto
OSALLISTUJAT
Nimi
Hyötylä Pirkko
Keto-Tokoi Arto
Hildén Antero
Perälä Marja-Liisa
Lehtola Hilkka
Tehtävä
Pj.
Vpj.
Jäsen
Jäsen
Varajäsen
POISSA
Sirviö Satu
Orava Pekka
Mäntylä Raili
Humalalampi Eila
Rautiainen Tapio
Jäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
MUU
Kantola Satu
Sihteeri
LÄSNÄ
Lisätiedot
ALLEKIRJOITUKSET
Pirkko Hyötylä
Puheenjohtaja
Satu Kantola
Pöytäkirjanpitäjä
KÄSITELLYT ASIAT
19 - 25
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Arto Keto-Tokoi
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Kunnanvirasto
16.03.2017 08:00
Pöytäkirjan tarkastajat:
Antero Hildén
29
PELKOSENNIEMEN KUNTA
Keskusvaalilautakunta
§ 19
PÖYTÄKIRJA
3/2017
30
09.03.2017
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Keskvltk 09.03.2017 § 19
Kunnan keskusvaalilautakunnassa on viisi (5) jäsentä ja se on
päätösvaltainen viisijäsenisenä.
Keskusvaalilautakunnan kokous on kutsuttu koolle Pelkosenniemen
kunnan hallintosäännön §:n 5 mukaisesti eli viimeistään neljä (4)
päivää ennen kokousta.
Esitys:
Keskusvaalilautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Suoritettiin nimenhuuto. Läsnä neljä (4) varsinaista jäsentä ja yksi
(1) varajäsen.
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjan tarkastajat:
PELKOSENNIEMEN KUNTA
Keskusvaalilautakunta
§ 20
PÖYTÄKIRJA
3/2017
31
09.03.2017
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Keskvltk 09.03.2017 § 20
Kunnan hallintosäännön 16 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan
pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä.
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa
pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan tarkastavat kaksi tähän tehtävään
valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat tarvittaessa
ääntenlaskijoina. Pöytäkirja pyritään tarkastamaan heti kokouksen
päätyttyä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, niin pöytäkirja tarkastetaan
viimeistään viikon kuluessa kokouksesta.
Esitys:
Keskusvaalilautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Arto
Keto-Tokoin ja Antero Hildénin, jotka tarvittaessa toimivat
ääntenlaskijoina.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjan tarkastajat:
PELKOSENNIEMEN KUNTA
Keskusvaalilautakunta
§ 21
PÖYTÄKIRJA
3/2017
32
09.03.2017
ASIALISTAN JA KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Keskvltk 09.03.2017 § 21
Kunnan hallintosäännön mukaan kokouksen esityslista lähetetään
mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu
lähetetään kirjallisesti tai sähköisessä muodossa jäsenille ja muille,
joilla on oikeus osallistua kokoukseen, vähintään neljä (4) päivää
ennen kokousta. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa
järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi esittelijän
esityksestä toimielimen yksimielisellä päätöksellä ottaa
käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Esitys:
Keskusvaalilautakunta hyväksyy asialistan kokouksen
työjärjestykseksi ja mahdolliset lisäasiat.
Päätös:
Lisäasioiksi otetaan 8.3.2017 koolle kutsutun kokouksen esityslistan
asiat
- vaaliasiamiesten toimenpiteet huomautusten johdosta
- ehdokashakemusten ratkaiseminen ja että ne käsitellään heti
tämän asian jälkeen, jolloin tämän kokouksen esityslistan
asianumerointi siirtyy jäljempänä kahdella numerolla eteenpäin.
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjan tarkastajat:
PELKOSENNIEMEN KUNTA
Keskusvaalilautakunta
§ 22
PÖYTÄKIRJA
3/2017
33
09.03.2017
VAALIASIAMIESTEN TOIMENPITEET HUOMAUTUSTEN JOHDOSTA
Keskvltk 09.03.2017 § 22
8.3.2017 kokouksen esityslistalta:
Vaalilain § 38 mukaan vaaliasiamiesten tulee tarvittaessa oikaista ja
täydentää ehdokashakemuksia ja niihin liitettyjä asiakirjoja
viimeistään 32. päivää ennen vaalipäivää eli 8.3.2017 ennen kello
16, mikäli keskusvaalilautakunta on tehnyt niihin huomautuksia.
Vaaliasiamiehellä on oikeus tehdä myös tarvittavia ehdokkaan
nimeä, arvoa, ammattia tai tointa taikka kotikuntaa koskevia
tarkistuksia. Jos huomautus koskee ilmoitusta vaaliliitosta,
puolueiden vaaliasiamiehillä on oikeus antaa yhteinen kirjallinen
ehdotus ilmoituksen oikaisemiseksi. Jos ehdokkaaksi on asetettu
henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen tai joka on asetettu samoissa
vaaleissa ehdokkaaksi kahdella tai useammalla listalla on
vaaliasiamiehellä oikeus poistaa ehdokas listalta.
Tässä vaiheessa vaaliasiamies ei voi enää vaihtaa ehdokkaita,
lisätä tai poistaa eikä muuttaa ehdokkaiden järjestystä.
Esitys:
Keskusvaalilautakunta tarkastaa vaaliasiamiehille annetut oikaisut ja
huomautukset sekä vaaliasiamiesten tekemät täydennykset ja
tarkastukset vaaliasiakirjoihin.
Päätös:
Keskusvaalilautakunta ei ole tehnyt huomautuksia
ehdokashakemuksiin ja niihin liitettyihin asiakirjoihin.
Todettiin, ettei toimenpiteisiin ole ollut tarvetta.
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjan tarkastajat:
PELKOSENNIEMEN KUNTA
Keskusvaalilautakunta
§ 23
PÖYTÄKIRJA
3/2017
34
09.03.2017
EHDOKASHAKEMUSTEN RATKAISEMINEN
Keskvltk 09.03.2017 § 23
8.3.17 kokouksen esityslistalta:
Vaalilain 38 §:n mukaan vaaliasiamiesten tulee tarvittaessa oikaista
ja täydentää ehdokashakemuksia ja niihin liitettyjä asiakirjoja
viimeistään 32. päivää ennen vaalipäivää eli 8.3.2017 klo 16
mennessä, mikäli keskusvaalilautakunta on tehnyt huomautuksia.
Vaaliasiamiehellä on oikeus tehdä myös tarvittavia ehdokkaan
nimeä, arvoa, ammattia tai tointa taikka kotikuntaa koskevia
tarkistuksia. Jos huomautus koskee ilmoitusta vaaliliitosta,
puolueiden vaaliasiamiehillä on oikeus antaa yhteinen kirjallinen
ehdotus ilmoituksen oikaisemiseksi. Jos ehdokkaaksi on asetettu
henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen tai joka on asetettu samoissa
vaaleissa ehdokkaaksi kahdella tai useammalla listalla on
vaaliasiamiehellä oikeus poistaa ehdokas listalta.
Tässä vaiheessa vaaliasiamies ei voi enää vaihtaa ehdokkaita,
lisätä tai poistaa eikä muuttaa ehdokkaiden järjestystä.
Esitys:
Keskusvaalilautakunta tarkastaa vaaliasiamiehille annetut oikaisut ja
huomautukset sekä vaaliasiamiesten tekemät täydennykset ja
tarkastukset vaaliasiakirjoihin.
Päätös:
Lisäksi todettiin, että puolueilla, vaaliliitoilla tai yhteislistoilla ei ole
liikaa ehdokkaita.
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjan tarkastajat:
PELKOSENNIEMEN KUNTA
Keskusvaalilautakunta
§ 24
PÖYTÄKIRJA
3/2017
35
09.03.2017
EHDOKASHAKEMUSTEN RATKAISEMISEN JÄLKEEN TEHTÄVÄT PÄÄTÖKSET
Keskvltk 09.03.2017 § 24
Keskusvaalilautakunta ratkaisee lopullisesti 31. päivänä ennen
vaalipäivää eli 9.3.2017 eräät ehdokaslistojen yhdistelmää koskevat
muutokset ennen ehdokaslistojen yhdistelmän laatimista.
Vaalilain 40 §:n mukaan, jos ehdokkaan vaalikelpoisuudesta on
tehty huomautus ja hyväksyttävää ilmoitusta oikaisusta ei ole
annettu tai ilmoitusta kyseisen ehdokkaan poistamisesta tehty
määräajassa taikka jos ehdokas on kuollut, niin ehdokasta ei oteta
ehdokaslistojen yhdistelmään. Puolueen, valitsijayhdistyksen tai
yhteislistan vaaliasiamies on velvollinen viipymättä ilmoittamaan
ehdokkaan kuolemasta ehdokashakemukset käsittelevälle
viranomaiselle.
Puolueella tai valitsijayhdistyksellä, jonka ilmoitusta vaaliliittoon tai
yhteislistaan liittymisestä ei ole hyväksytty, on oikeus peruuttaa
ehdokashakemuksensa. Puolueen tai valitsijayhdistyksen
vaaliasiamiehen on tehtävä peruutus kirjallisesti
ehdokashakemukset käsittelevälle viranomaiselle viimeistään 31.
päivänä ennen vaalipäivää eli 9.3.2017 ennen kello 12. Jos peruutus
tehdään, tulee ehdokashakemuksen hyväksymistä koskeva asia
peruutuksen johdosta käsitellä uudelleen. Jos ehdokas on otettu
kahdelle tai useammalle listalle eikä hyväksyttävää ilmoitusta
oikaisusta ole annettu, jätetään tällainen ehdokas pois
ehdokaslistojen yhdistelmästä.
Tässä kokouksessa ei voida tehdä muita asiallisia ratkaisuja
ehdokashakemuksista ja ilmoituksista vaaliliitoista ja yhteislistoista
kuin mitä edellä on selostettu. Mahdollisena voidaan pitää
kirjoitusvirheiden korjaamista sekä sellaisten myöhästyneiden
täydennysten tai tarkistusten huomioimista. Tällaisia voivat olla
väärän etunimen korjaaminen, kokonaan pois unohtuneen ammatin
täydentäminen tai muu vastaava.
Esitys:
Keskusvaalilautakunta hyväksyy lopullisesti ehdokashakemukset.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjan tarkastajat:
PELKOSENNIEMEN KUNTA
Keskusvaalilautakunta
§ 25
PÖYTÄKIRJA
3/2017
36
09.03.2017
EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄN LAATIMINEN
Keskvltk 09.03.2017 § 25
Vaalilain 41 §:n mukaan ehdokashakemukset käsittelevän
keskusvaalilautakunnan on laadittava 31. päivänä ennen vaalipäivää
pidettävässä eli 9.3.2017 viimeistään klo 16 aloitettavassa
kokouksessa ehdokaslistojen yhdistelmä.
Ehdokaslistojen yhdistelmään painetaan samalle puolelle lehteä
1) otsikko, josta selviää mitä vaaleja varten yhdistelmä on laadittu ja
2) puolueiden ehdokaslistat, yhteislistat ja valitsijayhdistysten
ehdokaslistat.
Ehdokaslistojen yhdistelmän otsikoksi tulee:
PELKOSENNIEMEN KUNNASSA 9. PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2017
TOIMITETTAVIA KUNTAVAALEJA VARTEN LAADITTU
EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄ.
Vaaliliittoon kuulumattomien ja vaaliliiton muodostaneiden
puolueiden ehdokaslistat sekä yhteislistat ja yhteislistaan
kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokaslistat sijoitetaan
vaalilain 37 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuun järjestykseen siten,
että ensin ovat puolueiden ehdokaslistat ryhmiteltyinä vasemmalta
oikealle, sitten yhteislistat vastaavalla tavalla ryhmiteltyinä ja lopuksi
yhteislistaan kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokaslistat
aakkosjärjestyksessä allekkain. Ehdokkaille annetaan tässä
järjestyksessä numerot alkaen numerosta 2.
Keskusvaalilautakunta on suorittanut maanantaina 6.3.2017
kokouksessa arvonnan, jonka perusteella määräytyy vaaliliittoon
kuulumattomien puolueiden ja vaaliliittojen keskinäinen järjestys ja
mahdollisten vaaliliittojen sisällä puolueiden järjestys sekä
yhteislistojen järjestys.
Ehdokkaat merkitään puolueiden ja yhteislistojen ilmoittamassa
järjestyksessä ylhäältä alaspäin ja tarvittaessa kahdelle tai
useammalle vierekkäiselle palstalle riveittäin vasemmalta oikealle.
Vaaliliiton muodostaneiden puolueiden ehdokaslistojen alapuolelle
tehdään merkintä siitä, että kyseiset puolueet ovat vaaliliitossa.
Yhteislistaan kuulumattomien ehdokkaiden tiedot merkitään
äärimmäiseksi oikealla allekkain numerojärjestyksessä erotettuina
selvästi toisistaan.
Jokaisesta ehdokkaasta merkitään yhdistelmään numero, nimi ja
arvo, ammatti tai toimi enintään kahta ilmaisua käyttäen. Ehdokkaan
etunimen rinnalla tai sen sijasta voidaan käyttää ehdokkaan yleisesti
tunnettua puhuttelunimeä tai etunimeä lyhennettynä. Muita tietoja
Pöytäkirjan tarkastajat:
PELKOSENNIEMEN KUNTA
Keskusvaalilautakunta
§ 25
PÖYTÄKIRJA
3/2017
37
09.03.2017
ehdokkaasta ei saa merkitä, paitsi jos ne ovat tarpeen
henkilöllisyyden täsmentämiseksi. Yhdistelmään ei merkitä
henkilötunnuksia.
Puolueiden nimet merkitään yhdistelmään noudattaen puoluelain
(10/1969) 4 §:n ja yhdistyslain (503/1989) 9 §:n 2 momentin
säännöksiä. Yhteislistalle merkitään sille ehdotettu nimitys tai, jos se
ei huomautuksen jälkeenkään ole sen mukainen kuin siitä II osassa
säädetään tai jos ehdotusta ei ole tehty, ehdokashakemukset
käsittelevä viranomainen määrää nimityksen, joka ilmaisee vain
yhteislistan järjestyksen yhdistelmässä muihin yhteislistoihin
nähden. Yhteislistaan kuulumattomalle valitsijayhdistykselle ei
merkitä nimitystä.
Esitys:
Keskusvaalilautakunta laatii ehdokaslistojen yhdistelmän
Pelkosenniemen kunnassa 9. huhtikuuta 2017 toimitettavia
kuntavaaleja varten niiden hakemusten ja asiakirjojen perusteella,
jotka keskusvaalilautakunnalle on toimitettu ja keskusvaalilautakunta
on hyväksynyt.
Päätös:
Keskusvaalilautakunta numeroi ehdokkaat seuraavasti:
- Vasemmistoliitto
numerot 2 – 6
- Vihreä liitto
numerot 7 – 8
- Suomen keskusta
numerot 9 – 16
- Sitoutumattomat
numerot 17 – 22.
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Ehdokaslistojen yhdistelmä liitteenä 1.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:35.
Liitteet
Pöytäkirjan tarkastajat:
Liite 1
EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄ
PELKOSENNIEMEN KUNTA
PÖYTÄKIRJA
3/2017
38
Kunta
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
PELKOSENNIEMI
Hallitus
KESKUSVAALILAUTAKUNTA
Kokouspäivämäärä
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 91§:n mukaan
oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua
tai täytäntöönpanoa.
Pykälät
19 - 21
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
22 - 25
HvaIL 3§:n mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
OikaisuvaatimusSeuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
viranomainen ja -aika
postitse tai sähköisesti.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja
sähköpostiosoite
PELKOSENNIEMEN KUNNANHALLITUS
Sodankyläntie 1 A
98500 PELKOSENNIEMI
[email protected]
Pykälät
22 - 25
Oikaisuvaatimuksen
sisältö
Pöytäkirjan tarkastajat:
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää
allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan
alkuperäisyytta tai eheyttä ole syytä epäillä.
PELKOSENNIEMEN KUNTA
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika
PÖYTÄKIRJA
3/2017
39
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.Myös
sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annetun päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös
on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, käynti- ja postiosoite
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Isokatu 4; OULU
Postiosoite: PL 189, 90101 OULU
Fax: 029 5642841
Sähköposti:[email protected]
Puh. 029 5642800 (vaihde)
Virka-aika: klo 8.00-16.15
Kunnallisvalitus, pykälät
Hallintovalitus, pykälä
Valitusaika 30 päivää
Valitusaika päivää
Muu valitusviranomainen, osoite ja postitusosoite
Pykälät
Valitusaika
Valituskirja
Valitusasiakirjojen
toimittaminen
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirjan on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti
allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on
mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Myös sähköinen
asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Jos
oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa sähköisenä viestinä, yhteystietona
pyydetään ilmoittamaan myös sähköposti.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai
jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, sähköisesti
tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne
ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Isokatu 4; OULU
Postiosoite: PL 189, 90101 OULU
Fax: 029 5642841
Sähköposti:[email protected]
Puh. 029 5642800 (vaihde)
Virka-aika: klo 8.00-16.15
Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite
Lisätietoja
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä
maksuista annetun lain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/ valitusosoitus liitetään
pöytäkirjaotteeseen.
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle
Liitetään pöytäkirjaan
Pöytäkirjan tarkastajat: