Predlog dnevnega reda seja vlade

Gregorčičeva 20–25, Sl-1001 Ljubljana
T: +386 1 478 1000
F: +386 1 478 1607
E: [email protected]
http://www.vlada.si/
Ljubljana, 7. 3. 2017
PREČIŠČEN PREDLOG DNEVNEGA REDA 125. REDNE SEJE VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE, V SREDO, 8. 3. 2017, OB 10. URI, SEJNA DVORANA GREGORČIČEVA 25/6
–
Sprejem zapisnikov 124. redne ter 162. in 163. dopisne seje Vlade Republike Slovenije
–
Pregled neizvedenih sklepov Vlade Republike Slovenije (stanje na dan 28. 2. 2017)
Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič
I.
LISTA A
1.1. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih
odpadkov in ostankov tovora, 00719-6/2017 (EVA:2016-2550-0095)
Poročevalka: Irena Majcen
1.2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varstvu voda pred
onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, 00719-5/2017 (EVA:2017-2550-0010)
Poročevalka: Irena Majcen
1.3. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2018
izdajo priložnostni kovanci, 00712-1/2017 (EVA:2017-1611-0038)
Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman
1.4. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda
Slovenska filharmonija, 00716-3/2017 (EVA:2017-3340-0002)
Poročevalec: Anton Peršak
1.5. Predlog sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda
»Študentski dom Ljubljana«, 01403-4/2017 (EVA:2017-3330-0003)
Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič
1.6. Predlog sklepa o soglasju k vsebini razpisov za vpis v doktorske študijske programe
Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem in Fakultete za informacijske študije v
Novem mestu za študijsko leto 2017/2018, 60301-7/2017
Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič
1.7. Predlog sklepa o soglasju k vsebini razpisov za vpis v magistrske študijske programe
druge stopnje Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem, Fakultete za informacijske
študije v Novem mestu in zasebnih visokošolskih zavodov s koncesijo za študijsko leto
2017/2018, 60301-6/2017
Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič
1.8. Predlog sklepa o oprostitvi plačila uporabnine za uporabo javne železniške infrastrukture
Republike Slovenije za prevoze, ki se opravljajo v okviru obvezne gospodarske javne
službe v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu, 37500-4/2017
Poročevalec: dr. Peter Gašperšič
1.9. Predlog sklepa o ponudbi za odkup terjatve Republike Slovenije do družbe Protect GL d.
o. o. – v stečaju, 47700-3/2017
Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman
1.10. Predlog soglasja za posojilo sredstev Banke Slovenije Mednarodnemu denarnemu
skladu, 54700-1/2017
Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman
1.11. Predlog odgovora na poziv Občinskega sveta Občine Črnomelj v zvezi s pristojnostjo
občine glede migrantske politike, 21400-2/2017
Poročevalec: Boris Koprivnikar
1.12. Predlog odgovora na poziv družbe Droga Kolinska d. d. glede obračunavanja plačil za
stekleničenje podzemne vode, 35500-1/2017
Poročevalka: Irena Majcen
1.13. Predlog mnenja o zahtevi Sindikata Nove Ljubljanske banke, d. d., za oceno ustavnosti
četrtega odstavka 33. člena Zakona o bančništvu, 05001-7/2017
Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman
1.14. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na Uradni opomin
Evropske komisije št. SG-Greffe(2017)D/1444 z dne 24. januarja 2017 zaradi
nenotifikacije predpisov za prenos Direktive 2014/66/EU Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 15. maja 2014 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav v
okviru premestitev znotraj podjetja v pravni red Republike Slovenije, 54204-11/2017
Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar
1.15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga izvedbenega sklepa Sveta o dovoljenju
Republiki Estoniji, da uporabi posebno odstopanje od člena 287 Direktive Sveta
2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost, 54924-13/2017
Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman
1.16. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in
Sveta o spremembi Direktive 2003/59/ES o temeljnih kvalifikacijah in rednem
usposabljanju voznikov nekaterih cestnih vozil za prevoz blaga ali potnikov in Direktive
2006/126/ES o vozniških dovoljenjih, 54948-3/2017
Poročevalec: dr. Peter Gašperšič
1.17. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in
Sveta o notranjem trgu električne energije (prenovitev), 54966-6/2017
Poročevalec: dr. Peter Gašperšič
1.18. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in
Sveta o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (prenovitev), 54952-5/2017
Poročevalec: dr. Peter Gašperšič
1.19. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in
Sveta o skupnih pravilih za notranji trg z električno energijo (prenovitev), 54966-1/2017
2
Poročevalec: dr. Peter Gašperšič
1.20. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in
Sveta o pripravljenosti na tveganja v sektorju električne energije in razveljavitvi Direktive
2005/89/ES, 54966-7/2017
Poročevalec: dr. Peter Gašperšič
1.21. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga Direktive Evropskega parlamenta in
Sveta o spremembi Direktive 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih
snovi v električni in elektronski opremi, 54952-4/2017
Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc
1.22. Izhodišča za udeležbo državne sekretarke na Ministrstvu za zunanje zadeve Darje
Bavdaž Kuret na Neformalnem zasedanju Sveta Evropske unije za zunanje zadeve v
sestavi ministrov za mednarodno razvojno sodelovanje 16. marca 2017 v Bruslju, 549088/2017
Poročevalec: Karl Erjavec
1.23. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Evropsko
organizacijo za jedrske raziskave (CERN) o podelitvi statusa pridružene članice kot
predhodne faze članstva v CERN-U, 00724-2/2017 (EVA:2017-1811-0002)
Poročevalec: Karl Erjavec
1.24. Pobuda za sklenitev Konvencije Sveta Evrope o kaznivih dejanjih v zvezi s kulturnimi
dobrinami, 51002-18/2017
Poročevalec: mag. Goran Klemenčič
1.25. Informacija o nameravanem podpisu Dogovora o podpori izvedbe vaje med Ministrstvom
za obrambo Republike Slovenije in Kopensko vojsko Združenih držav v Evropi za vajo
Zavezniški duh VI na vadišču Hohenfels v Hohenfelsu v Zvezni republiki Nemčiji, 5100219/2017
Poročevalka: Andreja Katič
1.26. Poročilo o delovanju Slovenske nacionalne komisije za UNESCO 2015–2016, 511044/2017
Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič
1.27. Prispevek Republike Slovenije Mednarodnemu, nepristranskemu in neodvisnemu
mehanizmu za pomoč pri preiskovanju in pregonu oseb, odgovornih za najtežja kazniva
dejanja zoper mednarodno pravo, ki so bila storjena v Sirski arabski republiki od marca
2011, 51102-2/2017
Poročevalec: Karl Erjavec
1.28. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 60. zasedanju Komisije
Organizacije združenih narodov za droge od 13. do 17. marca 2017 na Dunaju, 511045/2017
Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc
1.29. Predlog mnenja o Predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o spremembi
zakona, ki ureja denacionalizacijo, o načinu vračila naravnih vrednot
denacionalizacijskim upravičencem, 04200-2/2017
Poročevalec: mag. Goran Klemenčič
3
1.30. Predlog odgovora na sklep Odbora za finance in monetarno politiko Državnega zbora
Republike Slovenije, sprejet ob obravnavi Poročila o poslovanju Družbe za upravljanje
terjatev bank d. d. za leto 2015 – Izvedba revizij vseh prodaj sredstev DUTB, 403008/2014
Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman
1.31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Marijana Pojbiča v zvezi s socialno
zakonodajo, 00104-73/2017
Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak
1.32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Franca Breznika v zvezi z digitalno
pismenostjo, 00104-56/2017
Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič
1.33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Eve Irgl v zvezi z razpisi na področju športa,
00104-66/2017
Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič
1.34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z reformo lokalne
samouprave, 00104-87/2017
Poročevalec: Boris Koprivnikar
1.35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v zvezi z zavzemanjem
ministra mag. Gorana Klemenčiča za spremembe Zakona o dostopu do informacij
javnega značaja, 00104-77/2017
Poročevalec: Boris Koprivnikar
1.36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Eve Irgl v zvezi s policisti, ki so izgubili
življenje med opravljanjem dela, 00104-67/2017
Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar
1.37. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v zvezi s policijskimi in
sodnimi postopki zoper izgrednike metanja granitnih kock v stavbo Državnega zbora leta
2010 in v zvezi z nasilnimi protesti leta 2012 in 2013, 00104-61/2017
Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar
1.38. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v zvezi z izvajanjem
določil 37., 47. in 49. člena Zakona o tujcih, 00104-82/2017
Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar
1.39. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Marijana Pojbiča v zvezi z oskrbo za azilante,
00104-6/2017
Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar
1.40. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Marijana Pojbiča v zvezi s plačevanjem
zdravstvenih storitev migrantom, 00104-47/2017
Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar
1.41. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v zvezi z zavzemanjem
ministra za pravosodje za »ustanovitev javne in transparentne preiskave bančne luknje«,
00104-83/2017
Poročevalec: mag. Goran Klemenčič
4
1.42. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Eve Irgl v zvezi s kaznivima dejanjema uboja
in umora, 00104-62/2017
Poročevalec: mag. Goran Klemenčič
1.43. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi s predlogom Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 00104-111/2017
Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc
1.44. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi s predlogom sprememb
Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 00104-48/2017
Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc
1.45. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z interesi v zdravstvu,
00104-49/2017
Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc
1.46. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Matjaža Nemca v zvezi z urejanjem področja
kratkotrajnega oddajanja nepremičnin turistom , 00104-22/2017
Poročevalec: Zdravko Počivalšek
1.47. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Anžeta Logarja v zvezi s prometno
infrastrukturo, 00104-51/2017
Poročevalec: dr. Peter Gašperšič
1.48. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Tomaža Lisca v zvezi s problematiko
dimnikarstva, 00104-69/2017
Poročevalka: Irena Majcen
1.49. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Tomaža Lisca v zvezi z možnostjo uporabe
plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Arto – Blanca na reki
Savi, 00104-70/2017
Poročevalka: Irena Majcen
1.50. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v zvezi z zavzemanjem
ministra mag. Gorana Klemenčiča za »hiter sprejem Zakona o slovenskem državnem
holdingu«, 00104-96/2017
Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman
1.51. Predlog odgovora na poslansko pobudo Mihe Kordiša v zvezi z Zakonom o zdravstveni
dejavnosti, 00105-1/2017
Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc
II.
LISTA B
2.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika – prva obravnava,
00720-3/2017 (EVA:2016-2030-0001)
Poročevalec: mag. Goran Klemenčič
3.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku – prva
obravnava, 00720-2/2017 (EVA:2014-2030-0026)
Poročevalec: mag. Goran Klemenčič
5
4.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organu in skladu za reševanje
bank – skrajšani postopek, 00712-39/2016 (EVA:2016-1611-0099)
Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman
5.
Strateške usmeritve in prioritete inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2017, 061005/2017
Poročevalec: Boris Koprivnikar
6.
Predlog odgovora na pobudo Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj v zvezi s severnim krakom 3. razvojni osi, 00202-2/2017
Poročevalec: dr. Peter Gašperšič
7.
Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine
7.1. Skupščina družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. – Poslovnik Strokovnega sveta
družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., 34000-2/2017
Poročevalec: mag. Dejan Židan
8.
Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja
Poročevalec: Boris Koprivnikar
6