21 spring meeting - Jadralna zveza Slovenije

st
21 SPRING MEETING
&
RAZPIS REGATE / NOTICE OF RACE
Portorož, 4.- 5. marec 2017
Športno društvo Piran – Sekcija jadranje / Societa sportiva Pirano – Sezione vela
Kajuhova 12 Piran Pirano Slovenija SI email : [email protected]
1. ORGANIZATOR
Regato organizira ŠD PIRAN – sekcija jadranje in
Jadralna zveza Slovenije.
2. PRAVILA
2.1. Regata bo potekala po pravilih WS RSS 20172020, kot so definirana v Jadralnih regatnih pravilih,
Pravilih razredov, Razpisu regate in regatnih
navodilih.
2.2. V primeru dvoma bo prevladal angleški jezik
razpisa.
3. OGLAŠEVANJE
Vsaka jadrnica je dolžna razkazovati oglaševanje,
če ga priskrbi organizator.
1. ORGANISING AUTHORITY
The event is organised by Sailing club ŠD PIRAN
and the Slovenian Sailing Federation.
2. RULES
2.1. The race will be governed by the WS RSS
2017-2020 rules as defined in The Racing Rules
of Sailing, Rules of the Class, Notice of race and
sailing instructions.
2.2. In case of dispute the English text will prevail.
3. ADVERTISING
Each boat shall be required to display advertising
if supplied by the organising authority.
4. CLASSES AND ELIGIBILITY
4.1 The race is organized for Optimist and 420
4.2 All competitors must be registered in their
4. RAZREDI IN PRAVICA DO SODELOVANJA
4.1 Regata je organizirana za razred Optimist in 420 national sailing associations.
4.3 All participants shall have their boats
4.2 Vsi tekmovalci morajo biti verificirani pri svojih
measurement certificates.
nacionalnih zvezah.
5. REGISTRATIONS
4.3 Vsi tekmovalci morajo imeti veljavni certifikat o
Sailors are expected to send a preliminary entry
meritvah jadrnic.
form by e-mail until 28 February 2017 on e-mail
5. PRIJAVE
address: [email protected]
Predprijave sprejema organizator do vključno
6. ENTRY FEE
28. februarja 2017 po elektronski pošti na naslov:
Entry fee for class Optimist is 20€.
[email protected]
Entry fee for class 420 is 30€.
6. ŠTARTNINA
7. SCHEDULE
Štartnina za razred Optimist je 20 EUR.
Date
Time
Description
Štartnina za razred 420 je 30 EUR.
3 March 17:00 –
registration
7. RAZPORED
20:00
Datum Ura
Opis
4 March 08:00 –
final registration
3.3.
17:00 –
prijave
09:00
20:00
11:00 –
racing
4.3.
08:00 –
dokončne prijave
09:00
16:30 –
meal
19:00
11:00 –
regata
5 March 11:00
warning signal for the
16:30 –
pogostitev
race
19:00
16:00
price giving
5.3.
11:00
opozorilni signal za
7.1
Maximum
four
(4)
races
per day may be
regato
sailed.
16:00
podelitev
7.2 The scheduled time of the warning signal for
7.1 Na dan se lahko odjadra največ štiri (4) plove.
the first race each day is 10:55.
7.2 Opozorilni signal za prvi plov je vsak dan na
7.3 On the last day of the regatta no warning
programu ob 10:55.
7.3 Zadnji dan regate opozorilnega signala po 15:30 signal will be given after 15:30.
7.4 In case of more than 120 entries, boats will be
ne bo več.
assigned in starting fleets. These assignments
7.4 V primeru prijave več kot 120 jadralcev, bodo
jadrnice razporejene v startne skupine. Razporeditev will be posted on the Notice board on Saturday, 4
March 2017 at 9:30.
v startne skupine bo objavljena v soboto, 4.3.2017,
8. SAILING INSTRUCTIONS
ob 9:30 na oglasni deski.
The sailing instructions will be available upon fee
paying.
8. REGATNA NAVODILA
9. VENUE AND RACING AREA
Regatna navodila bodo na voljo ob plačilu štartnine.
9.1 The regatta will be in the bay of Piran.
Športno društvo Piran – Sekcija jadranje / Societa sportiva Pirano – Sezione vela
Kajuhova 12 Piran Pirano Slovenija SI email : [email protected]
9. KRAJ PRIREDITVE IN REGATNO POLJE
9.1 Regata bo v Piranskem zalivu.
9.2 Na prilogi A je prikazana lokacija kluba in
regatnega polja.
10. TOČKOVANJE
10.1 Uporabljen bo sistem enostavnega točkovanja
iz dodatka A.
10.2 Predvidenih je šest plovov.
10.3 Regata bo veljavna, če bo izpeljan en plov.
10.4 Če bodo izpeljani manj kot štirje plovi, bodo
jadrničine točke za serijo enake vsoti vseh njenih
točk po plovih.
10.5 Če bo izpeljanih od štiri do šest plovov, bodo
jadrničine točke za serijo enake vsoti vseh njenih
točk po plovih minus točke za njeno najslabšo
uvrstitev.
11. SPREMLJEVALNI ČOLNI
11.1 Vodje ekip, trenerji in ostalo spremstvo morajo
ostati izven območja, kjer jadrnice tekmujejo, vse od
pripravljalnega signala, pa dokler vse jadrnice ne
končajo plova ali odstopijo oz. dokler regatni odbor
ne signalizira odloženega plova, splošnega
odpoklica, ali razveljavitve plova.
11.2 Čolni regatnega odbora, bodo označeni z
RUMENO (RC) zastavo.
12. NAGRADE
Optimist
Absolutno – prvi trije
Dečki – prvi trije
Deklice – prve tri
Kadeti – prvi trije
Kadetinje – prve tri
420
Absolutno – prvi trije
Dečki – prvi trije
Deklice – prve tri
13. ODKLONITEV ODGOVORNOSTI
13.1 Tekmovalci v celoti sodelujejo na lastno
odgovornost.
13.2 Organizator ne prevzema nobene odgovornosti
za materialno škodo ali telesne poškodbe ali smrt, ki
bi nastali v kakršnikoli zvezi z regato, bodisi pred
regato, med njo ali po regati.
14. ZAVAROVANJE
Vsi tekmovalci morajo ob prijavi predložiti
zavarovanje proti tretji osebi v višini ne manj kot
1.000.000 EUR.
15. NAMESTITEV
V času regate je možna namestitev po posebni ceni
28 EUR po osebi na dan na bazi polpenziona v
Maestral Residence Portorož. Za informacije se
obrnite na naslov: [email protected]
9.2 Attachment A shows the location of the
regatta harbor and racing area.
10. SCORING
10.1 The Low Point Scoring System of Appendix
A will apply.
10.2 Six races are planned.
10.3 One race is required to be completed to
constitute a series.
10.4 When less than four races have been
completed, a boat’s series score will be the total
of all its race scores.
10.5 When four to six races have been
completed, a boat’s series score will be the total
of its race scores excluding its worst score.
11. SUPPORT BOATS
11.1 Team leaders, coaches and other support
personnel shall stay outside areas where boats
are racing from the time of the preparatory signal,
until all boats have finished or retired or the race
committee signals a postponement, general recall
or abandonment.
11.2 RC boats, will display a YELOW (RC) flag.
12. PRIZES
Optimist
Absolute – first three
Boys – first three
Girls – first three
Male cadets – first three
Female cadets - first three
420
Absolute – first three
Boys – first three
Girls – first three
13. DISCLAIMER OF LIABILITY
13.1 Competitors participate in the regatta entirely
at their own risk.
13.2 The organising authority shall not accept any
liability for material damage or personal injury or
death sustained in conjunction with or prior to,
during, or after the regatta.
14. INSURANCE
All participants shall have valid third party liability
insurance cover of not less than EUR 1.000.000
and are required to present evidence of insurance
during registration.
15. ACCOMODATION
During the championship it is possible to book the
accomodation in Maestral Residence Portorož
on special price of EUR 28 / person / day on
halfboard basis. For more information please
contact: [email protected]
Športno društvo Piran – Sekcija jadranje / Societa sportiva Pirano – Sezione vela
Kajuhova 12 Piran Pirano Slovenija SI email : [email protected]
Priloga A / Attachment A:
Kraj prireditve / Venue
Regatno polje / Race area
Športno društvo Piran – Sekcija jadranje / Societa sportiva Pirano – Sezione vela
Kajuhova 12 Piran Pirano Slovenija SI email : [email protected]
PRIJAVNICA / ENTRY FORM
Jadralni klub / Sailing Club:
Ime / Name
Priimek / Surname
Rojstni
datum / Date
of birth
Male /
Female
Št. jadra /
Sail
number
Trener / Coach
E-mail:
Kraj in datum /
Place and date:
Telefon / Telephone:
Podpis /
Signature:
Športno društvo Piran – Sekcija jadranje / Societa sportiva Pirano – Sezione vela
Kajuhova 12 Piran Pirano Slovenija SI email : [email protected]
Razred /
Class