Talousvaliokunta

Viikkosuunnitelma
Viikkosuunnitelma
Talousvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 17/2017
Tiistai 25.4.2017 klo 12.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä
sekä laeiksi valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 6 §:n ja Finpro Oy –nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 18/2017 vp
Käydään yleiskeskustelu.
Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta
Agenda2030:sta Kestävän kehityksen Suomi – pitkäjänteisesti, johdonmukaisesti ja
osallistavasti
Valtioneuvoston selonteko VNS 1/2017 vp
Käydään yleiskeskustelu.
Hallituksen esitys laeiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain, biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain sekä Energiavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 17/2017 vp
Valiokunnassa ovat kuultavina:
klo 12.15
- hallitusneuvos Anja Liukko, työ- ja elinkeinoministeriö
- Manager of Sourcing Matti Kymenvaara, Sunshine Kaidi (Finland) New Energy Co. Oy
- johtaja Marko Janhunen, UPM-Kymmene Oyj
Päätetään asian jatkokäsittelystä.
Käydään valmistava keskustelu.
Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 7/2017 vp on saapunut valiokuntaan.
Keskiviikko 26.4.2017 klo 11.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupparekisterilain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 14/2017 vp
Hyväksytty
3.576
Viikkosuunnitelma
Käydään yleiskeskustelu.
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi asetuksella (palvelukorttiasetus) käyttöön otettua
sähköistä eurooppalaista palvelukorttia koskevasta lainsäädäntö- ja toimintakehyksestä sekä komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
sähköisen eurooppalaisen palvelukortin ja siihen liittyvien hallinnollisten välineiden
käyttöönotosta (eurooppalainen palvelukortti)
Valtioneuvoston U-kirjelmä U 31/2017 vp
Valiokunnassa on kuultavana:
- toimitusjohtaja Riitta Varpe, Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Päätetään asian jatkokäsittelystä.
Käydään valmistava keskustelu.
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto/EU:n lainsäädäntö: parempiin tuloksiin soveltamista parantamalla
Valtioneuvoston E-selvitys E 20/2017 vp
Valiokunnassa on kuultavana:
klo 11.15
- lainsäädäntöneuvos Heidi Kaila, valtioneuvoston kanslia
Päätetään asian jatkokäsittelystä.
Torstai 27.4.2017 klo 12.00
Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030
Valtioneuvoston selonteko VNS 7/2016 vp
Käydään yleiskeskustelu.
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palveluista sisämarkkinoilla annetun direktiivin
2006/123/EY täytäntöönpanosta, palveluihin liittyviä lupajärjestelmiä ja vaatimuksia koskevasta ilmoitusmenettelystä sekä direktiivin 2006/123/EY ja hallinnollisesta
yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU)
N:o 1024/2012 muuttamisesta (ilmoitusmenettelydirektiivi)
Valtioneuvoston U-kirjelmä U 30/2017 vp
Käydään yleiskeskustelu.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta
2
Viikkosuunnitelma
Hallituksen esitys HE 25/2017 vp
Käydään valmistava keskustelu.
Perjantai 28.4.2017 klo 11.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta
Hallituksen esitys HE 25/2017 vp
Käydään yleiskeskustelu.
Valtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
Valtioneuvoston E-selvitys E 125/2016 vp
Valiokunnassa on kuultavana:
- valtioneuvoston kanslia
Päätetään asian jatkokäsittelystä.
3