Bliža se rok za oddajo davčnega obračuna davka od dohodkov

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Generalni finančni urad
Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana
T: 01 478 38 00
F: 01 478 39 00
E: [email protected]
www.fu.gov.si
Datum: 7. 3. 2017
Bliža se rok za oddajo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih
oseb za leto 2016. Ne pozabite oddati davčnega obračuna do 31. marca
2017.
V petek, 31. marca 2017, se izteče zakonski rok za predložitev davčnega obračuna davka
od dohodkov pravnih oseb za leto 2016. Obračun morajo do navedenega roka predložiti
davčni zavezanci, ki imajo davčno obdobje enako koledarskemu letu. Poleg davčnih
zavezancev – domačih pravnih oseb, morajo davčni obračun do navedenega roka
predložiti tudi pravne osebe tujega prava, če so v letu 2016 v celoti ali delno opravljale
dejavnost oziroma posle v Sloveniji ali če so imele kraj dejanskega delovanja
poslovodstva v Sloveniji.
Splošno
Davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2016 morajo davčni zavezanci, katerih
davčno obdobje je enako koledarskemu letu, predložiti najkasneje do 31. marca 2017. Davčni
obračun morajo zavezanci vložiti v elektronski obliki, preko sistema eDavki. Davčni zavezanci
lahko pripravijo davčni obračun s pomočjo podpornega programa Silvester Pelias, ki je na voljo
na spletnih straneh Finančne uprave Republike Slovenije, kjer je objavljena tudi xml. shema.
Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov
V davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb lahko do 31. marca 2017 davčni
zavezanec, ki je družba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe ali družbi primerljiva tuja
oseba, za poslovno enoto, ki jo ima v Sloveniji in izpolnjuje pogoje iz 67.b člena ZDDPO-2,
prostovoljno priglasi ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov od 1. 1.
2017 dalje.
Prav tako lahko davčni zavezanec, ki ne želi več ugotavljati davčne osnove z upoštevanjem
normiranih odhodkov od 1. 1. 2017 dalje, o tem prostovoljno obvesti davčni organ preko
davčnega obračuna do vključno 31. marca 2017. Davčni zavezanec, ki je ugotavljal davčno
osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov že dve leti ali več in so bili njegovi prihodki tako v
letu 2015 kot v letu 2016 višji od 50.000 evrov oziroma 100.000 evrov (ne izpolnjuje več
pogojev), pa mora obvezno na davčnem obračunu označiti obvestilo o prenehanju ugotavljanja
davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov v naslednjem davčnem obdobju.
1/1