Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru

genzia
ntrate
Agentur
der Einnahmen
Prijava dediščine in vloga za
prepis v zemljiškem katastru
SNOPIČA 1
I.
SPLOŠNA NAVODILA
II.
NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PRIJAVE
Kaj je obrazec o dedovanju in vloga za prepis v zemljiškem
katastru Kdo je dolžan predložiti prijavo
Komu ni potrebno predložiti prijave
Načini in roki za predložitev Kateri
Dokumenti so potrebni
Katere preglednice izpolniti
Kdo je zavezan k plačilu
Katere dajatve se morajo plačati
Konvencije za preprečevanje dvojnega obdavčevanja
Splošni podatki
Preglednica EA – Dediči, volilojemniki in drugi subjekti
Preglednica EB – Aktivna zapuščina v zemljiškem katastru
Preglednica EC – Aktivna zapuščina v katastru stavb
Preglednica ED – Obveznosti in druge dajatve
Preglednica EE – Zbirni izpis dednega reda
Preglednica EF – Plačilo hipotekarnih, katastrskih in drugih davkov
Preglednica EG – Seznam dokumentov, potrdil in nadomestnih izjav, ki se
priložijo prijavi
Preglednica EH – Nadomestne izjave, olajšave in zmanjšanja
Preglednica EI – Izjave, uporabne za prepis v zemljiškem katastru –
neskladje podatkov imetnika in vmesne stopnje, ki niso potrjene s pravnimi
akti
Preglednica ER - Rente, posojila in drugo premoženje
PRILOGE
Priloga 1 – Sorodstveno razmerje
Priloga 2 – Olajšave in odbitki
Priloga 3 – Oznake kategorije in narave
Priloga 4 – Oznaka pravice
Priloga 5 – Prenos
Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru
1. SNOPIČ
I. SPLOŠNA NAVODILA
KAJ STA OBRAZEC S PRIJAVO DEDIŠČINE IN VLOGA ZA PREPIS V
ZEMLJIŠKEM KATASTRU
Ta obrazec se mora uporabiti za izpolnitev davčnih obveznosti na področju davka na dediščino.
Če je do sprti prišlo pred 3. oktobrom 2006, se mora uporabiti prejšnji obrazec.
Dopolnitve, menjave ali spremembe podatkov za vlogo, predloženo na predhodnem obrazcu, je
treba še naprej uporabljati ta obrazec in slediti navodilom za njegovo predložitev.
Ob predložitvi novega obrazca o dedovanju se bodo, razen v posebnih primerih, prepisi v zemljiškem
katastru izvedli samodejno, razen če davčni zavezanec ne navede drugače.
Pri nepremičninah, ki se nahajajo v regijah, kjer je v veljavi sistem Zemljiške knjige (Sistema Tavolare) ,
za tiste, ki so obremenjene z "stvarnimi bremeni", v primeru speče dediščine/dediščine pod upravljanjem
in "trusta", prijava ne omogoča samodejnega prepisa v zemljiškem katastru, za katerega ostajajo še
naprej pristojni ustrezni uradi.
Obrazec "Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru", skladen z obrazcem, potrjenim z
uredbo Direktorja Agencije za prihodke, je na voljo na spletni strani www.agenziaentrate.gov.it, skupaj s
posebnim programskim orodjem za izpolnjevanje, izračun in elektronsko plačilo dolgovanih davkov
(samoobračunane pristojbine), ter za pošiljanje in tisk obrazca. Davek na dediščino se bo še naprej
poravnaval pri teritorialno pristojnem uradu ob obdelavi prijave.
Davek na dediščino je treba plačati v primeru:
• prenosa stvari in pravic v primeru smrti, vključno z nastankom stvarnih pravic, odpovedjo stvarnim
pravicam ali terjatvam, ter z nastankom rente ali pokojnine;
• v primerih prevzema imetja odsotne osebe in izjave o domnevni smrti;
• prenosa vseh stvari in pravic, tudi tistih v tujini, če je imel pokojnik na dan začetka dedovanja
prebivališče v Italiji. V nasprotnem primeru se davek plača zgolj na stvari in pravice, obstoječe v Italiji.
Aktivna dediščina torej zajema:
• nepremičnine in stvarne pravice na nepremičninah;
• premičnine in vrednostne papirje na prinosnika katerekoli vrste, katerih imetnik je bil pokojnik ali jih je
vložil pri tretjih osebah na svoje ime;
• gotovina, nakit in pohištvo v vrednosti deset odstotkov skupne neto obdavčljive vrednosti dednega
reda, razen če iz inventarja ni razviden obstoj drugačne vrednosti;
• rente, pokojnine in krediti;
• podjetja, družbeni deleži, delnice ali obveznice;
• ladje, plovila in zrakoplovi, ki niso del podjetij.
Stroški, ki jih nosijo dediči in volilojemniki v zvezi s storitvami namenjenimi tretjim osebam, opredeljenim
posamično, se upoštevajo kot volila, dodeljena upravičencu, in so kot zato podvržena davku na dediščino
.
Ker ne oblikujejo aktivne dediščine, se v prijavi ne navedejo:
• premoženje in pravice, vpisane na ime pokojnika v javne registre, kadar se z javno listino, zasebno
overjeno listino, sodno odločbo ali drugim pisnim dokumentom z znanim datumom izkaže, da je slednji
izgubil lastništvo;
• delnice in vrednostni papirji, naslovljeni na umrlega, ki so bili odtujeni pred začetkom dedovanja z
overjeno listino ali overjenim prenosom;
• odpravnina v primeru smrti zaposlenega (člen 1751 in 2122 civilnega zakonika.) in dodatkov, zakonito
izplačljivih dedičem iz obveznega socialnega zavarovanja, ali ki jih je sklenil pokojnikle;
• terjatve do države, regionalnih javnih ustanov in javnih ustanov, ki upravljajo obvezne oblike
socialnega skrbstva in socialnega varstva, vključno s tistimi za povračilo davkov ali prispevkov, dokler
se ne priznajo z ukrepi uprave - dolžnice;
• terjatve, odstopljene državi do datuma predložitve prijave dedovanja;
• vozila, vpisana v javni avtomobilski register.
2
Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru
1. SNOPIČ
POZOR: Niso zajeti v aktivno dediščino niso zajeti, vendar se morajo navesti v prijavo dedovanja:
• kulturne dobrine, podvržene varstvu pred datumom začetka dedovanja, za katere so se
poravnale obveznosti za ohranjanje in zaščito;
• sodno izpodbijani zahtevki na dan začetka dedovanja, dokler se njihov obstoj ne prizna s sodno
odločbo ali transakcijo.
Poleg tega je priporočljivo navesti:
• državne vrednostne papirje (vključno z BOT in SCT), vključno z ustreznimi državnimi
vrednostnimi papirji, izdanimi s strani držav članic EU in držav pristopnic k Sporazumu o
Evropskem gospodarskem prostoru;
• druge državne obveznice, za katere jamči država ali druge primerljive obveznice (vključno z
ustreznimi državnimi vrednostnimi papirji, izdanimi s strani držav članic EU in držav pristopnic
k Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru), kot tudi vse drugo premoženje ali pravice,
oproščeno plačila davka skladno z zakonom. Na tem mestu je dobro pojasniti, da so vrednostni
papirji s strani mednarodnih organov in organizacij, določenih v skladu z mednarodnimi
sporazumi, ratificirani v Italiji, z vidika davčnih posledic povsem primerljivi z italijanskimi
državnimi obveznicami.
KDO JE DOLŽAN PREDLOŽITI PRIJAVO
Prijavo morajo predložiti:
• Pozvani k dedovanju. Ob začetku dedovanja se opredelijo vse osebe (fizične in pravne), ki še niso
sprejele dediščine, in na katere se lahko morda prenese celotno premoženje umrlega (premoženje,
pravice in obveznosti) ali delež slednjega.
• Dediči. Z zakonskega vidika se vloga dediča pridobi s sprejemom - tihim ali izrecnim - zapuščine, ki
začne učinkovati na dan začetka dedovanja.
• Volilojemniki. Volilojemnik je prejemnik enega ali več premoženj ali ene ali več pravic, določenih z
oporoko umrlega. Tako je na primer oseba, ki ji umrli zapusti umetniško sliko, volilojemnik in ne dedič.
Volilo se pridobi brez potrebe po sprejemni izjavi.
Opomba: Volilojemniki so pri predložitvi prijave dolžni poleg svojih podatkov, informacij o predmetu
svojega volila in informacij o morebitnih darilih v njihovo korist, tudi podatke pokojnika in pozvanih k
dedovanju, njihov dedni red ali sorodstveno razmerje s pokojnikom, ter morebitna sprejetja ali odpovedi
dedovanju, do katerih je prišlo.
•
•
•
•
•
•
Zakonski predstavniki dedičev ali volilojemnikov;
Začasni prevzemniki premoženja odsotne osebe. Če je oseba pogrešana in o njej vsaj dve leti ni
več vesti, se lahko zahteva, da pri sodišču njegovega zadnjega stalnega naslova ali zadnjega
prebivališča zahteva razsodba o odsotnosti. Po tej razsodbi vsi, ki bi bili dediči ali volilojemniki osebe,
razglašene za odsotno, lahko pri sodišču vložijo zahtevo za začasni prevzem premoženja pogrešane
osebe;
Upravitelji zapuščine. Funkcija upravitelja zapuščine je predvidena s civilnim zakonikom v posebnih
primerih, na primer, kadar se v oporoki imenuje dedič pod odložnim pogojem (na primer, mora, da bi
oseba postala "dedič", v prihodnosti priti do dogodka z negotovim izidom, predvidenega v oporoki);
Skrbniki speče zapuščine. Skrbnika speče zapuščine imenuje sodišče, kadar "pozvana" oseba ni
sprejela dediščine in torej premoženja nima v lasti; skrbnik je zadolžen za upravljanje s premoženjem,
dokler se dedovanje ne sprejme;
Oporočni izvršitelji. Oporočni izvršitelj je oseba, ki jo je lahko pokojni zadolžil za skrb za spoštovanje
svojih zadnjih želja, izraženih v oporoki.
Upravičenec trusta - trustee. Trust je pravna ureditev, v kateri se prenesejo sredstva ustanovitelja
(ali settlor), v tem primeru pokojnika, tako da se vodijo in upravljajo v imenu drugih (upravičencev),
skrbnik (trustee) pa jih mora nato prenesti po določenem času ali ko je izpolnjen določen namen.
Če mora v zvezi z isto dediščino predložiti prijavo več oseb, zadostuje, da jo predloži le ena od njih.
Razen volilojemnikov morajo osebe, ki ki so dolžne predložiti prijavo o dediščini, podrobno navesti vse
stvari in pravice, zajete v aktivno zapuščino, hkrati z navedbo njihove vrednosti, vključno s tistimi, ki
3
Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru
1. SNOPIČ
so predmet volila, če je to prisotno.
KDO NI DOLŽAN PREDLOŽITI PRIJAVE
Prijava se ne predloži, če:
1) se zapuščina nameni zakoncu ali sorodnikom v prvem dednem redu pokojnika in aktivne zapuščine
(bruto vrednost premoženja):
– vrednost ne presega 100.000 evrov;
– ne vključuje nepremičnin ali stvarnih nepremičninskih pravic.
Ti pogoji se morajo pojaviti istočasno in morajo ostati nespremenjeni tudi v primerih, da se v aktivno
zapuščino kasneje vključijo še druga sredstva ali pravice. tako na primer, če se zaradi vračila davka
preseže vrednost 100.000 evrov, nastane obveznost predložitve prijave, s tem povezani roki pa začnejo
teči od obvestila o vračilu.
2) Če se vsi upravičenci odrečejo dediščini ali volilu oziroma, če ne razpolagajo s podedovanim
premoženjem, pač pa imenujejo skrbnika dediščine, pred iztekom roka za predložitev prijave o
dedovanju.
NAČINI IN ROKI ZA PREDLOŽITEV
Prijava se predloži izključno po elektronski poti preko telematskih storitev Agencije za prihodke:
• neposredno prijavitelj;
• preko potrjenih posrednikov, kot so strokovni delavci ali Caf;
• v območnem uradu Agencije za prihodke, pristojnem za obdelavo, glede na zadnje znano prebivališče
umrlega.
Opomba
• Če se prebivališče pokojnika nahaja v tujini (ali ni znano), in ni umrli nikoli prebival v Italiji, šteje za pristojni
urad Območni urad v Rimu 6 - Eur - Torrino, pokrajinske uprave II v Rimu.
• Če je pokojnik prebival v Italiji pred prebivanjem v tujini, je pristojni urad tisti, v katerega pristojnosti
se nahaja zadnje znano prebivališče v Italiji.
Agencija za prihodke nudi na svoji spletni strani www.agenziaentrate.gov.it brezplačen program za
izpolnjevanje in elektronsko pošiljanje prijave, oziroma samo za izpolnjevanje in tiskanje le-te, če se
namerava davčni zavezanec za njeno pošiljanje obrniti na enega od uradov.
Elektronsko poslana prijava šteje za sprejeto v trenutku, ko Agencija za prihodke zaključi s sprejemom
posredovanih podatkov. Dokazilo o predloženi prijavi je potrdilo o sprejemu le-te, ki ga v elektronski obliki
pošlje sama Agencija (2. dokazilo o sprejemu)
Podrobnejše informacije so na voljo na spletni strani Agencije za prihodke www.agenziaentrate.gov.it.
POZOR Predložitev pisnega izvoda obrazca (skladnega z odobrenim obrazcem) v pristojnem
območnem uradu preko priporočene pošte ali po drugi enakovredni poti, iz katere je nedvoumno
razviden datum pošiljanja, se dovoli le v izjemnih primerih zavezancem z prebivališčem v tujini, če
nimajo možnosti elektronskega pošiljanja. Obrazec šteje kot predložen na dan, ko je oddan na pošti.
ELEKTRONSKA DOKAZILA O SPREJEMU
Telematska storitev takoj po pošiljanju vrne prvo dokazilo o sprejemu, ki potrjuje elektronski prenos
datoteke.
Po opravljenem formalnem preverjanju podatkov v obrazcu se izda še drugo potrdilo.
V tem potrdilu so prikazani evidenčni podatki o vpisu v register in Pokrajinska uprava, v katere pristojnost
spada območni urad, ki je odgovoren za obdelavo prijave: v primeru pozitivnega rezultata predstavlja to
potrdilo dokaz o opravljeni predložitvi, ter vpis obrazca v register; v primeru negativnega rezultata pa
posreduje navedbe in razloge morebitne zavrnitve prijave.
Od trenutka vpisa prijave v register začne teči 30-dnevni rok, v katerem se mora predložiti vloga za
prepis v zemljiškem katastru v pristojnih uradih, če ste v izjavi izbrali možnost, da ne boste izkoristili
4
Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru
1. SNOPIČ
samodejnega prepisa, oziroma če takšen prepis ni možen.
V primeru obremenitve tekočega računa za plačilo davčnih dolgov bo elektronski sistem izdal tretje
potrdilo o izvedenem plačilu.
Po opravljenem preverjanju s strani urada bo elektronska storitev z dodatnim potrdilom posredoval
neoverjeno kopijo prijave o dedovanju, ki vsebuje evidenčne podatke o vpisu v register in bo na voljo v
"davčnem predalu" prijavitelja in upravičencev, navedenih v preglednici EA (z izjemo volilojemnikov, ki si
lahko ogledajo samo prijavo, ki so jo sami predložili v zvezi s svojim volilom). Morebitno overjeno kopijo
prijave lahko zahtevate v katerem koli pristojnem območnem uradu Agencije za prihodke proti plačilu
ustreznih zneskov.
V primeru nepopolnih ali nepravilnih podatkov v prijavi bo urad, zadolžen za obdelavo podatkov,
prijavitelja pisno pozval k ureditvi prijave. V primeru takšnega poziva se morate obrniti na območni urad,
pristojen za obdelavo, kjer boste lahko uredili svojo prijavo. Ob ureditvi ali v primeru pravilne prijave je
prijava dediščine z evidenčnimi podatki o vpisu v register na voljo na zgoraj opisane načine.
Telematski sistem bo poleg tega izdal še peto potrdilo, ki bo vsebovalo rezultat vloge za prepis v
zemljiškem katastru, seveda pod pogojem, da davčni zavezanec v prijavi ni izbral možnosti, da ne bo
izkoristil samodejnega prepisa
Rezultat vloge je lahko treh vrst:
a) vse nepremičnine so prepisane;
b) prepisane so samo nekatere nepremičnine (v tem primeru bodo navedeni podatki za nepremičnine, za
katere so bila ugotovljena neskladja, ki so onemogočila zaključitev postopka prepisa);
c) nobena nepremičnina ni prepisana.
Vsa potrdila so na voljo v razdelku "Potrdila" v overjenem oddelku na spletni strani Agencije.
ROKI PREDLOŽITVE
Prijava se mora predložiti v roku dvanajstih mesecev od smrti.
Obstaja pa nekaj primerov, v katerih dvanajstmesečni rok ne začne teči od datuma smrti, pač pa od
drugega trenutka:
a) v primeru, da je bil po začetku dedovanja imenovan zakoniti zastopnik dedičev ali volilojemnikov ali
pozvanih k dedovanju, skrbnik speče zapuščine ali oporočni izvršitelj: dvanajstmesečni rok začne teči
od datuma, na katerega so bili slednji uradno obveščeni o njihovem imenovanju;
b) v primeru, da je ob začetku dedovanja v teku stečajni postopek za umrlega ali v primeru, da je do
razglasitve stečaja prišlo v naslednjih šestih mesecih po njegovi smrti: dvanajstmesečni rok začne teči
od datuma zaključka stečaja;
c) v primeru, da so upravičenci prevzeli v začasno posest premoženje pogrešane osebe:
dvanajstmesečni rok začne teči od dneva prevzema premoženja v začasno posest;
d) po razsodbi o domnevni smrti, začne dvanajstmesečni rok teči od dneva, ko postane razglas o
domnevni smrti izvršljiv, če pred tem ni prišlo do zahteve po prevzemu premoženja pogrešane osebe
v začasno posest;
e) če se dedovanje sprejme s pridržkom, v dvanajstih mesecih po izteku roka za oblikovanje inventarja;
f) v primeru odpovedi dedovanju ali volilu, dvanajstmesečni rok začne teči od datuma odstopa ali od
drugega datuma, za katerega lahko zadevne osebe izkažejo, da so bile nanj obveščene o zadevi;
g) v primeru nenadnih dogodkov, ki spremenijo volilo, porazdelitev zapuščine ali določajo uporabo višjega
davka od že plačanega, začne dvanajstmesečni rok za predložitev nadomestne izjave teči od datuma
nastalega dogodka ali od drugega datuma, za katerega zadevne osebe izkažejo, da so bile nanj
obveščene o zadevi;
h) v primeru, da zaradi nenadnih dogodkov, ki spremenijo aktivno dediščino, ni več pogojev, pod katerimi
so bili zakonec umrlega ali njegovi sorodniki v prvem dednem redu oproščeni predložitve prijave
dediščine, začne dvanajstmesečni rok teči od datuma dogodka;
i) v primeru še ne priznanih ustanov, ki so zaprosile za priznanje v enem letu od začetka dedovanja,
začne dvanajstmesečni rok teči od datuma, na katerega so prejele uradno obvestilo o podelitvi ali
zavrnitvi.
Opomba V primeru opustitve prijave velja kazen v razponu od 120 do 240 odstotkov davka; če davek
ni predviden, se uporabi upravna kazen od 250 do 1000 evrov; če se prijava predloži z zamudo, ki ne
presega trideset dni, se uporabi upravna kazen od 60 do 120 odstotkov davka, če pa slednji ni predviden,
pa upravna kazen od 150 do 500 evrov.
KATERI DOKUMENTI SO POTREBNI
5
Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru
1. SNOPIČ
Hkrati s prijavo dediščine se morajo predložiti tudi naslednji dokumenti, ki se priložijo prek preglednice
EG:
• družinsko drevo, iz katerega je razvidno ime, priimek, kraj in datum rojstva zakonca in upravičencev,
ki so z umrlim v sorodstvu.
Kadar je potrebno:
• kopija dokazil o obveznostih;
• overjena kopija dokumenta, katerega datum je predhoden datumu začetka dedovanja, ki izkazuje
dolgove pokojnika, obstoječe na dan začetka dedovanja, oziroma pravnomočna sodna odločba. Če
dolg ni potrjen z navedenimi dokumenti, mora biti slednji razviden iz izjave, izpolnjene v obrazcu "izjava
o obstoju dolga", ki ga najdete na spletni strani Agencije za prihodke, ki jo podpiše eden od zavezancev
k prijavi dediščine in upniki umrlega (razen v primeru dolgov do zaposlenih). Ta dokument se mora
priložiti k prijavi (vrstica EG 5);
• dokazila za olajšave, odbitke in odtegljaje, ki jih nameravate izkoristiti;
• prošnjo za olajšavo na katastrski in hipotekarni davek, vključno z nadomestno izjavo dokazilne listine,
s katero zaprositelj potrjuje, da izpolnjuje posebne zahteve za izkoristek olajšave (glej Prilogo 2);
• prošnjo za zmanjšanje davka na dediščino, vključno z nadomestno izjavo dokazilne listine, s katero
zaprositelj potrjuje, da izpolnjuje posebne zahteve za izkoristek zmanjšanja (glej Prilogo 2);
• izjava, s katero se zakonec in potomci umrlega, prejemniki prenosov, tudi na podlagi družinskih
sporazumov, podjetij ali enot podjetij, delnic ali deležev družbe, zavezujejo, da bodo nadaljevali s
poslovanjem podjetja ali prevzeli nadzor (velja za kapitalske družbe) za obdobje ne manj kot pet let
od datuma prenosa;
• kopija zadnje bilance stanja ali inventarja, oziroma proračun, ki prikazuje sredstva in obveznosti
podjetja, iz katerega je razvidno neto premoženje na dan začetka dedovanja;
• v primeru oporočnega dedovanja, kopija listin zadnje volje umrlega, kot tudi kopija zapisnika javne
objave oporoke, ki ureja zapuščino;
• kopija javne ali overjene zasebne listine, iz katere je razviden morebitni sporazum med strankami za
dopolnitev okrnjenih zakonitih pravic;
• kopije inventarjev, ki jih zahteva zakonodaja (kot na primer zapisnik odprtja sefa, ki ga je pripravil
notar ali uradnik Agencije za prihodke);
• bančno ali poštno potrdilo o stanju na tekočem računu ali deponiranih vrednostnih papirjih, kot tudi
morebitne javne objave vrednostnih papirjev, prospekti vrednostnih papirjev ali deležev vzajemnih
skladov, skupaj z nadomestno zapriseženo izjavo, ki potrjuje, da gre za kopije izvirnikov;
• osmrtnice oseb, umrlih v tujini, skupaj z nadomestno zapriseženo izjavo, ki potrjuje, da gre za kopije
izvirnikov;
• potrdila o plovilih in zrakoplovih v lasti v tujini, skupaj z nadomestno zapriseženo izjavo, ki potrjuje,
da gre za kopije izvirnikov;
• dokumente, ki izkazujejo morebitni poravnan davek v tujini, skupaj z nadomestno zapriseženo izjavo,
ki potrjuje, da gre za kopijo izvirnika;
• kopijo osebnega dokumenta osebe, ki podpiše nadomestne zaprisežene izjave, priložene k prijavi
dediščine (če gre za izjave upravičencev, ki niso prijavitelj);
• prevod v italijanski jezik, ki ga opravi sodni tolmač, registriran na sodišču, in ga overi z zaprisego,
kadar so dokumenti izdani v tujem jeziku, vključno z nadomestno zapriseženo izjavo, ki potrjuje, da
gre za kopijo izvirnika.
Listin, sestavljenih v tujem jeziku, veljavnem na ozemljih, ki so zakonsko opredeljena kot "dvojezična", ni
potrebno prevajati, če se predložijo v ozemeljsko pristojnih uradih, ki so del navedenih ozemelj (npr.
pokrajina Bolzano, 5. in 6. točka 11. člena O.P.R. št. 131 z dne 26. april 1986).
Poleg tega je priporočljivo prijavi priložiti:
• kopijo sodne razsodbe o odsotnosti ali domnevni smrti;
• kopijo listine z odpovedjo dediščini;
• kopijo potrdila o sklenitvi civilne partnerske zveze;
• nadomestno izjavo dokazilne listine, iz katere je razvidna prostorska namembnost zemljišč.
Za predložitev naštetih dokumentov lahko prijavitelj, če je to predvideno, izpolni preglednico EH, ki
6
Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru
1. SNOPIČ
omogoča enostavno izdelavo vseh potrebnih nadomestnih zapriseženih izjav (glej navodila za
izpolnjevanje). Če se slednje nanašajo na dokumente, s katerimi že razpolaga javna uprava, teh
dokumentov ni treba priložiti k prijavi dediščine.
Če nadomestne zaprisežene izjave poda drug upravičenec, ki ni prijavitelj, ali se ne uvrščajo med
primere, predvidene v preglednici EH, se morajo priložiti prijavi dediščine tako, da se izpolni preglednica
EG.
Izjave morajo vsebovati vse podatke in informacije, potrebne za iskanje pripadajočih dokumentov, s
katerimi že razpolaga javna uprava.
Vsi dokumenti, s katerimi javna uprava ne razpolaga, se morajo vedno priložiti k prijavi dediščine z
izpolnitvijo preglednice EG.
DOKUMENTI, KI SE MORAJO SHRANITI
Kdor predloži obrazec s prijavo dediščine, mora poleg dokumentov, navedenih v predhodni točki "KATERI
DOKUMENTI SO POTREBNI", shraniti tudi naslednje dokumente:
1) tiskano podpisano kopijo predloženega obrazca ali datoteko, shranjeno na način, skladen z veljavnimi
predpisi o hrambi elektronskih dokumentov;
2) izvirnike nadomestnih zapriseženih izjav, priloženih prijavi (če niso podpisane z digitalnim podpisom
ali pretvorjene v elektronske kopije tiskanih dokumentov, katerih istovetnost z izvirnikom potrdi javni
uslužbenec), skupaj s kopijo osebnih dokumentov oseb, ki so jih podpisale;
3) potrdilo, sprejeto prek sistema elektronskega pošiljanja, ki potrjuje uspešno opravljeno predložitev
poslanega obrazca (drugo potrdilo);
4) kopijo obrazca F24 ali potrdilo o opravljenem elektronskem plačilu samoobračunanih davkov.
Opomba Če se prijava predloži preko posrednika, mora ta shraniti izvirnik poslane prijave dediščine,
podpisane s strani prijavitelja, izvirnike nadomestnih zapriseženih izjav, ki jih podajo dediči ali
volilojemniki, ter kopijo ustreznih osebnih dokumentov. Če se prijava vloži pri pristojnem območnem
uradu, mora slednji shraniti izvirnik prijave, podpisane s strani davčnega zavezanca, nadomestne
zaprisežene izjave drugih upravičencev, kot tudi kopije njihovih osebnih dokumentov.
KATERE PREGLEDNICE IZPOLNITI
Obrazec prijave sestavlja naslovna stran in različne preglednice (od preglednice EA do preglednice ES).
Obvezno se morajo izpolniti naslednje preglednice.
Splošni podatki: v tej preglednici se navedejo podatki pokojnika, morebitni obstoj oporok, osebni podatki
osebe, ki predloži prijavo dediščine.
Preglednica EE: v kateri je povzetek vrednosti sredstev, razvrščenih po vrstah blaga ali pravic
(nepremičnine, podjetja, delnice, obveznice, drugi vrednostni papirji in deleži, ladje, zrakoplovi in druga
plovila, drugo blago), skupna vrednost aktivne zapuščine, obveznosti in skupna neto vrednost.
Skupno neto vrednost zapuščinske mase predstavlja razlika med skupno vrednostjo stvari in pravic, ki
sestavljajo aktivno zapuščino (v trenutku začetka dedovanja) in skupnim zneskom odbitnih obveznosti
in stroškov, ki bremenijo dediče in volilojemnike.
Preglednica EG: v tej preglednici je seznam dokumentov, ki jih je potrebno priložiti prijavi dediščine,
ločenih po vrsti in številki dokumenta.
V vsakem primeru se mora obvezno priložiti družinsko drevo (vrstica EG6), iz katerega so razvidni ime,
priimek, kraj in datum rojstva zakonca in sorodnikov.
Preglednica EA: izpolniti se mora v primeru, da so upravičenci določeni posamično (npr. dediči,
volilojemniki, pozvani k dedovanju). V primeru sklada (trusta) se mora vedno navesti davčna številka
upravičenca sklada - trustee.
V nekaterih primerih (kot je ležeča zapuščina) upravičenci morda niso določeni ali jih ni mogoče odkriti
na enostaven način (oporoka v korist nerojenega spočetega/nespočetega otroka v času začetka
dedovanja); v takih primerih mora upravitelj ležeče zapuščine v preglednici EA navesti davčno številko
skrbništva, ki je začasni upravičenec do dediščine, in redno sam obračunati in poravnati pripadajoče
dolgovane davke in dajatve. Za upravitelje zapuščine se uporabijo enaka pravila, kot so predvidena za
skrbnike ležeče zapuščine (644. člen civ. zak.).
7
Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru
1. SNOPIČ
Ostale preglednice, ki se razlikujejo od zgoraj navedenih, se morajo izpolniti le, če obstajajo
zahteve za njihovo izpolnitev.
Preglednici EB in EC se morata izpolniti v primerih, ko je bil umrli imetnik lastninske pravice ali drugih
stvarnih pravic na nepremičninah (zemljišča in stavbe), ki so vpisane ali morajo biti vpisane v zemljiški
kataster s pripisom dohodka.
Preglednica ED mora biti izpolnjena, če obstajajo odbitne obveznosti, kot so dolgovi umrlega, stroški
zdravljenja in kirurških posegov, pogrebni stroški, v okviru omejitev in pogojev, določenih v ustreznem
odstavku.
V tem primeru se mora prijavi priložiti ustrezna dokumentacija v pripadajoči vrstici v preglednici EG.
Preglednica EF se mora izpolniti v prisotnosti nepremičnin (zemljišč ali stavb) ali stvarnih nepremičninskih
pravic. V tej preglednici se količinsko določijo dajatve za plačilo s samoobračunom (hipotekarni in
katastrski davek, hipotekarni davki in kolkovina in posebne dajatve za hipotekarne formalnosti), potrebni
za izvedbo prepisa sklepa o dedovanju in katastrskega prepisa nepremičnin in stvarnih nepremičninskih
pravic.
Preglednica EH se mora izpolniti, če oseba, ki predloži prijavo dediščine in vlogo za prepis v zemljiškem
katastru, želi podati nadomestno izjavo dokazilne listine v zvezi s smrtjo pokojnika, statusom družine
pokojnika, dediči in volilojemniki, ki so v sorodstvenem razmerju s pokojnikom.
Preglednico lahko oseba, ki predloži prijavo, uporabi tudi, če želi zaprositi za različne oblike olajšav in
zmanjšanj, predvidene z zakonom, oziroma potrditi, da so neoverjene kopije dokumentov, priložene
prijavi, kopije izvirnikov.
Preglednica EI se izpolni v primeru, da so za prisotne nepremičnine ugotovljene neskladnosti med
osebnimi podatki imetnika ali pravicami, vpisanimi v zemljiški kataster, ter podatki ali pravicami, ki se
nanašajo na pokojnika. Preglednica se izpolni tudi v primeru vmesnih prenosov, ki niso potrjeni s pravnimi
listinami.
V preglednicah EL in EM se navedejo podatki o nepremičninah (ločeno za zemljišča in stavbe), ki se
nahajajo na ozemlju, kjer je v veljavi tabularni sistem.
Preglednice EN, EO, EP, EQ, ER zadevajo podjetja, delnice, obveznice, druge vrednostne papirje in
družbene deleže, ter zrakoplovi, ladje, plovila, rente, posojila in drugo blago, ki oblikuje zapuščinsko
maso.
Preglednica ES se uporabi za navedbo daril in drugih prostovoljnih prispevkov, ki jih je pokojnik namenil
v korist dedičev ali volilojemnikov.
KDO JE ZAVEZAN K PLAČILU
Dediči in osebe, pozvane k dedovanju, ki še niso sprejeli dediščine, a imajo v lasti sredstva iz dedne
mase, so solidarno odgovorni za dolgovane zneske (tiste, ki jih dolgujejo sami in volilojemniki).
Sodedič, ki je sprejel dediščino s pridržkom vzpostavitve inventarja je solidarno dolžan plačati do
višine vrednosti svojega podedovanega deleža.
Volilojemniki pa so dolžni plačati samo zneske, ki se nanašajo na njihovo volilo.
KATERE DAJATVE SE MORAJO PLAČATI
Če aktivno zapuščino predstavljajo zemljišča ali stavbe, je treba glede na nepremičnine in stvarne
nepremičninske pravice, določene v prijavi dediščine, plačati hipotekarni, katastrski davek, kolkovino,
hipotekarni davek in posebne davke za hipotekarne formalnosti; dajatve se izračunajo in plačajo v istem
roku, kot je predviden za predložitev prijave (plačilo s "samoobračunom") - preglednica EF.
Hipotekarni in katastrski davki so, z nekaterimi izjemami, sorazmerni z vrednostjo nepremičnine ali s
stvarno pravico za njo.
Davek na dediščino se obračuna v skladu s podatki, navedeni v prijavi dediščine, pri čemer se upoštevajo
tudi morebitne nadomestne prijave.
Plačilo davka na dediščino se mora opraviti v 60 dneh od dneva, ko je bilo vročeno obvestilo o plačilu.
Po poteku tega roka se poleg sankcij obračunajo tudi zamudne obresti.
Plačilo davka za prepis v zemljiškem katastru se mora opraviti ob predložitvi prijave o dedovanju, razen
v naslednjih primerih:
• nepremičnine na ozemljih, kjer je v veljavi sistem zemljiške knjige (Libro fondiario);
• prepisi za ležečo/upravljano dediščino (šifra funkcije 5 in 6);
• prepisi v celoti ali delno dodeljene dediščine v trust (šifra funkcije 9);
• prepisi v zvezi s "stvarnimi bremeni";
• če ne želite uporabiti avtomatskega prepisa (pripadajoče odkljukano okence na naslovni strani).
8
Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru
1. SNOPIČ
V teh primerih se mora vloga za prepis predložiti v klasični obliki (tiskana izdaja ali računalniški medij),
plačilo s tem povezanih davkov pa se mora opraviti ob vložitvi zahtevka, neposredno na uradih,
zadolženih za te postopke.
Načini plačila zgornjih samoobračunanih zneskov so naslednji:
1) Če prijavo predloži sam prijavitelj, se lahko plačilo izvede z direktno obremenitvijo njegovega tekočega
računa, odprtega pri eni izmed partnerskih bank Agencije za prihodke, ali na eni od enot italijanske
pošte Poste Italiane S.p.a.
2) Če se prijava predloži preko pooblaščenega javnega uslužbenca ali pooblaščenega posrednika, se
mora plačilo samoobračunanih dajatev izvesti s spletnim nakazilom, ki ga pripravi javni uslužbenec
ali posrednik, s svojega računa ali z računa prijavitelja, odprtega pri eni izmed partnerskih bank
Agencije za prihodke ali na eni od enot italijanske pošte Poste Italiane S.p.a.
3) Če se prijava vloži pri pristojnem območnem uradu Agencije za prihodke, se lahko plačilo opravi na
bančnem ali poštnem okencu ali pri plačilnem agentu, z uporabo obrazca F24 (na voljo je na poštah,
bankah, pri plačilnih agentih in na spletni strani Agencije za prihodke www.agenziaentrate.gov.it),
oziroma z neposredno obremenitvijo lastnega tekočega računa, odprtega pri eni izmed partnerskih
bank Agencije za prihodke ali na eni od enot italijanske pošte Poste Italiane S.p.a.
Opomba Davčne oznake, ki se morajo označiti na plačilne obrazcu F24, so na voljo na spletni strani
Agencije za prihodke www.agenziaentrate.gov.it.
KONVENCIJE ZA PREPREČEVANJE DVOJNEGA OBDAVČEVANJA
Če je v času začetka dedovanja pokojnik prebival v Italiji, se mora davek plačati v zvezi z vsem
premoženjem in pravicami, kjerkoli se nahajajo.
V izogib obdavčitve premoženja v več državah so se podpisali posebni sporazumi za preprečevanje
dvojnega obdavčevanja.
Če tak poseben sporazum ne obstaja, je mogoče izkoristiti davčne olajšave, ki ustrezajo davkom,
plačanim za isto dediščino, ter premoženju, obstoječem v tej državi. Do dobropisa ste upravičeni do
višine dolgovanega deleža davka na dediščino.
9
Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru
1. SNOPIČ
II. NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA
Vsako preglednico v prijavi, z izjemo preglednic EE, EF in EG, se mora oštevilčiti z zaporedno številko.
Če torej vrstice v vsaki razpredelnici zadostujejo za izčrpno izpolnitev, v polju zgoraj desno "Obr. št."
vpišite 001, v nasprotnem primeru, če vrstic ni dovolj in morate izpolniti dodatno preglednico, v polju
"Obr. št." po vrstnem redu vpišite številke 002 - 003 itd., odvisno od števila dodatnih razdelkov, ki jih
morate uporabiti.
V nekaterih preglednicah prijave je prisoten razdelek "Prenos", v katerem se morajo za vsako posamezno
stvar navesti deleži porazdelitve med osebe s pravico do dedovanja.
Navodila za izpolnjevanje tega razdelka so enaka za vse preglednice, v katerih je prisoten, zato
vsakokrat, ko te razdelek treba izpolniti, sledite navodilom v odstavku "Splošna merila za
izpolnjevanje razdelka Prenos" v preglednici EB.
Opomba Davčna številka pokojnika se navede na vsakem listu obrazca.
SPLOŠNI PODATKI
V tem delu obrazca je potrebno navesti nekatere informacije splošne narave o dedovanju.
VRSTA PRIJAVE
Okence "Prva prijava" se označi, če v zvezi z isto dediščino še ni bila vložena nobena predhodna prijava.
Če se bo s pošiljanjem novega obrazca po elektronski poti predložila nadomestna prijava, ki bo
nadomestila predhodno vloženo prijavo za isto dediščino, izpolnite ustrezno okence "nadomestna
prijava".
Predhodno poslano prijavo lahko spremenite tudi po preteku roka za vložitev prijave, če vam urad še ni
vročil obvestila o zaključku postopka in/ali popravku višjega davka, v vsakem primeru pa le do roka,
predvidenega za vročitev obvestila.
Koristno je poudariti, da se mora “nadomestna prijava” uporabiti tudi za spremembe ali dopolnitve
predhodne prijave, zaradi česar jo je torej treba predložiti, če:
• v zapuščinsko maso se mora vpisati drugo premoženje, ki ni bilo navedeno v glavni prijavi; prišlo je
do dogodka, ki spreminja prenos dediščine ali volila oziroma privede do uporabe višjih davkov (razen
primerov, v katerih po predložitvi prijave dediščine pride do vračila davkov, ter v primerih, predvidenih
za odtujitev kulturne dediščine - 4. točka, 13. člena enotnega besedila o dedovanju TUS).
V primeru, da je v skladu s 7. točko, 28. člena enotnega besedila o dedovanju - TUS davčni zavezanec
oproščen predložitve prijave, ker aktivna zapuščina ni vključevala nepremičnin in je bila njena vrednost
manjša ali enaka 100.000 evrov, je predložitev prijave obvezna, če vračilo davkov presega ta prag
oprostitve. V tem primeru rok za predložitev začne teči od datuma obvestila o vračilu.
• je prišlo do potrebe po spremembah osebnih podatkov dedičev, podatkov o nepremičninah, o njihovi
vrednosti in/ali o višini deležev.
Opomba Nadomestna prijava v celoti nadomesti predhodno predloženo napoved, zato morajo biti
izpolnjene tudi preglednice, ki se niso spremenile.
To prijavo lahko po elektronski poti vloži samo prijavitelj, ki je predložil predhodno prijavo, ki jo namerava
spremeniti.
Volilojemniku je dana možnost, da pošlje neposredno od doma prijavo v elektronski obliki v zvezi s
predmetom njegovega volila; ta bo predstavljala "prvo prijavo", zato ne bo nadomestila tiste, ki jo je
morebiti vložila predhodno druga oseba.
Če pa želi za isto dediščino vložiti prijavo oseba, ki ima pravico do vložitve in se razlikuje od prijavitelja
ali volilojemnika, se bo morala za postopek obrniti na območni urad, ki je pristojen za obdelavo prijave.
Tudi v tem primeru prijava ne bo nadomestila predhodno vložene prijave, zato bo predstavljala dodatno
prijavo, ki bo dopolnila prejšnjo, in na katero se bodo obračunal dolgovani davek.
V okencu "nadomestna prijava" se mora navesti ena od naslednjih šifer:
‘1’ če gre za prijavo, ki zaradi učinka sprememb prejšnje prijave, povzroči nov prepis potrdila o
dedovanju in nov prenos (na primer sprememba podatkov enega ali več upravičencev, katastrskih
podatkov, vrednosti nepremičnine);
‘2’ če gre za prijavo, ki zaradi učinka sprememb prejšnje prijave, ne povzroči novega prepisa potrdila
10
Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru
1. SNOPIČ
o dedovanju in novega prenosa. Če je na primer potrebno vnesti spremembe ali dopolnitve, ki ne
zadevajo nepremičnin, kot na primer navedba tekočega računa.
‘3’ če gre za prijavo, s katero želite izključno dopolniti ali spremeniti priloge, vložene s predhodno
prijavo (tudi v primerih, ko je treba urediti prijavo zaradi opozorila o poravnavi s strani urada,
pristojnega za obdelavo prijave).
V tem primeru se mora izpolniti in predložiti nova prijava, ki vsebuje samo naslovno stran,
preglednico EE in preglednico EG, s katero se priloži dokumentacija za dopolnitev ali spremembe
prejšnje prijave.
Opomba V vseh treh primerih se morajo navesti evidenčni podatki o vpisu v register prve prijave
dediščine (leto, obseg in številka).
Prenos dediščine
Deduje se lahko po zakonu ali po oporoki.
Do dedovanja na podlagi zakona pride samo, če umrli ni naredil veljavne oporoke ali če je oporoko
naredil, vendar z njo ni razdelil celotnega premoženja.
Zato se, v odsotnosti ene ali več oporok pokojnika, označi okence ‘po zakonu’.
V prisotnosti dediščine, namenjene delno po oporoki in delno po zakonu, se morata označiti obe okenci.
V prisotnosti ene ali več oporok pokojnika, ki razpolagajo s celotnim premoženjem, označite samo okence
'z oporoko'.
Opomba Pri oporočnem dedovanju se davek uporabi glede na razpolaganja v oporoki, tudi če se
izpodbijajo pred sodišči, kot tudi na podlagi sporazumov, namenjenih izpolnitvi zakonitih pravic dedičev,
ki izhajajo iz javne ali overjene zasebne listine.
Izredni dogodki
To okence morajo označiti osebe, ki so dolžne predložiti prijavo in nameravajo izkoristiti davčne
ugodnosti, predvidene s posebnimi zakonskimi uredbami, izdanimi zaradi naravnih nesreč ali drugih
izrednih dogodkov.
Leto/Obseg/Številka prve prijave
Ta okenca se izpolnijo samo, če so prisotne nadomestne prijave (šifre 1, 2 ali 3 v okencu 'nadomestna
prijava'). V tem primeru navedite leto, obseg in številko predhodne prijave dediščine, ki jo nameravate
nadomestiti.
UPRAVIČENCI
V tem razdelku se navede skupno število dedičev in volilojemnikov, prisotnih v ‘PREGLEDNICI EA’.
Poleg tega se označi pripadajoče okence, če se je dediščina sprejela s pridržkom vzpostavitve inventarja.
Sodedič, ki je sprejel dediščino s pridržkom vzpostavitve inventarja je solidarno dolžan plačati davek na
dediščino do višine vrednosti svojega podedovanega deleža.
PODATKI O POKOJNIKU
V tem delu se navedejo osebni podatki, datum smrti in zakonski stan pokojnika. Dedovanje se začne v
trenutku smrti.
Polje 'datum smrti' se mora uporabiti tudi za navedbo datuma odsotnosti ali domnevne smrti, potrjene z
ustrezno sodno razsodbo.
Opomba Če je pokojnik rojen v tujini, se mora navesti tuja država rojstva in kratica "EE" v polju,
namenjenem Pokrajini.
Prebivališče v tujini
Označite okence v primeru, da pokojnik nikoli ni prebival v Italiji ali kraj njegovega bivališča ni znan. V
primeru, da je pokojnik prebival delno v Italiji in delno v tujini, tega okenca torej ne smete označiti.
Če pokojnik s prebivališčem v tujini ni nikoli prebival v Italiji, šteje za pristojni urad Območni urad v Rimu 6
EUR - Torrino, Via Canton, 20 - 00144 Rim, pokrajinske uprave II v Rimu.
11
Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru
1. SNOPIČ
Če je pokojnik prebival v Italiji pred prebivanjem v tujini, je pristojni urad tisti, v katerega pristojnosti se
nahaja zadnje znano prebivališče v Italiji.
Če je pokojnik prebival v tujini, se davek nanaša samo na stvari in pravice, prenesene in obstoječe na
ozemlju Italije v trenutku začetka dedovanja; stvari in pravice, ki obstajajo v tujini, se torej ne navedejo.
Zakonski stan
V to okence navedite naslednje šifre:
1 – Samski/samska
2 – Poročen-a v režimu premoženjske skupnosti
3 – Poročen-a v režimu ločenega premoženja
4 – Vdovec/a
5 - Ločen/a
6 - Razvezan/a - Razveza civilne zveze
7 - Partner v civilni zvezi
OPOROKA
V prisotnosti oporoke se mora izpolniti ta del, z navedbo podatkov, zabeleženih na kopiji zapisnika javne
objave lastnoročne oporoke ali tajne oporoke ali zahteve za vpis v register/začetek veljavnosti javne oporoke.
V teh primerih navedite javnega uslužbenca, datum javne objave in evidenčne podatke listine (urad, serija,
številka, podštevilka in datum vpisa v register). Oporoko je potrebno priložiti prijavi dediščine z uporabo temu
namenjene vrstice v Preglednici EG. V primeru večjega števila oporok se morajo v tem delu navesti podatki
prve oporoke, medtem ko se podatki o drugih oporokah navedejo v temu namenjenih vrsticah preglednice
EH; v primeru hkratnega obstoja italijanske in tuje oporoke se morajo v tej vrstici navesti podatki o italijanski
oporoki.
Tuja oporoka
V prisotnosti vsaj ene oporoke, sestavljene v tujini, se mora označiti to okence.
Opozarjamo, da se morajo listine in dokumenti, ki jih izdajo tuji organi, legalizirati pri diplomatskokonzularnem predstavništvu republike Italije v tujini. Te listine in dokumenti, razen tistih, ki so sestavljeni
na večjezičnih obrazcih, predvidenih z mednarodnimi sporazumi, morajo biti prevedeni v italijanski jezik.
Prevod mora biti opremljen s pečatom "za overjen prevod". V državah, kjer obstaja pravna funkcija
sodnega tolmača, lahko skladnost z izvirnikom potrdi sam prevajalec, katerega podpis nato legalizira
konzularni urad.
V državah, ki so podpisale Haaško konvencijo z dne 5. oktobra 1961 o odpravi legalizacije tujih javnih
listin, postopek legalizacije listin in dokumentov, ki so jih izdali tuji organi, nadomesti z drugo formalnostjo:
z navedbo "apostila" ("apostille" ).
Za tujo oporoko, sestavljeno v obliki mednarodne oporoke, predvidene z Washingtonsko konvencijo z
dne 26. oktobra 1973, ni potrebna legalizacija ali apostille (Zakon št. 387 z dne 29. novembra 1990),
temveč le italijanski prevod.
Tuja oporoka in njen prevod v italijanski jezik, ki jo sestavi sodni tolmač in overi z zaprisego (4. točka,
30. člena enotnega besedila o dedovanju - TUS ter 5. in 6. točka, 11. člena TUR) se morata priložiti
prijavi z uporabo temu namenjene vrstice v preglednici EG. Oporoke, vložene v pisarnah na državnem
ozemlju (npr. pokrajina Bolzano), kjer zakon dovoljuje uporabo določenega tujega jezika pri pripravi listin
(5. in 6. točka 11. člena O.P.R. št. 131 z dne 26. aprila 1986, ne potrebujejo prevoda.
REZERVIRANO ZA VLAGATELJA OBRAZCA
Ta del je rezerviran za tistega, ki vlaga prijavo dediščine (dedič, pozvan k dedovanju, volilojemnik, skrbnik,
zastopnik, trustee itd.).
Opomba SČe je oseba, ki vlaga prijavo, rojena v tujini, se mora navesti tuja država rojstva in kratica
"EE" v polju, namenjenem Pokrajini.
Če oseba, ki vloži prijavo, to stori v imenu in na račun druge osebe (na primer: družba, ustanova,
mladoletna oseba, oseba s prepovedjo upravljanja itd.), se navede davčna številka in osebni podatki
zakonitega zastopnika, pri čemer bodite pozorni, da v ustrezno polje navedete davčno številko zastopane
osebe.
12
Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru
1. SNOPIČ
Oznaka funkcije določa vlogo osebe, ki vlaga prijavo, kot je prikazano v naslednji razpredelnici:
ŠIFRE FUNKCIJE
VLOGA OSEBE, KI VLOŽI PRIJAVO
1
Dedič, pozvan k dedovanju
3
Zakoniti zastopnik volilojemnika, skrbnik volilojemnika
2
4
5
6
7
8
9
Volilojemnik
Zakoniti zastopnik, skrbnik
Skrbnik speče dediščine
Upravitelj dediščine
Oporočni izvršitelj
Začasni prevzemnik premoženja odsotne osebe
Trustee (oseba, ki upravlja stvari in pravice, dodeljene v trust) ali njegov zastopnik
Polje “Zapadlost roka predložitve” se izpolni izključno v primerih, ko začne rok za predložitev prijave
teči od dneva, ki ne sovpada z datumom smrti.
Za seznam različnih možnosti si oglejte poglavje - SPLOŠNA NAVODILA - ‘NAČINI IN ROKI ZA
PREDLOŽITEV’
REZERVIRANO ZA OSEBE S PREBIVALIŠČEM V TUJINI
Če oseba, ki vloži prijavo, prebiva v tujini, mora navesti tujo državo stalnega bivališča, oznako tuje države,
kraj bivanja ali okraj v tuji državi, kraj in celotni naslov stalnega bivališča (na primer, če so tuja država
Združene države Amerike, je lahko Kalifornija ena od zveznih držav, San Francisco pa kraj bivanja).
Preglednica s seznamom šifer tujih držav je razvidna v prilogi obrazca Unico Fizične osebe - Zvežčič 1.
PODPIS OBRAZCA
Tiskani izvod prijave podpiše prijavitelj.
V tem razdelku se navedejo tudi Izpolnjene preglednice
POSEBNI PRIMERI
Ta del omogoča tudi opredelitev posebnih situacij ali primerov, ki se razlikujejo od 'izrednih dogodkov'.
Kdor predloži prijavo, se lahko odloči, da ne bo nadaljeval z avtomatskim katastrskim prepisom (na
primer, če se mora tak prepis opraviti zelo nujno - v takem primeru je smiselno pospešiti postopek prepisa
tako, da se vloži zahteva na tradicionalen način). V tem primeru se mora označiti ustrezno okence in
podpisati pripadajočo preglednico. Poleg tega se mora okence označiti, če gre za nepremičnine, zajete
v primere ležeče zapuščine/zapuščine v upravljanju (šifra funkcije 5 in 6) ter sklada (šifra funkcije 9), v
katerih postopka avtomatskega prepisa ni mogoče izvesti.
Opozarjamo, da ta obrazec ne omogoča samodejne izvedbe katastrskega prepisa tudi za vse
nepremičnine, obremenjene s "stvarnimi bremeni" ter za nepremičnine, ki se nahajajo na ozemljih, kjer
je v veljavi sistem Zemljiške knjige (Sistema Tavolare); v teh primerih se postopek prepisa še naprej
izvaja v pristojnih uradih Agencije za prihodke (pokrajinski-območni uradi) in Avtonomnih pokrajin Trento
in Bolzano.
V vseh primerih, ko avtomatski prepis ni mogoč, se vloga za prepis vloži v pristojnem uradu ali pošlje s
priporočeno pošiljko ali certificirano pošto PEC, s priloženim drugim elektronskim potrdilom, ki se izda
po vložitvi prijave dediščine, ter kopijo veljavnega osebnega dokumenta prijavitelja.
Rok za predložitev vloge za prepis v zemljiškem katastru je do 30 dni od datuma vpisa v register prijave
dediščine, navedenega na drugem potrdilu, ne da bi morali priložiti kopijo vložene prijave dediščine.
Nepredložitev prijave dediščine privede do uporabe kazni, predvidene z 12. členom O.P.R. 650/72.
OBVEZA ZA ELEKTRONSKO POŠILJANJE
Ta preglednica se izpolni in podpiše samo, če bo prijavo predložil pooblaščeni posrednik, ki mora vanjo
vnesti svojo davčno številko in datum (dan, mesec in leto) prevzema obveze za predložitev prijave.
13
Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru
1. SNOPIČ
Poleg tega se mora v polju "Obveza za elektronsko predložitev prijave" navesti:
• šifra 1 če je prijavo pripravil prijavitelj podpisnik;
• šifra 2 če je prijavo pripravil posrednik, ki jo bo tudi predložil.
PREGLEDNICA EA - Dediči, volilojemniki in druge osebe
V tej preglednici se navedejo podatki dedičev (oziroma oseb, pozvanih k dedovanju), volilojemnikov in
drugih v nadaljevanju naštetih oseb (“Vrsta osebe”), četudi se odrečejo dediščini.
V tej preglednici se navede davčna številka upravičenca (fizična ali pravna oseba).
Če gre za trust (vrsta osebe ‘5’), navedite davčno številko upravičenca trusta - trustee. V primeru
trusta z več upravičenci izpolnite toliko vrstic, kolikor je končnih upravičencev.
Opomba V nekaterih primerih (npr. v primeru ležeče dediščine ali namembnih skladov) se lahko zgodi,
da upravičencev ni mogoče določiti ali jih vsaj ni mogoče določiti enostavno (oporoka v korist nerojenega
spočetega ali nespočetega otroka v času začetka dedovanja); v prisotnosti šifer vloge "5" ali "6" v
preglednici EA se mora navesti davčna številka "skrbništva".
Za upravitelje zapuščine se uporabijo enaka pravila, kot so predvidena za skrbnike ležeče zapuščine
(644. člen civ. zak.). Če se po predložitvi prijave najdejo upravičenci, mora skrbnik/upravitelj zapuščine
predložiti nadomestno prijavo, v kateri v preglednici EA navede te osebe, kar bo omogočilo "določitev"
morebitnih prepisov v zvezi s slednjimi.
Vrsta osebe
V tem polju navedite:
• šifra ‘1’ v primeru Dediča.
Šifra 1 se mora navesti tudi za zakonca, ki mu pripada pravica do stanovanja (volilojemnik po zakonu)
in v primerih, ko je upravičenec dedič z "zastopanjem". Pravna ureditev zastopanja omogoča
potomcem (biološkim ali zakonitim), da vstopijo v dedni red namesto svojih prednikov, če slednji ne
želijo ali ne morejo sprejeti dediščine. V primeru, da je dedič tudi prejemnik volila, se morata izpolniti
dve vrstici, pri čemer se isti osebi dodeli sklicna šifra (v eni vrstici šifra 1 kot dedič, v drugi pa šifra 2
kot volilojemnik). V vsakem primeru je merodajen 588. člen civ. zak., kar zadeva splošne in posebne
določbe;
• šifra ‘2’ v primeru volilojemnika.
Šifra 2 se mora navesti tudi v primerih, da gre za volilojemnika z "zastopanjem". Pravna ureditev
zastopanja omogoča potomcem (biološkim ali zakonitim), da vstopijo v dedni red namesto svojih
prednikov, če slednji ne želijo ali ne morejo sprejeti volila;
• šifra ‘3’ v primeru osebe, Pozvane k dedovanju – če oseba še ni sprejela dediščine;
• šifra ‘4’ v primeru preživelega zakonca/partnerja v civilni zvezi, ki se je odpovedal dediščini - če
se je preživeli zakonec odpovedal dediščini, ni se pa odpovedal zakonitemu volilu, predvidenem s
540. členom civilnega zakonika. V tem primeru obdrži pravico do stanovanja v nepremičnini,
namenjeni prebivanju družine;
• šifra ‘5’ v primeru Trusta. V primeru trusta z več upravičenci izpolnite toliko vrstic, kolikor je končnih
upravičencev.
• šifra ‘6’ – Drugo.
Opomba : Izraz "Zakonec" je enakovreden izrazu "Partner v civilni zvezi".
Odpoved
Označite okence, če se oseba, ki ima pravico do dedovanja in je navedena v pripadajoči vrstici, odreka
dedovanju.
Sorodstveno razmerje
Sorodniki v ravni dedni liniji so vse osebe, od katerih ena izhaja iz druge, na primer oče in otroci, stari
oče in vnuki. Sorodniki v stranski dedni liniji so osebe, imajo sicer skupnega prednika, vendar ne izhajajo
ena iz druge, na primer bratje in sestre, stric in nečak. Med sorojenci je treba razlikovati med brati in
sestrami, ki si delijo oba starša, ter polbrati in polsestrami, ki imajo skupnega samo enega od staršev.
V tem polju se navede stopnja sorodstvenega razmerja med osebo, kateri je namenjena dediščina, in
14
Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru
1. SNOPIČ
pokojnikom, tudi v primeru, ko upravičenec vstopi v dedovanje po zastopanju (v takem primeru navedite
sorodstveno razmerje med pokojnikom in upravičencem, ki je vstopil v dedovanje po zastopanju).
Seznam šifer je na voljo v razpredelnici v Prilogi 1: "SORODSTVENO RAZMERJE"
Opozarjamo, da ločenemu zakoncu pripadajo iste dedne pravice kot neločenemu zakoncu, razen če gre
za sodno ločitev s krivdnim razlogom.
V primeru ločitve brez krivdnega razloga, kot na primer sporazumne ločitve, ostanejo omenjene pravice
nespremenjene tudi kar zadeva pravico do zakonitega dedovanja. Pravice do dedovanja prenehajo z
razvezo.
Če pri zakonitem dedovanju pokojnik nima sorodnikov do šestega dednega reda ali drugih dedičev, se
zapuščina nameni državi
Opomba Če je v okencu "Vrsta osebe" navedena šifra "5" (Trust), je potrebno navesti sorodstveno
razmerje med pokojnikom (oporočiteljem) in prejemnikom sredstev, prenesenih v upravljanje. Če
upravičenec ni v sorodstvenem razmerju s pokojnikom, ali ni opredeljen oziroma ga ni mogoče opredeliti
(namenski sklad), navedite šifro "35 - Neznan/a".
Invalidna oseba
Označite okence, če ima oseba hudo invalidnost, priznano v skladu s 3. točka, 3. člena zakona št.
104/1992.
Stopnja invalidnosti mora biti potrjena z zapisnikom komisije za preverjanje invalidnosti, ki jo določa 4.
člen zakona št. 104/1992. V tem primeru mora davčni zavezanec predložiti nadomestno izjavo dokazilne
listine tako, da izpolni ustrezno vrstico v Preglednici EH, pri čemer mora paziti, da pravilno navede vse
podatke z zapisnika.
Priimek in ime ali Naziv/Firma
Priimek se navede brez kakršnegakoli naslova (študijski, častni itd.); za žensko se navede dekliški
priimek. Celotno ime se navede brez okrajšav.
Če je upravičenec rojen v tujini, se mora navesti tuja država rojstva in kratica "EE" v polju, namenjenem
Pokrajini.
PREBIVALIŠČE V TUJINI
Ta razdelek je namenjen upravičencem, ki prebivajo v tujini.
Kdor prebiva v tujini, mora navesti oznako tuje države, tujo državo stalnega bivališča, zvezno državo,
pokrajino ali okraj znotraj tuje države stalnega bivališča, kraj bivanja ali okraj v tuji državi, kraj in celotni
naslov stalnega bivališča (na primer, če so tuja država Združene države Amerike, je lahko Kalifornija
ena od zveznih držav, San Francisco pa kraj bivanja).
Preglednica s seznamom šifer tujih držav je razvidna v prilogi obrazca Unico Fizične osebe - Zvežčič 1
Če želite biti obveščeni o listinah in oklicih v kraju, ki se razlikuje od naslova bivališča v tujini, morate
navesti izbrani naslov v Italiji, na katerega boste prejemali te listine tako, da skladno s predvidenimi
načini izpolnjevanja in pošiljanja, izpolnite poseben obrazec, ki je na voljo na spletni strani Agencije za
prihodke (npr. izbira domicila za vročanje listin).
DEDOVANJE PO ZASTOPANJU
Ta razdelek se izpolni le, če potomec (zastopnik) vstopi v dedovanje namesto svojega prednika
(zastopanega), ki ne želi (z odpovedjo) ali ne more (na primer, ker prej umre) sprejeti dediščine ali volila.
V takem primeru se za namene pravilnega prenosa dediščine, določitve davčne osnove, uporabljene
davčne stopnje in za potrebe priznanja morebitne odbitne stopnje sklicuje na razmerje med pokojnikom
in zastopnikom.
Po zastopanju dedujejo:
• v ravni dedni liniji, potomci in otroci zapustnika;
• v stranski dedni liniji, potomci bratov in sester zapustnika.
Če ima na primer pokojnik dva otroka, ki sta se odpovedala dediščini:
• 1. otrok ima tri otroke;
15
Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru
1. SNOPIČ
• 2. otrok ima enega otroka;
• vrednost podedovane nepremičnine je 60.000 €.
Za izračun prenesenih deležev, ki pripadajo vsakemu od štirih vnukov, ki vstopijo v dedovanje po
zastopanju staršev, je potrebno vrednost podedovane nepremičnine razdeliti na polovico, nato pa vsako
polovico razdeliti še na ustrezno število upravičencev.
Postopek v zgornjem primeru bo torej naslednji:
1) 60.000 €/2 = 30.000 €;
2) 30.000 €/3 (vnuki po 1. otroku) = 10.000 € prenesen delež na vsakega od treh vnukov;
3) 30.000 €/1 (vnuk po 2. otroku) = 30.000 € prenesen delež na edinega vnuka.
Opomba Medtem ko zakonito dedovanje ne poteka med sorodniki izven šestega dednega reda, pa
dedovanje po zastopanju ni omejeno.
Sorodstveno razmerje
Navedite stopnjo sorodstvenega razmerja med zastopanim in pokojnikom.
Seznam šifer je na voljo v razpredelnici v Prilogi 1: "SORODSTVENO RAZMERJE".
DELEŽ, NAMENJEN SKLADU
Ta razdelek se izpolni samo, če je pokojnik v oporoki namenil celotno premoženje ali del svojega
premoženja v sklad oz. trust. Navedite davčno številko sklada in davčno številko končnega prejemnika,
če je na voljo.
PREGLEDNICA EB - Aktivna zapuščina v zemljiškem katastru
V tej preglednici se prijavijo nepremičnine, vpisane v zemljiški kataster, vključene v aktivno zapuščino,
ter stavbe v fazi gradnje, če še niso vpisani v kataster urbane pozidave (glej razpredelnico 'OZNAKE
VRSTE - ZEMLJIŠČA' v Prilogi 3 teh navodil).
Predmet dedovanja niso pravice, ki ugasnejo s smrtjo pokojnika, ter predhodno nastale služnostne
pravice za stvari, ki predstavljajo del aktivne zapuščine.
Podatki za nepremičnine se morajo navesti v prijavo dediščine skupaj s podatki v zemljiškem katastru.
Ti podatki so razvidni iz izpiska iz zemljiškega katastra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev od datuma
predložitve prijave.
Vendar je v nekaterih primerih, kot je sprememba občine (na primer zaradi ukinitve ali združitve z drugo
občino), v kateri se nahaja nepremičnina, potrebno pridobiti posodobljen katastrski izpis, ki vsebuje
podatke o novonastali upravni občini.
Če se bodo v katastrskih podatkih odkrile nedoslednosti, se bo prijava zavrnila.
Iz pregleda katastrskega izpiska je lahko razvidno, da je ena sama zemljiška parcela dodatno
"razparcelirana" glede na raznolikost posevkov na njej, zato lahko z eno številko katastrske parcele
sovpada več "porcij", od katerih ima vsaka svoje prihodke in površino; v teh primerih se mora v eni sami
vrstici navesti enotno zemljišče, nato pa združeni podatki zanj, kot bo podrobneje prikazano v
nadaljevanju.
Upravna občina
V tem razdelku se navede trenutni naziv upravne občine, v kateri se nahaja predmet deodvanja, četudi
ne ustreza tistemu, ki je naveden v izpisku iz zemljiškega katastra (na primer, ko so se spremenile
meje ali so bile ustanovljene nove občine), v trenutku predložitve prijave. Za upravno občino šteje občina,
ki je pristojna za upravne dejavnosti (matični urad, tehnični oddelek), konkretno občina, pri kateri se
plačujejo vsi lokalni davki, ki se nanašajo na predmet dedovanja (npr. IMU, TASI, TARI itd.).
Oznaka občine
Navedite katastrsko oznako občine, v kateri se fizično nahaja zemljišče.
Oznaka občine je lahko odvisno od primera štiri- ali petmestna, kot je navedeno na izpisku iz
zemljiškega katastra, in se nanaša na predmet dedovanja (na primer A345 za mestno občino Aquila;
A345F za četrt Preturo v Aquili). Na splošno upravna občina sovpada s katastrsko občino.
16
1. SNOPIČ
Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru
V omejenem številu primerov, ko so spremembe okraja zaradi spremenjenih meja ali ustanovitve novih
občin še v teku, upravna občina in katastrska občina ne sovpadata.
V teh primerih se morajo navesti:
• naziv/ime upravne občine;
• oznaka katastrske občine, razvidna v izpisku, tudi če ustreza drugačnemu nazivu.
Na primer:
Če dedovanje stvari zadeva zemljišče, ki se fizično nahaja v občini San Cesareo (Rim), vendar v času
predložitve prijave spremembe okraja še niso zaključene, zaradi česar je katastrska občina še vedno
Zagarolo, se mora v preglednici EB prijave navesti:
• kot upravna občina (2. polje 2) San Cesareo;
• kot oznaka občine (3. polje) oznaka M141, ki sovpada s katastrsko občino (Zagarolo).
Posodobljen seznam upravnih in katastrskih občin je na voljo na spletni strani Agencije za prihodke.
Ulica ali kraj
Navede se ulica ali kraj, kjer se nahaja stvar.
Za zazidljiva zemljišča navedite številko zemljišča, če jo je mogoče razbrati v občinski urbanistični
dokumentaciji.
Parcela in Podštevilka
Prepišite številko parcele in dela parcele, kot sta navedeni v izpisku iz zemljiškega katastra.
Vrsta
Navedite oznako vrste stvari, ki je predmet dedovanja.
Seznam oznak najdete v razpredelnici 'OZNAKE VRSTE - ZEMLJIŠČA', navedeni v Prilogi 3 teh navodil.
Za nepremičnine brez neodvisnega dohodka, katerih katastrska ureditev ni potrebna in niso vpisani v
zemljiški kataster (npr. stavbe v gradnji), navedite identifikacijske katastrske podatke za zemljišče, na
katerem stojijo, v to okence pa vpišite črko, ki ustreza predmetni nepremičnini prijave (v našem primeru
je to črka "C").
Površina
Navedite velikost zemljišča v hektarih, arih in kvadratnih metrih.
V primeru “razparcelirane” zemljiške parcele (glede na različne posevke na njej), kot v naslednjem
primeru:
List
Parcela
16
157
Del
Kakovost
Razred
AA
OBDELOVALNA
4
AB
PAŠNIK Z DREVESI
U
ha
2
Površina (m²)
Dohodek
ari
ca
dominikalni
08
41
26,91 EUR
30
94
17,58 EUR
kmetijski
3,99 EUR
5,38 EUR
se morajo sešteti površine različnih delov parcele, skupno vrednost pa vnesti v ustrezno polje. Podobno
se morajo sešteti katastrski dohodki in vnesti skupno vrednost v temu namenjeno polje.
Dominikalni dohodek
Vnesite dominikalni dohodek, naveden v izpisku iz zemljiškega katastra. Če je parcela razdeljena na
več delov in se vsak od njih obdeluje z drugim posevkom, se v polju navede seštevek posameznih
katastrskih dohodkov.
Posest pokojnika
Navedite delež nepremičnine, ki se nanaša na pravico, s katero je razpolagal pokojnik, izražen v obliki
ulomka (na primer 1/10). Če ta delež ustreza celoti, bo razmerje enako ena (na primer 1/1; 100/100;
1000/1000).
17
Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru
1. SNOPIČ
Oznaka pravice
Pravica, s katero je razpolagal pokojnik, običajno sovpada s pravico, navedeno v izpisku iz zemljiškega
katastra. Ustrezno oznako poiščite v Prilogi 4 teh navodil ‘OZNAKA PRAVICE’, kjer je prikazana
razpredelnica oznak za uporabo.
Premoženje podjetja
To okence označite v primeru nepremičnin na ime pokojnika, ki predstavljajo premoženje podjetja (kot v
primeru samostojnega podjetnika, v zvezi s katerimi se mora izpolniti tudi preglednica EN z navedbo
celotne vrednosti).
Oznaka tuje države/Tuja država/Zvezna država, Pokrajina ali Okraj/Kraj/Naslov
Za nepremičnine v tujini navedite oznako tuje države, tujo državo, zvezno državo, pokrajino ali okraj
znotraj tuje države, kraj ali okraj v tuji državi, kraj in celotni naslov, na katerem se nahaja nepremičnina
(na primer, če so tuja država Združene države Amerike, je lahko Kalifornija ena od zveznih držav, San
Francisco pa kraj bivanja). Preglednica s seznamom šifer tujih držav je razvidna v prilogi obrazca Unico
Fizične osebe - Zvežčič 1
Poleg tega se mora navesti oznaka pokrajine "EE", podatki, ki se nanašajo na posest pokojnika, oznaka
pravice pokojnika, vrednost nepremičnine in morebitni že plačani davek v tujini (pri izpolnjevanju
ustreznega polja sledite navodilom v nadaljevanju).
Vrsta zemljišča
V tem okencu navedite:
• šifra 1 , če je zemljišče zazidljivo;
• šifra 2 , če je zemljišče delno zazidljivo;
• šifra 3 , če zemljišče ni zazidljivo.
Vrednost
Navedite davčno osnovo, zaokroženo na evre, izračunano v skladu z pravili, ki so na kratko predstavljena
v nadaljevanju, s sklicem na oznako pravice in na delež v lasti pokojnika.
VRSTA PRAVICE NA NEPREMIČNINAH
KAKO SE DOLOČI DAVČNA OSNOVA
Polno lastništvo
Tržna vrednost v običajnih trgovskih izmenjavah na dan začetka dedovanja
Obremenjenost nepremičnine s stvarnimi
pravicami do uporabe
Razlika med vrednostjo polnega lastništva in vrednostjo pravice, s katero je
nepremičnina obremenjena
Užitek, uporaba in bivanje
Dedni zakup (emfitevza)
Odobritelj
Vrednost, izračunana tako, da se pomnoži vrednost polnega lastništva,
zakonska obrestna mera in količnik, določen v razpredelnici, priloženi pravilniku
Tur (OPR 131/1986)
Dvajsetkratnik letne najemnine ali, če je višji, razlika med vrednostjo polnega lastništva in zneska, dolgovanega v primeru zakupa s strani dednega zakupnika
Znesek za zakup s strani dednega zakupnika
Na primer:
Leto nastanka dedovanja: 2015
Predmet dedovanja: zemljišče
Vrsta pravice, s katero je razpolagal pokojnik: Golo lastništvo (Premoženje, obremenjeno z užitkom)
Delež posesti pokojnika: 50%
Starost užitkarja: 65
Količnik za določitev pravic do užitka glede na starost užitkarja (razpredelnica v prilogi k pravilniku Tur):
100
Zakonska obrestna mera za leto 2015 (v povezavi z razpredelnico količnikov): 0,5%
Upravičenec: EA1
Pravice, ki se prenašajo z dedovanjem: EA1 Gola lastnina
Katastrski dohodek: 2.000 €
18
Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru
1. SNOPIČ
Tržna vrednost v običajnih trgovskih izmenjavah zemljišča na dan začetka dedovanja: 200.000 €
Za določitev vrednosti zemljišča, zapadlega v dedovanje, se mora opraviti naslednji izračun:
Vrednost polnega lastništva (tržna vrednost nepremičnine) x delež posesti pokojnika – vrednost pravice,
s katero je obremenjeno polno lastništvo (tržna vrednost nepremičnine x delež posesti pokojnika x
zakonska obrestna mera x količnik iz tabele, priložene pravilniku TUR) = (200.000x 50/100) –
(200.000 € x 50/100 x 0,5/100 x 100)= 100.000 € - 50.000 € = 50.000 €
Znesek, ki se navede v polje 'vrednost', in se nanaša na zemljišče, ki je predmet dedovanja, je torej
50.000(vrednost gole lastnine, prenesene v zapuščino).
Neskladnost podatkov o imetniku
Označite okence, če podatki o osebi, ki je lastnik zemljišča, niso skladni s podatki v zemljiškem katastru
in podatki o pokojniku, ali če obstajajo pravice in deleži, ki se ne ujemajo s tistimi, vpisanimi v kataster.
V tem primeru se izpolni Preglednica EI, kamor navedete razlog te neskladnosti in podatke o predhodnih
listinah ali dedovanjih, ki upravičijo katastrski vpis in pravice v imenu pokojnika.
Prenosi brez pravnih listin
Označite to okence, če obstajajo vmesni koraki, ki niso potrjeni s pravnimi listinami.
V teh primerih se izpolni Preglednica EI, kjer se navedejo vmesni prenosi, ki niso potrjeni s pravnimi
listinami. V teh primerih se prepisi opravijo z zadržkom, o njih pa se pred in po registraciji vloge za prepis
obvestijo osebe, na katerih ime so v zemljiškem katastru vpisane nepremičnine.
Davek, plačan v tujini
Razen v primerih, ko se uporabijo mednarodni sporazumi in pogodbe na področju preprečevanja
dvojnega obdavčevanja, če je bil za stvar, navedeno v vrstici, davek poravnan v tujini, navedite ustrezni
znesek v evrih, v sorazmerju s prenesenim deležem. V tem primeru se mora potrdilo o poravnanem
davku v tujini priložiti prijavi dediščine z uporabo vrstice 'potrdilo o davku, plačanem v tujini', v Preglednici
EG.
SPLOŠNA MERILA ZA IZPOLNJEVANJE RAZDELKA PRENOS
Navodila za izpolnjevanje razdelka 'Prenos' v tem odstavku so skupna vsem preglednicam prijave, v
katerih je prisotna ta postavka, zato jim sledite vsakokrat, ko je treba izpolniti ta razdelek.
Prenos
V tem razdelku se morajo za vsako posamezno stvar navesti deleži porazdelitve med osebe s pravico
do dedovanja. Ne navajajte podatkov o upravičencu, ki se je odpovedal dedovanju, čeprav je ta naveden
v preglednici EA.
Vrstica št. - Obr. št.
Navedite številko vrstice in zaporedno številko obrazca PREGLEDNICA EA, v kateri je naveden
upravičenec, kateremu je namenjen delež.
Na primer: v primeru dveh upravičencev (navedenih v vrstici EA1 in EA2 obrazca št. 1), se morata
stolpca "Vrstica tš." in "Obr. št." ovrednotiti s številko 1/1 za označitev osebe, navedene v vrstici EA1, in
številko 2/1 za označitev osebe, navedene v vrstici EA2.
Če je umrla oseba v svoji oporoki odredila dodelitev celotnega ali določenega dela premoženja v sklad,
se prenos opravi samo za osebo, ki upravlja s skladom (trustee), medtem ko je za uporabo stopenj in
odbitnih zneskov merodajno sorodstveno razmerje med pokojnikom in upravičencem.
Delež prenosa
Navedite delež prenosa, izražen z ulomkom. Če delež lastništva ustreza celoti, bo razmerje enako ena
(na primer 1/1; 100/100; 1000/1000).
V primeru zakonitega prenosa si lahko ogledate tabelo "Zakonito dedovanje - prenos" v Prilogi 5
'PRENOS'.
Če na primer nepremičnino podedujeta dve osebi, od katerih ena dobi celoten užitek, druga pa celotno
golo lastništvo, navedite v deležu prenosa za vsako osebo 1/1.
V tem primeru se v vrstici prenosa obeh oseb spremeni oznaka pravice: za užitek se uporabi oznaka
19
Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru
1. SNOPIČ
'08', za golo lastništvo pa oznaka '02'.
Opomba: Katastrski prepis nepremičnin in nepremičninskih pravic, navedenih v prijavi dediščine, se v
primeru zakonitega dedovanja izvede na podlagi meril in deležev, navedenih v Prilogi 5 'PRENOS', glede
na pravico pokojnika; v primeru oporočnega dedovanja pa na podlagi oporočnih določil, tudi glede na
pravico pokojnika.
Na primer:
Predmet dedovanja: stavba kategorije A/2
Vrsta pravice, s katero je razpolagal pokojnik: Lastništvo
Delež posesti pokojnika: 50%
Vrsta dedovanja: zakonito
Upravičenci: EA1 (zakonec), EA2 (otrok), EA3 (otrok) in EA4 (otrok)
Delež prenosa, ki se navede v prijavi: 1/3 zakoncu, 2/3 otrokom (2/9-2/9-2/9)
Delež, razviden v katastrskem prepisu: EA1, 1/6 lastništva; EA2, 1/9 lastništva; EA3, 1/9 lastništva; EA4,
1/9 lastništva
Predmet dedovanja: zemljišče
Vrsta pravice, s katero je razpolagal pokojnik: Lastništvo
Delež posesti pokojnika: 20%
Vrsta dedovanja: zakonito
Upravičenci: EA1 (zakonec), EA2 (otrok), in EA3 (otrok)
Delež prenosa, ki se navede v prijavi: 1/3 zakoncu, 2/3 otrokoma (1/3-1/3)
Delež, razviden v katastrskem prepisu: EA1, 1/15 lastništva; EA2, 1/15 lastništva; EA3, 1/15 lastništva
Predmet dedovanja: stavba kategorije A/3
Vrsta pravice, s katero je razpolagal pokojnik: Lastništvo
Delež posesti pokojnika: 25%
Vrsta dedovanja: oporočno Upravičenci: EA1, EA2, EA3 in EA4
Delež prenosa, ki se navede v prijavi: vsem štirim dedičem v enakem deležu (1/4-1/4-1/4-1/4)
Delež, razviden v katastrskem prepisu: EA1, 1/16 lastništva; EA2, 1/16 lastništva; EA3, 1/16 lastništva;
EA4, 1/16 lastništva
Oznaka pravice
Seznam oznak je na voljo v razpredelnici v Prilogi 4 navodil 'OZNAKA PRAVICE'.
V primeru, da oseba deduje različne pravice na isti stvari (npr. 1/3 polnega lastništva in 1/3 užitka),
ponovite navedbo osebe v toliko vrsticah, kolikor je njej namenjenih pravic.
Vrednost deleža
Navedite vrednost deleža prenosa, na katerega se nanaša vrstica, zaokroženega na evre.
Če je pravica pokojnika (navedena v preglednicah, izpolnjenih s podatki o posameznih stvareh, ki so
predmet dedovanja) enaka pravici, namenjeni prenosu, se vrednost deleža izračuna na naslednji način:
vrednost deleža = vrednost deleža pokojnika x delež prenosa
Če pa se pravica pokojnika razlikuje od pravice, namenjene prenosu (na primer, pravica pokojnika "01 polno lastništvo" in pravica za prenos "08 - pravica do užitka"), se vrednost deleža izračuna po v
nadaljevanju navedenih pravilih, s sklicevanjem na posamezne deleže lastništva in na vrsto pravice, ki
je predmet dedovanja.
20
Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru
VRSTA PRAVICE NA NEPREMIČNINAH
1. SNOPIČ
KAKO SE DOLOČI DAVČNA OSNOVA
Polno lastništvo
Tržna vrednost v običajnih trgovskih izmenjavah na dan začetka dedovanja
Obremenjenost nepremičnine s stvarnimi
pravicami do uporabe
Razlika med vrednostjo polnega lastništva in vrednostjo pravice, s katero je
nepremičnina obremenjena
Užitek, uporaba in bivanje
Dedni zakup (emfitevza)
Odobritelj
Vrednost, izračunana tako, da se pomnoži vrednost polnega lastništva,
zakonska obrestna mera in količnik, določen v razpredelnici, priloženi pravilniku
Tur (OPR 131/1986)
Dvajsetkratnik letne najemnine ali, če je višji, razlika med vrednostjo polnega lastništva in zneska, dolgovanega v primeru zakupa s strani dednega zakupnika
Znesek za zakup s strani dednega zakupnika
Na primer:
Leto nastanka dedovanja: 2015
Predmet dedovanja: stavba kategorije A/2
Vrsta pravice, s katero je razpolagal pokojnik: Lastništvo
Delež posesti pokojnika: 50%
Upravičenci: EA1, EA2 in EA3
Podedovane pravice: EA1 Golo lastništvo (100%), EA2 Užitek (50%), EA3 Užitek (50%) Starost
upravičencev: EA1 60 let, EA2 19 let, EA3 25 let
Količnik za določitev pravic do užitka glede na starost užitkarja (razpredelnica v prilogi k pravilniku Tur):
190 za EA2 in 180 za EA3
Zakonska obrestna mera za leto 2015 (v povezavi z razpredelnico količnikov): 0,5%
Katastrski dohodek: 2.000 €
Tržna vrednost stavbe v običajnih trgovskih izmenjavah na dan začetka dedovanja: 200.000 €
Za določitev vrednosti stavbe, zapadle v dedovanje, glede na posamezne deleže lastništva in vrste
pravice iz naslova dedovanja morajo upravičenci opraviti tri različne izračune:
EA2 (užitkar) = tržna vrednost stvari x delež posesti pokojnika x prenesen delež x zakonska obrestna
mera x količnik iz tabele, priložene pravilniku TUR (OPR 131/1986)= 200.000 € x 50/100 x 50/100 x
0,5/100 x 190 = 47.500 €
EA3 (užitkar) = tržna vrednost stvari x delež posesti pokojnika x prenesen delež x zakonska obrestna
mera x količnik iz tabele, priložene pravilniku TUR (OPR 131/1986)= 200.000 € x 50/100 x 50/100 x
0,5/100 x 180= 45.000 €
EA1 (imetnik golega lastništva) =tržna vrednost stvari x delež posesti pokojnika x prenesen delež vrednost pravice, s katero je obremenjeno polno lastništvo (užitek) = (200.000 € x 50/100 x 100/100)47.500 € - 45.000 € = 7.500 €
Zato:
se mora v vrstici, ki se nanaša na upravičenca EA1 navesti kot 'vrednost deleža' znesek 7.500 €; v vrstici,
ki se nanaša na upravičenca EA2 se mora kot 'vrednost deleža' navesti znesek 47.500 €; v vrstici, ki se
nanaša na upravičenca EA3, pa se mora kot 'vrednost deleža' navesti znesek 45.000 €.
Olajšave
Za prenose določenih vrst stvari so zagotovljene olajšave pri odmeri samoobračunanih davkov, ter
zmanjšanje davka na dediščino. Za dostop do zgoraj naštetih olajšav/zmanjšanj morate izpolnjevati
določene pogoje, katerih podrobnejši opis je v Prilogi 2; 'DAVČNE OLAJŠAVE IN ZMANJŠANJA'.
Če je torej predmet prenosa stvar, ki se uvršča med primere, navedene v naslednji razpredelnici, in so
izpolnjeni pogoji za izkoristek pripadajočih olajšav/zmanjšanj, se morajo v okencu "Olajšave" navesti
naslednje oznake:
21
Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru
OZNAKA ZA VNOS
1. SNOPIČ
OLAJŠAVE/ZMANJŠANJA
A
Kulturne dobrine, podvržene varstvu pred datumom začetka dedovanja (1. točka 13, člena enotnega
besedila o dedovanju);
D
Podjetja ali deli podjetij, delnice ali družbeni deleži, ki so del aktivne zapuščine (nepremičnine), 4-ter
točka 3. člena enotnega besedila o dedovanju, 1. in 10. člen enotnega besedila o hipotekarnih in katastrskih davkih;
C
E
F
G
L
M
N
P
Q
R
X
Y
'Nedeljiva' kmetijska zemljišča v gorskem svetu (čl. 5bis zakona št. 97/1994);
"Nedeljiva" kmetijska zemljišča na splošno (čl. 5bis zakona št. 228/2001);
Poslovne nepremičnine za družinsko obrt (4. točka, 25. člena enotnega besedila o dedovanju);
kmetijska zemljišča/kmetije, namenjene mladim kmetijskim podjetnikom (14. člen zakona št.
441/1998);
kulturna dediščina z omejitvijo, ki je vstopila v veljavo po začetku dedovanja (2. točka 25, člena enotnega besedila o dedovanju);
kmečke posesti v gorskih območjih, nepremičnine v gorskih skupnostih (2. in 3. točka, 9, člena OPR
601/1973);
gozd v gorskih območjih (5. točka, 9. člena OPR 601/1973);
glavno bivališče;
Podjetja, deleži osebnih družb, investicijsko blago v gorskih občinah z manj kot 5000 prebivalci, in
zaselkih z manj kot 1000 prebivalci (točka 4-bis, 25 člena enotnega besedila o dedovanju);
Kmečke posesti (3. točka, 25. člena enotnega besedila o dedovanju);
Pritiklina glavnega bivališča
Pritiklina glavnega bivališča, že v lasti upravičene osebe
Kulturne dobrine, ki niso podvržene varstvu ,se morajo navesti v preglednici ER.
Olajšava "Glavno bivališče":
Oznake ‘P’, ‘X’ in ‘Y’ navede izključno upravičenec, ki izpolnjuje pogoje, predvidene z 69. členom zakona
št. 342 z dne 21. novembra 2000, (glej navodila v Prilogi 2). Olajšava 'glavno bivališče' zajema tudi
druge morebitne upravičence, četudi slednji ne izpolnjujejo pravkar omenjenih pogojev.
Opomba: Vsaka oseba lahko zaprosi za olajšavo za 'glavno bivališče' za eno samo stanovanjsko
nepremičnino. Če so predmet dedovanja sosednje nepremičnine, ki tvorijo eno samo bivalno enoto, se
lahko za njih zaprosi za olajšavo 'glavno bivališče'.
Torej, kot primer:
Če dva brata, Jože in Janez, podedujeta dve stanovanji (A in B), v zvezi s katerima vsak od njiju izpolnjuje
pogoje, da zaprosita za olajšavo za glavno bivališče (Jože za stanovanje A, Janez pa za stanovanje B),
se mora razdelek " Prenos" v vrstici ES1, kjer so navedeni podatki o nepremičnini, izpolniti na naslednji
način:
Jože bo v polju "Olajšave" v vrstici, kamor se vpišejo podatki o njegovem prenesenem deležu, navedel
oznako P, medtem ko v polju "Olajšave" v vrstici, v kateri so vpisani podatki o Janezovem deležu, te
oznake ne bo smel navesti.
Razdelek "Prenos" v vrstici EC2, kjer so navedeni podatki za nepremičnino B, se bo moral torej izpolniti
ravno nasprotno od vrstice EC1; zato bo Janez navedel oznako P v polju "Olajšave" v vrstici, kjer so
navedeni podatki o njegovem prenesenem deležu, medtem ko v polju "Olajšave" v vrstici, ki vsebuje
podatke o Jožetovem deležu, te oznake ne bo smel navesti.
Olajšava se uporabi na nepremičnini, označeni s kodo P, ki so ji lahko pridružene do največ 3 pritikline
(oznaka X).
Med pritikline so, po ena za vsako kategorijo, zajete nepremičnine, ki so razvrščene ali jih je mogoče
razvrstiti v katastrske kategorije C/2, C/6 in C/7, namenjene kot pomožni prostori bivališča, ki je predmet
nakupa z olajšavami.
Pritikline glavnega bivališča: za enako olajšavo, kot je predvidena za glavno bivališče, je ob izpolnjenih
pogojih mogoče zaprositi tudi v primeru izključnega prenosa nepremičnin, ki so razvrščene ali jih je
22
Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru
1. SNOPIČ
mogoče razvrstiti v katastrske kategorije C/2, C/6 in C/7, za katere se namerava ustanoviti omejitev
pripadnosti (oznaka Y) nepremičnini, ki se je že kupila z izkoristkom olajšave za 'glavno bivališče', zajete
v tej zapuščini.
V zvezi z istim upravičencem istočasne olajšave z oznako Y, oznako P in oznako X niso možne.
Oseba, ki zaprosi za olajšavo za nepremičnino, zajeto v zapuščino, ki bo namenjena pritiklini
stanovanjske nepremičnine, ki je predmet nakupa z olajšavo, ne sme imeti drugih pritiklin, že predhodno
pridobljenih z izkoristkom olajšave, z isto katastrsko kategorijo , kot ga ima nepremičnina, zajeta v
zapuščino.
Če pa se oseba zaveže, da bo prenesla predhodno kupljeno pritiklino, z izkoristkom ugodnosti, v roku
enega leta od začetka dedovanja, lahko zaprosi za olajšavo za "glavno bivališče" za pritiklino, zajeto v
zapuščino, z isto kategorijo, kot jo ima predhodna.
Če želi izkoristiti olajšavo, mora zaprositelj podati nadomestno izjavo dokazilnih listin, ki jo priloži prijavi
dediščine (preglednica EG), v kateri navede podatke in datum nakupa nepremičnine, na katero se
nanaša pritiklina; poleg tega mora navesti tudi katastrske podatke glavne nepremičnine, v zvezi s katero
se ustanavlja pritiklina, ter podatke o morebitnih z njo povezanih drugih pritiklinah.
Če za nepremičnino, zajeto v zapuščini, ni bila že izražena omejitev pripadnosti v kateri od predhodnih
listin, mora upravičenec do olajšave pri predložitvi nadomestne izjave dokazilni listin tudi izraziti namero,
da bo nepremičnino, zajeto v zapuščini, združil kot pritiklino z "glavnim bivališčem", ki ni uvrščeno v
dedni red, je že v njegovi lasti ali ima zanj pravico do užitka, uporabe ali bivanja.
Poleg tega se mora navesti, da vlagatelj prošnje za olajšavo nima druge pritikline, predhodno pridobljene
z olajšavo, iste kategorije kot nepremičnina, zajeta v zapuščino, za katero namerava izkoristiti olajšavo
za "prvo bivališče", oziroma se zavezuje, da jo bo prenesel v roku enega leta od začetka dedovanja.
Za priložitev teh dokumentov skupaj z osebnim dokumentom podpisnika nadomestne izjave izpolnite
ustrezna polja v preglednici EG.
Opomba: Ne glede na zgornje pogoje se lahko za olajšavo za glavno bivališče, namenjeno samo pritiklini
(oznaka Y) zaprosi tudi, kadar se pripadajoča pritiklina združi z "glavnim bivališčem", ki ni zajeto v
zapuščini, pač pa je v lasti (oziroma zanj velja pravica do užitka, uporabe ali bivanja) enega od
dedičev/volilojemnikov, katere lastništvo je bilo pridobljeno v času, ko ni bilo na voljo možnosti prošnje
za olajšavo za glavno bivališče.
Zmanjšanja po 1. točki, 25. člena enotnega besedila o dedovanju
Če se dedovanje začne v petih letih od predhodnega dedovanja, ki zadeva iste stvari in pravice, navedite
ustrezno šifro:
’1’ – če se dedovanje začne v enem letu od predhodnega dedovanja;
’2’ – če se dedovanje začne v dveh letih od predhodnega dedovanja;
’3’ – če se dedovanje začne v treh letih od predhodnega dedovanja;
‘4’ – če se dedovanje začne v štirih letih od predhodnega dedovanja;
‘5’ – če se dedovanje začne v petih letih od predhodnega dedovanja;
Če v zapuščino niso zajete vse stvari in pravice, ki so bile predmet predhodnega dedovanja, ali so zajete
tudi druge stvari in pravice, se zmanjšanje uporabi za delež davka, ki je sorazmeren vrednosti stvari in
pravic, vključenih v predhodno dedovanje.
Nadaljevanje
Če število oseb, katerim se namenijo posamezne stvari, presega število razpoložljivih polj, označite
okence "nadaljevanje" in vnesite navedbo dodatnih oseb v razdelek 'prenos' vrstice, ki sledi, ne da pri
tem izpolnite del, ki se nanaša na podatke o stvari.
Na primer: stvar, opisana v vrstici EB1 preglednice EB, se nameni štirim dedičem.
Prvi trije upravičenci se navedejo v vrstici EB1 razdelka Prenos, medtem ko se mora četrti dedič navesti
v vrstici EB2 razdelka Prenos. V tej vrstici se ne smejo znova navesti podatki stvari, ki so že vpisani v
vrstici EB1.
PREGLEDNICA EC - Aktivna zapuščina v katastru stavb
V tej preglednici se navedejo nepremičnine, vpisane v kataster urbane pozidave, vključene v aktivno
zapuščino. Predmet dedovanja niso pravice, ki ugasnejo s smrtjo pokojnika, ter predhodno nastale
23
Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru
1. SNOPIČ
služnostne pravice za stvari, ki predstavljajo del aktivne zapuščine.
Podatki o nepremičninah [Pokrajina (kratica), Upravna občina, Oznaka občine, Naslov, Mestna četrt,
List, Parcela, Podštevilka, Popisno območje, Kategorija, Razred, Obseg (št. prostorov, m2, m3),
Katastrski dohodek, Posest pokojnika, Oznaka pravice] se morajo vnesti v prijavo dediščine na način,
na kakršnega so vpisani v katastru. Ti podatki so razvidni iz izpiska iz zemljiškega katastra, ki ne sme
biti starejši od treh mesecev od datuma predložitve prijave.
Vendar je v nekaterih primerih, kot je sprememba občine (na primer zaradi ukinitve ali združitve z drugo
občino), v kateri se nahaja nepremičnina, potrebno pridobiti posodobljen katastrski izpis, ki vsebuje
podatke o novonastali upravni občini.
Če se bodo v katastrskih podatkih odkrile nedoslednosti, se bo prijava zavrnila.
Upravna občina
Navedite naziv upravne občine, v kateri se nahaja predmet dedovanja, četudi ne ustreza tistemu, ki
je naveden v izpisku iz zemljiškega katastra (na primer, ker so se spremenile meje ali so bile
ustanovljene nove občine), v trenutku predložitve prijave.
Za upravno občino šteje občina, ki je pristojna za upravne dejavnosti (matični urad, tehnični oddelek),
konkretno občina, pri kateri se plačujejo vsi lokalni davki, ki se nanašajo na predmet dedovanja (IMU,
TASI, TARI itd.).
Oznaka občine
Navedite katastrsko oznako občine, v kateri se fizično nahaja stavba.
Oznaka občine je lahko, odvisno od primera, štiri- ali petmestna, kot je navedeno na izpisku iz
zemljiškega katastra, in se nanaša na predmet dedovanja (na primer A345 za mestno občino Aquila;
A345F za četrt Preturo v Aquili). Na splošno upravna občina sovpada s katastrsko občino.
V omejenem številu primerov, ko so spremembe okraja zaradi spremenjenih meja ali ustanovitve novih
občin še v teku, upravna občina in katastrska občina ne sovpadata.
V teh primerih se morajo navesti:
• naziv/ime upravne občine;
• oznaka katastrske občine, razvidna v katastrskem izpisku, tudi če ustreza drugačnemu nazivu.
Na primer:
Če dedovanje stvari zadeva stavbo, ki se fizično nahaja v občini San Cesareo (Rim), vendar v času
predložitve prijave spremembe okraja še niso zaključene, zaradi česar je katastrska občina še vedno
Zagarolo, se mora v preglednici EB prijave navesti:
• kot upravna občina (2. polje 2) San Cesareo;
• kot oznaka občine (3. polje) oznaka M141, ki sovpada s katastrsko občino (Zagarolo).
Posodobljen seznam upravnih in katastrskih občin je na voljo na spletni strani Agencije za prihodke.
Naslov
Navedite kje točno se nahaja nepremičnina (kraj, ulica ali trg, hišna številka, stopnišče, nadstropje, interna
številka).
Parcela in Podštevilka
Prepišite številko in podštevilko parcele, če sta prisotni, kot sta navedeni v izpisku iz zemljiškega katastra.
Popisno območje
Če je na voljo, prepišite popisno območje, navedeno v katastrskem izpisku (U - enotno, 1, 2 itd.).
Kategorija in razred
Prepišite kategorijo in razred, navedeni v katastrskem izpisku (razpredelnica “OZNAKE KATEGORIJE”
je prikazana v Prilogi 3 teh navodil).
Če je v polju Kategorija v katastrskem izpisku naveden vpis "mestno območje", "ruševine", "v fazi
gradnje", "v fazi opredelitve", "terasasta streha" ali "čaka na prijavo", navedite kategorijo na podlagi
ustrezne preglednice, prikazane v Prilogi 3 (Skupina F). Te nepremičnine spadajo v "Fiktivne kategorije"
in torej nimajo katastrskega dohodka.
24
Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru
1. SNOPIČ
Obseg
V to polje navedite podatke, ki so zavedeni v polju "obseg" v katastrskem izpisku:
• število prostorov za nepremičnine, zajete v kategorije od A/1 do A/11;
• kvadratne metre za nepremičnine, zajete v kategorije od C/1 do C/7;
• kubične metre prostornine za nepremičnine, zajete v kategorije od B/1 do B/8;
Polje se ne izpolni za nepremičnine, zajete v kategorije D, E ali F.
Katastrski dohodek
Prepišite dohodek, naveden v katastrskem izpisku.
Za nepremičnine, zajete v fiktivne kategorije (Skupina F) se polje ne izpolni.
Za nepremičnine, ki so že vpisane v kataster, a so brez katastrskega dohodka, oziroma so vpisane, a
brez dokončnega dohodka, je izpolnjevanje tega polja tesno povezano z naslednjim poljem 'Določanje
dohodka", zato je treba najprej upoštevati navodila za izpolnjevanje slednjega.
Ko izpolnite polje 'Določanje dohodka':
• če ste vanj vnesli šifro '1', navedite vrednost dohodka, predlaganega v katastru, na način, ki ga določa
odlok Ministrstva za finance št. 701 z dne 19. aprila 1994 (postopek DOCFA);
• če ste v polje 'Določanje dohodka' vnesli šifro "2", se to polje ne sme izpolniti.
Oznaka tuje države/Tuja država/Zvezna država, Pokrajina ali Okraj/Kraj/Naslov
Za nepremičnine v tujini navedite oznako tuje države, tujo državo, zvezno državo, pokrajino ali okraj
znotraj tuje države, kraj ali okraj v tuji državi, kraj in celotni naslov, na katerem se nahaja nepremičnina
(na primer, če so tuja država Združene države Amerike, je lahko Kalifornija ena od zveznih držav, San
Francisco pa kraj bivanja).
Preglednica s seznamom šifer tujih držav je razvidna v prilogi obrazca Unico Fizične osebe - Zvežčič 1
Poleg tega se mora navesti oznaka pokrajine "EE", podatki, ki se nanašajo na posest pokojnika, oznaka
pravice pokojnika, vrednost nepremičnine in morebitni že plačani davek v tujini (pri izpolnjevanju
ustreznega polja sledite navodilom v nadaljevanju).
Posest pokojnika
Navedite delež nepremičnine, ki se nanaša na pravico, s katero je razpolagal pokojnik, izražen v obliki
ulomka (na primer 1/10). Če ta delež ustreza celoti, bo razmerje enako ena (na primer 1/1; 100/100;
1000/1000).
Oznaka pravice
Pravica, ki jo morate prijaviti, je ta, ki jo je užival pokojnik za stvari, zajete v zapuščino, in običajno
sovpada s tisto, ki je navedena v katastrskem izpisku. Ustrezno oznako poiščite v Prilogi 4 ‘OZNAKA
PRAVICE’, kjer je prikazana razpredelnica oznak za uporabo.
Premoženje podjetja
To okence označite v primeru nepremičnin na ime pokojnika, ki predstavljajo premoženje podjetja (kot v
primeru samostojnega podjetnika, v zvezi s katerimi se mora izpolniti tudi preglednica EN z navedbo
celotne vrednosti).
Davek, plačan v tujini
Razen v primerih, ko se uporabijo mednarodni sporazumi in pogodbe na področju preprečevanja
dvojnega obdavčevanja, če je bil za stvar, navedeno v vrstici, davek poravnan v tujini, navedite ustrezni
znesek v evrih, v sorazmerju s prenesenim deležem. V tem primeru se mora potrdilo o poravnanem
davku v tujini priložiti prijavi dediščine z uporabo vrstice 'potrdilo o davku, plačanem v tujini', v Preglednici
EG.
Določanje dohodka
V katastrskem izpisku lahko prijavitelj preveri, ali je nepremičnina vpisana v kataster s končnim
dohodkom, predlaganim dohodkom, oziroma ali je vpisana, vendar je brez dohodka.
• Predlagani dohodek:
V primeru predlaganega dohodka je mogoče zaprositi za določitev katastrske vrednosti nepremičnine
tako, da se navede šifra "1".
25
Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru
1. SNOPIČ
Vrednost, ki jo je treba navesti v polju 'katastrski dohodek', je tista, ki je predlagana v obrazcu DOCFA,
vloženem v kataster.
Postopek DOCFA, ki ga je vpeljal Minister za finance z odlokom št. 701 z dne 19. aprila 1994,
omogoča elektronsko predložitev obvezne prijave v kataster v primeru novogradnje ali sprememb že
katastrsko urejenih nepremičnin v mestnem območju, in zahteva, da prijavitelji določijo katastrski
dohodek, opredeljen kot "predlagani" dohodek.
Ta dohodek ostane v katastrskih listinah kot predlagani dohodek, vse dokler urad s pomočjo klasičnih
in računalniških orodij ne poskrbi za določitev končnega dohodka.
V vsakem primeru ima možnost preveriti tako prijavljene značilnosti nepremičnin in po potrebi
spremeniti podatke, vpisane v kataster.
Izbira uporabe predlaganega dohodka mora biti izrecno navedena v prijavi dediščine (priložite
ustrezno nadomestno izjavo dokazilne listine v preglednici EG).
Če pokrajinski območni urad popravi predlagani dohodek v 12 mesecih, ima sprememba retroaktiven
(ex tunc) učinek.
•
Dodelitev dohodka:
Če so na dan predložitve prijave dediščine del zapuščine stavbe, ki so redno vpisane v kataster,
vendar so še brez katastrskega dohodka, navedite šifro "2" .
Za te stavbe bo potrebno vložiti izrecno prošnjo za dodelitev dohodka (po 12. členu zakonske uredbe
št. 70/1988), ki se mora priložiti prijavi dediščine preko preglednice EG. V tem primeru se polje
'katastrski dohodek' ne sme izpolniti.
Opomba: Če so v aktivni zapuščini nepremičnine, ki niso bile nikoli prijavljene, vključno z nepremičninami,
katerim je Agencija za prihodke v katastrskih listinah dodelila domnevni dohodek, se mora ta situacija
katastrsko urediti na načine, predvidene s 1. členom odloka Ministra za finance št. 701 z dne 19. aprila 1994.
Prav tako se morajo v kataster urbane pozidave prijaviti kmetijske stavbe, ki so še vedno vpisane v zemljiški
kataster, kot je določeno v točki 14-ter, 13. člena zakonskega odloka št. 201 z dne 6. decembra 2011.
Vrednost
Navedite davčno osnovo, zaokroženo na evre, izračunano v skladu z pravili, ki so na kratko
predstavljena v nadaljevanju, s sklicem na oznako pravice in na delež v lasti
pokojnika.
VRSTA PRAVICE NA NEPREMIČNINAH
Polno lastništvo
Obremenjenost nepremičnine s stvarnimi
pravicami do uporabe
Užitek, uporaba in bivanje
Dedni zakup (emfitevza)
Odobritelj
KAKO SE DOLOČI DAVČNA OSNOVA
Tržna vrednost v običajnih trgovskih izmenjavah na dan začetka dedovanja
Razlika med vrednostjo polnega lastništva in vrednostjo pravice, s katero je
nepremičnina obremenjena
Vrednost, izračunana tako, da se pomnoži vrednost polnega lastništva,
zakonska obrestna mera in količnik, določen v razpredelnici, priloženi pravilniku
Tur (OPR 131/1986)
Dvajsetkratnik letne najemnine ali, če je višji, razlika med vrednostjo polnega lastništva in zneska, dolgovanega v primeru zakupa s strani dednega zakupnika
Znesek za zakup s strani dednega zakupnika
Na primer:
Leto nastanka dedovanja: 2015
Predmet dedovanja: stavba kategorije A/2
Vrsta pravice, s katero je razpolagal pokojnik: Golo lastništvo (Premoženje, obremenjeno z užitkom)
Delež posesti pokojnika: 50%
Starost užitkarja: 65
Količnik za določitev pravic do užitka glede na starost užitkarja (razpredelnica v prilogi k pravilniku Tur):
100
Zakonska obrestna mera za leto 2015 (v povezavi z razpredelnico količnikov): 0,5%
Upravičenec: EA1
Pravice, ki se prenašajo z dedovanjem: EA1 Gola lastnina
Katastrski dohodek: 2.000 €
Tržna vrednost stavbe v običajnih trgovskih izmenjavah na dan začetka dedovanja: 200.000 €
26
Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru
1. SNOPIČ
Za določitev vrednosti stavbe, zapadle v dedovanje, se mora opraviti naslednji izračun:
Vrednost polnega lastništva (tržna vrednost nepremičnine) x delež posesti pokojnika – vrednost pravice,
s katero je obremenjeno polno lastništvo (tržna vrednost nepremičnine x delež posesti pokojnika x
zakonska obrestna mera x količnik iz tabele, priložene pravilniku TUR) = (200.000x 50/100) – (200.000
€ x 50/100 x 0,5/100 x 100)= 100.000 € - 50.000 € = 50.000 €
Znesek, ki se navede v polje 'vrednost', in se nanaša na stavbo, ki je predmet dedovanja, je torej 50.000€
(vrednost gole lastnine, prenesene v dedovanje).
Neskladnost podatkov o imetniku
Označite okence, če podatki o osebi, ki je vpisan kot lastnik stavbe v kataster, niso skladni s podatki o
pokojniku, ali če obstajajo pravice in deleži, ki se ne ujemajo s tistimi, vpisanimi v kataster.
V tem primeru se izpolni Preglednica EI, kamor navedete razlog te neskladnosti in podatke o predhodnih
listinah ali dedovanjih, ki upravičijo katastrski vpis in pravice v imenu pokojnika.
Prenosi brez pravnih listin
Označite to okence, če obstajajo vmesni koraki, ki niso potrjeni s pravnimi listinami.
V teh primerih se izpolni Preglednica EI, kjer se navedejo vmesni prenosi, ki niso potrjeni s pravnimi
listinami. V teh primerih se prepisi opravijo z zadržkom, o njih pa se pred in po registraciji vloge za prepis
obvestijo osebe, na katerih ime so v katastru vpisane nepremičnine.
Pravica do stanovanja
Izpolnite to polje s sklicevanjem na eno samo nepremičnino, na kateri je ob začetku dedovanja
ustanovljena pravica do stanovanja kot preživeli zakonec (540. člen civilnega zakonika).
Zlasti se mora navesti:
šifra ‘1’ če preživeli zakonec, ki ima po zakonu pravico do prebivanja v nepremičnini, namenjeni
družinskemu bivališču, zaprosi za olajšavo za "glavno bivališče" in izpolnjuje pogoje zanjo (v tem primeru
ni potrebno navesti olajšave z oznako P ali oznako P in X v razdelku za prenos za zakonca zaprositelja,
niti za druge upravičence - to oznako je potrebno navesti tudi v zvezi s pritiklino z oznako X, povezano
z bivališčem, za katerega se vlaga prošnja za olajšavo);
šifra ‘2’ če preživeli zakonec, ki ima po zakonu pravico do prebivanja v nepremičnini, namenjeni
družinskemu bivališču, ne zaprosi za olajšavo za "glavno bivališče";
šifra ‘3’ če se preživeli zakonec, ki se je odpovedal dediščini, ne pa tudi zakonitemu volilu, in torej obdrži
pravico do bivanja v nepremičnini, namenjeni družinskemu bivališču, zaprosi za olajšavo za "glavno
bivališče" in izpolnjuje pogoje zanjo (v tem primeru ni potrebno navesti olajšave z oznako P ali oznako
P in X v razdelku za prenos za zakonca zaprositelja - to oznako je potrebno navesti tudi v zvezi s pritiklino
z oznako X, povezano z bivališčem, za katerega se vlaga prošnja za olajšavo).
šifra ‘4’ če se preživeli zakonec, ki se je odpovedal dediščini, ne pa tudi zakonitemu volilu, in torej obdrži
pravico do bivanja v nepremičnini, namenjeni družinskemu bivališču, ne zaprosi za olajšavo za "glavno
bivališče".
Opomba: Olajšava, če zaprosite za njo, se nanaša tudi na deleže nepremičnine, do katerih so
upravičene druge osebe, prisotne v razdelku “Prenos”.
Opozarjamo, da se pravica do bivanja, do katere je po zakonu upravičen preživeli zakonec in je navedena
v tem polju, navede tudi v prepisu potrdila o dedovanju in v katastrskem prepisu, enako kot druge pravice
iz razdelka "prenos".
Združena nepremičnina
Navedite dodatne podatke, ki so razvidni iz katastrskega izpiska.
Za vsako združeno nepremičnino se mora navesti mestna četrt, list, parcela in podštevilka parcele. Če
število združenih nepremičnin presega število razpoložljivih polj, označite okence "nadaljevanje" in
vnesite navedbo dodatnih nepremičnin v razdelek 'združene nepremičnine' vrstice, ki sledi, ne da pri
tem izpolnite del, ki se nanaša na podatke o stvari.
27
Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru
1. SNOPIČ
Prenos
Glej navodila za izpolnjevanje ustreznega razdelka v preglednici EB.
PREGLEDNICA ED - Obveznosti in druge terjatve
Odbitne obveznosti sestavljajo:
• dolgovi pokojnika , obstoječi na datum začetka dedovanja, če so razvidni iz pisne listine, katerih datum
je predhoden datumu začetka dedovanja, ali iz pravnomočne sodne odločbe. Če dolg ni potrjen z
navedenimi dokumenti, mora biti slednji razviden iz izjave, izpolnjene v obrazcu "izjava o obstoju
dolga", ki ga najdete na spletni strani Agencije za prihodke, ki jo podpiše eden od zavezancev k prijavi
dediščine in upniki umrlega (razen v primeru dolgov do zaposlenih). Ta dokument se mora priložiti k
prijavi (vrstica EG5). Dolgovi pokojnika se odbijejo, če so nastali zaradi nakupa stvari ali pravic, zajetih
v aktivni zapuščini. V primeru obveznosti, ki se nanaša na več stvari, izpolnite toliko vrstic, kolikor je
obremenjenih stvari; pazite, da med njih pravilno razporedite celotni znesek obveznosti. Če so stvari
in pravice samo delno zajete v aktivni zapuščini, je odbitek dovoljen zgolj sorazmerno z vrednostjo
tega dela. Skupni dolgovi pokojnika in drugih oseb se odbijejo samo do meja deleža pokojnika. Če
ni določeno drugače, se upošteva, da so deleži enakovredno razdeljeni med vse zadevne osebe.
• stroški zdravljenja in kirurških posegov , ki so jih v zadnjih šestih mesecih življenja pokojnika imeli
dediči, vključno z bolnišničnim zdravljenjem, zdravili in medicinskimi protezami, pod pogojem, da so
dokumentirane z običajnimi računi;
• pogrebni stroški , razvidni iz običajnih računov, ki so odbitni do zneska največ 1.032,91 evrov (bivših
2.000.000 italijanskih lir).
Vrsta
V polju navedite eno od naslednjih oznak za vrsto nastalega dolga in pogoje, predvidene z ustreznimi
predpisi, ki določajo, da jih je mogoče odbiti:
OZNAKA ZA VNOS
OBVEZNOSTI IN DRUGE TERJATVE
1
Stroški zdravljenja in kirurških posegov, bolnišničnega zdravljenja, zdravil in medicinskih protez, ki
so jih imeli dediči na račun pokojnika v zadnjih šestih
3
Posojila, sklenjena za nakup nepremičnin, zajetih v aktivni dediščini.
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Pogrebni stroški, ki so jih imeli dediči, do zneska največ 1.032,91 evrov.
Dolgovi do kreditnih ustanov ali bank (debetno stanje na tekočem računu). Pri določanju stanja na
tekočem računu se ne smejo upoštevati zneski, ki se nanašajo na čeke, unovčene v štirih dneh
pred začetkom dedovanja.
Dolgovi v zvezi s poslovanjem podjetij.
* Te obveznosti se odbijejo, če izhajajo iz zakonsko predpisanih in redno vodenih knjigovodskih evidenc. Če pokojnik ni bil dolžan voditi knjigovodskih evidenc, se odbijejo tisti zneski, ki so razvidni v
knjigovodskih evidencah upnikov.
Zadolžnice
Dolgovi do države, lokalnih javnih služb in javnih ustanov, ki upravljajo obvezne oblike pokojninskega in socialnega varstva. Ti dolgovi se odbijejo, če je do predpostavke, zaradi katere so nastali,
prišlo pred datumom začetka dedovanja.
Delovno razmerje (odpravnina, dodatna pokojninska zavarovanja). Dolgovi, ki izhajajo iz delovnih razmerij, vključno s tistimi, ki se nanašajo na odpravnine in dodatna pokojninska zavarovanja, se odbijejo, če se delovno razmerje nadaljuje z dediči ali volilojemniki.
Davčni dolgovi Slednji se odbijejo, četudi so bili odkriti po datumu začetka dedovanja, pod pogojem, da se nanašajo na obdobje pred tem datumom.
Zneski, ki jih pokojnik dolguje razvezanemu zakoncu po razsodbi o prenehanju zakonske zveze ali
prenehanju učinkov civilne zveze (ali, v primeru pravnomočne razsodbe o ločitvi po krivdi preživelega zakonca ali obeh).
Volilo ali druga obveznost, ki bremeni dedni delež ali samo volilo. V tem primeru se polji 'Delež pokojnika' in 'Progresivna št. stvari' ne izpolni
Druge obveznosti
* Upoštevajte, da v tej kategoriji niso zajete obveznosti podjetja, brez katerih se je izračunala vrednost podjetja, navedena v
preglednici EN, in da so bile slednje torej že izključene pri določanju davčne osnove za davek na dediščino.
28
Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru
1. SNOPIČ
Zadolžnice in dolgovi do kreditnih ustanov in bank, vključno z debetnim stanjem na tekočih računih, se
lahko odbijejo, čeprav so razvidne v obveznih računovodskih evidencah trasata, posojilojemalca, kreditne
ustanove ali banke (šifra 4).
Odbitek dolgov do kreditnih ustanov in bank je pogojena s predložitvijo potrdila, ki ga izda kreditna
ustanova v tridesetih dneh od pisne zahteve ene od oseb, ki so dolžne vložiti prijavo dedovanja,
podpisanega s strani vodje službe ali zadolženega računovodje
Dolgovi v zvezi s poslovanjem podjetja se lahko odbijejo tudi, če so razvidni v obveznih redno vodenih
računovodskih evidencah (šifra 5).
Dolgovi do države, območnih javnih ustanov in javnih ustanov na splošno, ki upravljajo obvezne oblike
pokojninskega in socialnega varstva, ter davčni dolgovi, obstoječi na dan začetka dedovanja, se odbijejo,
tudi če so izkazani kasneje (šifra 7).
Dolgovi, ki so posledica sodnih odločb in obveznosti do javne uprave, se lahko dokažejo v roku šestih
mesecev od dneva, ko je zadevna sodna ali upravna odločba postala pravnomočna.
N.B. Če se ob začetku dedovanja uvrščate v enega od primerov, zajetih v šifro 10, se podatki o
upravičenem zakoncu ne smejo navesti v preglednico EA v prijavi.
Poudarjamo namreč, da:
• razvezani zakonec ne more biti zakoniti dedič, pač pa je lahko samo dedič po oporočnem
razpolaganju (po razvezi zakonske zveze prenehajo tudi pravice do dedovanja po zakoncu); v tem
zadnjem primeru se morajo njegovi podatki navesti v preglednici EA, saj gre za oporočnega dediča
ali volilojemnika;
• ločeni zakonec je dedič, razen če do ločitve ni prišlo po njegovi krivdi.
V primeru ločitve brez krivde (kot v primeru sporazumne ločitve) se pravice zakoncev do dedovanja ne
spremenijo, tudi kar zadeva pravico do nujnega deleža, v tem primeru se podatki o zakoncu navedejo v
preglednico EA.
Podatki in datum dokumenta
Prepišite podatke in datum dokumenta in/ali ukrepa, iz katerega izhajajo obveznosti (na primer sodna
odločba, oporoka v primeru volila).
Delež pokojnika
Navedite delež obveznosti pokojnika, izražen v obliki ulomka (na primer 1/10). Če delež lastništva ustreza
celoti, bo razmerje enako ena (na primer 1/1; 100/100; 1000/1000).
PROGRESIVNA ŠTEVILKA STVARI
Preglednica - Vrstica št. - Obr. št.
Dolgovi pokojnika se odbijejo, če so nastali zaradi nakupa stvari ali pravic, zajetih v aktivni zapuščini.
Če se je navedla šifra:
• '3' (Posojila, sklenjena za nakup nepremičnin, zajetih v aktivni dediščini)
• '4' (Dolgovi do kreditnih ustanov ali bank)
• '5' (Dolgovi v zvezi s poslovanjem podjetij)
• '7' (Dolgovi do države, lokalnih javnih služb in javnih ustanov, ki upravljajo obvezne oblike
pokojninskega in socialnega varstva)
se mora navesti preglednica, vrstica in obrazec, ki ustreza zadevni stvari (na primer: za Vrsto '3' hipotekarni kredit - navedite pripadajočo vrstico v preglednici EC, kjer je navedena nepremičnina, za
katero se je sklenilo posojilo, ter številko obrazca).
Vrednost
Navedite vrednost vsake posamezne obveznosti, ki se nanaša na pokojnikov delež, zaokroženo na evre.
Če je v polju “Vrsta” navedena šifra ‘11’ (Volilo ali druga obveznost, ki bremeni dedni delež ali samo
volilo), navedite vrednost slednjega. Če volilo ali obveznost predstavlja doživljenjska renta, izračunajte
vrednost v skladu s posebnimi pravili, opredeljenimi v 17. členu enotnega besedila o dedovanju.
PORAZDELITEV
V tem delu se morajo za vsako od izpostavljenih obveznosti navesti deleži njihove porazdelitve.
29
Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru
1. SNOPIČ
Vrstica št. - Obr. št.
Poiščite osebo, navedeno v preglednici EA, ki ji je pripisana obveznost, in navedite vrstico in progresivno
številko obrazca v preglednici EA.
Deleži porazdelitve
Navedite delež porazdelitve obveznosti, izražen v obliki ulomka (na primer 1/10).
Vrednost deleža
Navedite vrednost deleža prenosa, na katerega se nanaša obveznost, zaokroženega na evre.
Nadaljevanje
Za vsak razdelek je predvidena možnost porazdelitve obveznosti v pripadajoči preglednici na največ tri
osebe. Če število oseb, katerim so pripisane obveznosti, presega število razpoložljivih polj, označite
okence "nadaljevanje" in vnesite navedbo dodatnih oseb v razdelek 'porazdelitev' vrstice, ki sledi, ne da
pri tem izpolnite del, ki se nanaša na podatke o stvari.
Npr.: obveznost, opisana v vrstici ED1 preglednice ED, je porazdeljena med štiri dediče. Prvi trije se
navedejo v razdelku za porazdelitev v preglednici ED1, četrti pa v razdelku za porazdelitev v preglednici
ED2. V tej preglednici podatkov o obveznosti, že navedeni v ED1, ni potrebno znova navajati.
PREGLEDNICA EE - Zbirni izpis dednega reda
V tej preglednici se navede skupni znesek aktivne zapuščine, razdeljen na naslednji način:
Vrstica EE1 - Skupna vrednost nepremičnin
Navede se vrednost nepremičnin, vpisanih v preglednicah ‘EB’, ‘EC’ , ‘EL’ in ‘EM’, z izjemo kulturnih
dobrin, podvrženih varstvu pred datumom začetka dedovanja (oznaka Olajšave 'A' v razdelku Prenos),
saj so slednje izključene iz aktivne zapuščine.
Ne upoštevajo se nepremičnine, vpisane na ime pokojnika, ki predstavljajo del podjetja (kot v primeru
samostojnega podjetnika) - označeno okence 'premoženje podjetja' v pripadajočih preglednicah in
izpolnjena preglednica EN.
Vrstica EE2 - Skupna vrednost podjetij
V to polje se navede vrednost podjetij, navedenih v preglednici 'EN'.
Vrstica EE3 - Skupna vrednost delnic, obveznic, drugih vrednostnih papirjev in družbenih deležev
Navede se vrednost stvari, vpisanih v preglednici 'EO'. Ne navedejo se vrednosti, ki se nanašajo na:
• državne vrednostne papirje (vključno z BOT in SCT), vključno z ustreznimi državnimi vrednostnimi
papirji, izdanimi s strani držav članic EU in držav pristopnic k Sporazumu o Evropskem gospodarskem
prostoru;
• druge državne obveznice, za katere jamči država ali druge primerljive obveznice (vključno z ustreznimi
državnimi vrednostnimi papirji, izdanimi s strani držav članic EU in držav pristopnic k Sporazumu o
Evropskem gospodarskem prostoru), kot tudi vse drugo premoženje ali pravice, oproščeno plačila
davka skladno z zakonom. Na tem mestu je dobro pojasniti, da so vrednostni papirji s strani
mednarodnih organov in organizacij, določenih v skladu z mednarodnimi sporazumi, ratificirani v Italiji,
z vidika davčnih posledic povsem primerljivi z italijanskimi državnimi obveznicami.
Vrstica EE4 - Skupna vrednost zrakoplovov, ladij in plovil
Navede se vrednost stvari, vpisanih v preglednicah 'EP' in 'EQ'.
Vrstica EE5 - Skupna vrednost drugih stvari
Navede se vrednost stvari, vpisanih v preglednici 'ER'.
Vrednosti, ki se nanašajo na sodno izpodbijane zahtevke na dan začetka dedovanja, se ne navedejo,
dokler se njihov obstoj ne prizna s sodno odločbo ali transakcijo.
Vrstica EE6 - Skupaj
Seštejte vrstice od EE1 do EE5.
Vrstica EE7 - Skupaj obveznosti
Navede se vrednost obveznosti in drugih terjatev, vpisanih v preglednici 'ED'.
Vrstica EE8 - Skupna neto vrednost dednega reda
Izračunajte razliko med EE6 in EE7.
Skupno neto vrednost zapuščinske mase predstavlja razlika med skupno vrednostjo stvari in pravic, ki
sestavljajo aktivno zapuščino (v trenutku začetka dedovanja) in skupnim zneskom odbitnih obveznosti
in drugih terjatev, ki bremenijo dediče in volilojemnike.
30
Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru
1. SNOPIČ
Vrednost dedovanja ali dednih deležev se torej določi brez volil in drugih obveznosti, ki jih bremenijo,
prav tako pa se mora vrednost volil upoštevati brez obveznosti, ki jih bremenijo.
PREGLEDNICA EF - Plačilo hipotekarnih, katastrskih in drugih davkov
V tej preglednici je povzetek vseh prijavljenih podatkov, potrebnih za izračun hipotekarnih, katastrskih in
drugih posrednih davkov. Plačilo teh dajatev se opravi na enak način, kot je to predvideno za predložitev
prijave dedovanja. Podatkov za nepremičnine v tujini se ne sme navesti v tej preglednici, medtem ko za
nepremičnine, namenjene osebam, uvrščenim pod oznakami ‘36’, ‘37’, ‘38’ in ‘39’ v polju 'Sorodstveno
razmerje' v preglednici EA, veljajo posebne obdavčitve, opisane pod razpredelnico 'Sorodstveno
razmerje' v Prilogi 1.
Poleg tega velja, da je:
• Za dedovanja od 1. januarja 2014 dalje, hipotekarni in katastrski davek , če je predvidena fiksna
davčna stopnja, enak 200 evrov za vsakega od njiju;
• Za dedovanja, ki so se začela med 3. oktobrom 2006 in 31. decembrom 2013, hipotekarni in
katastrski davek,
če je predvidena fiksna davčna stopnja, enak 168 evrov za vsakega od njiju.
Zato je treba v navodilih, ki sledijo, upoštevati, da se vsako sklicevanje na fiksni davek nanaša na oba
primera in torej na oba zneska.
RAZDELEK I - HIPOTEKARNI DAVEK
Hipotekarni davek je dajatev, ki jo je zavezanec dolžan plačati za postopke prepisa pri Agenciji za
prihodke - Ozemlje, oziroma za vpis, kjer velja režim Zemljiške knjige.
Vrstica EF1 - Skupna vrednost deležev nepremičnin, podvrženim sorazmernemu davku Stolpec
1:
Navedite skupno vrednost deleže na nepremičninah, navedenih v preglednicah EB, EC, EL, EM, za
katere:
• se ni vložila nobena prošnja za olajšavo ali zmanjšanje (polje Olajšava v razdelku 'Prenos' ni
izpolnjeno);
• se je v polju 'Olajšave' navedla oznaka 'A' (predhodno zaščitena kulturna dobrina);
• se je v polju 'Olajšave' navedla oznaka 'N' (gozdovi v gorskih območjih);
• se je v polju 'Olajšave' navedla oznaka ‘L’, ‘R’, ‘F’.
V nobenem primeru se ne sme navesti vrednost nepremičnin, ki se nahajajo v tujini (vrstice razdelka
'pokrajina' = ‘EE’) in vrednost deležev nepremičnin, namenjenih osebam, označenim s šiframi ‘36’, ‘37’
‘38’ in ‘39’ v polju ‘Sorodstveno razmerje’ preglednice EA.
Stolpec 2: navedite znesek hipotekarnega davka, ki se izračuna tako, da se za vrednost, navedeno v
stolpcu 1, uporabi davčna stopnja, predvidena s 1. členom tarife v prilogi k enotnemu besedilu o
hipotekarnih in katastrskih davkih (zakonski odlok št. 347/1990), trenutno v višini 2 odstotkov; davek se
zaokroži navzdol, če sta zadnji dve številki manjši od 50 centov, in navzgor, če sta enaki ali višjo od 50
centov.
Če obstaja tudi en sam delež nepremičnine, za katero upravičenec izpolnjuje pogoje za olajšavo za
"glavno bivališče", ta olajšava pokriva celotno nepremičnino; v zvezi s to nepremičnino se torej ne sme
izpolniti ta vrstica, pač pa samo vrstica EF4.
Enako velja, če se je zahtevala olajšava "M"; v tem primeru se mora namreč izpolniti samo vrstica EF3,
v katero se navede skupna vrednost nepremičnin, ki jih zadeva ta olajšava.
Vrstica EF2 - Skupna vrednost deležev za nepremičnine z olajšavo z oznako “G” Olajšava vključuje
plačilo hipotekarnega davka s fiksno stopnjo in oprostitev katastrskega davka in kolkovine za kmetijskega
premoženja – tudi če z njim upravlja osebna družba - ki je predmet dedovanja med predniki in potomci
do tretjega kolena, pod pogojem, da upravičenci izpolnjujejo subjektivne posebne pogoje in se obvežejo,
da bodo obdelovali ali neposredno upravljali s kmečkimi posestmi za najmanj šest let (za podrobnosti si
oglejte Prilogo 2 v teh navodilih).
Urad bo preveril obstoj predvidenih pogojev in izpolnjevanje prevzetih obveznosti.
Stolpec 1: navedite vrednost deležev nepremičnin, za katere se je navedla oznaka ‘G’(mladi kmetijski
podjetniki) v polju 'Olajšave' razdelka 'Prenos’.
Stolpec 2: navedite znesek hipotekarnega davka s fiksno stopnjo neodvisno od števila nepremičnin, za
katere se je navedla oznaka ‘ G v polju 'Olajšave' razdelka 'Prenos’.
Vendar pa je za kmetijska ali gorska zemljišča ne glede na pogoje, potrebne za izkoristek olajšave “G”
31
Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru
1. SNOPIČ
in “M”, predvidena posebna oblika olajšave, ki je ugodnejša za davkoplačevalca.
V teh primerih se namreč lahko naredi primerjava med skupnim zneskom davčnih vrednosti zemljišč in
hipotekarnim davkom, izračunanim po fiksni stopnji, nato pa se v stolpec 2 vpiše tisti z nižjo vrednostjo.
Če se je za olajšavo "G" zaprosilo samo za nekatere deleže stvari, medtem ko se je za ostale
deleže uporabil sorazmerni davek (vrstica EF1), in je ta davek višji ali enak 200 evrom, v takem
primeru pripadajoči sorazmerni davek vključi fiksni davek, zato slednjega niste dolžni poravnati
( v stolpcu 2 ga ne navedete).
Vrstica EF3 - Skupna vrednost deležev za nepremičnine z olajšavami z oznakami 'M'.
Stolpec 1: navede se skupna vrednost nepremičnin, za katere se je, tudi za en sam delež, zaprosila
olajšava "M" - Kmečke posesti v gorskih območjih in nepremičnine v gorskih skupnostih, vključenih v
razvojne načrte - (oznaka 'M' v polju 'Olajšave/Zmanjšanja' v razdelku Prenos.
Stolpec 2: navedite znesek hipotekarnega davka s fiksno stopnjo neodvisno od števila nepremičnin, za
katere se je zaprosila zgoraj omenjena olajšava.
Kot za olajšavo "G", se tudi za olajšavo "M" uporabi metoda izračuna najbolj ugodnega davka, predvidena
za kmetijska ali gorska zemljišča, opisana v predhodnem odstavku. V teh primerih se lahko naredi
primerjava med skupnim zneskom davčnih vrednosti zemljišča/zemljišč in hipotekarnim davkom,
izračunanim po fiksni stopnji, nato pa se v stolpec 2 vpiše tisti z nižjo vrednostjo.
Vrstica EF4 - Število nepremičnin tipa 'glavno bivališče', skupna vrednost deležev in pripadajoči
davek
Hipotekarni davek se plačuje po fiksni stopnji za nepremičnine, za katere se je v polju 'Olajšave' razdelka
'Prenos':
•
oznaka ‘P’ ('glavno bivališče’);
•
oznaka ‘Y’ (pritiklina, ki se nanaša na'glavno bivališče', že v lasti imetnika pravice).
•
oznaka ‘X’ (pritiklina 'glavnemu bivališču’);
Stolpec 1: navede se število nepremičnin, za katere se je zaprosila olajšava za 'glavno bivališče'. V
primeru osnovnega bivališča in pripadajoče pritikline (oznaki P in X), za kateri se vlaga prošnja za
olajšavo za 'glavno bivališče', če so izpolnjeni pogoji, se mora v stolpcu 1 navesti številka 1 (in ne 2).
Stolpec 2: navede se skupna vrednost deležev za nepremičnine, ki nosijo v okencu 'Olajšave' razdelka
'Prenos' oznake ‘P’ (olajšava za glavno bivališče), ‘X’ (pritiklina glavnemu bivališču) ali ‘Y’ (pritiklina, ki
se nanaša na 'glavno bivališče', že v lasti imetnika pravice).
Stolpec 3: prepišite vrednost, izračunano tako, da se število nepremičnin, za katere se je vložila prošnja
za olajšavo za 'glavno bivališče' (število je navedeno v stolpcu 1), pomnoži z 200,00 evri (hipotekarni
davek po fiksni stopnji).
Vrstica EF5 - Dolgovani hipotekarni davek
Seštejte znesek v stolpcu 2, vrstice EF1, EF2, EF3 in EF4 v stolpcu 3.
Če je dobljen znesek manjši od fiksnega davka (ki je enak 200€), se mora prenesti 200€, razen če je
bila vložena prošnja za olajšavo “G” in/ali “M” in je zaradi njih davek nižji od fiksne vrednosti (za kmetijska
ali gorska zemljišča, če je skupni znesek davčnih vrednosti zemljišč nižji od hipotekarnega davka,
izračunanega po fiksni stopnji).
Vrstica EF6 - Že plačan hipotekarni davek
Ta vrstica se izpolni samo v primeru predložitve nadomestne prijave (šifra 1 ali 2 v okencu "nadomestna
prijava" na naslovni strani).
Navede se hipotekarni davek, ki je bil že poravnan s predhodno prijavo, vloženo za isto dedovanje
(vrstica EF8 prijave, ki jo nameravate nadomestiti).
Vrstica EF7 - Davčni dobropis, ki se uporabi za hipotekarni davek (Zakon št. 448/1998, 7. člen, 2.
točka)
Če je dedič pred začetkom dedovanja kupil in prodal nepremičnino, za katero je izkoristil olajšavo za
'glavno bivališče', se lahko za izračun in plačilo davka (register/DDV) za predhodni nakup ta znesek
uporabi kot kompenzacija hipotekarnega, katastrskega davka in davka na dediščino (ki ga kasneje
likvidira urad), povezanih z dedovanjem.
Tega zneska ni mogoče uporabiti za več listin ali več prijav dediščine, prav tako pa se v nobenem primeru
ne vrača.
Davčni dobropis se lahko uporabi do višine dolgovanih davkov; morebitni znesek, ki presega omenjene
davke, se lahko uporabi za zmanjšanje davka na dohodek fizičnih oseb (Irpef), dolgovanega glede na
32
Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru
1. SNOPIČ
najavo dohodnine, predloženo kasneje od datuma nakupa. V tej vrstici se mora navesti celotni znesek
davčnega dobropisa, ki se bo uporabil za zmanjšanje dolgovanega hipotekarnega davka. Če je znesek
dobropisa višji od razlike vrstic EF5 in EF6, se mora preostanek uporabiti za zmanjšanje katastrskega
davka (vrstica EF13).
V primeru nadomestne prijave se mora prepisati znesek, naveden v vrstici EF7 prijave, ki jo nameravate
nadomestiti z novo.
Vrstica EF8 - Hipotekarni davek za plačilo
Navedite razliko vrstic EF5, EF6 in EF7.
Tako naveden znesek ne sme imeti negativne vrednosti; v tem primeru ga zaokrožite na ničlo.
Če je znesek, naveden v EF7, višji od razlike med EF5 in EF6, se lahko ta višja vrednost navede v vrstico
EF13, kar bo imelo za posledico ustrezno zmanjšanje katastrskega davka za plačilo.
Če je prisotna nadomestna prijava, zaradi katere so potrebni novi prepisi (šifra 1 v okencu "nadomestna
prijava" na naslovni strani), hipotekarni davek, ki ga je treba plačati, ne more biti nižji od fiksnega
zneska; če je torej rezultat razlike vrstic EF5, EF6 in EF7 znesek, ki je nižji od 200 €, je treba vseeno
navesti minimalni davek v višini 200 €. Po izvedenih možnih kompenzacijah (za hipotekarni in katastrski
davek) se za morebitni presežek davka, ki je bil že poravnan s predhodno prijavo, s pisno vlogo zahteva
povračilo zneska pri pristojnem območnem uradu. Zahtevek za povračilo se mora predložiti najkasneje
v treh letih od datuma plačila davka ali, če je ta kasnejši, od datuma, na katerega je nastala pravica do
povračila.
Alternativno se lahko ta višji znesek odšteje od davka na dediščino, izračunanega ob naslednji likvidaciji
s strani urada.
RAZDELEK II - KATASTRSKI DAVEK
Vrstica EF9 - Skupna vrednost deležev nepremičnin, podvrženim sorazmernemu davku Stolpec
1: Navedite skupno vrednost deležev nepremičnin, za katere:
• se ni vložila nobena prošnja za olajšavo ali zmanjšanje (polje Olajšava ni izpolnjeno)
• se je v polju 'Olajšave' navedla oznaka 'A' (predhodno zaščitena kulturna dobrina)
• se je v polju 'Olajšave' navedla oznaka 'N' (gozdovi v gorskih območjih)
• se je v polju 'Olajšave' navedla oznaka ‘L’, ‘R’ ali ‘F’.
V nobenem primeru se ne sme navesti vrednost nepremičnin, ki se nahajajo v tujini (vrstice razdelka
'pokrajina' = ‘EE’) in vrednost deležev nepremičnin, namenjenim osebam, označenim s šiframi ‘36’, ‘37’
‘38’ in ‘39’ v polju ‘Sorodstveno razmerje’ preglednice EA.
Katastrskega davka namreč ni treba plačati v naslednjih primerih:
a) prenosi v korist države, regij, metropolitanskih območij, pokrajin in občin;
b)prenosi v korist javnih ustanov, zakonsko priznanih fundacij in združenj, katerih izključni namen je
pomoč, študije, znanstvene raziskave, vzgoja, izobraževanje ali drugi javno koristni interesi;
c) prenos v korist nepridobitnih družbeno koristnih organizacij (ONLUS) in fundacij, predvidenih z
zakonodajnim odlokom o izvajanju zakona št. 461 z dne 23. decembra 1998;
1
d) prenosi v korist političnih gibanj in strank (skladno s 4. točko, 3. člena enotnega besedila o
dedovanju), verskih ustanov (min. okr. 22/01/2008 št. 3/E);
e)prenosi v korist javnih ustanov, zakonsko priznanih fundacij in združenj, ki se razlikujejo od tistih,
navedenih v alinejah b( in c), a si prizadevajo za doseganje istih ciljev. V tem primeru mora
upravičenec v petih letih od sprejema prenosa dokazati, da je uporabil sprejeta sredstva ali pravice
ali znesek, nastal ob njihovi odtujitvi, za zgoraj navedene namene. V nasprotnem primeru je
upravičenec dolžan plačati davek in zakonske obresti od datuma, ko bi slednjega moral poravnati.
Stolpec 2: navedite znesek katastrskega davka, ki se izračuna tako, da se za vrednost, navedeno v
stolpcu 1, uporabi davčna stopnja, predvidena z 10. členom enotnega besedila o hipotekarnih in
katastrskih davkih (zakonski odlok št. 347/1990), trenutno v višini 1 odstotka; davek se zaokroži navzdol,
če sta zadnji dve številki manjši od 50 centov, in navzgor, če sta enaki ali višjo od 50 centov.
Če obstaja tudi en sam delež nepremičnine, za katero upravičenec izpolnjuje pogoje za olajšavo za
"glavno bivališče", ta olajšava pokriva celotno nepremičnino; v zvezi s to nepremičnino se torej ne sme
izpolniti ta vrstica, pač pa samo vrstica EF10.
Vrstica EF10 Davek za nepremičnine, podvržene plačilu fiksnega katastrskega davka
Prepišite znesek, naveden v stolpcu 3 vrstice EF4.
33
Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru
1. SNOPIČ
Katastrski davek se mora plačati v fiksnem znesku za nepremičnine, za katere se je v polju 'Olajšave'
razdelka 'Prenos' navedla:
• oznaka ‘P’ ('glavno bivališče’);
• oznaka ‘X’ (pritiklina 'glavnemu bivališču’);
• oznaka ‘Y’ (pritiklina, ki se nanaša na 'glavno bivališče', že v lasti imetnika pravice).
Vrstica EF11 - Dolgovani katastrski davek
Seštejte znesek stolpca 2 vrstic EF9 in EF10.
Katastrski davek ne more biti nižji od fiksnega zneska, zato se mora v primeru, da je znesek nižji od
fiksnega davka (ki znaša 200 €), navesti znesek 200 €.
Vrstica EF12 - Že plačan katastrski davek
Ta vrstica se izpolni samo v primeru predložitve nadomestne prijave (šifra 1 ali 2 v okencu "nadomestna
prijava" na naslovni strani).
Navede se katastrski davek, ki je bil že poravnan s predhodnimi prijavami, vloženimi za isto dedovanje
(vrstica EF14 prijave, ki jo nameravate nadomestiti).
Vrstica EF13 - Davčni dobropis, ki se uporabi za katastrski davek (Zakon št. 448/1998, 7. člen, 2.
točka)
V tej vrstici se navede preostali del davčnega dobropisa (brez dela, ki se je že uporabil za kompenzacijo
dolgovanega hipotekarnega davka). Če je znesek dobropisa višji od razlike vrstic EF11 in EF12, se mora
preostanek uporabiti za zmanjšanje davka na dediščino, ki ga kasneje likvidira urad.
Vrstica EF14 - Katastrski davek za plačilo
Prepišite razliko vrstic EF11, EF12 in EF13.
Tako naveden znesek ne sme imeti negativne vrednosti; v tem primeru ga zaokrožite na ničlo.
Če je znesek, naveden v EF13, višji od razlike med EF11 in EF12, se ta višja vrednost ne more uporabiti
za zmanjšanje hipotekarnega davka in kolkovine, pač pa samo za ustrezno zmanjšanje davka na
dediščino.
Če je prisotna nadomestna prijava, zaradi katere so potrebni novi prepisi (šifra 1 v okencu "nadomestna
prijava" na naslovni strani), hipotekarni davek, ki ga je treba plačati, ne more biti nižji od fiksnega
zneska; če je torej rezultat razlike vrstic EF11, EF12 in EF13 znesek, ki je nižji od 200 €, je treba vseeno
navesti minimalni davek v višini 200 €.
Po izvedenih možnih kompenzacijah (za hipotekarni in katastrski davek) se za morebitni presežek davka,
ki je bil že poravnan s predhodno prijavo, s pisno vlogo zahteva povračilo zneska pri pristojnem
območnem uradu. Zahtevek za povračilo se mora predložiti najkasneje v treh letih od datuma plačila
davka ali, če je ta kasnejši, od datuma, na katerega je nastala pravica do povračila. Alternativno se lahko
ta višji znesek odšteje od davka na dediščino, izračunanega ob naslednji likvidaciji s strani urada.
RAZDELEK III - HIPOTEKARNA PRISTOJBINA
Ta razdelek je namenjen likvidiranju hipotekarnih davkov za različne prepise v pristojnih uradih Agencije
za prihodke.
Pristojbin se plačajo v višini 90,00 evrov za vsak zemljiški register, v katerem so prisotne nepremičnine,
ki so predmet dedovanja (od tega 35 evrov za prepis in 55 evrov za katastrski vpis).
Vrstica EF15 - Število okrožij za nepremičninske oklice
1. stolpec: navedite število okrožij za nepremičninske oklice.
Pristojni zemljiški register se določi na podlagi katastrske oznake občine. V primeru dveh nepremičnin
(zemljišč in/ali stavb), ki se nahajajo v isti občini (na katastrskem potrdilu je navedena ista oznaka občine
za obe), se mora torej v stolpcu 1 navesti številka 1.
Seznam zemljiških registrov je na voljo na spletni strani Agencije za prihodke, na naslovu
http://www.agenziaterritorio.it.
Ne upoštevajo se okrožja, v katera so vključene samo :
•
•
•
nepremičnine, namenjene državi, razpoznavne po šifri '36' v polju 'Sorodstveno razmerje' preglednice
EA;
nepremičnine, ki se nahajajo v tujini (‘pokrajina’ = ‘EE’);
nepremičnine, vpisane v Zemljiško knjigo, navedene v preglednicah EL in EM;
34
Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru
1. SNOPIČ
•
nepremičnine, obremenjene s stvarnimi bremeni, šifra '10' v polju 'oznaka pravice' v pripadajoči
preglednici;
V primeru predložitve nadomestne prijave:
• Če se je v okencu 'Nadomestna prijava' v preglednici Splošni podatki, označila šifra '1', navedite
samo število okrožij za nepremičninske oklice, ki se nanašajo na nepremičnine, deležne novih
prepisov, ki se morajo izvesti zaradi sprememb predhodno predložene prijave, katero je potrebno
nadomestiti;
• Če se je v okencu 'Nadomestna prijava' v preglednici Splošni podatki, označila šifra '2' ali '3', se polje
ne sme izpolniti.
2. stolpec: navedite hipotekarno pristojbino tako, da pomnožite število okrožij, vpisano v stolpcu 1, z
90,00 evri; znesek vključuje dajatve, ki se plačajo za prepis potrdila o dedovanju in za katastrske prepise.
Če je bila z označenim okencem v razdelku 'posebni primeri' na glavni strani izražena želja, da se
samodejni katastrski prepis ne izvede, se hipotekarna pristojbina izračuna tako, da se število okrožij, ki
se nanašajo na take primere in so navedena v stolpcu 1, pomnoži s 35,00 evri. Enako velja v primeru
ležeče ležeče zapuščine/zapuščine v upravljanju (šifra funkcije 5 in 6) ter sklada (šifra funkcije 9), v
katerih postopka avtomatskega prepisa ni mogoče izvesti.
Opozarjamo, da ta obrazec ne omogoča katastrskih prepisov tudi v primeru:
• nepremičnin na ozemljih, kjer je v veljavi sistem Zemljiške knjige (Libro fondiario);
• nepremičnin, obremenjenih s 'stvarnimi bremeni” (oznaka “10” - razpredelnica “Oznake pravice”
Priloge 4). V teh dveh primerih se v Stolpcu 2 ne navede hipotekarna pristojbina.
Opomba: Če avtomatskega katastrskega prepisa ni mogoče izvesti oziroma se odločite, da ne boste
izbrali avtomatskega prepisa, se morajo posebne katastrske dajatve za izvedbo postopka pri območnih
uradih za ozemlje Agencije za prihodke plačati v trenutku predložitve ustrezne vloge.
RAZDELEK IV - KOLKOVINA
Dajatev se plača v višini 85,00 evrov za nepremičnine, vključene v "zemljiške registre" oziroma okrožja
ali samostojne oddelke pristojnih uradov Agencije za prihodke.
Rigo EF16
Vrstica EF16
2. stolpec: navedite število okrožij za nepremičninske oklice.
Pristojni zemljiški register se določi na podlagi katastrske oznake občine. V primeru dveh nepremičnin
(zemljišč in/ali stavb), ki se nahajajo v isti občini (na katastrskem potrdilu je navedena ista oznaka občine
za obe), se mora torej v stolpcu 2 navesti številka 1.
Seznam zemljiških registrov je na voljo na spletni strani Agencije za prihodke, na naslovu
http://www.agenziaterritorio.it.
Ne upoštevajo se okrožja, v katera so vključene:
• nepremičnine, namenjene državi, regijam, pokrajinam ali občinam, ki so v polju 'Sorodstveno razmerje'
v preglednici EA označene s šiframa '36' ali '37';
• nepremičnine, za katere se je v polju 'Olajšave' razdelka 'Prenos' navedla oznaka 'C' ('nedeljiva'
kmetijska zemljišča v gorskem svetu);
• nepremičnine, za katere se je v polju 'Olajšave' razdelka 'Prenos' navedla oznaka 'E' ('nedeljiva'
kmetijska zemljišča na splošno);
• nepremičnine, za katere se je v polju 'Olajšave' razdelka 'Prenos' navedla oznaka 'M' (gozdovi v
gorskih območjih);
• nepremičnine, za katere se je v polju 'Olajšave' razdelka 'Prenos' navedla oznaka 'G' (mladi poklicni
kmetovalci);
• nepremičnine, vpisane v Zemljiško knjigo, navedene v preglednicah EL in EM;
• nepremičnine, obremenjene s stvarnimi bremeni, šifra '10' v polju 'oznaka pravice';
• nepremičnine, ki se nahajajo v tujini (‘pokrajina’ = ‘EE’).
V primeru predložitve nadomestne prijave:
35
Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru
1. SNOPIČ
•
Če se je v okencu 'Nadomestna prijava' v preglednici Splošni podatki, označila šifra '1', navedite
samo število nepremičninskih okrožij, ki se nanašajo na nepremičnine, deležne novih prepisov, ki
se morajo izvesti zaradi sprememb predhodno predložene prijave, katero je potrebno nadomestiti.
• Če se je v okencu 'Nadomestna prijava' v preglednici Splošni podatki, označila šifra '2' ali '3', se polje
ne sme izpolniti.
3. stolpec: navedite kolkovino, ki se izračuna tako, da se število okrožij v stolpcu 2 pomnoži s
85,00 evri.
RAZDELEK V - POSEBNE DAJATVE
Posebne dajatve ureja zakonodajni odlok št. 533 z dne 31. julija 1954 in kasnejše spremembe in
dopolnitve. Zlasti se za izračun posebnih dajatev, ki se plačujejo v zvezi z obveznostmi, povezanimi z
nepremičninami in stvarnimi nepremičninskimi pravicami, navedenimi v prijavi dediščine, sklicujemo na
razpredelnico A, naslov II (nazadnje spremenjen s 85. točko 3. člena zakona št. 549 z dne 28. decembra
1995), priloženo k navedenemu odloku. Kot je predvideno v zaporednih številkah 1, 2, 3 in 4 že navedene
razpredelnice, se zneski posebnih dajatev izračunajo na naslednji način:
• (zap. številka 1) 7,44 € za plačilo iskanja;
• (zap. številka 2) 3,72 € za vsak prepis. Ta znesek se mora pomnožiti s številom Služb za
nepremičninske oklice (zemljiški registri): 1,24 € za prvo stran vsakega izvoda prepisa (tudi ta se pomnoži
s številom 'zemljiških registrov');
• (zap. številka 4) 18,59 € za vsako vlogo za hipotekarne formalnosti. Ta znesek se mora pomnožiti s
številom Služb za nepremičninske oklice (zemljiški registri).
Vrstica EF17 - Hipotekarne formalnosti
1. stolpec: navedite število okrožij za nepremičninske oklice za nepremičnine, na katere se nanašajo
prepisi; izračunate ga v skladu s pravili, opisanimi v prejšnji vrstici EF15, stolpec 1.
2. stolpec: znesek za plačilo.
V nadaljevanju je opisan primer izračuna:
Jože predloži prijavo dediščine, v kateri deduje dve nepremičnini, eno v Rimu in eno v Milanu. Ker gre v
tem primeru za dve službi za nepremičninske oklice, pristojni za prepis nepremičnin, se mora v stolpcu
1 vrstice EF17 navesti število "zemljiških registrov", medtem ko se v stolpec 2 vpiše znesek 54,54 € ,
sestavljen iz naslednjih postavk:
7,44 € za plačilo postopka iskanja;
7,44 € za dva prepisa (3,72 € x 2 Pristojne službe za nepremičninske oklice);
2,48 € za prvo stran vsakega izvoda prepisa (€ 1,24 x 2);
37,18 € za hipotekarne formalnosti (18,59 x2 Pristojne službe za nepremičninske oklice).
SKUPAJ ZA PLAČILO
Vrstica EF19 - Skupaj za plačilo
Vnese se seštevek vrstic EF8, EF14, EF15 stolpec 2, EF16 stolpec 3 in EF17 stolpec 2.
RAZDELEK VI - SANKCIJE IN OBRESTI
Če se prijava pošlje po roku za oddajo in pred preverjanjem po uradni dolžnosti, se lahko ta razdelek
uporabi za poravnavo zaradi prepoznega plačila hipotekarnega, katastrskega in drugih
samoobračunanih davkov.
Neplačilo, v celoti ali delno, hipotekarnega, katastrskega in drugih samoobračunanih davkov povzroči
uporabo upravne kazni v višini 30% vsakega neporavnanega zneska (1. točka 13. člena
zakonodajnega odloka št. 471/1997); samoobračunane dajatve pa je mogoče plačati tudi z znižano
sankcijo ("aktivno obžalovanje", 13. člen zakonodajnega odloka št. 472/1997), z uporabo tega
razdelka.
Sankcija se zniža, razen če se v zvezi s kršitvijo niso vročile ustrezne listine o plačilu in preverjanju.
Zlasti:
• če se plačilo opravi v 15. dneh od poteka roka zanj, je sankcija v višini 0,1% dolgovanih davkov za
vsak dan zamude (zmanjšanje sankcije na 1/10 - alineja a), 1. točke 13. člena zak. odl. št. 472/1997);
• če se plačilo opravi v 30. dneh od poteka roka zanj, je sankcija v višini 1,5% dolgovanih davkov za
vsak dan zamude (zmanjšanje sankcije na 1/10 - alineja a), 1. točke 13. člena zak. odl. št. 472/1997);
• če se plačilo opravi v 90. dneh od poteka roka zanj, je sankcija v višini 1,67% dolgovanih davkov za
vsak dan zamude (zmanjšanje sankcije na 1/9 - alineja a-bis), 1. točke 13. člena zak. odl. št.
36
Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru
1. SNOPIČ
472/1997);
• če se plačilo opravi v 1 letu od poteka roka zanj, je sankcija v višini 3,75% dolgovanih davkov za vsak
dan zamude (zmanjšanje sankcije na 1/8 - alineja b), 1. točke 13. člena zak. odl. št. 472/1997);
• če se plačilo opravi kasneje od 1 leta, vendar v 2 letih od poteka roka zanj, je sankcija v višini 4,29%
dolgovanih davkov za vsak dan zamude (zmanjšanje sankcije na 1/7 - alineja b-bis), 1. točke 13.
člena zak. odl. št. 472/1997);
• če se plačilo opravi kasneje kot v 2 letih od poteka roka zanj, je sankcija v višini 5% dolgovanih davkov
za vsak dan zamude (zmanjšanje sankcije na 1/6 - alineja b-ter), 1. točke 13. člena zak. odl. št.
472/1997);
Praviloma se mora plačilo zmanjšane kazni opraviti istočasno z uskladitvijo plačila dajatve ali razlike, ter
s plačilom zamudnih obresti, zaračunanih zaradi prepoznega plačila (zamudne obresti, preračunane po
zakonski obrestni meri za vsak dan neplačanih dajatev).
PREGLEDNICA EG - Seznam dokumentov, potrdil in nadomestnih izjav, ki se
priložijo prijavi
Ta preglednica se uporabi za priložitev vseh vrst dokumentov, potrebnih za pravilno predložitev prijave
(glej odstavek "KATERI DOKUMENTI SO POTREBNI"), ter nadomestnih izjav dokazilnih listin
upravičencev, razen prijavitelja (prijavitelj bo namesto tega moral izpolniti preglednico EH), kot na primer
izjav, potrebnih za vložitev prošenj za olajšave in/ali zmanjšanja davka na dediščino, če slednji
izpolnjujejo potrebne pogoje za izkoristek te možnosti.
Morebitne nadomestne izjave dokazilnih listin, ki jih podajo dediči ali volilojemniki, in se priložijo prijavi,
morajo biti opremljene s kopijo osebnih dokumentov oseb, ki so jih podpisale.
Opomba: V vseh primerih prošnje za olajšavo z oznako Y (uporabite vrstico EG8) se mora vsekakor
priložiti nadomestna izjava dokazilnih listin, kot je pojasnjeno v navodilih za izpolnjevanje razdelka
"prenos" v zvezi z olajšavami/zmanjšanji.
Dokumentacija, ki se priloži, mora biti v nizki ločljivosti (200x200dpi, Č/B barve), pod pogojem, da je
čitljiva, in mora biti v PDF formatu/A–1a, PDF/A–1b ali TIF in/ali TIFF (na spletni strani telematskih
storitev Agencije za prihodke je na voljo pretvornik/validator datotek, ki se priložijo k prijavi); dokumenti,
priloženi v drugačni obliki, kot so navedene zgoraj, bodo imeli za posledico zavrnitev prijave.
Odvisno od vrste priloženega dokumenta je treba preventivno navesti številko. Ti dokumenti se nato
pošljejo skupaj s prijavo dediščine.
V vsakem primeru se morajo obvezno priložiti:
• družinsko drevo (vrstica EG6), iz katerega je razvidno ime, priimek, kraj in datum rojstva zakonca in
upravičencev, ki so z umrlim v sorodstvu;
• oporoka (v primeru tuje oporoke se mora priložiti tudi ustrezen prevod).
Vrstica 'Drugo' se mora uporabiti za priložitev dokumentov, ki nimajo posebnega mesta v ostalih vrsticah
te preglednice, kot na primer: osmrtnice oseb, umrlih v tujini, potrdila za ladje in zrakoplovi v lasti v tujini,
javne objave in prospekti vrednostnih papirjev ali deležev v vzajemnih skladih, prevodi listin, izdanih v
tujem jeziku, kopija javne ali overjene zasebne listine, iz katere je razviden morebitni sporazum med
strankami za dopolnitev okrnjenih zakonitih pravic;
Za uporabo olajšav pri izračunu samoobračunanih davkov in/ali zmanjšanja davka na dediščino v korist
osebe, ki ni prijavitelj, se mora vložiti posebna prošnja za vsako olajšavo/zmanjšanje (ki se priloži k
prijavi dediščine v ustreznih vrsticah v tej preglednici), s katero se izjavlja, da so, v skladu s 46. in 47.
členom enotnega besedila zakonov in drugih predpisov na področju upravnih dokumentov, odobrenega
z O.P.R. št. 445 z dne 28. decembra 2000, izpolnjeni z zakonom predvideni pogoji za izkoristek
olajšave/zmanjšanja (Priloga 2).
Skupaj z omenjenimi lastnoročno podpisanimi nadomestnimi izjavami dokazilnih listin, ki jih podajo
osebe, ki niso prijavitelj, se mora priložiti tudi kopija veljavnega osebnega dokumenta oseb, ki so
podpisale izjave (vrstica EG7).
Prijavitelj svoje nadomestne izjave predloži tako, da izpolni izključno preglednico EH (ne sme predložiti
37
Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru
1. SNOPIČ
kopije svojega osebnega dokumenta), razen bo zaprosil (in izpolnjuje pogoje) za razširitev olajšave za
"glavno bivališče" na nepremičnino, zajeto v dedovanje, ki jo bo namenil kot pritiklino "glavnemu bivališču"
že v njegovi lasti, ki torej ne spada v zapuščinsko maso (oznaka Y). V tem primeru mora namreč tudi
prijavitelj v tej preglednici podati posebno nadomestno izjavo po navodilih v pripadajočem delu v odstavku
"SPLOŠNA MERILA ZA IZPOLNJEVANJE RAZDELKA PRENOS", pri čemer ne sme pozabiti priložiti
tudi kopijo svojega osebnega dokumenta.
Če za olajšavo za "glavno bivališče" za nepremičnino, ki je zajeta v zapuščini (oznaka P in/ali X), oziroma
v primeru oznake Y, zaprosi eden od upravičencev, ki ni prijavitelj, se mora izpolniti vrstica EG9, v kateri
se prijavi dediščine priloži posebna vloga in kopija svojega osebnega dokumenta.
Opomba: v primeru, da je prosilec že imetnik druge nepremičnine, kupljene z izkoristkom olajšave za
glavno bivališče, je potrebno skupaj z naštetimi dokumenti priložiti še izjavo, iz katere je razvidno, da se
zavezuje, da bo nepremičnino v predhodni lasti prenesel v roku enega leta od smrti.
Če pa želi olajšavo izkoristiti prijavitelj, mora predložiti izključno s tem povezano nadomestno izjavo in
zanjo uporabiti poseben razdelek v preglednici EH, te vrstice pa ne sme izpolniti, kakor tudi ne sme
priložiti kopije svojega osebnega dokumenta.
Vrstica EG10 se mora uporabiti za priložitev dokumentacije, ki se nanaša na olajšave C ("nedeljiva"
kmetijska zemljišča v gorskih skupnostih), D (Podjetja) in E ("Nedeljiva" kmetijska zemljišča"), če za njih
zaprosi oseba, ki ni prijavitelj.
Vrstica EG11 se mora uporabiti za priložitev dokumentacije, ki se nanaša na olajšave A (kulturne dobrine
- podvržene varstvu pred datumom začetka dedovanja) in zmanjšanja L (kulturne dobrine - podvržene
varstvu po začetku dedovanja), Q (podjetja), in zmanjšanja pod šifro 1-2-3-4-5 (premoženje iz
predhodnega dedovanja do 5 let), če za njih zaprosi oseba, ki ni prijavitelj.
PREGLEDNICA EH - NADOMESTNE IZJAVE, OLAJŠAVE IN ZMANJŠANJA
To preglednico mora uporabiti, kdor predloži obrazec, da v njej poda nadomestne izjave dokazilnih
listin, ki se priložijo k prijavi dediščine, ter za uporabo olajšav za hipotekarni in katastrski davek ter
zmanjšanje davka na dediščino. Izjave, posredovane v tej preglednici, so skladne s 46. in 47. členom
OPR 445/2000, zato se bodo v primeru lažne izjave uporabile kazenske sankcije, predvidene v 76. členu
enotnega besedila zakonov in drugih predpisov na področju upravnih dokumentov, odobrenega z OPR
št. 445 z dne 28. decembra 2000.
RAZDELEK I- NADOMESTNE IZJAVE
To preglednico mora uporabiti, kdor predloži obrazec, da v njej poda nadomestne izjave dokazilnih listin,
potrebne za vpis v register prijave dediščine, ter za dodatne informacije, uporabne za odmero davka na
dediščino.
Konkretno mora prosilec po vnosu svojih osebnih podatkov navesti:
a) datum smrti ali podatke o razsodbi o domnevni smrti ali odsotnosti;
b) podatke o zakonskem stanu pokojnika, dedičev in volilojemnikov, ki so v sorodstvenem ali bližnjem
razmerju s pokojnikom, s prepisom podatkov iz preglednice EA. Za dediče in volilojemnike v tujini
navedite tuji državo rojstva, v polju za pokrajino pa oznako "EE";
c) podatke o vpisu v register oporok pokojnika, če te obstajajo (urad, serija, številka, datum in
podštevilka, če obstaja). V primeru oporoke, sestavljene v tujini, za katero se je označilo ustrezno
okence na naslovni strani, ni potrebno navesti podatkov o vpisu v register. Ne glede na vrsto
sestavljene oporoke je potrebno priložiti listino z uporabo vrstice 'oporoka' v preglednici EG. V primeru
več oporok, za katerih vrstice v vsaki preglednici ne zadostujejo, izpolnite dodatno preglednico (v tem
primeru v polju št. obr. navedite naraščajoče številke 002 - 003 itd.);
Opozarjamo, da se mora listinam v tujem jeziku priložiti prevod v italijanski jezik, ki ga sestavi sodni
tolmač in ga overi z zaprisego, razen če gre za listine, ki so veljavne tudi v tujem jeziku (gre za listine,
predložene uradom na "dvojezičnih" območjih, kot na primer pokrajina Bolzano - 5. in 6. točka 11.
člena O.P.R. št. 131 z dne 26. aprila 1986);
d) podatki o vpisu v register listine o sklenitvi civilne partnerske zveze;
e) morebiten sporazum med strankami za dopolnitev okrnjenih zakonitih pravic, navedite podatke o
vpisu v register (urad, serija, številka, datum in podštevilka, če obstaja). V primeru več sporazumov
38
Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
1. SNOPIČ
izpolnite dodatno preglednico (v tem primeru v polju št. obr. navedite naraščajoče številke 002 - 003
itd.);
obstoj oziroma neobstoj dedičev ali volilojemnikov, ki jim je odvzeta opravilna sposobnost, so brez
nje ali imajo težjo stopnjo invalidnosti. V primeru dediča ali volilojemnika s težjo stopnjo invalidnosti
navedite podatke o zapisniku komisije za preverjanje invalidnosti, ki jo določa 4. člen zakona št.
104/1992. V primeru dediča ali volilojemnika, ki mu je odvzeta opravilna sposobnost ali je brez nje,
navedite podatke o sodni razsodbi. Prepišite številko vrstice in obrazca v preglednici EA, kjer so
navedeni osebni podatki osebe z odvzeto opravilno sposobnostjo ali s težko stopnjo invalidnosti. V
primeru več oseb izpolnite dodatno preglednico (v tem primeru v polju št. obr. navedite naraščajoče
številke 002 - 003 itd.);
neobstoj ali morebiten obstoj odpovedi dediščini, vključno s podatki o vpisu v register (urad, serija,
številka, datum in podštevilka, če obstaja). V primeru več odpovedi dedovanju izpolnite dodatno
preglednico (v tem primeru v polju št. obr. navedite naraščajoče številke 002 - 003 itd.);
ali je/ni bila med umrlim izrečena pravnomočna razsodba za ločitev zaradi krivde preživelega zakonca
ali obeh, oziroma krivde, ki se lahko pripiše preživelemu zakoncu ali obema;
da ni bil vložen zahtevek za razvezo civilne partnerske zveze;
urad, pri katerem se je vložila bilanca stanja družbe ali podjetja v lasti pokojnika. V tem primeru je
potrebno navesti gospodarsko zbornico in datum deponirane bilance. V primeru več bilanc izpolnite
dodatno preglednico (v tem primeru v polju št. obr. navedite naraščajoče številke 002 - 003 itd.);
da so inventarji/proračuni, ki izkazujejo sredstva in obveznosti, ter dokazilne listine za njih, kopije
izvirnikov;
evidenčne podatke vpisa v register ali prve registracije ladij ali plovil ter zrakoplovov. V primeru več
ladij/plovil/zrakoplovov izpolnite dodatno preglednico (v tem primeru v polju št. obr. navedite
naraščajoče številke 002 - 003 itd.).
RAZDELEK II OLAJŠAVA ZA GLAVNO BIVALIŠČE
Ta razdelek uporabi prijavitelj za vložitev prošnje za olajšavo za glavno bivališče, za katero izpolnjuje
pogoje.
Navesti se morajo podatki o glavnem bivališču in njegovih pritiklinah (pokrajina, upravna občina, naslov,
mestna četrt, list, parcela, podštevilka parcele), za katero nameravate izkoristiti davčno olajšavo.
Za pritikline, do največ ena za vsako katastrsko kategorijo, štejejo nepremičnine, ki so razvrščene ali jih
je mogoče razvrstiti v katastrske kategorije C/2, C/6 in C/7, namenjene kot pomožni prostori bivališča, ki
je predmet nakupa z olajšavami.
Navedejo se torej lahko največ 3 pritikline (po ena za vsako katastrsko kategorijo C/2, C/6 in C/7).
V primeru, da vloga za olajšavo zadeva sosednje nepremičnine, ki tvorijo eno samo bivalno enoto,
navedite njihove katastrske podatke v ustrezna polja.
S podpisom tiskanega izvoda prijave zaprositelj, ki je seznanjen s kazensko odgovornostjo za lažne
prijave, potrdi, da izpolnjuje pogoje za izkoristek olajšave za glavno bivališče.
Pogoji za izkoristek olajšave so navedeni v Prilogi 2 teh navodil.
Če vlogo za olajšavo za 'glavno bivališče' predloži oseba, ki ni prijavitelj, se mora vložiti posebna vloga,
ki se priloži prijavi dediščine z uporabo vrstice 'Glavno bivališče' v preglednici EG.
Znova opozarjamo, da se mora v primerih prošnje za olajšavo z oznako Y vsekakor priložiti nadomestna
izjava dokazilnih listin, kot je pojasnjeno v navodilih za izpolnjevanje razdelka "prenos" v zvezi z
olajšavami/zmanjšanji.
RAZDELEK III VLOGA ZA UPORABO DAVČNEGA DOBROPISA
Ta razdelek se mora uporabiti, če prijavitelj želi izkoristiti davčni dobropis, ki izhaja iz nakupa in prodaje
pred začetkom dedovanja, nepremičnine, v zvezi s katero se je že vložil zahtevek za olajšavo za 'glavno
bivališče', uporaben za odmero in plačilo davka (register/DDV) za pretekli nakupČe so torej izpolnjeni pogoji, navedeni v posledično izpolnjenih vrsticah EF7 in/ali EF13, mora zaprositelj,
ki je pridobil davčni dobropis za nakup 'glavnega bivališča', ki ni zajeto v kategorijah A/1, A/8 in A/9, in
ga želi uporabiti za zmanjšanje zneska hipotekarnega, katastrskega dohodka, po potrebi pa tudi davka
na dediščino, izhajajočega iz te prijave, predložiti tak zahtevek za "uporabo davčnega dobropisa", pri
čemer mora paziti, da navede:
• Vrsto davka, ki se bo uporabil za zmanjšanje hipotekarnega, katastrskega davka in/ali davka na
dediščino, z navedbo, ali gre za davek ob registraciji ali DDV, ter vplačanega zneska;
39
Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru
1. SNOPIČ
•
Evidenčni podatki kupoprodajne pogodbe za prodano ali podarjeno 'glavno bivališče', v zvezi s katerim
je nastal davčni dobropis;
• Evidenčni podatki pogodbe o prodaji ali darovanju 'glavnega bivališča', v zvezi s katerim je nastal
davčni dobropis;
Poleg tega mora priložiti račune za morebitni DDV, vplačan ob kupoprodaji nepremičnine, z navedbo v
preglednici EG (vrstica EG8).
Davčni dobropis torej sovpada z davkom na vpis v register ali z DDV, vplačanima ob nakupu in kasnejši
prodaji nepremičnine z olajšavo pred začetkom dedovanja.
Kot je to izrecno določeno z zakonodajo, davčni dobropis ni vračljiv.
Če za uporabo davčnega dobropisa zaprosi eden od upravičencev, ki ni prijavitelj, mora predložiti to
nadomestno izjavo k prijavi dediščine z izpolnitvijo preglednice EG.
RAZDELEK VI - DRUGE OLAJŠAVE IN ZMANJŠANJA
Ta razdelek uporabi prijavitelj za vložitev prošnje za uporabo olajšav za hipotekarni in katastrski davek
ter za zmanjšanje davka na dediščino. Če se vloga za olajšave ali zmanjšanje nanaša na osebo, ki ni
prijavitelj, se mora za vsako olajšavo/zmanjšanje predložiti posebna vloga, ki se priloži prijavi dediščine
z uporabo vrstic za olajšave in zmanjšanja v preglednici EG.
S podpisom tiskanega izvoda prijave zaprositelj, ki je seznanjen s kazensko odgovornostjo za lažne
prijave, potrdi, da izpolnjuje pogoje za izkoristek navedenih olajšav in zmanjšanj.
Pogoji za izkoristek olajšav in zmanjšanj so navedeni v Prilogi 2 tega obrazca.
PREGLEDNICA EI – Izjave, uporabne za prepis v zemljiškem katastru – neskladje
podatkov imetnika in vmesne stopnje, ki niso potrjene s pravnimi akti
Preglednica EI se uporabi za navedbo izjav, uporabnih za prepis v zemljiškem katastru.
Ta preglednica se izpolni v primeru, da so ugotovljene neskladnosti med osebnimi podatki imetnika ali
njegovimi pravicami, vpisanimi v zemljiški kataster, glede na podatke o pokojniku. Preglednica se izpolni
tudi v primeru vmesnih korakov, ki niso potrjeni s pravnimi listinami.
V zvezi z evidenčnimi katastrskimi podatki za vsako nepremičnino, ki je predmet dedovanja, se za vsako
neprepisano listino navedejo podatki o:
• vrsti listine (notarska listina, prijava dediščine, sodni akt);
• vrsti posla (npr. kupoprodaja, priposedovanje itd.).
Elementi, ki se navedejo za navedbo evidenčnih katastrskih podatkov, so naslednji:
• če gre za notarsko listino: navedite številko repertoarja, datum listine in priimek ter ime notarskega
uslužbenca, ki je pripravil listino, podatke vpisa v register;
• če gre za dedovanje: navedite obseg, številko in leto vpisa v register, ime in priimek pokojnika, datum
smrti in matični/davčni urad, pri katerem se je vložila prijava dediščine;
• če gre za sodno odločbo: navedite datum listine in številko vpisa v splošni register, če obstaja, oziroma
v drug register v sodni pisarni pri izdajnem organu.
Če se je v zvezi z navedenimi vložila ustrezna vloga za prepis, ki pa še ni bila vpisana v registre, navedite
številko protokola in datum vloge.
Navesti je treba tudi vmesne korake, ki niso potrjeni s pravnimi listinami, in njihovo kronološko zaporedje.
Opomba: Če prepisa ni mogoče izvesti ali ga je mogoče izvesti le delno ali s pridržkom, bo pokrajinski
urad Agencije za prihodke, pristojen za ozemlje, obvestil prijavitelja o tej okoliščini, tako da se lahko
vzpostavi vse potrebno sodelovanje, katerega cilj je odprava zaznanih neskladnosti. Na pravkar
omenjeni pokrajinski urad se lahko seveda obrnete tudi preventivno in zaprosite za vse potrebne
informacije.
Izjave, navedene v tej preglednici, prijavitelj poda v skladu s 47. členom enotnega besedila zakonov in
drugih predpisov na področju upravnih dokumentov, odobrenega z O.P.R. št. 445 z dne 28. decembra
2000, s polnim zavedanjem kazenske odgovornosti, ki lahko, skladno s 76. členom istega O.P.R. nastane
v primeru lažnih izjav.
Če so manjkajoči koraki izkazani na podlagi izjave, ki jo poda oseba, ki ni podpisnik prijave dediščine,
je potrebno na to okoliščino opozoriti v preglednici EI, vključno s priloženo datoteko podane izjave,
opremljeno s kopijo osebnega dokumenta osebe, ki jo je podpisala.
40
Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru
1. SNOPIČ
PREGLEDNICA ER - Rente, posojila in drugo premoženje
Ta preglednica se uporabi za navedbo rent in pokojnin, posojil drugega premoženja in vseh premičnin,
namenjenih uporabi in okrasitvi v bivališčih, vključno z zaščitenimi kulturnimi dobrinami.
V povezavi s posojili so v dediščini zajeta:
• donosna posojila;
• nedonosna posojila z dospetjem najmanj enega leta in več od datuma začetka dedovanja;
• posojila v naravi;
Med posojilne pravice se uvršča tudi pravica do likvidiranja deležev v enostavnih družbah, kolektivnih
družbah in enostavnih komanditnih družbah, vključno s podobnimi družbami v smislu veljavnih določb
za davke na dediščino. Vrednost pravkar omenjene posojilne pravice se določi na podlagi vrednosti neto
premoženja družbe na dan začetka dedovanja, ki izhaja iz zadnjega redno sestavljenega inventarja, oziroma, če le-tega ni, iz skupne vrednosti sredstev in pravic družbe, po odštetih obveznostih (16. čl. TUS).
Vrsta sredstva
Odvisno od vrste rente, posojila ali prijavljenega sredstva uporabite naslednje oznake:
OZNAKA ZA VNOS
BI
CR
DN
AB
VRSTA RENTE, POSOJILA IN DRUGEGA PREMOŽENJA
popisana sredstva.
posojila, vračila davkov*, vključno z zakonskimi obrestmi, obračunanimi do datuma
začetka dedovanja, popisi, rente, pokojnine (vključene v aktivno zapuščino) in zneski,
deponirani na tekočem računu.
denar, nakit in nepopisano pohištvo.
drugo premoženje.
*Samo v primeru, da je davčni zavezanec oproščen predložitve prijave, ker aktivna zapuščina ni vključevala nepremičnin in je bila
njena vrednost manjša ali enaka 100.000 evrov, in je bil po vračilu davkov ta prag presežen. Rok za predložitev prijave začne teči
od datuma obvestila o vračilu.
Opis
Opišite vrsto stvari/sredstva.
V primeru zneskov, deponiranih v tekoči račun, se lahko podatki razberejo iz potrdil, ki jih izda banka.
Na primer:
tekoči račun št. XXXXX pri banki XXXXX , poslovalnici v XXXXX - AG. XX, odprt v imenu/skupaj z
XXXXX, ima pozitivni saldo na dan smrti 00/00/0000 osebe EUR XXXXX.
Posest pokojnika
Navedite delež sredstev pokojnika, izražen v obliki ulomka (na primer 1/10).
Če ta delež ustreza celoti, bo razmerje enako ena (na primer 1/1; 100/100; 1000/1000).
Oznaka pravice
Seznam oznak je na voljo v razpredelnici v Prilogi 4 'OZNAKA PRAVICE'.
Premoženje v tujini
Označite okence, če gre za posojila in ostala sredstva v tujini.
Davek, plačan v tujini
Če je bil za sredstvo, navedeno v vrstici, davek poravnan v tujini, navedite ustrezni znesek v evrih, v
sorazmerju s prenesenim deležem. V tem primeru se mora potrdilo o poravnanem davku v tujini priložiti
prijavi dediščine z uporabo vrstice 'potrdilo o davku, plačanem v tujini', v Preglednici EG.
Vrednost
41
Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru
1. SNOPIČ
Navedite davčno osnovo za rente, posojila in druga sredstva, zaokroženo na evre, izračunano v skladu
z pravili, ki so na kratko predstavljena v nadaljevanju, s sklicem na oznako pravice in na delež v lasti
pokojnika (17., 18. in 19. člen Tus)
RENTE IN POKOJNINE
KAKO SE DOLOČI DAVČNA OSNOVA
Trajna renta ali renta za nedoločen čas
Uporabite multiplikator (predviden s 17. čl. TUS), ki redno
posodablja z ustreznim ministrskim odlokom.*
Renta ali pokojnina za določen čas
Trenutna vrednost anualitete, izračunana po trenutni zakonski
obrestni meri ** (tako izračunana vrednost ne sme biti višja od
vrednosti, ki bi jo dobili, če bi uporabili metodo izračuna, opisano v
prejšnji točki za trajno rento ali rento za nedoločen čas).
Doživljenjska renta ali pokojnina
Vrednost izračunate tako, da pomnožite anualitete s količnikom,
predvidenim v Prilogi enotnemu besedilu o davku na register (TUR
- OPR št. 131 z dne 26. aprila 1986), uporabnim glede na starost
osebe, ob katere smrti preneha renta.
* Na primer, za dediščine z začetkom od 1. januarja 2016 (2. točka 1. člena ministrskega odloka z dne 15. decembra 2015) je
količnik enak petstokratniku anualitete.
** Na primer, zakonska obrestna mera je bila z ministrskim odlokom z dne 11. decembra 2015 določena v višini 0,2% letno, z
začetkom 1. januarja 2016. Minister za gospodarstvo in finance z odlokom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Italije do
najpozneje 15. decembra v letu pred letom, na katerega se nanaša obrestna mera, lahko vsako leto spremeni ukrep na podlagi
povprečnega letnega donosa državnih obveznic z zapadlostjo, ki ne presega 12 mesecev, ob upoštevanju inflacije, zabeležene
med letom. Če se do 15. decembra ne določi nova zakonska obrestna mera, ostane tekoča v veljavi v naslednjem letu.
• V primeru rent ali pokojnin za določen čas: če je predvidena prekinitev rente ali pokojnine pred
iztekom zaradi smrti upravičenca ali osebe, ki ni upravičenec, vrednost ne more biti višja od vrednosti,
ki bi jo dobili, če bi za izračun uporabili metodo izračuna za doživljenjske rente in pokojnine, na podlagi
najdaljšega časa trajanja rente ali pokojnine.
• V primeru doživljenjskih rent ali pokojnin, sklenjenih skupno v korist več oseb, pri izračunu
vrednosti se mora upoštevati:
– starost najmlajšega upravičenca, če je predvideno, da renta preneha s smrtjo katerega koli od
njih;
– starost najmlajšega upravičenca, če obstaja pravica do povečanja med ostalimi;
– če je predvideno, da renta preneha zaradi smrti osebe, ki ni upravičenec, se mora upoštevati starost
te osebe.
POSOJILA
Donosna posojila;
Nedonosna posojila z dospetjem najmanj
enega leta in več od datuma začetka
dedovanja
Posojila v naravi
Pravica do likvidiranja deležev v
enostavnih družbah, kolektivnih družbah
in enostavnih komanditnih družbah,
vključno s podobnimi družbami za
potrebe davka na dediščino
KAKO SE DOLOČI DAVČNA OSNOVA
Znesek posojil z natečenimi obrestmi
Trenutna izračunana vrednost po veljavni zakonski obrestni meri 
Vrednost zadevnih sredstev
Vrednost deležev, ki so predmet likvidacije, določena na način,
opisan v preglednici EO.
** Na primer, zakonska obrestna mera je bila z ministrskim odlokom z dne 11. decembra 2015 določena v višini 0,2% letno, z
začetkom 1. januarja 2016.
42
Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru
1. SNOPIČ
Denar, pohištvo in nakit: predpostavlja se, da so zajeti v aktivno zapuščino v znesku v višini deset
odstotkov neto davčne osnove dediščine, četudi niso prijavljeni ali so prijavljeni v manjši vrednosti, razen
če iz analitičnega popisa (izdelanega skladno s 769. členom in naslednjimi zakonika o civilnem postopku)
ni razvidna drugačna vrednost, v tem primeru uporabite oznako BI in ne DN).
Zato:
a) Če se v prijavi dediščine ne navede noben znesek za denar, pohištvo ali nakit, bo urad uporabil
predpostavljeno vrednost v višini deset odstotkov neto davčne osnove za vsak dedni delež;
b) Če se v prijavi dediščine navede znesek, ki je manjši od desetih odstotkov neto vrednosti zapuščine,
bo urad uporabil domnevno vrednost, ki bo enaka razliki zneska, potrebnega za dosego
predpostavljene vrednosti;
c) Če so v prijavi dediščine navedeni denar, pohištvo in nakit v znesku, ki presega deset odstotkov,
urad tega zneska ne bo povečal.
Če se predloži analitičen popis (priloži se v preglednici EG), ki vsebuje natančen opis vseh premičnin, ki
so pripadale pokojniku, in oceno njihove vrednosti, se bo upoštevala vrednost, navedena v popisu, četudi
slednja ne dosega predpostavljene vrednosti v višini 10%.
Popis oziroma inventar mora biti izdelan skladno s 769. členom in naslednjimi zakonika o civilnem
postopku in kasnejšimi spremembami.
DRUGE PREMIČNINE
Stvari in pravice, zajete v aktivni zapuščini, ki se
razlikujejo od tistih, navedenih v prejšnjih
preglednicah prijave*
KAKO SE DOLOČI DAVČNA OSNOVA
Tržna vrednost v običajnih trgovskih izmenjavah na dan začetka dedovanja
* Za preužitek in uporabo se uporabljajo določbe iz alinej b) in c), 1. točke, 14. člena enotnega besedila Tus.
Prenos
Glej navodila za izpolnjevanje ustreznega razdelka v preglednici EB.
43
Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru
1. SNOPIČ
PRILOGE
PRILOGA 1 - SORODSTVENO RAZMERJE
DELEŽI DAVKA NA DEDIŠČINO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
4% = ZAKONEC IN SORODNIKI V I.
Zakonec
Sin/hči
Starš
Vnuk/vnukinja
Ded/babica
Pravnuk/pravnukinja
Praded/prababica
Sin/hči pravnuka/pravnukinje
Prapraded/praprababica
6% = BRATJE IN SESTRE, DRUGI SORODNIKI DO 4. STOPNJE I. DEDNEGA REDA
IN PODOBNI DO 3. STOPNJE II. DEDNEGAREDA
Brat/sestra
Polbrat/polsestra
Starš zakonca
Svak/svakinja
Ded/babica zakonca
Nečak (sin/hči brata/sestre)
Stric/teta
Nečak (sin/hči potomca zakonca)
Stric/teta zakonca
Praded/prababica zakonca
Sin/hči nečaka (sin/hči potomca brata/sestre)
Bratranec/sestrična
Prastric/prateta
Sin/hči nečaka (sin/hči potomca zakonca)
Sin/hči zakonca
Sin/hči svaka/svakinje
Snaha/Zet
8% = DRUGE OSEBE
27
28
29
30
Nečak/inja nečaka/inje (v II. dednem redu)
Sin/hči bratranca/sestrične
Bratranec/sestrična v 2. kolenu
Brat/sestra pradeda/prababice
32
33
34
35
Sin/hči bratranca/sestrične v 2. kolenu
Nečak/inja prapradeda/praprababice
Nečak/inja bratranca/sestrične
Tuja oseba
36
37
Država
Regije, pokrajine, občine, metropolitanska območja, ONLUS
31
38
39
Drugi bratranec/sestrična
NISO OBDAVČENI
Javne ustanove, zakonsko priznane fundacije in združenja (1. točka 3. člena TUS), politična gibanja in stranke (točka 4-bis, 3. člena TUS), verske ustanove (ministr. okr. št. 3/E, 22/01/2008)
Javne ustanove, zakonsko priznane fundacije in združenja (2. točka 3. člena TUS)
Opomba: Izraz "Zakonec" je enakovreden izrazu "Partner v civilni zvezi".
Država (oznaka ‘36’) je oproščena vseh davkov, pristojbin ali dajatev za dedovanje v njeno korist.
regije, pokrajine, občine, metropolitanska območja, ONLUS (oznaka 37) ne plačajo hipotekarnega, katastrskega davka in
kolkovine. Javne ustanove, fundacije in združenja (oznaka 38 in 39) ne plačajo hipotekarnega in katastrskega davka.
Opomba: Poravnati se morajo redni davki in obresti, izračunane od dne, ko naj bi bilo izvedeno plačilo, če v petih letih od
sprejema dediščine ali volila osebe, vključene med tiste, ki so opisane pod oznako ‘39’ , ne dokažejo, da so porabile
sprejeta sredstva (ali zneske, nastale ob njihovi odtujitvi), za namene, ki jih je določil zapustnik.
44
Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru
1. SNOPIČ
PRILOGA 2 - OLAJŠAVE IN ZMANJŠANJA
OZNAKA ZA
VNOS
OLAJŠAVE/ZMANJŠANJA
A
kulturne dobrine (podvržene varstvu pred začetkom dedovanja);
D
podjetja ali deli podjetij, delnice ali družbeni deleži, ki so del aktivne zapuščine (nepremičnine);
kmetijska zemljišča v gorskih območjih;
C
E
M
N
G
P
X
Y
'nedeljiva' kmetijska zemljišča na splošno;
kmečke posesti v gorskih območjih in nepremičnine v gorskih skupnostih, vključenih v razvojne načrte
gozdovi v gorskih območjih;
zemljišča/kmetije, namenjene mladim kmetijskim podjetnikom;
'glavno bivališče';
pritiklina 'glavnega bivališča';
pritiklina, ki se nanaša na 'glavno bivališče', že v lasti imetnika pravice.
Opomba: Izraz "Zakonec" je enakovreden izrazu "Partner v civilni zvezi".
PREGLED OLAJŠAV
NA PODROČJU DAVKA NA DEDIŠČINO, HIPOTEKARNEGA IN KATASTRSKEGA DAVKA
(H = Hipotekarni; K = Katastrski; D = Davek na
dediščino)
45
Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru
VRSTA
'Glavno bivališče'
KODA
P, X, Y
Kmetijska zemljišča/kmetije,
namenjene mladim kmetijskim podjetnikom
G
Kmečke posesti
v gorskih območjih
M
Nepremičnine v gorskih
skupnostih, vključenih v razvojne načrte
Gozdovi v gorskih območjih
M
N
'Nedeljiva' kmetijska
zemljišča v gorskih območjih
C
Kulturne dobrine (podvržene
varstvu pred začetkom dedovanja)
A
Podjetja
(deli podjetij, delnice in družbeni deleži)
'Nedeljiva' kmetijska
zemljišča na splošno
D
E
OLAJŠAVA
H = fiksni davek
C = fiksni davek
H = fiksni davek
C = davka prost
S = davka prost
H = fiksni davek
C = davka prost
H = fiksni davek
C = davka prost
SKLICNA ZAKONODAJA
69. člen zakona št.
342/2000; 1. člen tarife
enotn. bes. o hipotekarnih
in katastrskih davkih
1. SNOPIČ
UPRAVIČENCI
kdorkoli
Cneposredni kmetova14. čl. zakona št.
lec, poklicni kmetovalec
441/1998 člen 4-bis
< 40 let; prednik, potozakon. odl. 228/2001
mec do 3. stopnje
9. čl. O.P.R. 601/1973
2. točka
9. čl. O.P.R. 601/1973
5. točka
neposredni
kmetovalec
kdorkoli
9. čl. O.P.R. 601/1973
5. točka
prednik, potomec,
zakonec
C = davka prost
5-bis čl. zakona
97/1994
neposredni kmetovalec, poklicni kmetovalec
S = davka prost
1. točka, 13. členaTus
kdorkoli
S = davka prost
I = davka prost
S = davka prost
S = davka prost
art. 3 c. 4-ter del Tus;
artt. 1, c. 2; 10, c. 3
del T.U. delle imposte
ipotecarie e catastali;
art. 1 c. 3 L. 244/2008
C = davka prost
5-bis čl. zak. odl.
228/2001
I = davka prost
C = davka prost
I = davka prost
S = davka prost
potomec in zakonec
neposredni kmetovalec, kmetijski podjetnik
KULTURNE DOBRINE OZNAKA A
Pod to oznako se uvrščajo kulturne dobrine, podvržene varstvu pred datumom začetka dedovanja, za katere so se
poravnale posledične obveznosti za ohranjanje in zaščito.
Dedič ali volilojemnik mora predložiti popis stvari, za katere meni, da morajo biti zajete v aktivno zapuščino, vključno
s podrobnim opisom in vsemi podatki, uporabnimi za njihovo identifikacijo, pristojnemu območnemu organu
Ministrstva za kulturne dobrine in dejavnosti ter turizem, ki za vsako posamezno dobrino potrdi obstoj varstva in
oprostitev obveznosti za ohranjanje in zaščito (13. člen TUS).
Potrdilo se mora priložiti prijavi dediščine (preglednica EG) oziroma se mora zanj predložiti posebno nadomestno
izjavo (preglednica EH) v primeru, da prošnjo za olajšavo vlaga prijavitelj v svojem imenu.
Odtujitev v celoti ali dela dobrin pred iztekom petletnega obdobja od začetka dedovanja, poskusi nedovoljenega
izvoza, nedovoljena sprememba namembnosti nepremičnin in neizpolnitev obveznosti, predpisanih za izvajanje
prednostne pravice države, povzročijo vključitev teh dobrin v aktivno zapuščino. Uprava za kulturne dobrine in
dejavnosti ter turizem o tem brez odlašanja obvesti pristojni urad Agencije za prihodke. Za ozemlja v regiji Sicilija in
v avtonomnih pokrajinah Trento in Bolzano so za izvajanje zgornjih postopkov pristojni imenovani organi.
Kulturne dobrine, podvržene varstvu pred datumom začetka dedovanja, so izločene iz aktivne zapuščine in
oproščene samo plačila davka na dediščino.
Urad bo preveril obstoj pogojev, potrebnih za izkoristek olajšave.
"NEDELJIVA" KMETIJSKA ZEMLJIŠČA V GORSKIH OBMOČJIH OZNAKA C
Pod to oznako se uvrščajo kmetijska zemljišča v gorskih območjih, prenesena na neposredne kmetovalce in
46
Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru
1. SNOPIČ
kmetijske podjetnike, ki se zavežejo, da bodo vzpostavili "nedeljivo" enoto, ki jo bodo obdelovali ali upravljali za
obdobje najmanj 10 let po prenosu, če so vključeni v ustrezno pokojninsko zavarovanje. Kmetijska zemljišča in
pripadajoče pritikline (vključno s kmetijskimi stavbami), ki predstavljajo celoto, štejejo za nedeljive enote za obdobje
15 let od nakupa. V teh letih se torej ne morejo na noben način razdeliti, sicer se razveljavi olajšava. Podobno
olajšava zapade, če nedeljiva enota ni v celoti vključena v dedni delež enega ali več sodedičev, ki skupaj zaprosijo
za dodelitev. Enaka pravila se uporabijo tudi za pripravo načrtov za konsolidacijo zemljišč in zemljiške ureditve v
pristojnosti regij, pokrajin, občin in gorskih skupnosti.
Za izkoristek olajšave se mora priložiti potrdilo, iz katerega je razvidno, da so izpolnjeni zgornji pogoji; potrdilo se
priloži prijavi dediščine (preglednica EG) oziroma se mora zanj predložiti posebno nadomestno izjavo (preglednica
EH) v primeru, da prošnjo za olajšavo vlaga prijavitelj v svojem imenu.
V takih primerih je to premoženje oproščeno plačila davka na dediščino, hipotekarnega in katastrskega davka
ter kolkovine.
Urad bo preveril obstoj pogojev, potrebnih za izkoristek olajšave.
PODJETJA ALI DELI PODJETIJ, DELNICE ALI DRUŽBENI DELEŽI
KI SO DEL AKTIVNE ZAPUŠČINE OZNAKA D
V to oznako so vključeni prenosi, vključno z družinskimi pakti, podjetij ali delov podjetij, delnic in deležev, opravljeni
v korist zakonca in potomcev pokojnika, pod pogojem, da upravičenci nadaljujejo ali obdržijo nadzor nad poslovanjem
podjetja za obdobje najmanj 5 let od datuma prenosa, kar potrdijo s posebno izjavo, ki se priloži prijavi dediščine
(preglednica EG) ali z nadomestno izjavo (preglednica EH), če za uporabo olajšave zaprosi prijavitelj.
V smislu 4.-ter točke 3. člena zak. odl. 346/1990 pripada olajšava le za deleže, s katerimi se pridobi ali dopolni
nadzor iz številke 1), 1. točke 2359. člena civilnega zakonika.
Torej se zadnji pogoj ne uporablja za deleže v osebnih družbah.
V takih primerih so ti prenosi oproščeni plačila davka na dediščino, in niso podvrženi plačilu hipotekarnega
in katastrskega davka.
Neupoštevanje zgornjih pogojev povzroči razveljavitev ugodnosti in plačilo redno odmerjenega davka, ter plačilo
sankcij in zamudnih obresti.
Upoštevajte, da je družinski pakt pogodba, s katero podjetnik delno ali v celoti prenese podjetje, imetnik kapitalskih
naložb pa delno ali v celoti prenese svoje deleže na enega ali več potomcev.
Urad bo preveril obstoj pogojev, potrebnih za izkoristek olajšave.
"NEDELJIVA" KMETIJSKA ZEMLJIŠČA NA SPLOŠNO OZNAKA E
Pod to oznako se uvrščajo kmetijska zemljišča, prenesena na tiste osebe, ki se zavežejo, da bodo vzpostavili
"nedeljivo" enoto, ki jo bodo obdelovali ali upravljali kot neposredni kmetovalec ali kmetijski podjetnik za obdobje
najmanj 10 let po prenosu, če so vključeni v ustrezno pokojninsko zavarovanje. Kmetijska zemljišča in pripadajoče
pritikline (vključno s kmetijskimi stavbami) ki predstavljajo celoto, štejejo za nedeljive enote za obdobje 10 let od
nakupa. V teh letih se torej ne morejo na noben način razdeliti. Na to prepoved delitve se mora izrecno opozoriti v
notarskih listinah, v listinah o vzpostavitvi celote, in prepisati podatek v javne nepremičninske registre. Potrdilo, iz
katerega je razvidno, da so izpolnjeni zgornji pogoji, se mora priložiti prijavi dediščine (preglednica EG) oziroma se
mora zanj predložiti posebna nadomestna izjava (preglednica EH) v primeru, da prošnjo za olajšavo vlaga prijavitelj
v svojem imenu.
V takih primerih je to premoženje oproščeno plačila davka na dediščino, hipotekarnega in katastrskega davka
ter kolkovine.
Enaka pravila in olajšave se uporabijo tudi za prenos kmetijskih nepremičnin in pripadajočih pritiklin, vključno s
stavbami, združenih v "zaprto kmetijo", če se upravičenec zaveže, da jo bo neposredno upravljal deset let.
Urad bo preveril obstoj pogojev, potrebnih za izkoristek olajšave.
GOZDOVI V GORSKIH OBMOČJIH OZNAKA N
Prenosi na prednike, potomce in zakonce, ki se nanašajo na, zaradi učinkov zakonov, novonastale, obnovljene ali
izboljšane gozdovev gorskih območjih, niso podvrženi plačilu davka na dediščino.
Urad bo preveril obstoj pogojev, potrebnih za izkoristek olajšave.
ZEMLJIŠČA / KMETIJE, NAMENJENE MLADIM KMETIJSKIM PODJETNIKOM
OZNAKA G
Ta oznaka zajema stvari, ki predstavljajo kmetijo in služijo za namen kmetije, tudi če se upravljajo v obliki osebne
družbe, če so - s predložitvijo prijave dedovanja - prenesejo na prednike in potomce do tretje stopnje sorodstvenega
razmerja s pokojnikom (torej na osebe, ki so s pokojnikom v sorodstvenem razmerju do tretje stopnje I. dednega
47
Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru
1. SNOPIČ
reda), ki še niso napolnile 40 let v trenutku začetka dedovanja, pod pogojem, da:
• postanejo neposredni kmetovalci ali kmetijski podjetniki v 24 mesecih od prenosa premoženja in da se vključijo
v ustrezno obliko pokojninskega zavarovanja v naslednjih dveh letih;
• so neposredni kmetovalci ali kmetijski podjetniki, vključeni v ustrezne oblike pokojninskega zavarovanja ali se
v njih vključijo v treh letih od prenosa.
V teh primerih morajo te osebe nadaljevati s kmetijsko dejavnostjo ali neposredno upravljati kmečko posest za
obdobje najmanj 6 let. Neobstoj vseh zgoraj naštetih pogojev, potrebnih za pridobitev olajšave, zato povzroči
razveljavitev režima z olajšavami, obvezno plačilo dolgovanih dajatev in plačilo pripadajočih zamudnih obresti.
Za poklicnega kmetovalca (it. kratica IAP) šteje tisti, ki ima pridobljena znanja in strokovno usposobljenost v skladu
s 5. členom Uredbe (ES) št 1257/1999 z dne 17. maja 1999, in nameni v kmetijske dejavnosti iz 2135. člena civilnega
zakonika, neposredno ali kot partner v podjetju, najmanj petdeset odstotkov svojega celotnega delovnega časa, in
mu prihodki iz te dejavnosti vsaj petdeset odstotkov svojega celotnega prihodka od dela.
Osebne družbe, zadruge in kapitalske družbe, tudi za namen konzorcija, štejejo za "poklicne kmetovalce", če njihov
statut navaja kot poslovno dejavnost izključno opravljanje kmetijske dejavnosti, in izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) v primeru osebnih družb: vsaj en družbenik mora imeti pridobljeno kvalifikacijo kmetijskega podjetnika. V
komanditnih družbah se strokovna izobrazba nanaša na partnerje;
b) v primeru kapitalskih družb ali zadrug: vsaj en upravnik, ki je v primeru zadruge tudi družbenik, mora imeti
pridobljeno kvalifikacijo kmetijskega podjetnika.
Za neposredne kmetovalce štejejo tisti, ki obdelujejo zemljo s svojim delom in delom svoje družine, pod pogojem,
da ta delovna sila predstavlja vsaj eno tretjino delovne sile, ki je potrebna za običajno poljedelstvo, pri čemer se
mora pri izračunu potrebnih delovnih dni za obdelovanje upoštevati tudi uporaba kmetijskih strojev.
V takih primerih je premoženje, ki sestavlja kmetijo oproščeno plačila davka na dediščino in katastrskega davka
ter kolkovine, medtem ko se hipotekarni davek plača v fiksni odmeri.
Režim olajšave lahko izkoristijo tudi kmečke zgradbe, pod pogojem, da služijo potrebam kmečke posesti in se
prenesejo skupaj z njo, pri čemer ohranijo vse značilnosti in zahteve podeželske gradnje.
Urad bo preveril obstoj pogojev, potrebnih za izkoristek olajšave.
KMEČKE POSESTI V GORSKIH OBMOČJIH IN NEPREMIČNINE V GORSKIH
SKUPNOSTIH, VKLJUČENIH V RAZVOJNE NAČRTE OZNAKA M
Prenosi katerega koli lastništva kmečkih posesti, ki se nahaja v gorskih območjih, izveden z namenom združitve ali
pridružitve zemljiščem v lasti neposrednih kmetovalcev, samostojnih ali združenih, so podvrženi plačilu
hipotekarnega davka po fiksni odmeri in oproščeni plačila katastrskega davka in kolkovine.
Poleg zgornjih zahtev objektivne narave morajo biti upravičenci neposredni kmetovalci.
Enake olajšave lahko izkoristijo tudi kmečke zadruge, ki neposredno upravljajo zemljišča, uporabijo pa se lahko tudi
za prenos katerega koli lastništva, pridobljenega z nakupom ali dodelitvijo s strani gorskih skupnosti, stvari, katerih
namembnost je predvidena z razvojnim načrtom za realizacijo industrijskih ali obrtnih obratov, sistemov asociativne
ali zadružne narave za proizvodnjo, predelavo in trženje pridelkov, družbenih sirarn ali hlevov ter turističnih objektov.
Lastniki gorskih zemljišč, ki ne spoštujejo obveznosti, izhajajočih iz hidrogeoloških omejitev ali predpisanih za druge
namene, izgubijo pravico do pravkar navedenih ugodnosti.
Za gorska območja štejejo:
• zemljišča, ki ležijo na nadmorski višini najmanj 700 metrov in zemljišča, ki jih tvorijo katastrske parcele, ki samo
deloma ležijo na navedeni nadmorski višini;
• zemljišča, zajeta v seznam gorskih območij, ki ga pripravi centralna popisna komisija;
• zemljišča, ki ležijo v območju gorske sanacije.
Urad bo preveril obstoj pogojev, potrebnih za izkoristek olajšave.
GLAVNO BIVALIŠČE OZNAKA P - PRITIKLINA OZNAKA X ALI Y
Za prenose pravice do lastništva ali nepremičninskih pravic, ki se nanašajo na bivališča s katastrskimi kategorijami,
ki niso A/1, A/8 in A/9, izhajajočimi iz dedovanj, se obračunata hipotekarni in katastrski davek po fiksni odmeri
(200 € za vsako), kadar upravičenec oziroma, v primeru več upravičencev, vsaj eden od njih, izpolnjuje pogoje in
zahteve, predvidene za nakup "glavnega bivališča".
Opomba Upravičenci ne morejo v zameno za plačilo ali brezplačno odstopiti nepremičnin, za katere so izkoristili
olajšavo za "glavno bivališče", pred pretekom petih let po začetku dedovanja, sicer izgubijo navedene ugodnosti.
Vendar pa do izgube ugodnosti ne pride, če vlagatelj prošnje v roku enega leta od odstopa ponovno kupi drugo
nepremičnino, ki jo uporablja kot glavno bivališče.
48
Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru
1. SNOPIČ
v primeru, da je prosilec že imetnik druge nepremičnine, pridobljene z izkoristkom olajšave za "glavno bivališče",
lahko zaprosi za olajšavo za nepremičnino, zapadlo v dedovanje, če se obveže, da bo nepremičnino v predhodni
lasti prenesel v roku enega leta od začetka dedovanja.
Za izkoristek olajšave za podedovano nepremičnino morajo biti za slednjo, poleg tega, da se ne uvršča v katastrske
kategorije A/1, A/8 in A/9, izpolnjeni še naslednji pogoji:
1) nepremičnina se nahaja na ozemlju občine, v kateri ima upravičenec (dedič/volilojemnik) stalno bivališče oziroma
ga prijavi v 18 mesecih od datuma začetka dedovanja;
2) nepremičnina se nahaja na ozemlju občine, v kateri upravičenec (dedič/volilojemnik) opravlja svojo dejavnost
(če sedež dejavnosti ni na naslovu stalnega bivališča);
3) nepremičnina se nahaja na ozemlju občine, v kateri ima sedež ali opravlja svojo dejavnost delodajalec
upravičenca, če se je upravičenec (dedič/volilojemni) preselil v tujino zaradi delovnih razlogov;
4) "glavno bivališče" je na italijanskem ozemlju, če je upravičenec italijanski državljan, ki se je odselil v tujino ali
pripada stalnemu osebju oboroženih sil, vojaške in/ali civilne policije.
Vsi našteti pogoji so medsebojno izmenljivi.
Poleg tega upravičenec oziroma, v primeru več upravičencev, eden med njimi:
1) ne sme biti izključni imetnik ali soimetnik z zakoncem pravic do lastništva, uživanja, uporabe ali stanovanjske
pravice za katero drugo stavbo na območju občine, v kateri se nahaja pridobljena nepremičnina;
2) ne sme biti izključni imetnik pravic do lastništva, uživanja, uporabe, bivanja ali gole lastnine, niti v deležih, tudi v
režimu premoženjske skupnosti, na celotnem italijanskem ozemlju, povezanih z drugo nepremičnino, ki jo je
sam upravičenec ali njegov zakonec pridobil z olajšavami za 'glavno bivališče', razen če se ne obveže, da jo bo
prenesel v roku enega leta od smrti.
Vlagatelj mora v izogib razveljavitvi ugodnosti priložiti nadomestno izjavo dokazilne listine, s katero potrdi, da
izpolnjuje pogoje za pridobitev olajšave, prijavi dediščine (preglednica EG), razen v primeru, da jo predloži z uporabo
preglednice EH, kadar vlagatelj prošnje sovpada s prijaviteljem.
Olajšava se torej uporabi za nepremičnino, označeno kot "Glavno bivališče", ki so mu lahko pridružene do največ 3
pritikline (oznaka X).
Med zgoraj omenjene pritikline so, po ena za vsako kategorijo, zajete nepremičnine, ki so razvrščene ali jih je mogoče
razvrstiti v katastrske kategorije C/2, C/6 in C/7, kadar služijo kot pomožni prostori bivališča, ki je predmet nakupa
z olajšavami.
Olajšave za 'glavno bivališče', kadar so izpolnjeni pogoji za njih, se uporabijo tudi v primeru, da so predmet dedovanja
sosednja bivališča, ki tvorijo eno samo bivalno enoto, ali če je predmet dedovanja nepremičnina s stanovanjsko
rabo, ki meji na drugo stanovanjsko stavbo, ki jo je dotična oseba že kupila z izkoristkom olajšav za 'glavno bivališče',
pod pogojem, da obe tvorita eno samo bivalno enoto.
Da se lahko izkoristi olajšava, mora biti nepremičnina, ki nastane ob združitvi zgoraj opisanih nepremičninskih enot,
katastrsko urejena stanovanjska hiša, ki izpolnjuje pogoje in je zajeta v kategorijah, ki so upravičene do olajšave,
torej
katastrskih
kategorijah,
ki
se
razlikujejo
od
A/1,
A/8
in
A/9.
49
Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru
1. SNOPIČ
POZOR Za dedovanja z začetkom od 1. januarja 2014 in dedovanja z začetkom v času odprave davka na
dediščino, ki so predložena po 1. januarju 2014 (v tem zadnjem primeru uporabite prejšnje obrazce za prijavo),
se hipotekarni in katastrski davek plača v višini 200 evrov za vsako nepremičnino, medtem ko je za dedovanja
z začetkom med 3. oktobrom 2006 in 31. decembrom 2013, hipotekarni in katastrski davek obračun v višini 168
evrov za vsako nepremičnino. Kdor želi izkoristiti olajšavo, mora navesti črko ‘P’ (glavno bivališče) ali črko ‘X’
(pritiklina) ali črko ‘Y’ (pritiklina, ki se nanaša na 'glavno bivališče', ki je že v lasti imetnika pravice) v temu
namenjeno polje 'Olajšave’ v razdelku 'Prenos', poleg tega pa mora predložiti posebno vlogo, v kateri izjavi, da
izpolnjuje zgoraj naštete pogoje.
Ta dokument (v obliki nadomestne izjave dokazilne listine) se mora priložiti prijavi dediščine (z izpolnitvijo
preglednice EG), če gre za upravičenca, ki ni prijavitelj; obratno pa bo moral prijavitelj, ki vlaga prošnjo za olajšavo
v svojem imenu, podati to izjavo z izpolnitvijo preglednice EH.
V primeru, da je prosilec že imetnik druge nepremičnine, pridobljene z izkoristkom olajšave za glavno bivališče,
je potrebno skupaj z naštetimi dokumenti priložiti še nadomestno izjavo dokazilne listine, iz katere je razvidno,
da se zavezuje, da bo nepremičnino v predhodni lasti prenesel v roku enega leta od smrti.
Če se olajšava nanaša na nepremičnino, namenjeno kot pritiklina, pripadajoča "glavnemu bivališču", ki je že v
lasti zaprositelja (oznaka Y), je trebavedno priložiti (preglednica EG) nadomestno izjavo dokazilne listine, kot je
navedeno v navodilih za izpolnjevanje razdelka Prenos, v zvezi z olajšavami/zmanjšanji.
Opomba Upoštevajte, da se bodo v primeru lažne izjave uporabile kazenske sankcije, predvidene v 76. členu
enotnega besedila zakonov in drugih predpisov na področju upravnih dokumentov, odobrenega z
O.P.R. št. 445/2000.
1 -2 -3 - 4 - 5
OZNAKE ZMANJŠANJ
stvari, vključene v prejšnje zapuščinske postopke pred manj kot 5 leti;
L
kulturne dobrine (varstvo, vzpostavljeno po začetku dedovanja);
R
kmečke posesti;
F
nepremičnine družinskega obrtnega podjetja;
Q
podjetja, deleži v osebnih družbah, osnovna sredstva v gorskih občinah z manj kot 5.000
prebivalci.
Opomba: Izraz "Zakonec" je enakovreden izrazu "Partner v civilni zvezi".
50
Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru
1. SNOPIČ
PREGLED ZNIŽANJ DAVKA NA DEDIŠČINO
VRSTA
KODA
Stvari, vključene v prejšnje
1-2-3zapuščinske postopke
4-5
pred manj kot 5 leti
Kulturne dobrine (podvržene varstvu pred datumom začetka dedovanja)
Kmečke posesti
Nepremičnine družinskega
obrtnega podjetja
Podjetja, deleži v osebnih
družbah, osnovna
sredstva v gorskih občina
z manj kot 5.000 prebivalcev in v zaselkih z manj
kot 1000 prebivalcev
ZMANJŠANJE
SKLICNA
ZAKONODAJA
do 50% od 10%
25. člen, 1. točka dediči / volilojemniki istega
enotnega bese- premoženja, ki je že predmet
dila o dedovanju
predhodnega dedovanja
L
R
F
50%
25. člen,2. točka
enotnega besedila o dedovanju
UPRAVIČENCI
Kdorkoli
40%
(do 103.291,00.
evrov)
Zakonec, sorodniki v I. ded25. člen, m3.
nem redu, oziroma bratje in
točka enotnega
sestre pokojnika, pod pogobesedila o dedo- jem, da je dedič ali volilojemvanju
nik neposredni kmetovalec in
se prenos opravi
v krogu kmečke družine
40%
(do 103.291,00.
evrov)
25. člen, 4. točka
enotnega bese- Zakonec, sorodniki do 3. stopdila o dedovanju
nje v I. dednem redu
Q
40%
25. člen, 4.bis
točka enotnega
besedila o dedovanju
Zakonec, sorodniki do 3.
stopnje
STRVARI, VKLJUČENE V PREJŠNJE ZAPUŠČINSKE POSTOPKE PRED MANJ
KOT PETIMI LETI OZNAKA 1, 2, 3, 4, 5
V tej oznaki so zajete stvari in pravice, ki so bile vključene v prejšnje zapuščinske postopke, začete v petih letih pred
tem dedovanjem. V teh primerih se davek na dediščino zmanjša za znesek, ki je obratno sorazmeren s poteklim časom.
Za vsako preteklo leto ali del preteklega leta se bo torej davek zmanjšal za eno desetino (npr., če je od prejšnjega
dedovanja ali darila preteklo eno leto, bo davek na dediščino za dediščino, ki je že bila predmet prejšnjega dedovanja,
zmanjšan za 50%; če sta pretekli dve leti, bo davek zmanjšan za 40% itd.).
Če v zapuščino niso zajete vse stvari in pravice, ki so bile predmet predhodnega dedovanja, ali so zajete tudi druge
stvari in pravice, se zmanjšanje uporabi za delež davka, ki je sorazmeren vrednosti stvari in pravic, vključenih v
predhodno dedovanje.
Za izkoristek zmanjšanja se mora priložiti potrdilo, iz katerega je razvidno, da so izpolnjeni zgornji pogoji; potrdilo se
priloži prijavi dediščine (preglednica EG) oziroma se mora zanj predložiti posebno nadomestno izjavo (preglednica EH)
v primeru, da prošnjo za zmanjšanje vlaga prijavitelj v svojem imenu.
KULTURNE DOBRINE OZNAKA L
Pod to oznako se uvrščajo nepremičnine z oznako kulturne dobrine, podvržene varstvu po datumu začetka
dedovanja. V teh primerih se davek na dediščino zmanjša za znesek, ki je sorazmeren 50% njihove vrednosti.
Dedič ali volilojemnik mora pristojnemu območnemu organu Ministrstva za kulturne dobrine in dejavnosti ter turizem
predložiti inventar stvari, za katere meni, da je za njih upravičen do zmanjšanja davka, vključno s podrobnim opisom
in vsemi podatki, uporabnimi za njihovo identifikacijo.
Ministrstvo za vsako posamezno dobrino potrdi zakonsko predvidenih značilnosti in oprostitev obveznosti za
ohranjanje in zaščito.
Potrdilo se mora priložiti prijavi dediščine (preglednica EG) oziroma se mora zanj predložiti posebno nadomestno
51
Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru
1. SNOPIČ
izjavo (preglednica EH) v primeru, da prošnjo za zmanjšanje vlaga prijavitelj v svojem imenu.
Uprava za kulturne dobrine in dejavnosti ter turizem o tem brez odlašanja obvesti pristojni urad Agencije za prihodke.
Za ozemlja v regiji Sicilija in v avtonomnih pokrajinah Trento in Bolzano so za izvajanje zgornjih postopkov poskrbijo
pristojni organi.
KMEČKE POSESTI OZNAKA R
Pod to oznako spadajo kmečke posesti in stavbe, četudi se ne nahajajo na posesti, ki so bile dodeljene zakoncu,
sorodnikom v I. dednem redu ali bratom in sestram pokojnika.
Davek, ki ga mora plačati dedič ali volilojemnik, se zmanjša za znesek, ki je sorazmeren 40% dela njihove skupne
vrednosti, do zgornje meje 103.291,00 EUR (200.000.000 italijanskih lir).
Zmanjšanje se uporabi pod pogojem, da je dedič ali volilojemnik neposredni kmetovalec, da prenos ostane v krogu
kmečke družine, in da je obstoj teh pogojev izkazan s posebnim potrdilom pristojnega regionalnega urada.
Kmečka družina oziroma družina neposrednih kmetovalcev je tista, ki se neposredno in redno ukvarja z
obdelovanjem kmetijskih zemljišč in živinorejo, pod pogojem, da skupna delovna sila ni manjša od ene tretjine
takšne, ki je potrebna za normalne potrebe poljedelstva in živinoreje.
Potrdilo se mora priložiti prijavi dediščine z uporabo temu namenjene vrstice v Preglednici EG.
NEPREMIČNINE DRUŽINSKEGA OBRTNEGA PODJETJA OZNAKA F
Če so v aktivni zapuščino vključene nepremičnine ali deli nepremičnin, opremljeni za izvajanje poslovne dejavnosti,
ki so darovani zakoncu ali sorodnikom do 3. stopnje I. dednega reda pokojnika v okviru družinskega obrtnega
podjetja, kot ga določa zakon št. 443 z dne 8. avgusta 1985 in 230.-bis člen civilnega zakonika, se davek, ki ga
mora plačati dedič ali volilojemnik, kateremu so take nepremičnine dodeljene, zmanjša za znesek, sorazmeren 40%
dela njihove skupne vrednosti, do višine 103.291,00 € (200.000.000 italijanskih lir) pod pogojem, da je obstoj
družinskega obrtnega podjetja razviden iz javne ali zasebne overjene listine (alineja a), 4. točke 5. člena TUIR).
Obrtno podjetje je podjetje, katerega prevladujoča dejavnost je proizvodnja blaga, tudi polizdelkov, ali storitve, razen
kmetijskih dejavnosti in dejavnosti zagotavljanja komercialnih storitev, blagovnega posredovanja ali podpornih
dejavnosti k naštetim, gostinske dejavnosti ponudbe hrane in pijače, razen če so ključnega pomena za podjetje.
Obrtno podjetje je lahko ustanovljeno tudi v družbeni ali zadružni obliki, z izjemo delniških in komanditnih delniških
družb, pod pogojem, da večina družbenikov, oziroma eden, če sta družbenika dva, izvaja pretežno osebno, tudi
ročno delo v proizvodnem procesu in da ima v podjetju delo prevladujočo vlogo glede na kapital.
V vsakem primeru je lahko obrtnik lastnik samo enega obrtnega podjetja.
PODJETJA, DELEŽI V OSEBNIH DRUŽBAH, OSNOVNA SREDSTVA OZNAKA Q
V prisotnosti podjetij, delnic v osebnih družbah in osnovnih sredstvih, ki se nahajajo v gorskih občinah z manj kot
5.000 prebivalci ali v zaselkih z manj kot 1.000 prebivalci, čeprav se nahajajo v večjih gorskih občinah, namenjenih
zakoncu ali sorodnikom do tretje stopnje sorodstvene vezi s pokojnikom se davek na dediščino zmanjša za
sorazmerni znesek v višini 40% njihove skupne vrednosti, pod pogojem, da upravičenci dejansko nadaljujejo s
poslovno dejavnostjo za obdobje najmanj pet led od prenosa.
Upravičenec mora navedeni pogoj izkazati v šestdesetih dneh od izteka zgoraj omenjenega roka z izjavo, ki jo vloži
pri pristojnem organu, kjer sta registrirana prijava ali listina; če zahtevanega dokumenta ne predloži, mora
upravičenec plačati davek po redni odmeri, vključno z zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva, ko bi se
moral davek plačati.
Za izkoristek zmanjšanja se mora priložiti potrdilo, iz katerega je razvidno, da so izpolnjeni zgornji pogoji; potrdilo
se priloži prijavi dediščine (preglednica EG) oziroma se mora zanj predložiti posebno nadomestno izjavo (preglednica
EH) v primeru, da prošnjo za zmanjšanje vlaga prijavitelj v svojem imenu.
52
1. SNOPIČ
Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru
PRILOGA 3 - OZNAKE KATEGORIJE IN NARAVE
SKUPINA A - ISTANOVANJSKE ALI PODOBNE NEPREMIČNINE
Stanovanja gosposke narave
A/1
Stanovanja ekonomske narave
A/3
Stanovanja civilne narave
Stanovanja ljudske narave
Stanovanja vseljudske narave
Stanovanja kmečke narave
Stanovanja v majhnih hišah
Stanovanja v hišah
Gradovi, palače velike umetniške ali zgodovinske vrednosti
Zasebni uradi in pisarne
Lokalno značilna stanovanja in bivališča
SKUPINA B - NEPREMIČNINE ZA SKUPNO RABO
Internati študentski domovi, dijaški domovi, zavetišča, sirotišnice,
hospici, samostani, seminarji, vojašnice
A/2
A/4
A/5
A/6
A/7
A/8
A/9
A/10
A/11
B/1
Domovi za ostarele in bolnišnice (kadar jih je zaradi njihovih
značilnosti mogoče primerjati s tipom ali referenčno enoto)
B/2
Javni uradi
B/4
Zapori ali vzgojni domovi
Šole in znanstveni laboratoriji
Knjižnice, pinakoteke, muzeji, galerije, akademije, katerih sedež ni v
zgradbah kategorije A/9
Kapelice in molilnice, ki niso namenjene javnemu opravljanju
Podzemna skladišča za shranjevanje hrane
B/3
B/5
B/6
B/7
B/8
SKUPINA C - NEPREMIČNINE ZA REDNE TRGOVSKE IN DRUGE DEJAVNOSTI
Trgovine in prodajalne
C/1
Umetniške in poklicne delavnice
C/3
Skladišča in odlagališča; (če niso združene s stanovanjsko
nepremičnino)
Zgradbe in lokali za športne dejavnosti (kadar jih je zaradi njihovih
značilnosti mogoče primerjati s tipom ali referenčno enoto)
Kopališča in zdravilišča (kadar jih je zaradi njihovih značilnosti
mogoče primerjati s tipom ali referenčno enoto)
Hlevi, konjušnice, garaže
Zaprte ali odprte lope
C/2
C/4
C/5
C/6
C/7
53
1. SNOPIČ
Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru
SKUPINA D - NEPREMIČNINE ZA POSEBNO RABO
Tovarne
Hoteli in penzioni
Gledališča, kino dvorane, gledališke in koncertne dvorane in podobno
Domovi za ostarele in bolnišnice (kadar jih zaradi njihovih
značilnosti ni mogoče primerjati s tipom ali referenčno enoto)
Banke, menjalnice in zavarovalnice (kadar jih zaradi njihovih
značilnosti ni mogoče primerjati s tipom ali referenčno enoto)
Zgradbe in lokali za športne dejavnosti (kadar jih zaradi njihovih
značilnosti ni mogoče primerjati s tipom ali referenčno enoto)
Zgradbe, zgrajene ali prilagojene za posebne potrebe industrijskih
dejavnosti, ki jih brez radikalnih sprememb ni mogoče uporabljati za
druge namene
Zgradbe, zgrajene ali prilagojene za posebne potrebe poslovnih dejavnosti, ki jih brez radikalnih sprememb ni mogoče uporabljati za
druge namene
Plavajoče ali viseče stavbe, sidrane preko fiksnih mest sidranja na
tla; zasebni mostovi, podvrženi plačilu mostnine
Zgradbe za proizvodne namene, povezane s kmetijskimi dejavnosti,
v primeru, da so njihove značilnosti in namembnost takšne, da jih
brez radikalnih sprememb ni mogoče uporabiti za namene, ki se razlikujejo od tistih, v katere so bile prvotno zgrajene
D/1
D/2
D/3
D/4
D/5
D/6
D/7
D/8
D/9
D/10
SKUPINA E - NEPREMIČNINE ZA NEOBIČAJNO RABO
Postaje za storitve transportov po kopnem, morju in zraku
E/1
Strukture in zgradbe za posebne javne potrebe
E/3
Občinski in pokrajinski mostovi, podvrženi plačilu mostnine
Zaprte ograde za posebne javne potrebe
Zgradbe, ki so sestavni del utrdb in njihovih funkcionalnih delov
Svetilniki, semaforji, stolpi za javno rabo občinske ure
Zgradbe, namenjene javnemu opravljanju verskih obredov
Zgradbe in strukture na javnih pokopališčih, razen žarnih niš, grobov in družinskih grobnic
Stavbe za posebne namene, ki niso vključene v predhodne kategorije skupine E
E/2
E/4
E/5
E/6
E/7
E/8
E/9
SKUPINA F - NEPREMIČNINE, POPISANE V FIKTIVNIH KATEGORIJAH
Mestno območje
F/1
Enota v fazi gradnje (v fazi grad.)
F/3
Ruševina
Enota v fazi opredelitve (v fazi opr.)
Terasasta streha
Zgradba v čakanju na prijavo (čaka na prijavo)
54
F/2
F/4
F/5
F/6
1. SNOPIČ
Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru
PRILOGA 3 - OZNAKE NARAVE
ZEMLJIŠČA
Bodoče premoženje
F
Mestno podjetje
EU
Zgradba v fazi gradnje
C
Kmečka zgradba
R
Zazidljiva parcela
LE
Del bodočega premoženja
PF
Del zgradbe v fazi gradnje
Q
Del nepremičnine v fazi gradnje
P
Zemljišče
T
PRILOGA 4 - OZNAKE PRAVIC
Lastnina
OZNAKE PRAVIC
1
Lastnina stavbe brez zemljišča
1s
Gola lastnina
2
Lastnina površine
1t
Gola lastnina stavbe brez zemljišča
2s
Stanovanje
3
Gola lastnina površine
2t
Bivanje v lastnini stavbe brez zemljišča
3s
Pravica dednega zakupnika
5
Pravica odobritelja
Površina
Uporaba
4
6
7
Uporaba lastnine stavbe brez zemljišča
7s
Užitek v lastnini stavbe brez zemljišča
8s
Služnost
9
Užitek
Užitek v lastnini površine
Stvarni stroški
8
8t
10
*
*
*
*
*
*
*
*
* *
POSEBNI PRIMERI
V tej prilogi je seznam "oznak pravic", ki se navedejo v prijavo dediščine.
Treba je poudariti, da so v nekaterih primerih v katastrskih dokumentih zavedeni podatki, ki se ne ujemajo
popolnoma s podatki, navedenimi v tabeli; v takih primerih se morajo navedbe v obrazcu prijave prilagoditi
oznakam pravic od 1 do 10. (Če se na primer bere "solastnik", se bo navedla pravica: "lastnina" - Oznaka
1).
Pravice, označene v prilogi z zvezdico (*), katerih imetnik je pokojnik, v večini primerov ne zapadejo v
dedno maso.
Obstajajo pa tudi posebni primeru, v katerih lahko katera od pravic, označenih z zvezdicami, zapade v
dedno maso.
Samo kot primer naj omenimo pravico do užitka, če slednjo, ki jo je prvotno vzpostavila tretja oseba, ta
oseba odstopi pokojniku.
Pravice do stanovanja (oznaki 3 in 3s), uporabe (oznaki 7 in 7s) ter užitka (oznake 8, 8s in 8t) se navedejo
vedno, kadar so vzpostavljene kot posledica dedovanja.
Služnostna pravica (oznaka 9), ki tudi sicer ni podvržena obveznemu katastrskemu prepisu, se navede
55
Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru
1. SNOPIČ
le, če je vzpostavljena z oporoko zapustnika.
Postavka "Stvarni stroški" (popisi, ravni, trajne kolonije itd.) je razvidna v katastrskih dokumentih in torej
tudi v izpiskih, kar zadeva posebne pravice, vzpostavljene pred začetkom veljavnosti civilnega zakonika.
Če so prisotne v katastrskem izpisku, se morajo navesti v prijavi dediščine z uporabo oznake 10 - "Stvarni
stroški", označene v Prilogi z dvema zvezdicama (**), razen če gre za pravice z oznakami od 1 do 8, za
katere se namesto oznake, prisotne v katastrskem izpisku, navede oznaka za sovpadajočo pravico, kot
so zapisane v tej prilogi (na primer, če je mogoče pravico povezati z razmerji zakupne narave, se bosta,
odvisno od primera, uporabili oznaka 4 ali oznaka 5).
Za nepremičnine pod oznako 10 - "Stvarni stroški", ki jih ni treba prepisati, se mora predložiti posebna
vloga za katastrski prepis pri pokrajinskem uradu Agencije za prihodke, pristojnem za ozemlje
PRILOGA 5 - PRENOS
• Po očetu in materi dedujejo zakoniti in biološki otroci v enakih delih;
• Zapuščino pokojnika, ki ni zapustil zakonitih ali bioloških otrok, prednikov, bratov ali sester, deduje v celoti
zakonec;
• Po pokojniku, ki ni zapustil potomcev, niti bratov ali sester ali njihovih potomcev, dedujeta v enakih
•
deležih oče in mati, ali preživeli starš;
Po pokojniku, ki ni zapustil potomcev, niti bratov ali sester ali njihovih potomcev, dedujejo do polovice
predniki po očetovi strani in do polovice predniki po materini strani; če pa predniki niso enakovredni
po stopnji sorodstvene vezi, se dediščina nameni najbližjemu, ne glede na dedni red.
Na primer:
Oče (pokojni) – ¼ ded in ¼ babica
Mati (pokojna) – ¼ ded in ¼ babica
oziroma
Oče (pokojni) – ¼ ded in ¼ babica
Mati (pokojna) – ½ ded/babica
oziroma
•
Oče (pokojni) – ½ ded in ½ babica
Mati (pokojna) – ded in babica (pokojna) – praded/prababica;
Po pokojniku, ki ni zapustil potomcev, niti staršev ali drugih prednikov, dedujejo bratje in sestre v
enakih deležih; polbratje in polsestre pa dedujejo samo polovico deleža, ki ga dedujejo bratje in sestre,
ki imajo skupna oba starša.
Opomba Dedovanje ne poteka med sorodniki izven šestega dednega reda.
Izraz "Zakonec" je enakovreden izrazu "Partner v civilni zvezi".
56
1. SNOPIČ
Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru
Zakonito dedovanje - prenos
(Členi 565 - 568 - 569 - 571 - 581 - 582 - 583 - 585 civ. zak.)
DELEŽI
ZAKONEC
OTROCI
PREDNIKI
SOROJENCI
Zakonec + 1 otrok
1/2
1/2
-- --
-- --
Zakonec + 2 ali več otrok
1/3
2/3
-- --
-- --
Zakonec + starš (ali oba ali drugi predniki)
2/3
-- --
1/3
-- --
Zakonec + 1 ali več bratov
2/3
-- --
-- --
1/3
Zakonec + 1 starš
(ali oba ali drugi predniki) + 1 ali več bratov
8/12
-- --
3/12
1/12
Enakovrednost starša/ev (ali drugih prednikov) z brati/sestrami pokojnika
DELEŽI
1 starš + 1 brat
1 starš + 1 polbrat
1 starš + 2 ali več bratov ali polbratov
Oba starša + brat
Oba starša + polbrat
Oba starša + 2 brata
Oba starša + 2 polbrata
Oba starša + 1 brat + 1 polbrat
Oba starša + 3 polbrata
Oba starša + 3 bratje ali polbratje (od katerih vsaj 1 brat)
Oba starša + 4 ali več bratov ali polbratov)
STARŠI
SOROJENCI
2/3
1/3
1/2
1/2
2/3
4/5
1/2
2/3
4/7
4/7
1/2
1/2
1/2
1/2
1/3
1/5
1/2
1/3
3/7
3/7
1/2
1/2
57
1. SNOPIČ
Prijava dediščine in vloga za prepis v zemljiškem katastru
Pravice zakonitih dedičev
(Členi 457 - 536 - 537 - 538 - 540 - 542 - 544 - 548 civ. zak.)
NUJNI DELEŽI IZ
RAZPOLOŽLJIVE
REZERVE
Edinec/ka
Več otrok
Zakonec
Predniki
Edinec/ka
1/2
-- --
-- --
-- --
1/2
Več otrok
-- --
2/3
-- --
-- --
1/3
Zakonec
-- --
-- --
1/2
-- --
1/2
Predniki
-- --
-- --
-- --
1/3
2/3
Zakonec + 1 otrok
1/3
-- --
1/3
-- --
1/3
Zakonec + 2 ali več
otrok
-- --
2/4
1/4
-- --
1/4
Zakonec + predniki
-- --
-- --
2/4
1/4
1/4
58