OBVESTILO

OBVESTILO
Mestni svet Mestne občine Ljubljana je 30. januarja 2017 sprejel nov Odlok o urejanju prometa v
Mestni občini Ljubljana, ki začne veljati 4. marca 2017. Odlok prinaša nekaj sprememb in novosti,
med katerimi je tudi novost, ki se nanaša na ureditev parkiranja vozil voznikov, ki imajo veljavno
parkirno karto za invalide, na urejenih javnih parkirnih prostorih na in ob vozišču, na katerih se
plačuje parkirnina.
Novost se nanaša na obveznost voznika vozila s parkirno karto za invalide, da na vidnem mestu
označi čas prihoda, za ravnanje v nasprotju s tem pa je predpisana globa v višini 40 €.
Pri tem izpostavljamo, da gre za odlok, ki ureja prometni režim zgolj na območju Mestne občine
Ljubljana.
Navedeno področje je opredeljeno v 22. členu odloka in se glasi:
»(1) Invalidi lahko brezplačno parkirajo svoja vozila na urejenih parkirnih prostorih na in ob vozišču
občinske ceste največ dve uri. Voznik mora na vidnem mestu v vozilu označiti čas prihoda in
postaviti veljavno parkirno karto za invalide. Na parkirnih prostorih na in ob vozišču občinske
ceste, kjer invalidi parkirajo več kot dve uri, na parkiriščih in v parkirnih hišah so invalidi dolžni
plačati parkirnino v skladu s tem odlokom.
(2) Z globo 40 € se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom.«