Balticconnector-kaasuputken vesilupahakemukset kuulutettavana 9.3.

Balticconnector-kaasuputken vesilupahakemukset kuulutettavana 9.3.–10.4.2017
Balticconnector on Suomen ja Viron yhdistävä kaasuputki, joka mahdollistaa Baltian maiden
ja Suomen kaasumarkkinoiden yhdistämisen. Hankkeen suomalainen rakennuttaja Baltic
Connector Oy on hakenut vesilain mukaista lupaa rakentaa maakaasuputki merialueelle Inkoon
Joddbölestä Suomen ja Viron rajalle, sekä Inkoo -Siuntio maakaasuputkelle lupaa alittaa
Ingarskilajoki.
Balticconnector-hankkeen
vesilain
mukaisten
lupien
kuulutusaika
Etelä -Suomen
aluehallintovirastossa on 9.3.–10.4.2017. Tänä aikana hakemusasiakirjat ovat yleise sti
nähtävillä Inkoon kunnan infopisteessä. Asiakirjoihin voi tutustua myös aluehallintoviraston
sähköisessä Lupa-tietopalvelussa.
Asianosaiset saavat tehdä muistutuksia vesiluvan hakemuksesta ja hankkeen vaikutusalueen
asukkaat voivat esittää asiasta miel ipiteensä. Viranomaisille esitetään asiasta lausuntopyyntö.
Muistutukset
ja
mielipiteet
pyydetään
toimittamaan
viimeistään
aluehallintovirastoon,
ensisijaisesti
sähköistä
muistutuslomaketta
www.avi.fi/muistutus.
10.4.2017
käyttäen
Balticconnector-kaasuputki liittyy nykyiseen Suomen kaasuverkostoon Siuntion Pölansissa
sijaitsevalla venttiiliasemalla ja laskeutuu mereen Inkoon Fjusön alueella. Putki kulkee
pääosin Inkoon kunnan alueella ja putkilinjan pohjoisosassa lyhyen matkaa Lohjan ja Siuntion
kuntien alueella.
Putken sijoituksessa on huomioitu alueen nykyinen ja tuleva maankäyttö, kaavoitus ja
ympäristötekijät sekä pyritty minimoimaan rakentamisen ja käytönaikaisten haittojen
vaikutukset
ihmisiin,
eliöihin
ja
y mpäristöön.
Kaasuputkesta
on
suoritettu
ympäristövaikutusten arviointimenettely, joka on päättynyt joulukuussa 2015.
Baltic Connector Oy on valtionyhtiö, joka perustettiin vuonna 2015 toteuttamaan Suomen
osuutta Balticconnector-kaasuputkihankkeesta.
Asiakirjat löytyvät aluehallintoviraston Lupa-Tietopalvelusta.
Lisätiedot:
toimitusjohtaja Herkko Plit, [email protected] , puh: 050 462 0788
projektijohtaja Tom Främling, [email protected] , puh: 050 326 2918
Baltic Connector Oy
Porkkalankatu 1
FI-00180 Helsinki
www.balticconnector.fi
Y-tunnus 2716791-9
Kotipaikka, Helsinki