פרק יג

‫שבת פרק שלושה עשר‬
‫משנה א' הלכה א'‬
‫ָָאריג הקיים‬
‫ָאֹורג שְׁלשָה חּוטִּין בַתְׁ ִּח{י}לָה הראשונים של השתי המתחיל‪ ,‬או ְׁו ֶאחָד עַל ה ִּ‬
‫(א) ַרבִּי ֱאלִּי ֶעזֶר אֹומֵר‪ ,‬ה ֵ‬
‫שנֵי חּוטִּין‪:‬‬
‫ש{י}עּורֹו לחייב אריגה של ְׁ‬
‫כבר ‪ַ ,‬חי ָ{י}ב‪ַ .‬ו ֲח ָכמִּים אֹומ ְִּׁרים‪ ,‬בֵין בַתְׁ ִּח{י}לָה בֵין בַּסֹוף ִּ‬
‫בבלי שבת קה‪.‬‬
‫ירושלמי שבת עא‪.‬‬
‫גמרא‪ ,‬כי אתא רבי יצחק תני חייב‬
‫גמ' א"ר עולא טעמא דר' אליעזר‪ ,‬על ידי חוט שלישי מלאכתו‬
‫על שתים‪ ,‬ושואל‪ ,‬והאנן תנן שלש‬
‫מתקיימת‪ .‬ושואל‪ ,‬מה ר' אליעזר סובר כר' יודה‪ .‬דתנינן תמן‪ ,‬ר'‬
‫חוטים ? ועונה‪ ,‬לא קשיא הא באלימי‬
‫יהודה אומר בגד צמר ובגד פשתן התפורים יחד אינם כלאים עד‬
‫חוטים עבים ונוקשים הא בקטיני‬
‫שישלש שיחברם יחד בשלוש תפירות‪ .‬והשק והקופה מצטרפין‬
‫חוטים דקים‪ ,‬אמרי לה ויש מקום‬
‫{את} בכלאים כצמר ופשתן‪ .‬א"ר סימון טעמא דר"א‪ ,‬תמן בשבת‬
‫להסביר להאי גיסא ואמרי לה ויש‬
‫על ידי העברת חוט שלישי מלאכתו מתקיימת‪ ,‬ברם הכא כלאים‬
‫מקום להסביר להאי גיסא וממשיך‪,‬‬
‫תפירה פחות מיכן מיסתתר נפרם הוא‪ .‬אשכחת נמצא לפי זה אמר‬
‫אמרי לה להאי גיסא אלימי תלתא‬
‫על דר אליעזר פעמים אריגה בשלשה וזה בתחילה‪ .‬פעמים שנים‬
‫בעבים צריך שלושה חוטים כדי לא‬
‫ע"ג שתי שכבר אחד או יותר ארוגים מאתמול‪ .‬ושואל רבנן‬
‫סתרי שיתקיים‪ ,‬אבל תרי סתרי‬
‫דקיסרין בעיי‪ ,‬מהו מתי חייב על אריגת חוט אחד‪ ,‬על האריג יש‬
‫אינם מחזיקים יחד קטיני ואילו‬
‫כבר חוט ערב אחד" או ע"ג שנים או אחד ע"ג שלושה? ועונה‪,‬‬
‫חוטים דקים תרי נמי לא סתרי‪ ,‬ויש‬
‫רבנן דהכא חכמי ארץ ישראל אמרי אחד על גבי שנים‪ .,‬היתה טלית‬
‫מקום להסביר ואמרי לה להאי גיסא‬
‫אחת גדולה בתחילה עד שיארוג בה שנים חוטין‪ ,‬ובסוף מספיק‬
‫קטיני חוטים דקים תלתא ידיעי‬
‫אפילו כל שהוא‪ .‬האורג שני חוטין ע"ג הגב השתי הקיים חייב ואם‬
‫ניכרים תרי לא ידיעי אינם ניכרים‬
‫ע"ג אימרא שפה אפילו כל שהוא חייב‪ .‬ומסביר‪ .‬למה הדבר דומה‬
‫אלימי אבל עבים אפילו תרי נמי‬
‫לצילצול קטן רצועה צרה שארג בו שני חוטים על רוחב ג' בתים‬
‫ידיעי ניכרים‪ ,.‬תניא האורג שלשה‬
‫וזה רוחב כל הרצועה חייב‪ ,‬ובנפש מסכת בחוט הערב לרוחב כמאן‬
‫חוטין בתחילה היריעה ואחד על‬
‫דהוא בתחילה‪ .‬וצריך שלושה חוטים וההן בדא בדים העומדים‬
‫האריג הקיים חייב‪ ,‬וחכמים אומרים‬
‫לחיתוך אפילו בסוף כאריג הוא‪ ,‬וההן לסוטה מטפחות אפילו בסוף‬
‫בין בתחילה בין בסוף שיעורן שני‬
‫כאריג הוא‪ ,‬הכל מודין בכותב בשבת את השם הקדוש עד שעה‬
‫חוטין‪ ,‬ובשפה בשוליים שני חוטין‬
‫שישלים את ארבע האותיות ‪ .‬כתב אות אחת להשלים את השם ו‪/‬‬
‫ברוחב שלשה בתי נירין‪ ,.‬הא למה‬
‫או ואות אחת להשלים את הספר חייב‪ .‬כתב אות אחת בחול ואות א'‬
‫דבר זה דומה לאורג צלצול קטן‬
‫בשבת רבי אליעזר מחייב חטאת ור' יהושע פוטר‪ .‬למה ר' יהושע‬
‫רצועה דקה שכולה שני חוטין‬
‫פוטר או משום קיום מלאכה שהוא שני אותיות או משום שאינו‬
‫ברוחב שלשה בתי נירין‪ ,.‬והאורג‬
‫ראוי להצטרף עמו שאחד נעשה בהיתר והשני באיסור‪ ,‬ומסביר‪.,‬‬
‫שלשה חוטין בתחילה ואחד על‬
‫איתא חמי אילו ארג חוט אחד בחול וחוט אחד בשבת שמא אינו‬
‫האריג חייב נמצא סתמא למשנה זו‬
‫פטור‪ .‬ומכל מקום שמא אינו ראוי להצטרף עמו?‪ .‬אלא חייב משום‬
‫כרבי אליעזר‪ ,‬תניא אידך האורג שני‬
‫קיום מלאכה כמכה בפטיש‪ ,‬כהיא‪ ,‬דא"ר יעקב בר אחא אמר ר' יסא‬
‫חוטין על הגס ועל האימרא שוליים‬
‫בשם ר' אלעזר כתב אות אחת בטבריא ואות אחת בציפרין חייב‪ .‬וזה‬
‫חייב‪ ,‬רבי אליעזר אומר אפילו אחד‪,‬‬
‫משום קיום מלאכה דלא כן שאם לא כן כר' אלעזר‪ .‬כתב אות אחת‬
‫ובשפה שני חוטין ברוחב שלשה בתי‬
‫בשבת זו ואות אחת בשבת הבאה ר' אליעזר מחייב חטאת ור' יהושע‬
‫נירין חייב‪ ,‬הא למה זה דומה לאורג‬
‫פוטר איך נסביר‪ ,‬ושואל‪ ,‬אתא חמי אילו כתב אות אחת בחול ואות‬
‫צלצול קטן שני חוטין על רוחב‬
‫אחת בשבת רבי אליעזר מחייב חטאת‪ ,‬כתב אחד בין בשבת זו וכתב‬
‫שלשה בתי נירין והאורג שני חוטין‬
‫האות השנייה בין בשבת הבאה לא כל שכן יהיה חייב ומה משמיע‬
‫על הגס ועל האימרא חייב וכאן למד‬
‫לנו? ועונה‪ ,‬החידוש הוא מפני חכמים שהן פטורין‪:‬‬
‫סתמא כרבנן‪:‬‬
‫משנה ב' הלכה ב'‬
‫שנֵי בָתֵ י נ ִִּּירין טבעות להשחלת חוטי השתי ַבנ ִִּּירין העולים ויורדים ודרכם עובר חוט הערב‪,‬‬
‫(ב) הָעֹושֶה ְׁ‬
‫{ו} ַב{י}קֵרֹוס הלוח המצופף את חוטי הערב‪{ ,‬ו} ַבנָפָה או עושה שני חוטים משולבים בנפה ‪{ ,‬ו} ַב ְׁכב ָָרה ּו ַבּסַל‪,‬‬
‫קֹור ַע עַל ְׁמנָת לִּתְׁ פ ֹּר שְׁתֵ י תְׁ פִּירֹות חייב ‪:‬‬
‫ַחי ָ{י}ב‪ְׁ ( .‬ו)הַתֹופֵר שְׁתֵ י תְׁ פִּירֹות‪ְׁ ,‬ו( ַה) ֵ‬
‫ירושלמי שבת עב‪.‬‬
‫גמ' בנירין מתרגם ניריא‪.‬‬
‫בקירוס‪ .‬מתרגם קירומה‪.‬‬
‫ר' אבא רב ירמיה אמרו‬
‫בשם רב‪ ,‬הממתח צדדיו של‬
‫אריג מתפרק בשבת חייב‬
‫משום תופר‪ .‬ומוסיף נימר‬
‫משום תופר וגם ומשום‬
‫קושר‪:‬‬
‫בבלי שבת קה‪.‬‬
‫גמרא המשך‪ :‬העושה שני בתי נירין כו'‪ :‬שואל מאי [בנירין] ועונה אמר‬
‫אביי תרתי בבתי נירא עולים ויורדים וחדא חוט בכל בנירא‪ :‬במשנה‬
‫בקירוס‪ :‬ושואל מאי בקירוס ועונה אמר רב מצוביתא המהדק את‬
‫האימרות‪ ,‬במשנה‪ ,‬והתופר שתי תפירות‪ :‬ושואל הא תנינא באבות מלאכות‬
‫"והתופר שתי תפירות"? ועונה משום דקבעי למיתנא סיפא "והקורע על‬
‫מנת לתפור שתי תפירות" קתני נמי התופר והקורע‪ ,‬וממשיך לשאול הא‬
‫נמי תנינא באבות מלאכות? ועונה אלא‪ ,‬משום דקבעי למיתני סיפא משנה‬
‫ג' הקורע בחמתו ועל מתו‪ ,‬משום הכי קתני [התופר שתי תפירות]‪ :‬ושואל‬
‫והקורע על מנת לתפור שתי תפירות‪ :‬היכי משכחת לה? ועונה כגון דעבדה‬
‫כי כיסתא כשהבד לא ישר בקצותיו‪:‬‬
‫משנה ג' הלכה ג'‬
‫ְׁטּורין‪.‬‬
‫ַקֹור ַע בשבת בגד ַב ֲחמָתֹו בכעסו ְׁועַל מֵתֹו באבלות על מת ‪ְׁ ( ,‬ו)כָל ַה ְׁמ ַק ְׁל ְׁקלִּין בשבת לשם השחתה ‪ ,‬פ ִּ‬
‫(ג) ה ֵ‬
‫ש{י}עּורֹו ִּכמְׁתַ קֵן דהיינו פורם לפחות שני‬
‫ְׁו ַה ְׁמ ַק ְׁלקֵל עַל ְׁמנָת לְׁתַ קֵן‪ ,‬כגון פורם על מנת לתפור במקום הנכון ִּ‬
‫תפירות ‪:‬‬
‫בבלי שבת קה‪:‬‬
‫ירושלמי שבת עב‪.‬‬
‫גמ' שואל בעון קומי רבי‬
‫גמרא‪ ,‬ורמינהו למדנו הקורע בשבת בחמתו ובאבלו ועל מתו חייב‪ ,‬ואף על‬
‫אבא היך מה דאת אמר תמן‬
‫פי שמחלל את השבת יצא ידי קריעה? ועונה‪ ,‬לא קשיא הא במת דידיה קרוב‬
‫השוחט קרבן חטאתו בשבת‬
‫משפחה שחייב לקרוע עליו חייב‪, .,‬הא במת דעלמא‪ ,‬ושואל והא מתו‬
‫כיפר על חטאו הקודם‬
‫קתני‪ ,‬ועונה לעולם במת דידיה אבל יש ובהנך דלאו בני אבילות נינהו‬
‫ומביא אחרת על חטאו‬
‫קרובים רחוקים יותר‪ ,‬ושואל ואולי ואי חכם הוא חיובי מיחייב‪ ,‬דתניא חכם‬
‫החדש של שחיטה בשבת‬
‫שמת הכל קרוביו‪ ,‬ושואל הכל קרוביו סלקא דעתך? אלא אימא הכל‬
‫ואמר ושואל‪ ,‬אוף הכא לא‬
‫כקרוביו‪ ,‬הכל קורעין עליו‪ ,‬הכל חולצין נעליים עליו הכל מברין עליו‬
‫יצא ידי קורעו‪ .‬על מתו‬
‫סעודת אבלים ברחבה ועונה לא צריכא דלאו חכם הוא‪ ,‬ושואל אולי ואי‬
‫עליו‬
‫שחייב היה לקרוע‬
‫אדם כשר הוא חיובי מיחייב? דתניא מפני מה מתים בניו ובנותיו של אדם‬
‫אלא כרבי שמעון‪ ,‬דר'‬
‫כשהן קטנים‪ ,‬כדי שיבכה ויתאבל על אדם כשר‪ ,‬ושואל כדי שיבכה כבר‬
‫שמעון אמר עד שיהא לו‬
‫מקדימים ערבונא שקלי מיניה לוקחים ממנו בניו? ועונה אלא‪ ,‬מפני שלא‬
‫צורך בגופו של דבר ולבגד‬
‫בכה והתאבל על אדם כשר‪ ,‬שכל הבוכה על אדם כשר מוחלין לו על כל‬
‫הקרוע אינו צריך‪ ,‬ודוחה‬
‫עונותיו בשביל כבוד שעשה‪ .‬ואומר‪ ,‬לא צריכא דלאו אדם כשר הוא‪ ,‬ושואל‬
‫אמר לון ר אבא תמן‬
‫עוד‪ ,‬אולי ואי דקאי בשעת יציאת נשמה חיובי מיחייב קריעת הבגד? דתניא‬
‫בהבאת קרבן הוא גרם‬
‫רבי שמעון בן אלעזר אומר‪ ,‬העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב‬
‫לעצמו‪ .‬ברם הכא בקריעה‬
‫לקרוע‪ ,‬הא למה זה דומה לספר תורה שנשרפה‪ ,‬ואומר לא צריכא דלא קאי‬
‫על מתו את אחר גורמת‬
‫בשעת יציאת נשמה ובכל זאת קרע בגדיו ושואל תינח טוב הבנו‪ ,‬מתו‪,‬‬
‫לו‪ .‬אמר רבי יוסי ואפי' תמן‬
‫אלא חמתו אחמתו קשיא? ועונה חמתו אחמתו נמי לא קשיא‪ ,‬הא שיטת‬
‫בשחיטת חטאת את גורמת‬
‫רבי יהודה‪ ,‬הא שיטת רבי שמעון‪ ,‬ומסביר‪ ,‬הא רבי יהודה דאמר מלאכה‬
‫לו שאילו לא‪ ,‬שאמרת לו‬
‫שאין צריכה לגופה חייב עליה‪ ,‬הא רבי שמעון דאמר מלאכה שאין צריכה‬
‫שיבא קרבן היאך היה‬
‫לגופה פטור עליה‪ ,‬ושואל‪ ,‬אימר דשמעת ליה לרבי יהודה שעושה מלאכה‬
‫מתכפר לו? ולכן הוי צורך‬
‫חייב במתקן‪ ,‬אבל במקלקל מי שמעת ליה? ועונה אמר רבי אבין קורע בגדיו‬
‫מימר דרבי שמעון היא‪,‬‬
‫מכעס האי נמי מתקן הוא‪ ,‬דקעביד נחת רוח ליצרו הרע ‪ ,‬ושואל‪ ,‬וכהאי‬
‫ושואל חברייא חבורת‬
‫גוונא מי שרי? והתניא רבי שמעון בן אלעזר אומר משום חילפא בר אגרא‪,‬‬
‫הלומדים בישיבה בעון‬
‫שאמר משום רבי יוחנן בן נורי‪ ,‬המקרע בגדיו בחמתו‪ ,‬והמשבר כליו‬
‫קומי רבי יוסה‪ ,‬לא כן אמר‬
‫בחמתו‪ ,‬והמפזר מעותיו בחמתו‪ ,‬יהא בעיניך כעובד עבודה זרה‪ ,‬שכך‬
‫רבי יוחנן בשם רבי שמעון‬
‫אומנתו ודרכו של יצר הרע‪ ,‬היום אומר לו עשה כך דבר פעוט ולמחר‬
‫בן יוצדק מצה גזולה אינו‬
‫אומר לו עשה כך דבר חמור עד שאומר לו‪ ,‬לך עבוד עבודה זרה‪ ,‬והולך‬
‫יוצא בה ידי חובתו בפסח‪.‬‬
‫ועובד‪ ,‬ושואל אמר רבי אבין מאי קראה מהיכן נלמד זאת ? ועונה‪ ,‬שכתוב‬
‫ועונה אמר לון תמן מצה זו‬
‫תהילים פא' (י) ֹלא י ִּ ְׁהי ֶה בְָׁך אֵל זָר וְֹׁלא תִּ שְׁתַ ֲחוֶה ְׁלאֵל נֵכָר‪ :‬איזהו אל זר‬
‫שאכל גופה עבירה‪ .‬ברם‬
‫הכא הוא עבר עבירה של‬
‫קריעה בשבת אבל בחול‬
‫מצווה לקרוע ‪.‬ושואל אם‬
‫כך אני אומר הוציא מצה‬
‫מרשות היחיד‬
‫בשבת‬
‫לרשות הרבים מדוע אינו‬
‫יוצא בה ידי חובתו בפסח?‬
‫ועונה תני מצה גזולה אסור‬
‫לברך עליה‪ .‬אמר רב‬
‫הושעיה אינו יוצא על שם‬
‫הכתוב תהילים י' (ג) כִּ י‬
‫ִּהלֵּל ָר ָשע עַ ל ַתאֲ וַת נ ְַפשו‬
‫ּוב ֹּ ֵצ ַע ב ֵֵרְך נִּאֵץ י ְׁהֹּוָה‪ :‬אמר‬
‫ר' יונה הדא דאת אמר‬
‫בתחילה עד יאוש הבעלים‬
‫אבל בסוף לאחר יאוש לא‬
‫דמים הוא חייב לו והמצה‬
‫של האוכל ‪ .‬רבי יונה אמר‪,‬‬
‫אין עבירה נעשית מצוה‪,‬‬
‫רבי יוסה אומר‪ ,‬אין מצוה‬
‫באה עבירה‪ .‬א"ר אילא זה‬
‫נלמד מפסוק בספר ויקרא‬
‫אֲשר‬
‫כז (לד) ֵאלֶה ַה ִּמצְֹׁות ֶׁ‬
‫משה אֶׁ ל בְ נֵּי‬
‫ִּצוָה יְהוָה אֶׁ ת ֶׁ‬
‫י ְִּש ָראֵּ ל בְ הַ ר ִּסינָי‪ :‬אם‬
‫עשיתן כמצוותן הן מצות‬
‫ואם לאו אין מצות ואין‬
‫לברך עליהם ‪:‬‬
‫שיש בגופו של אדם הוי אומר זה יצר הרע ‪ ,‬ועדיין אין אנו יודעים מתי‬
‫משבר כלים בשבת יהיה פטור‪ ,‬ועונה לא צריכא דקא עביד זאת למירמא‬
‫אימתא אאינשי ביתיה להטיל אימה על ילדיו ‪ ,‬כי הא דרב יהודה שליף‬
‫מצבייתא הוציא צבת להפחיד הילדים רב אחא בר יעקב תבר מאני תבירי‬
‫שבר כלים שבורים רב ששת רמי לה לאמתיה‪ ,‬מוניני ארישא שפך מרק‬
‫על ראשה רבי אבא תבר נכתמא שבר מכסה מיותר ‪ ,‬אמר רבי שמעון בן‬
‫פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא‪ ,‬כל המוריד דמעות על אדם‬
‫כשר הקדוש ברוך הוא סופרן ומניחן בבית גנזיו‪ ,‬שנאמר שם נו' (ט) נֹודִּ י‬
‫ָספ ְַׁרתָ ה אָתָ ה שִּימָה דִּ ְׁמעָתִּי בְׁנ ֹּאדֶ ָך הֲֹלא ְׁב ִּספ ְָׁרתֶ ָך‪ :‬אמר רב יהודה אמר רב‬
‫כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייו שנאמר יהושע כד' (ל)‬
‫ַוי ִּ ְׁקבְׁרּו א ֹּתֹו ִּבגְׁבּול נַ ֲחלָתֹו בְׁתִּ ְׁמנַת ס ֶַרח ֲאשֶר ְׁבהַר ֶאפ ְָׁרי ִּם ִּמצְׁפֹון ְׁלהַר ָגעַש‪:‬‬
‫מלמד שרגש עליהן הר להורגן‪ ,‬אמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן‪ ,‬כל‬
‫המתעצל בהספדו של חכם אינו מאריך ימים‪ ,‬מדה כנגד מדה שנאמר ישעיה‬
‫ש ְׁלחָּה תְׁ ִּרי ֶבנָה הָ גָה בְ רוחו הַ קָ ָשה בְ יום קָ ִּדים‪ :‬סאה סאה‪,‬‬
‫כז (ח) ְׁבסַאּסְָׁאה ְׁב ַ‬
‫איתיביה רבי חייא בר אבא לרבי יוחנן כתוב בשופטים ב'(ז) ַוי ַ ַעבְׁדּו ָהעָם‬
‫ש ַע וְׁכ ֹּל יְׁמֵי ַהזְׁ ֵקנִּים ֲאשֶר ֶה ֱא ִּריכּו יָמִּים ַאח ֲֵרי י ְׁהֹושּו ַע‬
‫אֶת י ְׁהֹּוָה כ ֹּל יְׁמֵי י ְׁהֹו ֻׁ‬
‫ֲשה יְהוָה הַ גָדול אֲ ֶׁשר עָ ָשה לְ י ְִּש ָראֵּ ל‪ :‬ואתה אמרת‬
‫אֲ ֶׁשר ָראו אֵּ ת כָ ל מַ ע ֵּ‬
‫שלא הוספד יהושע כראוי? אמר ליה בבלאי טיפשאי ימים האריכו‪ ,‬אבל‬
‫שנים לא האריכו‪ ,‬ושואל‪ ,‬אלא מעתה מה שכתוב דברים יא'(כא) ְׁל ַמעַן‬
‫י ְִּׁרבּו יְׁמֵיכֶם וִּימֵי ְׁבנֵיכֶם עַ ל הָ אֲ דָ מָ ה אֲ ֶׁשר נ ְִּשבַ ע יְהוָה לַאֲ בתֵּ יכֶׁם לָתֵּ ת לָהֶׁ ם‬
‫ָארץ‪ :‬גם כאן תפרש ימים ולא שנים? ועונה ‪ ,‬ברכה‬
‫כִּ ימֵּ י הַ ָשמַ יִּם עַ ל הָ ֶׁ‬
‫שאני‪ ,‬ואמר רבי חייא בר אבא א"ר יוחנן‪ ,‬אחד מן האחים שמת ידאגו כל‬
‫האחין כולן‪ ,‬אחד מבני חבורה שמת תדאג כל החבורה כולה‪ ,‬אמרי לה זה‬
‫אמור דמת גדול האחים‪ ,‬ויש ואמרי לה דמת קטן‪ :‬במשנה‪ ,‬וכל המקלקלין‬
‫פטורין‪ :‬תני רבי אבהו קמיה דרבי יוחנן‪ ,‬כל המקלקלין פטורין חוץ מחובל‬
‫פוצע ומבעיר אש‪ .‬אמר ליה פוק תני לברא חזור בך ואל תלמד זאת חובל‬
‫ומבעיר אינה משנה‪ ,‬ואם תמצא לומר משנה‪ .‬אפשר להסביר שחייב‪ ,‬כאשר‬
‫חובל בצריך בשר לכלבו‪ ,‬מבעיר אפשרי שיהיה חייב בצריך לאפרו‪,‬‬
‫ושואל והאנן תנן כל המקלקלין פטורין? ועונה מתניתין רבי יהודה‪ ,‬ברייתא‬
‫רבי שמעון‪ ,‬ושואל מאי טעמא דרבי שמעון שמחייב? ועונה‪ ,‬מדאיצטריך‬
‫קרא פסוק מיוחד למישרא מילה בשבת הא אתה למד חובל בעלמא חייב‪,‬‬
‫ומדאסר רחמנא הבערה של פתילת עופרת גבי בת כהן חוטאת שמע מינה‬
‫מבעיר בעלמא חייב ורבי יהודה סובר התם מתקן הוא‪ ,‬כדרב אשי דאמר‬
‫רב אשי מה לי לתקן מילה מה לי לתקן כלי‪ ,‬מה לי לבשל פתילה מה לי‬
‫לבשל סמנין‪: ,‬‬
‫משנה ד' הלכה ד'‬
‫ָאֹורג מעביר‬
‫(ד) שִּעּור ַה ְׁמ ַלבֵן את הצמר ְׁו ַה ְׁמנַפֵץ צמר רחלים ְׁוהַצֹו ֵב ַע ְׁוהַּטֹווֶה‪ִּ ,‬כמְֹׁלא רֹּחַב ַהּסִּיט כָפּול כטפח ‪ְׁ .‬וה ֵ‬
‫שנֵי חּוטִּין‪ ,‬שִּעּורֹו ִּכמְֹׁלא ַהּסִּיט כחצי טפח לכל כיוון‪:‬‬
‫חוטי ערב בשתי ְׁ‬
‫בבלי שבת קו‪.‬‬
‫ירושלמי שבת עב‪:‬‬
‫שיעור המלבן כו'‪ :‬רב יוסף מחוי‬
‫גמ' שואל תמן תנינא המוציא עצים כדי לבשל ביצה קלה לצבוע‪,‬‬
‫כפול במידה גדולה רב חייא בר‬
‫כבגד קטן‪ ,‬והכא את אמר הכין סיט כפול? ועונה תמן במוציא עצים‬
‫אמי מחוי פשוט במידה רגילה‬
‫מרשות לרשות לצבוע‪ .‬ברם הכא השיעור בצובע את הבד עצמו ‪:‬‬
‫משנה ה' הלכה ה'‬
‫(ה) ַרבִּי י ְׁהּודָ ה אֹומֵר‪ַ ,‬הצָד צִּפֹור בשבת ַל ִּמגְׁדָ ל לארון או ארגז ּו ְׁצבִּי ַל ַבי ִּת ונעל הדלת ‪ַ ,‬חי ָ{י}ב‪ַ .‬ו ֲח ָכמִּים אֹומ ְִּׁרים‪,‬‬
‫שמְׁעֹון בֶן ַג ְׁמלִּיאֵל אֹומֵר‪ֹ ,‬לא כָל ַהבֵיב ִָּרין‬
‫צִּפֹור ַל ִּמגְׁדָ ל‪ּ ,‬ו ְׁצבִּי ( ַל ַבי ִּת) אפילו {לגינה} ְׁו ֶל ָחצֵר ְׁו ַלבֵיב ִָּרין חייב‪ַ .‬רבָן ִּ‬
‫שאֵינֹו ְׁמ ֻׁחּסַר צִּידָה‬
‫שוִּין בגדלם ‪ .‬זֶה ַה ְׁכלָל‪{ ,‬כל} {ה} ְׁמ ֻׁח{ו}ּסַר צִּידָ ה ויש עוד לטרוח בשביל לתפוס אותו‪ ,‬פָטּור‪ְׁ ,‬ו ֶ‬
‫ָ‬
‫ובהושטת יד נתפס‪ ,‬חַי{י ָ}ב‪:‬‬
‫בבלי שבת קו‪:‬‬
‫ירושלמי שבת עג‪.‬‬
‫גמרא תנן התם‪ ,‬אין צדין דגים מן הביברין ביום טוב ואין נותנין‬
‫גמ' א"ר חיננא מתני' בדיני יום טוב‬
‫לפניהם מזונות‪ ,‬אבל צדין חיה ועוף ונותנין לפניהם מזונות‪ ,‬ושואל‬
‫דלא כר' יהודה‪ .‬דתנינן כאן הצד‬
‫ורמינהו‪ ,‬ביברין של חיות ושל עופות ושל דגים אין צדין מהם‬
‫צפור למגדל וצבי לבית חייב‪ .‬הא‬
‫ביום טוב‪ ,‬ואין נותנין לפניהם מזונות‪ ,‬קשיא חיה אחיה‪ ,‬קשיא‬
‫לגינה ולביברין פטור‪ .‬ושואל‬
‫עופות אעופות‪ ,‬ומנסה לתרץ ולהסביר‪ ,‬בשלמא חיה אחיה לא‬
‫מחלפה שיטתיה דרבי יהודה‪ ,‬דתנינן‬
‫קשיא‪ ,‬הא רבי יהודה‪ ,‬הא רבנן‪ ,‬אלא עופות אעופות קשיא? וכי‬
‫תמן אין צדין דגים מן הביברין ואין‬
‫תימא ואם תאמר עופות אעופות נמי לא קשיא‪ ,‬הא ביבר מקורה‬
‫נותנין לפניהם מזונות וזה סותר את‬
‫שניצוד הוא הא ביבר שאינו מקורה‪ ,‬והא בית דמקורה הוא שיש‬
‫הנאמר במשנה שלנו ‪,‬וכאן ‪ .‬הא‬
‫לו תקרה ובין לרבי יהודה ובין לרבנן צפור למגדל אין כן נקרא‬
‫לגינה ולביברין פטור?‪ .‬ועוד שואל‬
‫ניצוד אבל לבית לא נחשב לניצוד? ועונה אמר רבה בר רב הונא‬
‫מחלפה שיטתין דרבנן‪ .‬דתנינן‬
‫הכא במשנה שלנו בצפור "דרור" עסקינן לפי שאינה מקבלת‬
‫שכאן נאמר וחכמים אומרים צפור‬
‫למגדל וצבי לגינה ולחצר ולביברין‬
‫מרות וקשה לתפוש אותה דתנא דבי רבי ישמעאל למה נקרא‬
‫חייב‪ .‬ותנינן תמן ביום טוב אבל‬
‫שמה צפור דרור מפני שדרה בבית כבשדה ועדיין עשויה למצוא‬
‫צדין חיה ועוף מן הביברין ונותנין‬
‫דרך לחופש‪ ,‬ואומר‪ ,‬השתא דאתית להכי שאתה מבדיל בין ציפור‬
‫לפניהן מזונות הא לגינה ולחצר לא‬
‫לציפור חיה אחיה נמי לא קשיא‪ ,‬הא בביבר גדול הא בביבר קטן‪,‬‬
‫ייתן לפניהם מזונות? ועונה כאן‬
‫ומסביר‪ ,‬היכי דמי ביבר גדול? היכי דמי ביבר קטן? אמר רב אשי‪,‬‬
‫בחצר מקורה‪ .‬כאן בחצר שאינה‬
‫כל היכא דרהיט בתריה שאתה רודף אחריו ומטי לה בחד שיחייא‬
‫מקורה‪ .‬ושואל והא תנינן גינה‪ .‬אית‬
‫ומשיגו בהושטת יד אחת ביבר קטן‪ ,‬ואידך ואם לא נתפס ביבר‬
‫לך מימר גינה מקורה? ועונה אלא‬
‫גדול‪ ,‬אי נמי‪ ,‬כל היכא דנפיל טולא דכתלים מגיע צל הכתלים‬
‫כאן בגדולה כאן בקטנה‪ .‬ר' עולא‬
‫אהדדי מצד לצד ביבר קטן ואידך ביבר גדול‪ ,‬ואי נמי כל היכא‬
‫אמר‪ ,‬בעון קומי רבי אחא מה ניתני‬
‫דליכא עוקצי עוקצי פינות ומקומות מסתור ביבר קטן‪ ,‬ואידך‬
‫גם ביום טוב כל המחוסר צידה חייב‬
‫ביבר גדול‪ :‬במשנה‪ ,‬רבן שמעון בן גמליאל אומר וכו'‪ :‬אמר רב‬
‫ושאינו מחוסר צידה פטור‪ .,‬אמר לון‬
‫יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבן שמעון בן גמליאל‬
‫ולא {במנפל לתוכה} [ביום טוב]‬
‫אמר ליה אביי הלכה מכלל דפליגי‪ ,‬אמר ליה מאי נפקא לך מינה?‬
‫אנן קיימין‪ ?.‬אלא‪ ,‬אין לגרוס חייב‬
‫ועונה בכעס אמר ליה‪ ,‬גמרא גמור או שאנו לומדים זמורתא תהא‬
‫כי אם‪ ,‬כל המחוסר צידה אסור‬
‫או שירה היא? תנו רבנן הצד צבי סומא עיוור או וישן חייב‪,‬‬
‫ושאינו מחוסר צידה מותר‪ .‬א"ר‬
‫חיגר צולע או וזקן או וחולה פטור‪ ,‬אמר ליה אביי לרב יוסף מאי‬
‫שמואל אחוי דרבי ברכיה כל שהוא‬
‫שנא הני שחייב ומאי שנא הני שפטור? ועונה‪ ,‬הני עבידי לרבויי‬
‫מחוסר נשבים יש לו עוד צורך‬
‫מצליחים לעיתים להתחמק הני לא עבידי לרבויי אינם מצליחים‪,‬‬
‫מצודה‪ ,‬נחשב מחוסר צידה‪ .‬ושאינו‬
‫ושואל‪ ,‬והתניא חולה חייב‪ ,‬ועונה אמר רב ששת לא קשיא‪ ,‬הא‬
‫מחוסר אינו זקוק נשבים אינו מחוסר‬
‫בחולה מחמת אישתא חום חולף הא בחולה מחמת אובצנא עייפות‬
‫צידה ביום טוב שוחטין מן החיות‬
‫כרונית‪ ,‬תנו רבנן הצד חגבין גזין צרעין ויתושין בשבת‪ ,‬חייב‪,‬‬
‫הנמצאים ליד המעיינות הנגרין אין‬
‫דברי רבי מאיר‪ ,‬וחכמים אומרים כל שבמינו ניצוד‪ ,‬חייב וכל שאין‬
‫שוחטין לא מן המכמרות ולא מן‬
‫במינו ניצוד שאיש אינו זקוק להם פטור‪ ,‬תניא אידך‪ ,‬הצד חגבים‬
‫המצודות‪ .‬רבי יוסי בר בון אמר‬
‫בשעת הטל בבוקר השכם פטור‪ ,‬שעדיין הם רטובים בשעת‬
‫בשם רבי אמי צדים מצדתא דשיתא‪.‬‬
‫השרב כחום היום ויבשו הכנפיים חייב‪ ,‬ר' אלעזר בן מהבאי אומר‪,‬‬
‫מרושתת דגים‪ ,‬ומספר שמואל צד‬
‫אם היו מקלחות בקבוצות גדולות ובאות פטור‪ ,‬ושואל איבעיא להו‬
‫הוא בפיתם ליד הפרורים בחבית‪ .‬רב‬
‫דברי אלעזר בן מהבאי ארישא קאי או אסיפא קאי? ועונה תא שמע‬
‫אמר ליד סכרא דנהרא שרי‪ .‬א"ר‬
‫הצד חגבין בשעת הטל פטור בשעת השרב חייב‪ ,‬אלעזר בן מהבאי‬
‫יודן כההיא דטסים וזאת בתנאי‬
‫אומר אפילו בשעת השרב אם היו מקלחות ובאות פטור‪:‬‬
‫שסכור הנהר משני מעבריו‬
‫משנה ו' הלכה ו'‬
‫ְׁטּורין‪.‬‬
‫שנַי ִּם שני אנשים ביחד ‪ ,‬פ ִּ‬
‫שנִּ ְׁכנַס ַל ַבי ִּת בשבת ( ְׁו)נָעַל ֶאחָד ְׁב ָפנָיו את הדלת ‪ַ ,‬חי ָ{י}ב‪{.‬אם} נָעֲלּו ְׁ‬
‫(ו) ְׁצבִּי ֶ‬
‫שמְׁעֹון פֹוטֵר‪:‬‬
‫שנַי ִּם‪ַ ,‬חי ָ{י}בִּין שניהם ‪ .‬ו ְַׁרבִּי ִּ‬
‫אבל ֹלא י ָכ{ֹו}ל ֶאחָד ִּלנְׁע{ֹו}ל מחמת רוחב הדלת או הפרצה ְׁונָעֲלּו ְׁ‬
‫בבלי שבת קו‪:‬‬
‫ירושלמי שבת עג‪:‬‬
‫גמרא אמר רבי ירמיה‬
‫גמ' רבי שמעון פוטר כתוב ויקרא ד' (כז) וְ ִּאם נֶׁפֶׁ ש ַאחַ ת תֶׁ חֱטָ א בִּ ְש ָגגָה מֵּ עַ ם‬
‫בר אבא אמר שמואל‬
‫ָארץ ַבעֲשתָ ּה ַאחַ ת ִּמ ִּמ ְצות יְהוָה אֲ ֶׁשר ֹלא תֵּ עָ ֶׁשינָה וְ אָ ֵּשם‪ :‬ודורש‪ ,‬היחיד‬
‫הָ ֶׁ‬
‫הצד ארי בשבת אינו‬
‫שעשה חייב‪ .‬שנים או ג' שעשו פטורין‪ .‬רב חינא אמר היה אחד בריא רחב גרם‬
‫חייב עד שיכניסנו‬
‫ואחד תש רזה אם נעל החולה כל צורכו‪ ,‬ולא נעל הבריא כל צורכו‪ ,‬החולה‬
‫לגורזקי סוגר הברזל‬
‫חייב‪ ,‬שהוא זה שסגר‪ ,‬והבריא פטור‪ .‬ר' יוסי בי ר' בון אמר בשם רב חינא‪,‬‬
‫שלו‪:‬‬
‫היה צבי רץ כדרכו ונתכוון בעל הבית לנעול בעדו לצרכיו ונעל בעדו ובעד‬
‫הצבי ונמצא צבי ניצוד מותר‪ .,‬ר' יוסי בי ר' בון אמר בשם רב חונה ראה‬
‫תינוק מבעבע בנהר וזקוק לעזרה ונתכוון להעלותו ולהעלות נחיל של דגים‬
‫עמו‪ ,‬גם זה מותר‪ .‬ר' יוסי בי ר' בון אמר בשם רב חונא היה מפקח בגל להציל‬
‫אדם ממפולת עפר ונתכוון להעלות צרור של זהובים ביחד עמו מותר‪:‬‬
‫משנה ז' הלכה ז'‬
‫שנִּי‬
‫(ז) צבי נכנס לחדרו בשבת‪ ,‬יָשַב ( ָה) ֶאחָד עַל ַהפֶתַ ח וְֹׁלא ִּמ{י}לְָׁאהּו ועדיין הצבי יכול להימלט‪ ,‬יָשַב ַה ֵ‬
‫שנִּי‬
‫שנִּי הוא זה ה ַחי ָ{י}ב‪ .‬יָשַב ה ִָּראשֹון עַל ַהפֶתַ ח ּו ִּמ{י}לְָׁאהּו וכבר הצבי ניצוד ‪ּ ,‬ובָא ַה ֵ‬
‫ּו ִּמ{י}לְָׁאהּו לפתח ‪ַ ,‬ה ֵ‬
‫שנִּי פָטּור‪ .‬הָא ְׁלמַה זֶה דֹומֶה‪ .‬לְׁנֹועֵל‬
‫ש ָעמַד ה ִָּראשֹון ְׁו ָהלְַך לֹו‪ ,‬ה ִָּראשֹון ַחי ָ{י}ב ְׁו ַה ֵ‬
‫ְׁויָשַב {לו} ְׁב ִּצ{י}דֹו‪ַ ,‬אף עַל פִּי ֶ‬
‫שמְׁרֹו ְׁונִּ ְׁמצָא ְׁצבִּי שָמּור בְׁתֹוכֹו‪:‬‬
‫אֶת בֵיתֹו ְׁל ָ‬
‫בבלי שבת קז‪.‬‬
‫ירושלמי שבת עג‪:‬‬
‫גמרא אמר רבי אבא אמר רב חייא בר אשי אמר רב‪ ,‬נכנסה לו‬
‫גמ' שואל‪ ,‬רבי שמי בעי‪ ,‬מהו ליתן‬
‫צפור תחת כנפיו חלוקו יושב ומשמרו עד מוצאי שבת עד‬
‫לפניהן מזונות לאחר שכבר נמצאו‬
‫שתחשך‪ ,‬ושואל מתיב רב נחמן בר יצחק‪ ,‬למדנו‪ ,‬ישב הראשון על‬
‫בבית? ועונה ייבא יתאים כההיא‬
‫הפתח ומלאהו‪ ,‬ובא השני וישב בצדו אף על פי שעמד הראשון‬
‫דתנינן תמן‪ ,‬אין נותנין מים לפני‬
‫והלך לו הראשון חייב והשני פטור‪ ,‬ומדייק מאי לאו פטור אבל‬
‫דבורים ולפני יונים שבשובך‪ ,‬שאין‬
‫עושין תקנה לדבר שאינו מן המוכן‬
‫אסור? מה עשה הרי כבר ניצוד הצבי? ועונה‪ ,‬לא פטור ומותר‪,‬‬
‫מערב שבת‪ .‬והכא גם כן‪ ,‬ושואל רבי‬
‫ומסביר‪ ,‬הכי נמי מסתברא‪ ,‬מדקתני סיפא‪ ,‬למה זה דומה לנועל את‬
‫שמי בעי‪ ,‬מהו לכפות עליו כלי לאחר‬
‫ביתו לשומרו ונמצא צבי שמור בתוכו‪ ,‬מכלל דפטור ומותר‪ ,‬שמע‬
‫מינה‪ ,‬איכא דאמרי בגרסא שונה אמר רב נחמן בר יצחק‪ ,‬אף אנן‬
‫שכבר תפוש הוא? ועונה ייבא יתאים‬
‫נמי תנינא אף על פי שעמד הראשון והלך לו הראשון חייב והשני‬
‫כהיא דאמר ר"ש בי רבי ינאי‪ ,‬אני לא‬
‫פטור‪ ,‬מאי לאו פטור ומותר? ודוחה לא פטור אבל אסור‪ ,‬ושואל‪,‬‬
‫שמעתי מאבא‪ ,‬אבל אחותי אמרה לי‬
‫הא מדקתני סיפא הא למה זה דומה לנועל את ביתו לשומרו ונמצא‬
‫משמו‪ ,‬ביצה שנולדה ביום טוב‪ ,‬סומכין‬
‫צבי שמור בתוכו מכלל משמע דפטור ומותר‪ ,‬שמע מינה מותר‪.‬‬
‫לה כלי בשביל שלא תתגלגל במדרון‪.‬‬
‫אבל אין כופין עליה כלי‪ .‬שמואל אמר‬
‫אמר שמואל כל פטורי דשבת פטור אבל אסור‪ ,‬לבר חוץ מהני‬
‫אף כופין עליה את הכלי‪ .‬ושואל רבי‬
‫תלת דפטור ומותר‪ ,‬חדא הא‪ ,‬של המשנה שלנו ‪ ,‬וממאי דפטור‬
‫שמי בעי עכשיו שהוא ניצוד מהו‬
‫ומותר? דקתני סיפא‪ ,‬למה זה דומה לנועל את ביתו לשומרו ונמצא‬
‫לקושרו בחבל‪ .‬קשר שאינו בר‬
‫צבי שמור בתוכו‪ ,‬ואידך הנוסף השני שמותר המפיס מורסא‬
‫קיימא? ועונה ייבא יתאים כהיא דאמר‬
‫בשבת אם לעשות לה פה חייב‪ ,‬אם להוציא ממנה לחה פטור ומותר‬
‫רבי שמעון בן אלעזר מותר להשתמש‬
‫וממאי דפטור ומותר? דתנן מחט של יד ניטלת בשבת ליטול בה‬
‫על צידדי בהמה בשבת‪ .,‬היא צידדי‬
‫את הקוץ‪ ,‬ואידך הנוסף השלישי הצד נחש בשבת אם מתעסק בו‬
‫בהמה‪ ,‬היא צידדי אילן‪ ,‬כל שמותר‬
‫שלא ישכנו פטור ומותר אם לרפואה חייב‪ ,‬ושואל וממאי דפטור‬
‫להשתמש על צידדי בהמה מותר‬
‫ומותר? ועונה‪ ,‬דתנן כופין קערה על הנר בשביל שלא תאחוז‬
‫לקושרו‪ .‬כל שאסור להשתמש על‬
‫בקורה ועל צואה של קטן ועל עקרב שלא תישך‪:‬‬
‫צידדי בהמה אסור לקושרו ‪:‬‬
‫הדרן עלך האורג‪:‬‬