CPS Medvode - zloženka

V IZIJA TR A J N OS T N E
MO BI LNO S TI V M E DVODAH
Za uspešno in učinkovito izdelavo strategije je bila nujna
aktivna udeležba vseh ključnih deležnikov ter občank in občanov
Medvod, saj ti najbolje poznajo posebnosti kraja, izzive in imajo
določena pričakovanja na področju prometa. Pri tem so imele
pomembno vlogo različne skupine deležnikov – od strokovne
javnosti, nevladnega sektorja, predstavnikov gospodarskih
družb, do lokalnih pobud in občanov. Proces izdelave strategije,
CELOSTNA
PROMETNA
STRATEGIJA
ki je trajal devet mesecev, je ne samo omogočal, ampak tudi
spodbujal vključenost deležnikov v celoten proces oblikovanja.
V ta namen so bili tekom priprave strategije v Medvodah
organizirani številni dogodki, delavnice in javne razprave, želja
pa je, da se deležniki tudi v nadaljevanju aktivno vključujejo v
njeno izvajanje.
Občina Medvode je sredstva za izdelavo strategije
pridobila na Javnem razpisu Ministrstva za infrastrukturo v
Medvode, zelena vrata prestolnice, bodo s
povečevanjem trajnostne mobilnosti vedno bolj
prijetne za življenje in delo ter privlačne za turizem
in gospodarski razvoj. S poudarjanjem lokalne
identitete in z ustvarjanjem pogojev trajnostne
mobilnosti za visoko kakovost bivanja bodo
Medvode prebivalcem in obiskovalcem prijazen
kraj bivanja.
Javnemu
samostojnemu
okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske
politike v obdobju 2014 – 2020. Naložbo sofinancirata Republika
Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.
OBČINE
MEDVODE
Celotna Celostna prometna strategija Občine Medvode
je dosegljiva na spletni strani www.medvode.si in na Občini
Medvode.
Izdelovalci:
LUZ, d.d.
Verovškova ulica 64
prevozu
gibanju
ter
varnemu
posvečamo
in
posebno
pozornost, zato bodo Medvode privlačne za
vsakodnevno hojo in kolesarjenje, večina ljudi
pa bo za prevoz na delo uporabljala javni
prevoz, usklajen po meri uporabnika. Središče
mesta bo prijeten kraj druženja in srečevanja. Z
dobro dostopnostjo do ključnih turističnih in
gospodarskih območij se krepijo lokalna identiteta
ter prepoznavnost in razvoj občine.
1000 Ljubljana
RRA LUR
Celostna
prometna
strategija
predstavlja
strateški
dokument in ključno orodje novega pristopa k načrtovanju
Tehnološki park 19
prometa, s poudarkom na ukrepih za spodbujanje trajnostne
1000 Ljubljana
mobilnosti. Obsega analizo stanja, vizijo, strateške usmeritve
Avtor ilustracij:
Peter Gaber, mag. um. akad. slik.
Ljubljana, februar 2017
in cilje ter ukrepe, zapisane v akcijskem načrtu, za spodbujanje
trajnostne mobilnosti in kakovostnejše življenje v Medvodah.
Izdelava temelji na usklajevanju gospodarskega in družbenega
razvoja ter ohranjanja visoke kakovosti okolja.
Š e s t s t ebrov t ra jn ost n e mobi ln osti v Medvodah
Strategija vključuje analizo prometnih izzivov in priložnosti, vizijo razvoja prometa v prihodnosti, strateške
cilje in prioritetne stebre, ki določajo ključna področja ukrepanja pa tudi konkretne ukrepe.
Izbol jšanje
varnosti
za pešce in
kolesarje
Izbol jšanje
KOLESARSKIH
POVEZAV
DOBRO delujoč
JAVNI POTNIŠKI
PROMET
Omejevanje
in nadzor
parkiranja
Umirjanje in
omejevanje
prometa v
središču
Ustvarjanje
primernih
pogojev za
EKONOMSKI
RAZVOJ
1. Izboljšati varnost in
1. Ureditev kolesarskih
1. Usklajenost povezav in
1. Omejevanje in nadzor
1. Ustaviti naraščanje
1. Zmanjšati veliko
udobnost poti za pešce.
poti znotraj občine, ki bi
voznih redov z dejanskimi
parkiranja v središču.
ali zmanjšati tranzitni
obremenjenost s prometom
2. Odpraviti konflikte v
povezovale različna naselja
potrebami (avtobus in vlak).
2. Urejanje novih parkirišč
promet na glavni cesti
v krajinskem parku in na
rabi prostora med pešci,
in sosednje občine.
2. Ureditev intermodalnih
ob prestopnih točkah.
skozi središče Medvod in
ključnih turističnih točkah
kolesarji in avtomobili.
2. Ureditev sistema izposoje
točk.
3. Urejanje parkirišč ob
preostala središča.
(Zbilje, Katarina - Topol pri
3. Omogočiti boljšo
koles.
3. Kombiniranje različnih
turističnih točkah.
2. Zmanjšanje hitrosti
Medvodah, Dragočajna,
povezanost območij na
3. Ureditev varnih
potovalnih načinov.
4. Nadzor kršitev
motornega prometa
Šmarna gora).
obeh straneh rek Save in
kolesarnic ob postajališčih
4. Nove oblike prevoza za
parkirnega režima.
(zagotoviti varnost vseh
2. Urediti prometne
Sore.
JPP in javnih objektih.
občane v zaledju.
udeležencev v prometu).
povezave industrijskih in
4. Urediti središče mesta,
4. Izboljšanje možnosti
5. Ureditev postajališč.
obrtnih kompleksov zunaj
tako da bo prijazno do
za prevoz koles z vlaki ali
6. Preprostejši nakup
glavnih peš poti.
pešcev (umirjanje prometa,
avtobusi.
vozovnic.
cona za pešce).