null

Svet
Evropske unije
Bruselj, 8. marec 2017
(OR. en)
11507/15
COR 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,hr,it,lv,nl,pl,
pt,ro,sk,sl,sv)
UD 166
DELACT 108
SPREMNI DOPIS
Prejemnik:
Evropska komisija
6. marec 2017
generalni sekretariat Sveta
Št. dok. Kom.:
C(2017) 1365 final
Zadeva:
POPRAVEK Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 z dne 28. julija
2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega
zakonika Unije (Uradni list Evropske unije L 343 z dne 29. decembra 2015)
Pošiljatelj:
Datum prejema:
Delegacije prejmejo priloženi dokument C(2017) 1365 final.
Priloga: C(2017) 1365 final
11507/15 COR 1
tu
DG G 3 B
SL
EVROPSKA
KOMISIJA
Bruselj, 6.3.2017
C(2017) 1365 final
POPRAVEK
Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi
Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi
z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije
(Uradni list Evropske unije L 343 z dne 29. decembra 2015)
SL
SL
POPRAVEK
Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi
Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi
z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije
(Uradni list Evropske unije L 343 z dne 29. decembra 2015)
Stran 18, člen 23:
besedilo: „1. Kadar pooblaščeni gospodarski subjekt za varnost in varstvo iz člena 38(2)(b)
zakonika (v nadaljnjem besedilu: AEOS) v svojem imenu vloži predodhodno deklaracijo v
obliki carinske deklaracije ali deklaracije za ponovni izvoz, se poleg podatkov, zahtevanih v
teh deklaracijah, ne zahtevajo nobeni drugi podatki.
2. Če AEOS vloži predodhodno deklaracijo v obliki carinske deklaracije ali deklaracije za
ponovni izvoz v imenu druge osebe, ki je tudi AEOS, se poleg podatkov, zahtevanih v teh
deklaracijah, ne zahtevajo nobeni drugi podatki.“
se glasi: „1. Kadar pooblaščeni gospodarski subjekt za varnost in varstvo iz člena 38(2)(b)
zakonika (v nadaljnjem besedilu: AEOS) za svoj račun vloži predodhodno deklaracijo v obliki
carinske deklaracije ali deklaracije za ponovni izvoz, se poleg podatkov, zahtevanih v teh
deklaracijah, ne zahtevajo nobeni drugi podatki.
2. Če AEOS vloži predodhodno deklaracijo v obliki carinske deklaracije ali deklaracije za
ponovni izvoz za račun druge osebe, ki je tudi AEOS, se poleg podatkov, zahtevanih v teh
deklaracijah, ne zahtevajo nobeni drugi podatki.“.
Stran 54, člen 104(2), drugi pododstavek:
besedilo: „Kadar se blago v poštnih pošiljkah, katerih masa ne presega 250 gramov, vnese na
carinsko območje Unije, ne da bi bilo zajeto v vstopno skupno deklaracijo, se kazni ne
uporabljajo. Analiza tveganja se izvede ob predložitvi blaga in, kadar je na voljo, na podlagi
deklaracije za začasno hrambo ali carinske deklaracije, ki zajema to blago.“
se glasi: „Kadar se blago v poštnih pošiljkah, katerih masa presega 250 gramov, vnese na
carinsko območje Unije, ne da bi bilo zajeto v vstopno skupno deklaracijo, se kazni ne
uporabljajo. Analiza tveganja se izvede ob predložitvi blaga in, kadar je na voljo, na podlagi
deklaracije za začasno hrambo ali carinske deklaracije, ki zajema to blago.“.
Stran 81, člen 169(6)(a):
SL
2
SL
besedilo: „blago, ki je na višji stopnji proizvodnje kot neunijsko blago, dano v postopek
aktivnega oplemenitenja, kadar se bistveni del oplemenitenja, kar zadeva to enakovredno
blago, opravi v podjetju imetnika dovoljenja ali v podjetju, v katerem se ta operacija opravi v
njegovem imenu;“
se glasi: „blago, ki je na višji stopnji proizvodnje kot neunijsko blago, dano v postopek
aktivnega oplemenitenja, kadar se bistveni del oplemenitenja, kar zadeva to enakovredno
blago, opravi v podjetju imetnika dovoljenja ali v podjetju, v katerem se ta operacija opravi za
njegov račun;“.
Stran 94, člen 212(2):
besedilo: „Kadar so prevozna sredstva ustno deklarirana za začasni uvoz v skladu s
členom 136 ali drugim aktom v skladu s členom 139, se dovoljenje odobri osebi, ki ima
fizični nadzor nad blagom ob prepustitvi blaga po postopku začasnega uvoza, razen če ta
oseba deluje v imenu druge osebe. Če to drži, se dovoljenje odobri navedeni drugi osebi.“
se glasi: „Kadar so prevozna sredstva ustno deklarirana za začasni uvoz v skladu s
členom 136 ali drugim aktom v skladu s členom 139, se dovoljenje odobri osebi, ki ima
fizični nadzor nad blagom ob prepustitvi blaga po postopku začasnega uvoza, razen če ta
oseba deluje za račun druge osebe. Če to drži, se dovoljenje odobri navedeni drugi osebi.“.
Stran 202, Priloga B, točka 3/15 – Uvoznik:
besedilo: „Ime in naslov osebe, ki sestavi uvozno deklaracijo ali v čigar imenu je ta
sestavljena.“
se glasi: „Ime in naslov osebe, ki sestavi uvozno deklaracijo ali za čigar račun je ta
sestavljena.“.
Stran 202, Priloga B, točka 3/16 – Identifikacijska številka uvoznika:
besedilo: „Identifikacijska številka osebe, ki sestavi uvozno deklaracijo ali v čigar imenu je ta
sestavljena.“
se glasi: „Identifikacijska številka osebe, ki sestavi uvozno deklaracijo ali za čigar račun je ta
sestavljena.“.
Stran 203, Priloga B, točka 3/22 – Imetnik tranzitnega postopka:
besedilo: „Vpišite polno ime in naslov (ali naziv in sedež za pravne osebe) imetnika
tranzitnega postopka. Kadar je primerno, vpišite polno ime (ali naziv za pravne osebe)
pooblaščenega zastopnika, ki vlaga tranzitno deklaracijo v imenu imetnika postopka.“
SL
3
SL
se glasi: „Vpišite polno ime in naslov (ali naziv in sedež za pravne osebe) imetnika
tranzitnega postopka. Kadar je primerno, vpišite polno ime (ali naziv za pravne osebe)
pooblaščenega zastopnika, ki vlaga tranzitno deklaracijo za račun imetnika postopka.“.
SL
4
SL