null

Svet
Evropske unije
Bruselj, 10. marec 2017
(OR. en)
7169/17
ADD 1
Medinstitucionalna zadeva:
2017/0048 (COD)
STATIS 16
COMPET 172
CODEC 354
IA 41
PREDLOG
Pošiljatelj:
Datum prejema:
Prejemnik:
za generalnega sekretarja Evropske komisije:
direktor Jordi AYET PUIGARNAU
6. marec 2017
generalni sekretar Sveta Evropske unije Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN
Št. dok. Kom.:
COM(2017) 114 final - ANNEXES 1 to 4
Zadeva:
PRILOGE k predlogu UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
o evropski statistiki podjetij ter o spremembi Uredbe (ES) št. 184/2005 in
razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju statistike podjetij
Delegacije prejmejo priloženi dokument COM(2017) 114 final - ANNEXES 1 to 4.
Priloga: COM(2017) 114 final - ANNEXES 1 to 4
7169/17 ADD 1
men
DG G 3B
SL
EVROPSKA
KOMISIJA
Bruselj, 6.3.2017
COM(2017) 114 final
ANNEXES 1 to 4
PRILOGE
k predlogu
UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
o evropski statistiki podjetij
ter o spremembi Uredbe (ES) št. 184/2005 in razveljavitvi desetih pravnih aktov na
področju statistike podjetij
{SWD(2017) 98 final}
{SWD(2017) 99 final}
SL
SL
Priloga I
Zajete vsebine
Področje 1. Kratkoročna statistika podjetij
Vsebina
Podvsebina
Populacija podjetij
demografski dogodki podjetja (stečaji in registracije)
Vložki dela
zaposlovanje
opravljene ure
stroški dela
Cene
uvozne cene
cene proizvajalca
Rezultati in uspešnost
proizvodnja
obseg prodaje
čisti prihodek
Dovoljenja
gradbena dovoljenja
Področje 2. Nacionalna statistika podjetij
Vsebina
Podvsebina
Populacija podjetij
populacija aktivnih podjetij
demografski dogodki podjetij (ustanovitve, zaprtja, preživetja)
podjetja pod tujim nadzorom
tuja obvladujoča podjetja (koncept končne
institucionalne enote) in domača povezana podjetja
nadzorne
populacija podjetij, ki se ukvarjajo z mednarodno trgovino
Vložki dela
zaposlovanje
zaposlovanje, povezano z demografskimi dogodki podjetja
(ustanovitve, zaprtja, preživetja)
zaposlovanje v podjetjih pod tujim nadzorom
SL
2
SL
zaposlovanje v tujih obvladujočih podjetjih (koncept končne
nadzorne institucionalne enote) in domačih povezanih podjetij
opravljene ure
stroški dela
stroški dela v podjetjih pod tujim nadzorom
Vložki
razvoj
za
raziskave
in odhodki za raziskave in razvoj
zaposlovanje za raziskave in razvoj
odhodki za raziskave in razvoj v podjetjih pod tujim nadzorom
zaposlovanje za raziskave in razvoj v podjetjih pod tujim
nadzorom
javno financiranje raziskav in razvoja
Nabava
nabava blaga in storitev
sprememba zalog blaga
nabava blaga in storitev podjetij pod tujim nadzorom
uvoz podjetij
Rezultati in uspešnost
čisti prihodek
bruto trgovska marža
vrednost proizvodnje
dodana vrednost
bruto poslovni presežek
čisti prihodek podjetij pod tujim nadzorom
vrednost proizvodnje podjetij pod tujim nadzorom
dodana vrednost podjetij pod tujim nadzorom
čisti prihodek tujih obvladujočih podjetjih (koncept končne
nadzorne institucionalne enote) in domačih povezanih podjetij
industrijska proizvodnja
izvoz podjetij
Naložbe
bruto naložbe
bruto naložbe podjetij pod tujim nadzorom
SL
3
SL
Inovacije
inovacije
Uporaba IKT in e-trgovanje
uporaba IKT in e-trgovanje
Področje 3. Regionalna statistika podjetij
Vsebina
Podvsebina
Populacija podjetij
populacija po regijah
demografski dogodki podjetij po regijah (ustanovitve, zaprtja,
preživetja)
Vložki dela
zaposlovanje po regijah
zaposlovanje, povezano z demografskimi dogodki podjetja po
regijah (ustanovitve, zaprtja, preživetja)
stroški dela po regijah
Vložki
razvoj
za
raziskave
in odhodki za raziskave in razvoj po regijah
zaposlovanje za raziskave in razvoj po regijah
Področje 4. Statistika o mednarodnih dejavnostih
Vsebina
Podvsebina
Populacija podjetij
populacija podjetij v tujini pod končnim
institucionalnih enot v državi poročevalki
Vložki dela
zaposlovanje v podjetjih v tujini pod končnim nadzorom
institucionalnih enot v državi poročevalki
nadzorom
stroški dela v podjetjih v tujini pod končnim nadzorom
institucionalnih enot v državi poročevalki
Naložbe
bruto naložbe po podjetjih v tujini pod končnim nadzorom
institucionalnih enot v državi poročevalki
Rezultati in uspešnost
čisti prihodek podjetij v tujini pod končnim nadzorom
institucionalnih enot v državi poročevalki
Mednarodna
menjava
blagovna blagovna menjava v EU
blagovna menjava zunaj EU
Mednarodna
storitvami
SL
trgovina
s uvoz storitev (v breme)
izvoz storitev (v dobro)
4
SL
neto storitve v okviru uredbe FRIBS (saldo)
Globalne vrednostne verige
SL
globalne vrednostne verige
5
SL
Priloga II
Periodičnost vsebin
Področje 1. Kratkoročna statistika podjetij
Vsebina
Periodičnost
Populacija podjetij
četrtletna
Vložki dela
četrtletna
Cene
mesečna, četrtletna za indekse cen ponudnika storitev in indekse
cen ponudnika novih stanovanjskih zgradb
Rezultati in uspešnost
mesečna, a četrtletna za majhne države za področje F NACE
Dovoljenja
četrtletna
Področje 2. Nacionalna statistika podjetij
Vsebina
Periodičnost
Populacija podjetij
letna
Vložki dela
letna
Vložki
razvoj
SL
za
raziskave
in vsaki dve leti, letna za sektor razčlenitve uspešnosti notranjih
odhodkov za raziskave in razvoj, zaposlene na področju raziskav
in razvoja ter število raziskovalcev kot tudi za vladne odobritve
proračunskih sredstev ali stroške za raziskave in razvoj
(GBAORD) ter nacionalno javno financiranje za raziskave in
razvoj, ki se usklajujejo transnacionalno
Nabava
letna, a vsaka tri leta za plačila podizvajalcem
Rezultati in uspešnost
letna, vsaki dve leti za razčlenitev čistih prihodkov po izdelku in
prebivališču stranke za NACE 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2
in 73.2, vsakih pet let za čisti prihodek od kmetijstva,
gozdarstva, ribolova in industrijskih dejavnosti, čisti prihodek od
industrijskih dejavnosti, čisti prihodek od industrijskih
dejavnosti brez gradnje, čisti prihodek od gradnje, čisti prihodek
od storitvenih dejavnosti, čisti prihodek od dejavnosti trgovine v
zvezi z nabavo in nadaljnjo prodajo ter posredniških dejavnosti,
čisti prihodek od zgradb in čisti prihodek od gradbeništva; vsaka
tri leta za dohodek od oddajanja naročil podizvajalcem
Naložbe
letna, vsake tri leta za naložbe v neopredmetena sredstva
Inovacije
vsaki dve leti
Uporaba IKT in e-trgovanje
letna
6
SL
Področje 3. Regionalna statistika podjetij
Vsebina
Periodičnost
Populacija podjetij
letna
Vložki dela
letna
Vložki
razvoj
za
raziskave
in vsaki dve leti
Področje 4. Statistika o mednarodnih dejavnostih
Vsebina
Periodičnost
Populacija podjetij
letna
Vložki dela
letna
Naložbe
letna
Rezultati in uspešnost
letna
Mednarodna
menjava
Mednarodna
storitvami
blagovna mesečna, a vsaki dve leti za kombinirano razčlenitev po izdelku
in valuti računa za dodaten uvoz in izvoz blaga EU
trgovina
s letna, četrtletna za prvo raven razčlenitev po storitvah
Globalne vrednostne verige
SL
vsaka tri leta
7
SL
Priloga III
Elementi evropske mreže statističnih poslovnih registrov
Del A: Podvsebine in edinstveni identifikator registrov
1.
Enote, navedene v nacionalnih statističnih poslovnih registrih ter
registru EuroGroups, kot so opredeljene v členu 3 te uredbe, se označijo z
identifikacijsko številko in po podvsebinah registra, opredeljenih v delu C.
2.
Enote, navedene v nacionalnih statističnih poslovnih registrih in registru
EuroGroups, se označijo z edinstvenim identifikatorjem, in sicer z identifikacijsko
številko, da se olajša vloga infrastrukture evropske mreže statističnih poslovnih
registrov. Te identifikacijske številke bodo zagotovili nacionalni statistični organi.
Identifikacijske številke za pravne enote in mednarodne skupine podjetij, pomembne
za register EuroGroups, bo zagotovila Komisija (Eurostat). Nacionalni statistični
organi lahko za nacionalne namene v nacionalnih statističnih poslovnih registrih
dodelijo dodatno identifikacijsko številko.
Del B: Referenčno obdobje in periodičnost
3.
Vnosi v nacionalne statistične poslovne registre in register EuroGroups ter izbrisi iz
njih se posodabljajo vsaj enkrat letno.
4.
Pogostost posodobitev je odvisna od vrste enote, obravnavane spremenljivke,
velikosti enote in vira, ki se na splošno uporablja za posodobitve.
5.
Države članice vsako leto izdelajo kopijo, ki izraža stanje nacionalnih statističnih
poslovnih registrov ob koncu leta, in to kopijo vsaj 30 let hranijo za namene analize.
Komisija (Eurostat) vsako leto izdela kopijo, ki izraža stanje registra EuroGroups ob
koncu leta, in to kopijo vsaj 30 let hrani za namene analize.
Del C: Podvsebine poslovnih registrov
Nacionalni statistični poslovni registri in register EuroGroups za ustrezne enote, opredeljene v
členu 3 te uredbe, vsebujejo naslednje podvsebine po enoti.
SL
8
SL
ENOTA
Podvsebina
1. PRAVNE ENOTE
identifikacijske značilnosti
demografske značilnosti
ekonomske/stratifikacijske značilnosti
povezave s podjetjem
povezave z drugimi registri
povezava s skupino podjetij
nadzor enot
lastništvo enot
2. SKUPINA PODJETIJ
identifikacijske značilnosti
demografske značilnosti
ekonomske/stratifikacijske značilnosti
3. PODJETJE
identifikacijske značilnosti
povezava z drugimi enotami
demografske značilnosti
ekonomske/stratifikacijske značilnosti
4. LOKALNA ENOTA
identifikacijske značilnosti
demografske značilnosti
ekonomske/stratifikacijske značilnosti
povezave z drugimi enotami in registri
5. ENOTA ENOVRSTNE DEJAVNOSTI
identifikacijske značilnosti
če je zajeta kot statistična enota v skladu s demografske značilnosti
členom 3(2)(a)(iii)
ekonomske/stratifikacijske značilnosti
povezave z drugimi enotami in registri
SL
9
SL
Priloga IV
Spremembe Uredbe (ES) št. 184/2005
Tabela 3 Priloge I se nadomesti z naslednjim:
„Tabela 3
Mednarodna trgovina s storitvami – računovodski elementi
Rok: T + 9 mesecev
Periodičnost: letna
Prvo referenčno obdobje: 2013
V
dobro
V
breme
Saldo
Sredstva za zaposlene
Geo 5
Geo 5
Geo 5
Osebni transferji
Geo 5
Geo 5
Geo 5
Geo 5
Geo 5
Geo 5
Geo 6
Geo 6
Geo 6
Geo 5
Geo 5
Geo 5
Pridobitev blaga in storitev Geo 5
obmejnih,
sezonskih
in
drugih kratkoročnih delavcev
Geo 5
Geo 5
Druga poslovna potovanja
Geo 5
Geo 5
Geo 5
Geo 5
Geo 5
Geo 5
Geo 5
Geo 5
Geo 5
z Geo 5
Geo 5
Geo 5
Geo 5
Geo 5
Geo 5
Posredno
merjene
storitve Geo 3
finančnega posredništva (PMSFP)
Geo 3
Geo 3
Nakazila delavcev
STORITVE
Potovanja
Poslovna potovanja
Osebna potovanja
Izdatki, povezani z zdravjem
Izdatki,
povezani
izobraževanjem
Druga osebna potovanja
SL
10
SL
“.
SL
11
SL