petek / friday, 11. 3. 2017 kazalo / contents

PETEK / FRIDAY, 11. 3. 2017
KAZALO / CONTENTS
PLENARNI DEL / PLENARY PART
2
SKUPINA I. / GROUP I.: Družboslovne in ostale tematike
sodobnega časa / Society, Social sciences and other
topics of the modern times
3
SKUPINA II. / GROUP II.: Fizioterapija / Physiotheraphy
4
SKUPINA III. / GROUP III.: Socialna gerontologija /
Social gerontology
5
SKUPINA IV. / GROUP IV.: Zdravstvena nega: praksa, organizacija,
izobraževanje / Health care: practice, organization, education
7
SKUPINA V. / GROUP V.: Sodobni izzivi humanistike / Modern
challenges of humanism
8
SKUPINA VI. / GROUP VI.: Ekoremediacije / Ecoremediation
9
SKUPINA VII. / GROUP VII.: Migracijske študije / Migration studies
10
SKUPINA VIII. / GROUP VIII.: Strateški komunikacijski
management / Strategic communication management
11
SKUPINA IX. / GROUP IX.: Toleranca in medreligijski dialog /
Tolerance and inter-religious dialogue
12
Nazaj na kazalo /
Back to Contents
8.00 - 9.30
9.30 - 10.30
Registracija / Registration
Pozdravi / Greetings:
Prof. dr. Ludvik Toplak, Alma Mater Europaea – ECM
Prof. dr. dr. h. c. Felix Unger, European Academy of Science and Arts (EASA),
Salzburg, Austria
Akad. dr. Boštjan Žekš, svetovalec predsednika republike za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo / advisor of the president of the Republic of Slovenia for Higher
Education
Dr. Gregor Lesjak, Ministrstvo za kulturo RS, Urad za verske skupnosti / Ministry of
Culture, Department for religious groups
Dr. Veronique Sournies, IEMI - International Business School of Paris, ECBE Member
of the Board of Directors
PLENARNI DEL / PLENARY PART
10.30 – 10.50
Akademik prof. dr. Ivo Šlaus, Honorable President of World Academy of Science and
Arts
Democracy and Globalization in a Post-Truth Era
10.50 - 11.10
Lojze Peterle, poslanec Evropskega parlamenta / Member of the European
parliament
Bolniki priznajo samo eno medicino – tisto, ki pozdravi
Patients are aware of only one medicine – the one that heals
11.10 – 11.30
Dr. Elmar Kuhn, European Academy of Sciences and Arts, General secretary of
Christian solidarity international and leader of the project: Concept development
for interreligious and cultural dialogue, at Archbishopriy of Vienna
Hate speech and narrative for building bridges
11.30 - 11.50
Dr. Voyko Kavčič, Institut of gerontology, Wayne state university, Detroit, USA
Effects of computerized cognitive training (CCT) in stressful environment
11.50 - 12.10
Dr. Mikhail Larin, head, Department of electronic records management system of
the Faculty of records management of the Historical and archival institute of the
Russian State University for the humanities, the former director of VNIIDAD
Information technologies as the bridge between archives and citizen
12.10 - 12.30
12.30 -
Razprava / Discussion
Slavnostni podpis memuranduma o sodelovanju med Alma Mater Europaea – ECM
in Russian State University of Humanities
Prof. dr. Ludvik Toplak AMEU -ECM, dr. Grigoriy Lanskoy, Dean of department of the
history and archives by RSUH
Odmor za kosilo / Break for lunch
ORGANIZATOR SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE PROGRAMA /
THE ORGANISER RESERVES THE RIGHT TO SMALLER CHANGES IN THE PROGRAME.
2
Nazaj na kazalo /
Back to Contents
SKUPINA I. / GROUP I.:
Družboslovne in ostale tematike sodobnega časa /
Society, Social sciences and other topics of the modern times
Moderatorja / Moderators: dr. Sebastjan Kristovič, Ingrid Vrabl
13.00 – 14.00
14.00 – 14.15
Registracija / Registration
Sebastjan Kristovič, Ingrid Vrabl
Možgani in vzgoja – kako vzgajati možgane
Education and human brain – how to educate brain
14.15 – 14.30
Nevenka Gričar
Uporaba pristopa senzorne integracije pri otroku z Aspergerjevim sindromom
Implementing sensory integration approach on a child with Asperger syndrom
14.30 – 14.45
Julija Kotnik
Družbena percepcija do otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
Societal point of view to the children with special needs
14.45 – 15.00
Nastja Mahne, Karin Bakračević Vukman
Preliminarni rezultati raziskave o razlikah v izvršilnem delovanju med dečki z ADHD in
njihovimi vrstniki
Preliminary results of research on differences in executive functioning between boys
with ADHD and their peers
15.00 – 15.15
Ana Bezenšek, Mojca Juriševič, Marta Macedoni Lukšič
Individualizirani izobraževalni program za otroke z avtizmom
Individualized educational programmes for the children with autism
15.15 – 15.30
Loreta Avgustini, Nina Gregorc
Čustvene kompetence in razvoj – Program delavnic za zavedanje in uravnavanje
čustev pri otrocih z Downovim sindromom
Emotional competence and development of workshops for emotion recognition and
regulation in children with Down syndrome
15.30 – 15.45
Tina Rehberger, Ana Bezenšek, Marta Macedoni Lukšič
Zgodnja terapevtska obravnava za otroke z avtizmom
Early therapeutic treatment of children with autism
15.45 – 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 16.45
Razprava / Discussion
Odmor / Break
Jasna Lamut
Povezanost med tveganim spolnim vedenjem in navezanostjo v odraslosti
Correlation between risky sexual behaviour and adult attachment
16.45 – 17.00
Iris Štefanec, Ana Bezenšek, Tina Rehberger in Marta Macedoni Lukšič
Vpliv zaznane terapevtske podpore na duševno zdravje staršev otrok z motnjami
avtističnega spektra
Influence of the therapeutic support on the mental health of parents of children with
autistic spectrum disorders
17.00 – 17.15
Razprava / Discussion
ORGANIZATOR SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE PROGRAMA /
THE ORGANISER RESERVES THE RIGHT TO SMALLER CHANGES IN THE PROGRAME.
3
Nazaj na kazalo /
Back to Contents
SKUPINA II. / GROUP II.:
Fizioterapija / Physiotheraphy
Moderatorja / Moderators: Mladen Herc, Tatjana Horvat
14:00 – 14:20
14:20 – 14:35
14:35 – 14:50
14:50 – 15:05
15:05 – 15:20
Dora Poglej Valder, Jasmina Martinuzzi
Inovativne tehnike v protibolečinski terapiji
Matthias Burkert
Manual differential diagnosis dervical spine, shoulder belt, shoulder joint
Rumiana Tasheva, Georgi Mitrev, Marko Vidnjevič, Borislava Petrova
Correlation between Patricʼs and Shark Skill Tests in basketball players
Zuzana Hudáková, Lada Cetlová, Vlasta Dvoraková
Kinesiotherapy
Patricia Goubar
Kinezioterapija pri zdravljenju sindroma fibromialgije – pregled literature
Kinesiotherapy in the treatment of fibromyalgia syndrome – literature review
15:20 – 15:35
Tine Kovačič, Eva Jereb
Vpliv intenzivnega nevrofizioterapevtskega programa na grobo gibalno funkcijo
oseb z Downovim sindromom
Impact of intensive neurophysiotherapy program on gross motor function of persons
with Down Syndrome
15:35 – 15:50
15:50 – 16:15
16:15 – 16:30
Razprava / Discussion
Odmor / Break
Tine Kovačič, Katja Plavec
Vpliv intenzivnega nevrofizioterapevtskega programa na funkcionalne dejavnosti in
kakovost življenja oseb z nezgodno poškodbo glave
Impact of intensive neurophysiotherapy programme on functional activities and
quality of life in persons with traumatic brain injury
16:30 – 16:45
Tine Kovačič, Ajda Kolmančič
Učinki sodobne nevrofizioterapije na grobo gibalno funkcijo otroka z enostransko
spastično obliko cerebralne paralize
Impact of contemporary neurophysiotherapy on gross motor function of a child with
unilateral spastic cerebral palsy
16:45 – 17:00
Katarina Rous, Tine Kovačič
Kratkoročni vpliv nevrofizioterapije v kombinaciji z intenzivno hipoterapijo na
zmanjšanje spastičnosti in bolečine pri mladostniku z enostransko spastično obliko
cerebralne paralize
Short term impact of neurophysioterapy in combination with intensive hippotherapy
on spasticity and pain reduction in youth with unilateral spastic cerebral palsy
17:00 – 17:15
Jan Valušnik, Tine Kovačič
Kratkoročni vpliv nevrofizioterapije v kombinaciji z napredno biomehanično
rehabilitacijo na kontrolo drže, počutja, zdravja, potreb in kakovosti življenja otrok s
cerebralno paralizo
Short term impact of neurophysiotherapy in combination with advanced
biomechanical rehabilitation on postural control and on the health status, comfort,
well being, ease of caregiving and quality of life in children with cerebral palsy
17:15 – 17:30
Razprava / Discussion
ORGANIZATOR SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE PROGRAMA /
THE ORGANISER RESERVES THE RIGHT TO SMALLER CHANGES IN THE PROGRAME.
4
Nazaj na kazalo /
Back to Contents
SKUPINA III. / GROUP III.:
Socialna gerontologija / Social gerontology
Moderatorici / Moderators: ddr. Marija Ovsenik, dr. Mateja Berčan
14.00 – 14.15
Marija Ovsenik, Rok Ovsenik
Paradoks ustvarjalnosti starih
Creativity paradox – the case of elderly
14.15 – 14.30
Jana Goriup, Darja Mohorko, Anja Krasnić, Nina Grabar, Ana Kusić, Lana Hojs,
Urška Kunčič, Mirjana Vuzem, Ana Žvikart, Mihaela Balaic, Taja Horvat, Neja
Zabret
Humor o starostnikih in zanje (nekateri sociološki vidiki vplivov humorja na in o
starostnikih)
Homour about and for the elderly
14.30 – 14.45
Matjaž Trontelj, Katja Pečlin
Gibanje izdatkov dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja glede na starostne
skupine
Variation of expenses of supplementary health insurace on the basis of age groups
14.45 – 15.00
Borut Ambrožič, Matjaž Mulej
Socialna gerontologija v odnosu do družbene odgovornosti
Social gerontology in relation to social responsibility
15.00 – 15.15
Nataša Štandeker
Model delovne sposobnosti v luči teoretičnih izhodišč socialne gerontologije
The work ability model from the perspective of the theoretical paradigms of social
gerontology
15.15 – 15.30
Nemanja Stanišić
Socioekonomski aspekt starenja
Socio-economic aspects of aging
15.30 – 15.45
Borut Ambrožič, Vivian Mohr
Socialnogerontološka analiza zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov
dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju: starostno (ne)upokojevanje
Social gerontology analysis of the act regulating measures relating to salaries and
other labour costs for 2017 and other measures in the public sector: case of (non)age
retirement
15.45 – 16.00
16.00 – 16.15
16.15 – 16.30
Razprava / Discussion
Odmor / Break
Melita Sajko, Jurica Veronek, Damir Poljak
Razlozi za preseljenje u mirovini i karakteristike umirovljeničkih migracija u Hrvatskoj
Reasons for moving in retirement and the characteristics of retirement migration in
Croatia
16.30 – 16.45
Želimir Bertić, Mirjana Telebuh, Mateja Znika
Umirovljenje i prilagodba na umirovljenje u staroj životnoj dobi
Retirement and adaptation to retirement in the old-age
16.45 – 17.00
Lyudmila Gaber, Boris Miha Kaučič, Nataša Vidnar
Vpliv starosti na samopodobo starega človeka
The influence of old age on self-image of an old person
17.00 – 17.15
Tomaž Lenart
Zadovoljevanje socialnih potreb starejših
Satisfying social needs of the elderly
ORGANIZATOR SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE PROGRAMA /
THE ORGANISER RESERVES THE RIGHT TO SMALLER CHANGES IN THE PROGRAME.
5
Nazaj na kazalo /
Back to Contents
17.15 – 17.30
Jasmina Kristovič
Povezava med izpolnjenostjo s smislom in biološkimi ter psihološkimi dejavniki
umskega staranja
Relationship between fulfilment with meaning and biological and psychological
factors of intellectual aging
17.30 – 17.45
Melita Sajko, Natalija Uršulin-Trstenjak, Ivana Živoder
Znanje studenata sestrinstva o procesu starenja
Knowledge of the nursing students about the aging process
17.45 – 18.00
Daniela Miljanić
Upravljanje promijenama u zdravstvenom sustavu na primjeru paliativne skrbi
Managing change in the health system on the case of palliative care
18.00 – 18.15
Mirhada Šehić, Sniježana Svitlić – Budisavljević
Voluntiranje i pozavanje značenja paliativne skrbi kot dijece osnovnih in srednjih
škola u gradu Pula
Volunteering and understanding palliative care in primary and secondary schools in
the city of Pula
18.15 – 18.30
Razprava / Discussion
ORGANIZATOR SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE PROGRAMA /
THE ORGANISER RESERVES THE RIGHT TO SMALLER CHANGES IN THE PROGRAME.
6
Nazaj na kazalo /
Back to Contents
SKUPINA IV. / GROUP IV.:
Zdravstvena nega: praksa, organizacija, izobraževanje /
Health care: practice, organization, education
Moderatorja / Moderators: Edvard Jakšič, Simon Šemrl
14.00 – 14.15
Kleopatra Kodrič
Moč odločanja in monopol nad znanjem profesije v zdravstvu
The power of taking decisions and the monopoly over profession knowledge in health
care
14.15 – 14.30
Tanja Petrovič
Etika nege
Ethics of care
14.30 – 14.45
Marijana Neuberg, Tina Cikač, Irena Canjuga
Utjecaj cijeloživotnog učenja na kvalitetu zdravstvene njege
The impact of lifelong learning on the quality of nursing care
14.45 – 15.00
Olga Štancar
Medkulturne dimenzije dijakov pri praktičnem pouku
Intercultural dimensions regarding students at practical courses
15.00 – 15.15
Marija Zrim
Razvijanje kulturnih kompetenc ranljivih skupin v urgentnem centru
Developing cultural competences of vulnerable population in emergency center
15.15 – 15.30
Melita Peršolja, Helena Skočir
Ocenjevanje praktičnega usposabljanja študentov: profesionalni in pedagoški izziv
Clinical competence assessment in nursing: professional and pedagogical challenge
15.30 – 15.45
Helena Kristina Halbwachs
Pogled na starejše izvajalce zdravstvene nege znotraj poklicne skupine
Older nurses inside the nursing profession
15.45 – 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 16.45
Razprava / Discussion
Odmor / Break
Tanja Žmauc, Danica Železnik
Ocena delovne sposobnosti pri medicinskih sestrah, starih 50+, v Splošni bolnišnici
Murska Sobota
Work ability assessment of nurses aged 50+ in Murska Sobota General hospital
16.45 – 17.00
Helena Rojko, Edvard Jakšič
Pomen zadovoljstva uporabnikov z obravnavo v referenčni ambulanti družinske
medicine
The importance of patient's satisfaction with the treatment in the model practice of
family medicine
17.00 – 17.15
17.15 – 17.30
Simon Šemrl
Zadovoljstvo bolnikov v urgentnem centru SB Murska Sobota
Ivana Crnković, Melita Rukavina, Mirjana Telebuh
Procjena kvalitete života odraslih osoba s intelektualnim poteškoćama starijih od 21.
godinu života
Evaluation of quality of life of adults with intellectual disabilities older than 21 years of
age
17.30 – 17.45
Razprava / Discussion
ORGANIZATOR SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE PROGRAMA /
THE ORGANISER RESERVES THE RIGHT TO SMALLER CHANGES IN THE PROGRAME.
7
Nazaj na kazalo /
Back to Contents
SKUPINA V. / GROUP V.:
Sodobni izzivi humanistike / Modern challenges of humanism
Moderatorja / Moderators: dr. Polona Tratnik, dr. Darko Štrajn
14.00 – 14.15
Polona Tratnik
Ustvarjalnost v službi ekonomije
Creativity in Service of Economy
14.15 – 14.30
14.30 – 14.45
Svebor Sečak
Academic Ballet: A National and Transnational Perspective
Darko Štrajn
Interdisciplinarnost družboslovja in humanistike v dobi novega instrumentalizma
Interdisciplinarity of Social Sciences and Humanities in the Age of New
Instrumentalism
14.45 – 15.00
Gašper Bakač
Igričar, funkcionar video iger
The gamer, a functionary of video games
15.00 – 15.15
Boštjan Jurečič
Opazovanje vzporednic med vizualno in zvočno umetnostjo
Looking at parallels between visual and sonic arts
15.15 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 16.00
16.00 – 16.15
16.15 – 16.30
16.30 – 16.45
Rosangela Barcaro
Bioart: an inter-disciplinary approach to humanities and sciences
Peter Kravcak
What are media and who are journalist (How media in Slovakia are losing trust)
Razprava / Discussion
Odmor / Break
Veronika Dírerová
Journalistic genre diversity in the context of print media in Slovakia
Uroš Zavodnik
Filmski avtor in postmoderni kino zabave
Film author and postmodern entertainment cinema
16.45 – 17.00
Brina Sotlar
Performans - brisanje meja med umetnostjo in vsakdanjim življenjem
Performance Art - surpassing borders between art and everyday life
17.00 – 17.15
17.15 – 17.30
17.30 – 17.45
Rebecca Rose
Levinas and the possibility of friendship
Srečko Šorli Amrit
Conscious science for healthy individual and healthy society
Alen Najdenovski
Smisel kot temeljni motivator človeške eksistence
Meaning as the fundamental human motivation
17.45 – 18.00
18.00 – 18.15
Petra Kleindienst
Comprehensive understanding of human dignity
Razprava / Discussion
ORGANIZATOR SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE PROGRAMA /
THE ORGANISER RESERVES THE RIGHT TO SMALLER CHANGES IN THE PROGRAME.
8
Nazaj na kazalo /
Back to Contents
SKUPINA VI. / GROUP VI.:
Ekoremediacije / Ecoremediation
Moderatorja / Moderators: dr. Tanja Bagar, ddr. Marko Šetinc
13.00 – 14.00
14.00 – 14.15
14.15 – 14.30
14.30 – 14.45
Registracija / Registration
Aleksander Zidanšek
Priložnosti v četrti industrijski revoluciji
Quercia Piero
Saving world from destabilizing and cancerogenetic effects due to fossil combustions
Marko Homšak, Marko Tramšek
Nadzor nad emisijami snovi v zrak iz velikih virov
Monitoring of the emission to the air from large stacionary sources
14.45 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 16.45
Giuseppe Quartieri
System Approach to Climate Change
Giancarlo Pantaleoni
New planetary urgent collaborative organization
Lucija Kolar, Tanja Bagar
Pesticides as endocrine disruptors – does it matter?
Laura Quartieri, Piero Quercia, Eric Chavez Betancourt
The discover of the ralstonia detusuclanense
Razprava / Discussion
Odmor / Break
Maša Samec
Trajnostna arhitektura – naša prihodnost
Sustainable achitecture – our future
16.45 – 17.00
Lara Resman, Marko Šetinc, Tanja Bagar
Vrtiček kot ekosistem in vloga biooglja
17.00 – 17.15
Alenka Botolin
Ekološki in ekonomski vidiki odvajanja in čiščenja izcednih vod deponije
Environmental and economic aspects of landfill leachate cleaning
17.15 – 17.30
Barbara Točaj
Kaj so hormonski motilci in kako jih najbolj učinkovito odstranimo iz pitne vode?
What are endocrine disruptors and how can they be most effectively eliminated from
drinking water?
17.30 – 17.45
Sabina Rajh
Igrače zdrave za otroke, prijazne do okolja
Toys healthy for childrens, friendly to the environment
17.45 – 18.00
Razprava in zaključek / Discussion and closure
ORGANIZATOR SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE PROGRAMA /
THE ORGANISER RESERVES THE RIGHT TO SMALLER CHANGES IN THE PROGRAME.
9
Nazaj na kazalo /
Back to Contents
SKUPINA VII. / GROUP VII.:
Migracijske študije / Migration studies
Moderatorja / Moderators: dr. Goran Gumze, dr. Marius C. Mensah
14.00 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 16.00
Registracija / Registration
Pozdravi:
Prof. dr. Ludvik Toplak, Alma Mater Europaea – Evropski center Maribor
Prof. dr. dr. h. c. Felix Unger, European Academy of Science and Arts (EASA),
Salzburg, Austria
Goran Gumze
Migracije in družbene tradicije
Migrations and social traditions
16.00 – 16.15
Nandu Goswani
Moja življenjska zgodba
My life story
16.15 – 16.30
16.30 – 16.45
16.45 – 17.00
Marius C. Mensah
Rethinking international cooperation as a solution to the global migration crisis
Danika Mencin
Methods of inclusion of migrants in societies
Gita Zadnikar
Digitalne sledi begunske poti v Evropo
Digital mapping of refugee route to Europe
17.00 – 17.15
Martina Medved
Spremljanje beguncev na pragu Evrope – travma in stiska na domačih tleh, na begu
in v zatočiščih
Accompanying refugees on Europeʼs treshold - trauma nad distress on the
homeground or during refuge
17.15 – 17.45
17.45 – 18.00
18.00 – 18.15
Odmor / Break
Suzana Seaptefrati
Proces integracije priseljencev: dimezije, vloge in posledice
Imigrantsʼ integration process: dimensions, roles and consequences
Anwar Kawtharani, Dean of Education, Lebanese International University
Predstavitev izobraževalnega sistema za migrante v Libanonu
Presentation of the educational system for migrants in Lebanon
18.15 – 18.30
Marius C. Mensah
Predstavitev magistrskega študijskega programa International migration studies and
integration na Alma Mater Europaea – ECM
Presentation of the Master study program International migration studies and
integration at Alma Mater Europaea
18.30 -
Razprava:
Sodelujejo: Elmar Kuhn - moderator, Alenka Suhadolnik (former Slovene
Ambassador to Izrael), prof. Ali Tarabay (Provost of Lebanese International
University Beirut), Anita Nagy (Budapest Law School), Veronique Sournies, IEMI
Paris
ORGANIZATOR SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE PROGRAMA /
THE ORGANISER RESERVES THE RIGHT TO SMALLER CHANGES IN THE PROGRAME.
10
Nazaj na kazalo /
Back to Contents
SKUPINA VIII. / GROUP VIII.:
Strateški komunikacijski management /
Strategic communication management
Moderatorja / Moderators: prof. dr. Mario Plenković, Marko Korenjak, Gorazd Koletnik
16.00 - 16.20
16.20 - 16.40
16.40 - 17.00
Prof. dr. Mario Plenković
Communication management: new discipline of communication science
Izr. prof. dr. Krunoslav Antoliš
How to improve civilian oversight of security and intelligence Agencies
Prof. dr. Zdravko Sorđan
Veštine komuniciranja u primeni odnosa s javnostima
Communication skills in case of public relations
17.00 - 17.20
17.20 - 17.40
17.40 - 18.00
Dr. Slobodan Hadžić
Communication social phisics and communication foresights in strategic
communication management
Prof. dr. Mario Plenković, doc. dr. Daria Mustić
Postmodern frames of communication and social changes
Prof. dr. Mario Plenković
Strateški komunikacijski menadžment: upravljanje medijskim diskursom
Strategic communication management: Media discourse management
18.00 - 18.15
18.15 - 18.30
Odmor / Break
Marko Polenčič
Strateško komuniciranje in odnosi z javnostjo kot pogoj uspešnega delovanja
organizacije
Strategic communication and public relations as a precondition for successfull
operations of an organisation
18.30 - 18.45
Anita Kovačič Čelofiga
(Ne)sodobni državni odnosi z javnostmi: družbena omrežja
Conventional and contemporary government public relations: social networks
18.45 - 19.00
Ksenija Korenjak Kramar
Pomen kulture v kriznem komuniciranju
The importance of culture in crisis communication
19.00 - 19.15
Ivan Szekeres
Primjena mrežnih medija u kontekstu društvenog razvoja obnovljivih izvora energije
u Hrvatskoj
Usage of social network media in the context of societal development of renewable
energy resources in Croatia
19.15 - 19.30
Majda Kuzma
Preverjanje koncepta »Bravo« v oglaševanju na hrvaškem in slovenskem trgu
Analysis of the »Bravo« concept in advertising on the Croatian and Slovene market
19.30 - 19.45
Ksenija Koren
Ameriške investicije v Sloveniji
American investments in Slovenia
19.45 - 20.00
Marko Korenjak
Medosebna komunikacija v procesu promocije zdravja na delovnem mestu
Interpersonal communication in the process of promotion of health at workplace
20.00 – 20.15
20.15 - 20.30
Dinko Bilić, doc.dr. Božo Veljković
Zagreb (Sljeme) destination competitivness - human resources view
Razprava in zaključek / Discussion and closure
ORGANIZATOR SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE PROGRAMA /
THE ORGANISER RESERVES THE RIGHT TO SMALLER CHANGES IN THE PROGRAME.
11
Nazaj na kazalo /
Back to Contents
SKUPINA IX. / GROUP IX.:
Toleranca in medreligijski dialog /
Tolerance and inter-religious dialogue
Moderator / Moderator: prof. ddr. Igor Grdina
Pozdravi:
Prof. dr. Ludvik Toplak, Alma Mater Europaea – Evropski center Maribor
Prof. dr. dr. h. c. Felix Unger, European Academy of Science and Arts (EASA),
Salzburg, Austria
Uvodna predavanja / Introductory lectures
Doc. dr. Aleš Maver
15.30 – 15.45
Novacijan in Pelagij pozdravljata: Cepitve v zahodnem krščanstvu pred
reformacijo s posebnim poudarkom na antiki
Dr. Neža Zajc
15.45 – 16.00
Slediti Cerkvi ali Odrešeniku? – zgodovinsko vprašanje
Simon Malmenvall
16.00– 16.15
Vstop srednjeveške Rusije v proces zgodovine odrešenja pri kijevskem metropolitu
Hilarijonu
Prof. ddr. Igor Grdina
16.15 – 16.30
Med veroizpovedmi in cerkvami
Odmor / Break
16.30 – 16.45
Izr. prof. dr. Jonatan Vinkler
16.45 – 17.00
Na konici turškega kopja. Podoba islama in narativi o njem do »finis Austriae«
Izr. prof. dr. Cirila Toplak
17.00 – 17.15
Posoško staroverstvo: teoretski in metodološki raziskovalni izziv
Izr. prof. dr. Rok Svetlič
17.15 – 17.30
Migracije med pravico do azila in dejstvom države
Maja Pucelj
17.30 – 17.45
Lestvica za merjenje ravni islamofobije na primeru Slovenije
15.00 – 15.30
The scale for measuring islamophobia in the case of Slovenia
17.45 –19.45
Okrogla miza / Round table
Moderator: prof. ddr. Igor Grdina
Sodelujejo: prof. dr. Marko Kerševan, prof. dr. Andrej Rozman, izr. prof. dr. Rok
Svetlič, izr. prof. dr. Nadja Furlan Štante, doc. dr. Igor Škamperle, mag. Violeta
Vladimira Mesarič Jazbinšek
Razprava / Discussion
ORGANIZATOR SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE PROGRAMA /
THE ORGANISER RESERVES THE RIGHT TO SMALLER CHANGES IN THE PROGRAME.
12