Sprejeti sklepi 22. skupščine KD Group d.d.

Objavljeno na spletnih straneh SEOnet http://seonet.ljse.si in
spletnih straneh družbe www.kd-group.com dne 9.3.2017
Skladno z veljavno zakonodajo upravni odbor KD Group, finančne družbe, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, objavlja
OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH
22. SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE KD GROUP d.d.
Skupščina je potekala v četrtek, 9. marca 2017, ob 10.30 uri v poslovnih prostorih družbe KD Group d.d., Dunajska
cesta 63 v Ljubljani. Vodila jo je predsednica skupščine odvetnica Mojca Muha, skupščini pa je prisostvoval notar
Bojan Podgoršek iz Ljubljane.
Na skupščini je bilo zastopanih 2.261.798 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako KDHR, kar predstavlja 86,545
% vseh delnic družbe z glasovalno pravico oz. 84,533 % delnic v osnovnem kapitalu.
I. Na skupščini prisotnih ali zastopanih največjih pet delničarjev:
Delničar
KD d.d.
Caranthania Investments S.A.
Tomaž Butina
Avra d.o.o.
Matjaž Gantar
Število delnic in
glasovalnih pravic
2.100.093
89.772
36.806
26.282
8.703
Delež glasovalnih
pravic glede na vse
glasovalne pravice
družbe
80,357 %
3,435 %
1,408 %
1,006 %
0,333 %
II. Na skupščini so bili sprejeti naslednji sklepi:
1. Otvoritev skupščine, seznanitev s prisotnim notarjem in imenovanje delovnih teles skupščine.
Pri tej točki dnevnega reda je skupščina delničarjev na predlog upravnega odbora imenovala delovne organe
skupščine, in sicer je za predsednico skupščine imenovala odvetnico Mojco Muha, za preštevalki glasov pa Sašo
Suša in Karmen Mavrič. Skupščini je prisostvoval notar Bojan Podgoršek.
Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 2.261.798 glasov, kar pomeni enako število delnic in
kar predstavlja 84,533 % delnic v osnovnem kapitalu.
Za sprejem sklepa je bilo oddanih 2.261.798 glasov, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov, proti sprejemu ni
glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.
2. Imenovanje člana upravnega odbora
Skupščina je sprejela sklep, kot ga je predlagal upravni odbor:
Za člana upravnega odbora družbe KD Group d.d. se za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 10. 3.
2017 imenuje Matija Gantar.
Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 2.261.798 glasov, kar pomeni enako število delnic in
kar predstavlja 84,533 % delnic v osnovnem kapitalu.
Za sprejem sklepa je bilo oddanih 2.261.798 glasov, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov, proti sprejemu ni
glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.
Objavljeno na spletnih straneh SEOnet http://seonet.ljse.si in
spletnih straneh družbe www.kd-group.com dne 9.3.2017
III. Napovedane izpodbojne tožbe:
Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.
Ljubljana, 9. marec 2017
KD Group d.d.
Upravni odbor