בקשה לפטור מהגשת חישובי שטחים - עיריית תל-אביב

‫לכבוד מחלקת רישוי בניה‬
‫עיריית תל‪-‬אביב ‪ -‬יפו‬
‫בקשה לפטור מהגשת חישובי שטחים – מוצג ‪150‬‬
‫אני‪ ,‬עורך הבקשה להיתר בכתובת ____________________________________________‬
‫אבקש לאפשר לי לפתוח בקשה להיתר בניה בכתובת זו ללא חישובי שטחים מן הסיבות‬
‫המפורטות להלן‪:‬‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫בחתימתי שבתחתית פנייה זו אני מאשר כי ידוע לי שהבקשה תוגש לוועדה עם המלצה שלילית‬
‫במידה ובעת בחינת הבקשה להיתר ימצא על ידי בוחני הרישוי כי נדרשים חישובי שטחים לשם‬
‫אישורה‪ .‬ידוע לי כי לא תינתן אפשרות להשלמת חישובי שטחים במסגרת בקשה זו ותידרש‬
‫הגשת בקשת רישוי חדשה במידה ונדרשים חישובי שטחים‪.‬‬
‫על החתום‬
‫שם‪_____________________________________ :‬‬
‫מספר תעודת זהות‪ /‬רישיון ‪____________________:‬‬
‫חתימה‪__________________________________:‬‬
‫תאריך‪__________________________________:‬‬