התשע"ו-2016 - משרד המשפטים

‫רשומות‬
‫קובץ התקנות‬
‫י"א באדר התשע"ז‬
‫‪7 788‬‬
‫‪ 9‬במרס ‪2017‬‬
‫עמוד‬
‫תקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר לפקיד מכס חוקר לשם חקירת עבירות נוספות‬
‫ולהעברתו לרשות אחרת)‪ ,‬התשע"ז‪816 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2017-‬‬
‫תקנות איסור הלבנת הון (כללים להודעה למשטרה ופרטיה בדבר העברת מידע מן הרשות המוסמכת‬
‫לפקיד מכס חוקר)‪ ,‬התשע"ז‪820 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2017-‬‬
‫תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מן הרשות המוסמכת לפקיד מכס חוקר)‪,‬‬
‫התשע"ז‪821 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2017-‬‬
‫תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) (הוראת שעה) (מס' ‪,)2‬‬
‫התשע"ז‪823 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2017-‬‬
‫צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שירותי נמל) (תיקון)‪ ,‬התשע"ז‪823 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2017-‬‬
‫צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (הגליל התחתון‪ ,‬תיקון)‪ ,‬התשע"ז‪826 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸2016-‬‬
‫קובץ התקנות ‪ ,7788‬י"א באדר התשע"ז‪9.3.2017 ,‬‬
‫תקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר לפקיד מכס חוקר‬
‫לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת)‪ ,‬התשע"ז‪2017-‬‬
‫בתוקף סמכותי לפי סעיפים ‪(30‬ז‪(30 ,)1‬ט) ו–‪(32‬א) לחוק איסור הלבנת הון‪ ,‬התש"ס‪2000-‬‬
‫(להלן ‪ -‬החוק)‪ ,‬בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט‬
‫של הכנסת לפי סעיף ‪(30‬ג) לחוק‪ ,‬אני מתקינה תקנות אלה‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫הגדרות‬
‫‪.1‬‬
‫גורם מוסמך‬
‫‪.2‬‬
‫שימוש במידע‬
‫והעברתו לצורך‬
‫חקירה ומניעה של‬
‫עבירות‬
‫‪.3‬‬
‫מצא גורם מוסמך כי יש יסוד סביר להניח שבמידע שהתקבל מהרשות לפי סעיף ‪(30‬ב‪)1‬‬
‫לחוק יש כדי לקדם באופן ממשי‪ ,‬במקרה מסוים‪ ,‬חקירת עבירות נוספות ומניעתן או‬
‫גילוי עבריינים בעבירות נוספות והעמדתם לדין‪ ,‬רשאי הוא להתיר את השימוש‬
‫במידע לצורך זה‪ ,‬לרבות העברתו לשם כך‪ ,‬אם מצא שיש בכך צורך‪ ,‬לגורם אחר‬
‫ברשות המסים או לגורם מחוץ לרשות המסים הקבוע בתוספת הראשונה‪ ,‬המוסמך‬
‫לבצע את החקירה בעניין אותה עבירה‪.‬‬
‫שימוש במידע‬
‫והעברתו לצורך‬
‫המטרות העיקריות‬
‫‪.4‬‬
‫מצא גורם מוסמך כי לשם ביצועו של החוק או של חוק המאבק בטרור‪ ,‬לשם הגנה על‬
‫ביטחון המדינה או לשם המלחמה בארגוני טרור‪ ,‬בארגוני טרור מוכרזים ובמעשי טרור‬
‫(להלן ‪ -‬המטרות העיקריות)‪ ,‬יש להעביר מידע שהתקבל לפי החוק מהרשות לגורם‬
‫בישראל‪ ,‬המוסמך לפעול למען המטרות העיקריות‪ ,‬כקבוע בחלק ב' של התוספת‬
‫הראשונה‪ ,‬רשאי הוא להחליט על העברת המידע כאמור‪.‬‬
‫תיעוד החלטות‬
‫‪.5‬‬
‫(א) הגורם המוסמך יתעד את החלטותיו כאמור בתקנות ‪ 3‬ו–‪ 4‬לפי הטפסים שבתוספת‬
‫השנייה או השלישית‪ ,‬לפי העניין‪.‬‬
‫בתקנות אלה ‪-‬‬
‫"גורם מוסמך" ‪ -‬סגן מנהל כללי בכיר חקירות ומודיעין או פקיד מס בכיר שמנהל‬
‫רשות המסים הסמיכו;‬
‫"הרשות" ‪ -‬הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור;‬
‫"מידע" ‪ -‬כל נתון שהתקבל במאגר המידע לפי החוק וכן כל עיבוד שלו;‬
‫"יחידה במלמ"ב" ‪ -‬יחידה באגף הממונה על הביטחון במערכת הביטחון‪ ,‬שקבע שר‬
‫הביטחון בצו לפי סעיף ‪(30‬ג‪ )1‬לחוק;‬
‫"עבירה נוספת" ‪ -‬כל אחת מהעבירות המפורטות בתקנה ‪;7‬‬
‫"עבירת מקור" ‪ -‬כמשמעותה בסעיף ‪ 2‬לחוק;‬
‫"פקיד מכס חוקר" ‪ -‬כהגדרתו בסעיף ‪(27‬ב) לחוק;‬
‫"פקיד מס בכיר" ‪ -‬פקיד שומה חקירות‪ ,‬ממונה משרד חקירות מס ערך מוסף או גובה‬
‫מכס‪.‬‬
‫גורם מוסמך רשאי להחליט‪ ,‬במקרה מסוים ‪-‬‬
‫(‪ )1‬על שימוש במידע שהתקבל מהרשות לפי סעיף ‪(30‬ב‪ )1‬לחוק‪ ,‬לשם חקירת עבירות‬
‫נוספות ומניעתן או לשם גילוי עבריינים בעבירות האמורות והעמדתם לדין כמפורט‬
‫בתקנה ‪;3‬‬
‫(‪ )2‬על העברת מידע לגורם מחוץ לרשות המסים לפי סעיף ‪(30‬ח) לחוק וכמפורט‬
‫בתקנה ‪.3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪816‬‬
‫ס"ח התש"ס‪ ,‬עמ' ‪ ;293‬התשע"ו‪ ,‬עמ' ‪.712‬‬
‫ תונקתה ץבוקץבוקי ‪ 7788,‬תונקתה ץבוקקתה ץבוק‬
‫(ב) הגורם המוסמך ינהל רישום מרוכז של החלטות כאמור בתקנת משנה (א)‪,‬‬
‫וברישום יצוינו כל אלה‪:‬‬
‫(‪ )1‬מועד מתן ההחלטה;‬
‫(‪ )2‬העבירה הנוספת שלשם חקירתה או מניעתה נעשה שימוש במידע;‬
‫(‪ )3‬תמצית המידע;‬
‫(‪ )4‬היחידה או הגוף שאליו הועבר המידע לפי סעיף ‪(30‬ח) לחוק‪ ,‬אם הועבר‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫(א) לא ייעשה במידע שהועבר ממאגר המידע לרשות המסים שימוש לחקירת מגבלה על העברת‬
‫עבירות נוספות ומניעתן או גילוי עבריינים בעבירות נוספות והעמדתם לדין‪ ,‬אלא מידע ושימוש‬
‫במידע‬
‫לפי תקנות אלה או אם נקבע אחרת בהוראת חוק מפורשת‪.‬‬
‫(ב) אין באמור בתקנת משנה (א) כדי למנוע ‪-‬‬
‫(‪ )1‬מרשות המסים למסור מידע לצורך קבלת חוות דעת של מומחה‪ ,‬אם‬
‫הדבר דרוש לצורך החקירה‪ ,‬או לשתף רשות הממונה על חקירת עבירת המקור‪,‬‬
‫בחקירת עבירה לפי החוק;‬
‫(‪ )2‬מרשות המסים או מגורם שהועבר לו מידע לפי תקנה ‪ ,3‬להעביר מידע‬
‫לגורם המוסמך לצורך העמדה לדין וניהול הליך משפטי‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫העבירות הנוספות הן אלה‪ ,‬ובלבד שהעבירה הנוספת קשורה לחקירת העבירה העבירות הנוספות‬
‫שלגביה התבקש המידע כאמור בסעיף ‪(30‬ז‪ )1‬לחוק‪:‬‬
‫(‪ )1‬עבירה שהעונש הקבוע לה הוא חמש שנות מאסר לפחות לפי כל אחד מהחוקים‬
‫האלה‪:‬‬
‫(א) חוק העונשין‪ ,‬התשל"ז‪;21977-‬‬
‫(ב) חוק מאבק בארגוני פשיעה‪ ,‬התשס"ג‪;32003-‬‬
‫(ג) פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ג‪;41973-‬‬
‫(ד) חוק המאבק בטרור‪ ,‬התשע"ו‪;52016-‬‬
‫(ה) תקנות ההגנה (שעת חירום)‪;61945 ,‬‬
‫(ו) חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט)‪ ,‬התשי"ד‪;71954-‬‬
‫(ז) חוק השיפוט הצבאי‪ ,‬התשט"ו‪;81955-‬‬
‫(ח) חוק ניירות ערך‪ ,‬התשכ"ח‪;91968-‬‬
‫(ט) פקודת מס הכנסה‪;10‬‬
‫(י) חוק מיסוי מקרקעין (שבח‪ ,‬מכירה ורכישה)‪ ,‬התשכ"ג‪;111963-‬‬
‫(יא) חוק מס ערך מוסף‪ ,‬התשל"ו‪;121975-‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫ס"ח התשל"ז‪ ,‬עמ' ‪.226‬‬
‫ס"ח התשס"ג‪ ,‬עמ' ‪.502‬‬
‫דיני מדינת ישראל‪ ,‬נוסח חדש ‪ ,27‬עמ' ‪.526‬‬
‫ס"ח התשע"ו‪ ,‬עמ' ‪.898‬‬
‫ע"ר ‪ ,1945‬תוס' ‪ ,2‬עמ' ‪.1055‬‬
‫ס"ח התשי"ד‪ ,‬עמ' ‪.160‬‬
‫ס"ח התשט"ו‪ ,‬עמ' ‪.171‬‬
‫ס"ח התשכ"ח‪ ,‬עמ' ‪.234‬‬
‫דיני מדינת ישראל‪ ,‬נוסח חדש ‪ ,6‬עמ' ‪.120‬‬
‫ס"ח התשכ"ג‪ ,‬עמ' ‪.156‬‬
‫ס"ח התשל"ו‪ ,‬עמ' ‪.52‬‬
‫ תונקתה ץבוקץבוקי ‪ 7788,‬תונקתה ץבוקקתה ץבוק‬
‫‪817‬‬
‫(יב) פקודת המכס‪;13‬‬
‫(יג) חוק השקעות משותפות בנאמנות‪ ,‬התשנ"ד‪;141994-‬‬
‫(יד) חוק הבנקאות (רישוי)‪ ,‬התשמ"א‪;151981-‬‬
‫(טו) חוק ההגבלים העסקיים‪ ,‬התשמ"ח‪;161988-‬‬
‫(‪ )2‬עבירת מקור‪ ,‬שאינה מפורטת בפסקה (‪ ,)1‬אשר העונש הקבוע לה הוא שלוש‬
‫שנות מאסר לפחות‪ ,‬ובלבד שהחקירה בעניינה החלה כחלק מחקירת עבירה לפי‬
‫סעיף ‪ 3‬או ‪ 4‬לחוק‪.‬‬
‫דיווח‬
‫‪.8‬‬
‫תחילה‬
‫‪.9‬‬
‫(א) מנהל רשות המסים ידווח לשר האוצר‪ ,‬בכתב‪ ,‬מדי שנה בשנה‪ ,‬על כל אלה‪:‬‬
‫(‪ )1‬מספר ההחלטות על שימוש במידע לצורך חקירת עבירות נוספות ומניעתן‬
‫או גילוי עבריינים בעבירות נוספות והעמדתם לדין;‬
‫(‪ )2‬מספר ההחלטות על העברת מידע לגורמים מחוץ לרשות המסים לפי‬
‫תקנה ‪ ,3‬בחלוקה לפי הגורמים שאליהם הועבר המידע;‬
‫(‪ )3‬העבירות שלשם חקירתן או מניעתן נעשה שימוש במידע לפי תקנה ‪,3‬‬
‫ומספר המקרים לגבי כל עבירה;‬
‫(‪ )4‬הזמן שחלף ממועד העברת המידע מהרשות לאיסור הלבנת הון עד‬
‫שהוחלט על השימוש במידע לשם חקירה או מניעה של עבירות נוספות‪.‬‬
‫(ב) עותק מן הדיווח יימסר לשרת המשפטים ולוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת‪.‬‬
‫תחילתן של תקנות אלה ‪ 30‬ימים מיום פרסומן‪.‬‬
‫תוספת ראשונה‬
‫(תקנות ‪ 3‬ו–‪)4‬‬
‫חלק א'‪ :‬רשויות שניתן להעביר אליהן מידע לפי תקנה ‪( 3‬לצורך חקירת עבירות נוספות‬
‫ומניעתן או גילוי עבריינים בעבירות נוספות והעמדתם לדין)‬
‫(‪)1‬‬
‫משטרת ישראל;‬
‫(‪)2‬‬
‫משטרה צבאית חוקרת;‬
‫(‪)3‬‬
‫היחידה לחקירות פנים של המשטרה הצבאית;‬
‫(‪)4‬‬
‫המחלקה לחקירת שוטרים במשרד המשפטים;‬
‫(‪)5‬‬
‫רשות ניירות ערך;‬
‫(‪)6‬‬
‫רשות ההגבלים העסקיים‪.‬‬
‫חלק ב'‪ :‬רשויות שניתן להעביר אליהן מידע לפי תקנה ‪ 4‬לצורך המטרות העיקריות‬
‫(‪)1‬‬
‫משטרת ישראל;‬
‫(‪)2‬‬
‫משטרה צבאית חוקרת;‬
‫(‪)3‬‬
‫היחידה לחקירות פנים של המשטרה הצבאית;‬
‫(‪)4‬‬
‫המחלקה לחקירת שוטרים במשרד המשפטים;‬
‫‪ 13‬דיני מדינת ישראל‪ ,‬נוסח חדש ‪ ,3‬עמ' ‪.39‬‬
‫‪ 14‬ס"ח התשנ"ד‪ ,‬עמ' ‪.308‬‬
‫‪ 15‬ס"ח התשמ"א‪ ,‬עמ' ‪.232‬‬
‫‪ 16‬ס"ח התשמ"ח‪ ,‬עמ' ‪.128‬‬
‫‪818‬‬
‫ תונקתה ץבוקץבוקי ‪ 7788,‬תונקתה ץבוקקתה ץבוק‬
‫(‪)5‬‬
‫שירות הביטחון הכללי;‬
‫(‪)6‬‬
‫אגף המודיעין בצבא הגנה לישראל;‬
‫(‪)7‬‬
‫המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים;‬
‫(‪)8‬‬
‫יחידה במלמ"ב;‬
‫(‪)9‬‬
‫שירות בתי הסוהר‪.‬‬
‫תוספת שנייה‬
‫(תקנה ‪(5‬א))‬
‫החלטה על שימוש במידע והעברתו לרשות אחרת לצורך חקירת עבירות נוספות ומניעתן‬
‫או גילוי עבריינים בעבירות נוספות והעמדתם לדין‬
‫בתוקף סמכותי לפי תקנה ‪ 3‬לתקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר‬
‫לפקיד מכס חוקר לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת)‪ ,‬התשע"ז‪2017-‬‬
‫(להלן ‪ -‬התקנות)‪ ,‬אני מתיר את השימוש במידע המצוי במסמך המצ"ב‪ ,‬מס' סימוכין ‪,............‬‬
‫שהועבר מהרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור וזאת לצורך חקירת‪/‬מניעת (מחק את‬
‫המיותר) עבירה נוספת או גילוי עבריינים והעמדתם לדין; "עבירה נוספת"‪ ,‬כהגדרתה‬
‫בתקנות‪ ,‬מסוג‪(.............................. :‬פירוט סעיף העבירה)‬
‫(ימולא אם ההחלטה היא על העברת המידע אל מחוץ לרשות המסים)‬
‫כמו כן‪ ,‬בתוקף סמכותי לפי תקנה ‪ 3‬לתקנות החלטתי על העברת המידע האמור אל‪:‬‬
‫‪( .............................‬שם הגוף החוקר‪/‬הרשות החוקרת)‪ ,‬וזאת לצורך המצוין לעיל‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‪................................................‬‬
‫‪.........................................‬‬
‫שם הגורם המוסמך‬
‫‬
‫תאריך‬
‫תוספת שלישית‬
‫(תקנה ‪(5‬א))‬
‫החלטה על העברת מידע לרשות אחרת לצורך המטרות העיקריות‬
‫בתוקף סמכותי לפי תקנה ‪ 4‬לתקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר‬
‫לפקיד מכס חוקר לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת)‪ ,‬התשע"ז‪2017-‬‬
‫(להלן ‪ -‬התקנות)‪ ,‬החלטתי על העברת המידע המצוי במסמך המצ"ב‪ ,‬מס' סימוכין ‪,................‬‬
‫שהועבר מהרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור וזאת לצורך ביצוע חוק איסור הלבנת‬
‫הון‪/‬ביצוע חוק המאבק בטרור‪/‬לשם הגנה על ביטחון המדינה‪/‬לשם המלחמה בארגוני‬
‫טרור‪ ,‬בארגוני טרור מוכרזים ובמעשי טרור (מחק את המיותר)‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬בתוקף סמכותי לפי תקנה ‪ 4‬לתקנות החלטתי על העברת המידע האמור אל‪:‬‬
‫‪( ..........................‬שם הגוף‪/‬הרשות)‪ ,‬וזאת לצורך המצוין לעיל‪.‬‬
‫‪.........................................‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫תאריך‬
‫‪................................................‬‬
‫שם הגורם המוסמך‬
‫י"א בשבט התשע"ז (‪ 7‬בפברואר ‪)2017‬‬
‫(חמ ‪)3-5278‬‬
‫‬
‫‬
‫ תונקתה ץבוקץבוקי ‪ 7788,‬תונקתה ץבוקקתה ץבוק‬
‫איילת שקד‬
‫שרת המשפטים‬
‫‪819‬‬
‫תקנות איסור הלבנת הון (כללים להודעה למשטרה ופרטיה בדבר העברת‬
‫מידע מן הרשות המוסמכת לפקיד מכס חוקר)‪ ,‬התשע"ז‪2017-‬‬
‫בתוקף סמכותי לפי סעיפים ‪(30‬ב‪ )4()1‬ו–(ה)(‪ )2‬ו–‪(32‬א)(‪ )1‬לחוק איסור הלבנת הון‪,‬‬
‫התש"ס‪( 12000-‬להלן ‪ -‬החוק)‪ ,‬בהסכמת השר לביטחון הפנים ובהתייעצות עמו‪ ,‬ובאישור‬
‫ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת לפי סעיף ‪(32‬ג) לחוק‪ ,‬אני מתקינה תקנות אלה‪:‬‬
‫הגדרות‬
‫‪.1‬‬
‫דרכי העברת‬
‫ההודעה‬
‫‪.2‬‬
‫הרשות המוסמכת תמסור למשטרת ישראל הודעה לפי סעיף ‪(30‬ב‪ )4()1‬או (ה)(‪ )2‬לחוק‬
‫באמצעות תקשורת ברשת פרטית (‪ ,)VPN - virtual private network‬ובהעדרה ‪ -‬במסירה‬
‫ידנית‪ ,‬לבעל תפקיד שרשאי לפי סעיף ‪(30‬ב) לחוק לקבל מידע מהרשות המוסמכת‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫הודעה כאמור בתקנה ‪ 2‬תיערך לפי הטופס שבתוספת‪.‬‬
‫בתקנות אלה ‪-‬‬
‫"הרשות המוסמכת" ‪ -‬הרשות המוסמכת לפי סעיף ‪(29‬א) לחוק;‬
‫"מאגר מידע" ‪ -‬מאגר המידע שהוקם לפי סעיף ‪ 28‬לחוק;‬
‫"מידע" ‪ -‬כל נתון שהתקבל במאגר המידע לפי הוראות החוק וכן כל עיבוד שלו‪.‬‬
‫פרטי ההודעה‬
‫מועד דיווח‬
‫תחילה‬
‫‪.5‬‬
‫הודעה כאמור בתקנה ‪ 2‬תימסר עם העברת מידע לפקיד מכס חוקר לפי סעיף ‪(30‬ב‪)4()1‬‬
‫ו–‪(30‬ה)(‪ )2‬לחוק‪ ,‬או מוקדם ככל האפשר בנסיבות העניין‪.‬‬
‫תחילתן של תקנות אלה ‪ 30‬ימים מיום פרסומן‪.‬‬
‫תוספת‬
‫(תקנה ‪)3‬‬
‫טופס הודעה למשטרה‬
‫‪.1‬‬
‫פרטי המודיע‪..................................... :‬‬
‫שם עובד באגף המחקר ברשות המוסמכת ‪ .................................‬‬
‫טלפון (אם יש) ‪ ..........................................................‬‬
‫‪.2‬‬
‫פרטי מידע שהועבר לפקיד מכס חוקר ממאגר הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור‪.‬‬
‫במועד (תאריך ושעה‪ ,‬ככל האפשר) הועבר מידע ל(פרטי מקבל המידע) על ידי הרשות‬
‫לאיסור הלבנת הון ומימון טרור‪ ,‬שפרטיו הם כמפורט להלן‪................................................... :‬‬
‫(‪)1‬‬
‫ישויות שלגביהן הועבר המידע‪.................................................................... :‬‬
‫(‪)2‬‬
‫הישויות הופיעו‪/‬לא הופיעו בכתבה שהועברה למשטרת ישראל‪ .‬סימוכין‬
‫הכתבה ‪ ;.................................‬לעניין זה‪" ,‬כתבה" ‪ -‬המסמך שבו הועבר מידע מהרשות‬
‫לגורמים הרשאים לקבלו‪.‬‬
‫(‪)3‬‬
‫פירוט‪/‬תיאור כללי של חשדות שבשלהן הועבר המידע‪.......................................... :‬‬
‫(‪)4‬‬
‫המידע הועבר באופן יזום‪/‬על בסיס בקשה‪.‬‬
‫‪...........................................................‬‬
‫תאריך ושם החותם‬
‫‬
‫י"א בשבט התשע"ז (‪ 7‬בפברואר ‪)2017‬‬
‫(חמ ‪)3-5293‬‬
‫‬
‫‬
‫‪1‬‬
‫‪820‬‬
‫איילת שקד‬
‫שרת המשפטים‬
‫ס"ח התש"ס‪ ,‬עמ' ‪ ;293‬התשע"ו‪ ,‬עמ' ‪.712‬‬
‫ תונקתה ץבוקץבוקי ‪ 7788,‬תונקתה ץבוקקתה ץבוק‬
‫תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מן הרשות‬
‫המוסמכת לפקיד מכס חוקר)‪ ,‬התשע"ז‪2017-‬‬
‫בתוקף סמכותי לפי סעיפים ‪(30‬ב‪ )2()1‬ו–‪(32‬א) ו–(ג) לחוק איסור הלבנת הון‪,‬‬
‫התש"ס‪( 12000-‬להלן ‪ -‬החוק)‪ ,‬בהסכמת שר האוצר‪ ,‬בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים‬
‫ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת‪ ,‬אני מתקינה תקנות אלה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫בתקנות אלה ‪-‬‬
‫הגדרות‬
‫"בקשת מידע" ‪ -‬בקשה של פקיד מכס חוקר לקבלת מידע מן הרשות המוסמכת‬
‫כאמור בסעיף ‪(30‬ב‪ )1‬לחוק;‬
‫"הרשות המוסמכת" ‪ -‬הרשות המוסמכת לפי סעיף ‪(29‬א) לחוק;‬
‫"מאגר מידע" ‪ -‬מאגר המידע שהוקם לפי סעיף ‪ 28‬לחוק;‬
‫"מבקש" ‪ -‬פקיד מכס חוקר שהגיש בקשת מידע;‬
‫"מידע" ‪ -‬כל נתון שהתקבל במאגר המידע לפי הוראות החוק וכן כל עיבוד שלו;‬
‫"מען" ‪ -‬שם הרחוב‪ ,‬מספר הבית‪ ,‬שם היישוב ומיקוד‪ ,‬ואם המען אינו בישראל ‪ -‬גם‬
‫שם המדינה;‬
‫"פרטי זיהוי" ‪ -‬מספר זהות; לגבי אזרח חוץ שלפי דיני מדינת אזרחותו והמדינה שבה‬
‫הוא תושב אין תעודת זהות ‪ -‬מספר זיהוי רשמי וסדרתי אחר הנהוג במדינתו‬
‫וכן מספר דרכון תקף ושם מדינה שהנפיקה אותו‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫(א) בקשת מידע תהיה בכתב ויפורטו בה כל אלה‪:‬‬
‫בקשה לקבלת מידע‬
‫(‪ )1‬שם האדם שלגביו מבקשים את המידע‪ ,‬פרטי זיהויו ומענו‪ ,‬מספר חשבון‬
‫בציון המקום שבו נוהל‪ ,‬אם פרטים אלה ידועים למבקש‪ ,‬או כל פרט אחר שבנוגע‬
‫אליו מתבקש המידע;‬
‫(‪ )2‬פרק הזמן שלגביו מתבקש המידע;‬
‫(‪ )3‬תיאור הנסיבות והנימוקים המצדיקים‪ ,‬לדעת המבקש‪ ,‬את העברת המידע‬
‫מן הרשות המוסמכת למבקש‪ ,‬לצורך ביצוע תפקידיו לפי החוק;‬
‫(‪ )4‬סיווג הסודיות של הפרטים הכלולים בבקשה;‬
‫(‪ )5‬מידת הדחיפות שבה נדרשת העברת המידע מן הרשות המוסמכת למבקש‪.‬‬
‫(ב) בבקשת מידע ובנימוקיה יכול שייכללו פרטים בדבר מידע המצוי בידי פקיד‬
‫המכס החוקר‪.‬‬
‫(ג) בקשת מידע תועבר לרשות המוסמכת לאחר אישורה בידי מנהל תחום הלבנת‬
‫הון ‪ -‬חקירות ברשות המסים או עובד אחר בתחום הלבנת הון ‪ -‬חקירות ברשות‬
‫המסים שהסמיכו מנהל רשות המסים לעניין זה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫(א) ראש הרשות המוסמכת רשאי לבקש פרטים נוספים מן המבקש‪ ,‬ככל הנדרש‪ ,‬בקשה לקבלת‬
‫לדעתו‪ ,‬לצורך טיפול בבקשה; בפנייתו יפרט ראש הרשות המוסמכת את טיב הפרטים פרטים נוספים‬
‫הנוספים המבוקשים מהמבקש וינמק את הצורך בפרטים אלה‪.‬‬
‫(ב) לא העביר המבקש את הפרטים הנוספים המבוקשים‪ ,‬כולם או חלקם‪ ,‬יחליט ראש‬
‫הרשות המוסמכת בבקשה על בסיס הנתונים שנמסרו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ס"ח התש"ס‪ ,‬עמ' ‪ ;293‬התשע"ו‪ ,‬עמ' ‪.712‬‬
‫ תונקתה ץבוקץבוקי ‪ 7788,‬תונקתה ץבוקקתה ץבוק‬
‫‪821‬‬
‫העברת מידע‬
‫מהרשות המוסמכת‬
‫למבקש‬
‫‪.4‬‬
‫החליט ראש הרשות המוסמכת להעביר מידע למבקש‪ ,‬יעבירו למבקש בהקדם האפשרי‬
‫בנסיבות העניין‪ ,‬ומתוך התחשבות במידת הדחיפות שצוינה בבקשת המידע‪.‬‬
‫דחיית בקשה‬
‫לקבלת מידע‬
‫‪.5‬‬
‫(א) החלטת ראש הרשות המוסמכת לדחות את בקשת המידע‪ ,‬כולה או חלקה‪,‬‬
‫תהיה בכתב ומנומקת‪ ,‬ולאחר שניתנה למבקש הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו;‬
‫ראש הרשות המוסמכת ייתן את החלטתו בהקדם האפשרי בנסיבות העניין‪ ,‬ומתוך‬
‫התחשבות במידת הדחיפות שצוינה בבקשה‪.‬‬
‫ערר‬
‫‪.6‬‬
‫דרכי העברת מידע‬
‫‪.7‬‬
‫סודיות‬
‫‪.8‬‬
‫פקיד מכס חוקר שהמידע מהרשות המוסמכת הגיע אליו ישמור את המידע באופן‬
‫שתימנע גישה אליו מכל תקשורת חיצונית וכן תימנע גישה מגורמים שאינם מורשים‬
‫לעיין ולטפל בו‪.‬‬
‫תחילה‬
‫‪.9‬‬
‫תחילתן של תקנות אלה ‪ 30‬ימים מיום פרסומן‪.‬‬
‫(ב) החלטת ראש הרשות המוסמכת לדחות את הבקשה תועבר למבקש מיד לאחר‬
‫קבלתה‪.‬‬
‫(א) המבקש‪ ,‬באישור סגן מנהל כללי בכיר חקירות ומודיעין ברשות המסים‪ ,‬רשאי‬
‫להגיש ליועץ המשפטי לממשלה ערר על החלטת ראש הרשות המוסמכת לפי‬
‫תקנה ‪ ;5‬הערר יוגש בכתב ויצורפו אליו כל המסמכים והמידע שהובאו לפני ראש‬
‫הרשות המוסמכת‪.‬‬
‫(ב) עותק מן הערר כאמור בתקנת משנה (א) יועבר אל ראש הרשות המוסמכת‪ ,‬והוא‬
‫יעביר את התייחסותו ליועץ המשפטי לממשלה בהקדם האפשרי‪ ,‬מתוך התחשבות‬
‫במידת הדחיפות שצוינה בבקשה‪ ,‬ולא יאוחר מ–‪ 14‬ימים מן היום שבו נמסר לראש‬
‫הרשות המוסמכת עותק של הערר‪.‬‬
‫התקשורת לפי תקנות אלה בין המבקש לבין הרשות המוסמכת תיעשה‪ ,‬בהסכמה של‬
‫האחראי לאבטחת מידע ברשות המסים וראש הרשות המוסמכת‪ ,‬באחת או יותר מן‬
‫הדרכים המפורטות להלן‪:‬‬
‫(‪ )1‬בתקשורת ברשת פרטית (‪;)VPN - Virtual Private Network‬‬
‫(‪ )2‬במדיה מגנטית ‪ -‬לרבות דיסקטים‪ ,‬תקליטורים‪ ,‬התקן זיכרון נייד או כל אמצעי‬
‫נתיק אחר;‬
‫(‪ )3‬על גבי מסמכי נייר‪.‬‬
‫י"א בשבט התשע"ז (‪ 7‬בפברואר ‪)2017‬‬
‫(חמ ‪)3-5298‬‬
‫‬
‫‬
‫‪822‬‬
‫איילת שקד‬
‫שרת המשפטים‬
‫ תונקתה ץבוקץבוקי ‪ 7788,‬תונקתה ץבוקקתה ץבוק‬
‫תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים)‬
‫(הוראת שעה) (מס' ‪ ,)2‬התשע"ז‪2017-‬‬
‫בתוקף סמכותי לפי סעיפים ‪(7‬א)(‪ )3‬ו–‪ 17‬לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות‪,‬‬
‫התשכ"ט‪( 11969-‬להלן ‪ -‬החוק)‪ ,‬ובהתייעצות עם המועצה לעבודות הנדסה בנאיות‪ ,‬אני‬
‫מתקין תקנות אלה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫בתקופה שעד יום כ"ג באדר א' התשע"ט (‪ 28‬בפברואר ‪ ,)2019‬יראו כאילו בתקנות הוראת שעה‬
‫רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים)‪ ,‬התשמ"ח‪- 21988-‬‬
‫(‪ )1‬בתקנה ‪(7‬א)(‪()5‬ג)‪ ,‬במקום "פי שלושה" בא "פי שניים";‬
‫(‪ )2‬בתקנה ‪10‬א ‪-‬‬
‫(א) בתקנת משנה (א)‪ ,‬אחרי "בדיקת מעקב" בא "לענף" ובמקום הקטע החל‬
‫במילים "בסוג ‪ 2‬עד ‪ "5‬עד סופה‪ ,‬בא "בסוג ‪ 4‬או ‪ ,5‬אחת לשלוש שנים לפחות‬
‫מהמועד האחרון שבו אושר סיווגו בענף (להלן ‪ -‬הנבדק);‬
‫לעניין תקנה זו ‪-‬‬
‫"קבלן" ‪ -‬למעט קבלן יחיד‪ ,‬שאינו תאגיד‪ ,‬הרשום בפנקס הקבלנים על סמך‬
‫כישוריו וניסיונו האישיים לפי סעיף ‪(4‬א)(‪ )1‬עד (‪ )3‬לחוק ואשר סווג לאחר‬
‫שהוכיח סיום עבודות כנדרש בתקנה ‪;3‬‬
‫"ענף" ‪ -‬ענף ראשי או ענף משנה;";‬
‫(ב) בתקנת משנה (ב)(‪ ,)1‬אחרי "הוא סיים לבצע" בא "במשך שש השנים שקדמו‬
‫למועד הבדיקה" ובמקום "אינו פחות מ–‪ "40%‬בא "אינו פחות מ–‪;"30%‬‬
‫(ג) בתקנת משנה (ב)(‪ ,)2‬במקום "במשך שלוש השנים" בא "במשך שש השנים"‬
‫ובמקום "פחות מ–‪ "120%‬בא "פחות מ–‪;"80%‬‬
‫(ד) בתקנת משנה (ה)‪ ,‬המילים "הנדסאי או" ‪ -‬נמחקו‪.‬‬
‫ב' באדר התשע"ז (‪ 28‬בפברואר ‪)2017‬‬
‫(חמ ‪-3-638‬ת‪)1‬‬
‫יואב גלנט‬
‫שר הבינוי והשיכון‬
‫‬
‫‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫ס"ח התשכ"ט‪ ,‬עמ' ‪ ;218‬התשס"ז‪ ,‬עמ' ‪.18‬‬
‫ ק"ת התשמ"ח‪ ,‬עמ' ‪ ;1082‬התשע"ב‪ ,‬עמ' ‪.1702‬‬
‫צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שירותי נמל) (תיקון)‪ ,‬התשע"ז‪2017-‬‬
‫בתוקף סמכותנו לפי סעיף ‪(12‬א) לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים‪,‬‬
‫התשנ"ו‪( 11996-‬להלן ‪ -‬החוק)‪ ,‬ולאחר התייעצות עם ועדת המחירים לפי סעיף ‪ 13‬לחוק‪,‬‬
‫‬
‫אנו מצווים לאמור‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫בסעיף ‪ 1‬לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שירותי נמל)‪ ,‬התש"ע‪( 22010-‬להלן תיקון סעיף ‪1‬‬
‫ הצו העיקרי)‪ ,‬אחרי ההגדרה "יום מנוחה" יבוא‪:‬‬‫""כלי שיט" ‪ -‬כהגדרתו בחוק הספנות (כלי שיט)‪ ,‬התש"ך‪.";31960-‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫ס"ח התשנ"ו‪ ,‬עמ' ‪.192‬‬
‫ ק"ת התש"ע‪ ,‬עמ' ‪ ;1074‬התשע"ד‪ ,‬עמ' ‪.964‬‬
‫ ס"ח התש"ך‪ ,‬עמ' ‪.70‬‬
‫ תונקתה ץבוקץבוקי ‪ 7788,‬תונקתה ץבוקקתה ץבוק‬
‫‪823‬‬
‫תיקון סעיף ‪2‬‬
‫תיקון סעיף ‪23‬‬
‫תיקון סעיף ‪28‬‬
‫החלפת התוספת‬
‫הרביעית‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫בסעיף ‪ )2(2‬לצו העיקרי‪ ,‬אחרי "הנכסים" יבוא "או חברה בת שלה"‪.‬‬
‫בסעיף ‪ 23‬לצו העיקרי‪ ,‬במקום "לחברת הנמל המוסמכת לספק" יבוא "לספק הנותן"‪.‬‬
‫בסעיף ‪(28‬א) לצו העיקרי‪ ,‬במקום" בעל האניה" יבוא "בעל כלי שיט"‪ ,‬במקום "האניה"‬
‫יבוא "כלי השיט" ובמקום "לתת לה שירות" יבוא "לתת לו שירות"‪.‬‬
‫במקום התוספת הרביעית לצו העיקרי יבוא‪:‬‬
‫תוספת רביעית‬
‫(סעיף ‪(42‬ב)(‪))4‬‬
‫תוספת (הפחתה) לדמי תשתית לפי שנים‬
‫המספרים בטבלה זו מייצגים את התוספות (ההפחתות) בש"ח לדמי התשתית‪ ,‬בעד‬
‫מכולה ‪ -‬לכל יחידה‪ ,‬ובעבור שאר המטענים ‪ -‬לכל טונה‬
‫סוג המטען‬
‫‪*2017‬‬
‫ערך המטען בש"ח‬
‫‪2018‬‬
‫‪2019‬‬
‫מטעני יבוא במסירה‬
‫ישירה‬
‫גלילי נייר אחודים‬
‫כל ערך‬
‫(‪)1.2‬‬
‫(‪)0.7‬‬
‫(‪)0.3‬‬
‫מטען צובר יבש‬
‫כל ערך‬
‫(‪)1.3‬‬
‫(‪)0.7‬‬
‫(‪)0.4‬‬
‫מתכות אחודות‬
‫כל ערך‬
‫(‪)8.1‬‬
‫(‪)4.9‬‬
‫(‪)2.4‬‬
‫מתכות לא אחודות‬
‫כל ערך‬
‫(‪)4.5‬‬
‫(‪)2.7‬‬
‫(‪)1.4‬‬
‫עץ‬
‫כל ערך‬
‫(‪)10.3‬‬
‫(‪)6.2‬‬
‫(‪)3.1‬‬
‫שקים אחודים‬
‫כל ערך‬
‫(‪)3.5‬‬
‫(‪)2.1‬‬
‫(‪)1.0‬‬
‫תאית לא אחודה‬
‫כל ערך‬
‫(‪)16.9‬‬
‫(‪)10.1‬‬
‫(‪)5.1‬‬
‫מטעני יבוא במסירה‬
‫עקיפה‬
‫גלילי נייר אחודים‬
‫כל ערך‬
‫(‪)3.3‬‬
‫(‪)2.0‬‬
‫(‪)1.0‬‬
‫מתכות אחודות‬
‫כל ערך‬
‫(‪)7.3‬‬
‫(‪)4.4‬‬
‫(‪)2.2‬‬
‫מתכות לא אחודות‬
‫כל ערך‬
‫(‪)2.0‬‬
‫(‪)1.2‬‬
‫(‪)0.6‬‬
‫עץ‬
‫כל ערך‬
‫(‪)13.5‬‬
‫(‪)8.1‬‬
‫(‪)4.1‬‬
‫שקים אחודים‬
‫כל ערך‬
‫(‪)3.5‬‬
‫(‪)2.1‬‬
‫(‪)1.0‬‬
‫תאית אחודה‬
‫כל ערך‬
‫(‪)2.4‬‬
‫(‪)1.4‬‬
‫(‪)0.7‬‬
‫מכולה מלאה ‪20‬‬
‫רגל‪ 40/‬רגל‬
‫מ–‪ 1‬עד ‪20,000‬‬
‫(‪)153‬‬
‫(‪)92‬‬
‫(‪)46‬‬
‫מכולה מלאה ‪20‬‬
‫רגל‪ 40/‬רגל‬
‫מעל ‪ 20,000‬ועד ‪40,000‬‬
‫(‪)102‬‬
‫(‪)61‬‬
‫(‪)31‬‬
‫מכולה מלאה ‪20‬‬
‫רגל‪ 40/‬רגל‬
‫מעל ‪ 40,000‬ועד ‪60,000‬‬
‫(‪)34‬‬
‫(‪)20‬‬
‫(‪)10‬‬
‫מכולה מלאה ‪20‬‬
‫רגל‪ 40/‬רגל‬
‫מעל ‪ 90,000‬ועד ‪120,000‬‬
‫‪52‬‬
‫‪34‬‬
‫‪17‬‬
‫* החל ביום תחילתו של צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שירותי נמל) (תיקון)‪ ,‬התשע"ז‪.2017-‬‬
‫‪824‬‬
‫ תונקתה ץבוקץבוקי ‪ 7788,‬תונקתה ץבוקקתה ץבוק‬
‫סוג המטען‬
‫ערך המטען בש"ח‬
‫‪*2017‬‬
‫‪2018‬‬
‫‪2019‬‬
‫מכולה מלאה ‪20‬‬
‫רגל‪ 40/‬רגל‬
‫מעל ‪ 120,000‬ועד ‪150,000‬‬
‫‪92‬‬
‫‪60‬‬
‫‪30‬‬
‫מכולה מלאה ‪20‬‬
‫רגל‪ 40/‬רגל‬
‫מעל ‪ 150,000‬ועד ‪180,000‬‬
‫‪164‬‬
‫‪108‬‬
‫‪54‬‬
‫מכולה מלאה ‪20‬‬
‫רגל‪ 40/‬רגל‬
‫מעל ‪ 180,000‬ועד ‪200,000‬‬
‫‪216‬‬
‫‪142‬‬
‫‪71‬‬
‫מכולה מלאה ‪20‬‬
‫רגל‪ 40/‬רגל‬
‫מעל ‪200,000‬‬
‫‪273‬‬
‫‪179‬‬
‫‪89‬‬
‫מטעני יצוא במסירה‬
‫ישירה‬
‫מטען צובר יבש‬
‫כל ערך‬
‫(‪)2.7‬‬
‫(‪)1.6‬‬
‫(‪)0.8‬‬
‫מתכות אחודות‬
‫כל ערך‬
‫(‪)4.7‬‬
‫(‪)2.8‬‬
‫(‪)1.4‬‬
‫מתכות לא אחודות‬
‫כל ערך‬
‫(‪)3.3‬‬
‫(‪)2.0‬‬
‫(‪)1.0‬‬
‫רכב אחר בייצוא‬
‫כל ערך‬
‫(‪)466‬‬
‫(‪)233‬‬
‫‪0‬‬
‫מטעני יצוא במסירה‬
‫עקיפה‬
‫מכולה מלאה ‪20‬‬
‫רגל‪ 40/‬רגל‬
‫מ–‪ 1‬עד ‪20,000‬‬
‫(‪)95‬‬
‫(‪)57‬‬
‫(‪)29‬‬
‫מכולה מלאה ‪20‬‬
‫רגל‪ 40/‬רגל‬
‫מעל ‪ 20,000‬ועד ‪40,000‬‬
‫(‪)75‬‬
‫(‪)45‬‬
‫(‪)22‬‬
‫מכולה מלאה ‪20‬‬
‫רגל‪ 40/‬רגל‬
‫מעל ‪ 40,000‬ועד ‪80,000‬‬
‫(‪)41‬‬
‫(‪)24‬‬
‫(‪)12‬‬
‫מכולה מלאה ‪20‬‬
‫רגל‪ 40/‬רגל‬
‫מעל ‪ 250,000‬ועד ‪400,000‬‬
‫‪55‬‬
‫‪36‬‬
‫‪18‬‬
‫מכולה מלאה ‪20‬‬
‫רגל‪ 40/‬רגל‬
‫מעל ‪ 400,000‬ועד ‪480,000‬‬
‫‪83‬‬
‫‪54‬‬
‫‪28‬‬
‫מכולה מלאה ‪20‬‬
‫רגל‪ 40/‬רגל‬
‫מעל ‪ 480,000‬ועד ‪800,000‬‬
‫‪165‬‬
‫‪108‬‬
‫‪54‬‬
‫מכולה מלאה ‪20‬‬
‫רגל‪ 40/‬רגל‬
‫מעל ‪800,000‬‬
‫‪303‬‬
‫‪198‬‬
‫‪100‬‬
‫רכב אחר בייצוא‬
‫כל ערך‬
‫(‪)466‬‬
‫(‪)233‬‬
‫‪0.0‬‬
‫מטען צובר במיתקן‬
‫נמל ייעודי‬
‫מלט‬
‫כל ערך‬
‫(‪)2.7‬‬
‫(‪)1.4‬‬
‫‪"0.0‬‬
‫ד' באדר התשע"ז (‪ 2‬במרס ‪)2017‬‬
‫(חמ ‪-3-2722‬ת‪)2‬‬
‫משה כחלון‬
‫שר האוצר‬
‫ תונקתה ץבוקץבוקי ‪ 7788,‬תונקתה ץבוקקתה ץבוק‬
‫ישראל כ"ץ‬
‫שר התחבורה והבטיחות בדרכים‬
‫‪825‬‬
‫צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (הגליל התחתון‪ ,‬תיקון)‪,‬‬
‫התשע"ז‪2016-‬‬
‫בתוקף סמכותי לפי סעיפים ‪ 1‬ו–‪ 2‬לפקודת המועצות המקומיות‪ ,1‬אני מצווה לאמור‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫תיקון פרט (טז)‬
‫בתוספת הראשונה‬
‫בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)‪ ,‬התשי"ח‪,21958-‬‬
‫בפרט (טז) ‪-‬‬
‫(‪ )1‬בהגדרה "מפה"‪ ,‬אחרי המילים "והחתום ביד שר הפנים ביום ד' באייר התשע"ד‬
‫(‪ 4‬במאי ‪ ")2014‬יבוא "וכפי שתוקנה בתשריט הערוך בקנה מידה ‪ 1:10,000‬והחתום ביד‬
‫שר הפנים ביום ז' בחשוון התשע"ז (‪ 8‬בנובמבר ‪;")2016‬‬
‫(‪ )2‬במקום השטח המתואר לצד היישוב "מסד" יבוא‪:‬‬
‫"גושים ‪ - 15422 ,15421 ,15420 ,15419 ,15418 ,15417‬בשלמותם;‬
‫גוש ‪ - 15423‬חלקות ‪ 3‬עד ‪ 7‬וחלק מחלקות ‪ 8 ,2 ,1‬כמסומן במפה";‬
‫(‪ )3‬בשטח המתואר מתחת לקו ‪-‬‬
‫(א) בקטע הגושים בשלמותם‪ - "15416" ,‬יימחק;‬
‫(ב) אחרי "גוש ‪ - 15415‬חלקות ‪ 30‬עד ‪ "68 ,67 ,63‬יבוא "גוש ‪ - 15416‬פרט לחלק‬
‫מחלקות ‪ 3 ,2‬כמסומן במפה"‪.‬‬
‫ז' בחשוון התשע"ז (‪ 8‬בנובמבר ‪)2016‬‬
‫(חמ ‪)3-136‬‬
‫א ר י ה מ כ ל ו ף ד ר עי‬
‫‬
‫שר הפנים‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫דיני מדינת ישראל‪ ,‬נוסח חדש ‪ ,9‬עמ' ‪ ;256‬ס"ח התשע"ב‪ ,‬עמ' ‪.136‬‬
‫ ק"ת התשי"ח‪ ,‬עמ' ‪ ;1256‬התשע"ד‪ ,‬עמ' ‪.1191‬‬
‫‪826‬‬
‫המחיר ‪ 4.86‬שקלים חדשים‬
‫ תונקתה ץבוקץבוקי ‪ 7788,‬תונקתה ץבוקקתה ץבוק‬
‫‪ISSN 0334-7014‬‬
‫סודר במח' רשומות‪ ,‬משרד המשפטים‪ ,‬והודפס במדפיס הממשלתי‬