EVROPSKA KOMISIJA Kljub predpisom, ki prepovedujejo prevoz

EVROPSKA KOMISIJA
GENERALNI DIREKTORAT ZA ZDRAVJE IN VARNOST HRANE
Presoje in analize na področju zdravja in hrane
REFERENČNA ŠTEVILKA: DG(SANTE)/2015-8721- RS
IZVLEČEK IZ POROČILA GENERALNEGA DIREKTORATA ZA ZDRAVJE IN VARNOST HRANE
PREGLEDNO POROČILO O SISTEMIH ZA PREPREČEVANJE PREVOZA ŽIVALI, NEPRIMERNIH ZA
PREVOZ, V EVROPSKI UNIJI
OPOMBA: TO JE PREVOD POVZETKA DELA IZVIRNEGA POROČILA O PRESOJI (REF. ŠT. DG (SANTE)/2015-8721).
NAMENJEN JE KOT POMOČ OBISKOVALCEM TEGA SPLETNEGA MESTA, VENDAR
NIMA URADNEGA STATUSA. VEDNO SE JE TREBA SKLICEVATI NA CELOTNO BESEDILO IZVIRNEGA POROČILA.
POVZETEK
Kljub predpisom, ki prepovedujejo prevoz živali, neprimernih za prevoz, poškodovane živali
dnevno prihajajo v klavnice v Evropski uniji. Glavno odgovornost na tem področju nosijo
imetniki živali in prevozniki, za izvrševanje predpisov pa so pristojni nacionalni organi.
Poročilo obravnava podatke in dejstva s tega področja ter vsebuje pregled uradnih nacionalnih
sistemov, s katerimi se zagotovi, da se s kmetij v klavnice pošljejo le živali, primerne za prevoz.
Za preprečevanje zapletov so njuno potrebni zgodnja identifikacija živali, ki se jih ne bi smelo
premikati, in učinkovite alternative za njihovo obravnavo. Poročilo vsebuje dobre prakse ter
navaja in opisuje orodja, ki so na voljo za prepoznavanje teh primerov na kmetijah. Izpostavlja
povezavo med razpoložljivostjo in enostavnostjo zakola na kmetiji ter posledično zmanjšanje
števila prevozov živali, neprimernih za prevoz. Čeprav je naložba v skrb za lastne živali v
največjem finančnem interesu proizvajalcev, dejstva kažejo, da so za skrb manj motivirani, če to
povzroči veliko gospodarsko izgubo, kar se lahko pogosto zgodi.
Nacionalni organi imajo v klavnicah učinkovite mehanizme za odkrivanje živali, ki se ne bi smele
prevažati. Komunikacija in usklajevanje med uradnimi službami in organi je ključnega pomena
za učinkovit sistem, ki preprečuje ali zmanjšuje pojav ali ponovitev težav. Pomanjkanje
kompetenc in slaba komunikacija med službami sta pogosto temeljna vzroka za neučinkovito
izvrševanje.
Splošna uporaba ukrepov, kot so začasni preklic ali preklic dovoljenja, poostren nadzor ali
omejitev dejavnosti, ne obstaja. Čeprav se večina držav članic odloči za upravne postopke
(globe) in sankcije, so prvi na splošno predolgi, da bi bili učinkoviti, slednje pa premalo stroge,
da bi bile odvračalne.
Poročilo ocenjuje vlogo, ki jo imajo zasebni veterinarji pri prevozu živali, neprimernih za
prevoz, ko izdajo potrdila o primernosti, ter navaja ukrepe, ki so se izkazali kot učinkoviti za
reševanje tega vprašanja.
Čezmejni
premiki
in
uporaba
tujih
prevoznikov
sta
izziva
za
izvrševanje.