תקנון מבצע- ווירפול - קנה קבל - מדיח כלים

‫תקנון מבצע קנו ווירלפול קבלו מקרר קוביה‬
‫כללי‪ :‬אלקטרה מוצרי צריכה (‪ )1591‬בע"מ (להלן‪" :‬אמצ") יוצאת במבצע‪ ,‬במסגרתו יהיה זכאי כל‬
‫לקוח שרכש בפועל במהלך תקופת המבצע מוצר המשתתף במבצע אצל המשווקים המורשים‬
‫כהגדרתם להלן‪ ,‬לקבל מהמשווק המורשה ממנו נרכש המוצר המשתתף במבצע‪ ,‬במהלך תקופת‬
‫המבצע בלבד‪ ,‬מקרר קוביה ‪ JETPOINT‬מבלי לגרוע משאר הוראות התקנון ולמען הסר ספק‪ ,‬לקוח‬
‫אשר רכש מוצר המשתתף במבצע באמצעות האינטרנט (בין אם אצל משווקים מורשים ובין אם אצל‬
‫משווקים שאינם משווקים מורשים)‪ ,‬מעודפים‪ ,‬תצוגות או סוגי ב' לא יהיה זכאי להשתתף במבצע‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫הגדרות‪:‬‬
‫"המוצרים המשתתפים במבצע"‪ :‬מקפיאים ‪ ,‬מדיחי כלים‪ ,‬מ‪.‬כביסה חזית ועליון ‪ ,‬תנורים בנויים ‪,‬‬
‫מייבשים‪.‬‬
‫"המשווקים המורשים"‪ :‬כל החנויות והמשווקים המוכרים את המוצרים המשתתפים במבצע‬
‫כהגדרתם לעיל (למעט משווקים באמצעות האינטרנט)‪ ,‬אשר מופיעים ברשימת המשווקים המורשים‬
‫המפורסמת באתר האינטרנט של חטיבת הסחר של אמצ בכתובת ‪.http://www.electra-trade.co.il‬‬
‫"תקופת המבצע"‪ :‬המבצע יחל ביום ‪ 1.3.1017‬וימשך עד ליום ‪ ,10.4.1017‬ו‪/‬או עד גמר המלאי של‬
‫המתנות באמצ‪ ,‬לפי המוקדם‪ ,‬ובכפוף לכל זכות המוקנית לאמצ להאריך את תקופת המבצע או‬
‫לקצרה‪ ,‬על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫המבצע‪:‬‬
‫‪ .1.1‬בגין כל רכישה של מוצר אחד או יותר מבין המוצרים המשתתפים במבצע במהלך תקופת‬
‫המבצע‪ ,‬יהיה זכאי הלקוח לקבל יחידת מתנה אחת‪ ,‬בכפוף למלאי המתנות אצל המשווקים‬
‫המורשים‪.‬‬
‫‪ .1.1‬המתנה תימסר ללקוח שרכש איזה מהמוצרים המשתתפים במבצע עם מסירתו לידי הלקוח‬
‫במועד רכישתו או לחלופין במועד אספקתו לבית הלקוח ובכפוף לחתימת הלקוח על אישור‬
‫בדבר קבלת המתנה‪ .‬חתימת הלקוח על האישור כאמור תעיד על כך שנמסרה לו המתנה‬
‫בהתאם להוראות תקנון מבצע זה‪.‬‬
‫‪ .1.3‬מובהר‪ ,‬כי האחריות למסירת המתנה הינה של המשווק המורשה ממנו הלקוח רכש את המוצר‬
‫וללקוח לא תעמוד על טענה ‪ ,‬דרישה ו‪/‬או תביעה כלפי אמצ בקשר לכך‪.‬‬
‫‪ .1.4‬מלאי מינימלי של המתנות באמצ הינו ‪ 1000‬יחידות‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫כללי‬
‫‪ .1.1‬תקנון המבצע ימצא במשרדי אלקטרה מוצרי צריכה – חטיבת הסחר‪ ,‬שפירא ‪ 1‬ראשל"צ‪ ,‬באתר‬
‫האינטרנט של החברה בכתובת ‪ electra-trade.co.il‬וכן בחנויות המשווקים המורשים‪.‬‬
‫‪ .1.1‬האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים ולגברים כאחד‪.‬‬
‫‪ .1.3‬אמצ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את כללי ונהלי המבצע‪ ,‬לרבות בקשר עם הזכאות‬
‫לקבלת המתנות ו‪/‬או מועדי ואופן קבלתן‪ ,‬כל שינוי כאמור יחול החל ממועד פרסומו כנדרש על‬
‫פי דין‪ .‬זכאות הלקוח וכן התחייבות אמצ על פי תקנון זה הינן אישיות ואינן ניתנות בשום‬
‫מקרה להעברה ו‪/‬או המחאה ו‪/‬או הסבה בשום צורה ואופן‪.‬‬
‫‪ . .1.4‬הלקוח לא יהיה זכאי בשום מקרה להמיר את המתנה מכוח המבצע בכסף ו‪/‬או בשווה כסף‪,‬‬
‫וזאת גם בנסיבות בהן לא יתאפשר בידו לממש את הזכאות במסגרת המבצע‪.‬‬
‫‪ .1.9‬בכל מקרה בו תחליט אמצ‪ ,‬על פי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬כי הזכאות למבצע הושגה במרמה ו‪/‬או‬
‫הינה תוצאה של זיוף ו‪/‬או בניגוד לאמור בתקנון זה‪ ,‬לא תוקנה הזכאות למתנה ללקוח ואם‬
‫הוקנתה ‪ -‬יידרש הלקוח להשיב את המתנות שקיבל (ובלבד שטרם נעשה בהן שימוש) ו‪/‬או‬
‫לשלם את שווי המתנות שקיבל לאמצ‪.‬‬
‫‪ .1.2‬רישומי אמצ ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים בכל צורה שהיא למבצע זה‪.‬‬
‫‪ .1.7‬ביטולים והחזרות של המוצר המשתתף במבצע יהיו בהתאם למדיניות ההחזרות והביטולים של‬
‫אמצ ובהתאם להוראות כל דין‪.‬‬
‫‪ .1.2‬לקוח שביטל עסקה במסגרת המבצע יחויב‪ ,‬כתנאי לביטול העסקה על ידו‪ ,‬להחזיר את המתנה‬
‫שקיבל כאשר לא נעשה בה כל שימוש‪ .‬ככל שנעשה שימוש‪ ,‬חלקי או מלא‪ ,‬במתנה על ידי הלקוח‬
‫ו‪/‬או ככל שלא ישיב הלקוח את המתנה כאמור לעיל‪ ,‬יחויב הלקוח וישלם את סכום שווי‬
‫המתנה בסך ‪ ₪155‬לאמצ כתנאי לביטול העסקה‪ .‬אמצ תהיה רשאית לנכות את הסכום הנ"ל‬
‫מסכום ההחזר בגין ביטול העסקה‪.‬‬
‫‪ .1.5‬אין כפל מבצעים והנחות‪.‬‬
‫‪ .1.10‬במקרה של הפרת התחייבויות הלקוח על פי תקנון זה ו‪/‬או על פי כל דין‪ ,‬תחול האחריות‬
‫המלאה והבלעדית על הלקוח‪ ,‬ויהיה עליו לשפות ולפצות את אמצ בגין כל נזק שיגרם עקב כך‪.‬‬
‫‪ .1.11‬ע ל תקנון זה‪ ,‬פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית‬
‫בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל אביב יפו בלבד‪.‬‬
‫****‬