predstavitev ukrepov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO
IN PREHRANO
Krožno gospodarstvo v kmetijstvu in
gozdarstvu ter zaposlovanje mladih
POSVET
„Potenciali krožnega gospodarstva v Severno Primorski regiji “
6. marec 2017
mag. Tanja Strniša, državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
1
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO
IN PREHRANO
Kmetijstvo in gozdarstvo v krožnem gospodarstvu
Temelji krožnega gospodarstva:
 povečanje učinkovitosti upravljanja z viri,
 da viri čim dlje v svojem življenjskem ciklu ohranjajo vrednost (so v
uporabi) in
 da čim kasneje ali nikoli ne postanejo odpadek.
Kmetijstvo in gozdarstvo sta edina sektorja, ki sta povsem odvisna od naravnih
virov:
– gozdnih in kmetijskih zemljišč,
– vode,
– tal in
– biotske raznovrstnosti.
Uporaba in prekomerna raba teh naravnih virov lahko ogroža prihodnji
razvoj teh sektorjev in s tem tudi zagotavljanje vseh dobrin in storitev
pomembnih za družbo.
2
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO
IN PREHRANO
Prioritetna področja aktivnosti MKGP za
spodbujanje krožnega gospodarstva
• zmanjšanje negativnih vplivov na okolje
(ukrepi ozelenitve, KOPOP, ekološko kmetijstvo, podpora novim
investicijam, spodbujanje kratkih verig)
• zmanjšanje izgub in zavržkov hrane
(sprejetje sprememb ZKme na seji Vlade RS 2. 3. 2017)
• les kot obnovljiv naravni vir
(ukrepi za krepitev gozdno-lesne verige, ZJN…)
• varovanje naravnih virov in OVE v kmetijstvu
(gozd, tla, TVKZ, varovanje vode s kmetijsko dejavnostjo, biotska
raznovrstnost, podpore za OMD in strme GERK-e
• uporaba stranskih rastlinskih in živalskih produktov
(pridobivanje energije, gnojil) / krogotok hranil
→ Je prihodnost gnojenja v Bio oglju?
3
Povečanje števila delovnih mesteden od ključnih potencialov krožnega gospodarstva
na področju kmetijstva in gozdarstva
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO
IN PREHRANO
 Ustvarjanje novih delovnih mest v okviru izvajanja Programa razvoja
podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) je prepoznano kot eden od
pomembnih ciljev, ki jih želi zasledovati tako Evropa kot tudi Slovenija.
 Podatki iz prejetih poročil prejemnikov sredstev kažejo, daje bilo s
pomočjo sredstev PRP 2007-2013 ustvarjenih skoraj 1.300 novih
delovnih mest (primerjava med vlogami in poročili prejemnikov
sredstev).
 V Goriški regiji je bilo v okviru Programa razvoja podeželja 2007-2013
ustvarjenih 90 delovnih mest
4
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO
IN PREHRANO
Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete
 Cilj podukrepa je izboljšanje starostne strukture nosilcev kmetijskih
gospodarstev in izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.
 V obdobju izvajanja PRP 2007-2013 je bilo v okviru ukrepa 112- Pomoč mladim
prevzemnikom kmetij podprtih 2.651 mladih kmetov, od tega 38 % z
zaposlitvijo na prevzeti kmetiji.
 V celem obdobju izvajanja ukrepa je bilo izplačanih 55,5 mio EUR podpore.
 Pri prvih dveh javnih razpisih pri podukrepu Pomoč za zagon dejavnosti za
mlade kmete iz PRP 2014-2020 je bilo podprtih 550 mladih kmetov, od tega 75
% z zaposlitvijo na prevzeti kmetiji.
 V prvih dveh letih je bilo odobrenih 20,9 mio EUR podpore, do konca septembra
2017 bo izplačanih 15,7 mio EUR podpore.
 Do konca obdobja je za ta podukrep na razpolago še 39.754.400 EUR javnih
sredstev.
5
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO
IN PREHRANO
Odobrene vloge iz Goriške regije
 Skupaj pri 1. in 2. javnem razpisu so bile vloge
odobrene 35 mladim kmetom iz Goriške regije v
skupni višini 1.416.600 EUR, od tega 29 mladim
kmetom z zaposlitvijo na prevzeti kmetiji v višini
1.305.000 EUR.
6
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO
IN PREHRANO
Ključne aktivnosti za doseganje prehoda na krožno
gospodarstvo
 Izboljšanje sodelovanja z drugimi resorji, zlasti z okoljem,
gospodarstvom
 Upravljanje z možnimi konflikti, npr. med rabo naravnih virov za
OVE in pridelavo hrane; med ohranjanjem bogate biodiverzitete in
prehransko samooskrbo
 Vključevanje primarnih pridelovalcev v procese krožnega
gospodarstva
 Spodbujanje raziskav in razvoja, inovacije, prenos znanj
 Vzpostavitev novih trgov na področju bio gospodarstva
7
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO
IN PREHRANO
Mlad prevzemnik je na kmetiji uspešno
izpeljal investicijo v skladišče za sekance,
kupil stroj za izdelavo sekancev z
dvigalom, stroj za izdelavo polen in
cepilnik za drva.
8