כללי .1 - truePharm

‫‪.1‬‬
‫כללי‬
‫‪ .1.1‬אתר ‪) www.truepharm.co.il‬להלן‪ " truepharm " :‬ו‪/‬או "האתר"( הינו אתר‬
‫על רשת האינטרנט המהווה בית מרקחת אינטרנטי המאפשר התייעצות עם‬
‫רוקח‪ ,‬וחנות פארמה וירטואלית לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים ברשת‬
‫האינטרנט בישראל‪.‬‬
‫‪ .1.2‬בעלת האתר ומפעילתו הנה חברת ​בית מרקחת כנרת בע"מ‪ ,‬רח' ויצמן ‪,119‬‬
‫כפר סבא‪ ,‬ח‪.‬פ‪)​ 514290485 .‬להלן‪" :‬החברה"(‬
‫‪ .1.3‬פעולה באתר ‪ truepharm‬הינה כל שימוש ו‪/‬או גלישה ו‪/‬או רכישה )להלן‪:‬‬
‫"פעולה"(‪.‬‬
‫‪ .1.4‬פעולה באמצעות אתר ‪ truepharm‬כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה‪ .‬אנא‬
‫קרא את התנאים המפורטים להלן בקפידה‪ ,‬שכן‪ ,‬הם מהווים הסכם מחייב בינך‬
‫לבין ‪.truepharm‬‬
‫האמור בלשון זכר מתכוון גם ללשון נקבה‪ ,‬ולהיפך‪.‬‬
‫האמור בלשון יחיד מתכוון גם ללשון רבים‪ ,‬ולהיפך‪.‬‬
‫‪ .1.5‬כל המבצע פעולה ‪ truepharm‬מצהיר כי הינו מודע לתקנון ‪ truepharm‬ולכללי‬
‫ההשתתפות באתר ‪ truepharm‬ומקבלם‪ ,‬וכי לא תהא לו ו‪/‬או למי מטעמו כל‬
‫טענה ו‪/‬או תביעה כנגד בעלי האתר ו‪/‬או מפעיליו ו‪/‬או מי מטעמם מלבד טענות‬
‫הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו‪/‬או מפעיליו על פי תקנון וכללי‬
‫השתתפות אלו‪ .‬מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות שלא לאפשר כניסה‬
‫לאתר ו‪/‬או רכישה בו למי שיפר את הוראות התקנון ו‪/‬או יעשה שימוש בלתי ראוי‬
‫באתר‪ ,‬בהיותו מנוי באתר‪ ,‬או בכל תוכן המופיע באתר‪ .‬ויודגש כי עצם ביצוע‬
‫הפעולה באתר תהווה הודעה מוחלטת‪ ,‬סופית ובלתי חוזרת‪ ,‬מצד הלקוח כי‬
‫קרא הוראות תקנון זה‪ ,‬הבינן והוא מסכים להן(‪.‬‬
‫‪ .1.6‬בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים‬
‫אחרים כלשהם‪ ,‬תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין‪ .‬אין ולא יהיה כל‬
‫תוקף לכל מידע ו‪/‬או מצג שיימסר בעניין זה‪ ,‬בכל דרך אחרת‪ ,‬למעט בדרך‬
‫שינויו המפורש של תקנון זה ופרסומו‪.‬‬
‫‪ truepharm .1.7‬עשויים להופיע קישורים )‪ (links‬לאתרים אחרים‪ ,‬ישראליים או‬
‫זרים‪ truepharm .‬לא יישא בכל אחריות לתוכנם של אותם אתרים‪ ,‬למידע‬
‫המתפרסם בהם‪ ,‬או לכל פרט אחר הקשור עמם‪ ,‬לרבות כל פגיעה‬
‫ברגשות המשתמשים‪ .‬הימצאות הקישור באתר זה אינה המלצה לבקר בו‪ ,‬אלא‬
‫אם כן מצוין כך במפורש‪ .‬כמו‪-‬כן‪ truepharm ,‬לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או‬
‫עקיף‪ ,‬כספי או אחר‪ ,‬שייגרם למבצע הפעולה כתוצאה מהסתמכות על המידע‬
‫המופיע באתרים אליהם ישנם קישורים‪.‬‬
‫‪ .1.8‬חרג ‪ truepharm‬מהוראות תקנון זה במקרה ו‪/‬או במקרים מסוימים‪ ,‬ע"פ שיקול‬
‫דעתו‪ ,‬לא יהווה הדבר תקדים מחייב בכל צורה שהיא‪ ,‬ולא יהיה בכך כדי לחייב‬
‫את ‪ truepharm‬לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר‪.‬‬
‫‪ .1.9‬רישומי מחשב עיבוד הנתונים של ‪ truepharm‬בדבר הפעולות המתבצעות דרך‬
‫האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות ולפרטי הפעולות‪.‬‬
‫‪ truepharm .1.10‬שומר על זכותו לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן‪.‬‬
‫רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר‪.‬‬
‫‪ .1.11‬הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את האתר ושירותיו‪,‬‬
‫כולל היקפם וזמינותם‪ ,‬וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת‪ .‬לא תהיה למבצע‬
‫הפעולה כל תביעה נגד האתר בגין שינויים אלו ו‪/‬או תקלות אשר עלולות‬
‫להתרחש תוך כדי ביצועם‪.‬‬
‫‪ .1.12‬לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנציגי השירות שלנו בטלפון‪:‬‬
‫‪09-7671100‬‬
‫או באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו הנה ‪[email protected]‬‬
‫‪.2‬‬
‫הזכות והאופן לייעוץ באמצעות האתר‬
‫‪ .2.1‬כל אדם יכול לפנות ולקבל יעוץ באתר ‪ truepharm‬בהתקיים במצטבר כל‬
‫אחד מהתנאים המפורטים להלן‪:‬‬
‫‪ .2.1.1‬המבצע פעולה באתר הינו תושב ישראל שגילו מעל ‪ 18‬שנים‪ ,‬בעל‬
‫תעודת זהות ישראלית תקפה‪ .‬האפשרות לקבל יעוץ הינה רק לבני‬
‫אדם ולא לישויות משפטיות כגון חברות וכד'‪.‬‬
‫‪ .2.1.2‬במידה ומבצע הפעולה הינו קטין )מתחת לגיל ‪ (18‬או אינו זכאי לבצע‬
‫פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס‪ ,‬יראו את שימושו באתר‬
‫כאילו הוא קיבל את אישור האפוטרופוס שלו‪.‬‬
‫‪ .2.1.3‬המבצע פעולה באתר הינו בעל כרטיס אשראי תקף השייך לאחת‬
‫מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל ואשר הונפק בישראל‪.‬‬
‫‪ .2.1.4‬המבצע פעולה באתר הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת‪.‬‬
‫‪ .2.1.5‬מבלי לגרוע מן האמור לעיל‪ ,‬תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר של‬
‫מבקר ו‪/‬או לקוח ‪ truepharm‬הוא אישור של חברת כרטיסי האשראי‪,‬‬
‫אשר דרכה התחייב מבקר ו‪/‬או לקוח באתר לשלם עבור הייעוץ ו‪/‬או‬
‫השירותים אותם יקבל‪.‬‬
‫‪ .2.1.6‬המבצע ומי מטעמו יצייתו להוראות תקנון זה במלואן ולהוראת כל דין‬
‫במסגרת שימושם באתר‪.‬‬
‫‪ truepharm .2.2‬רשאי למנוע ממבצע פעולה באתר )להלן‪" :‬מבקר" או "משתמש"‬
‫או "לקוח"( ביצוע פעולות באתר באופן זמני‪ ,‬או לצמיתות‪ ,‬וזאת על פי שיקול‬
‫דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש‪.‬‬
‫‪ .2.3‬בלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬יהיה ‪ ,truepharm‬מתוקף מעמדו כבעל האתר‬
‫ומפעילו‪ ,‬רשאי למנוע ממבקר לבצע פעולות באתר בכל אחד מהמקרים הבאים‪:‬‬
‫‪ .2.3.1‬אם מבקר עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי‪ ,‬או‬
‫כדי לאפשר‪ ,‬להקל‪ ,‬לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;‬
‫‪ .2.3.2‬אם מבקר מסר במתכוון פרטים שגויים;‬
‫‪ .2.3.3‬אם מבקר ביצע מעשה ו‪/‬או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע‬
‫‪ truepharm‬או בצדדים שלישיים כלשהם;‬
‫‪ .2.3.4‬אם מבקר הפר את תנאי הסכם זה או כל הסכם אחר עם ‪truepharm‬‬
‫או מי מטעמו ו‪/‬או אם נמנע מלשלם‪ ,‬שלא כדין‪ ,‬עבור שירותים שקיבל‬
‫‪ ,truepharm‬בין באמצעות אתר זה ובין בכל דרך אחרת;‬
‫‪ .2.3.5‬אם כרטיס האשראי שברשות המבקר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך‬
‫כלשהי;‬
‫‪.3‬‬
‫אופן הקבלת הייעוץ‬
‫‪ truepharm .3.1‬מאפשרת לך לקבל יעוץ באמצעות האתר‪ ,‬בדרך נוחה‪ ,‬מהירה‪,‬‬
‫קלה‪ .‬מובהר כי בשלב זה‪ ,‬אין המדובר ביעוץ רוקחי מורכב הנוגע לשילוב של‬
‫תרופות‪ ,‬בחינה של היענות לטיפול וכד'‪ .‬הייעוץ הניתן באמצעות האתר מוגבל‬
‫ליעוץ כללי‪ ,‬בכל הנוגע לתרופות ‪ ,OTC‬אופן השימוש בתרופות וכד'‪.‬‬
‫‪ .3.2‬ניתן ואף מומלץ לקבל יעוץ רוקחי מקצועי ומעמיק במסגרת פגישת יעוץ בבית‬
‫המרקחת‪ .‬ניתן להזמין מועד לפגישת יעוץ באמצעות בית המרקחת בטל‪:‬‬
‫‪09-7671100‬‬
‫‪ .3.3‬מובהר כי האחריות למידע שנמסר על ידי המשתמש הינו על אחריותו הבלעדית‬
‫של המשתמש‪ .‬הייעוץ שיתקבל על ידי המשתמש‪ ,‬תלוי ומושפע באופן מהותי‬
‫מהמידע שיימסר על ידו‪.‬‬
‫‪ .3.4‬המשתמש מתחייב למסור מידע מדויק‪ ,‬מלא ורלבנטי בכל הנוגע לנושא הייעוץ‬
‫ולכל נושא אחר רלבנטי‪ ,‬כולל מצב בריאותי מלא‪.‬‬
‫‪ .3.5‬מובהר כי לאתר אין כל אפשרות לבדוק או לוודא את אמיתות המידע שהתקבל‬
‫מהמשתמש ו‪/‬או האם המידע מלא‪.‬‬
‫‪ .3.6‬הייעוץ שיינתן‪ ,‬ייעשה אך ורק על בסיס המידע שיתקבל מהמשתמש‪ ,‬ובהתאם‬
‫לאותו מידע‪ .‬אין זה באחריות ‪ truepharm‬לבדוק מידע זה בכל דרך או אופן‬
‫שהוא‪.‬‬
‫‪ .3.7‬האתר רשאי להפסיק מתן ייעוץ ו‪/‬או להימנע ממנו לחלוטין מלכתחילה באם יגיע‬
‫למסקנה כי ייתכן והמשתמש אינו מוסר מידע נכון ו‪/‬או מלא בכל הנוגע לנושא‬
‫הייעוץ ו‪/‬או בכל הנוגע למצבו הבריאותי‪.‬‬
‫‪ .3.8‬המשתתף יודע ונותן את הסכמתו כי כל הליך הייעוץ‪ ,‬כולל כל המידע שימסור‪,‬‬
‫נשמר במאגר המידע של האתר‪ ,‬בהתאם לכללים של רישום וניהול מאגר מידע‪,‬‬
‫על פי הוראות חוק הגנת הפרטיות‪.‬‬
‫‪ .3.9‬מובהר כי הייעוץ באתר אינו בגדר תשאול רוקחי כהגדרתו בנוהל ‪ 112‬של‬
‫משרד הבריאות ואינו בגדר ייעוץ רוקחי יזום כהגדרתו בנוהל ‪ 113‬של משרד‬
‫הבריאות‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫הזכות לרכוש מוצרים באתר‬
‫‪ .4.1‬כל אדם ו‪/‬או חברה ו‪/‬או גוף משפטי אחר יכול לבצע פעולה באתר ‪truepharm‬‬
‫בהתקיים במצטבר כל אחד מהתנאים המפורטים להלן‪:‬‬
‫‪ .4.1.1‬המבצע פעולה באתר הינו תושב ישראל שגילו מעל ‪ 18‬שנים‪ ,‬בעל‬
‫תעודת זהות ישראלית תקפה‪ ,‬או תאגיד המאוגד כדין בישראל‪.‬‬
‫‪ .4.1.2‬במידה ומבצע הפעולה הינו קטין )מתחת לגיל ‪ (18‬או אינו זכאי לבצע‬
‫פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס‪ ,‬יראו את שימושו באתר‬
‫כאילו הוא קיבל את אישור האפוטרופוס שלו‪.‬‬
‫‪ .4.1.3‬המבצע פעולה באתר הינו בעל כרטיס אשראי תקף השייך לאחת‬
‫מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל ואשר הונפק בישראל‪.‬‬
‫‪ .4.1.4‬המבצע פעולה באתר הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת‪.‬‬
‫‪ .4.1.5‬מבלי לגרוע מן האמור לעיל‪ ,‬תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר של‬
‫מבקר ו‪/‬או לקוח ‪ truepharm‬הוא אישור של חברת כרטיסי האשראי‪,‬‬
‫אשר דרכה התחייב מבקר ו‪/‬או לקוח באתר לבצע את הרכישה‪,‬‬
‫לעסקת הרכישה עליה התחייב‪.‬‬
‫‪ .4.1.6‬המבצע ומי מטעמו יצייתו להוראות תקנון זה במלואן ולהוראת כל דין‬
‫במסגרת שימושם באתר‪.‬‬
‫‪ truepharm .4.2‬רשאי למנוע ממבצע פעולה באתר )להלן‪" :‬מבקר" או "משתמש"‬
‫או "לקוח"( ביצוע פעולות באתר באופן זמני‪ ,‬או לצמיתות‪ ,‬וזאת על פי שיקול‬
‫דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש‪.‬‬
‫‪ .4.3‬בלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬יהיה ‪ ,truepharm‬מתוקף מעמדו כבעל האתר‬
‫ומפעילו‪ ,‬רשאי למנוע ממבקר לבצע פעולות באתר בכל אחד מהמקרים הבאים‪:‬‬
‫‪ .4.3.1‬אם מבקר עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי‪ ,‬או‬
‫כדי לאפשר‪ ,‬להקל‪ ,‬לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;‬
‫‪ .4.3.2‬אם מבקר מסר במתכוון פרטים שגויים;‬
‫‪ .4.3.3‬אם מבקר ביצע מעשה ו‪/‬או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע ב‬
‫‪ truepharm‬או בצדדים שלישיים כלשהם;‬
‫‪ .4.3.4‬אם מבקר הפר את תנאי הסכם זה או כל הסכם אחר עם ‪truepharm‬‬
‫או מי מטעמו ו‪/‬או אם נמנע מלשלם‪ ,‬שלא כדין‪ ,‬עבור מוצרים שרכש מ‬
‫‪ ,truepharm‬בין באמצעות אתר זה ובין בכל דרך אחרת;‬
‫‪ .4.3.5‬אם כרטיס האשראי שברשות המבקר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך‬
‫כלשהי;‬
‫‪.5‬‬
‫אופן הרכישה‬
‫‪ .5.1‬כדי לבצע הזמנה של מוצר יש תחילה לבחור את המוצר‪.‬‬
‫‪ .5.2‬עבור כל מוצר המוצע למכירה מוצג "דף מידע"‪ ,‬המוצר המוצע למכירה‪ ,‬ומחיר‬
‫המכירה )להלן‪" :‬דף המידע"(‪.‬‬
‫‪ .5.3‬נתוני הפריטים אשר נמסרים ב"דפי המידע" באתר‪ ,‬ו‪/‬או ע"י הצוות שמפעיל את‬
‫האתר‪ ,‬כוללים מידע חלקי בלבד אשר אינו ממצה את כל תכונותיהם ו‪/‬או‬
‫הרכבם של המוצרים‪ .‬המידע המוצג הינו המידע כפי שנמסר ‪ truepharm‬על‬
‫ידי יצרני ו‪/‬או משווקי הפריטים והוא באחריותם הבלעדית‪ truepharm .‬לא יהיה‬
‫אחראי לתוכנם היקפם ונכונותם של נתונים אלו‪.‬‬
‫‪ .5.4‬במידה ותחול טעות בהדפסה‪ ,‬בתיאור המוצר ו‪/‬או השרות‪ ,‬במחירו‪ ,‬בתנאי‬
‫התשלום‪ ,‬בתמונת המוצר‪/‬שרות או בכל חומר הדפסה אחר‪ ,‬או בקבלת הנתונים‬
‫ממגיש ההצעה‪ ,‬רשאי מנהל האתר מטעמה של החברה לבטל את הרכישה‬
‫הספציפית‪.‬‬
‫‪ .5.5‬מגוון הצבעים המופיע בדפי המידע באתר הינו להמחשה בלבד‪.‬‬
‫‪ .5.6‬לחיצה על כפתור הוסף לסל שליד הפריט המבוקש תעביר אותו לסל הקניות‪,‬‬
‫במקרה של תרופה סל זה יעבור אישור של רוקח האתר לפני ביצוע הרכישה‪,‬‬
‫ניתן להתייעץ עם הרוקח ולהעביר לו העתק מרשם לאישור בצ'ט עם הרוקח‬
‫)נתונים אלו ישמרו גם בעת כיבוי המחשב(‪.‬‬
‫‪ .5.7‬עם סיום בחירת הפריטים‪ ,‬לוחצים על הקישור "סל הקניות שלי"‪ .‬שם ניתן‬
‫לבדוק ולעדכן את סל הקניות‪ .‬בהמשך‪ ,‬לבחור כתובת למשלוח‪ ,‬סוג משלוח‬
‫)שליח או איסוף עצמי( וניתן להוסיף הערות‪ .‬ניתן לרשום בעמוד מאובטח זה‬
‫את פרטי כרטיס האשראי‪ .‬לבסוף ניתן לבחור אם תרצה שנשמור את הפרטים‬
‫שלך לרכישה עתידית‪.‬‬
‫‪ .5.8‬במסגרת הרישום הראשוני יכול המשתמש‪ ,‬המבקש להירשם כמנוי‪ ,‬כחלק‬
‫מתהליך הרישום‪ ,‬לבחור סיסמא ושם משתמש‪ truepharm .‬שומר לעצמו את‬
‫הזכות‪ ,‬במסגרת שיקול דעתו הבלעדי‪ ,‬שלא לאשר שם משתמש אשר הוא סבור‬
‫כי הוא אינו הולם‪ ,‬עלול להטעות או פוגע‪.‬‬
‫‪ .5.9‬במסגרת ביצוע פעולות באתר יהיה על כל מבצע הפעולה להכניס פרטים שונים‬
‫כמצוין כאמור לעיל‪ ,‬ומסירתם הינה תנאי להשתתפות ברכישת המוצרים‬
‫המוצעים למכירה באתר‪ ,‬אולם אינה מחויבת על פי חוק‪ .‬חובה למסור מידע‬
‫מדויק‪ ,‬מלא ומעודכן‪ .‬המפעילים שומרים על זכותם לפעול לפי שיקול דעתם‬
‫הבלעדי במקרה של הפרת התחייבות זו‪ ,‬לרבות בדרך של ביטול חד‪ -‬צדדי של‬
‫המנוי או הגבלתו‪.‬‬
‫‪ .5.10‬ויודגש‪ ,‬הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית‪ .‬נגד‬
‫מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים‪ ,‬לרבות‬
‫תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו ‪ truepharm‬עקב שיבוש הליכי המכירה‪.‬‬
‫‪ .5.11‬לאחר ביצוע הפעולה יבצע ‪ truepharm‬בדיקה של פרטי כרטיס האשראי‪.‬‬
‫עסקת הקנייה תבוצע רק לאחר ש ‪ truepharm‬יקבל אישור מאת חברת כרטיסי‬
‫האשראי על ביצוע החיוב‪ ,‬בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינן לבין‬
‫‪ .truepharm‬היה ואישור זה לא יתקבל באופן מידי‪ ,‬לוחות זמני האספקה יידחו‪,‬‬
‫ויתחילו מחדש ממועד קבלת האישור וביצוע החיוב בפועל‪.‬‬
‫‪ .5.12‬במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה‬
‫מתאימה‪ .‬יובהר ויודגש‪ ,‬פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי‬
‫האשראי ע"י הלקוח‪ .‬במקרה כאמור‪ ,‬יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד‬
‫אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי‪ .‬לא פעל הלקוח להסדרת האישור‬
‫בתוך ‪ 2‬ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור‬
‫לביצוע העסקה‪ ,‬תהייה ‪ truepharm‬זכאית לבטל את ההזמנה‪.‬‬
‫‪ .5.13‬ההזמנה תירשם במחשבי ‪ truepharm‬וניתן יהיה לראות את ההזמנה בקישור‬
‫"ההזמנות שלי" שבאתר‪ .‬כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע‬
‫הפעולה בתוך ‪ 24‬שעות מסיום הליך הרכישה‪.‬‬
‫‪ truepharm .5.14‬תהיה רשאית )אך לא חייבת( לבקש מהלקוח לשלוח אליה את‬
‫צילום תעודת הזהות וכרטיס האשראי של הלקוח‪ ,‬וכן לבצע פעולות שונות‬
‫לאימות פרטי כרטיס האשראי‪ .‬ככל שיבוצעו פעולות אלו‪ ,‬או שיידרשו פרטי זיהוי‬
‫נוספים מהלקוח‪ ,‬לוחות זמני המשלוח יידחו בהתאם‪.‬‬
‫‪ .5.15‬המידע שיוכנס למערכת האתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע‬
‫למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר‪ ,‬אך ורק לאחר אישורך‪ .‬יובהר ויודגש‪,‬‬
‫משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את‬
‫‪ .truepharm‬רישומי מחשב עיבוד הנתונים של ‪ ,truepharm‬המנהל רישום‬
‫ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור‪ ,‬יהוו ראיה חלוטה לאמור בהן‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫תנאים כלליים‬
‫‪ .6.1‬מקום בו מופיעים המושגים הבאים ו‪/‬או מושגים דומים באתר‪ ,‬תהא הגדרתם‬
‫כמפורט להלן‪:‬‬
‫‪" .6.1.1‬מחיר מחוק"‪ -‬משמע‪ ,‬המחיר המחירון של המוצר כפי שנמסר ע"י‬
‫היצרן או היבואן‪ .‬מחיר זה אינו בהכרח מחיר השוק של הפריט‪ .‬על‬
‫הלקוח לבדוק את מחירי הפריטים‪.‬‬
‫‪" .6.1.2‬מחיר באתר" ו‪/‬או "מחיר שלנו"‪ -‬המחיר בו מוצע המוצר למכירה ב‬
‫‪.truepharm‬‬
‫‪ .6.2‬כל המחירים באתר כוללים מע"מ‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫מועדי אספקה‪ ,‬הובלה ומשלוח‬
‫‪ truepharm .7.1‬ידאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל‬
‫שהקלדת בעת הרכישה‪ .‬אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח ו‪/‬או בדרך של‬
‫"איסוף עצמי" ו‪/‬או לכל מקום ו‪/‬או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח‪.‬‬
‫‪ truepharm .7.2‬יפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים‬
‫בדף המידע של המוצרים‪ truepharm .‬מתחייב לספק רק מוצר אשר שולם‬
‫במלואו באמצעות כרטיס אשראי‪ .‬בכפוף ליתר סעיפי תקנון זה‪ ,‬מועדי האספקה‬
‫הם בין שלוש שעות לשלושה ימי עבודה‪.‬‬
‫‪ truepharm .7.3‬עושה כמיטב יכולתו להקדים את מועד האספקה ו‪/‬או להתאימו‬
‫לצורכי הלקוח‪ ,‬וזאת בכפוף למדיניות חברות ההובלה השונות‪ truepharm .‬לא‬
‫יהיה אחראי לכל איחור בהספקה‪ .‬ככל שיהיה איחור בהספקה‪ ,‬הלקוח יהיה‬
‫זכאי לביטול העסקה כולל החזר דמי משלוח‪ .‬עם זאת‪ ,‬אי‪-‬עמידה במועדי‬
‫ההספקה לא תקנה למשתמש זכות לפיצוי‪.‬‬
‫‪ truepharm .7.4‬לא יהיה אחראי לכל איחור ו‪/‬או עיכוב באספקה ו‪/‬או לאי‪-‬אספקה‬
‫שנגרם כתוצאה ממחסור במוצר כל שהוא באתר‪ .‬במקרה בו הלקוח מבצע‬
‫הזמנה אך המוצר לא קיים במלאי‪ ,‬נציג שירות הלקוחות של ‪ truepharm‬ייצור‬
‫קשר עם הלקוח ויודיע לו על כך‪ .‬בשיחה זו יכול הלקוח לבחור להמתין למוצר‬
‫ו‪/‬או לבחור מוצר חלופי ו‪/‬או לבטל את ההזמנה ללא כל עלות כמפורט להלן‪.‬‬
‫‪ .7.5‬באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית ‪ truepharm‬יהיו רשאים להעמיד‬
‫את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל‪ ,‬אשר יתואם עמם מראש‪.‬‬
‫‪ .7.6‬באזורים המוגבלים לגישה ביטחונית ו‪/‬או אזורים מרוחקים אין ‪truepharm‬‬
‫מתחייב לזמני האספקה הרגילים הקבועים והמפורטים באתר‪.‬‬
‫‪ .7.7‬אספקת המוצרים הנרכשים באתר תעשה ע"י ‪ truepharm‬ו‪/‬או באפשרות‬
‫הקונה לאסוף את המוצר בעצמו או באמצעות מי מטעמו בבית מרקחת "כנרת"‪,‬‬
‫בכתובת‪ :‬רח' ויצמן ‪ ,119‬כפר סבא‪ .‬האפשרות לביצוע "איסוף עצמי" מותנית‬
‫בקבלת אישור כי ההזמנה מוכנה‪ .‬זמני ביצוע "איסוף עצמי" קבועים בהתאמה‬
‫לשעות פעילות בית המרקחת ועל הלקוח האחריות להתעדכן מעת לעת בשעות‬
‫פעילות אלה‪.‬‬
‫‪ .7.8‬התשלום עבור המשלוח‪/‬ההובלה יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף‬
‫לתשלום עבור המוצר‪ ,‬ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא‪.‬‬
‫‪ .7.9‬ויודגש‪ ,‬בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח‪ ,‬כפוף ביטול‬
‫העסקה לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית‪ ,‬שלם ו‪/‬או ללא נזק‬
‫ו‪/‬או פגם מכל מין וסוג שהוא ל‪ .truepharm‬לא יינתן זיכוי על תשלום המשלוח‪.‬‬
‫‪ .7.10‬אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בדף המידע בשירות‬
‫הלקוחות‪ .‬ויודגש‪ ,‬באתר מוצעים למכירה מוצרים שחלקם אינם ניתנים לאספקה‬
‫מיידית‪ .‬בדפי המידע של מוצרים מסוג זה מצוינים זמני האספקה הרלוונטיים‬
‫למוצר זה ואלו גוברים על האמור בדף המידע בשירות הלקוחות‪.‬‬
‫‪ .7.11‬זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המידע‪ ,‬כוללים רק את חישובם‬
‫של ימי עסקים )ימי א' עד ה'‪ ,‬לא כולל ימי שישי‪ ,‬שבת‪ ,‬ערבי חג וימי חג(‪.‬‬
‫‪ .7.12‬משלוח המוצרים יכול להיעשות בכל דרך )שירות שליחים‪" ,‬איסוף עצמי"(‪ ,‬לפי‬
‫בחירתו של הלקוח‪ .‬עם זאת‪ truepharm ,‬שומר על זכותו להימנע מביצוע‬
‫משלוחים לאזורים מוגבלים מבחינה ביטחונית ו‪/‬או מרוחקים‪ ,‬בהתאם למדיניות‬
‫חברת המשלוחים‪ .‬כמו‪-‬כן‪ ,‬ל ‪ truepharm‬הזכות לחייב את הלקוח בחיוב נוסף‬
‫כאשר מדובר בחבילות שמשקלן עולה על ‪ 2‬קילו‪.‬‬
‫‪ .7.13‬בעת תיאום האספקה‪ ,‬רשאי ‪ truepharm‬לדרוש את נוכחות הלקוח במקום‬
‫ובמועד האספקה‪ ,‬והצגת תעודת זהות ו‪/‬או חתימת הלקוח על גבי שובר כרטיס‬
‫האשראי ו‪/‬או על כל מסמך אחר כתנאי למסירה‪.‬‬
‫‪ .7.14‬כמו כן‪ ,‬בעת המסירה‪ ,‬ככל שהמדובר בתרופת מרשם‪ ,‬תדרוש ‪ truepharm‬את‬
‫מסירת המרשם המקורי הנוגע לתרופות המסופקות לידי השליח כתנאי לקבלת‬
‫התרופות על ידי המטופל‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫ביטול עסקה‬
‫‪ .8.1‬האמור בסעיף זה מהווה גילוי בהתאם לחוק הגנת הצרכן‪ ,‬התשמ"א‪1981 -‬‬
‫)להלן‪" :‬חוק הגנת הצרכן"(‪ ,‬ואין הוא בא להוסיף עליו זכויות‪ ,‬בכל דרך שהיא‪.‬‬
‫ככל שיבוצעו תיקונים בחוק הגנת הצרכן‪ ,‬יחולו תיקונים אלה ויגברו על המפורט‬
‫להלן‪:‬‬
‫‪ .8.2‬באם מדובר במוצר‪ ,‬הנך רשאי לבטל קנייתו מיום ההזמנה ועד ‪ 14‬יום ממועד‬
‫קבלת המוצר בפועל‪.‬‬
‫‪ .8.3‬זכות הביטול אינה עומדת‪ ,‬בין היתר‪ ,‬במקרים הבאים‪:‬‬
‫‪ .8.3.1‬לגבי " טובין פסידים" כמשמעם בחוק הגנת הצרכן‪.‬‬
‫‪ .8.3.2‬טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה‪.‬‬
‫‪ .8.3.3‬מוצרים המוגדרים כתרופה )כולל תרופה ללא מרשם(‪ ,‬או כתוסף‬
‫תזונה‪.‬‬
‫‪ .8.4‬ביטול הקניה בטרם נשלח המוצר ללקוח‪ ,‬יעשה בכתב למרכז שירות לקוחות‪,‬‬
‫תוך ציון סיבת הביטול באמצעות דואר אלקטרוני לדואר אלקטרוני‪:‬‬
‫‪ [email protected]‬או לפקס ‪097672200 :‬‬
‫‪ .8.5‬ביטול הרכישה לאחר קבלת המוצר תעשה באופן הבא‪ :‬המוצר יוחזר בתוך ‪14‬‬
‫יום מיום קבלתו‪ ,‬כאשר אריזתו לא נפתחה ולא נעשה כל שימוש במוצר‪ .‬דמי‬
‫המשלוח לא יוחזרו‪ .‬יש לשלוח את המוצר בדואר רשום‪ ,‬בצרוף הקבלה על‬
‫הרכישה כשהוא ארוז היטב לבית מרקחת "כנרת"‪ ,‬רח' ויצמן ‪ ,119‬כפר סבא‬
‫‪.4422507‬‬
‫‪ .8.6‬יחד עם זאת מובהר‪ ,‬כי בכל הנוגע לתרופות‪ ,‬על פי הוראות החוק‪ ,‬החזרת‬
‫תרופות אסורה ובלתי אפשרית!‬
‫‪ ​ truepharm .8.7‬יחליף ו‪/‬או יחזיר​ את תמורתו של כל מוצר פגום‪​ ,‬שאינו תרופה​‪,‬‬
‫אשר נמסר ללקוח בהתאם לתנאי ההחזר אשר יפורטו להלן‪:‬‬
‫‪ .8.7.1‬המוצר הוחזר תוך ‪ 14‬יום‪.‬‬
‫‪ .8.7.2‬המוצר הוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו כל שימוש‪ ,‬או‬
‫שנעשה בו שימוש מזערי עד שנמצא פגום‪.‬‬
‫‪ .8.7.3‬המוצר יישלח ע"י שליח לבית מרקחת "כנרת"‪ ,‬רח' ויצמן ‪ ,119‬כפר‬
‫סבא ‪.4422507‬‬
‫‪ .8.7.4‬שמו ופרטיו המלאים של הלקוח יצורפו למוצר‪ .‬הלקוח יתיר למפעילי‬
‫האתר להעביר את שמו וכתובתו ליצרן או היבואן של המוצר‪.‬‬
‫‪ truepharm .8.7.5‬רשאי להחזיר את תמורת המוצר גם אם הלקוח ביקש‬
‫להחליפו באחר‪ ,‬על פי שיקול דעתו‪.‬‬
‫‪ .8.8‬במקרה של ביטול העסקה‪ truepharm ,‬שומר על זכותו לחייב את הלקוח בדמי‬
‫ביטול‪ .‬דבר אשר יובא לידיעת הלקוח טרם חיובו‪.‬‬
‫‪ truepharm .8.9‬שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת‪ ,‬על פי שיקול דעתו‬
‫הבלעדי‪ ,‬את הפעילות באתר ו‪/‬או לבטל מכירה )לפני או לאחר סגירתה(‪ ,‬לרבות‬
‫אך לא רק‪ ,‬בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן‪:‬‬
‫‪ .8.9.1‬עקב שימוש לא ראוי באתר לרבות שימוש בלתי חוקי‪ ,‬שימוש המפריע‬
‫את שימושם של אחרים‪ ,‬פרסום והפצת תוכן מסחרי‪ ,‬פוגע‪ ,‬מעליב‪,‬‬
‫בלתי מוסרי או עקב שימוש שאינו עולה בקנה אחד עם תנאי שימוש‬
‫אלו ו‪ /‬או כל דין )"תוכן פסול"(‪.‬‬
‫‪ .8.9.2‬אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית‪.‬‬
‫‪ .8.9.3‬במקרה של כוח עליון‪ ,‬פעולות מלחמה‪ ,‬איבה או טרור המונעים לדעת‬
‫‪ truepharm‬את המשך פעילות האתר‪.‬‬
‫‪ .8.9.4‬במקרה של תקלה טכנית המונעת את המשך פעילות האתר‪.‬‬
‫‪ .8.9.5‬במקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים במכירה‪ ,‬לרבות‬
‫תיאור המוצר ו‪/‬או מחיר המוצר‪.‬‬
‫‪ .8.9.6‬בכל מקרה‪ ,‬שלדעת ‪ truepharm‬נעשתה פעולה בניגוד להוראות הדין‬
‫ו‪/‬או להוראות הסכם זה‪.‬‬
‫‪ .8.9.7‬אם לאחר ביצוע רכישה של מוצר‪ ,‬בכל דרך שהיא‪ ,‬מתברר שהמוצר‬
‫אזל ו‪/‬או לא ניתן להשיגו‪ ,‬רשאי ‪ truepharm‬לבטל את המכירה‬
‫ולהשיב לך את כספך‪ .‬לחילופין רשאי ‪ truepharm‬להציע לך מוצר‬
‫חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן‪ .‬אם בחרת שלא לרכוש את המוצר‬
‫החלופי‪-‬תבוטל המכירה ויושב לך כספך‪.‬‬
‫‪ .8.9.8‬מימש ‪ truepharm‬את זכותו כאמור‪ ,‬לא תהיה לך כל טענה‪ ,‬תביעה‬
‫ו‪/‬או דרישה כלפיו מכל מין וסוג‪ ,‬לרבות בגין זכייה במוצר או ציפייה‬
‫לזכייה כאמור‪ ,‬אבדן רווח‪ ,‬רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה‬
‫יותר וכיו"ב‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫שמירה על סודיות ופרטיות הלקוח‬
‫‪ .9.1‬אם הלקוח בחר לשמור באתר שם משתמש וסיסמה אישית‪ ,‬אשר ילוו אותו בכל‬
‫הרכישות ו‪/‬או השימוש באתר‪ ,‬יהיה עליו‪ ,‬לאחר מכן‪ ,‬לספק מידע נוסף לצורך‬
‫ביצוע העסקה‪ ,‬כגון שם‪ ,‬כתובת‪ ,‬כתובת אלקטרונית‪ ,‬מספר טלפון ומספר כרטיס‬
‫אשראי‪.‬‬
‫‪ .9.2‬המשתמש יהיה אחראי לשמירת סודיות סיסמתו‪ ,‬ויישא באחריות לכל שימוש‬
‫אשר ייעשה בסיסמא‪ ,‬אף אם נעשה ללא אישור‪ .‬המשתמש לא ירשה העברת‬
‫הסיסמה לצד ג' או שימוש מקביל בסיסמה שלא במסגרת מכסת השימוש‬
‫שהוגדרה לכל משתמש‪ .‬באחריות המשתמש לדווח ל ‪ truepharm‬על אודות כל‬
‫שימוש או חשד לשימוש לא מאושר במנוי ועל כל הפרת אבטחה אשר ידועה לו‬
‫כולל אובדן‪ ,‬גניבה‪ ,‬או הפצת סיסמא ללא אישור‪ truepharm .‬לא‬
‫יישא באחריות לנזקים אשר ייווצרו כתוצאה משימוש לא מאושר במנוי‪.‬‬
‫‪ .9.3‬מסירת הפרטים האישיים במהלך הייעוץ ו‪/‬או בטופס ההזמנה נעשית עפ"י רצונו‬
‫של הלקוח ובהסכמתו‪ .‬מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם‪.‬‬
‫‪ .9.4‬מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר ל ‪ truepharm‬לתת את הייעוץ‬
‫המתאים ו‪/‬או לספק את המוצרים ללקוח וללמוד מהלקוח על גמירות הדעת שלו‬
‫בנוגע לרכישת המוצרים‪.‬‬
‫‪ .9.5‬ידוע למטופל כי המידע הנמסר על ידו ל ‪ truepharm‬נשמר על ידי האתר‬
‫בהתאם להוראות החוק‪ ,‬ובנסיבות המפורטות לעיל‪.‬‬
‫‪ truepharm .9.6‬מתחייבת שהפרטים המזהים של המשתמש שיימסרו במהלך‬
‫הייעוץ ו‪/‬או פרטי ההצעה לרכישת מוצר באתר ופרטי מבצע הפעולה‬
‫באתר ישמשו לשימוש פנימי של האתר בלבד ולא יועברו על ידי ‪truepharm‬‬
‫לגורמים שלישיים חיצוניים‪.‬‬
‫‪ .9.7‬כדי לעמוד בדרישות המחמירות ביותר לשמירה על פרטי כרטיסי האשראי‬
‫המפורטות בתקן ‪ PCI, truepharm‬לא שומר במערכות שלו את פרטי כרטיס‬
‫האשראי‪ ,‬אלא במערכות חיצוניות המוגנות ברמה גבוהה‪ .‬אם זאת‪ ,‬בהתקיים‬
‫מקרים שאינו בשליטתו ו‪/‬או הנובעים מכח עליון‪ truepharm ,‬לא יהיה אחראי‬
‫לכל נזק מכל סוג שהוא‪ ,‬עקיף או ישיר‪ ,‬שייגרם ללקוח ו‪/‬או למי מטעמו אם מידע‬
‫זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה‪.‬‬
‫‪ .9.8‬המידע שיוכנס למערכת האתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני מידי‬
‫פעם בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר‪ .‬אם אינכם מעוניינים בקבלת‬
‫דואר אלקטרוני אנא פנו למוקד הטלפוני לצורך מחיקתכם ממאגר מקבלי הדואר‬
‫האלקטרוני כאמור‪ ,‬או עדכנו את פרטיכם באתר‪.‬‬
‫‪ truepharm .9.9‬לא יעביר את פרטים מזהים אודותיך לצד שלישי‪ ,‬למעט לחברות‬
‫כרטיסי אשראי‪ ,‬ולכל ערכאה שיפוטית ולמעט במקרים הבאים‪:‬‬
‫‪ .9.9.1‬אם קיימת חובה שבדין להעביר את המידע אודותייך לאחר‪.‬‬
‫‪ .9.9.2‬לשם גביית כספים המגיעים מהלקוח בגין רכישת מוצר באתר‪.‬‬
‫‪ .9.9.3‬בקשר למתן תעודת אחריות או קבלת שירות למוצר או לצורך אספקת‬
‫המוצר‪.‬‬
‫‪ .9.9.4‬במקרה של הפרת תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם ‪truepharm‬‬
‫או מי מטעמו‪.‬‬
‫‪ .9.9.5‬בכל מחלוקת‪ ,‬טענה‪ ,‬דרישה או הליכים משפטיים‪ ,‬אם יהיו‪ ,‬בין הלקוח‬
‫ל ‪.truepharm‬‬
‫‪ .9.9.6‬במקרה בו הלקוח ביצע מעשה ו‪/‬או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע‬
‫ב ‪ truepharm‬או בצדדים שלישיים כלשהם‪ ,‬לרבות לקוחות‬
‫‪.truepharm‬‬
‫‪ .9.9.7‬במקרה בו הלקוח ביצע באתר שימוש לביצוע מעשה ו‪/‬או מחדל בלתי‬
‫חוקי או כדי לאפשר‪ ,‬להקל‪ ,‬לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה‪.‬‬
‫‪ truepharm .9.10‬שומר לעצמו את הזכות לאסוף בעת הימצאות הלקוח באתר‪,‬‬
‫מידע אודות מאפייני מצב רפואי )ללא פרטים מזהים(‪ ,‬הרגלי חיים )ללא פרטים‬
‫מזהים(‪ ,‬קנייתו‪ ,‬מוצרים שרכש‪ ,‬מוצרים בהם התעניין‪ ,‬עמודים בהם צפה‪ ,‬וכל‬
‫מידע אחר‪.‬‬
‫‪ truepharm .9.11‬שומר לעצמו את הזכות להשתמש בפרטי הלקוחות שנמסרו בעת‬
‫ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודות הלקוחות בעת השימוש באתר לצורך הפקה‬
‫וניתוח של מידע סטטיסטי‪.‬‬
‫‪ .10‬אחריות‬
‫‪ .10.1‬אחריות ‪ truepharm‬לייעוץ הינה על פי הוראות החוק ובכפוף לאמור בפרק ‪3‬‬
‫לעיל‪.‬‬
‫‪ truepharm .10.2‬שולחת את המוצרים כאשר הם שלמים תקינים וארוזים היטב‬
‫למניעת שבירתם בדרך‪ .‬היה ומוצר יגיע לידי הלקוח כשהוא פגום ו‪/‬או שבור‬
‫כתוצאה מהמשלוח‪ ,‬על הלקוח להודיע על כך ל ‪ truepharm‬באופן מיידי ולא‬
‫יאוחר מ ‪ 24‬שעות ממועד קבלת המשלוח‪ .‬הודעה כאמור תינתן בכתב בדוא"ל‬
‫ל ‪ [email protected]‬לפקס ‪ 097672200‬יש לצרף תמונה להמחשת מצב‬
‫הפריט‪ .‬יש לשמור על הפריט השבור ולהחזירו ל ‪ truepharm‬ככל שיידרש‪.‬‬
‫‪ truepharm‬תשלח פריט אחר כנגד הפריט שנשבר‪ .‬איחור בדיווח על פגם‬
‫בפריט שסופק יבטל את זכותו של הלקוח לקבלת פריט חליפי‪.‬‬
‫‪ .10.3‬כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר הינם חדשים לחלוטין‪ ,‬באריזותיהם‬
‫המקוריות והם נהנים מהאחריות והשירות הנהוגים בשוק‪.‬‬
‫‪ .10.4‬האחריות של ‪ truepharm‬למוצרים מוגבלת לגובה עלות המוצר ללקוח בלבד‪.‬‬
‫האחריות על טיבו של המוצר חלה על היצרן ו‪/‬או היבואן שלו עפ"י החוקים‬
‫והתקנות להגנת הצרכן‪.‬‬
‫‪ .10.5‬כל המידע המופיע באתר‪ ,‬לרבות הצעות מסחריות ו‪/‬או פרסום של צד שלישי‬
‫)להלן‪ :‬המידע(‪ ,‬לגבי המוצרים השונים‪ ,‬ובכלל‪ ,‬הינו מידע כללי בלבד‪ .‬אין לראות‬
‫במידע המופיע באתר משום מידע רפואי או המלצה רפואית‪ .‬לפני כל שימוש‬
‫בתוספי מזון ו‪/‬או תרופה ו‪/‬או כל מוצר אחר אשר נמכר באתר‪ ,‬יש להתייעץ‬
‫ברופא או גורם מקצועי אחר ולעיין בעלון הצרכן‪ .‬יש לפעול רק על‪-‬פי ההנחיות‪.‬‬
‫אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו‪/‬או אחריות‬
‫לאופן הפעילות של המוצרים הנמכרים בו‪ .‬האתר לא יהיה אחראי לשום נזק‪,‬‬
‫ישיר או עקיף‪ ,‬אשר ייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע‬
‫באתר ו‪/‬או בקישורים לאתרים אחרים ו‪/‬או כל מקור מידע פנימי‪/‬חיצוני אחר ו‪/‬או‬
‫שימוש במוצרים אשר נמכרים על‪-‬ידו‪.‬‬
‫‪ truepharm .10.6‬לא יישא באחריות כלשהי להפרעות‪ ,‬תקלות‪ ,‬זמני תגובה‪ ,‬וירוסים‬
‫או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר ו‪/‬או לגרום נזקים‬
‫כלשהם‪.‬‬
‫‪ truepharm .10.7‬לא יישא באחריות כלשהי לנזקים אשר ייגרמו למערכת המחשב‬
‫ו‪/‬או לתשתיות של‬
‫המשתמש‪ ,‬אובדן מידע‪ ,‬או כל נזק אחר הנובעים משימוש באתר‪.‬‬
‫‪ truepharm .10.8‬לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה‬
‫או ע"י כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתו המלאה‪.‬‬
‫‪ .11‬קניין רוחני‬
‫‪ .11.1‬זכויות היוצרים באתר וכל כל האלמנטים בו‪ ,‬לרבות שם האתר‪ ,‬התוכנות‬
‫והמידע המאוחסן בו‪ ,‬תוכנות העזר המשמשות להפעלתו‪ ,‬הסימן המסחרי‪,‬‬
‫העיצוב‪ ,‬הטקסטים‪ ,‬התמונות וכל מידע אחר שייכות ל"בית מרקחת כנרת בע"מ"‬
‫או לאחרים‪ ,‬אשר אחסנו את המידע בו‪ ,‬וזאת בין אם נכללה ביחס למידע‬
‫ספציפי הודעת זכויות יוצרים ובין אם לאו‪ .‬חל איסור לעשות כל שימוש‬
‫באלמנטים אלו‪ ,‬לרבות העתקה‪ ,‬שיכפול‪ ,‬הפצה‪ ,‬הצגה‪ ,‬מסירה לצד שלישי ו‪/‬או‬
‫כל שימוש אחר בלא הסכמה מהנהלת האתר‪ -‬בכתב ומראש‪.‬‬
‫‪ .11.2‬מבלי לגרוע מכלליות האמור יודגש כי השם " ‪ " truepharm‬וכן שם המתחם )‬
‫‪ (Domain name‬של האתר‪ ,‬סימני המסחר באתר )בין אם נרשמו ובין אם לאו(‬
‫ הם כולם רכושו של ‪ truepharm‬בלבד‪ .‬אין לעשות בהם כל שימוש בלא‬‫קבלת הסכמתו בכתב ומראש‪.‬‬
‫‪ .11.3‬אין להעתיק‪ ,‬לשכפל‪ ,‬להפיץ‪ ,‬למכור‪ ,‬לשווק‪ ,‬לשנות עיצוב או ממשק גרפי‪,‬‬
‫ולתרגם מידע כלשהו מן האתר )לרבות סימני מסחר‪ ,‬תמונות‪ ,‬טקסטים‪ ,‬שיטות‬
‫מכירה וקוד‪-‬מחשב( בלא קבלת רשותו המפורשת של ‪ truepharm‬מראש‬
‫ובכתב וכן אין לנהוג בכל צורה שהיא המפרה את הוראות הדין בעניין קניין‬
‫רוחני‪.‬‬
‫‪ .11.4‬אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר‪ ,‬בלא קבלת הסכמתו‬
‫של ‪ truepharm‬מראש ובכתב‪.‬‬
‫‪ .11.5‬אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר‬
‫אינטרנט או בשירות אחר כלשהו או לכל שימוש אחר שהוא‪ ,‬בלא לקבל את‬
‫הסכמתו של ‪ truepharm‬מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה )אם‬
‫תינתן(‪ .‬בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות איסוף נתונים‬
‫וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית‪.‬‬
‫‪ .11.6‬אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין‪ ,‬ובנוסף אליהם יחולו כל‬
‫ההגבלות והאיסורים הקבועים בדין באשר לזכויות קניין רוחני‪.‬‬
‫‪ .12‬דין וסמכות שיפוט‬
‫על תקנון זה ועל כל עניין הקשור בשימוש באתר ‪ truepharm‬יחול הדין הישראלי‬
‫וסמכות השיפוט הבלעדית בכל דבר ועניין הקשורים אליו ו‪/‬או נובעים ממנו מוקנית‬
‫לבית‪-‬המשפט המוסמך במחוז מרכז וככל שהמדובר בסמכות בית משפט השלום‪,‬‬
‫יהיה זה בית משפט השלום בכפר סבא בלבד‪.‬‬