7069/17 team/VP/hmu 1 DG F 2B Edellä mainittua

Euroopan unionin
neuvosto
Bryssel, 7. maaliskuuta 2017
(OR. en)
7069/17
Toimielinten välinen asia:
2012/0266 (COD)
VOTE 10
INF 37
PUBLIC 13
CODEC 336
ILMOITUS
Asia:
−
Äänestystulos
−
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus lääkinnällisistä laitteista,
direktiivin 2001/83/EY, asetuksen (EY) N:o 178/2002 ja asetuksen (EY)
N:o 1223/2009 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivien 90/385/ETY
ja 93/42/ETY kumoamisesta (Ensimmäinen käsittely)
−
Hyväksyminen
−
neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta
− neuvoston perustelut
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3526. istunto
(yleiset asiat)
7. maaliskuuta 2017, Bryssel
Edellä mainittua lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskevan äänestyksen tulos on
tämän ilmoituksen liitteenä.
Viiteasiakirjat:
6592/1/17 REV 1
+ REV 1 ADD 1
10728/3/16 REV 3
10728/16 ADD 1
hyväksytty Coreper I:ssä 1.3.2017
Lausumat ja äänestysselitykset ovat neuvoston verkkosivustolla:
Avoimuus ja asiakirjoihin tutustuminen
7069/17
team/VP/hmu
DG F 2B
1
FI
7069/17
team/VP/hmu
DG F 2B
2
FI