7069/17 tu 1 DG F 2B Izid glasovanja o navedenem zakonodajnem

Svet
Evropske unije
Bruselj, 7. marec 2017
(OR. en)
7069/17
Medinstitucionalna zadeva:
2012/0266 (COD)
VOTE 10
INF 37
PUBLIC 13
CODEC 336
DOPIS
Zadeva:
−
Izid glasovanja
−
uredba Evropskega parlamenta in Sveta o medicinskih pripomočkih,
spremembi Direktive 2001/83/ES, Uredbe (ES) št. 178/2002 in Uredbe
(ES) št. 1223/2009 ter razveljavitvi direktiv Sveta 90/385/EGS in
93/42/ES (prva obravnava)
−
sprejetje
−
stališča Sveta v prvi obravnaviof the Council's position at first reading
− utemeljitve Sveta
3526. seja SVETA EVROPKSE UNIJE
(splošne zadeve)
7. marec 2017,Bruselj
Izid glasovanja o navedenem zakonodajnem aktu je v prilogi.
Referenčni dokumenti:
6592/1/17 REV 1
+ REV 1 ADD 1
10728/3/16 REV 3
10728/16 ADD 1
odobril Coreper, (1. del), 1. marec 2017
Morebitne izjave in/ali pojasnila v zvezi z glasovanjem so objavljeni na spletni strani Sveta:
Preglednost in dostop do dokumentov
7069/17
tu
DG F 2B
1
SL
7069/17
tu
DG F 2B
2
SL