11 6 /2017 מכרז פומבי רגיל מספר לאספקת מתגים אופטיים ושירותי

‫מכרז פומבי רגיל מספר ‪116/2017‬‬
‫לאספקת מתגים אופטיים ושירותי תחזוקה‬
‫מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק לה מתגים אופטיים ‪ OEM‬של ‪,Brocade‬‬
‫ותחזוקת מתגים אופטיים אלה‪ ,‬ואלה הקיימים במכבי‪ ,‬הכל על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז על נספחיו‪.‬‬
‫ההתקשרות היא לתקופה של שנתיים‪ .‬למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשלוש תקופות נוספות‬
‫בנות שנה כל אחת‪.‬‬
‫רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן‪ ,‬המהוות תנאי סף הכרחי‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל‪ ,‬ומנהל ספרים כדין‪.‬‬
‫הכנסותיו בשנים ‪ ,2014-2015‬לפי כללי חשבונאות מקובלים ועל‪-‬פי אישור רואה חשבון מטעמו‪ ,‬הן לפחות‬
‫‪ ₪ 2,000,000‬לכל אחת מהשנים‪.‬‬
‫המציע הינו יצרן מתגים אופטיים ‪ OEM‬מורשה של ‪.)Fiber Channel( Brocade‬‬
‫מסוגל לספק למכבי את המתגים האופטיים נשוא המכרז וכן שירותי תחזוקה מלאים למתגים אלה‪.‬‬
‫הינו בעל ניסיון מוכח בישראל של ‪ 3‬שנים לפחות‪ ,‬באספקת ובתחזוקת מתגים אופטיים ‪ OEM‬של‬
‫‪ Brocade‬וכל השירותים הכרוכים בכך‪.‬‬
‫עומדים לרשותו לפחות ‪ 3‬טכנאים מוסמכים בהתקנת‪/‬הגדרת‪/‬תחזוקת מתגים אופטיים ‪ OEM‬של‬
‫‪ ,Brocade‬בעלי הסמכות מטעם ‪ Brocade‬או המציע עצמו‪.‬‬
‫מפעיל מוקד טלפוני מאויש לקבלת קריאות שירות ומתן תמיכה טכנית‪ ,‬זמין ‪ 24‬שעות במשך כל ימות‬
‫השנה‪.‬‬
‫נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך‪.‬‬
‫המעוניין להשתתף במכרז‪ ,‬יתייצב במשרדי "מכבי שירותי בריאות"‪ ,‬ברח' המרד ‪ 27‬בתל‪-‬אביב‪ ,‬קומה ‪ ,14‬אצל‬
‫גב' ענת מנדל‪ ,‬או מי מטעמה‪ ,‬בימים א'‪-‬ה'‪ ,‬בין השעות ‪ ,10:00-14:00‬החל מיום ‪ 6.3.17‬ועד ליום ‪,15.3.17‬‬
‫ויהא זכאי לקבל את מסמכי המכרז כנגד מסירת פרטי התקשרות (שם‪ ,‬דואר אלקטרוני‪ ,‬טלפון)‪ .‬ניתן להפנות‬
‫שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני ‪[email protected]‬‬
‫המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ‪ 23.4.17‬בשעה ‪ .12:00‬מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד‪ ,‬לא‬
‫תתקבלנה‪.‬‬
‫ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת ‪ .www.maccabi4u.co.il‬במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור‬
‫במסמכי המכרז‪ ,‬יגבר האמור במסמכי המכרז‪.‬‬
‫مناقصة علنية عادية رقم ‪116/2017‬‬
‫لتزويد مفاتيح ضوئية وخدمات صيانة‬
‫مكابي خدمات صحية معنية باالتصال مع مزود واحد الذي يستطيع تزويدها مفاتيح ضوئية ‪ OEM‬لـ ‪ ، Brocade‬وصيانتها‪ ،‬وهذه‬
‫املوجودة في مكابي‪ ،‬والكل حسب الشروط املفصلة في وثائق املناقصة ومالحقها‪.‬‬
‫االرتباط هو ملدة سنتني‪ ،‬ملكابي احلق بتمديد فترة االتفاقية بثالث فترات اضافية ملدة سنة كل واحدة‪.‬‬
‫يحق تقدمي العرض ملزود الذي يستوفي كل املتطلبات فيما يلي‪ ،‬التي تعتبر شرط عتبة الزامي‪:‬‬
‫‪ l‬فرد او شركة مرخصة حسب القانون في اسرائيل وتدير حسابات قانونية‪.‬‬
‫‪ l‬مدخوالته في السنوات ‪ 2014 -2015‬حسب قوانني احلسابات املقبولة‪ ،‬حسب تصديق مدقق حسابات هي على االقل ‪2,000,000‬‬
‫شاقل لكل واحد من السنوات ‪.‬‬
‫‪ l‬املقترح هو منتج مفاتيح ضوئية ‪ OEM‬مرخصة لـ ‪.) Brocade (Fiber Channel‬‬
‫‪ l‬من املمكن ان يزود مكابي املفاتيح الضوئية موضوع املناقصة وكذلك خدمات صيانة كاملة لهذه املفاتيح‪.‬‬
‫‪ l‬صاحب خرة مثبتة في اسرائيل على االقل ‪ 3‬سنوات في تزويد وصيانة مفاتيح ضوئية ‪ OEM‬لـ ‪ ،Brocade‬وكل اخلدمات‬
‫املتعلقة بذلك‪.‬‬
‫‪ l‬بحوزته على االقل ‪ 3‬تقنيني مؤهلني في تركيب‪ /‬تعريف‪ /‬صيانة مفاتيح ضوئية ‪ OEM‬لـ ‪ Brocade‬اصحاب تأهيل من قبل‬
‫‪ Brocade‬او املقترح بنفسه‪.‬‬
‫‪ l‬يشغل مركز تلفوني مزود باملوظفني للحصول على مكاملات خدمة واعطاء دعم تقني‪ ،‬متاح ‪ 24‬ساعة خالل كل ايام السنة‪.‬‬
‫‪ l‬سجل وحصل من مكابي على كراس مناقصة اصلي مع توقيع تثبت ذلك‪.‬‬
‫املعني باالشتراك باملناقصة يحق له التسجيل واحلصول على وثائقها في مكاتب «مكابي خدمات صحية» في شارع هميرد ‪ 27‬في تل ابيب‪،‬‬
‫طابق ‪ ،14‬لدى عنات مندل‪ ،‬او املفوض من قبلها‪ ،‬في االيام أ – هـ بني الساعات ‪ 10:00- 14:00‬كل هذا‪ ،‬ابتداء من يوم ‪6-3-17‬‬
‫وحتى ليوم ‪ .15-3-17‬ويحق له احلصول على وثائق املناقصة جتاه تسليم تفاصيل االرتباط (االسم‪ ،‬البريد االلكتروني‪ ،‬تلفون)‪ .‬ميكن‬
‫توجيه اسئلة وتوضيحات بخصوص هذه املناقصة او وثائقها (فقط) بواسطة البريد االلكتروني‪ [email protected] :‬املوعد‬
‫االخير لتقدمي العروض هو ‪ 23-4-17‬الساعة ‪ 12:00‬املغلفات التي ال تقدم حتى نفس املوعد‪ ،‬ال تقبل‪.‬‬
‫ميكن االطالع على وثائق املناقصة في العنوان‪ www.maccabi4u.co.il :‬في حالة وجود تناقض بني املذكور في االعالن وبني‬
‫املذكور في وثائق املناقصة‪ ،‬يتغلب املذكور في وثائق املناقصة‪.‬‬