avtorski povzetki

AVTORSKI POVZETKI
UDK: 321.7:78.036.9
Žiga VODOVNIK: OTOŽNI TON DEMOKRACIJE
Teorija in praksa, Ljubljana 2017, let. LIV, št. 1, str. 5–16
Članek izhaja iz predpostavke, da so stari kriteriji za analizo stanja in perspektiv demokracije – e.g. suverena država, strankarski pluralizem, volitve,
predstavništvo, nacionalna identiteta, tržno gospodarstvo – povsem zastarele kategorije, ki nimajo več stika z aktualno dinamiko demokratičnih inovacij. Avtor uporabi jazzovski idiom kot primerno metaforo in diskurz za
osvetlitev epistemoloških in metodoloških izzivov pri razumevanju demokracije. V zadnjem delu članka identificira globlje in močnejše povezave
med demokracijo in jazzom, ki so koristne za pojasnitev demokratične
nevladljivosti, ki sicer pogosto manjka v aktualnih razpravah o pomenu
demokracije. Članek sklene z ugotovitvijo, da je potreben povsem nov
pristop k preučevanju demokracije, ki bo gradil na novi politični slovnici,
metaforah in metodah.
Ključni pojmi: demokracija, jazz, politika, predstavništvo, depolitizacija
UDK: 321.728:323.14(73)
Blaž VREČKO ILC: RASIZEM IN KRIZE POLITIČNEGA PREDSTAVNIŠTVA
AMERIŠKE REPUBLIKE – OD GENEZE REPUBLIKE DO FENOMENA
TRUMP
Teorija in praksa, Ljubljana 2017, let. LIV, št. 1, str. 17–37
Članek naslavlja in kritično premišlja vlogo, ki jo je rasizem vse od rojstva
ameriške republike imel in jo ima v preteklih in sedanji krizi ameriškega
demokratičnega političnega predstavništva. Pri tem demokratično politično reprezentacijo osmisli kot kontinuirano ontološko prakso re-kreacije
ameriškega političnega telesa v smislu zamejene ameriške nacije. Slednje
osmišljanje preplete z razumevanjem rasizma kot strukturnega ter konstitutivnega fenomena ameriške republike, z namenom prikazati izhodiščno
izključujočo naravo ameriške demokratične politične reprezentacije. V tem
okviru reflektira osrednje historične transformacije ameriške demokratične
politične reprezentacije vključno z najnovejšo transformacijo, materializirano v fenomenu Donalda Trumpa.
Ključni pojmi: politična reprezentacija, rasizem, biopolitika, Donald
Trump, ameriška nacija
TEORIJA IN PRAKSA let. 54, 1/2017
187
UDK: 321.7:321.011.5
Žiga VODOVNIK: IZGUBLJENO S PREVODOM:
IZVIRNI POMEN DEMOKRACIJE
Teorija in praksa, Ljubljana 2017, let. LIV, št. 1, str. 38–54
Članek nudi kritično refleksijo glavnih teorij demokracije v “kratkem 20.
stoletju” in ugotavlja, da na prvi pogled heterogene in medsebojno izključujoče se obravnave povezuje podoben sentiment – politična agorafobija in
hkratno “privatiziranje” demokratične ideje, ki utrjuje prepričanje, da demokracija ni univerzalno aplikabilna, saj je stvar zelo specifičnega civilizacijskega okolja. V nadaljevanju avtor identificira nesoglasje med etimološkim
izvorom oziroma izvirnim pomenom demokracije in njenim razumevanjem
danes. Ugotavlja, da demokracija v resnici nikoli ni pomenila vladavine
(archos) ljudstva, saj je bila rojena kot ideja, ki je opozarjala na moč ali zmožnost (krátos) ljudi (dēmos).
Ključni pojmi: demokracija, predstavništvo, politika, depolitizacija,
volitve
188
UDK: 321.728:342.71(497.412)
Cirila TOPLAK: KRIZA POLITIČNEGA PREDSTAVNIŠTVA IN NOVI
POMENI DRŽAVLJANSTVA PO PROTESTIH V MARIBORU LETA 2012
Teorija in praksa, Ljubljana 2017, let. LIV, št. 1, str. 55–72
Znanstveni članek povzema bistvena dejstva in analizira posledice protestov v obdobju 2012‒2013, še prav posebej tistih v Mariboru, s ciljem
utemeljitve akutne krize predstavništva kot poglavitnega razloga za javno
nezadovoljstvo, ki ga je ekonomska kriza, sicer opredeljena kot ključni kontekst protestov, samo še bolj izpostavila. Kljub ponovni vzpostavitvi neoliberalnega stanja depolitizacije po protestih zaznane inovativne oblike
direktne akcije omogočajo redefinicijo postdemokratičnega državljanstva.
Metodologija, uporabljena za pripravo članka, zajema deskriptivno in kritično analitično metodo, deloma pa tudi metodo militantnega (aktivističnega) raziskovanja, ki povezuje znanstveno raziskovanje z državljanskim
političnim aktivizmom.
Ključni pojmi: vstaje, Maribor, predstavništvo, državljanstvo
TEORIJA IN PRAKSA let. 54, 1/2017
UDK: 321.728:004.738.5
Marinko BANJAC: E-PARTICIPACIJA KOT TEHNOLOGIJA
DRŽAVLJANSTVA
Teorija in praksa, Ljubljana 2017, let. LIV, št. 1, str. 73–91
Oblasti in oblikovalci politik predstavljajo nove IKT in še posebej e-participativna orodja ter prakse kot neprecenljivo značilnost sodobnih družb
in družbeni dosežek nasploh. Članek naslavlja e-participacijo kot oblastno
tehnologijo državljanstva, prek katere so državljani spodbujani, da se vključijo in sodelujejo pri oblikovanju politik ter pri drugih političnih procesih.
E-participacija je interpretirana kot način upravljanja človekove dejavnosti na
nivoju skupnosti in posameznika, ki ponuja način reartikulacije izvajanja politične oblasti.
Ključni pojmi: e-participacija, tehnologija, oblast, državljanstvo
UDC: 355.45:316.77(497.4)
Monika KALIN GOLOB, Anton GRIZOLD: THE DEFENSIVE ELEMENT
OF THE NATIONAL SECURITY OF SLOVENIA IN THE GRIP OF THE
INTELLIGENCE AND SECURITY SERVICE, POLITICS AND THE MEDIA
Teorija in praksa, Ljubljana 2017, let. LIV, št. 1, str. 92–111
The article analyses the systemic framework of the operation of the
Intelligence and Security Service of the Ministry of Defence (Obveščevalnovarnostna služba ̶ OVS) and parliamentary control over its operations. It
takes as its focus a recent case related to the Defence Minister’s order to
the Service to produce material on the effects of the privatisation of the
Telekom Slovenije on the operation of the Service in the light of Slovenia’s
defence interests. A linguostylistic analysis of the media reporting on the
case was carried out. The findings show that while after 25 years as an independent state Slovenia has established the institutional framework for the
operation of OVS and arranged parliamentary control over its work, it has
not as yet managed to achieve the harmonised operation of all state policies
in the field of national security. Rather than contributing to the resolution
of certain dilemmas with regard to the legal, political and expert aspects of
the operation of the civil intelligence and security service in the context of
Slovenian national defence, media reporting used a selection of topicalized
linguistic means (actualisms, i.e. stylistically marked linguistic means) in
headlines to characterise the event as a scandal, and the OVS as a military
intelligence service.
TEORIJA IN PRAKSA let. 54, 1/2017
189
Keywords: national security, defence, intelligence and security service,
Telekom, privatisation, media reporting, language style, actualisms, headlines
UDC: 355.1-055.2(497.4)
Liliana BROŽIČ, Mojca PEŠEC: WOMEN IN THE MILITARY:
THE CASE OF THE SLOVENIAN ARMED FORCES
Teorija in praksa, Ljubljana 2017, let. LIV, št. 1, str. 112–128
190
On the fifteenth anniversary of UN Security Council Resolution 1325
on Women and Peace and Security, a questionnaire was designed for the
Slovenian Armed Forces (SAF) on the role and position of women in the
armed forces. Two journals about women in the armed forces published
in 1995 and 2002 served as the starting point of our research. The theoretical bases were tested on a sample of SAF members. The article presents
the results of the questionnaire from 2015 when SAF members answered
questions about the role and position of female SAF members at home and
abroad. A comparison with the results of certain previous surveys at the
Ministry of Defence is also included.
Keywords: Slovenian Armed Forces, UN Security Council Resolution
1325, women in armed forces, gender equality, international operations
and missions
UDC: 316.34:338.124.4(495:061.1EU)
Ksenija VIDMAR HORVAT: PERIPHERAL VISIONS: THE GREEK DEBT
CRISIS AND THE POST-CRISIS EUROPEAN SUBJECT
Teorija in praksa, Ljubljana 2017, let. LIV, št. 1, str. 129–145
The article investigates the Greek debt crisis in light of the most recent
debates on the future of the EU. Special attention is paid to two aspects of
the struggle for the EU integration after the austerity measures were implemented: the first, described in the text as the »Mediterranean effect«, which
appears as a legitimation tool for the measures, and the second, which
belongs to broader intellectual debates on neoliberalism in the EU. Both
aspects are inserted in the analysis of the transformative processes on the
EU periphery, with an emphasis on a comparative look at the reception of
the crisis in Spain, Greece and Slovenia. The key thesis is that fighting neoliberalism cannot rely on the modern political conceptual toolkit, including
TEORIJA IN PRAKSA let. 54, 1/2017
class struggle, without initially addressing the question of the subject in neoliberalism.
Keywords: crisis in Greece, austerity, poverty, neoliberal subject, periphery, Mediterranean region
UDK: 316.77:613.84
Peter STANKOVIĆ: ZNOVA KUL? PODOBE KAJENJA V NOVIH
TELEVIZIJSKIH SERIJAH
Teorija in praksa, Ljubljana 2017, let. LIV, št. 1, str. 146–161
Članek v skladu analizira podobe kajenja v sodobnih TV-nadaljevankah.
Cilj analize je razbrati množico konotacij, ki jih te podobe zbujajo v povezavi
z vprašanjem kadilske iniciacije. Raziskava je bila izpeljana s pomočjo semiološke analize desetih najbolj popularnih serij aprila 2015 po IMDb metru.
Rezultati kažejo, da je kajenje v analiziranih nadaljevankah prikazano na
zelo različne načine. Zdi se, da je glavni dejavnik, ki določa prikaze kajenja,
ciljno občinstvo. Medtem ko je kajenje v nadaljevankah, ki so namenjene
mlajšim, “odsotno” oziroma označeno kot nekaj slabega, je v nadaljevankah
za zrelo občinstvo vključeno ali celo glamurizirano.
Ključni pojmi: kajenje, filmi, televizijske serije, semiologija, občinstva
UDK: 321.64:282-055.2
Maja PUCELJ, Adil JUSIĆ, Ana HAFNER in Jožica ČEHOVIN ZAJC:
KAKO ISLAMSKA DRŽAVA INTERPRETIRA PRAVICE ŽENSK V ISLAMU
IN ISLAMSKEM PRAVU
Teorija in praksa, Ljubljana 2017, let. LIV, št. 1, str. 162–178
Članek z analizo vsebine manifesta Ženske v Islamski državi, prvega
pisnega dokumenta radikalne sunitske islamistično-militantne skupine s
podrobnejšim vpogledom v dojemanje žensk, predstavlja študijo pravic
žensk v samooklicani Islamski državi. Študija opozarja na temeljno ambivalentnost dokumenta, ki je izražen kot razlika med razglašeno in dejansko
vlogo žensk v Islamski državi kot tudi nasprotje med želeno vlogo žensk kot
gospodinj in spodbujanjem le-teh z namenom sodelovanja v oboroženih
spopadih. Dokument uporablja redukcionistične in tradicionalne interpretacije citatov iz Korana.
Ključni pojmi: Islamska država, pravice žensk, migracije, Koran, muslimanske ženske
TEORIJA IN PRAKSA let. 54, 1/2017
191