תקנות התכנון והבנייה

‫רשומות‬
‫קובץ התקנות‬
‫ח' באדר התשע"ז‬
‫‪7 786‬‬
‫‪ 6‬במרס ‪2017‬‬
‫עמוד‬
‫תקנות ההוצאה לפועל (תיקון)‪ ,‬התשע"ז‪796 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2017-‬‬
‫תקנות הקאדים (קביעת מושבם ואזורי שיפוטם של בתי הדין השרעיים) (תיקון)‪ ,‬התשע"ז‪803 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2017-‬‬
‫תקנות שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (רכיבים נוספים במשכורת מבוטחת של חייל חדש)‬
‫(תיקון)‪ ,‬התשע"ז‪803 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2017-‬‬
‫תקנות התכנון והבנייה (עבודה ושימוש הטעונים היתר) (תיקון)‪ ,‬התשע"ז‪804 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2017-‬‬
‫צו הניקוז וההגנה מפני שיטפונות (הקמת רשויות ניקוז) (תיקון)‪ ,‬התשע"ז‪804 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2017-‬‬
‫צו חופשה שנתית (העברת כספי קרן חופשה כללית "מבטחים")‪ ,‬התשע"ז‪808 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2017-‬‬
‫צו חופשה שנתית (העברת כספי קרן חופשה לעובדים בחקלאות)‪ ,‬התשע"ז‪808 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2017-‬‬
‫כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון מס' ‪ ,)2‬התשע"ז‪809 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2017-‬‬
‫כללי איגודי ערים (תעריפים לשירותי ביוב שמספקים איגודי ערים לביוב) (תיקון מס' ‪ ,)2‬התשע"ז‪809 ¸ ¸ 2017-‬‬
‫כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב) (תיקון מס' ‪,)2‬‬
‫התשע"ז‪810 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 2017-‬‬
‫קובץ התקנות ‪ ,7786‬ח' באדר התשע"ז‪6.3.2017 ,‬‬
‫תקנות ההוצאה לפועל (תיקון)‪ ,‬התשע"ז‪2017-‬‬
‫בתוקף סמכותי לפי סעיף ‪ 88‬לחוק ההוצאה לפועל‪ ,‬התשכ"ז‪( 11967-‬להלן ‪ -‬החוק)‪,‬‬
‫ולפי סעיף ‪ 108‬לחוק בתי המשפט [נוסח משולב]‪ ,‬התשמ"ד‪ ,21984-‬אני מתקינה תקנות אלה‪:‬‬
‫תיקון תקנה ‪1‬‬
‫‪.1‬‬
‫תיקון תקנה ‪11‬‬
‫‪.2‬‬
‫הוספת תקנות‬
‫‪28‬ג עד ‪28‬ה‬
‫‪.3‬‬
‫בתקנה ‪ 1‬לתקנות ההוצאה לפועל‪ ,‬התש"ם‪( 31979-‬להלן ‪ -‬התקנות העיקריות)‪ ,‬אחרי‬
‫ההגדרה "תיק אלקטרוני" יבוא‪:‬‬
‫""תצהיר" ‪ -‬תצהיר לפי תקנות סדר הדין‪ ,‬המאומת בחתימתו ובחותמתו של מקבל‬
‫התצהיר‪".‬‬
‫בתקנה ‪ 11‬לתקנות העיקריות‪ ,‬בתקנת משנה (א)‪ ,‬במקום פסקה (‪ )4‬יבוא‪:‬‬
‫"(‪ )4‬מספר חשבון הבנק של הזוכה או של בא כוחו בלבד‪ ,‬בצירוף אחד המסמכים‬
‫שלהלן‪ ,‬שעליהם מופיעים שם הזוכה או שם בא כוחו ומספר החשבון‪:‬‬
‫(א) צילום שיק;‬
‫(ב) אישור הבנק על ניהול החשבון;‬
‫(ג) צילום כרטיס אשראי;‬
‫(‪ )5‬כתובת מגורים של החייב‪ ,‬למיטב ידיעתו של הזוכה‪".‬‬
‫אחרי תקנה ‪28‬ב לתקנות העיקריות יבוא‪:‬‬
‫"ייצוג על ידי‬
‫עורך דין‬
‫‪28‬ג‪( .‬א) לשכת ההוצאה לפועל לא תקבל ייפוי כוח שהועבר‬
‫לעורך דין אחר‪ ,‬אלא בצירוף הסכמתו הנפרדת והמפורשת‬
‫של הלקוח בכתב‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 18‬לכללי לשכת עורכי‬
‫הדין (אתיקה מקצועית)‪ ,‬התשמ"ו‪.41986-‬‬
‫(ב) הושעה עורך דין מלשכת עורכי הדין לפי סעיף ‪)4(68‬‬
‫לחוק לשכת עורכי הדין‪ ,‬התשכ"א‪( 51961-‬להלן ‪ -‬חוק לשכת‬
‫עורכי הדין)‪ ,‬תשלח לשכת ההוצאה לפועל לצד שאותו מייצג‬
‫עורך הדין הודעה על ההשעיה; על צד המבקש כי עורך הדין‬
‫שהושעה ישוב וייצגו‪ ,‬להפקיד ייפוי כוח חדש בתיק בתום‬
‫תקופת ההשעיה; הוצא עורך דין מהלשכה כאמור בסעיף‬
‫‪ )5(68‬לחוק לשכת עורכי הדין‪ ,‬תשלח לשכת ההוצאה לפועל‬
‫הודעה לצד שאותו מייצג עורך הדין‪ ,‬על הוצאתו‪.‬‬
‫(ג) אין בייצוג צד על ידי עורך דין כדי למנוע מתן הודעות‬
‫מהותיות להמשך ההליך על ידי מערכת ההוצאה לפועל‬
‫לזוכה או לחייב בעצמו‪ ,‬ובלבד שעותק ההודעה נשלח לעורך‬
‫הדין המייצג אותו; האמור בתקנת משנה זו אינו גורע מזכותו‬
‫של צד לקבל דוחות באופן ישיר בנוגע לפעולות בתיקיו‪.‬‬
‫(ד) עורך דין‪ ,‬המבקש לקבל מידע בלבד מהתיק‪ ,‬בלי שנדרש‬
‫עדכונו כבא כוח הצד בתיק‪ ,‬יציג ייפוי כוח שייחתם לא מוקדם‬
‫משנה עובר להפקדתו‪ ,‬המאפשר קבלת מידע מהתיק ויצרף‬
‫לבקשה לקבלת המידע העתק תעודת זהות של אותו צד‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪796‬‬
‫ס"ח התשכ"ז‪ ,‬עמ' ‪.116‬‬
‫ ס"ח התשמ"ד‪ ,‬עמ' ‪.198‬‬
‫ ק"ת התש"ם‪ ,‬עמ' ‪ ;386‬התשע"ו‪ ,‬עמ' ‪ 144‬ועמ' ‪.1156‬‬
‫ ק"ת התשמ"ו‪ ,‬עמ' ‪.1373‬‬
‫ ס"ח התשכ"א‪ ,‬עמ' ‪.178‬‬
‫ תונקתה ץבוקץבוק ‪ 7786,‬תונקתה ץבוקקתה ץבוק‬
‫(ה) עורך דין המבקש כי פקיד או שליח ממשרדו יבצע פעולות‬
‫בעבורו ידאג להפקיד בידי אותו אדם אישור שנחתם לא מוקדם‬
‫משנה עובר להצגתו ולפיו אותו אדם מועסק על ידו ומוסמך‬
‫לפעול מטעמו של עורך הדין; האישור יפרט גם את הפעולות‬
‫אשר רשאי הפקיד או השליח לבצע בעבור עורך הדין‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫הודעה על‬
‫החלטת בית‬
‫משפט‬
‫‪28‬ד‪ .‬פנה אחד הצדדים בתיק ההוצאה לפועל או צד ג' הקשור‬
‫לתיק‪ ,‬לבית המשפט לקבלת סעד הקשור לניהול תיק ההוצאה‬
‫לפועל‪ ,‬וניתנה החלטת בית משפט שיש להביא לביצועה‬
‫במסגרת תיק ההוצאה לפועל או שיש ליידע את רשם‬
‫ההוצאה לפועל ביחס לאותה החלטה‪ ,‬ימציא הצד שפנה‬
‫לבית המשפט העתק מהבקשה ומההחלטה לתיק ההוצאה‬
‫לפועל ויצרף אליה עותקים במספר מספיק לשם המצאה‬
‫לשאר הצדדים בתיק ההוצאה לפועל; היה הצד הפונה‬
‫מיוצג על ידי עורך דין‪ ,‬ימציא עורך הדין לשאר הצדדים‬
‫בתיק עותק מהחלטת בית המשפט המוגשת לתיק ההוצאה‬
‫לפועל בתוך שלושה ימים מיום שהומצאה ההחלטה לתיק‬
‫ההוצאה לפועל‪.‬‬
‫מסירת מספר‬
‫חשבון בנק‬
‫‪28‬ה‪ .‬התקבלה לרישום בקשת ביצוע בתיק שנפתח לפני תחילתן‬
‫של תקנות ההוצאה לפועל (תיקון מס' ‪ ,)2‬התשס"ט‪,62009-‬‬
‫ולא מסר בה הזוכה או בא כוחו‪ ,‬אם הוא מיוצג‪ ,‬מספר חשבון‬
‫בנק שאליו ניתן להעביר כספים‪ ,‬לא יתקבלו בקשות נוספות‬
‫מהזוכה באותו תיק‪ ,‬עד אשר ימסור הזוכה או בא כוחו‪ ,‬אם‬
‫הוא מיוצג‪ ,‬פרטי חשבון בנק בצירוף אחד המסמכים כאמור‬
‫בתקנה ‪(11‬א)(‪".)4‬‬
‫בתקנה ‪29‬ב לתקנות העיקריות‪ ,‬בתקנת משנה (ב)‪ ,‬במקום "אשר יצוין במספר הסידורי תיקון תקנה ‪29‬ב‬
‫שניתן לאותה בקשה בטופס ‪ ,8‬והתיק ינוהל" יבוא "אלקטרוני" ובסופה יבוא "(בפרק‬
‫זה ‪ -‬תיק האיחוד)"‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫אחרי תקנה ‪ 33‬לתקנות העיקריות יבוא‪:‬‬
‫"הגשת בקשות‬
‫בתיק איחוד‬
‫הוספת תקנה ‪33‬א‬
‫‪33‬א‪ .‬בקשות זוכה או חייב יוגשו במסגרת תיק האיחוד למעט‬
‫הבקשות המפורטות להלן‪ ,‬אשר יוגשו במסגרת התיק הפרטני‬
‫הנוגע לעניין‪:‬‬
‫(‪ )1‬אישור לפי סעיף ‪ 27‬לחוק הערבות‪ ,‬התשכ"ז‪ ,71967-‬על‬
‫מיצוי הליכים כנגד החייב;‬
‫(‪ )2‬טענת פרעתי;‬
‫(‪ )3‬התנגדות לביצוע שטר או תובענה או בקשה להארכת‬
‫מועד להגשתן;‬
‫(‪ )4‬הגדלה או הקטנה של קרן חוב על פי החלטת בית משפט;‬
‫(‪ )5‬בקשה להפחתת ריבית‪".‬‬
‫‪ 6‬ק"ת התשס"ט‪ ,‬עמ' ‪.1156‬‬
‫‪ 7‬ס"ח התשכ"ז‪ ,‬עמ' ‪.46‬‬
‫ תונקתה ץבוקץבוק ‪ 7786,‬תונקתה ץבוקקתה ץבוק‬
‫‪797‬‬
‫תיקון תקנה ‪34‬‬
‫‪.6‬‬
‫תיקון תקנה ‪38‬‬
‫‪.7‬‬
‫תיקון תקנה ‪51‬א‬
‫‪.8‬‬
‫תיקון תקנה ‪62‬‬
‫‪.9‬‬
‫תיקון תקנה ‪86‬‬
‫‪.10‬‬
‫תיקון תקנה ‪97‬‬
‫‪.11‬‬
‫בתקנה ‪ 34‬לתקנות העיקריות ‪-‬‬
‫(‪ )1‬במקום כותרת השוליים יבוא "תיק נוסף או הגדלת קרן";‬
‫(‪ )2‬בתקנת משנה (א) ‪-‬‬
‫(א) אחרי "בקשת האיחוד" יבוא "או בוצעה הגדלת קרן חוב על ידי הזוכה‬
‫בתיק פרטני‪ ,‬עקב החלטה של בית משפט";‬
‫(ב) הקטע החל במילים "בהודעה ערוכה" עד סופה ‪ -‬יימחק;‬
‫(‪ )3‬בתקנת משנה (ב)‪ ,‬במקום "יוזמנו" יבוא "תישלח הודעה לזוכים על התיק הנוסף‬
‫ועל אפשרותם לבקש בתוך ‪ 7‬ימים דיון בנוכחות" ואחרי "כל הצדדים" יבוא "כדי"‪.‬‬
‫בתקנה ‪ 38‬לתקנות העיקריות‪ ,‬אחרי תקנת משנה (ג) יבוא‪:‬‬
‫"(ד) לא יינתן צו להוצאת מיטלטלין אלא אם כן נמסרה לחייב אזהרה בהמצאה‬
‫מלאה‪ ,‬או אם ביצוע עיקול המיטלטלין ברישום נעשה בנוכחות החייב או מי מבני‬
‫ביתו שמלאו לו ‪ 16‬שנים לפחות‪".‬‬
‫בתקנה ‪51‬א לתקנות העיקריות‪ ,‬האמור בה יסומן "(א)" ואחריו יבוא‪:‬‬
‫"(ב) זוכה המבקש תפיסת רכב‪ ,‬שממועד עלייתו על הכביש חלפו ‪ 10‬שנים‪ ,‬יציין את‬
‫שנת מועד ייצורו של הרכב או את מועד עלייתו על הכביש‪ ,‬את שוויו המוערך וכן‬
‫טעמים המצדיקים את תפיסת הרכב תוך התייחסות לתועלת הכלכלית שיש במימוש‬
‫הרכב‪ ,‬בהתחשב בהוצאות הנדרשות לשם תפיסתו ומימושו‪".‬‬
‫בתקנה ‪ 62‬לתקנות העיקריות ‪-‬‬
‫(‪ )1‬בתקנת משנה (א)‪ ,‬בסופה יבוא "ובלבד שהנסח או הפלט‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬הופקו‬
‫בתקופה של עד שישה חודשים לפני מועד הגשת הבקשה‪;".‬‬
‫(‪ )2‬במקום תקנת משנה (א‪ )1‬יבוא‪:‬‬
‫"(א‪ )1‬ציווה רשם ההוצאה לפועל על עיקול מקרקעי החייב‪ ,‬יפרט בצו את‬
‫המקרקעין שעליהם הוטל העיקול; הצו יהיה ערוך לפי טופס ‪ 12‬שבתוספת‬
‫הראשונה; הזוכה ימסור את הצו ללשכת רישום המקרקעין לשם רישום העיקול‬
‫בפנקסי המקרקעין; היה ניתן להמציא את הצו בצורה ממוכנת‪ ,‬יומצא הצו‬
‫כאמור בתקנה ‪(24‬ג)‪".‬‬
‫בתקנה ‪ 86‬לתקנות העיקריות‪ ,‬אחרי תקנת משנה (ב) יבוא‪:‬‬
‫"(ג) לא הגיש כונס הנכסים דיווחים על פי החלטות רשם ההוצאה לפועל‪ ,‬יודיע‬
‫על כך רשם ההוצאה לפועל לזוכה אשר ביקש את מינוי כונס הנכסים; הרשם רשאי‬
‫להורות בכל עת כי כל החלטה הניתנת בתיק כינוס תשוגר גם לזוכה‪".‬‬
‫בתקנה ‪ 97‬לתקנות העיקריות ‪-‬‬
‫(‪ )1‬בתקנת משנה (א)‪ ,‬המילים "בדואר רשום עם אישור מסירה" ‪ -‬יימחקו;‬
‫(‪ )2‬בתקנת משנה (ב)‪ ,‬במקום "והיא תימסר" יבוא "והיא תומצא לחייב בדואר רשום‬
‫עם אישור מסירה או במסירתה";‬
‫(‪ )3‬אחרי תקנת משנה (ב) יבוא‪:‬‬
‫"(ג) היה התיק תיק לביצוע משכנתה או תיק לביצוע הליך כינוס מקרקעין על‬
‫ידי כונס נכסים‪ ,‬יקבע את מועד הפינוי רשם ההוצאה לפועל והודעה על כך‬
‫תומצא לחייב על ידי מנהל לשכת ההוצאה לפועל או כונס הנכסים באמצעות‬
‫טופס ‪ 17‬שבתוספת הראשונה וכאמור בסעיף ‪(7‬ב)(‪ )1‬לחוק‪".‬‬
‫‪798‬‬
‫ תונקתה ץבוקץבוק ‪ 7786,‬תונקתה ץבוקקתה ץבוק‬
‫‪.12‬‬
‫בתקנה ‪ 104‬לתקנות העיקריות ‪-‬‬
‫תיקון תקנה ‪104‬‬
‫(‪ )1‬בתקנת משנה (א)‪ ,‬אחרי פסקה (‪ )2‬יבוא‪:‬‬
‫"(‪2‬א) הצהרה בדבר השאלה אם השטר המוגש לביצוע ניתן במסגרת חוזה‬
‫הלוואה; הוגש שטר לביצוע שניתן כבטוחה לפירעון הלוואה או כתשלום להחזר‬
‫הלוואה‪ ,‬יפרט המצהיר במסגרת הצהרתו כי עמד בתנאי סעיף ‪ 8‬לחוק הסדרת‬
‫הלוואות חוץ בנקאיות‪ ,‬התשנ"ג‪ ,81993-‬וצירף את המסמכים הדרושים מכוחו‪;".‬‬
‫(‪ )2‬פסקה (‪ - )4‬בטלה‪.‬‬
‫‪.13‬‬
‫אחרי תקנה ‪ 104‬לתקנות העיקריות יבוא‪:‬‬
‫"בקשות לביצוע‬
‫שטר שלא יקובלו‬
‫הוספת תקנות‬
‫‪104‬א ו–‪104‬ב‬
‫‪104‬א‪( .‬א) הוגש לביצוע‪ ,‬שטר שנמשך מחשבון משותף שאינו‬
‫חשבון שותפות בחתימתו של אחד השותפים לחשבון‪ ,‬יציין‬
‫הזוכה בבקשת הביצוע רק את השותף לחשבון אשר חתם;‬
‫בקשה כאמור שבה יצוינו שני השותפים לחשבון כחייבים‬
‫לא תקובל‪.‬‬
‫(ב) לא תקובל בקשה לביצוע שטר הנושא כיתוב "למוטב‬
‫בלבד" אלא אם כן הוגשה על ידי הנפרע; צוין בשטר כאמור‪,‬‬
‫בתור הנפרע שם מסחרי‪ ,‬יצורף לבקשת הביצוע תצהיר שבו‬
‫תובהר הזיקה בין השם המסחרי האמור בשטר לבין הזוכה‪.‬‬
‫(ג) לא תקובל בקשה לביצוע שטר הנושא כיתוב "למוטב‬
‫בלבד" אם בשטר נמחק הנפרע וצוין תחתיו נפרע אחר‪ ,‬או אם‬
‫נחזה כי הוסף נפרע נוסף; זוכה המבקש לתת טעם למחיקת‬
‫הנפרע‪ ,‬או להוספת הנפרע‪ ,‬יגיש תצהיר שבו יפורטו הנסיבות‬
‫הנוגעות לעניין‪ ,‬ובקשת הביצוע בצירוף התצהיר יועברו‬
‫להחלטת רשם ההוצאה לפועל אשר רשאי להורות כי התיק‬
‫לא ייפתח כבקשה לביצוע שטר‪.‬‬
‫איסור העברה או ‪104‬ב‪ .‬על אף האמור בכל דין‪ ,‬חוב הנגבה בתיק הוצאה לפועל‬
‫המחאה של בקשה‬
‫לביצוע שיק שנמסר "למוטב בלבד" אינו ניתן להמחאה או‬
‫לביצוע של שיק‬
‫להעברה לגורם שאינו הנפרע‪ ,‬אלא אם כן ניתנה הסכמת‬
‫"למוטב בלבד"‬
‫החייב בכתב להמחאת החוב הנגבה בתיק ההוצאה לפועל‬
‫לאחר פתיחתו‪".‬‬
‫‪.14‬‬
‫בתקנה ‪ 119‬לתקנות העיקריות ‪-‬‬
‫תיקון תקנה ‪119‬‬
‫(‪ )1‬תקנות משנה (א) עד (ג) ‪ -‬בטלות;‬
‫(‪ )2‬בתקנת משנה (ד)‪ ,‬המילים "ולא קיבל רשות לערער לפי תקנת משנה (א)" ‪-‬‬
‫יימחקו‪.‬‬
‫‪.15‬‬
‫בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות ‪-‬‬
‫תיקון התוספת‬
‫(‪ )1‬במקום טופס ‪4‬ב יבוא‪:‬‬
‫‪8‬‬
‫ס"ח התשנ"ג‪ ,‬עמ' ‪.174‬‬
‫ תונקתה ץבוקץבוק ‪ 7786,‬תונקתה ץבוקקתה ץבוק‬
‫‪799‬‬
‫"טופס ‪4‬ב‬
‫(תקנה ‪(15‬א‪))2‬‬
‫"טופס ‪4‬ב‬
‫(תקנה ‪(15‬א‪))2‬‬
‫__________‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫ס"ח התשכ"ה‪ ,‬עמ' ‪ ;307‬התשמ"ו‪ ,‬עמ' ‪.129‬‬
‫יש למחוק את המיותר‪.‬‬
‫‪800‬‬
‫ תונקתה ץבוקץבוק ‪ 7786,‬תונקתה ץבוקקתה ץבוק‬
‫‪7‬‬
‫טופס ‪4‬ב‪1‬‬
‫(תקנה‪4‬ב‪1‬‬
‫טופס‬
‫‪(15‬א‪))2‬‬
‫(תקנה ‪(15‬א‪))2‬‬
‫ תונקתה ץבוקץבוק ‪ 7786,‬תונקתה ץבוקקתה ץבוק‬
‫‪8‬‬
‫‪801‬‬
‫טופס ‪4‬ב‪2‬‬
‫(תקנה ‪(15‬א‪))2‬‬
‫‪802‬‬
‫טופס ‪4‬ב‪2‬‬
‫(תקנה ‪(15‬א‪))2‬‬
‫‪9‬‬
‫ תונקתה ץבוקץבוק ‪ 7786,‬תונקתה ץבוקקתה ץבוק‬
‫(‪ )2‬טופס ‪ - 8‬בטל;‬
‫(‪ )3‬טופס ‪ - 10‬בטל;‬
‫(‪ )4‬בטופס ‪ ,12‬במקום "הודעה על עיקול מקרקעין לפי" יבוא "צו עיקול מקרקעין לפי"‪.‬‬
‫‪.16‬‬
‫תחילתן של תקנות אלה ‪ 30‬ימים מיום פרסומן‪.‬‬
‫תחילה‬
‫ג' בשבט התשע"ז (‪ 30‬בינואר ‪)2017‬‬
‫(חמ ‪-3-63‬ת‪)1‬‬
‫איילת שקד‬
‫שרת המשפטים‬
‫‬
‫תקנות הקאדים (קביעת מושבם ואזורי שיפוטם של בתי הדין השרעיים)‬
‫(תיקון)‪ ,‬התשע"ז‪2017-‬‬
‫בתוקף סמכותי לפי סעיף ‪9‬א(ב) לחוק הקאדים‪ ,‬התשכ"א‪ ,11961-‬אני מתקינה תקנות אלה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫בתקנה ‪ 5‬לתקנות הקאדים (קביעת מושבם ואזורי שיפוטם של בתי הדין השרעיים)‪ ,‬תיקון תקנה ‪5‬‬
‫התשע"ז‪ ,22017-‬במקום "ג' בטבת התשע"ז (‪ 1‬בינואר ‪ ")2017‬יבוא "ט' באב התשע"ז‬
‫(‪ 1‬בספטמבר ‪.")2017‬‬
‫‪.2‬‬
‫תחילתן של תקנות אלה ביום ג' בטבת התשע"ז (‪ 1‬בינואר ‪.)2017‬‬
‫תחילה‬
‫י"ג בשבט התשע"ז (‪ 9‬בפברואר ‪)2017‬‬
‫(חמ ‪)3-4217‬‬
‫איילת שקד‬
‫שרת המשפטים‬
‫‬
‫‬
‫‪ 1‬ס"ח התשכ"א‪ ,‬עמ' ‪ ;118‬התשס"ב‪ ,‬עמ' ‪.505‬‬
‫‪ 2‬ק"ת התשע"ז‪ ,‬עמ' ‪.508‬‬
‫תקנות שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (רכיבים נוספים‬
‫במשכורת מבוטחת של חייל חדש) (תיקון)‪ ,‬התשע"ז‪2017-‬‬
‫בתוקף סמכותנו לפי סעיף ‪67‬ד(ג) לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות)‬
‫[נוסח משולב]‪ ,‬התשמ"ה‪( 11985-‬להלן ‪ -‬החוק)‪ ,‬אנו מתקינים תקנות אלה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫בתקנה ‪ 1‬לתקנות שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (רכיבים נוספים תיקון תקנה ‪1‬‬
‫במשכורת מבוטחת של חייל חדש)‪ ,‬התשס"ו‪- 22005-‬‬
‫(‪ )1‬בתקנת משנה (א)‪ ,‬אחרי פסקה (‪ )3‬יבוא‪:‬‬
‫"(‪ )4‬תוספת קצין לוחם;‬
‫(‪ )5‬תוספת תמריץ לנגד;‬
‫(‪ )6‬מענק חד–פעמי לנגד;";‬
‫(‪ )2‬בתקנת משנה (ב)‪ ,‬אחרי "תוספת חוד" יבוא ""תוספת קצין לוחם"‪" ,‬תוספת תמריץ‬
‫לנגד" ו"מענק חד–פעמי לנגד""‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫תחילתן של תקנות אלה ביום ט"ז באייר התשע"ו (‪ 24‬במאי ‪ ,)2016‬ואולם לגבי התקופה תחילה‬
‫שקדמה ליום פרסומן‪ ,‬יחולו התקנות רק אם ניתנה הסכמת החייל החדש‪.‬‬
‫ט"ז בשבט התשע"ז (‪ 12‬בפברואר ‪)2017‬‬
‫(חמ ‪)3-3538‬‬
‫משה כחלון‬
‫שר האוצר‬
‫א ב יג ד ו ר ל י ב ר מ ן‬
‫שר הביטחון‬
‫‪ 1‬ס"ח התשמ"ה‪ ,‬עמ' ‪ ;142‬התשע"א‪ ,‬עמ' ‪.789‬‬
‫‪ 2‬ק"ת התשס"ו‪ ,‬עמ' ‪.116‬‬
‫‬
‫ תונקתה ץבוקץבוק ‪ 7786,‬תונקתה ץבוקקתה ץבוק‬
‫‪803‬‬
‫תקנות התכנון והבנייה (עבודה ושימוש הטעונים היתר) (תיקון)‪,‬‬
‫התשע"ז‪2017-‬‬
‫בתוקף סמכותי לפי סעיפים ‪(145‬א)(‪ )3‬ו–‪ 265‬לחוק התכנון והבנייה‪ ,‬התשכ"ה‪1965-‬‬
‫(להלן ‪ -‬החוק) ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה‪ ,‬אני מתקין תקנות‬
‫אלה‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫תיקון תקנה ‪1‬‬
‫‪.1‬‬
‫בתקנה ‪ )2(1‬לתקנות התכנון והבנייה (עבודה ושימוש הטעונים היתר)‪ ,‬התשכ"ז‪-‬‬
‫‪( 21967‬להלן ‪ -‬התקנות העיקריות) ‪-‬‬
‫(‪ )1‬במקום פסקת משנה (ב) יבוא‪:‬‬
‫"(ב) עבודה הנעשית בידי גוף המנוי בסעיף ‪(261‬ד) לחוק ולפי תכנית מפורטת‬
‫מאושרת‪ ,‬ובלבד שהעבודות נעשות על פי תכנית פיתוח שאישר מהנדס הוועדה‬
‫המקומית‪ ,‬הכוללת הוראות בדבר גובה פני הקרקע‪ ,‬ביצוע עבודות החפירה‪,‬‬
‫המילוי או היישור‪ ,‬לפי העניין;";‬
‫(‪ )2‬בפסקת משנה (יב)(‪ ,)3‬בסופה יבוא "(להלן ‪ -‬ועדת ההיתרים)";‬
‫(‪ )3‬אחרי פסקת משנה (יב) יבוא‪:‬‬
‫"(יג) עבודות לצורך שמירה על רצועת החוף ופני הקרקע כפי שנקבעו בתכנית‬
‫החלה במקום ובהיתר הבנייה שניתן מכוחה‪ ,‬ובלבד שהעבודות נעשות לפי‬
‫היתר מוועדת ההיתרים;‬
‫(יד) עבודות זמניות לעירום חול בים ובלבד שהתקיימו תנאים אלה‪:‬‬
‫(‪ )1‬העבודות תואמות תכנית מפורטת;‬
‫(‪ )2‬העבודות מבוצעות על ידי גוף המנוי בסעיף ‪(261‬ד) לחוק;‬
‫(‪ )3‬העבודות נעשות לפי היתר מוועדת ההיתרים‪".‬‬
‫י"ז בשבט התשע"ז (‪ 13‬בפברואר ‪)2017‬‬
‫(חמ ‪)3-3838‬‬
‫‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫ס"ח התשכ"ה‪ ,‬עמ' ‪.307‬‬
‫ ק"ת התשכ"ז‪ ,‬עמ' ‪ ;2291‬התשע"א‪ ,‬עמ' ‪.1206‬‬
‫‬
‫משה כחלון‬
‫שר האוצר‬
‫צו הניקוז וההגנה מפני שיטפונות (הקמת רשויות ניקוז) (תיקון)‪,‬‬
‫התשע"ז‪2017-‬‬
‫בתוקף סמכותי לפי סעיף ‪(11‬ה) לחוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות‪ ,‬התשי"ח‪,11957-‬‬
‫אני מצווה לאמור‪:‬‬
‫הוספת סעיף ‪7‬א‬
‫‪.1‬‬
‫בצו הניקוז וההגנה מפני שטפונות (הקמת רשויות ניקוז)‪ ,‬התש"ך‪( 21960-‬להלן ‪ -‬הצו‬
‫העיקרי)‪ ,‬אחרי סעיף ‪ 7‬יבוא‪:‬‬
‫"זימון ישיבות‬
‫וסדר יומן‬
‫‪7‬א‪( .‬א) יושב ראש הרשות יזמן את ישיבות הרשות ויקבע את‬
‫זמנן‪ ,‬מקומן וסדר יומן‪ ,‬בכפוף לאמור בסעיפים ‪ 6‬ו–‪.7‬‬
‫(ב) הזמנה לישיבות הרשות תימסר גם לסגן המנהל הכללי‬
‫של משרד החקלאות ופיתוח הכפר האחראי על תחום רשויות‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪804‬‬
‫ס"ח התשי"ח‪ ,‬עמ' ‪.4‬‬
‫ ק"ת התש"ך‪ ,‬עמ' ‪ ;587‬התשנ"ז‪ ,‬עמ' ‪.111‬‬
‫ תונקתה ץבוקץבוק ‪ 7786,‬תונקתה ץבוקקתה ץבוק‬
‫הניקוז‪ ,‬והוא רשאי לשלוח לכל ישיבה נציג שיהיה רשאי להשתתף‬
‫בישיבה ומעמדו בה יהיה כשל משקיף; זכותו של המשקיף לקבל‬
‫מידע מהרשות תהיה כשל חבר הרשות‪".‬‬
‫‪.2‬‬
‫במקום סעיף ‪ 12‬לצו העיקרי יבוא‪:‬‬
‫"הנהלת הרשות‬
‫‪.3‬‬
‫החלפת סעיף ‪12‬‬
‫‪ .12‬רשות הניקוז תמנה הנהלה מבין חבריה שהרכבה יהיה‬
‫נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר ונציג השר להגנת הסביבה‬
‫ברשות הניקוז ונציגי רשויות מקומיות החברות ברשות‬
‫הניקוז בהתאם לטור ה' בתוספת‪ ,‬ותמנה מתוכם יושב ראש‬
‫להנהלה‪".‬‬
‫האמור בפרק החמישי לצו העיקרי יסומן "סימן ב'‪ :‬עובדי הרשות" ולפניו יבוא‪:‬‬
‫"סימן א'‪ :‬המנהל הכללי של הרשות"‬
‫תיקון הפרק‬
‫החמישי‬
‫ועדת איתור למינוי ‪39‬א‪( .‬א) רשות ניקוז תמנה את המנהל הכללי של רשות הניקוז‬
‫מנהל כללי של‬
‫(להלן ‪ -‬המנהל הכללי) לאחר שתקיים הליך לאיתור‬
‫רשות ניקוז‬
‫מועמדים ובכפוף להתייעצות כאמור בסעיף ‪39‬ב‪.‬‬
‫(ב) הליך לאיתור מועמדים יקוים באמצעות ועדת איתור‬
‫שתמליץ למליאת רשות הניקוז על המועמד המתאים ביותר‬
‫לתפקיד המנהל הכללי; ועדת האיתור רשאית להמליץ על יותר‬
‫ממועמד אחד ובלבד שלא תמליץ על יותר משלושה מועמדים‪,‬‬
‫בכפוף למקרים שנקבעו בכללים הנהוגים בשירות המדינה לגבי‬
‫עבודתן של ועדות לאיתור מועמדים‪ ,‬ובשינויים המחויבים‪.‬‬
‫(ג) בוועדת האיתור יהיו חברים נציג שר החקלאות ופיתוח‬
‫הכפר ברשות הניקוז‪ ,‬נציג השר להגנת הסביבה ברשות הניקוז‬
‫ושלושה נציגים של הרשויות המקומיות ברשות הניקוז‪.‬‬
‫(ד) הזמנה לישיבות ועדת האיתור תימסר גם לידי סגן‬
‫המנהל הכללי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר האחראי על‬
‫תחום רשויות הניקוז ומעמדו בה יהיה כשל משקיף‪.‬‬
‫(ה) ועדת האיתור תפרסם בפומבי‪ ,‬בשני עיתונים בעלי‬
‫תפוצה רחבה‪ ,‬הודעה על המשרה וכי מועמדים שרואים את‬
‫עצמם מתאימים רשאים להגיש את מועמדותם; הוועדה‬
‫תקבע ותפרסם את מאפייני המשרה ותנאי הסף הנדרשים מן‬
‫המועמדים‪.‬‬
‫(ו) פרסום כאמור בסעיף קטן (ג) יהיה ל–‪ 21‬ימים‪ ,‬אך ועדת‬
‫האיתור רשאית להאריך תקופה זו‪ ,‬לפי שיקול דעתה‪.‬‬
‫(ז) ועדת האיתור רשאית לפנות ביוזמתה למועמדים‬
‫פוטנציאליים ולהזמינם להציג מועמדות‪.‬‬
‫(ח) לעניין כשירות לתפקיד המנהל הכללי יחול סעיף ‪(37‬ג)‬
‫לחוק החברות הממשלתיות‪ ,‬בשינויים המחויבים; ועדת האיתור‬
‫תקבע אמות מידה להערכת המועמדים‪ ,‬מעבר לתנאי הסף‬
‫כאמור‪ ,‬הנובעות ממאפייני המשרה; הוועדה תערוך סינון ראשוני‬
‫למועמדים העומדים בתנאי הסף בהתאם לאמות המידה כאמור‪.‬‬
‫ תונקתה ץבוקץבוק ‪ 7786,‬תונקתה ץבוקקתה ץבוק‬
‫‪805‬‬
‫(ט) ועדת האיתור רשאית לקבוע כלים נוספים למיון‪ ,‬לרבות‬
‫שליחת המועמדים לבחינות‪ ,‬ואולם ההמלצה לחברי רשות‬
‫הניקוז בנוגע להתאמת מועמד תיוותר בידי ועדת האיתור‪.‬‬
‫(י) על ועדת האיתור לתת ביטוי הולם לייצוגם של מועמדים‬
‫השייכים לאחת האוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם על פי‬
‫חוק‪ ,‬ויחולו לעניין זה הוראות סעיף ‪15‬א לחוק שירות המדינה‬
‫(מינויים)‪ ,‬התשי"ט‪ ,31959-‬בשינויים המחויבים‪.‬‬
‫הוועדה לבדיקת‬
‫מינויים‬
‫‪39‬ב‪( .‬א) מינוי המנהל הכללי טעון התייעצות עם הוועדה‬
‫לבדיקת מינויים כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות‪,‬‬
‫התשל"ה‪( 41975-‬להלן ‪ -‬הוועדה לבדיקת מינויים וחוק‬
‫החברות הממשלתיות‪ ,‬בהתאמה)‪.‬‬
‫(ב) הרכב הוועדה לבדיקת מינויים יהיה לפי סעיף ‪60‬א‬
‫לחוק החברות הממשלתיות‪.‬‬
‫(ג) הוועדה לבדיקת מינויים תבדוק את כשירותו והתאמתו‬
‫של המועמד לתפקיד המנהל הכללי לפי הוראות צו זה ולפי‬
‫סעיף ‪18‬ג לחוק החברות הממשלתיות‪ ,‬בשינויים המחויבים‬
‫ובשינוי זה‪ :‬במקום "לשר משרי הממשלה" יקראו "לחבר‬
‫מחברי הרשות"‪.‬‬
‫(ד) החליטה הוועדה לבדיקת מינויים שלא להמליץ על‬
‫מועמד מפאת אי–כשירותו‪ ,‬לא ימונה המועמד למשרה כאמור‪.‬‬
‫תקופת הכהונה של ‪39‬ג‪ .‬המנהל הכללי ימונה לתקופה של חמש שנים‪ ,‬וניתן לשוב‬
‫המנהל הכללי‬
‫ולמנותו לתקופת כהונה נוספת‪ ,‬אחת בלבד‪.‬‬
‫אחריות‬
‫המנהל הכללי‬
‫וסמכויותיו‬
‫‪39‬ד‪( .‬א) המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של ענייני רשות‬
‫הניקוז במסגרת מדיניות רשות הניקוז‪ ,‬בהתאם להנחיות‬
‫רשות הניקוז והנהלתה ובכפוף להוראות צו זה‪.‬‬
‫(ב) למנהל הכללי יהיו כל סמכויות הניהול והביצוע של‬
‫רשות הניקוז שלא הוקנו בחוק או בצו הניקוז וההגנה מפני‬
‫שיטפונות (הקמת רשויות ניקוז)‪ ,‬התש"ך‪ ,51960-‬לאורגן אחר‬
‫של רשות הניקוז‪ ,‬והוא יהיה נתון לפיקוח של רשות הניקוז‬
‫והנהלתה‪.‬‬
‫(ג) רשות הניקוז והנהלתה רשאיות להגביל או לסייג את‬
‫סמכויות המנהל הכללי‪ ,‬ולהפעילן במקומו‪.‬‬
‫(ד) רשות הניקוז והנהלתה רשאיות להורות למנהל הכללי‬
‫כיצד לפעול בעניין מסוים; לא קיים המנהל הכללי את‬
‫ההוראה‪ ,‬רשאיות הרשות או ההנהלה‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬להפעיל‬
‫את הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו‪.‬‬
‫(ה) נבצר מהמנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו‪ ,‬רשאיות‬
‫רשות הניקוז והנהלתה להפעילן במקומו‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪806‬‬
‫ס"ח התשי"ט‪ ,‬עמ' ‪ ;86‬התשס"א‪ ,‬עמ' ‪ ;78‬התשס"ה‪ ,‬עמ' ‪.718‬‬
‫ ס"ח התשל"ה‪ ,‬עמ' ‪132‬‬
‫ ק"ת התש"ך‪ ,‬עמ' ‪.587‬‬
‫ תונקתה ץבוקץבוק ‪ 7786,‬תונקתה ץבוקקתה ץבוק‬
‫חובות דיווח של‬
‫המנהל הכללי‬
‫‪39‬ה‪( .‬א) המנהל הכללי יודיע ליושב ראש רשות הניקוז וליושב‬
‫ראש הנהלת רשות הניקוז‪ ,‬בלא דיחוי‪ ,‬על כל עניין מהותי‬
‫הנוגע לתפקידי רשות הניקוז; היה העניין חורג או עשוי‬
‫לחרוג ממה שקבעו רשות הניקוז או הנהלתה לפי סמכותן‪,‬‬
‫יזמן יושב ראש הרשות בלא דיחוי ישיבה של הרשות ויביא‬
‫לפניה את ההודעה‪.‬‬
‫(ב) המנהל הכללי ימסור לרשות הניקוז ולהנהלתה דוח על‬
‫הפעילות השוטפת של רשות הניקוז‪ ,‬במועדים שקבעו לכך‬
‫הרשות או ההנהלה‪.‬‬
‫סייג לכהונת‬
‫המנהל הכללי‬
‫‪39‬ו‪ .‬לא ימונה למנהל הכללי של הרשות מי שהורשע בעבירה‬
‫שמפאת מהותה‪ ,‬חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן‬
‫כמנהל הכללי של הרשות או שהוגש נגדו כתב אישום‬
‫בעבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו‪.‬‬
‫פקיעת כהונת‬
‫המנהל‬
‫הכללי‬
‫‪39‬ז‪( .‬א) המנהל הכללי לרשות יחדל לכהן לפני תום תקופת‬
‫כהונתו‪ ,‬באחת מאלה‪:‬‬
‫(‪ )1‬הוא התפטר במסירת כתב התפטרות ליושב ראש‬
‫רשות הניקוז;‬
‫(‪ )2‬חדל להתקיים בו תנאי מהתנאים שמכוחם מונה;‬
‫(‪ )3‬נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;‬
‫(‪ )4‬הוא הורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת‪,‬‬
‫אשר מפאת מהותה‪ ,‬חומרתה או נסיבותיה אין הוא‬
‫ראוי לכהן כמנהל הכללי של הרשות‪.‬‬
‫(ב) הוגש נגד המנהל הכללי לרשות כתב אישום או קובלנה‬
‫בעבירה כאמור בסעיף קטן (א)(‪ ,)4‬רשאי שר החקלאות ופיתוח‬
‫הכפר להשעותו מכהונתו כל עוד כתב האישום תלוי ועומד‪".‬‬
‫‪.4‬‬
‫על אף האמור בסעיף ‪39‬ג לצו העיקרי‪ ,‬כנוסחו בסעיף ‪ 3‬לצו זה‪ ,‬תקופת כהונתו של הוראת מעבר‬
‫מנהל כללי של רשות ניקוז‪ ,‬המכהן בתפקידו ביום תחילתו של צו זה (להלן ‪ -‬יום‬
‫התחילה)‪ ,‬תסתיים במועד המאוחר מבין אלה‪:‬‬
‫(‪ )1‬בתום ‪ 5‬שנים מיום התחילה;‬
‫(‪ )2‬בתום ‪ 10‬שנים מיום התחילה ‪ -‬אם מונה לתקופת כהונה נוספת לפי סעיף ‪39‬ג‬
‫לצו העיקרי‪ ,‬כנוסחו בסעיף ‪ 3‬לצו זה‪.‬‬
‫ב' בשבט התשע"ז (‪ 29‬בינואר ‪)2017‬‬
‫(חמ ‪)3-5103‬‬
‫‬
‫‬
‫ תונקתה ץבוקץבוק ‪ 7786,‬תונקתה ץבוקקתה ץבוק‬
‫אורי אריאל‬
‫שר החקלאות ופיתוח הכפר‬
‫‪807‬‬
‫צו חופשה שנתית (העברת כספי קרן חופשה כללית "מבטחים")‪,‬‬
‫התשע"ז‪2017-‬‬
‫בתוקף סמכותי‪ 1‬לפי סעיף ‪(23‬ב) לחוק חופשה שנתית‪ ,‬התשי"א‪( 21951-‬להלן ‪ -‬החוק)‪,‬‬
‫והואיל וביטלתי את הסמכתה של קרן חופשה כללית "מבטחים"‪( 3‬להלן ‪ -‬הקרן)‪ ,‬אני מצווה‬
‫לאמור‪:‬‬
‫העברת כספי הקרן‬
‫‪.1‬‬
‫כספי הקרן יועברו כדלקמן‪:‬‬
‫(‪ )1‬לגבי העמיתים בקרן‪ ,‬המקבלים במועד פרסום ביטול ההסמכה של הקרן קצבה‬
‫חודשית מקרן הפנסיה מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ מספר‬
‫אישור מ"ה ‪( 316‬בניהול מיוחד) (להלן ‪ -‬מבטחים) ‪ -‬הסכומים שנצברו לכל עמית‬
‫ייווספו באופן חד–פעמי במסגרת הקצבה החודשית שתשולם להם על ידי מבטחים;‬
‫(‪ )2‬לגבי העמיתים בקרן שהם בעלי זכויות במבטחים ושאינם נמנים עם העמיתים‬
‫כאמור בפסקה (‪ - )1‬זכויותיהם בקרן יועברו למבטחים ויסווגו כהפקדה חד–פעמית‬
‫שבוצעה בידי אותם עמיתים במועד ההעברה; הפקדה זו תוחזר לעמית‪ ,‬יחד עם‬
‫תשלום שאר זכויותיו במבטחים‪ ,‬והיא מעודכנת לפי שיעור שינוי מדד המחירים‬
‫לצרכן ממועד ההפקדה במבטחים ועד למועד ההחזר‪ ,‬בתוספת ריבית בשיעור של ‪2%‬‬
‫לשנה;‬
‫(‪ )3‬עמית בקרן שזכויותיו הועברו למבטחים כאמור בפסקאות (‪ )1‬או (‪ ,)2‬ואשר נפטר‬
‫בטרם שולמו לו הכספים ממבטחים כאמור באותן פסקאות‪ ,‬יוקנו זכויותיו כאמור למי‬
‫שזכאי לתשלום כספים ממבטחים בשל פטירת העמית;‬
‫(‪ )4‬מבטחים תדווח למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים‬
‫ולממונה על אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר על ביצוע פסקאות (‪ )1‬עד (‪;)3‬‬
‫(‪ )5‬יתרת הכספים שיוותרו בקרן‪ ,‬ככל שייוותרו‪ ,‬יועברו לאוצר המדינה‪ ,‬לצורך ביצוע‬
‫תכניות שתכליתן לסייע לדורשי עבודה באמצעות שירות התעסוקה‪ ,‬ואשר יאושרו‬
‫על ידי הממונה על התעסוקה במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ואגף‬
‫תקציבים במשרד האוצר‪.‬‬
‫י"ז בטבת התשע"ז (‪ 15‬בינואר ‪)2017‬‬
‫(חמ ‪)3-5356‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫חיים כץ‬
‫שר העבודה הרווחה‬
‫והשירותים החברתיים‬
‫י"פ התשע"ז‪ ,‬עמ' ‪.1312‬‬
‫ ס"ח התשי"א‪ ,‬עמ' ‪ ;234‬התשע"ו‪ ,‬עמ' ‪.574‬‬
‫ י"פ התשע"ז‪ ,‬עמ' ‪.3650‬‬
‫צו חופשה שנתית (העברת כספי קרן חופשה לעובדים בחקלאות)‪,‬‬
‫התשע"ז‪2017-‬‬
‫בתוקף סמכותי‪ 1‬לפי סעיף ‪(23‬ב) לחוק חופשה שנתית‪ ,‬התשי"א‪( 21951-‬להלן ‪ -‬החוק)‪,‬‬
‫והואיל וביטלתי את הסמכתה של קרן חופשה לעובדים בחקלאות‪( 3‬להלן ‪ -‬הקרן)‪ ,‬אני‬
‫מצווה לאמור‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪808‬‬
‫י"פ התשע"ז‪ ,‬עמ' ‪.1312‬‬
‫ ס"ח התשי"א‪ ,‬עמ' ‪ ;234‬התשע"ו‪ ,‬עמ' ‪.574‬‬
‫ י"פ התשע"ז‪ ,‬עמ' ‪.3650‬‬
‫ תונקתה ץבוקץבוק ‪ 7786,‬תונקתה ץבוקקתה ץבוק‬
‫‪.1‬‬
‫(א) העמיתים וכלל הזכויות הכספיות מהקרן ייקלטו במסגרת ענף החופשה בקרן העברת כספי הקרן‬
‫למטרה אחרת ‪ -‬קופת גמל שמספרה ‪ ,507‬המנוהלת בקרן ביטוח ופנסיה לפועלים‬
‫חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל אגודה שיתופית בע"מ (בניהול מיוחד) (להלן ‪-‬‬
‫קרן הביטוח)‪.‬‬
‫(ב) קרן הביטוח תדווח למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים‬
‫החברתיים ולממונה על אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר על ביצוע‬
‫הקליטה כאמור‪.‬‬
‫י"ז בטבת התשע"ז (‪ 15‬בינואר ‪)2017‬‬
‫(חמ ‪)3-5356‬‬
‫חיים כץ‬
‫שר העבודה הרווחה‬
‫והשירותים החברתיים‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון מס' ‪,)2‬‬
‫התשע"ז‪2017-‬‬
‫בתוקף סמכותה‪ ,‬לפי סעיף ‪ 112‬לחוק המים‪ ,‬התשי"ט‪( 11959-‬להלן ‪ -‬החוק)‪ ,‬לאחר‬
‫שקוימו הוראות סעיפים ‪ 113‬ו–‪124‬יח(ד) לחוק‪ ,‬קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים‬
‫ולביוב כללים אלה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫בסעיף ‪ 7‬לכללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות)‪ ,‬התשמ"ז‪ ,21987-‬תיקון סעיף ‪7‬‬
‫בפסקה (‪- )1‬‬
‫(‪ )1‬בפסקת משנה ‪1.1.6‬א‪ ,‬במקום "בשנת ‪ "0.436 - 2017‬יבוא "בשנת ‪;"0.384 - 2017‬‬
‫(‪ )2‬בפסקת משנה ‪()1(1.6‬ג)‪ ,‬במקום "משנת ‪ "1.579 - 2017‬יבוא "משנת ‪."1.488 - 2017‬‬
‫‪.2‬‬
‫תחילתם של כללים אלה‪ ,‬ביום ג' בטבת התשע"ז (‪ 1‬בינואר ‪.)2017‬‬
‫תחילה ותחולה‬
‫כ"ג בשבט התשע"ז (‪ 19‬בפברואר ‪)2017‬‬
‫(חמ ‪-3-807‬ת‪)2‬‬
‫משה גראזי‬
‫יושב ראש מועצת הרשות‬
‫הממשלתית למים ולביוב (בפועל)‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫ס"ח התשי"ט‪ ,‬עמ' ‪ ;169‬התשס"ו‪ ,‬עמ' ‪.331‬‬
‫ ק"ת התשמ"ז‪ ,‬עמ' ‪ ;1109‬התשע"ז‪ ,‬עמ' ‪.436‬‬
‫כללי איגודי ערים (תעריפים לשירותי ביוב שמספקים איגודי ערים לביוב)‬
‫(תיקון מס' ‪ ,)2‬התשע"ז‪2017-‬‬
‫בתוקף סמכותה לפי סעיף ‪(18‬ב)(‪ )3‬לחוק איגודי ערים‪ ,‬התשט"ו‪ ,11955-‬ולפי סעיף ‪102‬‬
‫לחוק תאגידי מים וביוב‪ ,‬התשס"א‪ ,22001-‬קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב‬
‫כללים אלה‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫ס"ח התשט"ו‪ ,‬עמ' ‪ ;48‬התשס"ט‪ ,‬עמ' ‪.217‬‬
‫ ס"ח התשס"א‪ ,‬עמ' ‪ ;454‬התשס"ו‪ ,‬עמ' ‪.344‬‬
‫ תונקתה ץבוקץבוק ‪ 7786,‬תונקתה ץבוקקתה ץבוק‬
‫‪809‬‬
‫תיקון סעיף ‪1‬‬
‫‪.1‬‬
‫בסעיף ‪ 1‬לכללי איגודי ערים (תעריפים לשירותי ביוב שמספקים איגודי ערים לביוב)‪,‬‬
‫התשע"ה‪( 32014-‬להלן ‪ -‬הכללים העיקריים)‪ ,‬בהגדרה "תעריף"‪ ,‬בסופה יבוא "בתוספת‬
‫הסכום הנקוב בתוספת השנייה"‪.‬‬
‫תיקון סעיף ‪2‬‬
‫‪.2‬‬
‫בסעיף ‪(2‬א)(‪ )2‬לכללים העיקריים‪ ,‬במקום "ובלבד שלא" יבוא "ובלבד שצירוף הסכומים‬
‫האמור"‪.‬‬
‫תיקון התוספת‬
‫הראשונה‬
‫‪.3‬‬
‫בתוספת הראשונה לכללים העיקריים‪ ,‬בפרט (‪- )1‬‬
‫תיקון התוספת‬
‫השנייה‬
‫‪.4‬‬
‫(‪ )1‬במקום "‪ "2.728‬יבוא "‪;"2.478‬‬
‫(‪ )2‬במקום "‪ "3.897‬יבוא "‪."3.647‬‬
‫בתוספת השנייה לכללים העיקריים‪ ,‬בשנת ‪ ,2022‬במקום "‪ "0.57‬יבוא "‪."0.55‬‬
‫כ"ג בשבט התשע"ז (‪ 19‬בפברואר ‪)2017‬‬
‫(חמ ‪)3-4971‬‬
‫משה גראזי‬
‫יושב ראש מועצת הרשות‬
‫הממשלתית למים ולביוב (בפועל)‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‪3‬‬
‫ק"ת התשע"ה‪ ,‬עמ' ‪ ;523‬התשע"ז‪ ,‬עמ' ‪.433‬‬
‫כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים‬
‫או ביוב) (תיקון מס' ‪ ,)2‬התשע"ז‪2017-‬‬
‫בתוקף סמכותה לפי סעיפים ‪ 102‬ו–‪ 103‬לחוק תאגידי מים וביוב‪ ,‬התשס"א‪2001-‬‬
‫(להלן ‪ -‬החוק)‪ ,‬ולאחר שקוימו הוראות סעיפים ‪(102‬ב) ו–(ו) ו–‪ 107‬לחוק‪ ,‬קובעת מועצת‬
‫הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫תיקון סעיף ‪3‬‬
‫‪.1‬‬
‫בסעיף ‪()2(3‬א) לכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות‬
‫מים או ביוב)‪ ,‬התש"ע‪ ,22009-‬בפסקת משנה (‪ ,)2‬במקום "‪ 0.85‬ש"ח למ"ק" יבוא " ‪1.15‬‬
‫ש"ח למ"ק"‪.‬‬
‫תחילה‬
‫‪.2‬‬
‫תחילתם של כללים אלה ביום ג' בטבת התשע"ז (‪ 1‬בינואר ‪.)2017‬‬
‫כ"ג בשבט התשע"ז (‪ 19‬בפברואר ‪)2017‬‬
‫(חמ ‪-3-3873‬ת‪)2‬‬
‫משה גראזי‬
‫יושב ראש מועצת הרשות‬
‫הממשלתית למים ולביוב (בפועל)‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫ס"ח התשס"א‪ ,‬עמ' ‪ ;454‬התשס"ו‪ ,‬עמ' ‪.344‬‬
‫ ק"ת התש"ע‪ ,‬עמ' ‪ ;442‬התשע"ז‪ ,‬עמ' ‪.420‬‬
‫‪810‬‬
‫המחיר ‪ 6.48‬שקלים חדשים‬
‫ תונקתה ץבוקץבוק ‪ 7786,‬תונקתה ץבוקקתה ץבוק‬
‫‪ISSN 0334-7014‬‬
‫סודר במח' רשומות‪ ,‬משרד המשפטים‪ ,‬והודפס במדפיס הממשלתי‬