7068/17 tu 1 DG F 2B Izid glasovanja o navedenem zakonodajnem

Svet
Evropske unije
Bruselj, 7. marec 2017
(OR. en)
7068/17
Medinstitucionalna zadeva:
2015/0281 (COD)
VOTE 9
INF 36
PUBLIC 12
CODEC 335
DOPIS
Zadeva:
−
Izid glasovanja
−
direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti terorizmu in
nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter o spremembi
Sklepa Sveta 2005/671/PNZ (prva obravnava)
− Sprejetje zakonodajnega akta
3526. seja SVETA EVROPSKE UNIJE
(splošne zadeve)
7. marec 2017, Bruselj
Izid glasovanja o navedenem zakonodajnem aktu je v prilogi k temu dopisu.
Referenčni dokumenti:
6580/17
+ COR 1 REV 1
+ ADD 1
PE-CONS 53/16
odobril Coreper, (2. del), 2. marec 2017
Morebitne izjave in/ali pojasnila v zvezi z glasovanjem so objavljeni na spletni strani Sveta:
Preglednost in dostop do dokumentov
7068/17
tu
DG F 2B
1
SL
7068/17
tu
DG F 2B
2
SL