vloga za pridobitev prve licence za opravljanje zdravilske dejavnosti

VLOGA ZA PRIDOBITEV PRVE LICENCE ZA OPRAVLJANJE ZDRAVILSKE
DEJAVNOSTI
I. SPLOŠNI PODATKI
Ime:
Priimek:
EMŠO
Kraj in datum rojstva:
Naslov stalnega prebivališča:
Naslov začasnega prebivališča:
Kontakt* (elektronski naslov ali telefon):
*obvezen podatek
II. PODATKI O STROKOVNI USPOSOBLJENOSTI
Podatek o spričevalu o končani srednji šoli ali o diplomi z navedbo pridobljenega strokovnega naslova
(številka, datum dokumenta, naziv in naslov izdajatelja, navedba izobraževalnega programa):
Podatek o opravljenem preizkusu iz zdravstvenih vsebin (številka in datum potrdila), če vlagatelj nima
pridobljene najmanj srednje izobrazbe zdravstvene smeri:
1
VLOGA ZA PRIDOBITEV PRVE LICENCE ZA OPRAVLJANJE ZDRAVILSKE
DEJAVNOSTI
1
Navedba zdravilskega sistema ali zdravilske metode, ki jo (jih) vlagatelj izvaja :
OBVEZNE PRILOGE:
1. mnenje strokovnega zdravilskega združenja za določen zdravilski sistem ali zdravilsko metodo
o usposobljenosti vlagatelja za izvajanje zdravilskega sistema in zdravilske metode, ki temelji
na listinah priznanih institucij o ustreznem strokovnem izobraževanju vlagatelja za določen
zdravilski sistem ali zdravilsko metodo in njegovih izkušnjah;
2. potrdilo pooblaščene izobraževalne institucije o uspešno opravljenem preizkusu znanja
slovenskega jezika (predložiti, če vlagatelj ni končal srednje šoli v Republiki Sloveniji);
3. izjava vlagatelja, da ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje na kazen zapora
več kot šest mesecev ali da mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica;
4. dokazilo o plačilu upravne takse v višini 22,60 evra
(taksa se poravna na račun Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, št. 011001000315637, sklic 11 27111-7111002-17 z navedbo "upravna taksa.
Kraj in datum:
__________________________________
Podpis vlagatelja:
______________________________
1
Glej Prilogo Pravilnika o opredelitvi zdravilskih sistemov in zdravilskih metod ter o postopku evidentiranja,
priznavanja in nadzora zdravilskih sistemov in zdravilskih metod, ki se uvajajo v zdravilsko dejavnost (Uradni list
št. 79/08, 115/08 in 101/11)
2