6948/17 dp/--/nr 1 GIP 1B 1. Sprejetje dnevnega reda Odobritev točk

Svet
Evropske unije
Bruselj, 6. marec 2017
(OR. en)
6948/17
OJ CRP1 9
ZAČASNI DNEVNI RED
Zadeva:
2619. seja ODBORA STALNIH PREDSTAVNIKOV (1. del)
Datum:
Ura:
Kraj:
8. marec 2017
10.00
Bruselj
1.
Sprejetje dnevnega reda
Odobritev točk pod „I“ v Prilogi
II
2.
Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonov in drugih
predpisov držav članic v zvezi z zahtevami glede dostopnosti proizvodov in storitev (prva
obravnava) (zakonodajno posvetovanje)
=
smernice za nadaljnje delo
6744/1/17 SOC 149 MI 166 ANTIDISCRIM 12 AUDIO 20 CODEC 277 REV 1
6948/17
dp/--/nr
GIP 1B
1
SL
3.
Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti
oskrbe s plinom in o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 994/2010 (prva obravnava)
(zakonodajno posvetovanje)
=
poročilo predsedstva o izidu trialoga
4.
Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za označevanje
energijske učinkovitosti in razveljavitvi Direktive 2010/30/EU (prva obravnava)
(zakonodajno posvetovanje)
=
priprava na trialog
6573/17 ENER 81 ENV 182 CONSOM 55 CODEC 247
5.
Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 98/41/ES o
registraciji oseb, ki potujejo s potniškimi ladjami, ki plujejo v pristanišča držav članic
Skupnosti ali iz njih, in o spremembi Direktive 2010/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta
o formalnostih poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišča držav članic in/ali izplujejo iz
njih (prva obravnava) (zakonodajno posvetovanje)
=
priprava na splošni pristop
6195/17 MAR 36 CODEC 199
6.
Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju Unije v partnerstvu na
področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA), ki ga skupaj izvaja več držav članic
(prva obravnava) (zakonodajno posvetovanje)
=
priprava na trialog
6765/17 RECH 86 MED 15 AGRI 94 MIGR 27 CODEC 283
–
Razno
6948/17
dp/--/nr
GIP 1B
2
SL
PRILOGA
I (1)
7.
Odgovori na pisna vprašanja, ki so jih Svetu zastavili poslanci Evropskega parlamenta
=
sprejetje po tihem postopku (+)
a)
Vprašanje št. P-009285/2016, Alfred Sant (S&D)
Stališče Sveta glede pozitivne fiskalne naravnanosti v euroobmočju
6152/17 PE-QE 46
b)
Vprašanje št. E-009636/2016, Anneli Jäätteenmäki (ALDE)
Zagotavljanje skladnosti z zakonodajo o kakovosti zraka
6154/17 PE-QE 48
c)
Vprašanje št. E-000015/2017, Momchil Nekov (S&D)
Zaključek medinstitucionalnih pogajanj o predlogu uredbe o ekološki pridelavi
6238/17 PE-QE 49
8.
Osnutki zapisnikov naslednjih sej Sveta
=
odobritev (°)
a)
3512. seja Sveta Evropske unije (okolje) 19. decembra 2016 v Bruslju
b)
15672/16 PV CONS 71 ENV 812 CLIMA 185
3514. seja Sveta Evropske unije (kmetijstvo in ribištvo) 23. januarja 2017 v
Bruslju
5524/17 PV CONS 2 AGRI 29 PECHE 26
+ ADD 1
9.
Svetovalni odbor za varnost in zdravje pri delu
Imenovanje danskega nadomestnega člana Henrika BACHA MORTENSENA, ki zamenja
Christino SODE HASLUND, nadomestno članico v odstopu
=
sprejetje
6712/17 SOC 148 EMPL 113
10.
Svetovalni odbor za prosto gibanje delavcev
Imenovanje švedskega člana Antona WEYLERJA, ki zamenja Madeleine ÖHBERG, članico
v odstopu
=
sprejetje
6749/17 SOC 150 EMPL 114
11.
Svetovalni odbor za prosto gibanje delavcev
Imenovanje švedske nadomestne članice Sare SANDELIUS, ki zamenja Iljo TYKESSON,
nadomestno članico v odstopu
=
sprejetje
6751/17 SOC 151 EMPL 115
6948/17
dp/--/nr
GIP 1B
3
SL
12.
Uredba Komisije (EU) …/… o spremembi prilog I, II in III k Uredbi (ES) št. 1221/2009
Evropskega parlamenta in Sveta o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu
Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS)
=
odločitev o nenasprotovanju sprejetju
6822/17 ENV 205
5386/17 ENV 31
+ ADD 1
13.
Sklep Komisije (EU) .../… z dne XXX o merilih in metodoloških standardih na področju
dobrega okoljskega stanja morskih voda ter specifikacijah in standardiziranih metodah za
spremljanje ter presojo in razveljavitvi Sklepa 2010/477/EU
=
odločitev o nenasprotovanju sprejetju
6823/17 ENV 206
5568/17 ENV 49
+ ADD 1
14.
Sklep Komisije z dne XXX o določitvi meril za podelitev znaka EU za okolje detergentom za
strojno pomivanje posode
=
odločitev o nenasprotovanju sprejetju
6824/17 ENV 207
5606/17 ENV 57
+ ADD 1
15.
Sklep Komisije z dne XXX o določitvi meril za podelitev znaka EU za okolje detergentom za
ročno pomivanje posode
=
odločitev o nenasprotovanju sprejetju
6825/17 ENV 208
5607/17 ENV 58
+ ADD 1
16.
Sklep Komisije z dne XXX o določitvi meril za podelitev znaka EU za okolje čistilom za
čiščenje trdih površin
=
odločitev o nenasprotovanju sprejetju
6826/17 ENV 209
5608/17 ENV 59
+ ADD 1
17.
Sklep Komisije z dne XXX o določitvi meril za podelitev znaka EU za okolje detergentom za
strojno pomivanje posode za uporabo v industriji in ustanovah
=
odločitev o nenasprotovanju sprejetju
6828/17 ENV 210
5609/17 ENV 60
+ ADD 1
18.
Sklep Komisije z dne XXX o določitvi meril za podelitev znaka EU za okolje detergentom za
perilo
=
odločitev o nenasprotovanju sprejetju
6830/17 ENV 211
5610/17 ENV 61
+ ADD 1
6948/17
dp/--/nr
GIP 1B
4
SL
19.
Sklep Komisije z dne XXX o določitvi meril za podelitev znaka EU za okolje detergentom za
perilo za uporabo v industrijskem in institucionalnem sektorju
=
odločitev o nenasprotovanju sprejetju
6831/17 ENV 212
5679/17 ENV 70
+ ADD 1
20.
Delegirana uredba Komisije (EU) …/… z dne 3. februarja 2017 o spremembi Delegirane
uredbe (EU) št. 1062/2014 z dne 4. avgusta 2014 o delovnem programu za sistematično
preverjanje vseh obstoječih aktivnih snovi, ki jih vsebujejo biocidni proizvodi, iz Uredbe
(EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih
proizvodov
=
namera o nenasprotovanju delegiranemu aktu
6852/17 ENV 216 MI 177 AGRI 105 CHIMIE 18 DELACT 38
6000/17 ENV 106 MI 104 AGRI 61 CHIMIE 12 DELACT 23
+ ADD 1
21.
Delegirana uredba Komisije (EU) …/... z dne 14. decembra 2016 o spremembi Priloge I k
Uredbi (EU) št. 510/2011 Evropskega parlamenta in Sveta, da se upoštevajo spremembe mase
novih lahkih gospodarskih vozil, registriranih v letih 2013, 2014 in 2015
=
namera o nenasprotovanju delegiranemu aktu
6853/17 CLIMA 52 ENV 217 ENT 53 DELACT 39
6102/17 CLIMA 29 ENV 114 ENT 31 DELACT 26
22.
Delegirana uredba Komisije (EU) št. …/... z dne 26. januarja 2017 o razvrščanju lastnosti
opečnih strešnikov v okviru standarda EN 1304 glede odpornosti proti zmrzovanju v skladu z
Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta
=
namera o nenasprotovanju delegiranemu aktu
6836/17 MI 173 ENT 51 COMPET 153 DELACT 36
5774/17 MI 81 ENT 28 COMPET 57 DELACT 18
+ ADD 1
23.
Delegirana uredba Komisije (EU) …/… z dne 1. februarja 2017 o spremembi Delegirane
Uredbe (EU) 2015/96 glede zahtev za okoljske značilnosti in zmogljivosti pogonskega
sistema kmetijskih in gozdarskih vozil
=
namera o nenasprotovanju delegiranemu aktu
6837/17 AGRI 104 ENT 52 MI 174 DELACT 37
5892/17 AGRI 57 ENT 30 MI 92 DELACT 20
24.
Posebno poročilo št. 1/2017: Za izkoriščanje celotnega potenciala omrežja Natura 2000 je
potrebnih več prizadevanj
=
imenovanje delovne skupine (°)
6882/17 FIN 163 ENV 220 FSTR 13 REGIO 23 AGRI 112
6948/17
dp/--/nr
GIP 1B
5
SL
25.
Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trajnostnem upravljanju zunanjih ribiških
flot in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1006/2008 (prva obravnava) (zakonodajno
posvetovanje)
=
mandat za pogajanja z Evropskim parlamentom
6814/17 PECHE 82 CODEC 291
6304/2/17 PECHE 58 CODEC 211 REV 2
__________________________________
(1)
Te točke bo 7. marca 2017 obravnavala skupina Mertens.
(+) Točka, ki se lahko v skladu s členom 12(2) Poslovnika Sveta sprejme po tihem postopku.
(º) Točka, o kateri lahko Coreper v skladu s členom 19(7) Poslovnika Sveta sprejme
postopkovno odločitev.
6948/17
dp/--/nr
GIP 1B
6
SL