muutettu KUULUTUS YSL Mellajavaara T Välimaa Oy

Pellon kunta
Ympäristölautakunta
KUULUTUS
Päivämäärä
6.3.2017
YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS LOUHINTAAN JA MURSKAAMISEEN
Asia
Ympäristölupahakemus kalliokiviaineksen louhintaan, murskaukseen ja varastointiin Pellon
Mellajavaaran kallioalueelta.
Ympäristölupa-asian ratkaisee Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta.
Hakija
T. Välimaa Oy
Mäkitie 5
95700 Pello
Yhteyshenkilö
Tapio Välimaa, puh 0400 395 446
Kuvaus toiminnasta
T. Välimaa Oy hakee ympäristölupaa Mellajavaaran kallioalueelle tilalle Pellon Yhteismetsä
RN:o 854-874-3-0. Tilan omistaa Pellon kylän yhteismetsän osakaskunta YM II. Luvanhakijalle on 15.3.2016 myönnetty alueelle uusi 50 000 m3:n maa-aineslupa (P217/2016), joka on
voimassa 30.6.2026 saakka. Alueelta otettavaa kalliokiviainesta käytetään lähialueiden rakentamisessa. Toiminnalle ei ole aiempaa ympäristölupaa.
Ympäristölupaa haetaan kalliokiviaineksen louhintaan, murskaukseen ja varastointiin. Kiviainesta on tarkoitus murskata keskimäärin 20 000 tonnia vuodessa (maksimissaan 50 000 t/a).
Murskaamista suoritetaan ma-pe klo 6-22, poraamista ja rikotusta ma-pe klo 7-21, räjäytyksiä ma-pe klo 8-18 sekä kuormaamista ja kuljetusta on ma-pe klo 6-22 ja la-su klo 7-18. Toimintaa alueella on vaihtelevasti kysynnän mukaan ja pääosin kesäaikaan. Louhintaa ja
murskausta alueella on 1-2 kertaa vuodessa, toimintajakson ollessa 2-4 kuukautta. Kuormaamista ja kuljetusta alueella on kysynnän mukaan. Toimintaa on pääosin kesäaikaan.
Päästöt ja jätteet
Hakemuksen mukaan pöly, melu ja tärinä jäävät alle raja- tai ohjearvojen asutusalueella eikä
toiminnoilla ole vaikutusta yleiseen viihtyvyyteen tai ihmisten terveyteen. Toiminnoilla ei ole
haitallista vaikutusta luonnonsuojeluarvoihin tai rakennettuun ympäristöön. Toiminnoista ei
myöskään ole haitallisia päästöjä veteen tai eikä ilmaan johtuvista päästöistä arvioida olevan
haitallisia vaikutuksia ympäristöön.
Pölyä, melua ja tärinää syntyy murskauksesta, louhinnasta sekä kuljetuksista ja lastauksesta. Päästöjä vähennetään laitteistojen rakenteilla, kuten koteloinneilla ja suodattamilla. Murskauslaitoksen melutasot vaihtelevat laitteistokohtaisesti. Luvanhakija käyttää ulkopuolisia
urakoitsijoita, joiden edellytetään käyttävän parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Melupäästöjä
vähennetään varastokasojen sijoittamisella asutuksen suuntaan. Myös louhoksen reunat
vähentävät melun ja pölyn leviämistä. Pölypäästöjä vähennetään tarvittaessa myös kastelulla. Kasteluvesi otetaan selkeytysaltaasta tai tuodaan paikalle säiliössä. Alueella ei säilytetä,
tankata tai huolleta työkoneita eikä alueella säilytetä polttoaineita. Toiminnassa ei synny
merkittävästi jätteitä. Jätteet toimitetaan päivittäin pois toiminta-alueelta. Toiminnan riskejä ja
onnettomuuksia ehkäistään työn suunnittelulla.
Sijaintipaikan ympäristö
Lupahakemuksen mukainen toiminta-alue sijaitsee Pellon kuntakeskuksesta noin 6 kilometriä koilliseen Mellajavaarantien varrella ja Rovaniementieltä alueelle on matkaa noin 800
metriä. Toiminta-alueen välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta. Lähin asutus on noin
700 metriä toiminta-alueesta kaakkoon. Alueelle kulku tapahtuu kuitenkin lähimpien asuinrakennusten vierestä. Toiminta-alue on vanhaa louhosaluetta ja läheisyydessä on toinenkin
louhos. Alueen ympäristö on muutoin maa- ja metsätalouskäytössä ja se kasvaa mäntymetsää. Toiminta-alue sijaitsee Ritavalkea B:n III-luokan pohjavesialueella (12854105B). Alueen
läheisyydessä ei ole muinaismuistokohteita. Alueella ei ole luonnonsuojelulain koko maassa
rahoitettujen kasvilajien tai uhanalaisten lajien eikä luontodirektiivin eläin- ja kasvilajien havaintopaikkoja. Alueella ei myöskään ole petolintujen pesäreviirejä. Toiminta-alue sijoittuu
Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalue Natura-alueen (FI 130 1912) valuma-alueelle. Hakemuksen mukaisella alueella ei ole asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. LänsiLapin maakuntakaavassa alue on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M).
Asiakirjojen nähtävilläpito
Hakemusasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä 9.3.–10.4.2017 välisenä aikana Pellon kunnanvirastossa (os. Kunnantie 4).
Mahdolliset muistutukset
Hakemusta koskevat muistutukset on toimitettava kirjallisesti 10.4.2017 klo 16.00 mennessä
Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle osoitteeseen: Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta, Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi.
Lisätietojen antaja
Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristötarkastaja Carita Lallukka
puh. (016) 322 8012, 050 911 1097
[email protected]
Kuuluttaja
Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta