null

Euroopan unionin
neuvosto
Bryssel, 8. maaliskuuta 2017
(OR. en)
7098/17
Toimielinten välinen asia:
2017/0047 (NLE)
AELE 28
EEE 7
N9
ISL 4
FL 6
MI 198
ENV 236
ENT 58
EHDOTUS
Lähettäjä:
Saapunut:
Vastaanottaja:
Euroopan komission pääsihteerin puolesta
Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja
3. maaliskuuta 2017
Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri
Kom:n asiak. nro:
COM(2017) 111 final
Asia:
Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI ETA:n sekakomiteassa Euroopan
unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XX
(Ympäristö) muuttamiseen
Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 111 final.
Liite: COM(2017) 111 final
7098/17
jk
DGC 2A
FI
EUROOPAN
KOMISSIO
Bryssel 3.3.2017
COM(2017) 111 final
2017/0047 (NLE)
Ehdotus
NEUVOSTON PÄÄTÖS
ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamiseen
FI
FI
PERUSTELUT
1.
EHDOTUKSEN TAUSTA
•
Ehdotuksen perustelut ja tavoitteet
ETA:n sekakomitean päätösluonnoksella (joka on liitetty ehdotukseen neuvoston päätökseksi)
on tarkoitus muuttaa ETA-sopimuksen liitettä XX (Ympäristö) siten, että päästönormien
asettamisesta uusille kevyille kuljetusajoneuvoille osana unionin kokonaisvaltaista
lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi annettu
asetus (EU) N:o 510/2011 1 ja siihen liittyvät säädökset otetaan osaksi ETA-sopimusta.
•
Yhdenmukaisuus muiden alaa koskevien politiikkojen säännösten kanssa
Liitteenä olevalla ETA:n sekakomitean päätösluonnoksella laajennetaan jo voimassa oleva
EU:n politiikka koskemaan ETA:n EFTA-valtioita (Norja, Islanti ja Liechtenstein).
•
Yhdenmukaisuus unionin muiden politiikkojen kanssa
EU:n säännöstön laajentaminen koskemaan ETA:n EFTA-valtioita ottamalla se osaksi ETAsopimusta toteutetaan sopimuksen tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. Niiden mukaan
ETA-sopimuksen tavoitteena on perustaa dynaaminen ja yhdenmukainen Euroopan
talousalue, joka perustuu yhteisiin sääntöihin ja yhdenvertaisiin kilpailuedellytyksiin.
Toteutettavat toimet kattavat kaikki tavaroiden, henkilöiden, palveluiden ja pääoman vapaata
liikkuvuutta koskevat politiikat sekä ETA-sopimuksessa eritellyt niitä sivuavat ja laaja-alaiset
politiikat.
2.
OIKEUSPERUSTA,
SUHTEELLISUUSPERIAATE
•
Oikeusperusta
TOISSIJAISUUSPERIAATE
JA
ETA-sopimuksen osaksi otettava lainsäädäntö perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn
sopimuksen 192 artiklan 1 kohtaan.
Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista
säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2894/94 2 1 artiklan 3 kohdan mukaan
neuvosto hyväksyy komission ehdotuksesta unionin puolesta esitettävän kannan tällaisiin
päätöksiin.
Komissio toimittaa yhteistyössä Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa ETA:n sekakomitean
päätösluonnoksen neuvostolle hyväksyttäväksi unionin kantana. Komissio toivoo voivansa
esittää sen ETA:n sekakomiteassa mahdollisimman pian.
1
2
FI
EUVL L 145, 31.5.2011, s. 1.
EYVL L 305, 30.11.1994, s. 6–8.
2
FI
•
Toissijaisuusperiaate (jaetun toimivallan osalta)
Ehdotus on toissijaisuusperiaatteen mukainen seuraavasta syystä:
Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän ehdotuksen tavoitetta, joka on
varmistaa sisämarkkinoiden yhtenäisyys, vaan se voidaan vaikutusten vuoksi saavuttaa
paremmin unionin tasolla.
Tässä EU:n säännöstön ottamisessa osaksi ETA-sopimusta noudatetaan Euroopan
talousalueesta tehdyn sopimuksen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
28 päivänä marraskuuta 1994 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 2894/94, jossa
vahvistetaan noudatettu menettelytapa.
•
Suhteellisuusperiaate
Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti ehdotuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen sen
tavoitteen saavuttamiseksi eli sisämarkkinoiden yhtenäisyyden varmistamiseksi.
•
Toimintatavan valinta
ETA-sopimuksen 98 artiklan mukaisesti valittu säädöstyyppi on ETA:n sekakomitean päätös.
ETA:n sekakomitea varmistaa ETA-sopimuksen tehokkaan täytäntöönpanon ja toiminnan.
Tätä varten se tekee päätöksiä ETA-sopimuksessa määrätyissä tapauksissa.
3.
SIDOSRYHMIEN
JÄLKIARVIOINTIEN,
VAIKUTUSTENARVIOINTIEN TULOKSET
•
Asiantuntijatiedon keruu ja käyttö
KUULEMISTEN
JA
Komissio järjesti kyseessä olevan lainsäädännön valmistelun yhteydessä julkisen internetkuulemisen ja kaksi sidosryhmätapaamista. Lisäksi tehtiin ulkopuolinen selvitys mahdollisista
sääntelyratkaisuista kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.
•
Vaikutustenarviointi
Komissio on tehnyt kyseessä olevan lainsäädännön valmistelun yhteydessä yksityiskohtaisen
vaikutustenarvioinnin, jonka yhteydessä on analysoitu useita toimintavaihtoehtoja.
Oheisen ETA:n sekakomitean päätöksen tarkoituksena on ainoastaan laajentaa nykyinen
järjestelmä koskemaan ETA:n EFTA-valtioita.
4.
TALOUSARVIOVAIKUTUKSET
ETA-sopimuksen osaksi ottamisella ei odoteta olevan talousarviovaikutuksia, sillä
ajoneuvojen rekisteröinnistä ETA:n EFTA-valtioissa mahdollisesti saatavat lisätulot olisi
siirrettävä EFTAn valvontaviranomaiselle ja päinvastoin.
5.
LISÄTIEDOT
Tärkeimpien pyydettyjen mukautusten perustelut ja ehdotettu ratkaisu
FI
3
FI
Asetuksella (EY) N:o 510/2011 perustetaan uusia kevyitä kuljetusajoneuvoja koskeva
päästönormijärjestelmä. ETA:n sekakomitean päätösluonnoksella laajennetaan EU:n
järjestelmä koskemaan ETA:n EFTA-valtioita siten, että järjestelmä kattaa kaikki ETA-valtiot
Liechtensteinia lukuun ottamatta.
Liikapäästömaksut, asetuksen (EU) N:o 510/2011 9 artiklan 1 kohta sellaisena kuin se
ilmenee ETA:n sekakomitean päätökseen sisältyvässä mukautuksessa i
Päätökseen on sisällytetty mukautusteksti, jonka mukaan EFTAn valvontaviranomainen
määrää liikapäästömaksut ETA:n EFTA-valtioihin sijoittautuneille valmistajille.
Liikapäästömaksut määrätään yhdessä EU:ssa ja ETA:n EFTA-valtioissa myydyille uusille
kevyille kuljetusajoneuvoille. Näin ollen liikapäästömaksut on jaettava EU:n ja EFTAn
välillä.
Tästä syystä ehdotetaan jakoperustetta, jotta liikapäästömaksut jaettaisiin suhteutettuna
EU:ssa tai EFTA-valtioissa rekisteröityjen uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen osuuteen
kaikista ETA-alueella rekisteröidyistä uusista kevyistä kuljetusajoneuvoista.
Liikapäästömaksujen kerääminen, asetuksen (EU) N:o 510/2011 9 artiklan 3 kohta sellaisena
kuin se ilmenee ETA:n sekakomitean päätökseen sisältyvässä mukautuksessa j
Asetuksen 9 artiklan 3 kohdassa annetaan oikeusperusta sille, että komissio vahvistaa
liikapäästömaksujen keräämisen menetelmät. Menetelmät vahvistetaan komission päätöksessä
2012/99/EU 3. Koska ETA-sopimuksessa määrätään erillisestä valvontaviranomaisesta ja
valvontajärjestelmästä, päätökseen on sisällytetty mukautusteksti, jonka mukaan EFTAn
valvontaviranomainen määrittelee liikapäästömaksujen keräämistavat. Näiden tapojen täytyy
perustua komission keräämistapoihin.
Liikapäästömaksujen jakaminen, asetuksen (EU) N:o 510/2011 9 artiklan 4 kohta sellaisena
kuin se ilmenee ETA:n sekakomitean päätökseen sisältyvässä mukautuksessa k
Asetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaan liikapäästömaksuja pidetään EU:n yleiseen
talousarvioon otettavina tuloina.
Niinpä päätökseen on sisällytetty mukautusteksti, jonka mukaan EFTA-valtiot määrittävät
niistä liikapäästömaksuista kertyvien määrien jakamisen, jotka vastaavat EFTA-valtioiden
osuutta.
Asetuksen (EU) N:o 510/2011 sovellettavuus Liechtensteiniin ETA:n sekakomitean
päätökseen sisältyvän mukautuksen o mukaisesti
Liechtensteinilla ja Sveitsillä on jo pitkään ollut hyvin tiiviit keskinäiset suhteet. Näihin
suhteisiin vaikuttaa voimakkaasti maiden välinen tulli- ja valuuttasopimus (LGBl. 1923 nro
24), joka tehtiin vuonna 1923 (ja jolla perustettiin tulli- ja valuuttaunioni). Myös Sveitsin
kanssa tehty tulli- ja valuuttasopimus vaikuttaa merkittävästi Liechtensteinin
ympäristöstrategioihin ja julkisen talouden strategioihin. Monia Sveitsin ympäristösäännöksiä
3
FI
Komission päätös 2012/99/EU, annettu 17 päivänä helmikuuta 2012, yksityiskohtaisista järjestelyistä
kevyiden kuljetusajoneuvojen hiilidioksidin liikapäästömaksujen keräämiseksi Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EU) N:o 510/2011 mukaisesti (EUVL L 47, 18.2.2012, s. 69).
4
FI
sovelletaan tulli- ja valuuttasopimuksen nojalla Liechtensteinissa sellaisinaan tai ne saatetaan
osaksi Liechtensteinin lainsäädäntöä kyseisten maiden kahdenvälisten sopimusten perusteella.
Tätä taustaa vasten Liechtenstein pyytää, että se vapautettaisiin asetuksen (EU) N:o 510/2011
soveltamisesta, koska EU:n lainsäädännön tavoitteet saavutetaan yhtä hyvin sillä, että
Liechtensteinissa sovelletaan Sveitsin päästönormijärjestelmää.
FI
5
FI
2017/0047 (NLE)
Ehdotus
NEUVOSTON PÄÄTÖS
ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamiseen
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka
ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 192
artiklan 1 kohdan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,
ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen soveltamista koskevista
yksityiskohtaisista säännöistä 28 päivänä marraskuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 2894/94 4 ja erityisesti sen 1 artiklan 3 kohdan,
ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)
Sopimus Euroopan talousalueesta, jäljempänä ’ETA-sopimus’, tuli voimaan 1 päivänä
tammikuuta 1994.
(2)
ETA-sopimuksen 98 artiklan mukaan ETA:n sekakomitea voi päättää muuttaa muun
muassa ETA-sopimuksen liitettä XX (Ympäristö).
(3)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 510/2011 5 olisi otettava osaksi
ETA-sopimusta.
(4)
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 205/2012 6 olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
(5)
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 293/2012 7 olisi otettava osaksi ETAsopimusta.
4
EYVL L 305, 30.11.1994, s. 6–8.
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 510/2011, annettu 11 päivänä toukokuuta 2011,
päästönormien asettamisesta uusille kevyille kuljetusajoneuvoille osana unionin kokonaisvaltaista
lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi (EUVL L 145,
31.5.2011, s. 1).
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 205/2012, annettu 6 päivänä tammikuuta 2012, Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 510/2011 liitteen II muuttamisesta niiden tietojen
lähteiden ja tietoparametrien osalta, jotka jäsenvaltioiden on ilmoitettava (EUVL L 72, 10.3.2012, s. 2).
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 293/2012, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2012, uusien
kevyiden kuljetusajoneuvojen rekisteröintiä koskevien tietojen seurannasta ja ilmoittamisesta Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 510/2011 mukaisesti (EUVL L 98, 4.4.2012, s. 1).
5
6
7
FI
6
FI
(6)
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 114/2013 8 olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
(7)
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1047/2013 9 olisi otettava osaksi ETAsopimusta.
(8)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 253/2014 10 olisi otettava osaksi
ETA-sopimusta.
(9)
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 404/2014 11 olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
(10)
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 410/2014 12 olisi otettava osaksi ETAsopimusta.
(11)
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 427/2014 13 olisi otettava osaksi ETAsopimusta.
(12)
Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä XX (Ympäristö).
(13)
Unionin kannan ETA:n sekakomiteassa olisi näin ollen perustuttava tähän liitettyyn
päätösluonnokseen,
ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:
1 artikla
ETA:n sekakomiteassa unionin puolesta esitettävä kanta ETA-sopimuksen liitteen XX
(Ympäristö) ehdotettuun muuttamiseen perustuu tähän päätökseen liitettyyn luonnokseen
ETA:n sekakomitean päätökseksi.
8
9
10
11
12
13
FI
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 114/2013, annettu 6 päivänä marraskuuta 2012, Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 510/2011 täydentämisestä niiden sääntöjen osalta, jotka
koskevat poikkeuksen hakemista uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen hiilidioksidipäästötavoitteista
(EUVL L 38, 9.2.2013, s. 1).
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1047/2013, annettu 21 päivänä elokuuta 2013, komission
delegoidun asetuksen (EU) N:o 114/2013 muuttamisesta valmistajalle Piaggio ilmoitettujen vuoden
2010 keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen oikaisemiseksi (EUVL L 285, 29.10.2013, s. 1)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 253/2014, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014,
asetuksen (EU) N:o 510/2011 muuttamisesta uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen
hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteiden saavuttamista vuoteen 2020 mennessä koskevien keinojen
määrittelemiseksi (EUVL L 84, 20.3.2014, s. 38)
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 404/2014, annettu 17 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 510/2011 liitteen II muuttamisesta monivaiheisen
tyyppihyväksynnän piiriin kuuluvien uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen
seurannan osalta (EUVL L 121, 24.4.2014, s. 1).
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 410/2014, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2014,
täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 293/2012 muuttamisesta monivaiheisen tyyppihyväksynnän piiriin
kuuluvien uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen osalta (EUVL L 121, 24.4.2014, s. 21).
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 427/2014, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2014, kevyiden
kuljetusajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä vähentävien innovatiivisten teknologioiden hyväksymis- ja
sertifiointimenettelystä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 510/2011 mukaisesti
(EUVL L 125, 26.4.2014, s. 57).
7
FI
2 artikla
Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.
Tehty Brysselissä
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
FI
8
FI