פרק ג

‫תמיד פרק שלישי‬
‫מידות פרק שלישי‬
‫משנה א'‬
‫(א) ָאמַר ָלהֶם ַה ְּמ ֻמנֶה עכשיו שהמזבח מוכן‪ּ ,‬בֹואּו‬
‫ְּו ָהפִיסּו נעשה הגרלה‪ ,‬לקרבן התמיד של שחר מִי‬
‫זֹורק את הדם ‪ ,‬מִי מְּדַ שֵן‬
‫ׁשֹוחֵט את הכבש ‪ ,‬מִי ֵ‬
‫ִמזְּ ֵּב ַח ַה ְּפנִימִי מן הקטורת של אתמול‪ ,‬מִי מְּדַ שֵן‬
‫ְּנֹורה מפסולת הפתילות והשמן‪ ,‬מִי ַמ ֲעלֶה‬
‫אֶת ַהמ ָ‬
‫בשלב ראשון ֵאבָרים של קרבן התמיד ַל ֶכבֶׁש לפי‬
‫הסדר הבא‪ ,‬הָר ֹאׁש‪ְּ ,‬וה ֶָרגֶל האחורית‪ּ ,‬וׁשְּתֵ י ַהי ָדַ י ִם‬
‫רגליים קדמיות‪ ,‬הָעֹקֶץ הזנב עם האליה‪ְּ ,‬וה ֶָרגֶל‬
‫האחורית של שמאל‪ ,‬שומן ֶה ָחזֶה‪ְּ ,‬ו ַהג ֵָרה והצוואר‪,‬‬
‫ּוׁשְּתֵ י דְּ פָנֹות עם השדרה‪ַ ,‬הק ְָּר ַבי ִם בכלי שרת ‪,‬‬
‫ְּוהַּסֹולֶת למנחה ‪ְּ ,‬ו ַה ֲחבִתִ ים של הכהן הגדול דבר‬
‫יום ביומו‪ְּ ,‬ו ַהיַי ִן לנסכים ועכשיו באו ֵהפִיסּו‪ ,‬זָכָה‬
‫ׁשזָכָה והם שלושה עשר כוהנים‪:‬‬
‫מִי ֶ‬
‫משנה ב'‬
‫(ב) אחרי ההגרלה ָאמַר ָלהֶם ַה ְּמ ֻמנֶה‪ ,‬צְּאּו למקום‬
‫ּוראּו אִם האיר הבוקר וכבר ִהגִי ַע זְּמַן‬
‫גבהה ְּ‬
‫שחִיטָה‪ .‬אִם ִהגִיעַ‪ ,‬הָרֹואֶה אֹומֵר‪ ,‬ב ְַּרקַאי‪ .‬מַתְּ י ָא בֶן‬
‫ַה ְּ‬
‫ׁשְּמּואֵל אֹומֵר‪ ,‬הרואה אומר ֵהאִיר ְּפנֵי כָל ַה ִמז ְָּרח‪.‬‬
‫ושואל הממונה עַד ׁשֶהּוא ְּב ֶחבְּרֹון‪ ,‬וְּהּוא הצופה‬
‫למזרח אֹומֵר‪ ,‬הֵין‪:‬‬
‫משנה ג‬
‫(ג) ָאמַר ָלהֶם עד שידשנו את המזבח הפנימי ואת‬
‫ׁשכַת ַה ְּט ָלאִים‪ַ .‬וה ֲֵרי‬
‫והמנורה‪ ,‬צְּאּו ְּו ָהבִיאּו ָטלֶה ִמ ִל ְּ‬
‫ׁשכַת ַה ְּט ָלאִים ָהי ְּתָ ה ְּב ִמקְּצֹו ַע צְּפֹונִית ַמע ֲָרבִית‪.‬‬
‫ִל ְּ‬
‫ׁשכַת‬
‫ׁשכֹות בבית המוקד הָיּו ׁשָם‪ַ ,‬אחַת ִל ְּ‬
‫ְַּארּבַע ְּל ָ‬
‫ו ְּ‬
‫ׁשכַת ּבֵית‬
‫ׁשכַת הַחֹותָ מֹות ‪ ,‬וְַּאחַת ִל ְּ‬
‫ַה ְּט ָלאִים‪ ,‬וְַּאחַת ִל ְּ‬
‫ׁשהָיּו עֹושִין ּבָּה ֶלחֶם ַה ָפנִים‬
‫ׁשכָה ֶ‬
‫הַמֹוקֵד‪ ,‬וְַּאחַת ִל ְּ‬
‫שמות כה' (ל) וְ נָתַ תָ עַ ל הַ שֻּׁ לְ חָ ן לֶחֶ ם פָ נִים לְ פָ נַי‬
‫תָ ִמיד‪:‬‬
‫משנה ד'‬
‫ׁשעִים‬
‫ׁשכַת ַה ֵכלִים‪ ,‬וְּהֹוצִיאּו ִמשָם תִ ְּ‬
‫(ד) נִ ְּכנְּסּו ְּל ִל ְּ‬
‫ּוׁשְּלׁשָה ְּכלֵי ֶכסֶף ּו ְּכלֵי זָהָב כלי שרת שדרושים‬
‫ליום עבודה בבית המקדש‪ִ .‬הׁשְּקּו אֶת הַתָ מִיד מים‬
‫ּבְּכֹוס ׁשֶל זָהָב שאין עניות בציבור‪ַ .‬אף עַל פִי ׁשֶהּוא‬
‫ְּמ ֻבקָר ִמ ָּבע ֶֶרב‪ְּ ,‬מ ַבק ְִּרין אֹותֹו פעם נוספת לְּאֹור‬
‫ָהאֲבּוקֹות אם אין בו חס ושלום מום‪:‬‬
‫משנה ה'‬
‫ׁשזָכָה בשחיטה בַתָ מִיד‪ ,‬מֹוׁשְּכֹו וְּהֹולְֵך ְּלבֵית‬
‫(ה) מִי ֶ‬
‫ׁשז ָכּו בהעלאה לכבש ָב ֵאב ִָרים‬
‫ַה ִמ ְּט ָּב ַחי ִם‪ּ ,‬ומִי ֶ‬
‫הֹו ְּלכִין ַאח ֲָריו‪ּ .‬בֵית ַה ְּמ ְּט ָּב ַחי ִם ָהי ָה ְּל ְּצפֹונֹו ׁשֶל‬
‫ּורבִיעִית‬
‫ִמזְּ ֵּבחַ‪ְּ ,‬ו ָעלָיו ׁשְּמֹונָה עַמּודִים נַנָסִין נמוכים‪ְּ ,‬‬
‫לוחות מרובעות ׁשֶל א ֶֶרז עַל ַגּבֵיהֶן‪ ,‬וְּאּונְּ ְּקלָיֹות ווים‬
‫ׁשֶל ּב ְַּרזֶל הָיו קְּבּועִין ָּבהֶן‪ּ ,‬וׁשְּלׁשָה סְּדָ ִרים של ווים‬
‫ׁש ָּבהֶן תֹולִין‪ּ ,‬ו ַמ ְּפׁשִיטִין את‬
‫ָהי ָה ְּלכָל ֶאחָד ְּו ֶאחָד‪ֶ ,‬‬
‫משנה א'‬
‫(א) ַה ִמזְּ ֵּב ַח ָהי ָה אורך ׁשָלׁשִים ּוׁשְּתַ י ִם אמה עַל רוחב‬
‫ׁשְּלׁשִים ּוׁשְּתָ י ִם אמה‪ָ .‬עלָה לגבה ַאמָה אחת ְּו ָכנַס‬
‫ַאמָה‪ ,‬זֶה המשטח התחתון הנקרא ַהי ְּסֹוד‪ .‬נִ ְּמצָא‬
‫המשטח הבא ׁשְּלׁשִים עַל ׁשְּלׁשִים אמה‪ָ ,‬עלָה לגובה‬
‫ָחמֵׁש אמות ְּו ָכנַס ַאמָה‪ .‬זֶה הנקרא הַּסֹובֵב‪ ,‬נִ ְּמצָא‬
‫המשטח העולה ממנו ֶעש ְִּרים ּוׁשְּמֹונֶה עַל ֶעש ְִּרים‬
‫ּוׁשְּמֹונֶה אמה מְּקֹום ַהק ְָּרנֹות אמה על אמה מחסר‬
‫ַאמָה ִמזֶה ְּו ַאמָה ִמזֶה‪ .‬נִ ְּמצָא שטח פנוי ֶעש ְִּרים וָׁשֵׁש‬
‫עַל ֶעש ְִּרים ָוׁשֵׁש‪ .‬מְּקֹום הִלּוְך ַרגְּלֵי הַכ ֹ ֲהנִים‪ ,‬מסביב‬
‫ְַּארּבַע עַל ֶעש ְִּרים‬
‫ַאמָה ִמזֶה ְּו ַאמָה ִמזֶה‪ .‬נִ ְּמצָא ֶעש ְִּרים ו ְּ‬
‫ְַּארּבַע אמות‪ ,‬וזה מְּקֹום ַמע ֲָרכָה‪ָ .‬אמַר ַרּבִי יֹוסֵי‪.‬‬
‫ו ְּ‬
‫מִתְּ ִחלָה בבית הראשון ֹלא ָהי ָה המשטח התחתון ֶאלָא‬
‫ֶעש ְִּרים ּוׁשְּמֹונֶה עַל ֶעש ְִּרים ּוׁשְּמֹונֶה‪ ,‬כֹונֵס וְּעֹולֶה‬
‫ׁשנִ ְּמצָא מְּ קֹום ַה ַמע ֲָרכָה ֶעש ְִּרים עַל‬
‫ְּבמִדָ ה זֹו‪ ,‬עַד ֶ‬
‫ׁשעָלּו ְּבנֵי הַגֹולָה מבבל‪ ,‬כבר אז‪ ,‬הֹוסִיפּו‬
‫ֶעש ְִּרים‪ּ .‬ו ְּכ ֶ‬
‫ְַּארּבַע אַמֹות מִן ַה ַמע ֲָרב‪,‬‬
‫ַארּבַע אַמֹות מִן הַדָ רֹום ו ְּ‬
‫ָעלָיו ְּ‬
‫ׁשנֶ ֱאמַר (יחזקאל מג)‪ְּ ,‬ו ָהא ֲִריאֵל‬
‫ְּכמִין ַגמָא יוונית‪ֶ ,‬‬
‫ׁשְּתֵ ים ֶעש ְֵּרה א ֶֹרְך ִּבׁשְּתֵ ים ֶעש ְֵּרה רֹחַב ָרבּועַ‪ .‬ושואל‬
‫ׁשאֵינֹו המזבח ֶאלָא ׁשְּתֵ ים ֶעש ְֵּרה עַל‬
‫לפי זה י ָכֹול ֶ‬
‫ַאר ַּבעַת‬
‫ׁשְּתֵ ים ֶעש ְֵּרה? ועונה‪ְּ ,‬כׁשֶהּוא אֹומֵר אֶל ְּ‬
‫ׁשמִן ָה ֶא ְּמצַע הּוא מֹודֵ ד ׁשְּתֵ ים ֶעש ְֵּרה‬
‫ְּר ָבעָיו‪ְּ ,‬מ ַלמֵד ֶ‬
‫ׁשל ִסק ְָּרא פס אדום חֹוגְּרֹו‬
‫ַאמָה ְּלכָל רּוחַ‪ .‬וְּחּוט ֶ‬
‫ָב ֶא ְּמצַע הגבה‪ְּ ,‬ל ַהבְּדִ יל ּבֵין הַדָ מִים ָה ֶעלְּיֹונִים הניתנים‬
‫למעלה לַדָ מִים הַתַ חְּתֹונִים הניתנים למטה‪ ,‬וזהו‬
‫ֲשה ֶר ֶשת‬
‫שנאמר שמות כב' (ד) וְ עָ ִשיתָ ּל ֹו ִמכְ בָ ר מַ ע ֵׂ‬
‫ְחשת עַ ל‬
‫ַארבַ ע טַ בְ עֹת נ ֶ‬
‫ְחשת וְ עָ ִשיתָ עַ ל הָ ֶר ֶשת ְ‬
‫נ ֶ‬
‫ַארבַ ע ְקצוֹתָ יו‪( :‬ה) וְ נָתַ תָ ה אֹתָ ּה ַתחַ ת כַ ְרכֹב הַ ִמזְבֵׂ חַ‬
‫ְ‬
‫ִמּלְ מָ טָ ה וְהָ יְתָ ה הָ ֶר ֶשת עַ ד ח ֲִצי הַ ִמזְבֵׂ חַ ‪ְּ :‬ו ַהי ְּסֹוד ָהי ָה‬
‫ְּמ ַהלְֵך עַל ְּפנֵי כָל ַהצָפֹון ְּועַל ְּפנֵי כָל ַה ַמע ֲָרב‪ ,‬וְּאֹוכֵל‬
‫נוגס ּבַדָ רֹום ַאמָה ַאחַת ּו ַב ִמז ְָּרח ַאמָה ֶאחָת‪:‬‬
‫משנה ב'‬
‫ׁשנֵי‬
‫(ב) ּו ְּבק ֶֶרן ַמע ֲָרבִית דְּ רֹומִית של היסוד הָיּו ְּ‬
‫ׁשהַדָ מִים‬
‫ׁשנֵי ֳח ָטמִין דַ קִין‪ֶ ,‬‬
‫נְּ ָקבִים‪ ,‬צינורות ניקוז ְּכמִין ְּ‬
‫יֹורדִ ין ָּבהֶן‬
‫ַהנִתָ נִין עַל י ְּסֹוד ַמע ֲָרבִי ְּועַל י ְּסֹוד דְּ רֹומִי‪ְּ ,‬‬
‫ּומִתְּ ע ְָּרבִין ָּב ַאמָה אמת המים וְּיֹו ְּצאִין ְּלנַחַל קִדְּ רֹון‪:‬‬
‫משנה ג'‬
‫(ג) ְּל ַמטָה ב ִָר ְּצפָה ּבְּאֹותֹו ַהק ֶֶרן‪ ,‬מָקֹום חלול ָהי ָה ׁשָם‬
‫ׁשי ִׁש‪ ,‬מכסה אותו ְּו ַט ַּבעַת‬
‫ַאמָה עַל ַאמָה‪ְּ ,‬ו ַט ְּבלָא ׁשֶל ַ‬
‫יֹורדִ ין ַלשִית למקום אבן‬
‫ָהי ְּתָ ה קְּבּועָה ּבָה‪ׁ ,‬שֶּבֹו ְּ‬
‫השתיה ּו ְּמנַקִין אֹותֹו לפי הצורך‪ְּ .‬ו ֶכבֶׁש לעליה‬
‫וירידה ָהי ָה לְּדְּ רֹומֹו ׁשֶל ִמזְּ ֵּב ַח‪ ,‬אורכו ׁשְּלׁשִים ּוׁשְּתַ י ִם‬
‫ּורבּובָה מדף ָהי ְּתָ ה לֹו‬
‫אמה עַל רֹחַב ׁשֵׁש ֶעש ְֵּרה‪ְּ ,‬‬
‫ׁששָם הָיו נֹותְּ נִים פְּסּולֵי ַחטַאת הָעֹוף עד‬
‫ְּב ַמע ֲָרבֹו‪ֶ ,‬‬
‫שעת שריפתם ‪:‬‬
‫ׁשּבֵין‬
‫ׁשי ִׁש ֶ‬
‫ׁש ְּלחָנֹות קרים ׁשֶל ַ‬
‫הכבשים עַל ֻ‬
‫ָהעַמּודִ ים‪:‬‬
‫משנה ו'‬
‫ְּנֹורה הָיּו‬
‫ׁשזָכָה בְּדִ שּון ִמזְּ ֵּב ַח ַה ְּפנִימִי ְּו ַהמ ָ‬
‫(ו) מִי ֶ‬
‫ַמקְּדִ ימִין ראשונים עוד לפני שחיטת הכבש‪,‬‬
‫ְַּאר ָּבעָה ֵכלִים ְּּבי ָדָ ם‪ַ ,‬ה ֶטנִי ְּוהַכּוז‬
‫ונכנסים להיכל ו ְּ‬
‫ּוׁשְּתֵ י ַמפְּתחֹות לפתיחת שערי ההיכל‪ַ .‬ה ֶטנִי דֹומֶה‬
‫לְּתַ ְּרקָב גָדֹול ׁשֶל זָהָב‪ַ ,‬מ ֲחזִיק ַק ַּבי ִן ָו ֵחצֵי‪ְּ ,‬והַכּוז‬
‫דֹומֶה ְּלקִתֹון גָדֹול ׁשֶל זָהָב‪ּ .‬וׁשְּתֵ י ַמפְּתְּ חֹות‪ֶ ,‬אחָד‬
‫שחִי‪ְּ ,‬ו ֶא ָחד פֹותֵ ַח‬
‫יֹורד לפשפש ומושחל ְּל ַאמַת ַה ֶ‬
‫ֵ‬
‫כֵיוָן‪:‬‬
‫משנה ז'‬
‫ׁש ָפׁשִין הָיּו לֹו‬
‫ׁשנֵי ִפ ְּ‬
‫ׁש ָפש ַהצְּפֹונִי‪ּ .‬ו ְּ‬
‫(ז) ּבָא לֹו ְּל ִפ ְּ‬
‫ׁשעַר ַהגָדֹול‪ֶ ,‬אחָד ַּבצָפֹון לימינו ְּו ֶאחָד ּבַדָ רֹום‪.‬‬
‫ְּל ַ‬
‫ׁשּבַדָ רֹום ֹלא נִ ְּכנַס ּבֹו ָאדָ ם מֵעֹולָם‪ְּ ,‬ו ָעלָיו‬
‫לשמאלו ֶ‬
‫ְּפֹורׁש עַל י ְּדֵ י י ְּ ֶחזְּקֵאל הנביא (יחזקאל מד)‪,‬‬
‫הּוא מ ָ‬
‫שעַר ַהזֶה סָגּור י ִ ִהי ֶה‪ֹ ,‬לא יִפָתֵ ַח‬
‫וַי ֹאמֶר ֵאלַי יְּי ָ‪ַ ,‬ה ַ‬
‫ְּואִיׁש ֹלא י ָב ֹא בֹו כִי יְּי ָ אֱֹלהֵי יִש ְָּראֵל ּבָא בֹו ְּו ָהי ָה‬
‫ׁשפָׁש‬
‫סָגּור‪ :‬נָטַל הכהן אֶת ַה ַמפְּתֵ ַח ּופָתַ ח אֶת ַה ִפ ְּ‬
‫הצפוני ‪ ,‬נִ ְּכנַס לַתָ א‪ּ ,‬ו ִמן הַתָ א אֶל ֵההֵיכָל‪ ,‬עַד ׁשֶהּוא‬
‫ׁשעַר ַהגָדֹול ֶה ֱעבִיר אֶת‬
‫ׁשעַר ַהגָדֹול‪ִ .‬הגִי ַע ְּל ַ‬
‫ַמגִי ַע ְּל ַ‬
‫ַהנֶגֶר ְּואֶת הַפֹותְּ חֹות ּופְּתָ חֹו‪ֹ .‬לא ָהי ָה ׁשֹוחֵט הַשֹוחֵט‬
‫ׁשעַר ַהגָדֹול‬
‫את התמיד של שחר‪ ,‬עַד ׁשֶשֹו ֵמ ַע קֹול ַ‬
‫ׁשנִפְּתַ ח‬
‫ֶ‬
‫משנה ח'‬
‫ׁשעַר ַהגָדֹול‬
‫ִיריחֹו הָיּו ׁשֹו ְּמעִין חריקת קֹול ַ‬
‫(ח) מ ִ‬
‫ִיריחֹו הָיּו ׁשֹו ְּמעִין קֹול ַה ַמג ְֵּרפָה המנגנת‬
‫ׁשנִפְּתַ ח‪ .,‬מ ִ‬
‫ֶ‬
‫ׁש ָעשָה‬
‫ִיריחֹו הָיּו ׁשֹו ְּמעִין קֹול ָהעֵץ ֶ‬
‫בכמה קולות‪ .‬מ ִ‬
‫ִיריחֹו הָיּו ׁשֹו ְּמעִין קֹול‬
‫בֶן ָקטִין מּו ְּכנִי גלגל ַלכִיֹור‪ .‬מ ִ‬
‫ְּגבִינִי כָרֹוז שקורא לאחיו הכוהנים לעמוד על‬
‫ִיריחֹו‬
‫ִיריחֹו הָיּו ׁשֹו ְּמעִין קֹול ֶה ָחלִיל‪ .‬מ ִ‬
‫משמרתם מ ִ‬
‫ִיריחֹו (הָיּו) ׁשֹו ְּמעִין קֹול‬
‫הָיּו ׁשֹו ְּמעִין קֹול ַה ִצ ְּלצָל‪ .‬מ ִ‬
‫ַהשִיר של יום שהיו הלווים שרים במקהלה בלווי‬
‫ִיריחֹו הָיּו ׁשֹו ְּמעִים קֹול הַשֹופָר‪.‬‬
‫חצוצרות ושופר‪ .‬מ ִ‬
‫ׁשעָה ׁשֶהּוא‬
‫ְּוי ֵׁש אֹומ ְִּרים‪ַ ,‬אף קֹול ׁשֶל כֹהֵן גָדֹול ְּּב ָ‬
‫ִיריחֹו הָיו מ ְִּריחִים‬
‫ִפּורים‪ .‬מ ִ‬
‫ַמזְּכִיר אֶת ַהשֵם ּבְּיֹום ַהכ ִ‬
‫ֵרי ַח פִטּום ַהקְּט ֶֹרת‪.‬‬
‫משנה ט'‬
‫(ט) וממשיך בסדר היום של הקרבת קרבן התמיד‬
‫ׁשזָכָה ְּבדִ שּון ִמזְּ ֵּב ַח ַה ְּפנִימִי‪ ,‬נִ ְּכנַס ְּונָטַל ַה ֶטנִי‬
‫מִי ֶ‬
‫ְּו ִהנִיחֹו ְּל ָפנָיו‪ְּ ,‬ו ָהי ָה חֹופֵן בידו וְּנֹותֵ ן לְּתֹוכֹו‪,‬‬
‫ּובַָאחֲרֹונָה ִכּבֵד אֶת ַהשְָּאר לְּתֹוכֹו ְּו ִהנִיחֹו ְּויָצָא‪ .‬מִי‬
‫ְּנֹורה‪ ,‬נִ ְּכנַס והיה ּו ָמצָא ׁשְּתֵי נֵרֹות‬
‫ׁשזָכָה בְּדִ שּון ַהמ ָ‬
‫ֶ‬
‫ִמז ְָּרחִיֹות דֹו ְּלקִים‪ ,‬מְּדַ שֵן אֶת ַהשְָּאר ּו ַמנִי ַח אֶת אֵלּו‬
‫שנָן דישון‬
‫ׁשכָבּו‪ ,‬מְּדַ ְּ‬
‫דֹו ְּלקִין ִּבמְּקֹומָן‪ .‬ואם ְּמצָָאן ֶ‬
‫מהיר‪ּ ,‬ומַדְּ לִיקָן מִן הנרות ַהדֹו ְּלקִים‪ ,‬וְַּאחַר כְָך מְּדַ שֵן‬
‫משנה ד'‬
‫(ד) ֶאחָד ַא ְּבנֵי ַה ֶכבֶׁש ְּו ֶאחָד ַא ְּבנֵי ַה ִמזְּ ֵּב ַח ִמ ִּב ְּקעַת ּבֵית‬
‫כ ֶָרם היו מובאים‪ .‬וְּחֹופ ְִּרין ְּל ַמטָה ֵמ ַהּבְּתּולָה מקום‬
‫ׁשלֵמֹות‪,‬‬
‫שם אֲ ָבנִים ְּ‬
‫שלא נגע בה אדם‪ּ ,‬ו ְּמבִיאִים ִמ ָ‬
‫ׁש ַהּב ְַּרזֶל פֹוסֵל במזבח‬
‫ׁשֶֹּלא הּונַף ֲעלֵיהֶם ּב ְַּרזֶל‪ֶ ,‬‬
‫ִּבנְּגִיעָה‪ּ .‬ו ִב ְּפגִימָה ְּלכָל דָ בָר‪ .‬נִ ְּפ ְּגמָה ַאחַת ֵמהֶן‪ ,‬הִיא‬
‫פְּסּולָה ְּו ֻכלָן ְּכׁשֵרֹות‪ּ .‬ו ְּמ ַל ְּּבנִים אֹותָ ן בסיד ַפ ֲע ַמי ִם‬
‫שנָה‪ַ ,‬אחַת ַּב ֶפסַח וְַּא ַחת ֶּבחָג‪ְּ .‬ו ַההֵיכָל‪ ,‬מסיידים ַפעַם‬
‫ַּב ָ‬
‫ׁשּבָת ְּמ ַל ְּּבנִים אֹותָן‬
‫ַאחַת ַּב ָפסַח‪ַ .‬רּבִי אֹומֵר‪ ,‬כָל ע ֶֶרב ַ‬
‫ְּּב ַמפָה במגבת לחה ִמ ְּפנֵי הַדָ מִים‪ .‬אבל בשום פנים‬
‫ׁשמָא יִגַע ְּויִפְּסֹול‪,‬‬
‫ֹלא הָיּו סָדִ ין אֹותָ ן ְּּב ָכפִיס ׁשֶל ּב ְַּרזֶל‪ֶ ,‬‬
‫ׁש ַהּב ְַּרזֶל נִב ְָּרא ְּל ַקצֵר יָמָיו ׁשֶל ָאדָ ם‪ְּ ,‬ו ַה ִמזְּ ֵּב ַח נִב ְָּרא‬
‫ֶ‬
‫ְּל ַהא ֲִריְך יָמָיו ׁשֶל ָאדָ ם‪ ,‬אֵינֹו בַדִ ין ׁשֶיּונַף ַה ְּמ ַקצֵר עַל‬
‫ַה ַמא ֲִריְך‪:‬‬
‫משנה ה'‬
‫ׁששָה‬
‫(ה) ְּו ַטּבָעֹות תלייה הָיּו ִלצְּפֹונֹו ׁשֶל ִמזְּ ֵּבחַ‪ִ ,‬‬
‫ַארּבַע ׁשֶל ׁשֵׁש‬
‫ַארּבַע‪ְּ .‬וי ֵׁש אֹומ ְִּרים‪ְּ ,‬‬
‫ַארּבַע ְּ‬
‫סְּדָ ִרים ׁשֶל ְּ‬
‫ׁש ֲעלֵיהֶן ׁשֹו ֲחטִין אֶת ַהקֳדָ ׁשִים‪ּ .‬בֵית‬
‫על שורות ׁשֵׁש‪ֶ ,‬‬
‫ַה ִמ ְּט ְּּב ַחי ִם ָהי ָה ִלצְּפֹונֹו ׁשֶל ִמזְּ ֵּבחַ‪ְּ ,‬ו ָעלָיו ׁשְּמֹונָה‬
‫ּורבִיעִין לוחות מרובעים ׁשֶל‬
‫עַמּודִ ים נַנָסִין נמוכים‪ְּ ,‬‬
‫א ֶֶרז עַל ַגּבֵיהֶן‪ ,‬וְּאּונְּ ְּק ָליֹות ווים מעוגלים ׁשֶל ּב ְַּרז ֶל הָיּו‬
‫קְּבּועִין ָּבהֶם‪ּ ,‬וׁשְּלׁשָה סְּדָ ִרים הָיּו ְּלכָל ֶאחָד ְּו ֶאחָד‪,‬‬
‫ׁש ְּלחָנֹות ׁשֶל‬
‫ׁש ָּבהֶם תֹולִין‪ּ ,‬ו ַמ ְּפׁשִיטִין את העור עַל ֻ‬
‫ֶ‬
‫ׁשּבֵין ָהעַמּודִ ים‪:‬‬
‫ׁשי ִׁש קר ֶ‬
‫ַ‬
‫משמנה ו'‬
‫(ו) ַהכִיֹור לרחיצת ידיים ורגליים ָהי ָה ּבֵין הָאּולָם‬
‫ְּו ַל ִמזְּ ֵּבחַ‪ּ ,‬ומָׁשּוְך ְּכ ַלפֵי הַדָ רֹום‪ּ .‬בֵין הָאּולָם ְּו ַל ִמזְּ ֵּבחַ‪,‬‬
‫מפרידים ֶעש ְִּרים ּוׁשְּתַ י ִם ַאמָה‪ .‬ולהפרשי הגבהה‬
‫ׁשְּתֵ ים ֶעש ְֵּרה ַמעֲלֹות הָיּו ׁשָם‪ .‬רּום ַמ ֲעלָה ֲחצִי ַאמָה‪,‬‬
‫ׁשלׁש‪ְּ ,‬ו ַאמָה ַאמָה‬
‫ׁש ְּלחָּה ַאמָה‪ַ .‬אמָה ַאמָה וְּרֹובֵד ָ‬
‫ְּו ִ‬
‫ַארּבַע‪ַ .‬רּבִי‬
‫וְּרֹובֵד ׁשָלׁש‪ְּ .‬ו ָה ֶעלְּיֹונָה‪ַ ,‬אמָה ַאמָה וְּרֹובֵד ְּ‬
‫י ְּהּודָ ה אֹומֵר‪ָ ,‬ה ֶעלְּיֹונָה‪ַ ,‬אמָה ַאמָה וְּרֹובֵד האחרון‬
‫להתאמה ָחמֵׁש אמות‪:‬‬
‫משנה ז'‬
‫ַאר ָּבעִים ַאמָה‪ ,‬ו ְָּרחְּּבֹו‬
‫(ז) פִתְּ חֹו ׁשֶל אּולָם‪ָ ,‬גבְּהֹו ְּ‬
‫ש ִרים ַאמָה‪ְּ ,‬ו ָחמֵׁש שכבות של ַמלְּתְּ ָראֹות קורות ׁשֶל‬
‫ֶע ְּ‬
‫עץ מֵילָת קשה כמשקוף עליון הָיּו עַל ַגּבָיו‪.‬‬
‫הַתַ חְּתֹונָה עֹודֶ פֶת עַל ַהפֶתַ ח ַאמָה ִמזֶה ְּו ַאמָה ִמזֶה‪.,‬‬
‫ׁש ְּל ַמ ְּעלָה ִמ ֶמנָה עֹודֶ פֶת ָעלֶי ָה ַאמָה ִמזֶה ְּו ַאמָה ִמזֶה‪.‬‬
‫ֶ‬
‫נִ ְּמצֵאת ָה ֶעלְּיֹונָה ׁשְֹּלׁשִים ַאמָה‪ְּ ,‬ונִדְּ ּבְָך ׁשֶל ֲא ָבנִים ָהי ָה‬
‫בקצה ֵּבין כָל ַאחַת ְּו ֶאחָת‪:‬‬
‫משנה ח'‬
‫(ח) ּוכְּלֹונָסֹות קורות ׁשֶל א ֶֶרז הָיּו קְּבּועִין ִמכָתְּלֹו ׁשֶל‬
‫הֵיכָל ְּלכָתְּ לֹו ׁשֶל אּולָם למשענת כְּדֵ י ׁשֶֹּלא י ִ ְּבעַט‬
‫ׁשרֹות ׁשֶל זָהָב הָיּו קְּבּועִין‬
‫הכותל מחמת גובהו‪ְּ .‬וׁש ְַּר ְּ‬
‫ׁש ָּבהֶן פ ְִּרחֵי ְּכ ֻהנָה עֹולִין וְּרֹואִין אֶת‬
‫ּבְּתִ ק ְַּרת הָאּולָם‪ֶ ,‬‬
‫ׁשנֶ ֱאמַר (זכריה ו)‪ְּ ,‬ו ָה ֲעטָר ֹת תִ ְּהי ֶה ְּל ֵחלֶם‬
‫ָה ֲעטָרֹות‪ֶ ,‬‬
‫אֶת ַהשְָּאר ביסודיות‪ְּ .‬ו ֶאבֶן שיש ָהי ְּתָ ה מונחת ִל ְּפנֵי‬
‫ׁש ָעלֶי ָה הַכֹהֵן‬
‫ְּנֹורה ּובָּה ׁשָלׁש ַמעֲלֹות מדרגות‪ֶ ,‬‬
‫ַהמ ָ‬
‫עֹומֵד ּו ֵמטִיב אֶת ַהנֵרֹות‪ְּ ,‬ו ִהנִי ַח אֶת הַכּוז עַל ַמ ֲעלָה‬
‫ׁשנִי ָה ְּויָצָא‪:‬‬
‫ְּ‬
‫הדרן עלך ָאמַר ָלהֶם ַה ְּמ ֻמנֶה‪:‬‬
‫ּולְּטֹו ִבי ָה ְּולִידַ ְּעי ָה ּו ְּלחֵן ּבֶן ְּצ ַפנְּי ָה ְּלזִכָרֹון ְּּבהֵיכַל יְּי ָ‪,.‬‬
‫ׁש ל זָהָב ָהי ְּתָ ה עֹומֶדֶ ת עַל פִתְּ חֹו ׁשֶל הֵיכָל‪ּ ,‬ומֻדְּ לָה‬
‫ֶגפֶן ֶ‬
‫עַל ַגּבֵי כְּלֹונָסֹות‪ .‬כָל מִי ׁשֶהּוא מִתְּ נַדֵ ב ָעלֶה‪ ,‬אֹו ג ְַּרגִיר‪,‬‬
‫אֹו ֶאׁשְּכֹול‪ֵ ,‬מבִיא וְּתֹולֶה בָּה‪ָ .‬אמַר ַרּבִי ֱאלִי ֶעזֶר ּב ְַּרּבִי‬
‫צָדֹוק‪ַ ,‬מ ֲעשֶה ָהי ָה‪ְּ ,‬ונִמְּנּו ָעלֶי ָה ׁשְּלׁש מֵאֹות כ ֹ ֲהנִים ולא‬
‫יכלו לה ‪:‬‬
‫הדרן עלך ַה ִמזְּ ֵּב ַח ָהי ָה‪:‬‬