Programukrepanja ekip NMP v KN 2017

PRELIMINARNI PROGRAM IZOBRAŽEVANJA
Petek, 17. 3. 2017
Pripravljenost na nesreče z nevarnimi snovmi (KN)
Zdravstvene smernice za ukrepanje v KN
organizacija dela predbolnišnični del
bolnišnični del
osebna varovalna oprema
dekontaminacija
b
t k ič
šk db
Predstavitev kartice ponesrečenca in triaža pri velikih nesrečah
OSEBNA VAROVALNA OPREMA - učna delavnica
DEKONTAMINACIJA - učna delavnica
TRIAŽA - učna delavnica
Predstavitev delovišč simulacijske vaje predbolnišnični/bolnišnični del
1. SIMULACIJSKA VAJA
Poročilo, analiza simulacijske vaje in razprava
Zaključek prvega dne
Sobota, 18. 3. 2017
Prepoznava nevarnih snovi in njihovih nevarnih lastnosti - prikazi primerov
Komunikacije in transport
Komunikacija z javnostjo in mediji v veliki nesreči
Organizacijski načrt policistov za reševanje v KN
Organizacijski načrt gasilcev za reševanje v KN
Jedke snovi in dražljivci
Organofosforne spojine
2. SIMULACIJSKA VAJA
Poročilo, evalvacija simulacijske vaje
Test, anketa
Vprašanja in odgovori
Zaključek izobraževanja