Celotno sporočilo za javnost

Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana
T: +386 1 478 26 30
E: [email protected]
www.ukom.gov.si, www.vlada.si
SPOROČILO ZA JAVNOST
Ljubljana, 8. marca 2017
125. redna seja Vlade RS
Pomembna sprememba Kazenskega zakonika
Vlada Republike Slovenije je danes sprejela besedilo Predloga zakona o spremembah in
dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ1–E). Novela KZ1-E zaostruje zagrožene kazni na najbolj
pomembnih področjih družbenega življenja, zlasti pri kršitvah temeljnih pravic delavcev in
pravic iz socialnega zavarovanja, zlorabah zaupanja pri gospodarski dejavnosti, oškodovanjih
upnikov, zlorabah občutljivih osebnih podatkov ter terorizmu. Nekatere ključne rešitve
predloga so:
- lažje dokazovanje naklepa oziroma krivde zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski
dejavnosti;
- višje zagrožene kazni za zlorabo položaja uradne osebe ali javnega uslužbenca;
- višje zagrožene kazni za množične kršitev temeljnih pravic delavcev;
- lažje dokazovanje kaznivega dejanja kršitev temeljnih pravic delavcev tudi ko ni mogoče
izkazati direktnega naklepa;
- uvedba kaznivosti oškodovanja upnikov tudi, če znaša povzročena premoženjska škoda
manj kot 50.000 EUR;
- višja zagrožena kazen za zlorabo svetovnega spleta z objavljanjem posnetkov ali sporočil s
seksualno vsebino za namene izsiljevanja ali nadlegovanja polnoletne osebe;
- s ključnimi zahtevami Sveta Evrope in Evropske unije usklajen sklop novih inkriminacij in
dopolnitev obstoječe ureditve s področja preprečevanja in boja proti terorizmu (potovanje
v tujino z namenom terorizma, financiranje terorizma, pridobitev orožja za terorizem,
usposabljanje za terorizem ipd.);
- uvedba varnostnega ukrepa izgona obsojenega tujca iz države.
1. ZLORABA POLOŽAJA
Zloraba položaja ali zaupanja, ki je trenutno podrobno določena v prvem odstavku 240. člena
KZ-1, mora biti storjena naklepno, hkrati pa mora biti pri storilcu vnaprej podan še kazniv
namen pridobitve protipravne premoženjske koristi sebi ali drugemu ali povzročitve
premoženjske škode. Veljavna ureditev torej zahteva naklep storilca v zvezi z zlorabo položaja
ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, hkrati pa še namen, da bo s tem sebi ali drugemu
pridobil protipravno premoženjsko korist ali povzročil premoženjsko škodo, kar je pretirano in
onemogoča pregon storilcev, ki bi na primer dejanje storili z eventualnim naklepom, zato je
predlagana ustrezna sprememba. Hkrati je predlagana še sprememba 257. člena KZ-1:
- v prvem odstavku 257. člena KZ-1 uradna oseba ali javni uslužbenec izrabi svoj uradni
položaj ali prestopi meje uradnih pravic ali ne opravi uradne dolžnosti zato, da bi sebi ali
komu drugemu pridobil nepremoženjsko korist ali da bi komu prizadejal škodo, kaznuje pa
se z zaporom do enega leta. Primerljivo kaznivo dejanje v gospodarstvu je določeno v
tretjem odstavku 240. člena KZ-1 (zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti),
z novelo KZ-1B pa je bila predpisana kazen spremenjena iz »do enega leta zapora« na »do
dveh let zapora«. Hkrati ima tudi zloraba uradnega položaja ali pravic lahko resne, najprej
nepremoženjske posledice (na primer nezakonit prevzem nadzora ali upravljanja
gospodarske družbe v večinski lasti države), ki kasneje lahko prerastejo v pridobitev
protipravne premoženjske koristi, zato kaže predpisano kazen uskladiti.
2. KRŠITEV TEMELJNIH PRAVIC DELAVCEV
Storilec kaznivega dejanja kršitve temeljnih pravic delavcev po 196. členu KZ-1, ki v temeljni
obliki vsebuje kršitve vseh predpisov, ki se nanašajo na delovno razmerje, se po prvem
odstavku navedenega člena kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta. V drugem
odstavku je določena kvalificirana oblika tako, da se v primeru, če ima dejanje iz prvega
odstavka za posledico nezakonito prenehanje delovnega razmerja, neizplačilo treh zaporednih
plač ali izgubo pravice, ki izvira iz neplačanih prispevkov, storilec kaznuje s kaznijo zapora do
treh let.
V navedenih predpisanih kaznih ni zadosti upoštevana sorazmernost, saj je na primer storilec,
ki je kaznivo dejanje storil zoper veliko število delavcev, kaznovan pravzaprav enako, kot tisti, ki
je dejanje storil proti trem delavcem. Zato je treba prvi in drugi odstavek 196. člena KZ-1
spremeniti vsebinsko in tudi tako, da bosta predpisani sorazmerni kazni glede na obseg in
intenzivnost kršitve.
Hkrati je v skladu z veljavno ureditvijo obravnavano kaznivo dejanje mogoče storiti le
»zavestno«, kar se v praksi ne razlaga enotno in pogosto pomeni, da kaznivega dejanja ni, če
delodajalec na primer ni imel denarja na računu in torej ni mogel plačati delavcev (je pa
drugače nemoteno posloval naprej, čeprav bi v skladu s pravili, ki določajo prisilno poravnavo
in postopke zaradi insolventnosti moral sprožiti ustrezne postopke). Glede na navedeno je
treba besedo »zavestno« v prvem odstavku 196. člena KZ-1 črtati in tako jasneje določiti, da je
obravnavano kaznivo dejanje mogoče storiti tudi z eventualnim naklepom. Enako novelo
predpisuje tudi v zvezi s storitvijo kaznivega dejanja kršitve pravic iz socialnega zavarovanja po
202. členu KZ-1.
3. OŠKODOVANJE UPNIKOV
Kaznivo dejanje oškodovanja upnikov je v prvem in drugem odstavku 227. člena KZ-1 določeno
tako, da je že za temeljno (in hkrati edino) obliko kaznivega dejanja potrebna povzročitev velike
premoženjske škode. V skladu z devetim odstavkom 99. člena KZ-1 je »velika premoženjska
škoda« tista, ki presega 50.000 evrov. Torej povzročitev premoženjske škode upnikom, ki ni
večja od 50.000 evrov, sploh ne pomeni kaznivega dejanja oškodovanja upnikov. Za kaznivi
dejanji po obeh odstavkih 227. člena KZ-1 je predpisana kazen zapora do petih let.
Navedeno ni skladno z inkriminacijami drugih kaznivih dejanj v poglavju zoper gospodarstvo.
Na primer tretji odstavek 229. člena KZ-1 (goljufija na škodo Evropske unije) za primer
pridobitve velike premoženjske koristi ali povzročitve velike premoženjske škode določa
kvalificirano obliko kaznivega dejanja s predpisano kaznijo od enega do osmih let zapora.
Nadalje prvi odstavek 240. člena KZ-1 (zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti)
v zvezi s pridobitvijo protipravne premoženjske koristi ali povzročitvijo premoženjske škode, ki
je manjša od »velike«, predpisuje kazen zapora do petih let; če pa gre za veliko korist ali škodo,
pa je v drugem odstavku predpisana kazen od enega do osmih let.
4. ZLORABE SVETOVNEGA SPLETA ZA OBJAVO T.I. REVENGE PORN VSEBIN
Po podatki Policije je vse pogostejše zlorabljanje svetovnega spleta, njegovih orodij in aplikacij
za nadlegovanje in izsiljevanje (tudi) polnoletnih oseb z objavljanjem njihovih posnetkov ali
sporočil s seksualno vsebino (v zvezi z mladoletnimi osebami je tako ravnanje že inkriminirano
predvsem v tretjem odstavku 176. člena KZ-1). V zvezi s polnoletnimi osebami so taki posnetki
lahko celo nastali z njihovo privolitvijo, pogosti pa so primeri, v katerih posnete osebe niso dale
privolitve za objavo, saj druga oseba take posnetke ali sporočila objavi zaradi maščevanja,
nadlegovanja ali izsiljevanja in podobno (tako imenovani »revenge porn«). Glede na navedeno
je v 143. členu KZ-1 predlagan nov odstavek, ki bo taka dejanja zunaj veljavnega petega
odstavka inkriminiral kot novo kvalificirano obliko kaznivega dejanja zlorabe osebnih podatkov
s sorazmerno višjo predpisano kaznijo, z dodatno okoliščino povzročitve hujše prizadetosti.
5. TERORIZEM
Gre za implementacijo Dodatnega protokola h Konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju
terorizma, ki ga je RS že podpisala, pred ratifikacijo pa so potrebne dopolnitve KZ-1, in
Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti terorizmu in o nadomestitvi Okvirnega
sklepa Sveta 2002/475/PNZ o boju proti terorizmu, ki jo je Evropski parlament v prvem branju
sprejel 16. 2. 2017, ni pa še objavljena v uradnem listu EU. Večino zahtev obeh navedenih
aktov KZ-1 že izpolnjuje, potrebne pa so naslednje spremembe in dopolnitve:
- novo kaznivo dejanje potovanja v tujino z namenom terorizma (tako z namenom
izvrševanja terorističnih kaznivih dejanj kot tudi nudenja ali sprejemanja usposabljanja za
terorizem) ter organizacije ali drugačnega omogočanja takih potovanj, ki je predlagano z
novim 108.a členom KZ-1 – navedeno je zahteva Dodatnega protokola in Direktive);
- dopolnitev 109. člena KZ-1 (financiranje terorizma) še s sklicevanjem na novi 108.a člen
(kaznivost financiranja potovanja z namenom terorizma);
- sprememba šeste alineje prvega odstavka 108. člena KZ-1 (inkriminacija vsakršne
»pridobitve« orožja za terorizem, ne le »nakupa«) in dopolnitev tretjega odstavka 108.
člena KZ-1 še s kaznivostjo uporabe ponarejenih uradnih ali javnih listin) – zahteva
Direktive;
- dopolnitev 111. člena KZ-1 z novim odstavkom, ki bo inkriminiral še sprejemanje
usposabljanja za terorizem (v veljavnem drugem odstavku je inkriminirano le nudenje
takega usposabljanja).
6. IZGON TUJCA IZ DRŽAVE
Kazen izgona tujca iz države je poznal prej veljavni KZ, ki ga je kot kazen določal v 34. členu,
vsebinsko pa opredeljeval v 35. členu kot stransko kazen ob kazni zapora, denarni kazni ali
pogojni obsodbi ter v 40. členu tako, da jo je sodišče lahko izreklo tujcu za čas od enega do
desetih let, šteto od dneva pravnomočnosti sodbe, brez vštevanja časa, prebitega v zaporu.
Dodatni pogoji niso bili predpisani. V novem KZ-1 iz leta 2008 je bila obravnavana kazen črtana
z obrazložitvijo, da je nadomeščena s pravno posledico obsodbe »izguba pravice tujca do
prebivanja v Republiki Sloveniji« (79. člen KZ-1), ki se v skladu z 78. členom KZ-1 predpišejo v
(drugem) zakonu.
Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. 4. 2004 o pravici državljanov
Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki
spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS,
72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EEC v 27. do 33.
členu določa omejitve glede izgona kot stranske kazni, ki v zvezi z državljani držav članic
Evropske unije in njihovimi družinskimi člani ne more biti utemeljen samo s pravnomočno
obsodbo za določeno kaznivo dejanje, ampak mora biti izgon dodatno utemeljen v osebnih
okoliščinah oziroma obnašanju posameznika, ki povzroča resno grožnjo javnemu redu ali javni
varnosti.
Ob upoštevanju navedenih zahtev so tako za državljane držav članic Evropske unije kot tudi za
državljane drugih držav v predlaganem novem 48.a členu KZ-1 upoštevani pogoji, ki jih
predpisuje direktiva sicer samo za državljane držav članic Evropske unije, vendar ocenjujemo,
da ni razloga za določanje drugačnih pogojev za izgon državljanov drugih držav.
Vir: MP
Vlada sprejela predloge kandidatov za tričlanski Fiskalni svet
Vlada je na današnji redni seji sprejela predloge kandidatov za predsednika in dva člana
Fiskalnega sveta, ki jih bo v imenovanje državnemu zboru predlagala za obdobje petih let.
Vlada je sprejela predloge kandidatov za Fiskalni svet, in sicer za predsednika predlaga dr.
Davorina Kračuna, za člana pa mag. Tomaža Peršeta ter Alenko Jerkič. Vlada bo državnemu
zboru predlagala, da kandidate v Fiskalni svet imenuje za obdobje petih let. Državni zbor
glasuje o predlaganih kandidatih za člane Fiskalnega sveta v 30 dneh po predložitvi predloga
vlade. Predlagani kandidat je imenovan, če zanj glasuje dvotretjinska večina vseh poslancev.
Fiskalni svet ima v skladu z Zakonom o fiskalnem pravilu tri člane, ki jih na predlog vlade
imenuje državni zbor. Za člane Fiskalnega sveta se imenujejo strokovnjaki s področja
makroekonomije, javnih financ ali ekonomije, pri čemer mora biti vsaj eden strokovnjak s
področja makroekonomije, vsaj eden pa s področja javnih financ.
Vlada je 27. januarja 2017 objavila četrti javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov
za člane Fiskalnega sveta. Rok za posredovanje prijav se je iztekel dne 27. februar 2017.
Ministrstvo za finance je prejelo osem prijav kandidatov, med katerimi jih sedem izpolnjuje
pogoje.
Dr. Davorin Kračun ima doktorat družbenih znanosti s področja ekonomije in magisterij
ekonomskih znanosti (Fakulteta ekonomskih ved, Univerza v Zagrebu), univerzitetno diplomo
(Ekonomsko-poslovna fakulteta, Univerza v Mariboru). Od leta 2004 opravlja delo rednega
profesorja za področje ekonomske teorije in politike na EPF, UM. Pred tem je bil ambasador RS
v Washingtonu (2000-2004), minister za zunanje zadeve (1996-1997), minister za ekonomske
odnose in razvoj (1993-1995), minister za planiranje (1992-1993), visokošolski učitelj na EPF,
MB (1974-1992). Bil je predsednik nadzornega sveta Pošte Slovenije (2011-2014), predsednik
nadzornega sveta podjetja Marifarm, Maribor (2008-2011), predsednik nadzornega sveta
NKBM (1997-2000), predsednik nadzornega sveta Term Maribor (1997-2000), predsednik
ekonomskega sveta Vlade RS (1995-1996), član upravnega odbora GZS (1988-1992), član sveta
Narodne banke Slovenije (1986-1991) in prodekan EPF, UM (1983-1987). Aktiven je tudi na
raziskovalnem področju s številnimi objavami (preko 500 vpisov COBISS). Je strokovnjak s
področja makroekonomije in ekonomije.
Mag. Tomaž Perše ima magisterij ekonomskih znanosti – smer industrijska politika (Ekonomska
fakulteta Univerze v Ljubljani) in univerzitetno diplomo (Ekonomska fakulteta Univerze v
Ljubljani). Karierno pot je začel na Agenciji za gospodarsko promocijo in tuje investicije, kjer je
bil kot svetovalec na področju tujih neposrednih investicij odgovoren za pridobivanje in
ažuriranje informacij na področju davčne zakonodaje in računovodstva. Od leta 2005 dalje je
bil kot sekretar v kabinetu ministra za finance med drugim zadolžen tudi za področje davkov,
carinskih in drugih prihodkov države in je v letih 2005-2006 koordiniral in svetoval pri davčni
reformi. Leta 2008 je bil več mesecev vodja kabineta ministra. Od leta 2009 dalje je zaposlen
na DURS, kjer je med drugim deloval kot vodja Službe generalne direktorice, vmes pa je bil med
septembrom 2012 in aprilom 2013 v.d. generalnega direktorja DURS, nato do julija leta 2014
namestnik generalne direktorice. Od začetka leta 2017 je zaposlen na Posebnem finančnem
uradu. Ima opravljen izpit za certificiranega ocenjevalca učinkovitosti davčnih administracij v
Bruslju, s pridobljenimi znanji za nadzornike (opravljen tečaj) pa je izkušnje pridobival tudi kot
član nadzornega sveta Sava d.d., član upravnega odbora SOD, d.d., član nadzornega sveta
Kobilarne Lipica in Filmskega sklada. Glede na njegove delovne izkušnje na davčnem področju,
tako na strateški kot na zakonodajni ravni, se kandidat izkazuje kot strokovnjak na področju
javnih financ in ekonomije.
Alenka Jerkič je univerzitetna diplomirana ekonomistka. Od leta 2012 je svetovalka v Stalnem
predstavništvu RS v Bruslju. Kot namestnica člana Ekonomsko finančnega odbora, ki pripravlja
gradiva za Svet ministrov za ekonomske in finančne zadeve (Ecofin), dnevno sodeluje pri
usklajevanju javnofinančnih politik v EU in spremljanju politik držav članic, pripravi priporočil
državam glede javnofinančnih politik ter sklepov Sveta ministrov v tej zvezi. Hkrati kot članica
Odbora finančnih svetovalcev izvaja aktivnosti v zvezi z pripravo makrofinančnih pomoči
državam izven EU. Pred tem je tudi kot sekretarka na Ministrstvu za finance od 2010 do 2012
opravljala naloge članice Ekonomsko finančnega odbora, kjer je delovala predvsem na
področju pomoči državam v krizi, vzpostavljanja skupnih mehanizmov področja evra za
krepitev stabilnosti področja evra in reforme koordinacije javnofinančnih politik v EU. Od leta
2002 do 2010 je kot svetovalka v Stalnem predstavništvu RS v Bruslju bila namestnica člana
Ekonomsko finančnega odbora, kjer je sodelovala pri koordinaciji javnofinančne in druge
makroekonomske politike v EU in odzivanje na finančno krizo. Redno se je udeleževala
zasedanj Sveta ministrov za ekonomske in finančne zadeve (Ecofin). Med letoma 1999 do leta
2002 je bila zaposlena na Ministrstvu za finance, kjer je sodelovala pri predpristopnih
aktivnostih Slovenije na področju javnih financ. Med letoma 1986 in 1999 je bila zaposlena v
Narodni banki Slovenije. S svojim delom je kandidatka izkazala široko znanje na področju
javnofinančnih politik in drugih makroekonomskih politik v okviru EU. Je strokovnjakinja s
področja javnih financ, makroekonomije in ekonomije.
Vir: MF
Vlada RS pooblastila ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc za podpis Sporazuma o začasni
prekinitvi stavkovnih aktivnosti s sindikatom Fides
Vlada RS se je na današnji seji seznanila s parafiranim sporazumom o začasni prekinitvi
stavkovnih aktivnosti v zvezi s splošno stavko zdravnikov in zobozdravnikov in pooblastila
ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc za podpis sporazuma in Aneksa h Kolektivni pogodbi
za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji.
Sporazum o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti je bil parafiran 4. 3. 2017, v okviru pogajanj
za razrešitev stavkovnih zahtev Glavnega stavkovnega odbora.
Ob tem je Vlada RS za podpis Aneksa k Posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za
zdravnike in zobozdravnike pooblastila še mag. Matejo Vraničar Erman, ministrico za finance in
Borisa Koprivnikarja, ministra za javno upravo.
Vlada RS je naložila Ministrstvu za javno upravo, da pripravi izhodišča za pogajanja z
reprezentativnimi sindikati javnega sektorja v skladu z VIII. točko Dogovora o ukrepih na
področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju z dne 21. 12. 2016 (Uradni list RS,
št. 88/16).
Vir: MZ
Vlada potrdila predlog novele zakona o organu in skladu za reševanje bank
Vlada je na današnji seji določila besedilo predloga novele zakona o organu in skladu za
reševanje bank. Vlada ga v DZ pošilja po skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevne
uskladitve z zakonom o reševanju in prisilnem prenehanju bank, ki so posledica spremembe
namenskosti uporabe sredstev nacionalnega sklada za reševanje bank.
Glavni cilj predloga novele je določbe zakona o organu in skladu za reševanje bank, ki je bil z
namenom zagotovitve ustreznih instrumentov za učinkovito obravnavanje bank v težavah
sprejet decembra 2014, uskladiti z zakonom o reševanju in prisilnem prenehanju bank. Ta je bil
sprejet junija 2016, oba pa izhajata iz evropske direktive o sanaciji in reševanju bank.
Ker je Slovenija zaradi objektivnih razlogov s prenosom te direktive zamujala, smo z zakonom o
organu in skladu za reševanje bank uredili najnujnejšo vsebino, in sicer vzpostavitev sklada za
reševanje bank in opredelitev premostitvene banke kot instrumenta za reševanje banke, s
čimer se je zmanjšala izpostavljenost davkoplačevalcev morebitnim prihodnjim izgubam v
bančnem sektorju. Hkrati je bila Banka Slovenije določena kot nacionalni organ za reševanje.
S sprejetjem zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank je bila direktiva o sanaciji in
reševanju bank dokončno prenesena v slovenski pravni red, hkrati pa je ta zakon spremenil
namenskost uporabe sredstev nacionalnega sklada za reševanje. Na evropski ravni je zdaj
namreč že vzpostavljen enotni sklad za reševanje, ki se financira s prispevki bančnega sektorja
in zagotavlja financiranje morebitnih ukrepov reševanja bank v težavah. Vanj prispevke
vplačujejo vse evropske banke, torej tudi slovenske.
Nacionalnega sklada za reševanje s tem nismo ukinili, ampak se je namen uporabe njegovih
sredstev spremenil na način, da se lahko sredstva sklada uporabijo le za financiranje ukrepov
prisilnega prenehanja bank, ki se ne financirajo iz enotnega sklada za reševanje. Banka
Slovenije je namreč ocenila, da predstavljajo postopki morebitnega prisilnega prenehanja bank
v prehodnem obdobju do leta 2024 dodatno tveganje za finančni sistem. Sklad za jamstvo vlog,
ki je bil ustanovljen leta 2016 na podlagi zakona o sistemu jamstva za vloge in bo lahko
predstavljal dodatni vir sredstev za morebitno financiranje ukrepov prisilnega prenehanja
bank, pa bo šele leta 2024 razpolagal z minimalno določenim obsegom sredstev.
Vir: MNZ
Sprememba Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska filharmonija
Vlada je sprejela Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda
Slovenska filharmonija, s katerim se razširja članstvo v svetu javnega zavoda s petih na šest
članov. Po novem svet sestavljajo štirje predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje Vlada RS na
predlog pristojnega ministra in na dva predstavnika delavcev javnega zavoda. Sklep na novo
ureja tudi postopek volitev predstavnikov delavcev in prenehanje njihovega članstva.
Z novim sklepom pa se vzpostavlja tudi možnost sodelovanja zaposlenih v postopku
imenovanja in razrešitve pomočnika direktorja za vodenje umetniško strokovnega dela za
področje Orkestra oziroma Zbora. Sklep določa, da mora pred imenovanjem in razrešitvijo
pomočnika direktorja za vodenje umetniško strokovnega dela za področje Orkestra oziroma
Zbora direktor pridobiti mnenje Orkestra oziroma Zbora. V primeru, da pomočnik direktorja za
vodenje umetniško strokovnega dela za področje Orkestra oziroma Zbora ne opravlja nalog
šefa dirigenta oziroma zborovodje, je direktor dolžan pred izbiro šefa dirigenta oziroma
zborovodje pridobiti mnenje Orkestra oziroma Zbora. Orkester oziroma Zbor mora podati svoje
mnenje v 15 dneh od prejema zaprosila, sicer se šteje, da se z imenovanjem oziroma
razrešitvijo strinja.
Spremembe in dopolnitve sklepa začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Vir: MK
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Evropsko organizacijo za
jedrske raziskave (CERN) o podelitvi statusa pridružene članice kot predhodne faze članstva v
CERN-U
Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Predloga zakona o ratifikaciji Sporazuma med
Republiko Slovenijo in Evropsko organizacijo za jedrske raziskave (CERN) o podelitvi statusa
pridružene članice kot predhodne faze članstva v CERN-U, sklenjenega v Ženevi 16. decembra
2016 in ga predloži Državnemu zboru Republike Slovenije.
Sporazum med Slovenijo in CERN o podelitvi statusa pridružene članice kot predhodne faze
članstva (vključno s prilogo, ki je njegov sestavni del) določa pravice in obveznosti Republike
Slovenije kot pridružene članice, ki izhajajo iz statusa pridružene članice kot predhodne faze
članstva. Republika Slovenija s sklenitvijo sporazuma sprejme te pravice in obveznosti, kakor
tudi obveznosti, ki izhajajo iz pravnega okvira organizacije, določenega zlasti v konvenciji, iz
pravil in predpisov organizacije ter sklepov njenih organov. Status Republike Slovenije kot
pridružene članice kot predhodna faza k članstvu ne bo trajal več kot pet let.
Sklenitev sporazuma pomeni ključen korak v nadaljnjem razvijanju sodelovanja na področju
fizike delcev, ki bo Sloveniji prineslo številne dodatne koristi in ugodnosti v širšem smislu, tako
na področju znanosti kot tudi izobraževanja in gospodarstva.
Vir: MZZ
Spremembe Uredbe o pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov
tovora
Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah uredbe o pristaniških zmogljivostih za prevzem
ladijskih odpadkov in ostankov tovora.
Uredba določa pravila ravnanja za zmanjšanje nezakonitega odmetavanja ladijskih odpadkov in
ostankov tovora v morje z zagotavljanjem pristaniških zmogljivosti za prevzem ladijskih
odpadkov in ostankov tovora ter s tem izboljšanje varstva morskega okolja.
Glavni razlog za spremembo in dopolnitev dosedanje uredbe je prenos Direktive Komisije EU
2015/2087 o spremembi priloge II k Direktivi 2000/59/ES o pristaniških zmogljivostih za
sprejem ladijskih odpadkov in ostankov tovora v pravni red Republike Slovenije.
V obstoječi uredbi so bili posodobljeni tudi sklici na Uredbo o živalskih stranskih proizvodih,
katera je bila razveljavljena in nadomeščena z Uredbo o določitvi zdravstvenih pravil za živalske
stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi.
S tem predlogom se v druge člene uredbe o pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih
odpadkov in ostankov tovora ne posega.
Vir: MOP
Spremembe Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov
Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varstvu voda pred
onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.
Besedilo uredbe se nanaša na odpravo vsebinskih pomanjkljivosti in nejasnosti, ki so se izkazale
pri izvajanju določb Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, in
sicer je popravljena opredelitev ozimin in bolj jasno opredeljena časovna prepoved gnojenja za
sejano travinje. Z vidika spiranja nitratov je sejano travinje primerljivo z oziminami, saj gre v
obeh primerih za razvejan koreninski sistem, ki zmanjšuje tveganje za spiranje nitratov, dodana
prepoved gnojenja za kompost ali digestat, če ima slednji več kot 20% suhe snovi. Gosti
digestati (z >20% suhe snovi) se namreč obravnavajo enako kakor kompost, kompost in tudi
digestati z več kot 20% suhe snovi so glede konsistence primerljivi s hlevskim gnojem, in
popravljen obrazec za oddajo živinskih gnojil ali digestata oziroma komposta, primerljiv z
obrazcem iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.
Poleg navedenega je dodan nov člen, ki omogoča, da se za potrebe izvajanja te uredbe izdelajo
tudi raziskave, na podlagi katerih bo mogoče jasneje utemeljiti zahteve iz uredbe oziroma tudi
njene morebitne vsebinske spremembe.
Vir: MOP
Vlada sprejela spremembo uredbe o izdaji priložnostnih kovancev
Vlada je na današnji redni seji sprejela spremembo uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih se
v letu 2018 izdajo priložnostni kovanci. V letu 2018 bo izdan spominski kovanec za 2 evra,
posvečen Svetovnemu dnevu čebel in zbirateljski kovanci ob 100. obletnici konca 1. svetovne
vojne.
Vlada je 24. novembra 2016 sprejela Uredbo o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2018
izdajo priložnostni kovanci, in sicer, da se ob 100. obletnici konca 1. svetovne vojne izda
spominski kovanec in ob Svetovnem dnevu čebel zbirateljski kovanci.
Glede izdaje spominskih kovancev se morajo države članice Evropske unije v skladu z novimi
pravili pred določitvijo dogodka, ob katerem bo izdan spominski kovanec, neformalno
posvetovati z Evropsko komisijo in državami članicami Evroobmočja. Predlagani dogodki in
motivi lahko v drugih državah članicah namreč vzbujajo negativna čustva ali nasprotovanje.
Evropska komisija je v svojem mnenju, za katerega je Slovenija prosila po sprejetju uredbe
predlagala, da se 100. obletnica konca 1. svetovne vojne zamenja z drugim dogodkom, saj so
obeležitve bitk oz. vojn (vključno z začetkom in koncem), v preteklosti države članice že
spoznale za občutljive teme. Glede na prejeto neformalno mnenje Evropske komisije obstaja
velika verjetnost, da bodo države članice oziroma Evropska komisija nasprotovale izdaji
spominskega kovanca ob 100. obletnici konca 1. svetovne vojne, in posledično ne bo dano
soglasje Sveta EU za njegovo izdajo.
Vlada je na današnji seji zato sprejela spremembo uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih se v
letu 2018 izdajo priložnostni kovanci. V letu 2018 bo tako izdan spominski kovanec za 2 evra,
posvečen Svetovnemu dnevu čebel in zbirateljski kovanci ob 100. obletnici konca 1. svetovne
vojne.
VIR: MF
Dobra novica za diplomante glede bivanja v Študentskem domu Ljubljana
S sklepom o spremembi in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom
Ljubljana« je vlada sledila noveli Zakona o visokem šolstvu, ki med drugim določa, da status
študenta tistim študentom, ki zaključijo študijski program prve stopnje, preneha z iztekom
študijskega leta, v katerem so zaključili študij. Torej se zanje uredi zagotavljanje ležišč za
bivanje študentov v Študentskem domu Ljubljana, ki so zaključili študijski program prve stopnje
in so do 30. septembra upravičeni do subvencioniranega bivanja ter bodo nadaljevali
izobraževanje po magistrskem študijskem programu druge stopnje, in sicer v času od 1.
oktobra pa vse dokler ne pridejo na vrsto za subvencionirano bivanje na podlagi informativne
prednostne liste.
S sklepom se ureja tudi zagotavljanje ležišč za bivanje študentov, ki so zaključili enoviti
magistrski študijski program druge stopnje ali magistrski študijski program druge stopnje po
objavi razpisa za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih
domovih in pri zasebnikih za posamezno študijsko leto ter bodo nadaljevali izobraževanje po
študijskem programu tretje stopnje. Za te velja od dne diplomiranja pa dokler ne pridejo na
vrsto za subvencionirano bivanje na informativni prednostni listi v naslednjem študijskem letu.
Vir: MIZŠ
Soglasje k razpisom za vpis v doktorske študijske programe UM, UP in FIŠ
Vlada je dala soglasje k vsebini razpisov za vpis v doktorske študijske programe Univerze v
Mariboru, Univerze na Primorskem in Fakultete za informacijske študije v Novem mestu.
Univerza v Mariboru za študijsko leto 2017/18 razpisuje enako kot lani 38 doktorskih študijskih
programov, in sicer 417 vpisnih mest za vpis v prvi letnik za državljane RS in drugih članic EU ter
Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce, kar je pet mest več kot lani. Razpisuje še 266
dodatnih mest za vpis v višji letnik, kar je 36 mest manj kot lani.
Univerza na Primorskem za študijsko leto 207/18 razpisuje 13 doktorskih programov in sicer
150 vpisnih mest, sedem manj kot lani, za vpis v prvi letnik za državljane RS in državljane drugih
članic EU ter Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce. 65 dodatnih vpisnih mest za vpis
v višji letnik. Soglasje ne vključuje doktorskega študijskega programa Jezik in medkulturnost,
ker ta še ni akreditiran pri NAKVIS.
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu pa razpisuje za novo študijsko leto enako
število vpisnih mest, to je deset, kot v minulih letih.
Vir: MIZŠ
Soglasje k razpisom za vpis v magistrske študijske programe UM, UP, FIŠ in visokošolskih zavodov
s koncesijo
Vlada je dala soglasje k vsebini razpisov za vpis v magistrske študijske programe druge stopnje
Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem, Fakultete za informacijske študije v Novem
mestu in petih visokošolskih zavodov s koncesijo za študijsko leto 2017/18.
V primerjavi z lani bo v novem študijskem letu 178 manj vpisnih mest. Tako bo na voljo 5.629
vpisnih mest za vpis v 1. letnik za redni in magistrski študij, in sicer 4.747 mest za državljane RS
in držav EU, 882 mest pa za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva.
Na Univerzi v Mariboru jih bo skupno 2.842, na Univerzi na Primorskem 1.389, na Fakulteti za
informacijske študije v Novem mestu pa 15. Na petih javnih visokošolskih zavodih pa še: na
Univerzi v Novi Gorici 50, na Evropski pravni fakulteti 140 mest, prav toliko tudi na Fakulteti za
državne in evropske študije, na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici 70 mest in
prav toliko na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije.
Vir: MIZŠ
Slovenske železnice oproščene plačila uporabnine v delu, ki se nanaša na opravljanje obvezne
gospodarske javne službe
Vlada je sprejela sklep, da se Slovenskim železnicam oprosti plačilo uporabnine za uporabo
javne železniške infrastrukture za prevoze, ki se opravljajo v okviru obvezne gospodarske javne
službe. Oprostitev velja tako za notranji kot čezmejni regijski železniški promet z veljavnostjo
od 11. decembra 2016 do 9. decembra 2017.
Ministrstvo za infrastrukturo bo Ministrstvu za finance posredovalo priglasitev individualne
pomoči: Nadomestilo za izvajanje obvezne gospodarske javne službe železniškega prevoza - SŽPotniški promet, d.o.o.«, katere sestavni del bo tudi oprostitev plačila uporabnine.
Uporabnino sicer plačujejo prevozniki za uporabo javne železniške infrastrukture v Sloveniji in
je namenjena kritju stroškov opravljanja dejavnosti njenega upravljavca.
Vir: MzI
Vlada sprejela ponudbo za odkup terjatve Republike Slovenije do družbe Protect GL v stečaju
Vlada je na današnji redni odločila, da sprejme ponudbo za odkup terjatve Republike Slovenije
do družbe Protect GL v stečaju, v višini 112.286,84 evrov.
Vlada je na podlagi stališča Komisija za prodajo in drugo razpolaganje s finančnim
premoženjem Republike Slovenije odločila, da je ponudba gospoda Jožefa Lavriha za odkup
terjatve Republike Slovenije do dolžnika Protect GL d. o. o. – v stečaju, v višini 112.286,84 EUR,
primerna. Rok v katerem ponudnik plača kupnino je najpozneje v 8 dneh od podpisa pogodbe
o prodaji terjatve Republike Slovenije.
Komisija za prodajo in drugo razpolaganje s finančnim premoženjem Republike Slovenije
manjše vrednosti je 16. decembra prejela ponudbo gospoda Jožefa Lavriha, ki ga zastopa
odvetnik Andrej Kozelj, v višini 120.235,98 evrov za odkup terjatve Republike Slovenije do
dolžnika Protect GL d. o. o. – v stečaju. Ponudba je bila podana v skladu s pogoji Uredbe o
načinu prodaje terjatev Republike Slovenije v postopkih prisilnih poravnav ali stečajev, 13.
februarja 2017 pa je ponudnik zaradi novo nastale situacije, to je zmanjšanja navedene
terjatve, posredoval popravek ponudbe z odkupno ceno 112.286,84 evrov.
Predmet prodaje so terjatve Republike Slovenije, Finančne uprave RS, ki izhajajo iz naslova
neporavnanih obveznosti davka na dodano vrednost in davka od dohodka pravnih oseb, ki so
bile prijavljene v stečajni postopek družbe Protect GL d. o. o. – v stečaju v skupni višini
222.839,23 evrov in v celoti priznane. Na podlagi načrta prve razdelitve splošne stečajne mase
je Finančna uprava RS za terjatev prejela poplačilo v višini 74.250 evrov. Komisija je od
ponudnika dne 16. decembra 2016 prejela ponudbo z odkupno ceno 120.235,98 evrov, kar je
predstavljalo 66,54-odstotno poplačilo terjatve. Ker je Finančna uprava RS na podlagi načrta
druge razdelitve splošne razdelitvene mase za plačilo navadnih terjatev prejela poplačilo v
višini 20.790,00 evrov, se je stanje terjatve zmanjšalo. Stanje terjatve na dan 13. februar 2017
znaša 160.550,64 evrov. Ponudnik je zaradi zmanjšanja terjatve komisiji 13. februarja 2017
poslal popravek ponudbe z odkupno ceno 112.286,84 evra, kar predstavlja 69,94-odstotno
poplačilo.
Morebitna nadaljnja poplačila terjatve iz stečajnega postopka so odvisna od unovčenja
preostale stečajne mase, katere večino predstavljajo nepremičnine dolžnika, ki so v preteklosti
že bile predmet prodaje dveh dražb, ki pa sta bili obe neuspešni. Poleg tega je Mestna občina
Ljubljana spremenila namembnost predmetnih nepremičnin iz stavbne namembnosti v
namembnost industrijske ceste ter parka in vložila zahtevo za razlastitev zemljišča.
Nadaljevanje prodaje nepremičnin bo znano po odločitvi v postopku razlastitve, ki je v teku
pred upravno enoto Ljubljana – Šiška. Glede na vsa ta dejstva lahko sklepamo, da bi se lahko
postopek vlekel še dolgo časa. Poleg tega obstaja verjetnost, da na koncu stečajna masa ne bo
zadoščala za poplačilo navadnih upnikov. Pretežni del nepremičnin je obremenjen z ločitvenimi
pravicami, zaradi česar so obremenjene nepremičnine del posebne stečajne mase, ki pa je
namenjena izključno za poplačilo ločitvenih upnikov in ne navadnih. Komisija za prodajo in
drugo razpolaganje s finančnim premoženjem Republike Slovenije manjše vrednosti je vladi
zato predlagala, da omenjeno ponudbo za odkup terjatev republike Slovenije sprejme.
VIR: MF
Vlada izdala soglasje k ohranitvi obstoječih posojilnih okvirov za MDS
Vlada je na današnji redni seji izdala soglasje, da Banka Slovenije posodi sredstva
Mednarodnemu denarnemu skladu pod pogoji, določenimi v Sporazumu o posojilu med Banko
Slovenije in Mednarodnim denarnim skladom, podpisanim 25. januarja 2017.
Vlada je na podlagi člena VII oddelka 1(i) Statuta Mednarodnega denarnega sklada izdala
soglasje, da Banka Slovenije posodi sredstva Mednarodnemu denarnemu skladu pod pogoji,
določenimi v Sporazumu o posojilu med Banko Slovenije in Mednarodnim denarnim skladom,
podpisanim 25. januarja 2017.
Mednarodni denarni sklad je države članice pozval, da obnovijo svoje zaveze dane v letih 2012
- 2013 in ohranijo obstoječe posojilne okvire, ki bi Mednarodni denarni sklad omogočali
nemoteno zagotavljanje ustrezne globalne finančne varnostne mreže. Mednarodni denarni
sklad je Slovenijo s pismom zaprosil, da obnovi svojo zavezo za dostop do sredstev iz naslova
bilateralnega posojilnega sporazuma, saj bilateralno posojilo med Mednarodni denarni sklad in
Banko Slovenije sklenjeno oktobra 2013, poteče oktobra 2017. Glede na dejstvo, da je k
podaljšanju dostopa do sredstev iz naslova bilateralnih posojil pristopila večina držav evrskega
območja ter, da ta predstavljajo zgolj okvir za črpanje, je Svet Banke Slovenije, ki je predlog
podaljšanja bilateralnega posojila obravnaval na svoji seji 29. septembra 2016, potrdil
ohranitev okvira za bilateralno posojilo v višini do 910 milijonov evrov. Vlada se je 17.
novembra 2016 seznanila z Informacijo o pozivu Mednarodnega denarnega sklada k obnovitvi
zaveze za dostop do sredstev iz naslova drugega bilateralnega posojilnega sporazuma iz leta
2013. Vlada je za posredovanje izjave o soglasju za sklenitev tretjega sporazuma pooblastila
ministrico za finance. Na tej osnovi je bil 25. januarja 2017 med Banko Slovenije in
Mednarodnim denarnim skladom podpisan sporazum o posojilu.
Na podlagi zaveze Republike Slovenije, da bo sodelovala pri ohranjanju sredstev za delovanje
MDS, je vlada izdala navedeno soglasje in za podpis soglasje pooblastila ministrico za finance.
Po predložitvi soglasja bodo izpolnjeni vsi pogoji za začetek veljavnosti Sporazuma o posojilu
med Banko Slovenije in MDS, podpisanim 25. januarja 2017.
VIR: MF
Vlada RS sprejela odgovor na vprašanje Občine Črnomelj v zvezi s pristojnostjo občine glede
migrantske politike
Občinski svet Občine Črnomelj je Vlado Republike Slovenije pozval, naj pojasni, ali je vprašanje
v zvezi z migranti v pristojnosti občine, in če je, da natančno opredeli, katere so te pristojnosti.
Vlada pojasnjuje, da državni organi v skladu z relevantno zakonodajo (Zakon o tujcih, Zakon o
mednarodni zaščiti, Zakon o nadzoru državne meje, Zakon o nalogah in pooblastilih policije
itd.) izvajajo na tem področju svoje zakonske obveznosti, ki jih v nobenem primeru ne morejo
prenesti na občino, medtem ko občina v skladu z veljavno zakonodajo samostojno opravlja
lokalne zadeve javnega pomena “(izvirne naloge)“, ki jih določi s splošnim aktom občine ali so
določene z zakonom (Zakon o lokalni samoupravi). Vlada v odgovoru v nadaljevanju našteje
naloge, ki so v pristojnosti občine, in doda, da je bila sicer Občina Črnomelj z dopisom MJU
decembra 2016 že obveščena, da pri obvladovanju migracijskih tokov ne gre za tematiko, ki bi
bila v pristojnosti občine.
Državni zbor je že leta 1999 v procesu približevanja Slovenije v EU ter mednarodnim
organizacijam, sprejel Resolucijo o imigracijski politiki Republike Slovenije, ki je opredelila tri
glavne stebre, na katerih temelji politika priseljevanja v Sloveniji: zaščita in pomoč beguncem
ter prosilcem za azil, integracija priseljencev v slovensko družbo ter preprečevanje nezakonitih
migracij. Resolucija pa je določila tudi normativno in organizacijsko ureditev, potrebno za
uspešno in celovito izvajanje politike priseljevanja. Zaradi vse bolj kompleksne dinamike
migracijskih gibanj, je Državni zbor leta 2002 sprejel še Resolucijo o migracijski politiki
Republike Slovenije, ki je še bolj konkretizirala aktivnosti in ukrepe za uveljavitev migracijske
politike.
V Beli Krajini sicer glede migracijskih razmer trenutno ni posebnosti, vse morebitne poskuse
ilegalnega prehajanja meje pa Policija sproti obravnava na policijskih postajah, kar v okviru
varovanja državne meje in zagotavljanja varnosti prebivalcev Republike Slovenije sodi med
redne policijske postopke in ne more biti predmet pogajanj z lokalno skupnostjo. O vzpostavitvi
namestitvenih centrov na tem območju pa se ni razmišljalo, saj za to niti ni pogojev. Ob
morebitnem povečanem migrantskem pritisku, ko bi bilo tujcev preveč za obravnavo na
policijskih postajah, pa bi MNZ vzpostavil sprejemno-registracijske centre; objekte Policije, v
katerih se tujci zadržujejo le za čas registracije.
Vir: MJU
Odgovor na poziv družbe Droga Kolinska glede obračunavanja plačil za stekleničenje podzemne
vode in ugovor na izstavljeni račun
Vlada RS je sprejela odgovor v zvezi s pozivom družbe Droga Kolinska d. d. glede obračunavanja
plačil za stekleničenje podzemne vode v skladu z zakonom in ugovorom na izstavljeni račun.
Vlada pojasnjuje, da obravnavana obveznost plačila za koncesijo izhaja iz koncesijskega
razmerja za rabo vode, ki temelji na izdanem koncesijskem aktu ter sklenjeni koncesijski
pogodbi, in je ni mogoče enačiti z nadomestilom za rabo vode.
Način in formula izračuna višine plačila za koncesijo v zadevnih koncesijskih aktih, sprejetih v
letih 2005 in 2015, je enaka, kar zagotavlja nediskriminatorno obravnavo za istovrstno rabo
vode z vidika določanja višine koncesnine.
Odločanje o ugovoru zoper izstavljene račune ni v pristojnosti vlade. Glede na to, da je bilo
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) s strani družbe Droga Kolinska v dopisu pozvano k izdaji
ustrezno popravljenih računov in vrnitvi preplačila v zakonsko določenih rokih, vlada
pojasnjuje, da o vsem tem odloča organ v sestavi MOP, ki je račune izdal, to je Direkcija RS za
vode. Ta je zavezancu že posredovala odgovor, v katerem je bilo pojasnjeno, da je višina plačila
za koncesijo za leto 2016 izračunana v skladu in na način, ki ga določajo Uredba o koncesiji za
odvzem podzemne vode iz vodnih virov za proizvodnjo pijač, Uredba o koncesiji za rabo vode
za proizvodnjo pijač v Drogi Kolinski ter koncesijski pogodbi podeljeni družbi Droga Kolinska., in
da bo v skladu z zgoraj navedenimi pravnimi akti pripravljen tudi poračun za leto 2016.
Vir: MOP
Vlada sprejela mnenje o zahtevi sindikata NLB glede ustavnosti Zakona o bančništvu
Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela mnenje o zahtevi za oceno
ustavnosti četrtega odstavka 33. člena Zakona o bančništvu.
Državni zbor Republike Slovenije je prejel zahtevo Sindikata Nove Ljubljanske banke za oceno
ustavnosti četrtega odstavka 33. člena Zakona o bančništvu (ZBan-2) in na podlagi prvega
odstavka 265. člena Poslovnika državnega zbora pozval Vlado Republike Slovenije, da pripravi
mnenje o zahtevi predvsem z vidika izvršilne veje oblasti.
Vlada Republike Slovenije v mnenju navaja razloge, zakaj po njenem mnenju izpodbijani člen
ZBan-2 ni v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije. Izpodbijana določba se res razlikuje od
ureditve v 78. členu Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU), ki določa, da se
sodelovanje delavcev pri upravljanju v organih družbe uresničuje po predstavnikih delavcev v
nadzornem svetu družbe, vendar pa je na podlagi 1. člena ZDSU za delavce v bankah to pravico
mogoče urediti tudi drugače ali pa jo v celoti izključiti. Slednje je storil izpodbijani ZBan-2,
razlog za posebno ureditev pa je bil v posebnostih bančne dejavnosti, za katero je ključno
ustrezno upravljanje bank, kar se zagotavlja s strogimi pogoji za imenovanje članov organov
upravljanja bank. Zato je drugačna obravnava delavcev bank v primerjavi z zaposlenimi v drugih
gospodarskih družbah utemeljena.
Vir: MF
Vlada sprejela odgovor zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive 2014/66/EU
Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela odgovor Republike Slovenije v
predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. SG-Greffe(2017)D/1444 z dne
24. januarja 2017 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive 2014/66/EU Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih
držav v okviru premestitev znotraj podjetja v pravni red Republike Slovenije (kršitev št.
2017/0202).
Direktiva 2014/66/EU je bila delno že prenesena v pravni red RS, dokončen prenos pa bo
izveden s sprejemom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj) ter Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT).
ZZSDT je bil že vložen v vladno proceduro sprejemanja septembra 2016, medtem ko bo ZTuj na
Vladi RS obravnavan najkasneje do 30. marca 2017. Oba zakona, ki sta vsebinsko neločljivo
povezana, naj bi bila sprejeta v Državnem zboru do 30. junija 2017.
Vlada Republike Slovenije se zavezuje, da bo Evropsko komisijo obveščala o napredku pri
sprejemu ukrepov za prenos Direktive 2014/66/EU v pravni red Republike Slovenije.
Vir: MNZ
Vlada sprejela stališče do sklepa Sveta o dovoljenju Estoniji, da uporabi posebno odstopanje od
skupnega sistema DDV
Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela stališče Republike Slovenije k zadevi
Predlog izvedbenega sklepa Sveta o dovoljenju Republiki Estoniji, da uporabi posebno
odstopanje od člena 287 Direktive Sveta 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano
vrednost.
Republika Slovenija ne nasprotuje Predlogu izvedbenega Sklepa Sveta o dovoljenju Republiki
Estoniji, da uporabi posebno odstopanje od člena 287 Direktive Sveta 2006/112/ES o skupnem
sistemu davka na dodano vrednost, po katerem so lahko določeni davčni zavezanci, katerih
letni promet ne presega 40.000 evrov, oproščeni obračunavanja DDV.
V skladu z Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost lahko države
članice na podlagi soglasnega dovoljenja Sveta uporabijo posebne ureditve za mala podjetja, ki
odstopajo od splošnega sistema DDV, vključno z morebitno oprostitvijo davčnih zavezancev, ki
ne dosegajo določene višine letnega prometa. Ta oprostitev pomeni, da davčnemu zavezancu
ni treba obračunavati DDV za dobavljeno blago in storitve in posledično nima pravice do
odbitka vstopnega DDV.
Estonija v skladu s členom 287(8) Direktive o DDV uporablja posebno ureditev za davčne
zavezance, katerih letni promet ne presega 16.000 evrov. Davčni zavezanci, ki ne dosegajo
praga 16.000 evrov, se lahko prostovoljno registrirajo za namene DDV. Estonija je 18. maja
2016 zaprosila za dovoljenje za povišanje tega praga na 40.000 evrov z začetkom uporabe s 1.
januarjem 2018. Cilj ukrepa je zmanjšanje upravnega bremena za podjetja, ki so upravičena do
posebne ureditve za mala podjetja, in zmanjšanje delovne obremenitve davčnih organov.
Odstopanje zmanjšuje upravno obremenitev malih in predvsem mikro podjetij, ki so
upravičena do posebne ureditve, in davčnega organa ter tako ustreza ciljem iz Sporočila
Komisije "Najprej pomisli na male" – "Akt za mala podjetja" za Evropo, ki poziva države članice,
naj upoštevajo posebne značilnosti MSP pri oblikovanju zakonodaje in posledično poenostavijo
obstoječe zakonodajno okolje. Estonija ocenjuje, da bi se zaradi predlaganega zvišanja praga za
oprostitev plačevanja DDV letni dohodek države iz naslova DDV lahko zmanjšal za 0,39
odstotka skupnih prihodkov iz DDV, kar pomeni, da bo imel ukrep zanemarljiv učinek na skupni
znesek davčnih prihodkov, zbranih na ravni končne potrošnje.
Predlaga se odobritev odstopanja za omejeno obdobje od 1. januarja 2018 do najmanj 31.
decembra 2020 ali do začetka veljavnosti nove direktive o spremembi Direktive o DDV glede
posebne ureditve za mala podjetja.
Vir: MF
Slovenija podpira medsebojno priznavanje spričeval o temeljnih kvalifikacijah in rednem
usposabljanju voznikov v Evropski uniji
Vlada je sprejela predlog stališča Republike Slovenije o predlogu direktive Evropskega
parlamenta in Sveta o spremembi direktive o temeljnih kvalifikacijah in rednem usposabljanju
voznikov nekaterih cestnih vozil za prevoz blaga ali potnikov ter o vozniških dovoljenjih.
Slovenija se načeloma strinja z vsebino predloga in se bo v postopku sprejemanja direktive
zavzemala, da se v predlogu natančno in nedvoumno navede določba o medsebojnem
priznavanju tako spričeval o pridobljeni temeljni kvalifikaciji kot tudi spričeval o rednem
usposabljanju, v kolikor je bilo spričevalo pridobljeno v katerikoli državi članici. Zavzemala se bo
tudi za uvedbo enotnih meril za izvajanje omenjenih programov.
Z vidika varnosti v cestnem prometu bo Slovenija pozvala predlagatelja, da razmisli tudi o
razširitvi področja uporabe in obveznosti pridobitve temeljne kvalifikacije in rednega
usposabljanja tudi na opravljanje prevozov blaga v komercialni namen z lažjimi tovornimi vozili
in na komercialne prevoze potnikov z več kot 6 osebami poleg voznika.
Zaradi omenjenih sprememb se predvideva pozitiven vpliv na gospodarstvo, izboljšanje
enotnega trga in večje mobilnosti delovne sile ter povečanja varnosti v cestnem prometu.
Posodobljene določbe o usposabljanju prispevajo k pametni rasti gospodarstva, ki temelji na
znanju in inovacijah. Zaradi izboljšanja izobraževanja in obvezne vključitve vsebine o varnosti v
cestnem prometu pa se predvideva povečanje varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu.
Vir: MzI
Vlada sprejela predlog stališča glede notranjega trga z električno energijo v EU
Vlada je sprejela predlog stališča Republike Slovenije o predlogu uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o notranjem trgu za električno energijo. Slovenija pozdravlja predloge
Evropske komisije, ki predstavljajo dobro podlago za nadaljnja pogajanja.
Slovenija podpira predlog o izvajanju dimenzioniranja rezervne zmogljivosti in količine
izravnalne zmogljivosti na regionalnem nivoju. Nabava izravnalne zmogljivosti naj bi bila po
novem izvedena regionalno, brez razlikovanja med individualno in agregirano ponudbo.
Slovenija ta določila podpira, saj omejenost na državo za majhne sisteme - kot je slovenski prinaša velike stroške. Slovenija je že dosedaj na tem področju uporabljala regionalne pristope.
Slovenija pa se ne strinja s črtanjem možnosti zmanjšane omrežnine zaradi prihodkov iz
prezasedenosti.
Zadržana je tudi do ideje, da bi nivo zanesljivosti določal regulator, saj je to v prvi vrsti
politično in ne strokovno vprašanje. Slovenija bo zagovarjala stališče, da odločitev o tem
sprejme vlada.
Slovenija se strinja z uvedbo enotne metodologije za oceno zadostnosti proizvodnih virov, ki
naj bi se izvajala na regionalnem nivoju in na njej temelječo morebitno uvedbo mehanizmov za
zagotovitev proizvodnih zmogljivosti. Zagovarjala bo daljši rok za prilagoditev obstoječih
mehanizmov novim zahtevam. Prav tako se strinja z uvedbo regionalnih obratovalnih centrov
in z idejo o evropskem telesu za distribucijske operaterje, a je nekoliko zadržana glede izvedbe.
Način delovanja v predlogu namreč ni zadosti jasen. Republika Slovenija se strinja s predlogi, da
se smernice oz. omrežni kodeksi sprejemajo z delegiranimi akti.
Vir: MzI
Vlada sprejela predlog stališča glede spodbujanja uporabe energije iz obnovljivih virov v Evropski
uniji
Vlada je sprejela predlog stališča Republike Slovenije o predlogu direktive Evropskega
parlamenta in Sveta o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov. Slovenija pozdravlja
predlog in podpira zavezujoč EU cilj vsaj 27 % obnovljivih virov energije (OVE) v bruto končni
porabi energije do 2030.
Slovenija se strinja, da države članice same določijo svoj delež OVE v končni rabi energije z
upoštevanjem ukrepov in politik na drugih področjih, ki so vezane na spodbujanje rabe
energije iz OVE. Vztraja pa, da se pri okoliščinah, ki vplivajo na višino določitve ciljev upoštevajo
poleg že predlaganih tudi okoljske omejitve in prispevek držav članic k drugim okoljskim
politikam EU, kot je zagotavljanje habitatov za ohranjanje biodiverzitete (Natura 2000).
Slovenija se ne strinja s predlagano rešitvijo uvajanja tako imenovane finančne platforme oz.
sklada, v katerega bi države članice morale vplačevati, če ne bi dosegale cilje na OVE področju.
Slovenija takemu skladu nasprotuje, saj principi delovanja sklada in določitev bremen na
državo članico v primeru nedoseganja ciljev v uredbi sploh niso opredeljeni. Slovenija je prav
tako zadržana do predloga za obvezno odpiranje nacionalnih podpornih shem za projekte OVE
v obdobju 2021 do 2025 na teritoriju drugih držav članic.
Slovenija podpira predlog poenostavitve administrativnega postopka za pridobitev dovoljenja
za priključitev OVE naprav in ustanovitev enotne kontaktne točke ter predlog Evropske
komisije glede samooskrbe tako na nivoju posameznika kot tudi večstanovanjskih stavb in
skupnosti.
Vir: MzI
Vlada sprejela predlog stališča glede skupnih pravil za notranji trg z električno energijo v Evropski
uniji
Vlada je sprejela predlog stališča Republike Slovenije o predlogu direktive Evropskega
parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za notranji trg z električno energijo. Slovenija pozdravlja
predlog Evropske komisije, ki predstavlja dobro podlago za nadaljnja pogajanja o novem
tržnem modelu EU in na splošno podpira večino predlaganih sprememb, ima pa nekaj
pripomb.
Slovenija se strinja, da je potrebno odpraviti splošno regulacijo cen končnih odjemalcev in jo,
če je to nujno, zožiti le na socialno ogroženo skupino. Splošna regulacija ni združljiva s trgom
energije in zajame tudi odjemalce, ki takšne regulacije ne potrebujejo.
Slovenija meni, da ni potrebe, da bi polnilnice pri priključevanju pozitivno diskriminirali glede
na odjemalce. Obveza pojasnila v primeru zavrnitve pri priključitvi polnilnice je nepotrebna
administrativna obremenitev.
Slovenija načeloma podpira odpiranje možnosti za oblikovanje dinamičnih cen, a obveza države
glede tega bi morala biti nekoliko bolj pogojena z možnostmi, na primer obstoj naprednega
merilnega sistema, sicer bi osamljene zahteve lahko povzročile nesorazmerne stroške.
Slovenija meni, da bi bilo koristno predvideti, da primerjalnik ponudbe izvaja regulator kot
nevtralna institucija. V tem primeru certifikacija primerjalnikov ne bi bila potrebna, kar bi
zmanjšalo administrativno breme. Slovenija načeloma podpira premik, ki omogoča aktivne
odjemalce, a dvomi, da bi bilo koristno nastopanje vsakega odjemalca posebej (tudi
gospodinjskega) na organiziranem trgu.
Slovenija podpira določilo o jasnih računih. Strinja se tudi s plačilom omrežnine ločeno za
oddajo in odjem, a v zvezi s tem bi bilo potrebno za investitorje, ki so v morebitni sistem
samooskrbe, kjer omrežnina za oddajo in odjem nista zaračunana ločeno, vstopili pred
sprejetjem direktive, predvideti zadostno prehodno obdobje.
Slovenija podpira določbe glede odziva odjema, interoperabilnosti naprednih merilnih
sistemov in njihovo razširjeno funkcionalnost. Strinja se tudi s spremljanjem energetske
revščine in podpira izvajanje nefrekvenčnih sistemskih storitev s strani distribucijskega
operaterja. Podpira tudi izboljšano fleksibilnost trga sistemskih storitev.
Slovenija podpira pospešeno priključevanje polnilnic za električna vozila in se strinja z ločitvijo
od distribucijskega operaterja, enako tudi v primeru shranjevalnikov. Podpira tudi idejo, da
sistemski operater ni lastnik sredstev za dobavo sistemskih storitev in shranjevalnikov, razen
pod posebnimi pogoji.
Slovenija pa ne podpira splošne veljavnosti člena o priključevanju elektrarn, ki je prej veljal le v
primeru neodvisnega operaterja (ITO). Predlagani člen prepoveduje sistemskemu operaterju
zavrnitev priključitve nove elektrarne ali shranjevalnika zaradi morebitnih prihodnjih omejitev
zmogljivosti omrežja. Zaradi morebitnih stroškov ojačitve omrežja ne sme zavrniti nove
priključne točke na omrežje. Menimo, da brezpogojna priključitev ni vedno izvedljiva in je ne bi
smeli uvesti.
Slovenija podpira zaostrene pogoje za imenovanje organov regulatorja, kot tudi razširjen nabor
nalog regulatorja.
Vir: MzI
Vlada sprejela predlog stališča glede pripravljenosti na tveganja v sektorju električne energije in
razveljavitvi
Vlada je sprejela predlog stališča Republike Slovenije o predlogu uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o pripravljenosti na tveganja v sektorju električne energije in razveljavitvi
direktive, ki se nanaša na zanesljivost oskrbe in ne zadošča več potrebam EU.
Slovenija se strinja s predlogom, da države članice imenujejo pristojne organe za izvajanje
uredbe, izdelajo kratkoročne ocene zadostnosti oskrbe in pripravijo nacionalne načrte
pripravljenosti na tveganja, ki vsebujejo tudi regionalno usklajene ukrepe.
Uredba je popolnoma nova in preklicuje direktivo o zanesljivosti oskrbe, ki ne zadošča več
potrebam EU. Države so električno zelo dobro povezane in težave pri oskrbi največkrat ne
ostanejo na nivoju države, ampak se širijo in vplivajo na druge, včasih pa so celo razlogi regijske
narave, zato je pri oceni tveganj, pripravi na tveganja in pri ravnanju v času krize potrebno
sodelovanje in usklajenost med državami.
Zagotovljeno mora biti odgovorno ravnanje vseh držav, tudi povezanih nečlanic EU, saj slaba
pripravljenost v eni državi lahko ogrozi oskrbo v drugih. Po drugi strani pa skupna
pripravljenost na krizne razmere omogoča lažje in cenejše izogibanje krizam, kot tudi lažje
obvladovanje kriz. Na splošno skupen pristop omogoča večjo zanesljivost napajanja, od česar
imajo končno korist vsi, predvsem pa gospodarstvo. To opravičuje potrebo po tej uredbi, pa
tudi po dodatnih administrativnih bremenih, ki jih ta uredba prinaša.
Uredba nalaga izdelavo kratkoročne ocene zadostnosti. Vse države morajo določiti pristojno
telo, ki izvaja naloge iz te uredbe. Država zagotovi oceno tveganja pri oskrbi z elektriko.
Evropsko združenje operaterjev prenosnih sistemov na področju električne energije (ENTSO-E)
določi metodologijo za določitev regijskih kriznih scenarijev, države članice pa nato določijo
nacionalne krizne scenarije. ACER na podlagi predloga ENTSO-E sprejme metodologijo za
kratkoročno oceno zadostnosti. Države to metodologijo uporabijo pri oceni zadostnosti,
ENTSO-E pa izdela oceno zadostnosti za regije. Pristojno telo države izdaja zgodnja opozorila in
razglaša izredna stanja. Poveča se vloga EU Koordinacijske skupine za elektriko.
Uredba določa tudi, da se v to sodelovanje držav EU vključijo tudi nečlanice, posebej države
Energetske skupnosti. Uredba predvideva tudi regionalne centre vodenja.
Slovenija na splošno predlog podpira. Predlog sicer prinaša dodatno administrativno breme,
vendar že preprečitev ali zmanjšanje posledic enega samega večjega razpada energetskega
sistema na nivoju EU ali regije upraviči stroške dodatnega administrativnega bremena.
Slovenija bo zagovarjala daljše roke za izpolnitev predlaganih določil. Slovenija se strinja s
predlogom, da države članice imenujejo pristojne organe za izvajanje uredbe, izdelajo
kratkoročne ocene zadostnosti oskrbe in pripravijo nacionalne načrte pripravljenosti na
tveganja, ki vsebujejo tudi regionalno usklajene ukrepe.
Vir: MzI
Vlada RS podprla Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive o
omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi
Vlada RS je na današnji redni seji podprla Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o
spremembi Direktive o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski
opremi. Predlog želi odpraviti nekatere težave glede področja uporabe Direktive 2011/65/EU,
ki določa pravila za omejevanje uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski
opremi, ki so v dosedanjem izvajanju povzročale nepravilnosti in izkrivljajo delovanje
notranjega trga EU, ali pa tehnično niso izvedljive in jih zaradi tega ni bilo mogoče izvajati.
Republika Slovenije se s predlaganimi dopolnitvami in popravki strinja, saj po naši oceni
odpravljajo nekatere nejasnosti in nedoslednosti, na katere smo države članice opozarjale že
ob obravnavi osnovne direktive, vendar jih zaradi časovne stiske ni bilo mogoče ustrezno
uskladiti in so bile na koncu le odložene in "pometene pod preprogo". Slovenija se v
predlaganem stališču s predlogom strinja, ob opozorilu, da sprejete spremembe ne bi smele
povzročati novih nejasnosti in spreminjati utečenih interpretacij.
Vir: MZ
Vlada sprejela Pobudo za sklenitev Konvencije Sveta Evrope o kaznivih dejanjih v zvezi s
kulturnimi dobrinami
Kulturne dobrine predstavljajo edinstveno in pomembno pričevanje o zgodovini in identiteti
različnih narodov ter vodijo k ustvarjanju bolj mirne, pravične in solidarne družbe. Tako v
mirnem, kot tudi vojnem času so kulturne dobrine predmet kraje in uničevanja z alarmantno
frekvenco, kar pogosto vodi do trajne izgube in uničenja kulturne dediščine in s tem
siromašenja človeštva kot celote.
Glavni cilj predmetne konvencije je boj proti nedovoljeni trgovini s predmeti kulturne
dediščine, inkriminaciji načrtnega uničevanja kulturne dediščine ter spodbujanje sodelovanja
med državami, kot tudi ozaveščanje javnosti o škodi povzročeni z nedovoljeno trgovino
predmetov kulturne dediščine. Uničevanje kulturne dediščine je lahko usmerjeno tudi v poskus
izkoreninjenja kulturne in etnološke povezave lokalnega prebivalstva s teritorijem. Posledično
se s predlagano Konvencijo Sveta Evrope o kaznivih dejanjih v zvezi s kulturnimi dobrinami
zagotavlja varstvo korenin človeštva, saj so tovrstna dejanja usmerjena tudi proti skupni
zgodovini in kulturni dediščini celotnega človeštva.
Predlagani osnutek besedila je primerna podlaga za pogajanja, z upoštevanjem okvira in
spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter ob tem tudi načel sorazmernosti in
zakonitosti v kazenskem pravu, kot jih določajo Ustava Republike Slovenije in mednarodne
pogodbe s področja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki zavezujejo Republiko Slovenijo.
Upoštevanje slednjega je tudi del predlaganih usmeritev za pogajanja Republike Slovenije v
okviru Sveta Evrope.
Konvencija Sveta Evrope o kaznivih dejanjih v zvezi s kulturnimi dobrinami bo pomembno
zapolnila obstoječo vrzel sedanjih mednarodnopravnih instrumentov, saj bo edini mednarodni
instrument osredotočen na ukrepe in sankcije kazenskopravne narave zoper nedovoljeno
trgovino in namensko uničevanje kulturne dediščine.
Vir: MP
Vlada se je na današnji seji seznanila z Informacijo o nameravanem podpisu Dogovora o podpori
izvedbe vaje med Ministrstvom za obrambo in Kopensko vojsko ZDA v Evropi za vajo Zavezniški
duh VI
Na vadišču Hohenfels v Zvezni republiki Nemčiji bo tretjič zapored potekala mednarodna
vojaška vaja Zavezniški duh VI. Vaja bo trajala od 9. do 31. marca 2016, na njej pa bo poleg
predstavnikov oboroženih sil Kanade, Češke, Estonije, Nemčije, Madžarske, Makedonije,
Latvije, Nizozemske, Turčije in varnostnih sil Kosova sodelovalo tudi 37 pripadnikov
večnamenskega voda JRKB ter 6 opazovalcev Centra za usposabljanje Slovenske vojske.
Na vaji bodo udeleženci preverjali operativne zmogljivosti latvijske mehanizirane brigade,
podrejenih manevrskih enot ter enot bojne podpore in logistike, slovenski pripadniki pa bodo
na njej sodelovali z lahkimi izvidniškimi vozili s skupinsko oborožitvijo, s sistemom za točkovno
detekcijo, z mobilnim sistemom za dekontaminacijo ter s tovornimi in netaktičnimi terenskimi
vozili.
Dogovor ureja pravne, finančne in logistične vidike vaje, opredeljuje odgovornost obeh
udeležencev in splošna načela vaje. Z dogovorom je določen standard, vrsta, raven in metoda
podpore, ki jo sprejemna sila med vajo nudi gostujoči sili. V dogovoru so natančneje
opredeljeni zdravstvena podpora, način nošenja uniforme, način financiranja in davki, zaščita
sil in varnost ter obravnava zahtevkov. Posamezna vprašanja so še podrobneje urejena v dveh
prilogah.
Vir: MO
Poročilo o delovanju Slovenske nacionalne komisije za UNESCO
Vlada se je seznanila s poročilom o delovanju Slovenske nacionalne komisije za UNESCO.
Soglaša, da se v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za
kulturo ter Ministrstvom za okolje in prostor ustanovi delovno telo, ki bo opravljalo predhodni
pregled in oceno pobud za vključevanje v različne programe in sezname UNESCO.
Uradu za Unesco pod okriljem MIZŠ je obenem naložila, da v sodelovanju z Ministrstvom za
zunanje zadeve pripravi strategijo za dolgoročno lobiranje za imenovanje in izvolitve
posameznih slovenskih državljanov na najvišje pozicije v organih UNESCO. Medresorski delovni
skupini za spremljanje dela in pripravo stališč delegacije RS v Izvršilnem odboru UNESCO je
vlada naložila, da pripravi načrt kandidatur za 39. zasedanje generalne konference UNESCO, ki
bo letos jeseni.
Vir: MIZŠ
Slovenija bo neodvisnemu mehanizmu za pomoč pri preiskovanju kaznivih dejanj zoper
mednarodno pravo v Siriji namenila 10.000 EUR
Vlada je sprejela sklep, da Slovenija Mednarodnemu, nepristranskemu in neodvisnemu
mehanizmu za pomoč pri preiskovanju in pregonu oseb, odgovornih za najtežja kazniva dejanja
zoper mednarodno pravo, ki so bila storjena v Sirski arabski republiki od marca 2011, nameni
10.000 EUR.
Mehanizem za Sirijo je z resolucijo 21.12.2016 ustanovila Generalna skupščina Organizacije
združenih narodov (OZN). Naloga mehanizma je, da v tesnem sodelovanju z Neodvisno
mednarodno preiskovalno komisijo za Sirsko arabsko republiko zbira, konsolidira, ohranja in
analizira dokaze o kršitvah mednarodnega humanitarnega prava in človekovih pravic ter
pripravlja potrebno dokumentacijo v pomoč in za pospešitev neodvisnih kazenskih postopkov v
skladu z mednarodnopravnimi standardi. Na ta način se bo preprečilo oziroma zmanjšalo
ponikanje dokazov in zagotovilo ustrezno dokumentiranje in shranjevanje le-teh. Sedež
mehanizma bo v Ženevi.
Ker se bo mehanizem v začetni fazi financiral izključno iz prostovoljnih prispevkov držav, bo za
uspešnost in zagon mehanizma ključen pozitiven odziv držav članic OZN. Ocena zagonskih
finančnih sredstev mehanizma znaša okoli 5 milijonov ameriških dolarjev.
Pozitiven odziv Slovenije na poziv Generalnega sekretarja OZN k prostovoljnim prispevkom za
Mehanizem za Sirijo je skladen z zunanjepolitičnimi prioritetami Slovenije, vključno na področju
vladavine prava.
Vir: MZZ
Vlada meni, da posvetovalni referendum o denacionalizaciji ne bi bil smiseln
Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Predlogom za razpis posvetovalnega referenduma o
spremembi zakona, ki ureja denacionalizacijo o načinu vračila naravnih vrednot
denacionalizacijskim upravičencem, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in
poslancev (prvopodpisana mag. Alenka Bratušek).
Vlada meni, da razpis posvetovalnega referenduma o spremembi Zakona o denacionalizaciji,
upoštevajoč zlasti okoliščino, da je slednji v skoraj zaključenem procesu, ni primeren in ne
potreben, temveč bi kot takšen celo lahko povzročil ustavno neskladne neenakosti istovrstnih
dejanskih situacij. Ob tem pa Vlada RS opozarja še na dejstvo, da izid posvetovalnega
referenduma za Državni zbor RS niti ni zavezujoč, zato ni odveč tudi razmislek o smotrnosti in
racionalnosti njegove morebitne izvedbe.
Iz podatkov o procesu denacionalizacije je razvidno, da je bilo pred vsemi upravnimi organi, ki
odločajo o denacionalizaciji podržavljenega premoženja na prvi stopnji (upravne enote in
ministrstva, ki odločajo na prvi stopnji), vloženih 39.711 zahtevkov za vrnitev premoženja ter
da je bilo doslej pravnomočno zaključenih 39.557 zadev ali 99,61 odstotka vseh zadev.
Odstotek rešenih zadev je še višji pri upravnih enotah (99,7 %), pri katerih je bilo vloženih
38.470 zadev in je od tega pravnomočno zaključenih 38.355.
Na ravni cele države je tako ostalo nerešenih še 0,4 % zadev, kar številčno pomeni 154 zadev,
pred upravnimi enotami pa je nerešenih še 115 zadev (0,3 %), od katerih je bila v 41 primerih
že izdana odločba prve stopnje, pa je zadeva v pritožbi ali v postopku pred Upravnim oziroma
Vrhovnim sodiščem RS, dejansko pa še ni bila izdana odločba v 74 zadevah.
Navedeni podatki kažejo na to, da je proces denacionalizacije dejansko v zaključni fazi, saj je
bilo pravnomočno odločeno o 99,6 % vseh vloženih zahtevkov pri upravnih organih prve
stopnje. V obdobju od uveljavitve ZDen (7. 12. 1991) do danes je bilo odločeno namreč o
39.557 vloženih zahtevkih za denacionalizacijo (od 39.711) in sprememba zakona v čistem
zaključku njegovega izvajanja, ko pravnomočno ni odločeno o zgolj 154 zahtevkih, po mnenju
Vlade RS ni racionalna niti smiselna ali smotrna. Ob tem tudi ni nezanemarljivo, da je bilo v
mnogih izmed pravnomočno zaključenih postopkov, že odločeno tudi o vračilu naravnih
vrednot, in to na podlagi pravne ureditve, kot velja še danes. Mnogim izmed
denacionalizacijskih upravičencev je bilo tako v naravi vrnjeno tudi podržavljeno premoženje, ki
se nahaja znotraj TNP oziroma ki je zaščiteno po predpisih o ohranjanju narave. Morebitna
sprememba določil ZDen v tem delu, bi zato predstavljala odstop od dolgoletne prakse in
neenako obravnavo denacionalizacijskih upravičencev, s tem pa bi lahko bilo poseženo tudi v
ustavno zagotovljeno načelo enakosti pred zakonom. Ustavno sodišče RS je že v odločbi št. U-I243/96 z dne 11. 7. 1996 pojasnilo, da načela enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14. člena
Ustave) ni mogoče pojmovati kot enostavno splošno enakost vseh, pač pa kot enako
obravnavanje enakih dejanskih stanj; oziroma povedano drugače, da različnosti dejanskih stanj
ustreza normativna različnost. V konkretnem primeru bi morebitne spremembe ZDen glede na
razloge, kot jih navajajo podpisniki v svoji pobudi, pripeljale do različnega obravnavanja
denacionalizacijskih upravičencev in to ne zaradi različnih dejanskih stanj, pač pa zaradi
spremenjene volje zakonodajalca, ki pa v tej zaključni fazi procesa denacionalizacije nima nekih
stvarnih in razumnih razlogov.
Zaradi pravilnega razumevanja obravnavane problematike je prav, da se pojasni tudi okoliščina,
da nepremičnine, zaščitene po predpisih o ohranjanju narave, ki se v postopku
denacionalizacije vrnejo bivšemu lastniku v naravi, še vedno ohranijo status zaščitenih
nepremičnin ter da se z vrnitvijo v naravi zgolj spremeni (zamenja) njihov lastnik, medtem ko
(poseben) pravni režim nad temi nepremičninami ostane nespremenjen.
Zaradi vseh dejstev in okoliščin, obširno pojasnjenih zgoraj, Vlada RS meni, da razpis
posvetovalnega referenduma o spremembi Zakona o denacionalizaciji, upoštevajoč zlasti
okoliščino, da je slednji v skoraj zaključenem procesu, ni primeren in ne potreben, temveč bi
kot takšen celo lahko povzročil ustavno neskladne neenakosti istovrstnih dejanskih situacij. Ob
tem pa Vlada RS opozarja še na dejstvo, da izid posvetovalnega referenduma za Državni zbor
RS niti ni zavezujoč, zato ni odveč tudi razmislek o smotrnosti in racionalnosti njegove
morebitne izvedbe.
Vir: MF
Vlada se je seznanila s sklepom odbora DZ glede DUTB
Vlada se je danes seznanila s sklepom, ki ga je odbor DZ za finance in monetarno politiko
sprejel ob obravnavi poročila o poslovanju Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) za leto
2015. Posredovala ga bo računskemu sodišču.
Glavna naloga DUTB je upravljanje premoženja, ki ga je prevzela od bank. To je posledica
dejstva, da je DUTB leta 2013 in 2014 izvedla ukrep prenosa tveganih postavk kot ukrep za
krepitev stabilnosti bank. V okviru njegove izvedbe v bankah, ki so potrebovale državno pomoč,
je DUTB prevzela tvegane postavke, večinoma slaba posojila od bank. Zanje je plačala 1,5
milijarde evrov, njihova tržna vrednost pa je bila 620 milijonov evrov nižja.
V okviru upravljanja premoženja DUTB prodaja premoženje, ki ga je pridobila zaradi izvedbe
ukrepa za krepitev stabilnosti bank. Pri odločitvi o prodaji sredstev upošteva načelo
gospodarne in transparentne uporabe državnih sredstev ter njihove najvišje mogoče povrnitve.
Pri prodaji premoženja si prizadeva pridobiti take kupce, ki lahko zagotovijo vzdržno poslovanje
gospodarske družbe.
V skladu z zakonom o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank je računsko sodišče pristojno za
opravljanje revizije pravilnosti in smotrnosti poslovanja DUTB. Zakon ne določa več, da bi
moralo računsko sodišče vsako leto revidirati poslovanje DUTB. Odločitev o tem, ali bo
računsko sodišče revidiralo DUTB, prepušča računskemu sodišču. Predlog sklepa vlade v to ne
posega.
Skladno z zakonom o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank DUTB poroča o svojem poslovanju
v preteklem letu tudi DZ. Odbor DZ za finance in monetarno politiko je tako na seji 11. januarja
2017 kot matično delovno telo obravnaval poročilo o poslovanju DUTB za leto 2015 in ob
obravnavi poročila sprejel sklep, s katerim predlaga vladi, da kot skupščina DUTB ter edini in
100-odstotni lastnik DUTB predlaga računskemu sodišču revizijo vseh opravljenih prodaj.
Vlada se je s sklepom odbora DZ seznanila in ga bo posredovala računskemu sodišču.
Vir: MF
Vlada Republike Slovenije je sprejela odgovor na poslansko vprašanje Marijana Pojbiča v zvezi s
socialno zakonodajo
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih je začel veljati
31. 12. 2016, uporabljati pa se je začel 1. 2. 2017, in sicer tudi za vloge vložene v mesecu
januarju 2017.
Navedeni podatki se nanašajo na obdobje od 1. 1. 2017 do 15. 2. 2017. Za denarno socialno
pomoč je bilo v tem obdobju vloženih 15.714 vlog, za varstveni dodatek pa 3.436 vlog, skupaj
torej 19.150 vlog.
Za denarno socialno pomoč je bilo odobrenih 12.832 vlog, zavrnjenih pa 2.133 vlog. Ostale
vloge so še v postopku reševanja. Za varstveni dodatek je bilo odobrenih 1.635 vlog, zavrnjenih
pa 1.086 vlog. Ostale vloge so še v postopku reševanja.
Iz razloga neuveljavljanja preživnine oziroma nepripravljenosti za poziv k sklenitvi sporazuma o
preživnini v obliki notarskega zapisa je bila zavrnjena 1 vloga za denarno socialno pomoč in 10
vlog za varstveni dodatek.
Pravno podlago za sklenitev sporazuma o preživnini prosilca z njegovimi polnoletnimi otroki
predstavlja poleg družinske zakonodaje tudi Zakon o socialno varstvenih prejemkih.
Socialna zakonodaja od vlagatelja, ki uveljavlja denarno socialno pomoč oziroma varstveni
dodatek, zahteva lastno aktivnost pri reševanju svoje socialne problematike, med drugim tudi
izvrševanje dolžnosti preživljanja s strani polnoletnih otrok, sicer zaradi obstoja t.i. krivdnega
razloga do pravice ni upravičen. Od vlagatelja vloge za denarno socialno pomoč se ta aktivnost
zahteva že dalj časa (tudi v času denarnega dodatka oziroma pred začetkom uporabe nove
socialne zakonodaje 1. 1. 2012), od vlagatelja vloge za varstveni dodatek pa se ta aktivnost
zahteva od prenosa pravice iz pokojninskega sistema med socialno varstvene prejemke, tj. od
1. 1. 2012 dalje.
Vir: MDDSZ
Odgovor na poslansko vprašanje Franca Breznika v zvezi z digitalno pismenostjo
Vlada je sprejela odgovor na poslansko vprašanje poslanca Franca Breznika v zvezi z digitalno
pismenostjo in ga posredovala Državnemu zboru RS. Poslanca je zanimalo, kaj in kdaj bo vlada
naredila za izboljšanje digitalnega izobraževanja v osnovnih in srednjih šolah.
Na digitalizacijo je naš šolski prostor pripravljen, nanjo se odziva in jo izvaja. Dejavnosti
potekajo celovito in na vseh ravneh. Na podlagi mednarodnih raziskav o ravni digitalizacije
posamezne družbe, pa tudi na podlagi vseh drugih raziskav na področju stanja digitalnih
kompetenc udeležencev v formalnem in neformalnem izobraževanju, na področju bralne,
naravoslovne pismenosti, kritičnega mišljenja, reševanja problemov, vodenja ustanov in
podobno je očitno, da so bili v zadnjih letih na posameznih področjih storjeni premiki, ki bodo
mladim generacijam pomagali, da bosta Evropa in Slovenija zmanjšali zaostanek predvsem za
azijskimi trgi. Zato so na MIZŠ spodbudili še dodatne aktivnosti na regionalnem, nacionalnem,
evropskem in mednarodnem področju, pojasnjuje v odgovoru vlada. Navaja pa tudi, kako bo
ministrstvo odzivnost šolskega sistema na področju digitalizacije še nadgradilo.
Vir: MIZŠ
Odgovor na poslansko vprašanje Eve Irgl v zvezi z razpisi na področju športa
Vlada je sprejela odgovor na poslansko vprašanje poslanke Eve Irgl v zvezi z razpisi na področju
športa. Predvsem jo zanima, kdaj bodo pripravljeni razpisi, ki jih predvideva Letni program
športa za leto 2017.
Razpis za sofinanciranje programskih in razvojnih nalog v športu je bil objavljen dne 27.1.2017,
razpis za sofinanciranje športne infrastrukture pa je v zaključku priprave in bo objavljen konec
meseca marca, poslanki odgovarja vlada.
Vir: MIZŠ
Vlada RS sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca dr. Franca Trčka glede reforme
lokalne samouprave
V odgovoru Vlada pojasnjuje, da je 29. septembra 2016 sprejela Strategijo razvoja lokalne
samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020, ki je bila pravljena v skladu z Resolucijo o
normativni dejavnosti, tako da so bile v pripravo vključen vsa tri združenja občin, predlog
strategije pa je bil objavljen tudi na portalu e-demokracija, kjer so zabeležene tudi prejete
pripombe. Vsebina strategije je bila v pretežni meri z združenji občin tudi usklajena.
Vlada je strategijo časovno opredelila do leta 2020 in v akcijskem načrtu tudi predvidela
spremembe področne zakonodaje. V skladu z analizami sistema lokalne samouprave in težnjo
ohranjanja stabilnosti sistema lokalne samouprave v Sloveniji, se je vlada v strategiji opredelila
za manjše in postopne spremembe, ne pa za vseobsegajočo reformo. Temeljni cilj strategije je
krepitev lokalne samouprave in posledično dvig kakovosti življenja na lokalni ravni. V strategiji
je poudarjena krepitev vpliva občanov v svojem okolju in njihovo sodelovanje pri sprejemanju
odločitev organov lokalne samouprave za zagotovitev učinkovite rabe virov in zagotavljanje
kakovostnih in učinkovitih storitev na lokalni ravni. Strategija daje usmeritve za nadgradnjo
obstoječega sistema lokalne samouprave na način, ki bo zagotavljal optimalno razmerje med
demokratičnostjo in učinkovitostjo delovanja slovenskih občin. V strategiji je vlada poudarila,
da v skladu z Evropsko listino lokalne samouprave izvaja načelo subsidiarnosti. Subsidiarnost je
neposredno povezana z decentralizacijo nalog pri opravljanju javnih zadev. Ne glede na obliko
decentralizacije pristojnosti, morajo biti pooblastila, ki so dana lokalni oblasti, v skladu z načeli
listine polna in izključna (izvirne pristojnosti).
Pred pripravo strategije so bile izvedene analize izvajanja nalog občin, ki niso potrdile
razširjenega mnenja javnosti, da občine, predvsem majhne, svojih nalog ne izvajajo.
Ugotovljeno pa je bilo, da bi jih lahko opravljale bolj koncentrirano, učinkoviteje in ceneje.
Obstoječa ureditev sicer predpostavlja, da so občine sposobne zadovoljevati potrebe in
interese svojih prebivalcev, vendar je pri tem stroškovna učinkovitost občin različna in v veliki
meri odvisna od velikosti občine glede na število prebivalcev. Vlada zato podpira medobčinsko
sodelovanje, ki je v Zakonu o lokalni samoupravi urejeno skladno z določbo Evropske listine
lokalne samouprave, ki določa, da imajo lokalne oblasti pri izvajanju svojih pooblastil pravico
sodelovanja in v okviru zakona oblikovati konzorcije z drugimi lokalnimi oblastmi za izvajanje
nalog skupnega pomena. To sodelovanje je posebej razvito na področju zagotavljanja
gospodarskih javnih služb, MJU pa zagotavlja sofinanciranje skupnih občinskih uprav predvsem
na področju inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva, pa tudi urejanja prostora. Za
izvajanje strategije so dobrodošla tudi stališča, ki jih MJU prejme po njenem sprejetju in bodo
lahko upoštevane pri zakonodajnih predlogih.
Vir: MJU
Vlada je sprejela odgovor na poslansko vprašanje o policistih, ki so izgubili življenje med
opravljanjem dela
Vlada Republike Slovenije je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanke
Državnega zbora Republike Slovenije Eve Irgl o policistih, ki so izgubili življenje med
opravljanjem dela in ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije.
V letih od 1991 do 2016 je med opravljanjem policijskih nalog izgubilo življenje 14 policistov:
pet policistov je bilo umorjenih,
šest policistov je umrlo v prometnih nesrečah,
en policist je umrl zaradi zastoja srca,
en policist se je smrtno ponesrečil med usposabljanjem in
en policist se je med reševanjem poškodovanega v prometni nesreči smrtno ponesrečil
s padcem preko previsa.
V seznamu ni vštetih šest policistov, ki so padli med osamosvojitveno vojno leta 1991.
Vir: MNZ
Vlada je sprejela odgovor na poslansko vprašanje o postopkih zaradi protestov v letih 2010, 2012
in 2013
Vlada Republike Slovenije je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Vinka
Gorenaka v zvezi s policijskimi in sodnimi postopki zoper izgrednike metanja granitnih kock v
stavbo državnega zbora leta 2010 in v zvezi z nasilnimi protesti leta 2012 in 2013, ki ga
posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije.
Policija je v zvezi z nasilnimi demonstracijami leta 2010 v Ljubljani izvedla različne postopke in
ukrepe, in sicer je bil zoper 17 mladoletnih kršiteljev podan obdolžilni predlog, 21 kršiteljem pa
je bil izdan plačilni nalog. Od skupno 38 obravnavanih oseb je bilo 17 mladoletnih in ena
pravna oseba, dve osebi in pravna oseba pa so bile obravnavane kot organizator javnega
shoda. Od vseh obravnavanih oseb je bilo 31 kršiteljev (15 mladoletnih) tudi pridržanih. Poleg
tega je policija zoper 32 osumljencev podala na pristojna okrožna državna tožilstva (ODT) več
kazenskih ovadb oziroma poročil v dopolnitev kazenske ovadbe zaradi storitve kaznivih dejanj
in eno kazensko ovadbo zoper neznanega storilca. Senat za mladoletnike je trem storilcem
izrekel vzgojni ukrep nadzorstva socialnega varstva in 15 ur opravljanja dela v korist
humanitarnih organizacij, zoper ostale mladoletne storilce pa je ustavil postopek. Zoper 17
polnoletnih storilcev je sodišče s sodbo zaradi storjenega kaznivega dejanja sodelovanja v
skupini, ki prepreči uradni osebi uradno dejanje, izdalo kaznovalni nalog, v katerem je
obdolžencem izreklo pogojne obsodbe, v katerih je vsakemu določilo kazen zapora petih
mesecev in preizkusno dobo treh let. Zoper navedeno sodbo so trije obdolženci vložili ugovor,
zaradi česar je bila sodba v tem delu razveljavljena. Sodišče je nato po skrajšanem postopku
izreklo obsodilno sodbo zoper dva obdolženca ter jima izreklo pogojni obsodbi z določeno
kaznijo zapora sedem mesecev in preizkusno dobo dveh let. V zadevi tretjega obdolženca je
sodišče izreklo zavrnilno sodbo.
V povezavi s protesti konec leta 2012 in v začetku leta 2013 je policija ugotovila 250 kršiteljev,
ki so skupaj storili 401 prekršek s področja javnega reda in miru, policija pa je evidentirala 113
kaznivih dejanj, od tega je za 88 kaznivih dejanj podala kazenske ovadbe na pristojno ODT. V
ostalih 25 primerih je podala poročilo. Zaradi storjenih prekrškov in kaznivih dejanj je bilo
pridržanih 245 oseb. Sodišče je 21 obdolžencem izreklo obsodilno sodbo (upoštevani so tudi
sklepi, s katerimi so bili mladoletnikom izrečeni vzgojni ukrepi), devet obdolžencev je oprostilo
obtožbe, zoper štiri obdolžence pa je sodišče zavrnilo obtožbo. Sodišče je zoper dva
mladoletna storilca ustavilo postopek iz razlogov smotrnosti.
Vir: MNZ
Vlada je sprejela odgovor na poslansko vprašanje glede izvajanja določil 37., 47. in 49. člena
Zakona o tujcih
Vlada Republike Slovenije je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka
glede izvajanja določil 37., 47. in 49. člena Zakona o tujcih, ki ga pošlje Državnemu zboru
Republike Slovenije.
Na podlagi evidence o dovoljenjih za prebivanje, vodene v okviru Registra tujcev, je na dan 31.
1. 2017 v Republiki Sloveniji 18.195 tujcev imelo enotno dovoljenje za prebivanje in delo, 9.622
tujcev dovoljenje za začasno prebivanje zaradi združitve družine in 7.136 tujcev dovoljenje za
začasno/stalno prebivanje, izdano otroku tujca, rojenemu v Republiki Sloveniji.
Pristojni organ za izdajo oziroma podaljšanje enotnega dovoljenja za prebivanje in delo,
dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine in dovoljenja za začasno ali stalno
prebivanje otroku tujca, rojenemu v Republiki Sloveniji, je upravna enota. Dejansko prebivanje
tujca v Republiki Sloveniji oziroma nameravano prebivanje tujca v Republiki Sloveniji je eden od
pogojev za podaljšanje oziroma izdajo nadaljnjega dovoljenja za prebivanje oziroma za izdajo
prvega dovoljenja za začasno prebivanje.
Tujcu, za katerega upravna enota v postopku podaljšanja oziroma izdaje nadaljnjega dovoljenja
za prebivanje ugotovi, da dejansko ne prebiva v Republiki Sloveniji, ali pri katerem obstajajo
razlogi za domnevo, da ne bo prebival v Republiki Sloveniji, se podaljšanje oziroma izdaja
nadaljnjega dovoljenja za prebivanje zavrne. Upravna enota zavrne tudi izdajo prvega
dovoljenja za začasno prebivanje tujcu, za katerega v postopku izdaje prvega dovoljenja
ugotovi obstoj razlogov za domnevo, da tujec ne bo prebival v Republiki Sloveniji. Pri
podaljšanju dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine pa se dovoljenje za
začasno prebivanje zaradi združitve družine ne podaljša, če se v postopku ugotovi, da družinski
član dejansko ne živi v družinski skupnosti s tujcem, kateremu Zakon o tujcih priznava pravico
do združitve družine.
Dejansko oziroma nameravano prebivanje tujca v Republiki Sloveniji in življenje v družinski
skupnosti upravna enota v postopku izdaje ali podaljšanja dovoljenja za prebivanje ugotavlja z
vsemi dokazi, kot jih opredeljuje Zakon o splošnem upravnem postopku, katerega določbe se
uporabljajo v postopkih po Zakonu o tujcih.
Če upravna enota v času veljavnosti dovoljenja za začasno prebivanje podvomi v tujčevo
dejansko prebivanje v Republiki Sloveniji ali je obveščena, da tujec dejansko ne prebiva v
Republiki Sloveniji, mora po uradni dolžnosti uvesti postopek razveljavitve dovoljenja za
začasno prebivanje. Dovoljenje za začasno prebivanje se namreč razveljavi tudi, če se
naknadno (to je po izdaji oziroma podaljšanju dovoljenja) ugotovi, da tujec ne izpolnjuje več
pogojev za izdajo dovoljenja za prebivanje ali da obstajajo drugi razlogi za zavrnitev izdaje
dovoljenja v skladu z Zakonom o tujcih.
Vir: MNZ
Vlada je sprejela odgovor na poslansko vprašanje glede oskrbe prosilcev za mednarodno zaščito
Vlada Republike Slovenije je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Marijana Pojbiča
glede oskrbe prosilcev za mednarodno zaščito, ki ga posreduje Državnemu zboru Republike
Slovenije.
Pogodba o celodnevni oskrbi s prehrano za prosilce za mednarodno zaščito je bila 10. 8. 2016
podpisana s podjetjem Sodexo, d. o. o., predvidoma za obdobje šest mesecev. Predmet
pogodbe je izvajanje celodnevne oskrbe s prehrano prosilcev za mednarodno zaščito,
nastanjenih v izpostavi azilnega doma v Ljubljani, ki se izvaja na okolju prijazen način in pri
kateri izvajalec uporabi del živil, pridelanih na ekološki način.
Na vprašanje poslanca, zakaj država s takšno ponudbo ne poskrbi za otroke in ostale
državljane, pojasnjujemo, da je pogodba za oskrbo s prehrano pripravljena na podlagi veljavne
zakonodaje s področja mednarodne zaščite in javnega naročanja. Deljenje hrane na okolju
prijazen način in pogoj, da je del naročenih živil ekološko pridelan, je obveznost naročnika, saj
Uredba o zelenem javnem naročanju določa okoljske zahteve tudi za živila, pijače, čistila, kar
velja za vse zavezance za javno naročanje.
Projekti, s katerimi Vlada skrbi za zdravo prehrano otrok in ostalih državljanov Republike
Slovenije, so Shema šolskega sadja in zelenjave (brezplačno razdeljevanje dodatnega obroka
sadja in zelenjave učencem), Dan slovenske hrane, Tradicionalni slovenski zajtrk, Nacionalni
program o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025 idr.
Vlada si z naborom različnih ukrepov prizadeva, da zagotovi vsem prebivalcem Slovenije
dostojno življenje ter čim večjo socialno vključenost, prav tako pa se je Republika Slovenija s
tem, ko je postala članica Evropske unije, zavezala, da bo spoštovala evropsko zakonodajo s
področja mednarodne zaščite, ki določa standarde, ki jih je treba zagotoviti na področju
sprejema prosilcev za mednarodno zaščito. Skrb za ene in druge pa se ne izključuje.
Vir: MNZ
Vlada je sprejela odgovor na poslansko vprašanje glede plačevanja zdravstvenih storitev
prosilcem za mednarodno zaščito in oseb s priznano mednarodno zaščito
Vlada Republike Slovenije je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Marijana Pojbiča
glede plačevanja zdravstvenih storitev prosilcem za mednarodno zaščito in oseb s priznano
mednarodno zaščito, ki ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije.
Obseg zagotavljanja pravice do zdravstvenega varstva prosilcev za mednarodno zaščito in oseb
s priznano mednarodno zaščito določa Zakon o mednarodni zaščiti.
Prosilci za mednarodno zaščito so upravičeni do nujnega zdravljenja, ki obsega nujno
medicinsko pomoč ter nujno zobozdravstveno pomoč ter tudi pravico do nujnega zdravljenja.
Gre predvsem za ohranitev življenja, zaustavljanje krvavitev, preprečitev vzrokov za
povzročitev trajne okvare posameznih organov ali invalidnost, zdravljenje vročinskih stanj,
zastrupitev ter dostop do zdravil s pozitivne in vmesne liste za zdravljenje navedenih bolezni in
stanj. V primeru zdravstvenega varstva žensk to vključuje kontracepcijska sredstva, prekinitve
nosečnosti, zdravstveno oskrbo v nosečnosti in ob porodu.
Mladoletni prosilci in otroci so upravičeni do zdravstvenih storitev v enakem obsegu in pod
enakimi pogoji kot otroci, državljani Republike Slovenije, ki so obvezno zdravstveno zavarovani.
V enakem obsegu so do zdravstvenega varstva upravičeni tudi šolajoči otroci po 18. letu
starosti, in sicer do konca šolanja, vendar največ do dopolnjenega 26. leta starosti.
Pravilnik o pravicah prosilcev za mednarodno zaščito določa, da sredstva za zdravstveno
varstvo prosilcev zagotavlja Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za notranje zadeve pa
zagotavlja sredstva za izvajanje preventivnih zdravstvenih in sanitarno dezinfekcijskih
pregledov prosilcev za mednarodno zaščito pred nastanitvijo v azilni dom. V ta namen ima
podpisane pogodbe o delu z dvema zdravnikoma in dvema zdravstvenima delavcema. V letu
2016 je bilo porabljenih 15.500 evrov.
Osebe z mednarodno zaščito so vključene v sistem obveznega zavarovanja v enakem obsegu in
enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije. Enako velja tudi za otroke.
Stroški za zdravstveno varstvo, ki so nastali v letu 2016, so znašali 395.296,85 evra, materialni
stroški 56,14 evra in stroški plač 19.231,14 evra. V tem sklopu je bilo zdravstveno varstvo
zagotovljeno nezavarovanim osebam, ki so prišle ob spontanem migracijskem valu, prosilcem
za mednarodno zaščito, osebam, ki so v Centru za tujce v Postojni, in osebam, ki jim je
dovoljeno zadrževanje v Republiki Sloveniji.
Vir: MNZ
Vlada RS sprejela odgovor na poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v zvezi s predlaganimi
spremembami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja
Vlada Republike Slovenije je sprejela odgovor na poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v
zvezi z zavzemanjem ministra za pravosodje za spremembe Zakona o dostopu do informacij
javnega značaja in ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije.
Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije dr. Vinko Gorenak v poslanskem vprašanju
navaja:
»Minister za pravosodje, mag. Goran Klemenčič, je dne 03.12.2013 skupaj z nekdanjima
članoma senata Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), takrat v vlogi predsednika KPK, ob
odstopu celotnega senata, naslovil javno pismo senata KPK. V 3. točki pisma z naslovom
»Sprejem novele Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, ki bo omogočil razkritje
odvetniških, svetovalnih (vključno s svetovanjem s področja komunikacije), sponzorskih in
donatorskih pogodb, ki jih sklepajo podjetja v posredni in neposredni lasti države in občin v
aplikaciji Supervizor in s tem razkritje in posledično preventivno omejevanje – po mnogih
raziskavah in ugotovitvah – enega najbolj škodljivih in razširjenih načinov lobistično-političnomedijsko-klientilističnega rentništva v tranzicijski Sloveniji. Takrat, ko se je obravnavala in
sprejemala novela Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, je tudi pozval poslanke in
poslance, da imajo ob tem možnost izkazati, koliko so iskreni pri podpori ukrepom za
omejevanje sistemske korupcije. V SDS smo takrat to pismo pozdravili in podprli večino
predlogov mag. Gorana Klemenčiča oziroma senata KPK.
V zvezi s tem Vlado Republike Slovenije sprašujem naslednje:
1.
Ali je Vlada Republike Slovenije v dosedanjem delu mandata ukrenila karkoli, da bi se
uresničilo omejeno priporočilo takratnega vodstva Komisije za preprečevanje korupcije?
2.
Kaj je v zvezi s tem ukrenilo Ministrstvo za pravosodje?«
Vlada Republike Slovenije podaja naslednji odgovor:
Vlada Republike Slovenije si prizadeva za transparentno delovanje širšega javnega sektorja,
torej tudi podjetij v posredni in neposredni lasti države in občin in je v tej smeri sprejela in
izvedla številne ukrepe.
Novela Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C), ki je bila sprejeta 24.
marca 2014, je kot nove zavezance za dostop v določenem delu obvezala tudi podjetja pod
prevladujočim vplivom države in občin. Eden glavnih ciljev predloga zakona je bil, da se preko
dviga stopnje transparentnosti pri sklepanju poslov pripomore k bolj učinkovitemu upravljanju
s premoženjem in finančnimi sredstvi poslovnih subjektov pod prevladujočim vplivom oseb
javnega prava, predvsem tudi gospodarskih družb v lasti države. Z navedenim je bilo tako
uresničeno tudi priporočilo takratnega vodstva Komisije za preprečevanje korupcije.
Ministrstvo za javno upravo je v času po uveljavitvi ZDIJZ-C pripravilo za nove
zavezance brošuro, usposabljanja ter vseskozi svetovalo glede pravilnega izvajanja novih
zakonodajnih obveznosti. Inšpektorat za javni sektor, Upravna inšpekcija je, po uveljavitvi
novele ZDIJZ-C v letih 2014 in 2015, opravil več pregledov objav zavezancev na njihovih
spletnih straneh glede izvajanja določb ZDIJZ o proaktivni objavi informacij javnega značaja ter
v zvezi z njimi izrekel več opozoril opominov in tudi globo.
V sodelovanju med Ministrstvom za javno upravo in Ajpes je bil oktobra 2014
vzpostavljen tudi Register zavezancev za informacije javnega značaja. Gre za register, ki na
enem mestu omogoča pregled nad vsemi poslovnimi subjekti, ki so porabniki javnih sredstev
(državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega
prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb) in tudi poslovnimi subjekti pod
prevladujočim vplivom oseb javnega prava.
Uprava RS za javna plačila je oktobra 2014 pričela s spletno objavo plačilnih transakcij
(aplikacija TZIJZ), opravljenih s strani državnih organov in oseb javnega prava ter tudi javnih
gospodarskih zavodov, javnih podjetij ter podjetij v stoodstotni lasti oseb javnega prava.
Ministrstvo za pravosodje je konec 2016 v javno razpravo in strokovno usklajevanje
posredovalo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije (ZIntPK-C), v katerem je določena pravna podlaga za potrebe
nadaljnjih nadgradenj spletne aplikacije »Erar«, in sicer z vključitvijo dodatnih podatkovnih
zbirk (npr. s podatki o prejemkih iz donatorskih, sponzorskih, svetovalnih in drugih avtorskih ali
intelektualnih storitev) in izdelavo analitičnega orodja ter podlaga za izvajanje analiz na podlagi
tako pridobljenih podatkov s strani KPK na sistemski ravni.
S predlogom ZIntPK-C se nadalje krepi preventivna vloga KPK z novimi pristojnostmi na
tistih področjih, kjer je lahko dodana vrednost krepitve integritete in omejevanja korupcije s
strani take institucije največja, natančneje se opredeljuje obstoječe ter določa nekatere
dodatne ukrepe komisije kot so npr. izvajanje sistemskih nadzorov, med drugim tudi na
področju krepitve integritete in transparentnosti. V okviru načrtovanih sprememb je
predvidena tudi obveznost poročanja o lobističnih stikih ne le za registrirane lobiste, temveč
tudi za zakonite in pooblaščene zastopnike interesnih organizacij.
V okviru načrtovanih sprememb je predlagana tudi širitev kroga zavezancev za prijavo
premoženjskega stanja, in sicer na člane organov nadzora v javnih podjetjih in gospodarskih
družbah, v katerih imata država ali samoupravna lokalna skupnost posredni ali neposredni
večinski delež ali prevladujoč vpliv, in na poslovodne osebe ustanov, ki jih je ustanovila država
ali samoupravna lokalna skupnost. Spremembe pa so načrtovane tudi v delu, ki se nanaša na
obseg javne objave podatkov o premoženjskem stanju določenega ožjega kroga zavezancev.
Transparentnost je nadalje posebej poudarjena v registrskih postopkih, kjer morajo biti
v skladu z načelom javnosti podatki, vpisani v sodni register, dostopni vsakomur. Navedeno
načelo je bilo z izvedbenimi določbami še posebej okrepljeno z uzakonitvijo Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru, ki ga je Vlada RS v obravnavo v
Državnem zboru RS predložila že v začetku mandata (prva polovica decembra 2014). Osrednji
cilj novele ZSReg-F je bil doseči večjo transparentnost podatkov o gospodarski družbi in drugih
pravnih osebah, ki se vpisujejo v sodni register in delujejo (nastopajo) v pravnem prometu.
V začetku tega leta je Ministrstvo za pravosodje v medresorsko usklajevanje in v
usklajevanje z zainteresirano strokovno javnostjo posredovalo predlog Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o sodnem registru, s katerim se med državami članicami dodatno krepi
izmenjava, dostopnost, preglednost in javnost podatkov o poslovnih subjektih (o kapitalskih
družbah in njihovih podružnicah, ustanovljenih v drugih državah članicah).
Vir: MJU
Vlada RS sprejela odgovor na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi s predlogom sprememb
Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
Vlada RS je na današnji redni seji sprejela odgovor na pisno poslansko poslanke Jelke Godec v
zvezi s predlogom sprememb Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
Poslanka Jelka Godec navaja, da je ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc na novinarski
konferenci predstavila javnosti predlog sprememb Zakona o zdravstvenem varstvu in
zavarovanju, ki je povzročil različne odzive. Izračuni novih dajatev na področju zdravstva so po
navedbah poslanke sprožile različne odzive institucij, med drugim tudi Vzajemne d.v.z., kjer
opozarjajo, da ministrica Milojka Kolar Celarc v svojih izjavah zavaja javnost. V nadaljevanju
poslanka Jelka Godec Vlado RS sprašuje:
1.
Zakaj pristojna ministrica več kot očitno nenehno zavaja javnost s svojimi izjavami in se
prikazuje v luči rešiteljice slovenskega zdravstva?
2.
Kako Vlada RS komentira izjave pristojne ministrice, ki so več kot očitno neresnica?
3.
Ali bo Vlada RS še naprej dopuščala, da ministrica v svojih izjavah v javnosti navaja
neresnice in s tem zavaja javnost?
4.
Zakaj pristojna ministrica ne sodeluje aktivno z vsemi deležniki pri pripravi sprememb v
zdravstvu?
Vlada RS poslanski odgovarja, Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je še isti dan po tem, ko
je Vzajemna d.v.z. objavila zgoraj navedeno sporočilo za javnost, v pisni izjavi za javnost
zanikala trditve zavarovalnice Vzajemna v zvezi z njenim delom kot predsednice uprave te
družbe. "Napačne in zavajajoče trditve Vzajemne d.v.z. sem že nekajkrat zanikala. Nazadnje v
polemiki z novinarko Mileno Zupanič v Sobotni prilogi Dela, objavljeno 8. oktobra 2016. Takrat
se uprava Vzajemne d.v.z. ni oglasila. Nič nepričakovanega zame ni, da se je uprava Vzajemne
d.v.z. oglasila sedaj, ko je na mizi predlog Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju, ki vsebuje tudi predlog preoblikovanja dopolnilnega zavarovanja," je zapisala
ministrica za zdravje.
Vlada RS ob tem dodaja, da Ministrstvo za zdravje pri pripravi sprememb v zdravstvu sodeluje z
mnogimi strokovnjaki iz različnih področij, odvisno od tega, katere strokovnjake potrebujejo pri
pripravi posameznih gradiv. Tako Ministrstvo za zdravje v svoje delovne skupine najpogosteje
vključuje predstavnike Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, Statističnega urada Republike Slovenije, Urada RS za makroekonomske
analize in razvoj , predstavnike drugih ministrstev (npr. ministrstva, pristojnega za finance,
ministrstva, pristojnega za delo, ministrstva, pristojnega šolstvo itd.) ter predstavnike drugih
zdravstvenih institucij, vključno s poklicnimi združenji in zbornicami ter predstavnike civilne
družbe.
Vir: MZ
Vlada RS sprejela odgovor na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi s predlogom sprememb
Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
Vlada RS je na današnji redni seji sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Jelke Godec v
zvezi s predlogom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, in sicer:
Kako je v predlogu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju urejeno
zavarovanje gospodinj – mater, ki so vse življenje skrbele za družino in so po sedanjem sistemu
zavarovane po soprogu?
Vlada RS poslanki odgovarja, da v Predlogu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju ohranjamo zavarovanje družinskega člana partnerja, ki se lahko obvezno
zavarujejo kot družinski član. Vendarle pa slednje ni več brezpogojno.
Tako so lahko osebe zavarovane kot družinski člani partnerji, če izpolnjujejo enega od
naslednjih pogojev:
vzgoja in varstvo otroka do vstopa v prvi razred osnovne šole,
vzgoja in varstvo otroka, ki do dopolnjenega 18. leta starosti ali do konca rednega
šolanja postane nezmožen za delo, dokler traja takšna nezmožnost;
vpis v evidenco brezposelnih oseb ali
nezmožnost za delo.
Za osebo, ki je nezmožna za delo, se šteje osebo, ki je starejša od 65 let ali ima odločbo
pristojnega organa o nezmožnosti za delo.
Osebe, ki so zavarovane kot družinski člani partnerji, in izpolnjujejo enega od zgoraj navedenih
pogojev, bodo ohranile zavarovanje kot družinski član. Če zakonec ne izpolnjuje navedenih
pogojev, se bo praviloma vključil v obvezno zdravstveno zavarovanje kot:
oseba, ki si sama plačuje prispevek – trenutno znaša prispevek 23,18 EUR (21. člen
predloga zakona),
oseba, ki je socialno ogrožena; v tem primeru bo lahko zaprosil za priznanje pravice do
plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, iz naslova katere je obvezno
zdravstveno zavarovan (20. člen predloga zakona). V tem primeru mu občina, kjer ima
posameznik prijavljeno stalno prebivališča, plačuje prispevek.
S predlagano ureditvijo zavarovanja družinskih članov partnerjev se določa pravičnejša
izravnava načela solidarnosti in se posameznika vzpodbuja k večji ekonomski aktivnosti in
neodvisnosti.
Vir: MZ
Vlada RS sprejela odgovor na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z interesi v zdravstvu
Vlada RS je na današnji redni seji sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Jelke Godec. v
zvezi z interesi v zdravstvu. Poslanka navaja, da je prejela pisni odgovor na poslansko vprašanje
na temo Deklaracije ZZS. V tem odgovoru je bilo pod točko 4. napisano: V zdravstvu je 3,2
milijarde interesov, zato aktualna ministrica Milojka Kolar Celarc nima lahkega dela..V povezavi
z navedenim je Vladi Republike Slovenije postavila naslednja vprašanja:
1. Kateri so ti interesi, ki jih je 3,2 milijarde?
2. Prosim, da te interese navedete, in sicer vsakega posebej.
Vlada RS poslanki odgovarja, da se v Republiki Sloveniji za področje zdravstva zbere približno
3,2 milijarde EUR. Vsa ta sredstva predstavljajo interes države, da se zagotoviti kakovostne
zdravstvene storitve, varnost pacientov, zadovoljstvo zaposlenih v zdravstvu in finančno
vzdržnost zdravstvenega sistema.
Prav tako pa je zdravstvo neločljivo povezano tako z dobavitelji medicinske in tehnične
opreme, farmacevtsko industrijo, storitveno dejavnostjo in izvajalci zdravstvene dejavnosti. Vsi,
ki so udeleženi v proces zdravstvenega varstva kandidirajo za svoj delež pogače. Od funkcij, ki
jih posamezni deležniki zastopajo, so tudi različna pričakovanja in interesi.
Ministrstvo za zdravje si želi vzpostaviti kakovostne zdravstvene storitve, varnost pacientov,
zadovoljstvo zaposlenih v zdravstvu in finančno vzdržnost zdravstvenega sistema. Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije želi z zbranimi sredstvi omogočiti zavarovanim osebam
enake možnosti dostopa do zdravstvenih storitev in drugih pravic iz obveznega zdravstvenega
zavarovanja.
Vir: MZ
Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje glede urejanja področja občasnega oddajanja
nepremičnin turistom preko spletnih platform
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca Matjaža Nemca v zvezi z
urejanjem področja občasnega oddajanja nepremičnin turistom preko spletnih platform.
V odgovoru vlada pojasnjuje dejavnosti na področju soočenja z izzivi novih poslovnih modelov
v okviru sodelovalnega gospodarstva. Mednje sodi tudi urejanje področja občasnega oddajanja
nepremičnin turistom preko spletnih platform. Vlada se področja sodelovalnega gospodarstva
loteva celovito, ker se zaveda vprašanj, ki jih je potrebno nasloviti: zahteve za dostop do trga,
odgovornost, varstvo potrošnikov, delovno pravo, davki.
V ta namen je Vlada RS novembra 2016 ustanovila medresorsko delovno skupino, ki je že
začela z delom. Njen cilj je vsebinska preučitev in sprejem najustreznejših ukrepov za potrebno
in sorazmerno ureditev novo nastalih modelov poslovanja ter omogočiti legalno opravljanje
zadevnih storitev vsem vključenim udeležencem. Naloga delovne skupine je torej, da
identificira pomembna področja sodelovalnega gospodarstva, pregleda trenutno veljavne
zahteve za dostop do trga sodelovalnega gospodarstva in identificira morebitne nepotrebne in
nesorazmerne pogoje, ki ne ščitijo javnega interesa ter pripravi predloge za spremembo
obstoječe ureditve.
V zvezi z ureditvijo poslovanja novih poslovnih modelov na podlagi spletnih platform bo
Slovenija sledila trendom v EU:
zagotavljala bo pogoje za delovanje "družb na spletnih platformah",
zagotavljala bo pogoje, da se platforme pri nas lahko ustanovijo,
predvsem pa bo regulirala delovanje družb sodelovalnega gospodarstva, da bodo
delovale v skladu z zakonodajo.
Vir: MGRT
Vlada sprejela predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Anžeta Logarja v zvezi s prometno
infrastrukturo
Vlada je sprejela predlog odgovora na pisno vprašanje poslanca Državnega zbora Republike
Slovenije dr. Anžeta Logarja v zvezi s prometno infrastrukturo. V vprašanju poslanec izpostavlja
gradnjo manjkajočega dela avtocestnega priključka predora v Šentvidu, dograditev štiripasovne
Celovške ceste do križišča Metalka in načrtovano gradnjo štiripasovne navezovalne ceste
Jeprca–Stanežiče–Brod, ki se bo navezala na štiripasovno Celovško cesto. Poslanec sprašuje
kdaj bo pristopila k reševanju tega problematičnega dela prometne ureditve v glavnem mestu,
kaj je bilo v tem mandatu do sedaj narejenega na tem področju, želi pa tudi konkreten seznam
ukrepov z vsemi priloženimi listninskimi dokazili.
Investitor gradnje polnega priključka Šentvid vključno z izvedbo štiripasovne Celovške ceste
skladno z lokacijskim načrtom za AC na odseku Šentvid–Koseze je DARS. Izdano gradbeno
dovoljenje ni postalo pravnomočno, saj je bila s strani stranke v postopku vložena pritožba.
Zadeva je na Upravnem sodišču kljub prošnjam za prednostno razrešitev problematike eno leto
ostala na mrtvi točki.
Razširitev Celovške ceste na odseku od gostišča Jelen do križišča Metalka je v pristojnosti
Direkcije RS za infrastrukturo. Projekt se vodi pod proračunsko postavko Medvode – Vižmarje.
Za načrtovano rekonstrukcijo oziroma razširitev v štiripasovnico ceste Jeprca - Ljubljana
(Šentvid) na omenjenem odseku je izdelan PGD projekt. Izvedena je bila parcelacija, v teku so
odkupi nepremičnin. Ker gre za obsežen in stroškovno zahteven projekt v tem trenutku ni
mogoče napovedati kdaj se bo gradnja lahko pričela.
Gradnja štiripasovne navezovalne ceste Jeprca–Stanežiče–Brod je uvrščena v Nacionalni
program izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji kot navezovalna cesta na avtocestni sistem,
zato naloge investitorja izvaja DARS. Po sprejetju DPN v letu 2011 se do leta 2016 aktivnosti na
tem projektu niso izvajale. Ministrstvo za infrastrukturo je z namenom odprave ozkih grl in
vzpostavitve štiripasovne cestne povezave za tekoče odvijanje prometa ocenilo, da je potrebno
optimizirati načrtovane ukrepe ter določiti faznost in etapnost vzpostavitve štiripasovne cestne
povezave. Ministrstvo je DARS-u v aprilu 2016 naročil izdelavo predloga optimizacije
načrtovanih ukrepov ter določitve faznosti in etapnosti vzpostavitve štiripasovne cestne
povezave Jeprca-Stanežiče-Brod. Namen preveritve je proučitev možnih optimizacij z DPN
načrtovanih ukrepov in rešitev ter določitev faznosti in etapnosti gradnje navezovalne ceste
tako, da bodo prvenstveno odpravljena ozka grla in zagotovljen čim bolj tekoč promet. DARS je
do oktobra 2016 opredelil cilje in izhodišča za izdelavo naloge ter pripravil razpisno
dokumentacijo za izvedbo javnega razpisa za pridobitev izdelovalca študije, v okviru katere
bodo izvedene potrebne preveritve.
Ker v prvem poskusu javnega naročila DARS ni prejel nobene ustrezne ponudbe, je DARS
pristopil k pripravi nove (dopolnjene) razpisne dokumentacije in v nadaljevanju k izvedbi
novega javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave. Ob predpostavki, da
bo predmetni javni razpis potekal brez zapletov, bo pogodba za izvedbo študije sklenjena
kmalu, rezultate pa lahko pričakujemo v sedmih mesecih od podpisa pogodbe. Izdelana študija
bo osnova za izdelavo terminskega plana.
Vir: MzI
Odgovor vlade na poslansko vprašanje v zvezi s problematiko dimnikarstva
Vlada RS je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Tomaža Lisca v zvezi s problematiko
dimnikarstva.
Vlada odgovarja, da je bilo po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje meseca januarja
2017, 141 požarov v objektih, kjer je kot vzrok naveden vžig saj. Enak podatek za mesec januar
v preteklih letih znaša: 53 požarov v letu 2012, 46 v 2013, 30 v 2014, 75 v 2015 ter 81 v
preteklem letu.
Inšpektorat RS za okolje in prostor (IRSOP) je v mesecu januarju letošnjega leta opravil en
nadzor nad dimnikarskim podjetjem ter uvedel 29 postopkov proti uporabnikom kurilnih
naprav.
V preteklih petih letih je bilo v okviru IRSOP v mesecu januarju uvedenih 368 postopkov proti
uporabnikom kurilnih naprav. Postopki so se uvedli na podlagi prijav dimnikarskih družb, ki so
podale prijavo IRSOP, da uporabniki kurilnih naprav niso omogočili oziroma dovolili opraviti
dimnikarskih storitev.
Pred uveljavitvijo Zakona o dimnikarskih storitvah je bil nadzor nad dimnikarskimi podjetji
oziroma koncesionarji v delni pristojnosti Direktorata za okolje Ministrstva za okolje in prostor,
ki pa evidence uvedenih ali opravljenih nadzorov ni vodil, zato se odgovor ne nanaša zgolj na
mesec januar. Naloge iz dodeljene pristojnosti nadzora so namreč potekale neprestano tekom
leta. Nadzor je potekal večinoma skozi izdajanje opozoril vsem ali posameznim
koncesionarjem, kjer so bile ugotovljene nepravilnosti in pomanjkljivosti. Nadalje je potekal
obširen administrativen nadzor v postopkih revizije Računskega sodišča RS, kjer je bilo
pozvanih k posredovanju dokazil o izpolnjevanju pogojev več deset koncesionarjev na skoraj
100 dimnikarskih območjih. Kljub večkratnim pozivom nekateri koncesionarji niso predložili
dokazil, zato je bilo v postopku odvzema koncesije odvzetih deset koncesij. Strokovni nadzor je
bil izboljšan tudi zaradi dostopa do uradnih evidenc. V akcijskih načrtih za izvedbo strokovnih
nadzorov je bilo izvedenih pet strokovnih nadzorov, ter leta 2015 dva nadzora s sodnim
izvedencem. Nekateri od nadzorov so se zaključili zaradi prenehanja delovanja koncesionarja,
dva sta se zaključila s popravljalno odločbo, v ostalih primerih pa je strokovni nadzor pokazal
izpolnjevanje pogojev in usklajenost izvajanja s predpisi.
Vir: MOP
Odgovor vlade na poslansko vprašanje v zvezi z možnostjo uporabe plovil na motorni pogon na
akumulacijskem jezeru HE Arto - Blanca na reki Savi
Vlada RS je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Tomaža Lisca v zvezi z možnostjo
uporabe plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Arto - Blanca na
reki Savi.
Direkcija RS za vode je začela z zbiranjem podatkov za pripravo strokovnih podlag za sprejem
odločitve o možnosti plovbe oziroma uporabe plovil na motorni pogon na reki Savi na
akumulacijskem jezeru HE Arto-Blanca. Strokovne podlage bodo izdelane najpozneje do 30. 4.
2017. Ker strokovne podlage še niso izdelane, ni mogoče sprejeti odločitve, ali je plovba na
motorni pogon na reki Savi na akumulacijskem jezeru HE Arto-Blanca možna. Skladno z
navedenim Ministrstvo za okolje in prostor k morebitni pripravi uredbe še ni pristopilo. Glede
na to, da so značilnosti vodnega ekosistema akumulacijskega jezera HE Arto – Blanca podobne,
kot pri akumulacijskem bazenu HE Boštanj, kjer je bilo ugotovljeno, da plovba s skuterji ni
sprejemljiva, je pričakovati, da plovba s skuterji tudi na akumulacijskem jezeru HE Arto-Blanca
ne bo možna.
Vir: MOP
Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje Gorenaka
Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela odgovor na pisno poslansko
vprašanje poslanca dr. Vinka Gorenaka v zvezi z zavzemanjem ministra za pravosodje za »hiter
sprejem Zakona o slovenskem državnem holdingu«.
Vlada na vprašanje Gorenaka pojasnjuje, da se je celoten naslov 5. točke javnega pisma senata
KPK glasil: »Hiter sprejem novega Zakona o slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1), ki bo
vključeval rigorozne ukrepe za transparentnost imenovanja in odločanja nadzornikov ter uprav
v podjetjih v posredni ali neposredni večinski lasti države, zahteval vnaprejšnje in pisno
razkritje potencialnega ali obstoječega nasprotja interesov in predpisal ustrezne sankcije za
kršitve s področja izogibanja nasprotju interesov in osebnega ali poslovnega klientelizma.« V
nadaljnjem besedilu 5. točke je KPK jasno zapisal: »Ministrstvo za finance je v predlog novega
ZSDH-1 vključilo celovito peto poglavje, namenjeno prav tem vprašanjem, ki je bilo vsebinsko
pripravljeno tudi s sodelovanjem KPK.« Med drugim je KPK zapisal tudi: »Eden ključnih
ukrepov je torej, da se ZSDH-1 sprejme čim prej in da v postopku sprejema različni interesi še
nadalje ne okrnijo predlaganega petega poglavja tega zakona.«
Že iz same 5. točke javnega poziva KPK je torej razvidno, da se je ta nanašal na Predlog zakona
o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1), ki ga je Ministrstvo za finance podalo v javno
obravnavo 17. 9. 2013. Vlada je besedilo Predloga zakona o Slovenskem državnem holdingu
potrdila na 78. dopisni seji dne 16. 12. 2013 in ga istega dne posredovala v obravnavo
državnemu zboru. Skladno s 5. točko javnega pisma KPK je predlog zakona vključeval tudi 5.
poglavje z naslovom: »Ukrepi za krepitev integritete in odgovornosti ter omejevanje tveganj za
korupcijo, nasprotje interesov in zlorabo notranjih informacij pri upravljanju naložb države«. V
zakonodajnem postopku se je vsebina predlaganega 5. poglavja ohranila, le da je zaradi
amandmajev 5. poglavje postalo 6. poglavje in je sestavni del Zakona o Slovenskem državnem
holdingu, ki ga je državni zbor sprejel 28. 3. 2014.
Na podlagi sprejetega ZSDH-1 je bila z njegovo uveljavitvijo Slovenska odškodninska družba
preoblikovana v Slovenski državni holding, ki je sprejel Kodeks korporativnega upravljanja
družb s kapitalsko naložbo države, Politiko upravljanja naložb in ob soglasju vlade merila za
merjenje uspešnosti družb s kapitalsko naložbo države ter letna načrta upravljanja naložb za
leto 2016 in 2017. SDH je med drugim vzpostavil delovanje Ekonomsko socialnega strokovnega
sveta, imenoval pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto, oblikoval načrt integritete,
imenoval kadrovsko komisijo ter zagotovil ostale predpisane postopke, ukrepe in dejanja.
Vlada je v skladu z ZSDH-1 pripravila predlog za imenovanje članov nadzornega sveta SDH, ki ga
je državni zbor potrdil 17. 7. 2015, prav tako je državni zbor na predlog vlade 13. 7. 2015
sprejel Odlok o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države. S sprejemom ZSDH-1 in njegovo
implementacijo je Slovenija izpolnila tudi vsa po pristopna priporočila OECD z vidika smernic za
korporativno upravljanje družb v državni lasti in priporočila Sveta Evropske unije v zvezi z
nacionalnim programom reform Slovenije in mnenjem o programu stabilnosti Slovenije za leta
2013, 2014 in 2015.
Vir: MF
Vlada RS sprejela odgovor na poslansko pobudo Mihe Kordiša v zvezi z Zakonom o zdravstveni
dejavnosti
Vlada RS je na današnji redni seji sprejela odgovor na poslansko pobudo pobudo Mihe Kordiša
v zvezi z Zakonom o zdravstveni dejavnosti. V pisni poslanski pobudi poslanec Miha Kordiš
navaja, da je eden glavnih problemov našega zdravstvenega sistema vdiranje zasebnih
interesov v javni sistem. Če se hoče odpraviti te škodljive prakse poslanec meni, da je treba
bistveno omejiti podeljevanje koncesij, odpraviti koncesije, ki so bile podeljene neupravičeno
ali celo nezakonito, in uvesti konkurenčno prepoved dela zdravnikov pri zasebnikih. V ta namen
je treba spremeniti Zakon o zdravstveni dejavnosti, ki ga je Ministrstvo za zdravje že pripravilo
in posredovalo v javno razpravo, v kateri je bil do 13.10.2015, vendar pa je po mnenju poslanca
predlog zakona, ki je sedaj pripravljen za obravnavo na vladi, bistveno ugodnejši za
koncesionarje. Po njegovem mnenju so razlike v nomotehničnem in vsebinskem smislu taka, da
zakon odstopa od deklariranih ciljev. Poslanec meni, da predlog zakona namesto krepitve
javnega zdravstvenega sistema prinaša uzakonitev praks, ki javnemu sistemu škodujejo in
podaja naslednjo pobudo oziroma poziv vladi:
da se omogoči javna razprava o novem osnutku zakona,
da se pred začetkom javne razprave odpravijo zgoraj navedene rešitve, ki so v
nasprotju z javnim interesom.
Vlada RS na poslansko pobudo odgovarja, da je Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki ga je Ministrstvo za zdravje posredovalo v javno razpravo,
vseboval predvsem predlog nove celovite ureditve dovoljenj za opravljanje zdravstvene
dejavnosti in predlog nove celovite ureditve področja koncesij zdravstvenih storitev. Ti dve
področji urejanja sta še vedno bistveni in večji del predloga zakona. Na predlog zakona je bilo v
okviru javne razprave prejetih 28 odzivov deležnikov. V okviru teh odzivov so bili podani
predlogi in pripombe na vsebino predloga zakona, kot tudi predlogi za dodatno urejanja
posameznih področij, ki so sedaj tudi vključena v predlog zakona, med njimi zlasti področje
dela zdravstvenih delavcev pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti ter področje izvajanje
nadzora nad izvajalci zdravstvene dejavnosti. Glede na navedeno posredovanje predloga
zakona v ponovno javno razpravo ni potrebno, saj novo besedilo predloga zakona upošteva
prejete pripombe na predlog zakona in tudi dopolnitve urejanja v predlogu zakona.
Pri pripravi novega besedila predloga zakona po končani javni razpravi in v okviru
medresorskega usklajevanja predloga zakona, so se v predlog zakona vključile posamezne
dopolnitve in spremembe predlagane ureditve, ki so posledica bodisi utemeljenih opozoril in
predlogov strokovne javnosti, usklajevanja z drugimi resorji ali ugotovitev pravne spornosti ali
neustreznosti posameznih predlaganih rešitev. V nadaljevanju posredujemo obrazložitve
posameznih delov v predlogu zakona, ki so v poslanski pobudi izpostavljene kot sporne oziroma
nesprejemljive.
Pri določitvi trajanja podeljene koncesije zdravstvenih storitev pojasnjujemo, da je dolžina
trajanja koncesij v predlogu zakona določena v maksimalnem trajanju, to je najdlje 30 let, pri
čemer so kriteriji za določitev obdobja trajanja podelitve konkretne koncesije zdravstvenih
storitev znotraj zakonsko določenega maksimalnega obdobja v predlogu zakona navedeni.
Treba je upoštevati, da posamezne zdravstvene dejavnosti, zlasti na sekundarni ravni,
zahtevajo velike vložke v izvajanje te dejavnosti.
Pristojnost izdaje koncesijskega akta je tudi po splošni zakonodaji o koncesijskih razmerjih, to je
Zakonu o javno zasebnem partnerstvu pristojnost koncedenta, saj se v koncesijskem aktu
določijo tudi vsi bistveni elementi oziroma pogoji za podelitev koncesije, vključno z določitvijo
vrste, območja ter predvidenega obsega in trajanja koncesije. Koncedent za podelitev
koncesije na primarni ravni zdravstvenega varstva je občina, k koncesijskemu aktu občine pa
morata po predlogu zakona soglasje dati Ministrstvo za zdravje in Zavod za zdravstveno
zavarovanje kot plačnik.
V zvezi z zaključkom poslanca, da je novo besedilo predloga zakona, ki naj bi bilo po njegovem
mnenju v nasprotju z javnim interesom in v korist koncesionarjem, narejeno na podlagi pritiska
Zdravniške zbornice Slovenije oziroma prejšnjega vodstva te zbornice, pojasnjujemo, da
Zdravniška zbornica Slovenije in druge zdravniške organizacije, združene v Koordinaciji
zdravniških organizacij (Slovensko zdravniško društvo, Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov
FIDES, Slovensko združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov), predloga zakona ne
podpirajo oziroma mu v celoti nasprotujejo, kot izhaja iz njihovega skupnega pisnega stališča z
dne 7. 7. 2016.
Vir: MZ
Vlada RS se je seznanila s strateškimi usmeritvami in prioritetami inšpektoratov oziroma inšpekcij
v letu 2017
Vlada se je na današnji seji seznanila s strateškimi usmeritvami in prioritetami inšpektoratov
oziroma inšpekcij v letu 2017 in sprejela sklep, da Ministrstvo za javno upravo Vlado do
februarja 2018 seznani s poročilom o izvedbi strateških usmeritev in prioritet.
Zakon o inšpekcijskem nadzoru je določil obveznost ministra, pristojnega za upravo, da do 1.
marca tekočega leta seznani vlado s strateškimi usmeritvami in prioritetami, ki izhajajo iz
sprejetih letnih programov dela inšpektoratov oziroma inšpekcij. Ministrstvo za javno upravo je
na tej podlagi tudi letos pozvalo ministrstva, da posredujejo strateške usmeritve in prioritete
dela posamezne inšpekcije oziroma inšpektorata iz svoje pristojnosti, ki naj vsebujejo
predvsem navedbo področij, ki bodo upoštevaje oceno tveganja na delovnem področju
posameznega inšpektorata oziroma inšpekcije, predmet inšpekcijskih nadzorov, navedbo
področij, na katerih so predvideni skupni inšpekcijski nadzori, in oceno števila oziroma deleža
inšpekcijskih nadzorov, izvedenih na podlagi prejetih prijav. Ministrstva so svoje odzive
pripravila glede na oceno tveganja, pri čemer je upoštevana vrsta in obseg dejavnosti, ki bodo
predmet inšpekcijskih nadzorov, ugotovitve preteklih nadzorov ter upoštevana tekoča
področna problematika.
Ukrepi, ki jih ministrstva predlagajo, in so tudi rezultat sodelovanja med inšpekcijskimi
službami, so upoštevaje strokovnost inšpekcij in težnjo po njihovi večji učinkovitosti, večji
dostopnosti in prepoznavnosti, usmerjene k zasledovanju varovanja javnega interesa ter
interesa pravnih in fizičnih oseb. Ministrstvo za javno upravo ocenjuje, da bo s sprejemom
strateških usmeritev in prioritet vzpodbujena tudi javnost k zavedanju, da mora vsakdo
spoštovati predpise in da osnovni namen inšpekcij ni izrekanje sankcij, temveč zagotavljanje
zakonitosti in urejenosti področij, ki sodijo v pristojnost posamezne inšpekcije.
Vir: MJU
Vlada sprejela predlog odgovora na pobudo Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj v zvezi s severnim krakom 3. razvojni osi
Vlada je sprejela predlog odgovora na pobudo Komisije Državnega sveta za lokalno
samoupravo in regionalni razvoj v zvezi s severnim delom 3. razvojne osi. Pobude se nanašajo
na to, da naj pristojne institucije: Vlada RS, Ministrstvo za infrastrukturo, DARS, d.d. storijo vse,
da bo Koroška do konca 2023 dobila ustrezno cestno povezavo z avtocestnim križem oziroma
preostalo Slovenijo in s tem osnovni pogoj za nadaljnji razvoj regije. Zapisali so tudi, da naj se
zagotovi jasno in stabilno financiranje gradnje severnega kraka 3. razvojne osi od Šentruperta
do Slovenj Gradca, da naj bo hitra cesta od A1 na Koroško zgrajena kot 4-pasovna hitra cesta.
Podana je tudi pobuda, da se naj z aneksom h koncesijski pogodbi za upravljanje in vzdrževanje
avtocest v Republiki Sloveniji DARS zaveže, da 2017 izvede odkup nepremičnin in izdela
projektno dokumentacijo za izgradnjo ceste na odseku Šentrupert – Velenje – Slovenj Gradec.
Želijo tudi ureditev in nadgradnjo navezovalne obstoječe lokalne ceste v novo nastajajoče
omrežje hitre ceste, prav tako naj se poenostavijo in pospešijo postopki pridobivanja
nepremičnin za gradnjo cestne infrastrukture.
Vlada odgovarja, da projekt severnega dela 3. razvojne osi poteka skladno z načrtovanim.
Pospešena dinamika na projektu se je pričela v letu 2015, ko je bil dorečen način izvajanja
projekta in tudi model financiranja ter v letu 2016 z vključitvijo projekta v Nacionalni program
razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030. Za izvedbo tako prioritetnih kot
tudi ostalih ukrepov s področja državnih cest je z Nacionalnim programom zahtevana priprava
6-letnega načrta vlaganj v cestno infrastrukturo s katerim se na področju cest opredelijo
prioritetne izvedbe. 6-letni operativni načrt se izvaja kot drsni plan in se mora letno novelirati
in potrjevati na Vladi RS.
Trenutno je v pripravi prvi operativni načrt, v katerega bodo vključeni projekti, ki izhajajo iz
Nacionalnega programa in imajo opredeljeno prioritetno časovno dinamiko. S tem načrtom
bodo tudi natančneje opredeljeni stroški in podrobnejše razdelani terminski načrti izvedbe
posameznih projektov, njihovih faz in etap. Prvi 6-letni operativni načrt bo predvidoma
pripravljen in sprejet na Vladi RS v prvi polovici letošnjega leta.
Zaradi dodatne preverbe ekonomske upravičenosti projekta je v izdelavi študija upravičenosti
izgradnje nove cestne povezave na koridorju severnega dela 3. razvojne osi, na odseku AC A1 –
Velenje – Slovenj Gradec. Namen te študije je ugotovitev možne faznosti in etapnosti ter
preveritev različnih scenarijev izvedbe v povezavi s stroški gradnje. Glede na to da ekonomsko
upravičenost lahko pokažejo le podrobni modelski izračuni dolgoročnih multiplikativnih
učinkov, študija vključuje tudi vidik dolgoročnih ekonomskih učinkov.
Študija je v fazi zaključevanja in bo podala predlog najustreznejšega scenarija z vidika
zmogljivosti objekta ter faznosti in etapnosti gradnje. Izbrani najustreznejši scenarij bo
vključen v zgoraj omenjeni prvi operativni načrt vlaganj v cestno infrastrukturo. Pri izbiri
najustreznejšega scenarija bo potrebno upoštevati tudi dejstvo, da je potrebno zagotoviti
dolgoročno finančno vzdržnost DARS, d.d.
Za financiranje pripravljalnih del ima DARS, d.d., kot investitor gradnje v predlogu Načrta
izvajanje koncesije za leto 2017 predvidena sredstva za naročilo in pričetek izdelave projektne
dokumentacije tako za odsek Šentrupert – Velenje, kakor tudi odsek Velenje – Slovenj Gradec.
Sredstva za pridobitev nepremičnin bodo v letu 2017 zagotovljena v državnem proračunu iz
namenskih virov, ki se črpajo iz prihodkov iz naslova nadomestila za ustanovitev stavbne
pravice za cestninske ceste. Glede na zagotovljene vire financiranja predhodnih del aneks h
koncesijski pogodbi ni potreben.
Skladno z načrtovano dinamiko projekta je v letu 2018 predvidena pridobitev gradbenega
dovoljenja. Temu bo sledila objava razpisov za gradnjo in pričetek gradnje. Vse aktivnosti od
predhodnih del do gradnje se bodo izvajale skladno z ugotovitvami iz zgoraj omenjene študije
in v okviru finančnih sposobnosti investitorja gradnje.
Finančna sredstva za izvedbo predhodnih del oziroma fazo projektiranja in pridobivanja
zemljišč in pravic na njih so zagotovljena. Za dolgoročno financiranje oziroma zapiranje
finančne konstrukcije za samo gradnjo pa Ministrstvo za infrastrukturo in DARS, d.d. skupaj z
Ministrstvom za finance pripravlja predlog različnih možnih virov financiranja, ob upoštevanju
omejitev, ki niso v nacionalni pristojnosti. Gre za omejitve Eurostata, ki redno spremlja status
DARS d.d. glede njegovih dolgoročnih finančnih obveznosti ter s tem povezana tveganja.
Konkretizacija projekta bo potekala skladno z načrtovanimi prostorskimi ureditvami v okviru
sprejetega državnega prostorskega akta, kar pomeni, da v sklop projekta sodijo vse nove
navezovalne ceste in deviacije obstoječih cest, ki so z načrtom predvidene in predstavljajo
optimizirane dostope na novo prometnico. Za lokalne in druge ceste, katere so predvidene ali
se bodo morebitno uporabljale v času gradnje za potrebe gradbiščnih cest bodo uporabljena
določila Zakona o cestah, ki se nanašajo na prekomerne prometne obremenitve javnih cest s
tovornimi vozili. V teh primerih je povzročitelj prekomerne obremenitve, na podlagi
predhodnih dogovorov in ugotovitev stanja ceste dolžan nositi sorazmeren delež stroškov za
investicijsko vzdrževanje oziroma vzpostavitev takšne ceste v prvotno stanje.
Vse ureditve na državnih cestah, ki niso zajete v sklop prostorskih ureditev nove državne ceste,
so v pristojnosti Direkcije RS za infrastrukturo, katera bo kot upravljavec teh cest v bodoče tudi
izvajala te ukrepe na podlagi veljavnega operativnega načrta.
V zvezi s pospešitvijo postopkov pridobivanja nepremičnin za gradnjo cestne infrastrukture je
treba pojasniti, da poteka pridobivanje nepremičnin oziroma pravic na njih bodisi sporazumno
skozi pogodbene mehanizme ali pa prisilno skozi instrumente razlastitev, služnosti v javno
korist in začasne rabe. Prisilne instrumente ureja krovni Zakon o urejanju prostora in pa številni
področni predpisi, ki so za potrebe določenih (predvsem infrastrukturnih) ureditev že vnesli
nekatere rešitve, ki olajšujejo te postopke.
Nastajajoči Zakon o urejanju prostora bo na tem področju sicer prinesel nekatere spremembe,
vendar pa je celotno polje tovrstnega poseganja v lastninsko pravico nedvoumno zamejeno z
ustavnimi določbami in bogato upravno in sodno prakso. Poenostavitve in pospešitve tako ne
morejo iti na račun varstva pravic, temveč jih gre iskati predvsem pri organizaciji, projektnem
vodenju in aktivnemu pristopu.
Vir: MzI
Vlada sprejela odgovor na zahtevo Komisije Državnega zbora za nadzor javnih financ za
predložitev podatkov, vezanih na izgradnjo drugega tira železniške proge Divača - Koper
Vlada je sprejela odgovor na zahtevo Komisije Državnega zbora za nadzor javnih financ za
predložitev podatkov oziroma gradiv, ki so vezana na izgradnjo drugega tira železniške
povezave Divača – Koper.
Vlada v odgovoru prilaga sedmo poročilo Medresorske delovne skupine za pripravo nabora
oblik javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo nove železniške povezave med Divačo in
Koprom in Investicijski elaborat za gradnjo drugega železniškega tira Divača-Koper.
Priloženi so tudi zapisniki sestankov slovensko-madžarske skupne delovne skupine za drugi tir
Divača-Koper. Vlada je komisiji DZ za nadzor javnih financ posredovala tudi prvotno različico
dokumenta Preveritev ocenjene vrednosti ter vse možne racionalizacije in optimizacije za
projekt drugega tira nove železniške proge Divača-Koper ter njegovo prilogo. V odgovoru je
priložena tudi recenzija omenjenega dokumenta.
V skladu z zahtevanim je vlada priložila tudi vsa mnenja imenovane strokovne komisija
zadolžene za spremljanje izvedbe Preveritev ocenjene vrednosti ter vse možne racionalizacije
in optimizacije za projekt drugega tira železniške proge Divača-Koper.
Glede zahtevanih vlog, ki sta bili oddani na razpis Evropske komisije za EU sredstva v okviru
instrumenta IPE, je vlada odgovorila, da je vloga do konca ocenjevalnega postopka z vsemi
prilogami del upravnega postopka in bi njeno razkritje lahko škodljivo vplivalo na izvedbo
razpisnega postopka. Evropska komisija je pri izvedbi razpisnega postopka zavezana k
spoštovanju načela transparentne in enakopravne obravnave vseh vlog prispelih na razpis.
Morebitno razkritje podatkov zainteresirani javnosti v času razpisnega postopka bi pomenilo,
da se nedovoljeno vpliva na ocenjevalni postopek.
Poslancem, ki so podali zahtevo za pridobitev gradiva, bomo na Ministrstvu za infrastrukturo
omogočili vpogled v obe vlogi v prostorih ministrstva.
Vir: MzI
Vlada RS je dala soglasje k poslovniku strokovnega sveta družbe SiDG
Vlada RS je dala soglasje k poslovniku strokovnega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d. o.
o.
Strokovni svet družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (SiDG) je posvetovalni organ
poslovodstva družbe SiDG. Strokovni svet sestavlja 10 članov od tega:
dva predstavnika lokalnih skupnosti,
dva predstavnika organizacij civilne družbe s področja varovanja okolja ter
šest predstavnikov strokovnih organizacij in združenj s področja gozdarstva in
lesarstva.
Člane strokovnega sveta imenuje in odpokliče poslovodstvo. S poslovnikom je predvideno, da
poslovodstvo objavi na spletni strani SiDG javni poziv za predlaganje kandidatov za člane
strokovnega sveta. Upravičeni predlagatelji so predhodno navedene skupnosti oz. združenja.
Poslovodstvo imenuje tričlansko komisijo za pregled in oceno kandidatov. Komisija opravi
pregled in oceno kandidatov ter predlaga poslovodstvu končni predlog kandidatov,
poslovodstvo pa izbrane kandidate imenuje v strokovni svet s posamičnim sklepom.
Konstitutivna seja strokovnega sveta mora biti sklicana v 30 dneh od imenovanja. Opravljanje
funkcije člana strokovnega sveta je častno in člani niso upravičeni do sejnin oz. nagrad,
upravičeni pa so do povračila stroškov.
Strokovni svet izvoli izmed članov predsednika in namestnika predsednika. Strokovni svet se
sestaja na sejah in to najmanj dvakrat letno.
Vir: MKGP
Vlada ustanovila stalno koordinacijsko skupino za promocijo Republike Slovenije
Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje (UKOM) kot skrbnik nacionalne znamke ''I feel
Slovenia'' prepoznava pomembne potenciale in pozitivne učinke, ki jih ima sistemsko urejeno
in usklajeno trženje oz. promocija države v svetu.
S promocijo Republike Slovenije se ukvarja več resorjev, zato je dal UKOM pobudo za
ustanovitev stalne koordinacijske skupine za promocijo Republike Slovenije. Njen namen je na
vladni ravni povezati različne resorje, ki se ukvarjajo tudi s promocijo Slovenije, da bi nastopili
enotno, z racionalizacijo stroškov in strateško usklajeno.
Skupina bo skrbela tudi za uveljavljanje nacionalne znamke ''I feel Slovenia'' na ključnih
področjih. Strateško upravljanje nacionalne znamke Republike Slovenije ''I feel Slovenia'' je
nujno, saj gre za izjemno pomemben vidik predstavljanja države v svetu
Sestava skupine:
Resorji, ki sestavljajo stalno koordinacijsko skupino za promocijo Republike Slovenije, so
zadolženi med drugim tudi za ustvarjanje pozitivne podobe in dvigovanje ugleda Republike
Slovenije v svetu. V stalno koordinacijsko skupino za promocijo Republike Slovenije so poleg
UKOM-a kot skrbnika nacionalne znamke ''I feel Slovenia'' vključeni predstavniki vseh organov
in javnih agencij, ki imajo pristojnosti in naloge na relevantnih področjih:
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministrstvo za kulturo
Ministrstvo za javno upravo
Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije
Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Slovenska turistična organizacija
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije,
tujih investicij in tehnologije
Delovanje skupine bo omogočilo strateško, skrbno načrtovano in usklajeno delovanje različnih
državnih organov na področju promocije Republike Slovenije. Namen ustanovitve skupine je
tudi zagotavljanje operativne podpore, koordinacija in usklajevanje subjektov, ki bodo še
naprej vsak na svojem delovnem področju v okviru svojih pristojnosti vodili in izvajali
promocijske aktivnosti in projekte.
Vir: UKOM
Vlada RS je sprejela Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju
članov in namestnikov Nadzornega odbora za OP za razvoj ribištva v RS
Vlada RS je sprejela Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in
imenovanju članov in namestnikov Nadzornega odbora za Operativni program za razvoj ribištva
v Republiki Sloveniji 2007–2013.
Sklep se spreminja zaradi zagotavljanja sklepčnosti in možnosti izvedbe zadnje seje Nadzornega
odbora za Operativni program za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013. Nadzorni
odbor je telo, ki opravlja naloge, opredeljene v Uredbi 1198/2006/ES. Vanj so imenovani člani
in namestniki, ki so predstavniki ministrstev, vladnih služb, uradov in javnih zavodov,
gospodarskih in socialnih partnerjev, lokalnih skupnosti, nevladnih organizacij in Evropske
komisije.
Vir: MKGP
Vlada RS sprejela Skupni kadrovski načrt (SKN) organov državne uprave za leti 2017 in 2018
Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela Skupni kadrovski načrt (SKN) organov
državne uprave za leti 2017 in 2018.
V okviru dovoljenega števila zaposlitev za posamezni organ državne uprave je Vlada RS ob tem
tudi določila posebno kvoto dovoljenih zaposlitev, ki je namenjena izključno zaposlitvam
pripravnikov.
Če organ presega dovoljeno število zaposlenih zaradi zaposlitve pripravnika ali kandidata za
policista, mora število zaposlitev uskladiti s sprejetim kadrovskim načrtom do 31.12. 2018.
V okviru kvote SKN se določi minimalna kvota za zaposlitev vrhunskih športnikov in trenerjev,
in sicer pri Ministrstvu za finance - Finančni upravi Republike Slovenije (15), Ministrstvu za
notranje zadeve - Policiji (30) in Ministrstvu za obrambo - Slovenski vojski (67) - za leti 2017 in
2018.
Vlada Republike Slovenije odobri začasni prenos 5 kvot med organi državne uprave, do
1.10.2017, in sicer tako, da se iz kadrovskega načrta Upravnih enot prenese 5 kvot in sicer 2
kvoti v Vladne službe odgovorne generalnemu sekretarju Vlade Republike Slovenije in 3 kvote
v Ministrstvo za zunanje zadeve.
Vlada Republike Slovenije nalaga ministrstvom, da v okviru kvote dovoljenih zaposlitev za
ministrstva in organe v sestavi posebno pozornost namenijo ustrezni kadrovski popolnitvi
delovnih mest inšpektorjev.
Ministrstva, pri katerih bo zaradi premestitve zaposlenih, katerih plače so se zaradi dela na
evropskih projektih financirale iz evropskih sredstev in nadaljevanje dela teh zaposlenih na
drugih EU projektih ne bo možno, lahko prišlo do povečane realizacije kadrovskega načrta,
morajo število zaposlenih uskladiti s sprejetim kadrovskim načrtom najkasneje do 31.12.2018.
Vlada Republike Slovenije nalaga ministrstvom in vladnim službam, še posebej tistim, ki so
predlagali povečanje števila zaposlitev v letih 2017 in 2018, da ob upoštevanju ugotovitev
izvedene funkcijske analize subjektov javnega sektorja v letu 2015 in ugotovitev kadrovsko
organizacijske analize samostojno ali v sodelovanju z medresorsko delovno skupino za
doseganje večje organizacijske in kadrovske učinkovitosti ministrstev in oseb javnega prava v
njihovi pristojnosti oblikujejo in izvedejo ukrepe za optimizacijo delovanja. O ugotovitvah in
dodatnih ukrepih morajo poročati vladi v šestih mesecih po sprejetju SKN za leti 2017 in 2018.
Navedena analiza in izvedba ukrepov sta pogoj za morebitne predloge povečanja dovoljenih
zaposlitev za leti 2017 in 2018.
Medresorska delovna skupina mora po preučitvi možnosti prerazporeditve kvot med organi
državne uprave zagotoviti prednostno, do 1.10.2017, vrnitev 5 kvot v kadrovski načrt Upravnih
enot ter hkrati zagotoviti 5 manjkajočih kvot za potrebe Vladnih služb odgovornih generalnemu
sekretarju Vlade Republike Slovenije in Ministrstvu za zunanje zadeve, kasneje pa kvote
prednostno zagotoviti za potrebe Ministrstva za pravosodje in Ministrstva za zunanje zadeve
ter nadalje Ministrstva za okolje in prostor in Ministrstva za infrastrukturo.
Vlada Republike Slovenije nalaga Ministrstvu za javno upravo, da o realizaciji sprejetih sklepov
poroča Vladi Republike Slovenije dvakrat letno, in sicer s stanjem na dan 1.7. in 31.12.
V SKN je skupno število kvot v organih državne uprave za leto 2017 31.052 in enako za leto
2018 31.052. Število kvot ostaja takšno, kot je bilo sprejeto že v proračunu.
Glede pripravnikov je določeno število kvot za zaposlitve pripravnikov v Skupnem kadrovskem
načrtu za letu 2017 naslednje:
- skupno število kvot za pripravnike v vladnih službah je 10 v letu 2017 in 10 v letu 2018,
- v ministrstvih je to število kvot 148 v letu 2017 in prav tako 148 v letu 2018,
- v ostalih organih ( Policija, podporne naloge za Policijo, Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij in Slovenska vojska) je število kvot za zaposlitve pripravnikov v letu 2017 89, enako
tudi v letu 2018 je to število 89, pri čemer pa bodo kvote za pripravnike v Slovenski vojski
določene s sklepom vlade naknadno.
Skupno število kvot za zaposlitve pripravnikov je torej po Skupnem kadrovskem načrtu 237
tako v letu 2017 kot tudi v letu 2018.
Vir: MJU
Imenovanje vršilca dolžnosti direktorja Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve
Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep, s katerim je dosedanjega direktorja Zavoda
Republike Slovenije za blagovne rezerve Antona Zakrajška, z dnem 14. marca 2017, imenovala
za vršilca dolžnosti direktorja Zavoda, in sicer do imenovanja novega direktorja, vendar za
največ šest mesecev.
Vir: MGRT