עלון חסדי שמואל 252 - תצוה תשעז - הרב אייל עמרמי שליט"א | דף הבית

‫בס"ד פרשת תצוה‪ ,‬שבת זכור‬
‫גליון‬
‫(‬
‫)‪ ,‬י"ב אדר תשע"ז‬
‫אתכֶׁם ִמ ִמצְ ָריִם" – לא אמרו‬
‫" ָזכ ֹור אֵ ת אֲ שֶׁ ר עָ ָשה לְָך עֲ ָמלֵק‪ ,‬בַּ דֶׁ ֶׁרְך בְ צֵ ְ‬
‫חז"ל לזכור את הסבל שעמלק גרם לעם ישראל‪ ,‬לזה לא צריך ציווי‪ ,‬כי‬
‫הוא תמיד מצוי – אותו עמלקי תורן שבא לענות ולייסר את ישראל‪,‬‬
‫אלא זכור את הסיבה שבגללה נתן ה' רשות לעמלק לזנב בישראל‪ ,‬ועל‬
‫זה אמרו חז"ל‪ :‬משל למלך שהיה לו פרדס מקושט במיני פרחים ומיני‬
‫בשמים נאים ונתן שם את הכלב לשומרו‪ ,‬הניח כלב מפחיד ומבהיל‬
‫לשמור את פתח הפרדס שלא יכנסו אנשים לא קרואים ולא רצויים‪,‬‬
‫והנה יום אחד יושב המלך בארמונו ומביט בחלון ביתו‪ ,‬ורואה כיצד‬
‫אחד משריו הנאמנים נכנס לפרדס ומלקט ממנו שושנים ופרחים‬
‫יקרים בלא ליטול רשות מהמלך‪ ,‬והכלב שהיה מטייל לו בפרדס רץ‬
‫לקראת אותו שר‪ ,‬התנפל עליו וקרע את בגדיו ואת בשרו‪ ,‬וברח משם‬
‫השר כשהוא חבול ומוכה‪ .‬לימים כשפגש המלך את השר‪ ,‬ביקש המלך‬
‫להוכיחו על כך שנכנס ללא רשות לגנו אבל לא רצה להעליבו בנוסף‬
‫לסבלו‪ ,‬לכן אמר לו המלך בחוכמה‪ ,‬ראיתי את מה שעשה לך הכלב‬
‫הארור‪ ,‬כיצד קרע בגדיך ובשרך מעליך‪ ,‬ופני השר חפו – המלך ראה‬
‫כיצד גזלתי ממנו ללא רשות‪.‬‬
‫כך אמר הקב"ה לישראל‪ָ " ,‬זכוֹר אֵ ת אֲ ֶׁשר עָ ָשה לְָך עֲ ָמלֵק"‪ ,‬תזכרו למה‬
‫הכלב שהוא עמלק בא להזיקכם‪" ,‬עַּ ל ִריב בְ נֵי י ְִש ָראֵ ל‪ ,‬וְ עַּ ל ַּנס ָֹתם אֶׁ ת‬
‫ה' לֵאמֹר‪ ,‬הֲ יֵש ה' בְ ִק ְרבֵ נּו ִאם ָאיִן"‪ ,‬מיד "וַּ ָיבֹא עֲ ָמלֵק" – על כך‬
‫שריפו ידיהם מן התורה – שמו כיפות‪ ,‬התפללו וגם למדו‪ ,‬אבל לא‬
‫בהבנה וחשיבה שלימוד התורה מחזיק ומחיה את כל העולמות‪,‬‬
‫ובלעדי תורה ולומדיה כל הקוסמוס צונח לתהום‪ ,‬שנאמר " ִאם ֹלא‬
‫יתי יו ָֹמם וָ ָל ְילָה‪ ,‬חֻ ּקוֹת ָש ַּמיִם וָ ָארֶׁ ץ ֹלא ָש ְמ ִתי"‪.‬‬
‫בְ ִר ִ‬
‫לכן כמה מצער ושורף את הלב לראות אנשים מתוכנו מהעם היהודי‬
‫עושים כל שביכולתם לקצץ את לומדי התורה ולצמצם את עולם‬
‫הישיבות‪ ,‬בעוד שזה מקור האנרגיה של העולם‪ ,‬כדברי ר' חיים‬
‫מוולוז'ין‪ ,‬בעל "נפש החיים"‪ ,‬וכדברי הזוהר הקדוש בעשרות מקומות‪.‬‬
‫היווצרות רפיון בעולם התורה ע"י קיצוצו והקטנתו‪ ,‬מיד יגרור עלינו‬
‫את רוגזו של אותו כלב שנועד לשמור את הפרדס‪ ,‬יגרור עלינו את‬
‫‪03:00‬‬
‫(‪ 00‬דקות לפני השקיעה)‬
‫‪01:00‬‬
‫עמלק‪ ,‬לכן מעשיהם של אותם אנשים‪ ,‬יגרום למלחמה קשה בישראל‬
‫ויגרום להרבות את השכול והמוות בעם ישראל‪.‬‬
‫על הטענה כי יש רבים שמשתמשים בישיבות כערי מקלט מהצבא‬
‫ואינם לומדים בפועל‪ ,‬גם אם נניח שהיא נכונה‪ ,‬מדוע קודם כל לחפש‬
‫את הצדק בעולם התורה‪ ,‬למה לא למשל בחברת החשמל‪ ,‬לחפש כמה‬
‫אנשים מרוויחים משכורות עתק‪ ,‬ממומנים מהקופה הציבורית‪ ,‬ואינם‬
‫עושים מאומה‪ ,‬בתפקיד בּובָ ה‪ ,‬מדוע לא לחפש בעירית ירושלים‪ ,‬כמה‬
‫אבטלה סמויה‪ ,‬פקידים המגיעים בבוקר בשעה ‪ ,03:70‬מחתימים‬
‫כרטיס וחוזרים בשעה ‪ 00:00‬לחתום בחזרה – מדוע לא מחפשים את‬
‫המתחזים באוניברסיטאות ומכוני המחקר וכדומה ויש רבים כאלה‪.‬‬
‫ימינָם י ְִמין ָשקֶׁ ר"‪ ,‬מסביר יונתן בן‬
‫אלא וודאי ש ‪" -‬פִ יהֶׁ ם ִדבֶׁ ר ָשוְ א‪ ,‬וִ ִ‬
‫ימינ ֹו‪ ,‬אֵ ש ָדת לָמ ֹו"‪ ,‬בוודאי עסקם‬
‫עוזיאל‪ ,‬ימינם זו התורה‪ ,‬שנאמר " ִמ ִ‬
‫בתורה של אותם אנשים הוא מהשקר והמרמה‪ ,‬ואינם מאמינים‬
‫יקים בָ ּה‪,‬‬
‫בכוחה ובסגולותיה של התורה‪ ,‬ש‪"-‬עֵ ץ ַּחיִים הִ יא ל ַַּּמחֲ זִ ִ‬
‫וְ ת ְֹמכֶׁיהָ ְמאֻ ָשר" – לכן זכור את אשר עשה לך עמלק‪ ,‬לזכור את‬
‫הסיטואציה שבה נותן הקב"ה אפשרות ויכולת לעמלק להכות בישראל‬
‫בשביל רפיון ידים מהתורה – "וַּ יַּחֲ נּו בִ ְרפִ ִידים‪ַּ ..‬ו ָיבֹא עֲ ָמלֵק"! וכולנו‬
‫יודעים שהעמלק כבר בפתח‪ ,‬איראן וכל צבאה וכל משחיתיה‪ ,‬זכור אל‬
‫תשכח!‬
‫לכן כל ירא אלוקים יודע שמה שעומד על הפרק הוא עולם תורה חזק‬
‫ומבוצר – אנחנו חפצים בעולם התורה מבוצר ומפואר כי אם יהיה‬
‫עולם תורה מפואר ומבוצר תהיה גם ארץ ישראל שמחה ומאושרת‪ ,‬אך‬
‫בלי עולם תורה מבוצר גם ארץ ישראל לא שווה אלא כקליפת השום‪.‬‬
‫ולכן השיקול של אדם ירא שמים הוא לעשות הכל בכדי לחזק את כח‬
‫הישיבות הקדושות הכוללים ולומדי התורה‪ ,‬כמו שרצה וחפץ מרן הרב‬
‫עובדיה יוסף זצ"ל‪ ,‬ולכן שם את הרב הגאון הרב שלום כהן שליט"א‬
‫שידאג רק לעולם התורה ולא לשאר דברים‪ ,‬כי עולם התורה כולל‬
‫בתוכו הכל‪ ,‬הצלחה‪ ,‬בטחון ושלוה‪.‬‬
‫שבת שלום‪ ,‬אייל עמרמי‬
‫‪00:00‬‬
‫ויאמר שמואל‬
‫שמואל א ט"ו‬
‫ומשלוח מנות איש לרעהו‬
‫ימי הפורים מסמלים אהבה ואחוה‪ ,‬אנו מתאמצים לשלוח מנות איש‬
‫לרעהו ואשה לרעותה‪ ,‬כדי להרבות שלום ורעות‪ .‬כשאדם נותן מתנה‬
‫לחברו גורם הדבר לקרוב הדעת‪ ,‬דבר נפלא שיש בו לגשר על כעסים‪,‬‬
‫פגיעות אם נעשו ח"ו במשך השנה‪.‬‬
‫אנו רואים את פורים כזמן מתאים וכהזדמנות לחזק קשר עם שכן‬
‫קרוב‪ ,‬עם משפחה‪ ,‬עם המלמד בת"ת ועם הגננת‪.‬‬
‫המשקיעים שבנינו יוצאים לשווקים לחפש רעיונות למשלוחי המנות‪,‬‬
‫"סתם" משלוח של ממתקים ושימורים כבר לא מספיק מכובד‪ ,‬צריך‬
‫למצוא איזה רעיון מקורי‪.‬‬
‫ומה עם בן או בת הזוג? מה עם משלוח מנות לאדם הקרוב אלינו‬
‫ביותר?‬
‫במסכת שבת (לא‪ ).‬מובא מעשה בנוכרי שבא להלל וביקש ממנו "גיירני‬
‫על מנת שתלמדני כל התורה על רגל אחת"‪ ,‬ענה לו הלל "דעלך סני‬
‫לחברך לא תעביד" ‪ -‬מה ששנוא עליך לא תעשה לחבריך‪.‬‬
‫שואל המהרש"א הרי דברים אלו שאמר הלל נלמדים מהפסוק "ואהבת‬
‫לרעך כמוך"‪ ,‬ובפשטות הבנת הדברים על דרך החיוב‪ ,‬שתאהב את‬
‫חברך כפי שאתה אוהב את עצמך‪ ,‬ואילו הלל תרגם את הדברים על‬
‫דרך השלילה‪ ,‬שרק מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך‪.‬‬
‫מסביר המהרח"ו רבי חיים ויטאל‪ ,‬שעיקר פירוש הפסוק כפשוטו נאמר‬
‫לאדם כלפי אשתו ‪ ,‬שבזה צריך האדם לאהוב את אשתו‪ ,‬בדיוק כמו‬
‫שהוא אוהב את עצמו‪ ,‬ואילו מה שתירגמו חז"ל בלשון "מה ששנוא‬
‫עליך לא תעשה לחברך"‪ ,‬זה אדם כלפי חברו‪ ,‬אדם לא יכול לאהוב‬
‫את חברו כפי שהוא אוהב את עצמו‪ ,‬ולכן לגבי האחר מתפרש‬
‫הפסוק על דרך השלילה‪.‬‬
‫נמצאנו למדים ש"רעך" האמיתי שדיברה תורה‪ ,‬זו האשה‪ ,‬וכשם‬
‫שאדם מתאמץ לקרב את האחר‪ ,‬לרצות את השכנים והחברים‪ ,‬עליו‬
‫קודם לדאוג להרבות שלום‪ ,‬אחוה ורעות בתוך ביתו‪ ,‬עם רעהו‬
‫הקרוב אליו ביותר שזו אשתו‪ ,‬שהיא חברתו ואשת בריתו‪.‬‬
‫בתוך כל הבלאגן של המשלוחי מנות‪ ,‬ההכנות לסעודה ושאר מצוות‬
‫היום‪ ,‬צריך לזכור את בן הזוג‪ ,‬להקדיש זמן לחזק את השלום‬
‫והאחוה בבית‪ ,‬ואם ח"ו ישנם מצבי מתח בבית‪ ,‬פורים זה ההזדמנות‬
‫להחזיר את השלום לבית‪.‬‬
‫אווירת ימי הפורים כבר מרחפת בחלל האויר‪ ,‬אבל האּומנם אנחנו‬
‫יודעים כיצד לשמוח באמת? לא כל מה שמכונה בימינו 'שמחה' הוא‬
‫באמת שמחה‪ .‬מי שחושב ששמחה פירושה קלות‪-‬ראש ו'לקיחת החיים‬
‫בקלות' – טועה‪ .‬שמחה אמיתית איננה השתטּות‪ ,‬מתיחוֹת‪ ,‬מעשי‬
‫קונדס על חשבון הזולת או סתם התפרקות‪.‬‬
‫שמחה היא הדבר הנעלה ביותר‪ ,‬הטהור ביותר‪ ,‬הקדוש ביותר‪ ,‬ואילו‬
‫התהוללות היא דבר שלילי ומזיק‪ .‬אבל פעמים רבות אנחנו מתקשים‬
‫להבדיל ביניהן‪ ,‬ואז במקום שמחה חיובית עלולים לגלוש להתהוללות‬
‫ריקנית אשר רק מרחיקה את האדם מקונו‪.‬‬
‫אצל ילדינו הקושי בהבחנה גדול יותר‪ ,‬לילד אין הכלים להבחין מהי‬
‫שמחה פנימית והוא עלול לפרש כל מעשה קונדס כשמחה אמיתית‪.‬‬
‫המבחן‪ :‬ההתייחסות לזולת‬
‫השמחה היא עניין רציני ביותר‪ ,‬גם בשעה שהיא מתפרצת בריקוד‬
‫סוער‪ .‬תחשבו על התחושה שממלאת אותנו בעת שמחה אמיתית‪.‬‬
‫למשל‪ ,‬כשנולד לנו ילד או נכד‪ ,‬כשאנחנו מכניסים בן או בת לחופה‪,‬‬
‫כשאנחנו זוכים לחנוך בית חדש‪ ,‬כשזכינו במשרה שרצינו בה‪ .‬זו‬
‫תחושה של אושר פנימי‪ ,‬של התרחבות הנפש‪ .‬בשעה כזאת יש רצון‬
‫אמיתי לשמוח‪ ,‬לשיר‪ ,‬לרקוד‪ ,‬כביטוי לשמחה הפנימית‪.‬‬
‫לעומת זה‪ ,‬התהוללות אין מאחוריה שום תוכן ממשי‪ .‬בני‪-‬אדם יכולים‬
‫להתהולל לילה שלם‪ ,‬אבל אין בזה שמחה של ממש‪ .‬בעצם זה סוג‬
‫של בריחה‪ .‬בתוך ליבם ה'חוגגים' חשים ריקנות‪ ,‬והם מנסים לחפות‬
‫עליה בהשתוללות שלוחת רסן‪.‬‬
‫אחת הדרכים להבחין בין שמחה ובין התהוללות היא לבדוק את‬
‫התייחסותנו לבני ‪-‬אדם אחרים‪ .‬אדם השמח באמת חש רצון לשמח‬
‫את מי שמצוי בסביבתו‪ .‬הוא משתוקק שעוד בני ‪-‬אדם ישמחו עמו‪.‬‬
‫לעומת זה‪ ,‬מי ששרוי בהתהוללות פוגע בזולתו ונהנה ללגלג עליו‪.‬‬
‫בהקשר זה כדאי לזכור ששמחה לאיד איננה באמת שמחה‪.‬‬
‫ראו איך אנחנו חוגגים את פורים‪ .‬שתיים ממצוותיו החשובות של‬
‫היום הזה הן 'משלוח מנות איש לרעהו' ו'מתנות לאביונים'‪ .‬זה ביטוי‬
‫של שמחה אמיתית – לשמֵ ח את חברינו וידידינו ולהביא תחושת‬
‫שמחה גם לאביונים שבנו‪ .‬כי כשאנחנו שמחים באמת‪ ,‬אנחנו רוצים‬
‫שהשמחה תחלחל גם למעגלים רחבים יותר סביבנו‪.‬‬
‫משנה זהירות יש לנהוג בשימוש באלכוהול‪ .‬אמירת 'לחיים' היא דבר‬
‫גדול‪" .‬נכנס יין‪ ,‬יצא סוד"‪ ,‬אמרו חז"ל‪ ,‬ומשמעות הדבר ששתיית‬
‫משקה משכר בכוחה להוציא ולגלות דברים פנימיים ונעלים‪ .‬אמירת‬
‫'לחיים' גם מקרבת בני‪-‬אדם זה לזה‪ ,‬בבחינת "גדולה לגימה‬
‫שמקרבת"‪ .‬בפורים מצווה להתבסם 'עד דלא ידע'‪ ,‬משום שעל‪-‬ידי‬
‫שתיית יין אפשר להגיע לדרגה גבוהה ביותר‪.‬‬
‫אבל דווקא העוצמה הגלומה בשתיית משקה משכר מחייבת לוודא‬
‫שהיא מופנית לאפיקים חיוביים ולא חלילה למחוזות הרסניים‪.‬‬
‫וחובה גם לשמור על הגבולות ולא להפריז בשתייה‪.‬‬
‫כמו כן פיצוץ הנפצים‪ ,‬שעלול לגרום לנזקים לזולת‪ ,‬להפחדת אנשים‬
‫ונשים‪ ,‬לפציעה למפוצץ ולזולתו‪ ,‬ודאי אינה יכולה להתפרש כשמחה‪,‬‬
‫אלא כהוללות‪ ,‬שמחה היא רק כשאין הדבר מזיק לאחר‪.‬‬
‫שמחה אמיתית מרוממת את האדם לגבהים עצומים‪ ,‬ולכן חשוב‬
‫לשאוף אליה ולשאוב מעוצמתה האין‪-‬סופית‪ .‬השמחה גם פורצת‬
‫גבולות‪ ,‬ובכוחה נפרוץ את חומות הגלות ונזכה לגאולה האמיתית‬
‫והשלמה‪.‬‬
‫בין שמחה להוללות‬
‫רבי ישראל הופשטיין מקוזניץ זצ"ל – המגיד מקוזניץ‬
‫רבי ישראל מקוזניץ נולד באפטא שבפולין והיה מתלמידי המגיד‬
‫ממעזריטש ור' אלימלך מליזענסק‪ .‬חיבר ספרים רבים בנסתר ובנגלה‪,‬‬
‫היה בעל יסורים גדול‪ ,‬אך עמד בהם בגבורה‪ ,‬כשנשאל כיצד הוא מצליח‬
‫להתמודד למרות כל הקשיים היה מעודד את חסידיו ואומר " וכי מה יש‬
‫לי לסבול את הרגע שעבר? כבר עבר‪.‬‬
‫את הרגע שיהיה? עוד לא הגיע‪,‬‬
‫אין לי אלא לסבול את הרגע עכשיו‪,‬‬
‫רגע אחד ‪ -‬אני לא יכול לסבול?"‬
‫רבי ישראל ייסד את חסידות קוזניץ בה שימשו אדמורים רבים עד‬
‫השואה‪.‬‬
‫***‬
‫עני ואביון היה ר' משה אשר התגורר בכפר סמוך לעיר קוז'ניץ‪ .‬בכל פעם‬
‫היה מגיע בפורים לקוז'ניץ כדי לשמוע את קריאת המגילה מפיו של הרב‬
‫הקדוש רבי ישראל מקוז'ניץ זכותו יגן עלינו‪.‬‬
‫פורים אחד שמע ר' משה את קריאת המגילה מפיו של הרבי וחש עונג‬
‫רוחני עצום‪ .‬כשניגש לרבי לברכו בשלום‪ ,‬שאלו הרבי‪" :‬הרי אתה‬
‫מתגורר קרוב אלי‪ ,‬ומדוע לא הבאת לי משלוח מנות?"‬
‫ר' משה שתק‪ .‬תמיד היה עני מאד‪ ,‬אך בזמן האחרון מצבו החמיר‬
‫ובביתו אין לחם לתת לילדים‪ ,‬ומנין ישיג כסף למשלוח מנות? אמר לו‬
‫הרבי‪" :‬בא עמי לביתי ותטעם 'משקה'‪ ,‬הן פורים היום"‪.‬‬
‫הלך ר' משה לבית הרבי ושם ישב עם בני החבריא קדישא‪ ,‬כשהוא‬
‫טועם מן היי"ש ומהמטעמים שעל השולחן‪ .‬כשיצא מבית הרבי‬
‫היה לבו שמח על שזכה לשבת עם בני החבורה הקדושה‪.‬‬
‫למרות הקושי‪ ,‬החליט ר' משה להתעלם מהעוני והמצוקה ופשוט‬
‫לשמוח‪.‬‬
‫הוא הלך לבית הגביר סוחר היינות‪ ,‬וביקש בהקפה יין טוב‪ ,‬שהרי‬
‫פורים היום‪ .‬אחר הלך למוכר הפירות וביקש בהקפה תפוחים‬
‫טובים‪ ,‬שהרי פורים היום‪ ,‬וכולם נענו ונתנו לו‪.‬‬
‫מיד שב בשמחה עצומה לבית הרבי ונתן לו את משלוח המנות‪.‬‬
‫"מעתה תביא בכל שנה משלוח מנות בפורים" ברכו הרבי‪ ,‬ור' משה‬
‫יצא לשוב לביתו‪.‬‬
‫בדרך נזכר בבני ביתו הרעבים ואמר‪" :‬אשמח גם אותם‪ ,‬הרי פורים‬
‫היום"‪ .‬הלך למוכר היי"ש וקיבל יין‪ ,‬אחר כך אל האופה וקיבל‬
‫לחם‪ .‬בחנות אחרת קיבל מעט דגים מלוחים‪ ,‬ומיהר לביתו כשידיו‬
‫מלאות כל טוב והוא קורא בשמחה‪" :‬פורים היום! אכלו ושתו‬
‫בשמחה!"‬
‫בני הבית ראו את אשר הביא עמו‪ ,‬סעדו את לבם והחלו לרקוד‬
‫כשהשמחה וההודיה לה' מרקיעה שחקים‪.‬‬
‫לפתע נשמעו דפיקות על הדלת‪ .‬בפתח עמד גוי פצוע כולו‪ .‬בני‬
‫הבית טיפלו בו במסירות והאכילוהו‪ .‬הוא סיפר להם כי בנו הכהו‬
‫והשליכו מביתו‪ .‬כיון שהצילו את חייו‪ ,‬הלך עימם ליער והראה‬
‫להם אוצר כסף גדול שביקש להוריש לבנו‪ ,‬אך עתה החליט לתת‬
‫להם אותו במתנה‪.‬‬
‫כעבור ימים אחדים מת הגוי מן הפצעים‪ ,‬ור' משה הלך ליער‪ ,‬נטל‬
‫את האוצר והתעשר מאד‪.‬‬
‫חייב איניש לבסומי – מעט על היין‬
‫בש"ע נפסק‪" ,‬חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן‬
‫לברוך מרדכי (או"ח סי' תרצ"ה)‪ .‬ובתהילים (קד) נאמר "יין ישמח לבב‬
‫אנוש" היין מביא את האדם לידי שמחה‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬מסתבר‪ ,‬שיין משפר את חילוף החומרים של הגוף‪ ,‬משפיע‬
‫חיובית על מאזן המינרלים בגוף‪ ,‬עשיר בויטמינים ‪ C‬ו ‪ B-‬ומינרלים (מנגן‪,‬‬
‫מגנזיום‪ ,‬יוד‪ ,‬טיטניום‪ ,‬קובלט‪ ,‬קליום‪ ,‬רובידיום‪ ,‬זרחן) שמנים אתריים‪,‬‬
‫אנטי ‪-‬אוקסידנטים ושמנים מורכבים‪.‬‬
‫שתיית ‪ 000-050‬מ"ל יין ביום מאזנת את רמת הכולסטרול בדם‪ ,‬מחזקת‬
‫את כלי הדם‪ ,‬נוגד להזדקנות רקמות הגוף ועוזר במניעת מחלות לב‪.‬‬
‫יין אדום ישן מחמם ומשפר את הטונוס אצל אנשים מבוגרים ולפי‬
‫מחקר גרמני אף מאט את התפתחות הזקנה (אבל יין חדש ולבן מזיק‬
‫להם)‪ .‬גם הרמב"ם כותב‪ ,‬שיין מזיק לאנשים צעירים‪ ,‬אך מועיל לזקנים‪,‬‬
‫במיוחד בתקופה הקרה של השנה‪ .‬ליין גם אפקט אנטי‪-‬דכאוני ואנטי ‪-‬‬
‫אלרגני‪.‬‬
‫יין אדום יעזור לכם להסתגל לשינויי השעון אחרי נסיעות ארוכות‬
‫ולאחר הזזת השעון והנהגת שעון קיץ‪.‬‬
‫יין יבש משפר את העיכול ועוזר בבעיות חוסר ויטמינים‪ ,‬לאבני מרה‬
‫עוזר יין לבן מחוזק (וורמוט) ולאנמיה יעזור יין אדום‪.‬‬
‫שימו לב!!! במינונים גבוהים היין פוגע בריאה וכן גורם לריקבון‬
‫בקיבה‪ ,‬בנוסף כל תופעות הלוואי הנובעות משימוש באלכוהול‬
‫(צירוזיס‪ ,‬השמנה‪ ,‬לחץ דם גבוה‪ ,‬סרטן קיבה‪ ,‬אוסטאופורוזיס) –‬
‫למרות שהנזק מהיין פחות מהנזק ממשקאות חריפים אחרים‬
‫(ערק‪ ,‬וודקה‪ ,‬קוניאק וכו')‪ .‬התועלת מהרכיבים החיוניים של יין‬
‫מנוטרלת בקלות ע"י האלכוהול הנמצא בכל טיפה של יין‪ .‬בנוסף‪,‬‬
‫אל תשכחו‪ ,‬שהדרך להתמכרות לאלכוהול מתחילה ממינונים‬
‫קטנים‪ .‬תמיד‪.‬‬
‫אצל אנשים צעירים היין פוגע באיברי מערכת העיכול‪ ,‬במיוחד‬
‫הלבלב וגורם לדלקות‪ ,‬פוגע בלב‪ ,‬בכבד וייצור דם במח העצם‪ .‬עד‬
‫גיל ‪ 7‬כוסית של ‪ 70‬מ"ל הורגת את הילד‪.‬‬
‫הנהג הצמוד של קצין המודיעין ‪ /‬ר' קובי לוי הי"ו‬
‫שמי אבנר ואני יליד חיפה‪ .‬ליתר דיוק הנני מוצר מובהק של השמנא‬
‫והסלתא של העיר‪ ,‬בן לזוג הורים אקדמאיים בעלי מעמד חשוב‪ ,‬אשר שמם‬
‫הולך לפניהם‪ .‬כבן יחיד שבעתי תפנוקים‪ ,‬העטירו עלי חוגים‪ ,‬שיעורי‬
‫העשרה וכמובן שגילו בי תכונות של ילד מחונן שיש להשקיע בו‪ .‬בכיתה י'‬
‫סיימתי את כל מבחני הבגרות בציונים מעולים וכאן נכנס הצבא לתמונה‪.‬‬
‫שמי השתרבב לאחת ממחלקות המודיעין הסודיות‪ ,‬העוסקות בעניינים‬
‫שהשתיקה מאד מאד יפה להן‪ .‬אך מאחר ואתה לוחץ עלי‪ ,‬אגלה לך‬
‫שמחלקה זו עוסקת בסוג של הצפנות מיוחדות וקודים נסתרים‪.‬‬
‫למותר לציין‪ ,‬שמי שנכנס למחלקה כזו‪ ,‬הסיווג המודיעיני שלו הוא בשמים‪,‬‬
‫המידע שהוא נחשף אליו הוא מבהיל ומטלטל‪ .‬כהכנה לקורס מן הסוג הזה‪,‬‬
‫מלמדים אותנו לשתוק‪ .‬שתיקה היא בכלל דבר יפה‪ ,‬טוב לשותק וטוב‬
‫לעולם‪ .‬חשוב לציין‪ ,‬שהפיתוחים הנעשים במחלקה החשאית‪ ,‬נועדו בעיקר‬
‫כדי לסייע לצוותי ריגול וכוחות חשאיים בכל מיני פינות בעולם‪ ,‬לשמור‬
‫עמנו על קשר מבלי שמישהו יעלה בדעתו שבקשר הנוצר ביננו לבינם‪.‬‬
‫אל תשאל אותי איך למה וכמה‪ ,‬אבל בגיל ‪ 00.5‬הושיבו אותי בבונקר‬
‫מבצעי‪ 70 ,‬מטר בתוך האדמה‪ ,‬והכינו אותי לקראת המפגש עם מנהל‬
‫המחלקה‪ .‬מאחר והם בדקו היטב את יכולותיי בתחומים נוספים‪ ,‬הוחלט‬
‫להצמיד אותי לרשות הפיתוח המודיעיני מחד‪ ,‬ומאידך לימדוני כל מיני‬
‫הצפנות חדשניות‪ ,‬על מנת שאנסה לשכללן‪.‬‬
‫בגיל ‪ 01‬אני מתגייס באופן רשמי לחיל המודיעין‪ ,‬את דרגות הקצונה‬
‫קיבלתי במתנה‪ ,‬ממש כך‪ .‬לצבא לא השתלם לשלוח אותי לקורס קצינים‪,‬‬
‫לרוץ על גבעות ולירות ברובים מיושנים‪ .‬למה? כי כל דקה של עבודה‬
‫במחלקת מחקר ופיתוח‪ ,‬וכל שעה של שמירת קשר עלום עם תאים‬
‫מודיעיניים בכל מיני פינות בגלובוס‪ ,‬היו שוות לצבא מליונים‪.‬‬
‫הו‪ ,‬הו‪ ,‬כן כן‪ ,‬היתה לנו סוג של גאוות יחידה שאין כמעט לאף יחידה‬
‫בצה"ל‪ .‬כל מי שידע במה מדובר הבין שמדובר בצוות מבריק‪ ,‬שמור‪ ,‬אשר‬
‫דברים שהוא יודע אפילו ראש הממשלה והרמטכ"ל בקושי יודעים‪.‬‬
‫האמת היא שמאחר ולמדנו לשתוק‪ ,‬הסתובבנו לרוב עם בגדי אזרח‪ ,‬או עם‬
‫מדי צה"ל ירוקים‪ ,‬ולא עשינו רושם על איש‪ .‬כששאלו אותנו היכן אתם‬
‫משרתים ענינו "במודיעין"‪ .‬זה הספיק‪ ,‬כי ישנן גם רמות פחות מסווגות‬
‫בחיל העלום הזה‪ ,‬ואף אחד לא העלה בדעתו שאני איזה אגרויסע בעל‬
‫תפקיד חשוב‪ .‬כקצין בכיר בחיל מודיעין‪ ,‬היה לצידי נהג צמוד בשרות סדיר‪.‬‬
‫חודש לפני שיחרורי הצמידו לי נהג חדש‪ ,‬בחור עם כיפה לבנה ועליה רשום‬
‫נ‪ .‬נח‪ .‬נחמ וכל השאר‪ .‬גיחכתי‪ ,‬אבל לא עשיתי מזה עניין‪ .‬בעוד ארבעה‬
‫שבועות אני משתחרר מהצבא‪ ,‬וגם ממנו‪.‬‬
‫לילה חורפי אחד אנו יוצאים מן הבסיס‪ .‬שנינו שותקים‪ .‬ברקע מוסיקה‬
‫חסידית של איציק הנהג‪ .‬אני מעלעל בניירות שלפני‪ .‬אחרי קילומטר נסיעה‬
‫מדווח איציק "המפקד‪ ,‬אנחנו בפקק רציני‪ .‬לפי הרדיו ייקח שעה עד‬
‫שעתיים לצאת מכאן‪ .‬בקיצור מה עושים?"‪.‬‬
‫"ממתינים" אני משיב לו‪" .‬המפקד" איציק הנהג לא מרפה "בעוד ‪ 50‬מטר‬
‫יש בית כנסת‪ ,‬יש עכשיו הרצאה של רב חשוב‪ ,‬אם תסכים אחנה כאן ואלך‬
‫לשמוע קצת דברי תורה"‪ .‬תקעתי בו מבט קפוא‪.‬‬
‫"וואלה המפקד‪ ,‬תפסיק עם הפוזה של הרציני" מחייך איציק "החיים זה לא‬
‫רק מודיעין‪ ,‬יש הרבה לפני המודיעין‪ ,‬יש קדוש ברוך הוא‪ ,‬תורה‪ ,‬היידה‬
‫תשתחרר מן הקיפאון המדיני‪ ,‬מן הסיווג הצבאי‪ ,‬ובוא נשמע כמה מילים‬
‫של תורה"‪ .‬בחורצ'יק מתוק‪ .‬שבה אותי בקיסמו‪" .‬או‪.‬קי‪ .‬תחנה בצד"‪.‬‬
‫זו הפעם הראשונה בחיי שאני עורך מפגש חזיתי עם התורה ומייצגיה‪ .‬על‬
‫התיבה ניצב רב צעיר‪ ,‬כבן גילי‪ ,‬עם בטחון עצמי עצום‪ ,‬עיניים יוקדות‪,‬‬
‫כריזמה כובשת ויכולת דמגוגית מן הטובות שנתקלתי בהם‪.‬‬
‫"בקיצור ידידיי ואהובי‪ ,‬בכל יום יוצאת בת קול מהר חורב ואומרת ואפילו‬
‫צועקת "אוי להם לבריות מעלבונה של תורה‪ .‬בכל יום!!! אבל מי שומע‬
‫אותה!? למי איכפת? מי זז מן הצעקה שלה?" אומר הרב‪.‬‬
‫מה זו בת קול? מה ענין הר חורב לעסק? ובכלל מי שומע בת קול? אני‬
‫מטיל ספק גדול ברב ובדבריו‪.‬‬
‫יצאנו אל החושך‪ .‬אני בהרהורי‪ .‬איציק שותק‪ .‬אני יורד מן הג'יפ‪ ,‬אומר לו‬
‫"תודה"‪ .‬כמה ימים אחר‪-‬כך אני משתחרר מן הצבא קצין במיל'‪ .‬מסתובב‬
‫שנה בעולם‪ .‬חוזר ארצה שבע מטיולים ומחפש עבודה‪.‬‬
‫מדפדף בעיתונים מקצועיים ולפתע צדה את עיני מודעה באנגלית‪.‬‬
‫"דרושים מומחים להצפנות וקודים חשאיים לעבודה מיוחדת"‪ .‬מרים‬
‫טלפון‪ .‬הפקידה מודיעה לי "תגיע ביום רביעי הקרוב בשעה שתיים‬
‫בצהריים"‪.‬‬
‫רביעי בשעה שתיים‪ .‬קצין במיל'‪ ,‬עתיר ניסיון‪ ,‬הולך לפתוח – אולי –‬
‫קריירה אזרחית בחברה חדשה‪ .‬יש לי מה למכור‪ ,‬ניסיוני בצבא הוא‬
‫אדיר‪ .‬עולה במעלית לקומה ‪ .00‬הדלת נפתחת‪ .‬מסדרון צר וארוך‪,‬‬
‫מימין ישובים כ‪ 00 -‬אנשים‪ ,‬משמאל עוד ‪ .00‬חשבתי שאני היחידי‬
‫שמגיע לראיון‪ .‬כולם ממתינים לראיון עם המנהל‪.‬‬
‫מברור שאני עורך מתגלה שכולם הוזמנו לשעה שתיים‪ .‬ריבונו של‬
‫עולם אני מתפלץ‪ ,‬המנהל כנראה נפל על הראש‪ ,‬מי מסוגל לראיין ‪00‬‬
‫איש בשעה‪ .‬התיישבתי ופתחתי את היומן האישי שלי‪.‬‬
‫לפתע נשמעה מוסיקת רקע עדינה‪ ,‬פסנתר‪ ,‬עם כינור‪ ,‬עם חליל‪ ,‬עם‬
‫תוף עדין ונבל‪ .‬אנשים זקפו ראשם וחיפשו את מקור המוסיקה‪.‬‬
‫הרמקולים כנראה הוטמנו מאין רואה‪ .‬המוסיקה מצאה חן בעיני‪,‬‬
‫ההרמוניה‪ ,‬הצלילים החדים‪ .‬אחרי שלוש דקות של האזנה קפצתי‬
‫מכיסאי כנשוך נחש‪ ,‬והתחלתי לרוץ לאורך המסדרון‪" .‬תנו לי להיכנס"‬
‫דפקתי על הדלת הפלדה הכהה‪.‬‬
‫"הלו אדוני‪ ,‬מדוע אתה מתפרץ למשרד? הגענו לכאן לפניך‪ .‬יש פה‬
‫תור" צעקו עלי מכל עבר‪" .‬חוצפה‪ ,‬תמתין כמו כולם‪ ...‬רק חמור קופץ‬
‫בראש‪ ."...‬שתקתי והמשכתי לדפוק על הדלת‪ .‬היא נפתחה‪" .‬היכנס‬
‫בבקשה" הורה לי המנהל‪ ,‬טיפוס אמריקני גבה קומה‪ .‬אחרי שיחה בת‬
‫‪ 00‬דקות יצאנו שנינו החוצה‪.‬‬
‫"אדונים נכבדים" פנה המנהל לממתינים הזעופים "הנני מתנצל‬
‫בפניכם‪ ,‬אבל הראיון אליו הוזמתם הפך למיותר‪ .‬בשלב מסויים כאשר‬
‫המתנתם במסדרון‪ ,‬הושמעה לאוזניכם במשך דקות ארוכות מוסיקה‬
‫נעימה‪ .‬שם‪ ,‬בין ובתוך הצלילים הוצפן קוד סודי‪ ,‬שרק אוזן רגישה ולב‬
‫מבין יכלו לשמוע‪ .‬היחיד ששמע זאת קפץ רץ לעברי כאיילה שלוחה‪,‬‬
‫ודפק על דלתי‪ ...‬הוא התקבל לעבודה‪ .‬עמכם הסליחה"‪.‬‬
‫המנהל לא סיפר להם שהקוד המוצפן במוסיקה היה המשפט המינורי‬
‫הבא‪" :‬תתעורר ישנוני‪ ,‬תתעורר‪ ,‬ורוץ"‪.‬‬
‫הנה כי כן‪ ,‬הסיפור עדיין לא נגמר‪ .‬במשך שעה ארוכה ישבנו ושוחחנו‪.‬‬
‫חתמתי בסופו של יום על חוזה מכובד‪ ,‬ונפרדתי מן המנהל בלחיצת יד‪.‬‬
‫ירדתי במעלית ויצאתי החוצה לרחוב‪ ,‬מסמן למונית‪.‬‬
‫לפתע עצר לידי ג'יפ צבאי ומי הנהג? איציק!! עוד לא הספקתי להוציא‬
‫מילה מן הפה ואיציק שואג לעברי "המפקד‪ ,‬אל תשכח בכל יום יוצאת‬
‫בת קול מהר חורב‪ ,‬וצועקת‪ ,‬אוי להם לבריות מעלבונה של תורה! זוכר‬
‫המפקד? רק מי שאיכפת לו ושיש לו אוזניים טובות ולב רגיש שומע‬
‫ת'בת קול"‪ .‬קפאתי על מקומי‪ .‬המילים העכשוויות של איציק‪ ,‬שנשמעו‬
‫באותה הרצאה מפיו של הרב לפני כשנה‪ ,‬חדרו לתוכי כמו חיצים‬
‫לוהטים ופגעו בלב עשוי קרח שהחל להפשיר אט אט‪ .‬הרגע‪ ,‬לפני כמה‬
‫דקות‪ ,‬הייתי היחיד שהצליח להאזין לאותו קוד מוצפן בין הצלילים‬
‫והקולות שבמוסיקת הרקע‪.‬‬
‫נכנסתי לג'יפ ואיציק טפח על שכמי "שמח לראות אותך המפקד‪ ,‬בפעם‬
‫האחרונה שנפגשנו שמענו הרצאה ביחד‪ ,‬בא לך אולי לשמוע עוד‬
‫אחת?"‪ .‬הסכמתי‪ .‬הפעם הבנתי שגם איציק הוא בת קול‪ .‬בת קול‬
‫ברורה‪ ,‬שמושיטה לי יד להתעורר‪ ,‬להתקדם‪ ,‬לצאת ממצולות המודיעין‬
‫החסוי‪ ,‬להיכנס ולהתיישב מול הר חורב‪ ,‬וללמוד‪.‬‬
‫חלפו מאז ‪ 01‬שנים‪ ,‬ואני מזמן לא בצבא קבע‪ ,‬ולא באף חברת הצפנות‬
‫ופיתוחי קודים‪ .‬אני כיום מפצח סוגיות סבוכות בכולל‪ ,‬וחרד לעלבונה‬
‫של תורה‪.‬‬
‫"יקראני ואני אענה"‬
‫אומר הרב תצא‪ ,‬תפגוש את ה' יתברך‪ ,‬תסתכל‪ ,‬יש דברים שלא‬
‫מפורסמים שמגלים אותו ויש דברים נסתרים שלו‪ ,‬תרים את העיניים‬
‫תסתכל למעלה על גלגל החמה‪ ,‬תחשוב אם היו צריכים להאיר כל פינה‬
‫בעולם בחושך‪ ,‬בלילה‪ ,‬כמה כבלים ומנורות היו צריכים‪ ,‬וגם אם היינו‬
‫מאירים כל פינה בעולם זה היה אור עמום‪ .‬אדם שנוסע בלילה צריך‬
‫לאמץ את העיינים ואדם שנוסע ביום נוסע בניחותא‪.‬‬
‫אומר הקדוש ברוך הוא‪ ,‬רק על גלגל החמה תסתכל‪ ,‬אם אתה נכנס‬
‫לדירה והחשמל דלוק‪ ,‬ברור לך שמישהו היה פה והדליק את האור לפני‬
‫שבאת‪ .‬אז תראה איזה אור ה' נתן בעולם‪ .‬ליהנות בהם את הבריות‪,‬‬
‫"שמש צדקה ומרפא בכנפיה"‪ ,‬השמש לא רק מאירה היא גם מרפאת‪.‬‬
‫הגמרא אומרת‪ :‬שמש בשבת היא צדקה לעניים‪ ,‬מי שכואב לו‪ ,‬קודם‬
‫כל שיצא לשמש‪ .‬רש"י אומר שבשבת העניים אוכלים הרבה בשר‪ ,‬כל‬
‫השבוע הם לא אוכלים אז נהיה להם שינוי וסת‪ ,‬שינוי הרגלים‪ ,‬שינוי‬
‫כזה הוא תחילת חולי מעיים‪ ,‬בעיות עיכול‪ ,‬אז אומרים להם לצאת‬
‫מהר לשמש והכול יעבר‪.‬‬
‫"ויזרח לו השמש והוא צולע על ירכו"‪ ,‬השמש מרפאת גם צליעות‪,‬‬
‫השמש מביאה שמחה‪ .‬רש"י הקדוש כותב בקהלת על הפסוק‪" :‬ומתוק‬
‫האור וטוב לעיניים"‪ ,‬זה טוב לעיניים‪ ,‬אדם שמרגיש דכדוך‪ ,‬שיצא‬
‫לשמש וירגיש שמחה‪.‬‬
‫הקדוש ברוך הוא אומר למה האדם מחפש אותי בכל מיני מקומות‪.‬‬
‫אמר הקיסר לרבי יהושע בן חנניה אני קיסר השולט על כל העולם‪ ,‬אני‬
‫רוצה פגישה עם האלוקים שלכם‪ .‬אמר לו רבי יהושע בן חנניה‪ :‬אין‬
‫שום בעיה‪ ,‬תבוא מחר‪.‬‬
‫הקיסר התכונן הביא את כל העיתונאים‪ ,‬התהדר‪ ,‬למחרת נפגשו‪,‬‬
‫שאל אותו הקיסר‪ :‬לאן נוסעים עכשיו? אמר לו רבי יהושע‪ :‬לא‬
‫נוסעים לשום מקום‪ ,‬הפגישה תתקיים פה בגינה‪ .‬שאל אותו הקיסר‪:‬‬
‫איפה? אותה שעה הייתה שעת צהרים‪ ,‬אמר לו רבי יהושע‪ :‬תסתכל‬
‫למעלה! אמר לו הקיסר‪ :‬אני לא יכול!‬
‫אתה לא יכול? אמר רבי יהושע – יש בעיה כנראה אתה לא טהור‬
‫בעיניים אז העיניים שלך מסתנוורות‪ .‬דע לך שהשמש זה רק אחד‬
‫המשרתים של ה' ואם אתה לא יכול להסתכל על השמש‪ ,‬איך אתה‬
‫רוצה לפגוש את הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו?!‬
‫הקיסר לא היה טיפש‪ .‬אמר לו טוב אז נפגש איתו בלי לראות אותו‪.‬‬
‫שיתחבא מאחורי איזה מקום אמר לו בסדר אתה רוצה לפגוש את ה'‬
‫בלי לראות אותו‪ ,‬אמר לו כן‪ ,‬יקראוני ואני אענה‪ .‬תבקש אותו הוא‬
‫יענה לך‪ ,‬בסערה וסופה דרכו‪.‬‬
‫מישהו ספר לי שיש לו חנות במודיעין‪ .‬לידו פתח חנות חילוני גמור‬
‫שלא יודע מאומה מיהדות‪ ,‬הוא בא מאיזה קבוץ‪ .‬הילד שלו ל"ע‬
‫קיבל את המחלה‪ ,‬הוא היה מיואש מאד‪.‬‬
‫אותו יהודי פשוט אמר לו‪ :‬אני יודע דבר אחד‪ ,‬תקבל על עצמך‬
‫משהו והילד שלך יחלים‪ .‬אותו חילוני אמר לו‪ :‬מה אין דתיים‬
‫חולים? אז הוא אמר לו‪ :‬לך יש פריבילגיה שאין לדתיים‪ ,‬הרב שלי‬
‫לימד אותנו שאם אתה חילוני‪ ,‬מה שתבקש ‪ -‬ה' ייתן לך‪.‬‬
‫אם כך אמר האיש‪ ,‬אני מקבל עלי להניח תפילין בתנאי שהיום אני‬
‫מקבל תוצאות טובות מהבית חולים‪ .‬קבל תוצאות טובות והניח‬
‫תפילין וכך הילד התרפא‪.‬‬
‫בא אליו שכנו ואמר לו מעכשיו תקבל על עצמך דברים נוספים‪ .‬ענה‬
‫לו‪ ,‬אבל אני קיבלתי על עצמי רק תפילין‪ .‬בסדר אמר השכן‪ ,‬אבל‬
‫אתה לא רוצה עוד דברים בחיים? אמר לו‪ :‬אני רוצה‪ .‬אם כך תקבל‬
‫על עצמך לשמור שבת! הקדוש ברוך הוא הבטיח מי שיקרא לי ולא‬
‫מכיר אותי אני אענה לו‪.‬‬
‫חידות הוא והיא לפורים‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫הוא‪ :‬מארבעת המינים הקשורים לסוכות‬
‫היא‪ :‬אסתר המלכה‬
‫הוא יורד בסוף ההצגה‬
‫היא מכסה את הפנים‬
‫הוא‪ :‬בירת מלכותו של אחשורוש‬
‫היא‪ :‬פרח נאה‬
‫הוא‪ :‬שימש מאכל במדבר‬
‫היא‪ :‬נשלחת בחג מאיש לרעהו‬
‫הוא‪ :‬אביזר פורימי‬
‫היא‪ :‬מאוד קולנית‬
‫הוא‪ :‬שימש לתליית המן ובניו‬
‫היא‪ :‬ניתנת לאדם ועוזרת לו להחליט ולפעול‬
‫הוא‪ :‬מדינתו של אחשוורוש‬
‫היא‪ :‬נעלי הסוס‬
‫הוא‪ :‬החודש בו חל פורים‬
‫היא‪ :‬מעיל‪ ,‬גלימה‬
‫הוא‪ :‬מת במים‬
‫היא‪ :‬חותמת המלך‬
‫מילתא דבדיחותא לכבוד פורים‬
‫שיכור ופוזל התנגשו ברחוב ונפלו‪.‬‬
‫הפוזל‪" :‬אולי תסתכל לאן שאתה‬
‫הולך?!"‬
‫השיכור‪" :‬אולי תלך לאן שאתה‬
‫מסתכל?!"‬
‫בעל ואישתו מגיעים לפסיכולוג‪.‬‬
‫מתלונן הבעל‪" :‬אישתי מאוד ילדותית‪".‬‬
‫שואל הפסיכולוג‪" :‬במה זה מתבטא?"‬
‫עונה הבעל‪" :‬היא כל הזמן גונבת לי‬
‫את הצעצועים!"‬
‫פתרון לחידת העלון הקודם‬
‫התשובה היא ‪71‬‬
`
‫מספר עובדות מעניינות על אלכוהול‬
‫משקאות אלכוהוליים יוצרו כבר בעידן העתיק‪ .‬למעשה‪ ,‬המתכון הקדום‬
‫ביותר שידוע לנו עליו הוא לוח בן כמעט ‪ 0,000‬שנה המכיל הוראות‬
‫ברורות להכנת בירה‪.‬‬
‫התסיסה האלכוהולית מתרחשת כאשר אנזימים המיוצרים על ידי‬
‫שמרים הופכים את מולקולות הסוכר בענבים או בדגנים לאתנול‪.‬‬
‫תסיסה אלכוהולית יכולה להתרחש גם במעיים האנושיים‪ :‬רופאים‬
‫יפנים דיווחו על 'סינדרום המזקקה העצמית' – פציינטים עם רמה‬
‫גבוהה של פטריית קנדידה במעיים שגרמה להם לשכרות‪ ,‬בלי ששתו‬
‫ולו לגימת אלכוהול‪.‬‬
‫אלכוהול משפיע במהירות כי הוא איננו דורש עיכול‪.‬‬
‫אדם רזה ושרירי יסבול פחות מהשפעות שתייה אלכוהולית מאשר‬
‫מישהו עם יותר שומן‪ :‬רקמות השריר העשירות במים סופגות אלכוהול‬
‫באופן יעיל ומונעות ממנו להגיע למוח‪.‬‬
‫בעבר‪ ,‬חוסר הבנה לגבי דרכי הפעולה של אלכוהול גרם לכך שבמקרים‬
‫בחול‪:‬‬
‫תפילות‬
‫שחרית הנץ החמה ‪( 05:05‬כ ‪ 05-‬דקות קודם הנץ החמה)‬
‫‪03:00‬‬
‫שחרית מנין ב'‬
‫‪01:05‬‬
‫שחרית מנין ג'‬
‫‪03:70‬‬
‫מנחה‬
‫סמוך למנחה‬
‫ערבית מנין א'‬
‫בתום השיעור המרכזי‬
‫ערבית מנין ב'‬
‫שיעורים‬
‫יום ראשון‬
‫יום שני‬
‫יום שלישי‬
‫יום רביעי‬
‫יום רביעי‬
‫יום חמישי‬
‫בימים א – ה בשעה ‪00:70‬‬
‫פעילות לנשים‬
‫עין יעקב ‪ -‬עיון באגדות חז"ל‬
‫חובת הלבבות‬
‫פרשת השבוע ‪ /‬הלכה ‪ /‬ענייני דיומא‬
‫מסילת ישרים לרבנו הרמח"ל‬
‫גמרא בבא מציעא לאחר השיעור המרכזי‬
‫הלכות שבת‬
‫יום שלישי ‪ 00:70‬שיעור לנשים‪ ,‬הר' עטיה‪.‬‬
‫רבים הוא היה מומלץ על ידי רופאים לחולים ולאנשים חלשים‪.‬‬
‫עד ‪ ,0000‬ברנדי וויסקי היו תרופות מאושרות לשימוש בארצות‬
‫הברית‪ ,‬ובסוף המאה התשע עשרה רופאים עוד נהגו לרשום בירה‬
‫לבנה כתרופה לנשים בהריון ותוסף תזונה לילדים‪.‬‬
‫הרכיבים הדרושים לאלכוהול – מימן‪ ,‬פחמן‪ ,‬חמצן – מצויים‬
‫כולם בכמויות גדולות בחלל‪ .‬בהתאם‪ ,‬אסטרונומים גילו ענן‬
‫אלכוהול ענק במרחק ‪ 00,000‬שנות אור מכדור הארץ‪ :‬ענן המכיל‬
‫מספיק אלכוהול ליותר מ‪ 000-‬טריליון בירות‪.‬‬
‫האלוף העולמי בצריכת אלכוהול ללא שכרות הוא חדף העצים‬
‫ממלזיה‪ ,‬יונק קטן וארוך זנב ששותה מידי לילה כמות של נקטר‬
‫שתסס באופן טבעי עם תכולת אלכוהול שוות ערך לתשע כוסות‬
‫יין‪ .‬לא נראה שלאלכוהול יש השפעה כלשהי עליו‪.‬‬
‫רוב האוכלוסייה כבר יודעת היום שאלכוהול הוא חומר רעיל‬
‫בבסיסו‪ ,‬שאחראי לשלל מחלות קשות – ותאונות‪ .‬מה שלא כולם‬
‫יודעים הוא ש ‪ 00-‬אנשים מתים מידי שנה מפגיעתם של‪...‬פקקי‬
‫שמפניה‪ .‬פקק של בקבוק שמפניה משתחרר במהירות מדהימה‬
‫בגלל הלחץ העצום בתוך הבקבוק – פי שלוש מהלחץ שבצמיגי‬
‫מכונית‪ .‬התוצאה יכולה לנוע מעיוורון בגלל ניתוק העדשה בעין‬
‫ועד פגיעה קטלנית‪.‬‬
‫תפילות ושיעורים‬
‫מנחה ערב שבת‬
‫שחרית עם הנץ החמה‬
‫שיעור בהלכות נידה‬
‫שחרית מנין ראשי‬
‫תהילים לבנים‬
‫מנחה מנין א'‬
‫שיעור מוסר‬
‫מנחה מנין ב'‬
‫שיעור הלכה‬
‫ערבית של מוצ"ש‬
‫אבות ובנים‬
‫תפילות‬
‫שחרית הנץ החמה ‪( 05:50‬כ ‪ 05-‬דקות קודם הנץ החמה)‬
‫‪03:00‬‬
‫שחרית מנין ב'‬
‫‪01:05‬‬
‫שחרית מנין ג'‬
‫‪00:50‬‬
‫מנחה‬
‫סמוך למנחה‬
‫ערבית מנין א'‬
‫בתום השיעור המרכזי‬
‫ערבית מנין ב'‬
‫שיעורים‬
‫יום ראשון‬
‫יום שני‬
‫יום שלישי‬
‫בימים א – ה בשעה ‪00:70‬‬
‫עין יעקב ‪ -‬עיון באגדות חז"ל‬
‫חובת הלבבות‬
‫פרשת השבוע ‪ /‬הלכה ‪ /‬ענייני דיומא‬
‫‪( 03:00‬כ ‪ 70-‬דק' לפני שקיעה)‬
‫‪( 00:50‬כשעה קודם הנץ החמה)‬
‫‪ 70( 03:00‬דק' לפני תפילת שחרית)‬
‫‪03:70‬‬
‫‪( 00:70‬אליהו קורן ‪ ,0‬משפחת פרג'יאן)‬
‫‪00:00‬‬
‫‪00:70‬‬
‫‪( 05:05‬בתום השיעור)‬
‫‪( 03:50‬כ ‪ 70-‬דק' קודם צאת שבת)‬
‫‪( 01:00‬עם צאת השבת)‬
‫‪( 01:00‬לאחר ערבית של מוצ"ש)‬
‫פעילות לנשים בשבת‬
‫תהילים לבנות‬
‫שיעור לנשים‬
‫תפילות ושיעורים‬
‫בחול‪:‬‬
‫בשבת‪:‬‬
‫מנחה ערב שבת‬
‫שחרית עם הנץ החמה‬
‫שיעור בהלכות נידה‬
‫שחרית מנין ראשי‬
‫תהילים לבנים‬
‫מנחה מנין א'‬
‫שיעור מוסר‬
‫מנחה מנין ב'‬
‫שיעור הלכה‬
‫ערבית של מוצ"ש‬
‫אבות ובנים‬
‫‪( 07:00‬הרב מן ההר ‪ 00/0‬משפ' בן ‪-‬אלי)‬
‫‪ 07:00‬עד ‪ 07:05‬מפי מו"ר שליט"א‬
‫בשבת‪:‬‬
‫‪( 00:75‬כ ‪ 70-‬דק' לפני שקיעה)‬
‫‪( 05:75‬כשעה קודם הנץ החמה)‬
‫‪ 70( 03:00‬דק' לפני תפילת שחרית)‬
‫‪03:70‬‬
‫‪( 00:70‬אליהו קורן ‪ ,0‬משפחת פרג'יאן)‬
‫‪00:00‬‬
‫‪00:70‬‬
‫‪( 05:05‬בתום השיעור)‬
‫‪( 03:00‬כ ‪ 70-‬דק' קודם צאת שבת)‬
‫‪( 03:00‬עם צאת השבת)‬
‫‪( 01:00‬לאחר ערבית של מוצ"ש)‬
‫פעילות לנשים בשבת‬
‫תהילים לבנות‬
‫שיעור לנשים‬
‫‪( 07:00‬הרב מן ההר ‪ 00/0‬משפ' בן ‪-‬אלי)‬
‫‪ 07:00‬עד ‪ 07:05‬מפי מו"ר שליט"א‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫העלון מוקדש לעילוי נשמתו הטהורה של מרן שר התורה ופוסק הדור‪ ,‬מורנו ורבנו מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל‪ ,‬שזכותו הגדולה תגן עלינו‬
‫‪ ,‬דוד בן שמחה וב"ב‪ ,‬משפחת מזרחי‪ ,‬אייל בן דליה‪ ,‬יחזקאל מאיר בן שרה להצלחה ברוחניות וגשמיות‬
‫להצלחת‪:‬‬
‫לרפואת‪ :‬חיים מרדכי בן נטע‬
‫לעילוי נשמת‪ :‬נעמי בת עזיזה‪ ,‬שמואל בן רחל‪ ,‬עובדיה בן עמומה ז"ל‬