)" החברה "( . וי . אן פרופרטיז קפיטל בראק 2017 במרץ 5 לכבוד לכבוד "מ ב

‫בראק קפיטל פרופרטיז אן‪ .‬וי‪"( .‬החברה")‬
‫לכבוד‬
‫רשות ניירות ערך‬
‫‪www.isa.gov.il‬‬
‫לכבוד‬
‫הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ‬
‫‪www.tase.co.il‬‬
‫‪ 5‬במרץ ‪2017‬‬
‫הנדון‪ :‬דיווח מיידי‬
‫החברה מודיעה בזאת כי ביום ‪ 3‬במרץ ‪ 2017‬נמסרה לחברה הודעה מבעלת עניין בחברה ‪Brack -‬‬
‫‪( Capital First B.V.‬להלן‪( )"First" :‬שהינה חברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאות של – ‪BCRE‬‬
‫‪( 1Brack Capital Real Estate Investments N.V.‬להלן‪ - ))"BCRE" :‬בהתאם להוראות סעיף‬
‫‪(63‬ב) לחוק החברות‪ ,‬התשנ"ט‪ 1999-‬ותקנה ‪ 21‬לתקנון ההתאגדות של החברה בדבר בקשה לכנס‬
‫אסיפה מיוחדת של בעלי מניות החברה (להלן ובהתאמה‪" :‬מועד ההודעה"‪" ,‬הודעת בעלת‬
‫העניין" או "ההודעה" ו‪"-‬האסיפה")‪.‬‬
‫בהודעה התבקש דירקטוריון החברה על ידי בעלת העניין לכנס את האסיפה אשר על סדר יומה‬
‫יהא מינוים של שלושה דירקטורים נוספים (שאינם דירקטורים חיצוניים) לדירקטוריון החברה‪,‬‬
‫ובכלל זה מינויו כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) בחברה של מר אריאל פודרויסקי‪ ,‬המכהן‬
‫כמנכ"ל ‪ BCRE‬וכן החלטה בדבר סיום כהונתו של מר ‪ ,Robert Israel‬המכהן כדירקטור בלתי‬
‫תלוי בחברה מאז אוקטובר ‪ 2011‬וזאת (כפי שמצוין בהודעה) בשל "היעדר אמון מצד בעלת העניין‪,‬‬
‫כבעלת מניות בחברה‪ ,‬במר ‪."Robert Israel‬‬
‫בכוונת דירקטוריון החברה לבחון בזמן הקרוב ובמסגרת לוחות הזמנים הקבועים בדין ובתקנון‬
‫החברה (קרי עד תום ‪ 21‬יום ממועד ההודעה) את בקשתה של בעלת העניין לכינוס אסיפה כאמור‪,‬‬
‫בשים לב לדרישות הדין ההולנדי וקוד הממשל התאגידי בהולנד‪.‬‬
‫מבלי לגרוע מהאמור לעיל דירקטוריון החברה מוצא לנכון להודיע כי הינו דוחה על הסף ומכל וכל‬
‫את האמירה של בעלת העניין בדבר "היעדר האמון" במר ‪ .2Robert Israel‬לעניין זה יודגש כי מר‬
‫‪ Robert Israel‬מכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה כחמש שנים וחצי‪ ,‬יותר מכל חבר‬
‫‪ 1‬חברה ציבורית הולנדית‪ ,‬אשר מניותיה רשומות למסחר ברשימה הראשית בבורסת לונדון (‪ BCRE .)LSE‬מחזיקה‬
‫בעקיפין‪ ,‬באמצעות ‪ First‬וחברות פרטיות בשליטתה‪ ,‬במניות החברה‪ ,‬המהוות כ‪ 26.84%-‬מזכויות ההצבעה בחברה‪.‬‬
‫‪ 2‬במאמר מוסגר יצוין כי בעלת העניין הצביעה רק לפני חמישה חודשים בעד מינויו מחדש של מר ‪Robert Israel‬‬
‫כדירקטור בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫דירקטוריון אחר בחברה‪ .3‬בתקופת כהונתו זו צבר ניסיון רב וידע לגבי עסקי החברה ותרם רבות‬
‫להצלחתה העסקית של החברה ובו בעת לביסוס דירקטוריון החברה כדירקטוריון מקצועי ועצמאי‬
‫הפועל בהתאם לעקרונות ממשל תאגידי נאותים‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫בראק קפיטל פרופרטיז אן‪ .‬וי‪.‬‬
‫באמצעות ה"ה גל טננבאום‪ ,‬מנכ"ל משותף בחברה‬
‫ופרד גניה‪ ,‬מנהל המחלקה הכלכלית‬
‫‪ 3‬למעט מר ‪ Ulrich Tappe‬המכהן אף הוא כדירקטור בחברה מאוקטובר ‪.2011‬‬
‫‪2‬‬