COM(2017) 109 final

Euroopan unionin
neuvosto
Bryssel, 6. maaliskuuta 2017
(OR. en)
6996/17
AGRI 124
STATIS 15
ENV 229
PESTICIDE 1
SAATE
Saapunut:
Vastaanottaja:
Euroopan komission pääsihteerin puolesta
Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja
3. maaliskuuta 2017
Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri
Kom:n asiak. nro:
COM(2017) 109 final
Asia:
KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA
NEUVOSTOLLE torjunta-aineita koskevista tilastoista 25 päivänä
marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1185/2009 täytäntöönpanosta
Lähettäjä:
Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 109 final.
Liite: COM(2017) 109 final
6996/17
ts
DG B 2B
FI
EUROOPAN
KOMISSIO
Bryssel 3.3.2017
COM(2017) 109 final
KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE
torjunta-aineita koskevista tilastoista 25 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1185/2009 täytäntöönpanosta
FI
FI
1. JOHDANTO
Torjunta-aineita koskevista tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1185/2009 1, jäljempänä ’asetus’, 7 artiklassa säädetään seuraavaa:
”Komissio antaa joka viides vuosi Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän
asetuksen soveltamisesta. Kertomuksessa arvioidaan erityisesti toimitettujen tietojen laatua
4 artiklan mukaisesti, tiedonkeruumenetelmiä, tietojen keruusta yrityksille, maatiloille ja
kansallisille viranomaisille aiheutuvaa rasitetta sekä kyseisten tilastojen hyödyllisyyttä
torjunta-aineiden kestävän käytön teemakohtaisen strategian yhteydessä erityisesti
1 artiklassa asetettujen tavoitteiden kannalta. Siinä on oltava tarvittaessa ehdotuksia tietojen
laadun ja tiedonkeruumenetelmien edelleen parantamiseksi, minkä avulla voidaan parantaa
tietojen kattavuutta ja vertailtavuutta lisäämiseksi sekä vähentää yrityksille, maatiloille ja
kansallisille viranomaisille aiheutuvaa rasitetta. Ensimmäinen kertomus annetaan
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016.”
2. KATTAVUUS JA SISÄLTÖ
Kuten asetuksen 2 artiklan a alakohdassa on määritelty, ’torjunta-aineilla’ tarkoitetaan
asetuksen (EY) N:o 1107/2009 2 2 artiklan 1 kohdassa määriteltyä kasvinsuojeluainetta (PPP)
tai biosidituotetta, sellaisena kuin se on määritelty direktiivin 98/8/EY 3 2 artiklan 1 kohdassa.
Asetuksessa säädetään, että jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vuosittain
tilastotietonsa markkinoille kunakin vuonna saatetuista torjunta-aineista (torjunta-aineiden
myyntiä koskevat tilastot). Lisäksi niiden on toimitettava tilastot maataloudessa käytetyistä
torjunta-aineista (torjunta-aineiden käyttöä koskevat tilastot) viisivuotiskausittain. Tietojen
tulisi sisältää myös salassapidettävät tiedot. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle myös
selvitys toimitettujen tietojen laadusta, ja komission tehtävänä on puolestaan arvioida näiden
tietojen laatu.
2.1. Torjunta-aineiden myyntiä koskevat tilastot
Markkinoille saatettujen torjunta-aineiden osalta viitejakso on kalenterivuosi. Ensimmäinen
viitejakso oli 30. päivää joulukuuta 2009 seuraava toinen kalenterivuosi. Tiedot on
toimitettava 12 kuukauden kuluessa viitevuoden päättymisestä, ja laatuselvitykset on
toimitettava viimeistään kolme kuukautta myöhemmin. Tähän mennessä toimitetut tiedot ja
laatuselvitykset kattavat viitevuodet 2011–2014.
1
2
3
EUVL L 324, 10.12.2009, s. 4.
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009,
kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja
91/414/ETY kumoamisesta (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1).
EUVL L 123, 24.4.1998, s. 1. Direktiivi 98/8/EY on kumottu 1. syyskuuta 2013 lähtien
biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä toukokuuta
2012 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 528/2012 (EUVL L 167,
27.6.2012, s. 1).
Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina asetukseen EU) No 528/2012.
2
2.2. Torjunta-aineiden käyttöä koskevat tilastot
Torjunta-aineiden maatalouskäyttöä koskevien tilastojen viitejakson on oltava korkeintaan
12 kuukauden pituinen kunkin viisivuotiskauden aikana. Ensimmäinen viisivuotiskausi alkoi
30. päivää joulukuuta 2009 seuraavasta ensimmäisestä kalenterivuodesta. Nämä tiedot ja
laatuselvitykset on toimitettava 12 kuukauden kuluessa kunkin viisivuotiskauden
päättymisestä. Ensimmäisen viisivuotiskauden (viitevuosien 2010–2014) tietojen ja
laatuselvitysten toimitusaika päättyi näin ollen joulukuussa 2015.
Komission (Eurostatin) on aggregoitava molempia tietokokonaisuuksia koskevat tiedot ennen
niiden julkaisemista ottaen asianmukaisesti huomioon jäsenvaltioiden salassapidettävien
tietojen suojaaminen. Komissio (Eurostat) ei voi siten antaa tilastotietoja yksittäisistä
tehoaineista.
Jäljempänä esitetään kokonaisarvio jäsenvaltioiden toimittamien torjunta-aineiden myyntiä
koskevien tietojen laadusta. Arvio on laadittu jäsenvaltioiden kyseisen asetuksen 4 artiklan
mukaisesti toimittamien laatuselvitysten pohjalta. Sovellettavat laatukriteerit on vahvistettu
asetuksen (EY) N:o 223/2009 4 12 artiklan (Tilastojen laatu) 1 kohdassa. Torjunta-aineiden
käyttöä koskevien tilastojen laatuselvitysten validointia ei ole vielä saatettu loppuun, ja siksi
niitä ei analysoida jäljempänä.
2.3. Tiedonkeruumenetelmät ja lähteet
Valtaosa 28 jäsenvaltiosta ja Norja saavat kaikki lainsäädännön nojalla ilmoitettavaa torjuntaaineiden myyntiä koskevat perustietonsa hallinnollisista lähteistä. Tanskaa, Sloveniaa ja
Norjaa lukuun ottamatta kaikki maat pitävät kaikkia yksittäisiin vastaajiin liittyviä tietoja
salassapidettävinä tietoina. Valtaosalla maista ei ole julkisia tietokantoja, ja aggregoidut
tiedot saadaan yleensä tilastojulkaisuista ja/tai internetsivuilta. Belgiassa ja Norjassa
yksittäisiä tietoja saa pyynnöstä. Koska Sveitsiin sovelletaan poikkeusta, sitä koskevia
laatuselvityksiä ei ole saatavilla. Tarkempia tietoja on liitteessä I.
2.4. Toimitettujen tietojen laatu
Kaikkien jäsenvaltioiden, Sveitsin ja Norjan tiedot täyttävät kattavuutta ja ajantasaisuutta
koskevat vaatimukset. Valtaosa maista toimittaa tietokokonaisuutensa ajoissa ja toimii
yhteistyöhaluisesti, jos lisätarkastukset tai korjaukset ovat tarpeen.
4
Euroopan tilastoista sekä salassapidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen
tilastotoimistolle annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1101/2008,
yhteisön tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 ja Euroopan yhteisöjen tilastoohjelmakomitean perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 89/382/ETY, Euratom kumoamisesta 11
päivänä maaliskuuta 2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 223/2009
(EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164)
3
Valtaosa maista totesi tarkkuudesta, luotettavuudesta ja vertailtavuudesta, että koska niiden
torjunta-aineiden myyntiä koskevat perustiedot on kerätty hallinnollisista lähteistä tai
luvanhaltijoilta, ne katsovat toimitettujen tietojen olevan tarkkoja. Lisäksi otantavirheet eivät
ole merkityksellisiä, sillä tiedonkeruussa otettiin huomioon vain tosiasialliset hallinnolliset
arvot, eikä arvioita tai otoksia käytetty. Käytettyjä tiedonkeruumenetelmiä oli kuitenkin
useita.
Komissio katsoo siksi, että kaikki torjunta-aineiden myyntiä koskevat perustiedot ovat
tarkkoja ja luotettavia, sillä arvoista, joita tilastoilla oli tarkoitus mitata, ei esitetty
laskennallisia arvoja tai estimaatteja. Näin ollen myös torjunta-aineiden myyntiä koskevien
aggregoitujen tietojen katsotaan olevan tarkkoja ja luotettavia.
Useimmat maat ilmoittivat toteuttaneensa seuraavat ennalta ehkäisevät toimenpiteet, joilla
varmistetaan, että niiden tiedot vastaavat tilastotiedoilta edellytettyä laatua:
• kyselylomakkeet tarkistetaan ja päivitetään toistuvasti
• vastaajien edellisinä vuosina ilmoittamat ongelmat ja esittämät suositukset otetaan
huomioon
• hyväksytyistä tuotteista käytetään kattavaa hakemistoa
• tietoja tarkastellaan sisäisissä laadunvalvontamenettelyissä
• salassapidettävät tilastotiedot tallennetaan turvalliseen ympäristöön.
Torjunta-aineiden myyntitietojen perusteella saadaan korkealaatuinen arvio kansallisille
markkinoille saatettujen torjunta-aineiden kokonaismäärästä. Sen perusteella voidaan nähdä,
mitä suuntauksia liittyy uudentyyppisiin torjunta-aineisiin, tuotteiden määriin eri aikoina ja
ihmisille ja ympäristölle niistä aiheutuviin riskeihin. Tällaisia arvioita voitaisiin parantaa
tulevaisuudessa erottamalla toisistaan ammattikäyttäjien luvat ja koti- ja puutarhakäyttöön
tarkoitetut luvat (eli maatalouskäyttöön ja muuhun kuin maatalouskäyttöön tarkoitetut luvat).
Myös jäljellä olevien varastomäärien osalta voitaisiin tehdä tietojen laatua koskevia
lisätarkastuksia. Lisätietoja asiasta on liitteessä II.
3. RELEVANSSI – TILASTOTIETOJEN HYÖDYLLISYYS JA JAKELU
3.1. Sidosryhmiltä saadut tiedot
Asiasta vastaavien komission yksiköiden ja virastojen kanssa käydyissä kuulemisissa on
tuotu esiin seuraavat tärkeät näkökohdat:
•
5
Torjunta-aineiden tilastoja koskevassa lainsäädännössä olisi otettava huomioon
yhdenmukaistetut riski-indikaattorit, jotka komissio laatii torjunta-aineiden kestävää
käyttöä koskevan direktiivin 5 15 artiklan mukaan, ja sillä olisi helpotettava riskiEuroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/128/EY, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009,
yhteisön politiikan puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi (EUVL L309,
24.11.2009, s. 71).
4
•
indikaattorien laskentaa käyttäen kerättyjä tilastotietoja. Torjunta-aineita koskevien
tilastotietojen keräämistä ja näiden tietojen käyttämistä riskien laskentaan ei voida
pitää toisistaan täysin erillisinä tehtävinä. Vaikuttaa loogiselta, että riski-indikaattorit
olisi tiedettävä ennen kuin tätä tarkoitusta varten kerättävistä tiedoista päätetään.
Aiheesta on käytävä lisäkeskusteluja, ja myös jäsenvaltioita on kuultava torjuntaaineiden kestävää käyttöä koskevan direktiivin mukaisessa työryhmässä.
Sidosryhmät ehdottavat, että lainsäädäntöä mukautetaan siten, että alemmalla tasolla
aggregoidut luvut voidaan julkistaa, sillä niitä voidaan tarvita riski-indikaattorien
laskentaan. On todettu, että torjunta-aineiden käyttöä koskevien merkityksellisten
tietojen keräämiseen maanviljelijöiltä liittyy vaikeuksia ja että jäsenvaltioille aiheutuu
tästä kustannuksia, minkä lisäksi on vaikeaa päästä EU:n laajuiseen sopimukseen
siitä, mitkä viljelykasvit ovat merkityksellisiä, sillä ne voivat vaihdella merkittävästi
Euroopan erilaisten ilmastovyöhykkeiden mukaan.
•
Torjunta-aineet aiheuttavat pilaantumista ja vaikuttavat suoraan etenkin luonnon
monimuotoisuuden, vesistöjen ja maaperän tilaan. Jotta varmistetaan, että näitä
vaikutuksia tarkastellaan asianmukaisesti, on ensisijaisen tärkeää, että poliittiset
päättäjät kykenevät arvioimaan määrällisesti torjunta-aineiden aiheuttaman
pilaantumisen riskin ja tason. Tällä tuettaisiin myös käytössä olevien
ympäristöpolitiikan välineiden täytäntöönpanoa ja autettaisiin tunnistamaan jäljellä
olevat poliittiset puutteet torjunta-aineiden aiheuttamien ympäristöpaineiden
ratkaisemiseksi. Tällä hetkellä politiikat, joihin tietotarpeet liittyvät, ovat biologista
monimuotoisuutta koskeva EU:n strategia 2020, yhteinen maatalouspolitiikka (YMP),
vesipolitiikan puitedirektiivi ja maaperän suojelua koskeva teemakohtainen strategia.
•
Torjunta-aineita koskevat tilastot ovat liian erittelemättömiä, jotta niistä voitaisiin
saada tehokkaasti tietoa ympäristöriskien arvioimiseksi. Perusteellinen analyysi
torjunta-aineiden käytön vaikutuksista ekosysteemeihin edellyttäisi tietoja siitä, mitä
torjunta-aineiden tehoaineita käytetään mihinkin viljelykasveihin, ja tietoa
ekosysteemityypeistä, joissa kyseiset viljelmät sijaitsevat. Vaarallisuustiedot eli
(eko)toksikologiset ominaisuudet ovat tehoainekohtaisia. Näin ollen ainoa keino
yhdistää tehokkaasti vaarallisuustiedot altistumista koskevien tietojen kanssa riskien
ymmärtämiseksi on koota tietoja tiettyjen tehoaineiden käytöstä torjunta-aineissa
viljelykasvien, alueiden ja ekosysteemityypin mukaan. Lisäksi olisi sovellettava
kumulatiivisen riskinarvioinnin menetelmiä, jotta saadaan käsitys siitä, miten
tehoaineiden, suoja-aineiden ja tehosteaineiden yhdistelmät toimivat ja saavat aikaan
torjunta-aineiden yhteisvaikutuksia.
•
Asetuksessa ei edellytetä jäsenvaltioiden antavan tietoa ekosysteemityypistä, jossa
aineita käytetään. Tehoaineiden yhdistelmien vaikutus ekosysteemiin, jossa viljelmä
sijaitsee, määräytyy kyseisen ekosysteemin ominaispiirteiden, kuten bioottisten ja
abioottisten ominaisuuksien, perusteella. Ekosysteemien ja niiden tuottamien
5
palvelujen kartoitusta ja arviointia koskevassa hankkeessa 6 käytetään yhteisesti
sovittua ekosysteemien luokittelua. Jäsenvaltiot voisivat käyttää tätä luokittelua
ilmoittaessaan torjunta-aineiden käytöstä ekosysteemityypeittäin, ja sen avulla
voitaisiin lisätä tietämystä torjunta-aineiden ympäristöriskeistä. On tarpeen tehdä
perusteellinen analyysi torjunta-aineisiin liittyvistä ympäristöriskeistä, jotta edistetään
korvattavien aineiden vertailevaa arviointia, josta säädetään kasvinsuojeluaineiden
markkinoille saattamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1107/2009 50 artiklassa. Nyt
saatavilla olevat tiedot eivät mahdollista tätä.
•
Jos torjunta-aineiden tilastotiedot asetettaisiin saataville riittävän yksityiskohtaisina,
niistä voisi olla valtavasti hyötyä tehtäessä takautuvia riskinarviointeja, joissa
tarkastellaan torjunta-aineiden kokonaiskäytöstä EU:ssa ihmisten ja eläinten
terveydelle ja ympäristölle odotettavissa olevien riskien tosiasiallista tasoa. Tämä
mahdollistaisi suuntausten arvioinnin riskien pohjalta ja samalla täydennettäisiin
myynteihin perustuvia arvioita. Koska torjunta-aineiden sisältämien tehoaineiden
myrkyllisyys ja altistuksen todennäköisyys vaihtelevat, suuntauksista, jotka perustavat
niiden ihmisten ja eläinten terveydelle ja erilaisille muille kuin torjuttaville
organismien ryhmille aiheuttamiin riskeihin, voisi olla paljon hyötyä
kansanterveyteen, kuluttajansuojaan, eläinten terveyteen ja ympäristönsuojeluun
liittyvien EU:n politiikkojen edistämisessä. Tällaisilla arvioinneilla täydennettäisiin
jäsenvaltioiden seuraamista torjunta-ainejäämistä kuluttajille aiheutuvien riskien
vuotuisia arviointeja.
•
Tietojen salassapidon ja tietojen relevanssin tai hyödyllisyyden välillä voidaan
saavuttaa tasapaino tutkimalla erilaisia aggregointivaihtoehtoja esimerkiksi
myrkyllisyyden ja käyttötapojen mukaan. Komission yksiköiden, virastojen ja muiden
asianomaisten toimijoiden välillä on näin ollen suositeltavaa käydä vuoropuhelua
sellaisten vaihtoehtojen tutkimiseksi, joilla voidaan vaikuttaa siihen, että tiedot ovat
mahdollisimman relevansseja ja hyödyllisiä tulevaisuudessa.
3.2. Torjunta-aineiden muuta kuin maatalouskäyttöä koskevat tutkimukset
Maatalous on kaikkein ilmeisin ja todennäköisesti kaikkein suurin torjunta-aineita käyttävä
ammattiala. Muut ammattikäyttäjät tai muut kuin ammattikäyttäjät voivat kuitenkin vaikuttaa
enemmän tai vähemmän merkittävästi käytettyjen torjunta-aineiden kokonaismäärään.
Laatuselvityksessä, joka liitetään torjunta-aineiden maatalouskäyttöä koskevien tietojen
oheen, vertaillaan maataloudessa käytettyjen torjunta-aineiden määrää markkinoille
saatettujen torjunta-aineiden kokonaismäärään. Asetus kattaa sekä torjunta-aineiden
markkinoille saattamista koskevat vuositilastot että torjunta-aineiden maatalouskäyttöä
koskevat tilastot. Nämä kaksi tietokokonaisuutta eivät ole yhdenmukaisia, sillä torjuntaaineiden käytöstä muualla kuin maataloudessa ei ole saatavilla tietoja. Tämä todettiin myös
asetuksen antamista edeltäneissä neuvotteluissa, ja siksi asetuksen 6 jaksoon (Laatuselvitys)
6
http://biodiversity.europa.eu/maes
6
lisättiin seuraava alakohta: ”– esitetään yleiskuvaus komission (Eurostat) johtamissa
kokeilututkimuksissa toteutuneesta torjunta-aineiden kaupallisesta käytöstä muualla kuin
maataloudessa”.
Kaavio 1. Yhteenveto torjunta-aineiden erilaisista käyttötarkoituksista
Torjunta-aineiden kaikki käyttötarkoitukset
Muu kuin ammattikäyttö
Ammattikäyttö
Maatalouskäyttö
Muu kuin maatalouskäyttö
Vuonna 2011 komissio myönsi avustuksia kokeilututkimuksille, joissa tarkasteltiin torjuntaaineiden sekä kaupallista että ei-kaupallista käyttöä muualla kuin maataloudessa. Viisi maata
(Belgia, Italia, Liettua, Latvia ja Romania) hakivat avustusta. Lisäksi komissio on tietoinen
siitä, että tällaisia tutkimuksia on toteutettu Alankomaissa ja Yhdistyneessä
kuningaskunnassa.
Kokeilututkimuksissa keskityttiin muun muassa seuraaville aloille:
- maisemanhoitoalueet tai puutarhat, ulkovirkistysalueet ja puistot
- urheilutilat, virkistysalueet ja -tilat
- rautatiet
- moottoritiet ja maantiet
- lentokentät ja satamat
- arkeologiset kohteet
- kotipuutarhurit/harrastusviljelijät
- valtion metsät
- puutarhat ja puistot
- muut.
Aiemmista toimista ja kokeiluhankkeista on opittu seuraavaa:
1. torjunta-aineiden käyttötavat muualla kuin maataloudessa vaihtelevat merkittävästi
jäsenvaltioiden tai jopa jäsenvaltion sisäisten alueiden välillä
2. pääasialliset käyttötavat voidaan tunnistaa, ja ne ovat samat valtaosassa jäsenvaltioita
3. pääasiallisiin käyttötapoihin liittyy rajallinen luettelo tehoaineita
4. eri käyttöalat edellyttävät erilaisia tiedonkeruumenetelmiä tai niiden yhdistelmää.
7
Vaikka kansalliset tai alueelliset tilanteet ovat hyvin moninaisia, tietyt merkittävät toimintaalat ovat yhteisiä kaikille jäsenvaltioille, ja ne olisi otettava huomioon kaikissa tutkimuksissa,
jotka koskevat torjunta-aineiden käyttöä muualla kuin maataloudessa. Näitä ovat
1. asuinalueet (myös koti ja puutarha)
2. julkiset alueet (golfkentät mukaan lukien)
3. teollisuusalueet
4. infrastruktuuri
5. metsät.
Näiden toiminta-alojen tulisi olla ensisijaisia kohteita, ja niitä olisi käytettävä perustana
vertailtaessa torjunta-aineiden käyttöä muualla kuin maataloudessa jäsenvaltioiden tai
alueiden välillä.
3.3. Asetuksen soveltamisalan laajentaminen
Asetuksen johdanto-osan 5 perustelukappaleen mukaan soveltamisalaa on tarkoitus laajentaa
kattamaan biosidituotteet. Komissio on todennut biosidivalmisteiden kestävää käyttöä
koskevassa kertomuksessaan 7, ettei vaikuta tarkoituksenmukaiselta yksinkertaisesti laajentaa
torjunta-aineiden kestävästä käytöstä annetun direktiivin soveltamisalaa biosidituotteisiin.
Siksi komissio katsoo, ettei myöskään asetuksen soveltamisalaa ole tarpeen laajentaa
biosidituotteisiin, vaikka se olikin alun perin tarkoituksena.
4. KUSTANNUKSET JA RASITE
Tutkimusten kustannukset ja hallinnolliset rasitteet määräytyvät pitkälti valitun menetelmän
perusteella.
Torjunta-aineiden myyntiä koskevat tilastot perustuvat monissa jäsenvaltioissa torjuntaaineista vastaavien viranomaisten tai luvanhaltijoiden hallinnollisiin tietoihin (ks. liite I).
Kustannukset liittyvät näin ollen yhteyden ottamiseen viranomaisiin tai luvanhaltijoihin, joita
on usein vain rajallinen määrä, tietopyyntöjen esittämiseksi, ja sen jälkeen tietojen
käsittelyyn. Kaikista jäsenvaltioista ei ole saatavilla tosiasiallisia lukuja, mutta sekä tehtävään
kuluvien työpäivien määrän että tosiasiallisten kustannusten on ilmoitettu olevan yleensä
hyvin vähäisiä. Myös vastaajayksiköiden kustannusten ja rasitteiden on ilmoitettu olevan
varsin kohtuullisia, sillä vaaditut tiedot on joka tapauksessa kirjattava, kuten
asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 säädetään.
Torjunta-aineiden käyttöä koskevat tilastot edellyttävät, että tiedot kirjataan tilatasolla,
mikä johtaa rasitteiden kasvuun. Tämä tarkoittaa sitä, että on määritettävä otos, laadittava
kyselylomakkeet ja lähetettävä haastattelijat tai kirjeet, jos sähköistä tiedonkeruujärjestelmää
ei ole kehitetty. Kokonaiskustannukset määräytyvät pitkälti valitun menetelmän perusteella,
7
COM (2016) 151
http://ec.europa.eu/health/biocides/docs/2016_report_sustainableuse_biocides_en.pdf
8
mikä ilmenee myös komissiolle toimitetuista tiedoista. Asiaan liittyviä kustannuksia
koskevien raporttien perusteella ei voida tehdä suoria päätelmiä, sillä tiedot eivät ole riittävän
yksityiskohtaisia tätä tarkoitusta varten.
Kuten edellä on todettu, useimmissa maissa tiedot tulevat suoraan viljelijöiltä.
Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaan ammattikäyttäjien (maanviljelijöiden tai yrittäjien)
on pidettävä kirjaa torjunta-aineiden käytöstään. Tietojen pitäisi näin ollen olla helposti
saatavilla, kun viljelijän on vastattava haastattelijan kysymyksiin tai täytettävä kyselylomake.
Tämä näkyy laatuselvityksissä, joista ilmenee yleisesti, että maatilat tarvitsevat vain vähän
aikaa – 15 minuutista noin kahteen tuntiin (joka viides vuosi) – kyselytutkimukseen
vastaamiseen.
5. KOKEMUKSET VIIDELTÄ ENSIMMÄISELTÄ VUODELTA
Torjunta-aineiden myyntiä koskevat tiedot on toimitettu vuosittain vuoden 2012 joulukuusta
lähtien (vuoden 2011 tiedot). Komissiossa ilmeni alkuvaiheessa muutamia teknisiä ongelmia,
mutta menettelyt ovat nyt kehittyneet pitkälle, ja ne toimivat hyvin. Ensimmäiset tiedot
torjunta-aineiden maatalouskäytöstä toimitettiin komissiolle vuoden 2015 lopussa. Koska
tiedot ovat monimutkaisia ja niitä on hyvin suuri määrä, niitä ei ole vielä kyetty käsittelemään
kaikilta osin, ja siksi ne eivät vielä ole käyttäjien saatavilla. Niiden hyödyllisyyttä ei siten ole
vielä arvioitu. Tästä huolimatta jäljempänä esitetään muutamia havaittuja heikkouksia ja
suosituksia.
5.1. Yksityiskohtaisten torjunta-ainetietojen saatavuus
Asetuksessa kielletään yksittäisiä tehoaineita koskevien tietojen julkistaminen. Asetuksen
3 artiklan 4 kohta: ”Salassapitoon liittyvistä syistä komissio (Eurostat) aggregoi tiedot ennen
niiden julkaisemista liitteessä III esitetyn kemiallisen luokituksen tai tuoteluokkien
mukaisesti, ottaen asianmukaisesti huomioon salassapidettävien tietojen suojaamisen
yksittäisten jäsenvaltioiden tasolla. Kansalliset viranomaiset ja komissio (Eurostat) saavat
käyttää salassapidettäviä tietoja ainoastaan tilastotarkoituksiin asetuksen (EY) N:o 223/2009
20 artiklan mukaisesti.”
Komissio ei siten voi julkaista yksittäisiä tehoaineita koskevia tietoja. Lisäksi aggregoituja
tietoja ei voida aina jakaa, jos vaarana on, että tilastoyksiköt voidaan tunnistaa suoraan tai
epäsuoraan. Tätä sääntöä sovelletaan yleisesti tilastotietoihin tietojen luottamuksellisuuden
suojelemiseksi.
Jos myyntitilastot kerättäisiin jälleenmyyjiltä, tilastoyksiköitä olisi suuri määrä, jolloin
tietojen salassapitoon liittyvät kysymykset eivät aiheuttaisi huolta. On kuitenkin käynyt
selväksi, että valtaosa jäsenvaltioista kerää tiedot suoraan luvanhaltijoilta. Tällöin käytetään
joko torjunta-aineista vastaaville viranomaisille toimitettuja hallinnollisia tietoja tai
kyselylomaketta. Tämä tarkoittaa sitä, että yleensä tehoaineita koskevat tiedot saadaan vain
yhdeltä tietojen toimittajalta, minkä vuoksi tiedot ovat luottamuksellisia. Koska monissa
9
luokissa on vain muutamia aineita tai ryhmän useilla aineilla on sama tuottaja/maahantuoja,
myös suuri määrä aggregoituja ylemmän tason tietoja on luottamuksellisia. Komissio katsoo,
että maat ovat keränneet asetuksessa vaaditut myyntitiedot onnistuneesti ja toimittaneet ne
komissiolle. Se katsoo, että myös tietojen kokonaislaatu on hyvä. Salassapitosuojaa
koskevien sääntöjen soveltaminen suureen osaan tietoja heikentää kuitenkin käyttäjille
annettavien tilastotietojen arvoa. Siksi ei voida olettaa, että asetus täyttää hyvin käyttäjien
tarpeet.
5.2. Torjunta-aineiden myyntiä koskevat tilastot
Torjunta-aineiden myynnin vertailu jäsenvaltioiden välillä ja vuosien aikana ei ole
yksiselitteistä, sillä ilmasto-olosuhteiden, maaperän ja tuotantomenetelmien kaltaisilla
ulkoisilla tekijöillä voi olla suuri vaikutus tarvittavien torjunta-aineiden tyyppeihin ja
määriin.
Tuotteen myyntipaikka ei välttämättä ole tuotteen lopullinen käyttöpaikka, ja myös
naapurimaiden vähittäismyyjät voivat myydä torjunta-aineita suoraan viljelijöille. Tämä
saattaa olla vain pieni osa torjunta-aineiden kokonaismyynnistä, mutta nämä määrät eivät näy
asianmukaisesti myyntitilastoissa. Lisäksi torjunta-aineen myynnin ja sen käytön välillä voi
olla viive sen mukaan, ostetaanko tuotetta varastoon vai suoraan käyttöön.
Monet käyttäjät haluaisivat saada yksityiskohtaista tietoa myytyjen yksittäisten tehoaineiden
määristä. Sen enempää komissio kuin kansalliset tilastolaitoksetkaan eivät kuitenkaan voi
antaa tällaisia tietoja, sillä niiden on noudatettava asetusta ja salassapitosuojaa koskevia
sääntöjä.
Kuten edellä on todettu, asetus on hyvin rajoittava sen osalta, miten komissio voi jakaa
tietoja. Kaikki tiedot on aggregoitava luokkiin ja ryhmiin riippumatta siitä, katsovatko
jäsenvaltiot tietojen olevan salassapidettäviä. Komissio ei myöskään voi poiketa asetuksen
liitteessä III vahvistetuista luokista.
Koska käyttäjät ovat usein kiinnostuneita tietyistä tehoaineista tai aineryhmistä, jotka
poikkeavat ennalta määritetyistä luokista, asetusta voidaan pitää liian rajoittavana. Se ei
mahdollista asianmukaista analysointia. Yksi hyvä esimerkki tästä on hiljattain käydyt
keskustelut mehiläisille mahdollisesti vahinkoa aiheuttavien torjunta-aineiden ryhmästä eli
neonikotinoideista. Kaikilla kyseisillä tehoaineilla ei ole samaa liitteessä III määritettyä
kemiallista luokitusta, minkä vuoksi komissio ei ole voinut antaa poliittisille päättäjille
kaikkia merkityksellisiä tietoja.
Asetuksessa säädetään, että ainoa käytettävä yksikkö on paino, mutta biologisia torjuntaaineita ei pitäisi ilmaista painona vaan pesäkkeitä muodostavina yksikköinä. Tämä aiheuttaa
ongelmia sekä tietojen toimittajille että tietojen käyttäjille, sillä toimitetuilla tiedoilla ei ole
tällöin merkitystä tai ne on muunnettava ennen tietojen toimittamista ja käyttöä. Tätä
yksinomaan teknistä kysymystä on tarkasteltava edelleen.
10
5.3. Torjunta-aineiden käyttöä koskevat tilastot
Asetuksessa säädetään torjunta-aineiden maatalouskäyttöä koskevien tilastojen osalta, että
kunkin jäsenvaltion on vahvistettava viisivuotiskauden aikana tarkasteltavien viljelykasvien
valikoima, jonka on oltava edustava kyseisessä jäsenvaltiossa viljeltyihin viljelykasveihin ja
käytettyihin aineisiin nähden. Viljelykasvien valikoimaan on sisällyttävä viljelykasvit, joilla
on eniten merkitystä torjunta-aineita koskevien kansallisten toimintasuunnitelmien kannalta.
Koska kansalliset suunnitelmat eivät kuitenkaan aina sisällä viittausta viljelykasveihin, joilla
on eniten merkitystä, viljelykasvien valinnat ovat vaihdelleet suuresti. Tämä on johtanut
tilanteeseen, jossa vaarana on, että viljelykasveihin käytettäviä torjunta-aineita koskevia
tietoja ei voida kaikilta osin vertailla maiden välillä.
Viitejakso on korkeintaan 12 kuukauden pituinen, ja se kattaa kaikki viljelykasviin suoraan
tai välillisesti liittyvät kasvinsuojelukäsittelyt viisivuotiskaudella. Jäsenvaltiot voivat valita
viitejaksoksi minkä tahansa jakson kyseisen viisivuotiskauden aikana, ja jakso voidaan valita
erikseen kunkin valitun viljelykasvin osalta. Tämä on johtanut siihen, että maat ovat valinneet
eri viitejaksot, ja siksi voi olla mahdotonta vertailla saman vuoden tietoja maiden välillä tai
esittää EU:n tason tuloksia.
6. LISÄPARANNUKSIA KOSKEVAT EHDOTUKSET
Komissio ottaa huomioon asianomaisten sidosryhmien näkemyksen ja katsoo, että torjuntaaineiden myyntiä koskevaa lainsäädäntöä on tarpeen mukauttaa edelleen, jotta kaikki tiedot,
jotka eivät ole salassapidettäviä, voidaan asettaa julkisesti saataville sekä tehoaineita
koskevina tietoina että eri muotoon aggregoituina.
Komissio katsoo, että on yhtä lailla tärkeää mukauttaa edelleen torjunta-aineiden käyttöä
koskevista tilastoista annettua lainsäädäntöä, jotta varmistetaan entistä yhdenmukaisempi
lähestymistapa ja kattavuus kaikissa jäsenvaltioissa. Tällöin voitaisiin määrittää yhteiset
viitejaksot ja tutkittavia viljelykasveja koskevat selkeät kattavuusvaatimukset.
Kattavuusvaatimukset voisivat perustua viljelykasvien tuotantoa koskeviin tilastoihin (tietty
prosentti peltokasveista ja monivuotisista kasveista) ja ympäristölle ja ihmisten terveydelle
aiheutuvia mahdollisia riskejä koskeviin analyyseihin, jotka pohjautuvat tehoaineiden
myyntiin. Säännöt laadittaisiin tiiviissä yhteistyössä asianomaisten komission yksiköiden ja
virastojen sekä kansallisten asiantuntijoiden kanssa.
Lopuksi komissio on laatinut yhdessä sidosryhmien kanssa vuodesta 2020 eteenpäin
toteutettavan
maataloustilastostrategian 8.
Strategiassa
ehdotetaan,
että
kaikki
maataloustilastot, maatalouden taloustilejä lukuun ottamatta, olisi sisällytettävä kahteen
puiteasetukseen. Komissio suosittelee voimakkaasti, että myös torjunta-ainetilastot olisi
yhdistettävä
muiden
maataloustilastoalojen
kanssa.
8
Strategy for agricultural statistics 2020 and beyond - Final.
11
LIITE I
Tässä liitteessä esitetyt tiedot perustuvat maiden asetuksen mukaisesti toimittamiin
kansallisiin laatuselvityksiin
TORJUNTA-AINEIDEN MYYNNISTÄ
VASTAAVAT KANSALLISET
VIRANOMAISET
TORJUNTA-AINEIDEN MYYNTIÄ KOSKEVAT
TIEDONKERUUMENETELMÄT
BE
Federal Public Service of Health,
Food Chain Safety and Environment
(Terveydestä, elintarvikeketjun
turvallisuudesta ja ympäristöstä
vastaava liittovaltion viranomainen)
Hallinnolliset tiedot; luvanhaltijoiden (tuottajien,
maahantuojien ja viejien) on ilmoitettava markkinoille
saatetut määrät.
BG
Maatalous- ja elintarvikeministeriö
Hallinnolliset tiedot perustuvat hyväksyttyjen jakelijoiden
antamiin ilmoituksiin.
CZ
Czech Statistical Office (Tšekin
tilastotoimisto)
Hallinnolliset tiedot; yrittäjät, jotka saattavat tuotteita
markkinoille tai varastoivat niitä kolmansiin maihin
tapahtuvaa vientiä varten, ovat velvollisia raportoimaan
Central Institute for Supervising and Testing in
Agriculture -laitokselle (CISTA) (maatalouden valvonnan ja
testauksen keskuslaitos). Tiedonkeruu tehdään verkossa
ja/tai paperikyselylomakkeilla,
DK
Danish Environmental Protection
Agency, (Tanskan
ympäristönsuojeluvirasto), Tanskan
ympäristö- ja elintarvikeministeriö
Hallinnolliset tiedot. Tanskalaiset luvanhaltijat ovat
velvollisia toimittamaan tiedot sähköisesti ja ulkomaiset
luvanhaltijat sähköpostilla.
DE
Federal Office of Consumer
Protection and Food Safety (BVL)
(liittovaltion kuluttajansuoja- ja
elintarviketurvallisuusvirasto)
Hallinnolliset tiedot; luvanhaltijat (rinnakkaiskauppaa
koskevien lupien haltijat mukaan luettuina), valmistajat ja
jakelijat ovat velvollisia ilmoittamaan kansallisella tasolla
myydyistä tai maasta viedyistä määristä, mukaan lukien
myynnit hätätilanteita varten.
EE
Statistics Estonia (Viron
tilastokeskus)
Kaikkia maahantuojia ja toimittajia koskeva
laskentatutkimus toteutetaan verkkosovelluksen ja/tai
postitse suoritettavan paperisen tutkimuksen avulla.
IE
Maatalous-, elintarvike- ja
meriministeriö
Tiedot kerätään laskennan pohjalta. Hallinnolliset tiedot
kerätään kaikilta tuoteluvan haltijoilta ja
markkinointiyrityksiltä.
12
TORJUNTA-AINEIDEN MYYNNISTÄ
VASTAAVAT KANSALLISET
VIRANOMAISET
TORJUNTA-AINEIDEN MYYNTIÄ KOSKEVAT
TIEDONKERUUMENETELMÄT
Hellenic Statistical Authority
(ELSTAT) (Kreikan
tilastoviranomainen)
Maaseudun kehittämisestä ja elintarvikkeista vastaava
ministeriö toteuttaa kaikkia kansallisella alueella toimivia
myyjiä koskevan tilastotutkimuksen kirjeitse tai
sähköpostitse. Vuodesta 2014 lähtien myyjät ovat olleet
velvollisia kirjaamaan tiedot verkossa.
ES
Maatalous-, elintarvike- ja
ympäristöministeriö
Luvanhaltijoita ja kaupallistamisoikeudet saaneita
vastaajia koskeva sähköinen kyselylomake/tutkimus
(kansallisen alueen sisällä ja ulkopuolella). Hallinnolliset
tiedot toimittaa S.G. Sanidad Vegetal.
FR
Maatalous-, elintarvike- ja
metsätalousministeriö
Hallinnolliset tiedot; jakelijat ovat velvollisia ilmoittamaan
myynneistä vesivirastoille. Tämän jälkeen
ympäristöministeriö jatkokäsittelee myyntilukuja.
HR
Croatian Bureau of Statistics
(Kroatian tilastolaitos)
Hallinnolliset tiedot; maatalousministeriö on vastuussa
tietojen keräämisestä jakelijoilta ja myyntipisteiltä.
IT
Italian National Institute of Statistics
(ISTAT) (Italian kansallinen
tilastolaitos)
Kaikkia jakelijoita koskeva postitse suoritettava
laskentatutkimus
CY
Statistical Service of Cyprus
(CYSTAT) (Kyproksen tilastopalvelu)
Toimittajia koskeva postitse suoritettava tai sähköinen
kysely/tutkimus. Maatalousministeriö toimittaa
hallinnolliset tiedot.
LV
State Plant Protection Service of
Latvia (SPPS) (Latvian
kasvinsuojeluviranomainen)
Kaikkia vastaajia/jakelijoita koskeva kattava tutkimus
LT
Statistics Lithuania (Liettuan
tilastokeskus)
Kaikkia tuottajia ja luvanhaltijoita koskeva kattava
tutkimus
LU
Institut National de la Statistique et
des Etudes Economiques (STATEC)
(kansallinen tilasto- ja taloudellisen
tutkimuksen laitos)
Myyjien (jälleen- tai tukkumyyjien) ja osuuskuntien
laskentatutkimus
Hungarian Central Statistical Office
(Unkarin tilastokeskus)
Maaseudun kehittämisestä vastaavan ministeriön alainen
National Food Chain Safety Office (kansallinen
ruokaketjun turvallisuudesta vastaava virasto) kerää
tiedot luvanhaltijoilta.
EL
HU
13
TORJUNTA-AINEIDEN MYYNNISTÄ
VASTAAVAT KANSALLISET
VIRANOMAISET
TORJUNTA-AINEIDEN MYYNTIÄ KOSKEVAT
TIEDONKERUUMENETELMÄT
MT
National Statistics Office (NSO)
(kansallinen tilastotoimisto)
Hyväksyttyjä maahantuojia koskeva verkossa suoritettava
laskentatutkimus
NL
Statistics Netherlands
(Alankomaiden tilastokeskus)
Hallinnolliset tiedot saadaan Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteitilta (NVWA) (kasvinsuojeluviranomainen)
AT
Statistics Austria (STAT) (Itävallan
tilastokeskus), Austrian Agency for
Health and Food Safety (AGES)
(Itävallan terveys- ja
elintarviketurvallisuusvirasto)
Lupa; luvanhaltijat ja jakelijat ovat velvollisia
ilmoittamaan tiedot Austrian Federal Office for Food
Safetylle (Itävallan elintarviketurvallisuusvirasto).
PL
Central Statistical Office
(tilastokeskus)
Maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaavan
ministeriön ja Institute of Plant Protection – National
Research Instituten (kasvinsuojelulaitos – kansallinen
tutkimuslaitos) kanssa toteutetaan yhteistyönä kattava
tutkimus.
PT
Statistics Portugal (INE) (Portugalin
tilastokeskus), kansallinen
viranomainen DGAV
Hallinnolliset tiedot saadaan kansalliselta viranomaiselta
Direção Geral de Alimentação e Veterinárialta (DGAV).
National Institute of Statistics
(Kansallinen tilastolaitos)
Maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaavan
ministeriön alaisen National Plant Protection Agencyn
(kansallinen kasviensuojeluvirasto) kanssa on toteutettu
yhteistyössä henkilökohtaisiin haastatteluihin perustuva
laskentatutkimus. Se kattaa sertifioidut myyntiyksiköt,
talouden toimijat ja luonnolliset henkilöt.
SI
Statistical Office of the Republic of
Slovenia (Slovenian tasavallan
tilastotoimisto)
Hallinnolliset tiedot on ilmoitettu Administration of the
Republic of Slovenia for Food Safety, Veterinary Medicine
and Plant Protectionille (UVHVVR) (Slovenian tasavallan
elintarviketurvallisuus-, eläinlääkintä- ja
kasvinsuojeluhallinto).
SK
Statistical Office of the Slovak
Republic (SOSR) (Slovakian
tasavallan tilastotoimisto)
Hallinnolliset tiedot; Central Controlling and Testing
Institute in Agriculture (CCTIA) (maatalouden valvonnan
ja testauksen keskuslaitos) kerää tiedot luvanhaltijoilta tai
rinnakkaiskauppaa koskevan luvan haltijoilta.
FI
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
(Tukes)
Suomen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kerää
tiedot luvanhaltijoilta tai heidän edustajiltaan postitse tai
sähköpostitse.
RO
14
TORJUNTA-AINEIDEN MYYNNISTÄ
VASTAAVAT KANSALLISET
VIRANOMAISET
TORJUNTA-AINEIDEN MYYNTIÄ KOSKEVAT
TIEDONKERUUMENETELMÄT
SE
Swedish Chemicals Agency (KemI)
(Ruotsin kemikaalivirasto)
Virasto kerää tiedot luvanhaltijoilta.
UK
Chemicals Regulation Directorate
(kemikaalien sääntelystä vastaava
osasto)
British Crop Production Council (Britannian viljelykasvien
tuotantoa käsittelevä neuvosto) suorittaa Office for
National Statisticsin (ONS) (kansallinen tilastotoimisto)
puolesta vapaaehtoisia, sähköisiä yritysten laskentoja.
NO
Norwegian Food Safety Authority
(Norjan
Hallinnolliset tiedot saadaan maahantuojilta ja tuottajilta.
elintarviketurvallisuusviranomainen)
15
LIITE II
Tässä liitteessä esitetyt tiedot perustuvat maiden asetuksen mukaisesti toimittamiin
kansallisiin laatuselvityksiin
TORJUNTA-AINEIDEN MYYNNISTÄ
TOIMITETTUJEN TIETOJEN LAATU
TORJUNTA-AINEIDEN MYYNTIÄ KOSKEVIEN
TILASTOJEN HYÖDYLLISYYS
BE
Arvioita ei vaadita ja yliarvioinnit ovat melko
epätodennäköisiä ilmoitettujen tietojen ja
maksujen sidonnaisuuden vuoksi.
Tietoja käytetään torjunta-aineiden markkinoille
saattamisesta perittävän vuotuisen maksun
laskemiseen ja kansallisella tasolla käytettävien
kokonaismäärien ja ihmisille ja ympäristölle
myöhemmin aiheutuvien riskien arvioimiseen.
BG
Tiedot ovat kattavat, ja niihin sisältyvät
kaikki saatavilla olevat viennit ja tuonnit.
Tiedot ovat yksityiskohtaisia, ja mahdollisia
käyttäjiä on vain muutama.
CZ
Lähteet kattavat kaikki yksiköt, jotka ovat
lainsäädännön mukaan raportointivelvollisia,
ja kaikki markkinoille saatetut tuotteet.
Tietoja käyttää lähinnä CISTA kasvinsuojelun
valvonnan ja jakelijoiden
vaatimustenmukaisuutta koskevien tarkastusten
yhteydessä.
Myyntimäärä ilmoitetaan kunkin tuotteen
myynnin kokonaismääränä.
Käyttäjiä ovat poliitikot, kansalaisjärjestöt ja
kansalaiset.
Tietoja käytetään muun muassa seurattaessa
tavoitetta, jonka mukaan torjunta-ainekuormaa
on vähennettävä 40 prosentilla vuoteen 2015
mennessä vuoteen 2011 verrattuna (Tanskan
torjunta-ainestrategia 2013–2015, jota on nyt
pidennetty vuodella).
Tietojen yleisen tarkkuuden katsotaan
olevan tyydyttävä, mutta vastauskato, joka
johtuu lähinnä rinnakkaiskauppaa
harjoittavien yritysten virheellisistä
yhteystiedoista, voi olla ongelma.
Laittomasta kaupasta johtuvaa alipeittoa on
mahdoton arvioida.
Federal Office of Consumer Protection and Food
Safety (BVL) (liittovaltion kuluttajansuoja- ja
elintarviketurvallisuusvirasto) käyttää tietoja
rekisteröinnin jälkeiseen sisäiseen seurantaan.
Tietoja julkaistaan myös elintarvikkeita,
maataloutta ja metsätaloutta koskevassa Saksan
tilastollisessa vuosikirjassa ja liittovaltion
virallisessa lehdessä (Bundesanzeiger). Tiedot
toimitetaan myös liittovaltion viljelykasvien
tutkimuskeskukselle Julius Kühn Institutille (JKI).
Muille viranomaisille, kuten liittovaltion
ympäristövirastolle (UBA) tai tutkimuslaitoksille,
toimitetaan ainekohtaiset myyntitiedot
pyynnöstä.
DK
DE
16
TORJUNTA-AINEIDEN MYYNNISTÄ
TOIMITETTUJEN TIETOJEN LAATU
TORJUNTA-AINEIDEN MYYNTIÄ KOSKEVIEN
TILASTOJEN HYÖDYLLISYYS
EE
Tilastotiedot ovat hyvin korkealaatuisia, sillä
ne kattavat kaikki myyntiyritykset ja
vastausprosentti oli korkea.
Käyttäjiä ovat Agricultural Board
(maatalousvirasto), Agricultural Research Centre
(maataloustutkimuskeskus), maatalousministeriö,
muut ministeriöt, tutkimus- ja koulutuslaitokset,
media, muut organisaatiot, yritykset ja yksityiset.
IE
Tuoteluvan haltijoiden ja
markkinointiyritysten toimittamat tiedot
ovat tosiasiassa toteutuneita lukuja. Tietoja
pidetään näin ollen korkealaatuisina.
Näitä tietoja koskevia pyyntöjä on esitetty vain
muutama. Yrityksillä ja luvanhaltijoilla on pääsy
tähän rekisteriin, ja ne voivat tutustua kutakin
tuotetta koskeviin tietoihin.
EL
Sähköisen järjestelmän toteuttaminen on
parantanut kokonaislaatua. Sillä on etenkin
parannettu osallistumisastetta, jota pidettiin
aiemmin alhaisena.
Maaseudun kehittämisestä ja elintarvikkeista
vastaava ministeriö, hallitus, lehdistö, media ja
akateemiset tutkijat käyttävät tietoja
vähentääkseen torjunta-aineisiin liittyviä riskejä.
ES
Tietoja tarkastellaan sisäisessä prosessissa,
jolla varmistetaan niiden yhdenmukaisuus.
Tietoja käytetään julkisten toimintapolitiikkojen
vaikutuksen arvioimiseksi sekä relevanttien
terveysindikaattorien ja asiaan liittyvien
ympäristöriskien laskemiseksi.
FR
Ilmoitusjärjestelmä kattaa myynnin
loppukäyttäjille (tai loppukäyttäjien
ulkomaan ostot). Tällä estetään
kahdenkertainen laskenta luvan siirtyessä tai
myyntiketjun välittäjien osalta.
Tällä hetkellä tiedossa ei ole erityisiä
käyttäjätarpeita.
maa ei ole toimittanut tietoja
Tietojen käyttäjiä ovat valtion elimet,
paikallishallinnot sekä oikeushenkilöt ja
luonnolliset henkilöt.
IT
Melko tyydyttävä
Tietoja käyttävät lähinnä Institute for
Environmental Protection and Research (ISPRA)
(ympäristön suojelu- ja tutkimuslaitos) ja
maatalousministeriö ihmisille ja ympäristölle
aiheutuvien riskien arvioimiseksi.
CY
Tutkimus oli tyhjentävä ja kattava, sillä
maassa on vain muutama toimittaja.
Tiedot täyttävät maatalousministeriön tarpeet.
LV
Tuotettujen tilastojen yleisen laadun
arvioidaan olevan hyvä. Menettelyn suurin
vahvuus on se, että tiedonkeruu perustuu
lainsäädäntöön.
Tiedoista ovat olleet kiinnostuneita lähinnä
tutkijat, opiskelijat ja media. Tilastotiedot
täyttävät kansalliset käyttötarpeet
pintapuolisesti.
HR
17
TORJUNTA-AINEIDEN MYYNNISTÄ
TOIMITETTUJEN TIETOJEN LAATU
TORJUNTA-AINEIDEN MYYNTIÄ KOSKEVIEN
TILASTOJEN HYÖDYLLISYYS
LT
Tiedot kerätään luotettavista lähteistä
soveltamalla korkeita
menetelmästandardeja.
Pääkäyttäjiä ovat valtion ja kunnan viranomaiset
ja virastot, kansainväliset organisaatiot, media,
tutkimus- ja yritysyhteisöt sekä opiskelijat. Tietoja
käytetään ihmisten terveydelle ja ympäristölle
mahdollisesti aiheutuvien riskien tunnistamiseksi.
LU
Vastaajia pyydetään myös ilmoittamaan
kotimaisten ja ulkomaisten toimittajien ja
välittäjien osuudet, jotta suljetaan pois
kansallisten tukkumyyjien mahdollinen
kahdenkertainen laskenta.
Myyntitilastojen käyttäjiä ovat poliittiset
päättäjät, maatalousministeriö,
ympäristöministeriö, ympäristön eturyhmät ja
tutkimusyhteisö.
HU
Myyntimääriä verrataan edellisten vuosien
tuotantotason tietoihin, ja niille tehdään
ristiintarkistuksia.
maa ei ole toimittanut tietoja
MT
Yleinen laatu on hyvä. Tiedot kerätään
kattavasti, ja tietojen validointia ja
analysointia varten on käytössä
yksityiskohtaiset menettelyt.
Pääkäyttäjä on Euroopan komissio.
NL
Tietojen laatua tarkastellaan
rutiiniluonteisesti käyttämällä
puitejärjestelmää, joka perustuu Euroopan
tilastojärjestelmän määritelmään laadusta.
Tietoja käytetään hallituspolitiikan arvioimiseen.
AT
maa ei ole toimittanut tietoja
Valvonta ja tarkkailu
PL
Tuottajia, kansallisia jakelijoita ja
maahantuojia koskeva pakollinen tutkimus,
joka toteutetaan sähköisten
kyselylomakkeiden avulla.
Tietojen käyttäjiä ovat keskusvirastot, tiede- ja
tutkimuslaitokset, opiskelijat ja maatalousalan
yritykset. Tietoja voidaan käyttää
maataloustuotannon olosuhteiden ja kulujen
sekä ympäristövaikutusten arvioimiseksi.
PT
Validoinnit perustuvat aggregoitujen tietojen
vertailuihin edellisten vuosien tietojen
kanssa.
Kansalliset viranomaiset käyttävät tietoja
arvioidakseen markkinoita ja niiden yhteyttä
myyntilupiin.
18
TORJUNTA-AINEIDEN MYYNNISTÄ
TOIMITETTUJEN TIETOJEN LAATU
TORJUNTA-AINEIDEN MYYNTIÄ KOSKEVIEN
TILASTOJEN HYÖDYLLISYYS
RO
maa ei ole toimittanut tietoja
Käyttäjiä ovat maataloudesta ja maaseudun
kehittämisestä vastaava ministeriö, National
Plant Protection Agency (kansallinen
kasvinsuojeluvirasto), Plant Protection Units
(kasvinsuojeluyksiköt), Academy of Agricultural
and Forestry Sciences (maa- ja
metsätaloustieteiden akatemia), National
Institute Research and Development for
Industrial Ecology (teollisuuden ekologian
kansallinen tutkimus- ja kehittämislaitos), Centre
of Applied Biochemistry and Biotechnology
(sovelletun biokemian ja bioteknologian keskus);
ympäristö-, vesi- ja metsäministeriö sekä Institute
of Research and Development for Plant
Protection (kasvinsuojelun tutkimus- ja
kehittämislaitos).
SI
Tiedot kattavat kansallisella alueella toimivat
tukkumyyjät. Tietoja ei kuitenkaan voida
eritellä pienempiin alueellisiin yksiköihin,
sillä niiden perusteella ei voida päätellä,
missä jälleenmyynti ja tosiasiallinen käyttö
tapahtuvat.
Käytetään ilmaisemaan maataloudessa
käytettyjen tehoaineiden määriä.
SK
Tiedot ovat korkealaatuisia ja riittävän
tarkkoja ja täydellisiä.
Pääkäyttäjä on Euroopan komissio.
FI
Tietojen laatua voidaan pitää hyvänä.
Tietoja käyttävät maatalous-, ympäristö-,
elintarviketurvallisuus- ja terveysviranomaiset,
tutkimuslaitokset ja media. Yksityiskohtaisia
tietoja on annettu pyynnöstä tutkimus- ja
seurantatarkoituksiin.
SE
Tiedot kattavat kaikki markkinoille saatetut
tuotteet. Tiedot käsitellään käsin, ja siksi
laskentavirheet ovat mahdollisia.
Käyttäjistä on hyvin vähän tietoa. Suuntaukset
ovat usein kiinnostavampia kuin itse tiedot.
19
UK
NO
TORJUNTA-AINEIDEN MYYNNISTÄ
TOIMITETTUJEN TIETOJEN LAATU
TORJUNTA-AINEIDEN MYYNTIÄ KOSKEVIEN
TILASTOJEN HYÖDYLLISYYS
Laatua mittaavan tarkkuuden katsotaan
olevan hyväksyttävä. Monikansallisen yhtiön,
jolla arvioidaan olevan määrällisesti noin 8
prosentin osuus Yhdistyneen
kuningaskunnan markkinoista, on todettu
kieltäytyneen jatkuvasti toimittamasta
tietoja. Muita puuttuvia vastauksia ei pidetty
merkityksellisinä, sillä valtaosa vastaamatta
jättäneistä on pieniä markkinatoimijoita.
Mahdollisiin kansallisiin käyttäjiin lukeutuvat
Crop Protection Associationin
(kasvinsuojeluyhdistyksen) jäsenet. Se on
Yhdistyneen kuningaskunnan yritysten
toimialajärjestö, joka toimii maatalouden,
metsätalouden, puutarhaviljelyn, kotipuutarhan,
teollisuuden ja paikallisviranomaisten
myyntipisteiden käyttöön tarkoitettujen torjuntaaineiden ja kasvinsuojelutuotteiden valmistuksen,
formuloinnin, kehittämisen ja kansallisen jakelun
alalla.
Tietojen laatua pidetään erinomaisena.
Yritysten kirjanpitäjien on ilmoitettava ja
vahvistettava kaikki tuonnit ja tuotanto.
Tietoja koskevia arviointeja ei vaadita.
Tietoja käytetään ympäristöveron laskennan
pohjana. Käyttäjiä ovat muun muassa valtion
elimet, viljelijäjärjestöt, kansalaisjärjestöt ja
teollisuus. Tiedot ovat saatavilla sekä
tehoaineiden että tuotteiden osalta. Käyttäjien
esittämien huomautusten mukaan kansallisen
tason tietojen lisäksi tarvitaan myös aluetason
tietoja. Tiedonkeruumenetelmän vuoksi tämä ei
ole kuitenkaan mahdollista.
20