6489/17 ADD 1 hm/BAI/nr 1 GIP 1B

Svet
Evropske unije
Bruselj, 7. marec 2017
(OR. en)
6489/17
ADD 1
PV/CONS 6
EDUC 58
JEUN 27
CULT 18
AUDIO 17
SPORT 10
OSNUTEK ZAPISNIKA
Zadeva:
3518. seja Sveta Evropske unije (izobraževanje, mladina, kultura in šport)
17. februarja 2017 v Bruslju
6489/17 ADD 1
hm/BAI/nr
GIP 1B
1
SL
TOČKE ZA JAVNO POSVETOVANJE 1
Stran
NEZAKONODAJNE DEJAVNOSTI
TOČKE POD „B“ (6060/17 OJ CONS 6 EDUC 36 JEUN 16 CULT 12 AUDIO 10 SPORT 5)
5.
Prispevek izobraževanja in usposabljanja k socialni koheziji ter spodbujanje skupnih
evropskih vrednot v okviru evropskega semestra v letu 2017 ..................................................... 3
*
*
1
*
Posvetovanja o zakonodajnih aktih Unije (člen 16(8) Pogodbe o Evropski uniji), druga za
javnost odprta posvetovanja in javne razprave (člen 8 Poslovnika Sveta).
6489/17 ADD 1
hm/BAI/nr
GIP 1B
2
SL
NEZAKONODAJNE DEJAVNOSTI
(javna razprava v skladu s členom 8(2) Poslovnika Sveta)
5.
Prispevek izobraževanja in usposabljanja k socialni koheziji ter spodbujanje skupnih
evropskih vrednot v okviru evropskega semestra v letu 2017
=
orientacijska razprava
5740/17 EDUC 24 JEUN 11 SOC 53 EMPL 39
Svet je opravil orientacijsko razpravo o navedenem vprašanju, in sicer na podlagi dokumenta
za razpravo, ki ga je pripravilo predsedstvo (5740/17).
Ministri so izpostavili osrednjo vlogo, ki jo lahko ima izobraževalna politika pri gradnji
vključujoče družbe z zagotavljanjem kakovostnega izobraževanja za vse. Posebna pozornost
je bila namenjena pomenu izobraževanja kot orodja za spodbujanje kritičnega razmišljanja in
medijske pismenosti, da bi zavarovali temeljne evropske vrednote.
6489/17 ADD 1
hm/BAI/nr
GIP 1B
3
SL