postni čas 2017

POSTNI ČAS
2017 v župniji Mozirje
Postninagovori
Križevpot
1.Petek,3.3.:g.UrbanLesjak,kaplan
vŠoštanju,ob18.00vžupnijskicerkvi
vMozirju
Vsakpetekvžupnijskicerkvi
sv.Jurijapolurepredvečerno
sv.mašo.
2.Petek,10.3.:p.ToniBrinjovc,
župnikvTurnišču,ob18.00vžupnijski
cerkvivMozirju
Duhovnevajevvsakdanjemživljenju
3.Petek,17.3.:nadškofdr.Marjan
Turnšek,ob18.00vžupnijskicerkviv
Mozirju
Vsakosredoob19.00(razen15.3.)sebomodobiliv
učilnici,kjersebomopogovarjalioodlomkih,kismojih
prebrali.Začnemonapepelničnosredo,1.3.2017ob
19.00vučilnici.
4.Petek,24.3.:dr.KarelGržan,ob
18.00vžupnijskicerkvivMozirju
Romanjaskriževimpotom
5.Petek,31.3.:g.DavidZagorc,
župniknaRečiciobSav.,ob19.00v
župnijskicerkvivMozirju
Nedelja,5.3.ob14.00:odločkekapelepešromanje
doNazarijinkriževpotdocerkve(vprimeru,danebo
padavin).
6.Petek,7.4.:pfrančiškani,ob19.00
vžupnijskicerkvivMozirju
Nedelja,2.4.ob15.00:romanjeinkriževpotvŠmarje
priJelšah.
Najbodopostnipetkiduhovno
[email protected]žev
pot(polurepredmašo),natopamed
mašoprisluhnimopostnim
nagovoromrazličnihduhovnikov.
Možnostzaspovedtudimedmašo.
Ogledifilmov
Vsakčetrtek(razen16.3.)boogledverskegaali
vsebinskoglobokegafilmavžupnijskidvoranitakojpo
maši.NaslovifilmovbodoobjavljenisproVvoznanilih.
Predavanja
Predavanjedr.KarlaGržanavsredo,8.3.2017ob18.00vžupnijskidvorani:UčiVse,pomeni
usposabljaVsetudizazadovoljstvov(so)bivanju.
Zeloaktualnoinpolemičnopredavanjedr.DragaOcvirkavsoboto,25.3.2017ob19.00vžupnijski
dvorani:Islam,begunciinsožitje.
PredavanjevorganizacijiZavodaneplodnostinnajinarodovitnostvsoboto,1.4.Ob20.00v
župnijskidvorani:Soočenjezneplodnostjo.Predvsemzaneplodnepare,mladeinvse,kisev
družinialisicersrečujetestemproblemom.