Univerziada, Tajpej - Plavalna zveza Slovenije

PLAVALNA
ZV EZA STOVENIJ E
SLOVENE SWIMMING ASSOCIATION
Celovikc 25, Sl-1000 Ljubljono, Slovenijo; Tel.: ++386 (0)1 239 66 20, Fox.: ++386 (o)t 2390 66 22
E-moil: [email protected]; www.plovolno-zvezo.si
OBVESTILO KTUBOM
Dopis 3t:2ll20ll
Ljubljana, 07.03.2017
Zadeva: Nastop na UNIVERZIADI 2017 v Tajpeju
Pozdravljeni
S strani generalnega sekretarja Slovenske univerzitetne Sportne zveze (SUSA) Zvjezdana
Mikiia
smo dobili poziv za sodelovanje na 29. poletni univerziadi, ki bo potekala konec avgusta v Taipeu
na Tajskem. V
prilogi
ste
prejeli vse podrobnej5e informacije glede samega tekmovanja.
Na PZS smo se dogovorili, da morajo kandidati za nastop na univerziadi odplavati minimalno
normo ter, da stro5ke tekmovanja pokrije klub"
Glede na dobljene informacije vas prosimo, da pisarno PZS dimprej obvestite
kandidatih za nastop na omenjenem tekmovanju.
1
l-
PI,AVALNAZVEZASLOVENUE
Celovska
25 Ljubljana
SPONZOzul PL^\/AI.NE ZV[21] SI-CJV li]\i].]H
(itiNl:"1{ALNt sPoNZ(1 R
PI-.{VA LN IH ltLf RLZ tiN'l'r\N
aro I |
.
su
isKuptna
C
s()Iit.NA Notitl,tl
vI::t,lKl. SPt)liZ()ltJ1
PLI\\,ALNE ZVlrzlt
[iIi'?h'$"iTXi]Jf -
/\
4t
zNANosT
F_1-
:',^",
IN SPoRT
Flnnltariir zr innrt
o
moZnih