Julkisuuslain mukainen tietojärjestelmäseloste - Sosiaali

Julkisuuslain mukainen tietojärjestelmäseloste
Sivu 1/2
Tietojärjestelmän nimi
HILA-järjestelmä
Tietojärjestelmän vastuutaho
Lääkkeiden hintalautakunta
Tietojärjestelmän vastuuyksikkö ja –henkilö
Lääkkeiden hintalautakunta, Vakuutusosasto, Sosiaali- ja terveysministeriö.
Vastuuhenkilö: johtava proviisori Ulla Kurkijärvi
Tietojärjestelmän käyttötarkoitus
HILA2010-järjestelmä sisältää asiakirja- ja asianhallintajärjestelmän sekä päätös- ja viitehintatietokannat.
Tietojärjestelmä toimii lääkkeiden hintalautakuntaan lähetettyjen hinta- ja korvattavuushakemusten ja muiden asiakirjojen
sähköisenä säilytysjärjestelmänä sekä käsiteltävien asioiden asianhallintajärjestelmänä. Järjestelmä sisältää useita
malliasiakirja- ja tiedotepohjia. Tietokannat ovat käsittelyn apujärjestelmiä tietojen säilyttämiseen ja hallintaan.
Tietokannoista voidaan tulostaa tiedotteita, raportteja, päätöksiä sekä muita tulosteita.
Tietolähteet
Lääkkeiden hintalautakuntaan lähetetyt hinta- ja korvattavuushakemukset, Suomen Apteekkariliiton taksa, Lääkehoidon
turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen myyntilupanumerotiedot, ATC-koodi- ja lääkemuototiedot sekä tiedot lääkevaihtoon
kuuluvista lääkevalmisteista.
Tiedot ovat vuosilta/alkaen vuodesta
Tietoja on tallennettu päätöstietokantaan vuodesta 1995 lähtien, viitehintatietokantaan vuodesta 2009 lähtien ja asiakirja- ja
asianhallintajärjestelmään loppuvuodesta 2008 lähtien.
Tietojen päivitystiheys
Jatkuva
Tietojen julkisuus/salassa pidettävyys
HILA2010-järjestelmään sisältyy julkisuuslain tarkoittamia salassa pidettäviä tietoja. Järjestelmään sisältyvät tiedot ovat
asianosaisjulkisia.
Tietojärjestelmän julkinen osoite
Lääkkeiden hintalautakunta, PL 33, 00023 Valtioneuvosto
Julkisuuslain mukainen tietojärjestelmäseloste
Sivu 2/2
Tietojärjestelmän nimi
HILA2010-järjestelmä
Julkiset tiedot
Lääkkeiden korvattavuutta ja tukkuhintaa koskevat hakemus- ja päätösasiakirjat siltä osin kuin ne eivät sisällä julkisuuslain
perusteella salassa pidettäviä tietoja.
Vahvistetut korvattavuus- ja hintatiedot, Suomen Apteekkariliiton taksa, Lääkehoidon turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen
myyntilupanumerotiedot, ATC-koodi- ja lääkemuototiedot sekä tiedot lääkevaihtoon kuuluvista lääkevalmisteista.
Salassa pidettävät tiedot
Asiakirjat ja tiedot, jotka sisältävät liike- tai ammattisalaisuuksia tai arkaluonteisia henkilötietoja.