Celotna novica

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Generalni finančni urad
Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana
T: 01 478 38 00
F: 01 478 39 00
E: [email protected]
www.fu.gov.si
Datum: 7. 3. 2017
Bliža se rok za oddajo davčnega obračuna akontacije dohodnine in
dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2016. Ne pozabite oddati
davčnega obračuna do 31. marca 2017 – vsi zavezanci obvezno v
elektronski obliki.
V petek, 31. marca 2017, se izteče zakonski rok za predložitev davčnega obračuna
akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za koledarsko leto 2016.
Davčni obračun so dolžne predložiti vse fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, vključno z
nosilci osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki davčno osnovo
ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov (in dejanskih ali normiranih odhodkov), in
sicer za vse kmetijske dejavnosti svojega kmečkega gospodinjstva.
Splošno
Davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2016
morajo fizične osebe z dejavnostjo predložiti najkasneje do 31. marca 2017. Davčni obračun
predložijo obvezno v elektronski obliki, preko sistema eDavki. Davčni zavezanci lahko pripravijo
davčni obračun s pomočjo podpornega programa Silvester Fineus - podporni program za
pripravo obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ki je
zavezancem na voljo na spletnih straneh Finančne uprave Republike Slovenije. V davčnem
obračunu izpolnijo ustrezne priloge (dele prilog) glede na način ugotavljanja davčne osnove v
letu 2016.
V davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti lahko
zavezanci do 31. marca 2017 spremenijo izbrani način ugotavljanja davčne osnove. To naredijo
na način, da v obrazcu obračuna v Prilogi 1 ustrezno označijo del VII. – SPREMEMBA NAČINA
UGOTAVLJANJA DAVČNE OSNOVE V NASLEDNJEM OBRAČUNU.
davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, morajo v Prilogi 1 označiti del VII.A ter
izpolniti tudi Prilogo 15 k davčnemu obračunu, s katero se zavezujejo, da izpolnjujejo z
zakonom predpisane pogoje za vstop v tak način obdavčitve.
davčne osnove z upoštevanjem dejanskih odhodkov, morajo v Prilogi 1 označiti del VII.B. Od
1.1.2017 dalje so v tem primeru dolžni voditi poslovne knjige, kot to določa 5. odstavek 308.
člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2.
Priglasitev spremembe načina ugotavljanja davčne osnove v davčnem obračunu opravi davčni
zavezanec najpozneje do 31. marca 2017.
Posebnosti za kmečka gospodinjstva, ki so vključena v sistem obdavčitve osnovne kmetijske in
osnovne gozdarske dejavnosti (OKGD) na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov
ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov
Kmečka gospodinjstva, ki so na podlagi priglasitve vpisana v davčni register ter davčno osnovo
iz naslova opravljanja OKGD ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov
ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, morajo prav tako v rokih in na način, kot je že
prej navedeno, predložiti davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz
1/2
dejavnosti. Davčni obračun predloži zavezanec, ki je z odločbo davčnega organa določen kot
nosilec kmečkega gospodinjstva. V okviru osnovnih podatkov o zavezancu davčnega obračuna
za leto 2016 mora tak nosilec tudi posebej označiti novo predvideno polje, ki se glasi:
odstavek 47. člena ZDoh-2).
Opozarjamo:
1. V istem davčnem obračunu, ki ga vloži nosilec kmečkega gospodinjstva, morajo biti vključeni
podatki o prihodkih in odhodkih:
dopolnilna, druga kmetijska dejavnost), ne glede na dejstvo, da je nosilec katere od teh
dejavnosti drug član kmečkega gospodinjstva;
če nosilec OKGD hkrati opravlja neko dejavnost kot s.p., mora v isti davčni obračun vključiti tudi
podatke te dejavnosti).
2. Način ugotavljanja davčne osnove iz naslova OKGD je bil izbran ob priglasitvi oziroma se je –
kadar se je v kmečkem gospodinjstvu že opravljala registrirana kmetijska dejavnost ali je imel
nosilec OKGD že registrirano drugo nekmetijsko dejavnost – poenotil z že izbranim načinom za
te dejavnosti.
Če želijo kmečka gospodinjstva spremeniti način ugotavljanja davčne osnove za leto 2017, to
lahko storijo na način, kot velja za ostale davčne zavezance. V osnovnem obrazcu obračuna,
delu VII. Sprememba načina ugotavljanja davčne osnove v naslednjem davčnem obdobju,
lahko označijo oznako
normiranih odhodkov. Za to mora kmečko gospodinjstvo izpolnjevati predpisane pogoje in k
davčnemu obračunu priložiti tudi Prilogo 15. Če v osnovnem obrazcu obračuna, delu VII.
Sprememba načina ugotavljanja davčne osnove v naslednjem davčnem obdobju, označijo
oznako
pomeni, da davčni organ obveščajo o prenehanju ugotavljanja davčne osnove na
podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. Spremenjen način ugotavljanja davčne
osnove bo veljal od 1.1.2017 dalje in se mora uporabljati za vse kmetijske dejavnosti kmečkega
gospodinjstva oziroma tudi za druge nekmetijske dejavnosti, če jih opravlja nosilec za OKGD.
V delu VII. Sprememba načina ugotavljanja davčne osnove v naslednjem davčnem obdobju,
mora nosilec kmečkega gospodinjstva, ki je do 31. 10. 2016 priglasil prenehanje ugotavljanja
davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi
dejanskih prihodkov, označiti tudi oznako
dejavnosti v letu po letu, za katerega se predlaga obračun, ugotavlja pavšalno (s katastrskim
dohodkom).
3. Nosilec kmečkega gospodinjstva, ki poleg kmetijskih dejavnosti opravlja tudi katerokoli (eno
ali več) drugih nekmetijskih dejavnosti, je za davčno leto 2016, v katerem je davčno osnovo
ugotavljal po dejanskih prihodkih in dejanskih odhodkih, obvezan tudi k predložitvi Priloge 13a.
V njej mora razmejiti osnovo, ki se nanaša na kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnost na
kmetiji, in sicer ne glede na to, ali uveljavlja tudi izračun povprečne stopnje akontacije
dohodnine od dohodka iz dejavnosti.
4. Novost, ki je namenjena kmečkim gospodinjstvom, ki vlagajo davčni obračun akontacije
dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za davčna obdobja od 2016 dalje, je tudi v
razmejevanju neizkoriščenih delov investicijskih olajšav, ki se nanašajo na osnovno kmetijsko in
osnovno gozdarsko dejavnost in se prikazujejo v dopolnjeni Prilogi 7a.
2/2