פרק ח

‫שבועות פרק שמיני‬
‫משנה א' הלכה א'‬
‫ַאר ָּבעָּה ׁשֹומ ְִרין הֵן שהתורה מונה‪ׁ ,‬שֹומֵר ִחנָּם השומר דבר בלא תשלום‪ְ ,‬והַּׁשֹואֵל דבר לשימוש זמני בחינם‪,‬‬
‫(א) ְ‬
‫שכָּר המקבל תשלום עבור שמירה ‪ְ ,‬והַּׂשֹוכֵר דבר מה בתשלום וחייב לשומרו ולהחזירו בשלמות‪ .‬קרה דבר‬
‫נֹושֵא ָּ‬
‫ׁש ָּבעִין‬
‫שכָּר ְוהַּשֹוכֵר נִ ְ‬
‫ׁשלֵם אֶת הַכ ֹּל‪ .‬נֹושֵא ָּ‬
‫ׁשבָּע עַל הַכ ֹּל ששמר כהלכה ונפטר ‪ְ .‬והַּׁשֹואֵל ְמ ַ‬
‫מה לחפץ ׁשֹומֵר ִחנָּם נִ ְ‬
‫ׁש ְלמִי(ם){ן} אֶת ָּה ֲא ֵב{י}דָּ ה ְואֶת‬
‫שלא התרשלו עַל הבהמה ַהּׁשְב(ּו) ָּר(ה) ְועַל ַהּׁשְבּוי ָּה ְועַל ַהמֵתָּ ה ופטור‪ּ ,‬ו ְמ ַ‬
‫ַה ְגנֵ{י}בָּה‪:‬‬
‫בבלי שבועות מט' ע' ב'‬
‫ירושלמי שבועות לט' ע' ב' ‪:‬‬
‫גמרא‪ ,‬שואל מאן תנא‬
‫גמ' א"ר יוחנן‪ ,‬ארבעה שומרין הן‪ ,‬ואין חייבין אלא אם הגיע אליהם החפץ‬
‫ארבעה שומרין‪ ,‬ועונה‬
‫דרך קניין‪ ,‬ר' יעקב בר אחא אמר בשם רבי אלעזר אף לענין גזילה‪ ,‬אין חייבין‬
‫אמר רב נחמן אמר רבה‬
‫אלא דרך קניין‪ .‬א"ר יוסי בי רבי בון ומתניתא אמרה כן המקבל שדה מחבירו‬
‫בר אבוה‪ ,‬ר' מאיר היא‪,‬‬
‫והוביר אותה שלא טיפל בשדה וצמחה בור וכו'‪ .‬רבי חנניה א"ר בון‪ ,‬אף‬
‫ושואל אמר ליה רבא לרב‬
‫בגניבה אין חייבין אלא עד שזכה בה והגביה דרך קניין‪ .‬רבי חנניה אמר בשם‬
‫נחמן‪ ,‬מי איכא תנא דלית‬
‫רבי פינחס ומתניתא אמרה כן‪ ,‬היה מושכו ויוצא ומת ברשות הבעלים פטור‪,‬‬
‫ליה ארבעה שומרין? ועונה‬
‫הגביהו או הוציאו מרשות הבעלים ומת חייב‪ .‬הגביהו ברשות הבעלים כמי‬
‫אמר ליה‪ ,‬הכי קאמינא לך‬
‫שיצא כל רשות הבעלים‪ .‬היה מושכו ויוצא עד שיצא כל רשות הבעלים‪ .‬אפילו‬
‫מאן תנא דאמר‪ ,‬שוכר‬
‫ברשות הרבים רבי אבהו אמר בשם רבי יוחנן אינו קונה עד בעומדת באבוסו‪.‬‬
‫כנושא שכר דמי (אמר רב‬
‫ושואל ר' בון בר חייה בעי אם בעומדת באבוסו של הגנב אפילו לא משך קנה‪,‬‬
‫נחמן) ועל זה אמר רבה בר‬
‫ועונה אלא כי אנן קיימין בעומדת ברשות הרבים‪ .‬ושואל מה האם רבי בון בר‬
‫אבוה רבי מאיר היא‪,‬‬
‫חייה לומד בשיטה כבית שמאי? דבית שמאי אומרים אמר בפני עדים שכוונתו‬
‫ושואל‪ ,‬והא רבי מאיר‬
‫לשלוח יד ילקה בחסר ויתר‪ ,‬ומברר מה אנן קיימין‪ ,‬אם בעומדת ברשות הרבים‬
‫איפכא שמעינן ליה‪ ,‬דתנן‪,‬‬
‫וחשב לגוזלה ומתה‪ ,‬באותה המחשבה‪ ,‬דברי הכל חייב‪ ,‬אם עד שלא משך דברי‬
‫שוכר כיצד משלם‪ ,‬ר'‬
‫הכל פטור‪ ,‬אלא כי אנן קיימין בעומדת באבוסו במחשבה לגנוב אותה‪ .‬ושואל‬
‫מאיר אומר כשומר חנם‪,‬‬
‫נמצא כדאמר רבי בון בר חייה בשיטה כבית שמאי‪ .‬ועונה אמר רבי בון תמן‬
‫ר' יהודה אומר כנושא‬
‫בקונה שלא מדעת הבעלים‪ ,‬ברם הכא שנמסר לו לשמירה בקונה מדעת‬
‫שכר‪ ,‬ועונה‪ ,‬רבה בר אבוה‬
‫הבעלים‪ .‬כתיב שמות כב' (ו) כִי י ִתֵ ן אִיׁש אֶל ֵרעֵהּו כֶּסֶּ ף א ֹו כֵלִ ים לִ ְׁשמֹר וְׁ ֻגנַּב‬
‫איפכא תני‪ ,‬ששואל הני‬
‫ִמבֵ ית הָ ִאיש ִאם יִמָ צֵ א הַּ גַּ נָב י ְַּׁשלֵם ְׁש ָניִם‪" :‬לשמור" ולא לקרוע‪" ,‬לשמור" ולא‬
‫ארבעה הוו שלשה הוו‬
‫להשליך‪" ,‬לשמור" ולא ליתן במתנה‪ .‬א"ר יוסי והוא שאמר ליתן מתנה לכל מי‬
‫ועונה אמר רב נחמן בר‬
‫שירצה אבל אמר לתת לפלוני מכיון ששמירתו עליו כמי שהוא מסר לו‬
‫יצחק ארבעה שומרין‬
‫לשמירה וכל החובות עליו‪ .‬תני "וגונב מבית האיש" לא מראש גגו מקום לא‬
‫ודיניהן שלשה‪:‬‬
‫שמור‪ .‬אמר ר' אלעזר הדא דתימר בגג שאינו מבוצר‪ ,‬אבל בגג מבוצר כבית עם‬
‫חומות סביה לה היא‪ ,‬תני לעניין כפל "וגונב מבית האיש לא מבית השואל"‪.‬‬
‫ושואל] האם ואמר וגונב מבית האיש לא מבית נושא שכר והשוכר‪ .‬ועונה‬
‫מכיון ששמירתו עליו כמי שהוא עליו‪ .‬שתימצא אומר שלש פרשיות הן‬
‫התחתונה שם (יג) וְׁ כִ י י ְִׁשַאל ִאיש מֵ עִ ם ֵרעֵ הּו וְׁ נ ְִׁשבַּ ר א ֹו מֵ ת בְׁ עָ לָיו אֵ ין עִ מ ֹו‬
‫ַּשלֵם י ְַּׁשלֵם‪ :‬בשואל‪ ,‬והאמצעית שם (ט) כִ י יִתֵ ן ִאיש אֶּ ל ֵרעֵ הּו חֲמוֹר א ֹו שוֹר‬
‫א ֹו ֶּשה וְׁ כָ ל בְׁ הֵ מָ ה לִ ְׁשמֹר ּומֵ ת א ֹו נ ְִׁשבַּ ר א ֹו נ ְִׁשבָ ה אֵ ין רֹאֶּ ה‪ :‬בנושא שכר‬
‫והשוכר והעליונה שם (ו) כִ י יִתֵ ן ִאיש אֶּ ל ֵרעֵ הּו כֶּסֶּ ף א ֹו כֵלִ ים לִ ְׁשמֹר וְׁ ֻגנַּב‬
‫ִמבֵ ית הָ ִאיש ִאם יִמָ צֵ א הַּ גַּ נָב י ְַּׁשלֵם ְׁש ָניִם‪ :‬בשומר חנם‪ .‬ומסביר שואל לפי‬
‫שנהנה את הכל משלם את הכל‪ ,‬נושא שכר והשוכר לפי שנהנה מקצת ומהנה‬
‫מקצת‪ ,‬נשבע מקצת ומשלם מקצת‪ ,‬שומר חנם שאין לו הנייה נשבע ויוצא‪,‬‬
‫ושואל מהו נשבע? ועונה נשבע לא פשעתי‪ ,‬ושואל היו אחרים יודעין ומביא‬
‫עדים שלא פשע מאי? ועונה‪ ,‬נישמעינה מהדא‪ ,‬הרי שנמצא הגנב ואין לו‬
‫לשלם‪ ,‬מהו שיאמר לו לשומר בוא והשבע לי שלא נתת עיניך בה לגוזלה‪.‬‬
‫נישמעינה מהדא‪" ,‬ואם לא ימצא הגנב" הא אם נמצא פטור מכל שבועה‪ ,‬כתיב‬
‫‪1‬‬
‫שם (ט) כִי י ִתֵ ן אִיׁש אֶל ֵרעֵהּו חֲמֹור אֹו ׁשֹור אֹו שֶה וְׁ כָ ל בְׁ הֵ מָ ה לִ ְׁשמֹר ּומֵ ת א ֹו‬
‫ׁשנֵיהֶם ִאם ֹלא ָשלַּח יָד ֹו‬
‫ׁש ֻבעַת י ְהֹּוָּה תִ ְהי ֶה בֵין ְ‬
‫נ ְִׁשבַּ ר א ֹו נ ְִׁשבָ ה אֵ ין רֹאֶּ ה‪( :‬י) ְ‬
‫בִ ְׁמלֶּאכֶּ ת ֵרעֵ הּו וְׁ לָקַּ ח בְׁ עָ לָיו וְׁ ֹלא י ְַּׁשלֵם‪ .:‬גניבה שם (יא) ְואִם גָּנ ֹּב י ִ ָּגנֵב ֵמעִמֹו‬
‫י ְַּׁשלֵם לִ בְׁ עָ לָיו‪ :‬אבידה "ואם" לרבות האבידה‪ .‬ושואל עד כדון כר' עקיבא‪.‬‬
‫הדורש ווים‪ ,‬אלא כרבי ישמעאל‪ ?.‬ועונה תני רבי ישמעאל‪ ,‬קל וחומר מה אם‬
‫גניבה שקרובה לאונסין‪ ,‬את אמר משלם‪ ,‬אבידה שהיא רשלנות שאינה קרובה‬
‫לאונסין לא כל שכן ושואל‪ ,‬אין כתיב בשואל אלא שבורה‪ ,‬אבידה וגניבה‬
‫מניין? ועונה‪ ,‬ודין קל וחומר הוא מה אם נושא שכר והשוכר שאין משלמין‬
‫שבורה ומתה משלמין גניבה ואבידה‪ ,‬שואל שמשלם שבורה ומתה אינו דין‬
‫שישלם אבידה וגניבה‪ ,‬ותני עלה הרי זה קל וחומר שאין עליו תשובה‪ .‬ושואל‬
‫שבוייה בשואל מניין שמשלם? ועונה נאמר כאן בשואל "ונשבר או מת"‬
‫ונאמר להלן בשומר שכר ומת או נשבר מה להלן שבויה עמהן אף כאן שבויה‬
‫עמהן‪ .‬ושואל עד כדון כרבי עקיבה‪ .‬אבל כרבי ישמעאל שאינו דורש יתירות‬
‫מנין? ועונה רבי ישמעאל סובר כרבי נתן‪ ,‬רבי נתן אומר "או" לרבות את‬
‫השבויה‪ .‬ושואל לרבי עקיבא וכר"מ דאמר גזרה שווה במקום שבאת כך תדון‬
‫אותה מה להלן שומר שכר נשבעין על האונסין אף כאן בשואל יהיו נשבעין‬
‫אל האונסין‪ .‬ועונה יש עוד דר' נתן‪ ,‬דר' נתן אומר "או מת" לרבות את השבויה‪.‬‬
‫ושואל‪ ,‬רבי יודן בעי טענו טענת גנב של אונסין‪ ,‬דהיינו אמר לו בא ליסטים‬
‫מזויין ונטלה מהו שישלם תשלומי כפל של אונסין‪ .‬ועונה א"ר יוסי אין כיני‪,‬‬
‫ניתני שומר שכר והשוכר משלם כפל על אונס דתני לא מצינו בנושא שכר‬
‫והשוכר שמשלם תשלומי כפל של אונסין‪ ,‬ואם כך נמצאת אומר ותני עלה זהו‬
‫קל וחומר שיש עליו תשובה‪ .‬ועונה א"ר חנינה אם אומר את איך אם כן‬
‫נמצאת אומר הרי זה קל וחומר שיש עליו תשובה‪ .‬ומסביר דו יכיל מימר ליה‬
‫מצינו בנושא שכר והשוכר שאינו משלם תשלומי כפל תאמר בשואל שמשלם‬
‫תשלומי כפל בכל מקום‪ ,‬ותני עלה הרי זה ק"ו שאין עליו תשובה‪ .‬אתמר‪,‬‬
‫השואל אם בעליו עמו לא ישלם‪ ,‬ושואל מהו שישבע שלא פשע? ועונה‪ ,‬רבי‬
‫זירא אמר נשבע ר' חנינה ורבי אילא תריהון אמרין אינו נשבע‪ ,.‬ושואל‬
‫מתניתא מסייעה לרבי חנינה ולרבי אילא קל וחומר מה שבר שבויה ומתה שהן‬
‫פטורין בנושא שכר והשוכר והשואל בבעלין פטור שלא בבעלים חייב‪ ,‬אבידה‬
‫וגניבה שהן חייבין בנושא שכר והשוכר לא כל שכן בשואל בבעלין פטור שלא‬
‫בבעלים חייב‪ .‬מאן דאמר פשיטא שהוא נשבע‪ ,‬צריכא מסופק ליה שישלם‪,‬‬
‫אמר רבי חנינה בשם רבי יודן‪ ,‬מתניתא מסייעה לרבי זירא‪ ,‬מה שואל‬
‫שהחמירה התורה עליו בבעלים פטור שלא בבעלין חייב‪ ,‬נושא שכר שהקילה‬
‫התורה עליו לא כל שכן בבעלים פטור שלא בבעלים חייב‪ .‬ומדייק אין תימר‬
‫לשבועה איצטרכת ליה‪ ,‬ניתני בנושא שכר והשוכר הוי לא צורכה והיה ברור‬
‫לנו לגמרי דלא לתשלומין‪ .‬וקשיא על הדא דרבי זירא‪ ,‬שואל אם בעליו עמו‬
‫נשבע‪ ,‬אין בעליו עמו ישלם‪ ,‬נושא שכר אם בעליו עמו נשבע‪ ,‬אין בעליו עמו‬
‫לא ישלם‪ ,‬שומר חנם בין שהבעלין עמו בין שאין הבעלים עמו נשבע‪ ,‬ושואל‪,‬‬
‫אמרת דברים שהשואל משלם נושא שכר נשבע‪ .,‬דברים שנושא שכר נשבע‬
‫שומר חנם יהא פטור משבועה ‪ .‬דברים שנושא שכר משלם שומר חנם נשבע‬
‫ונפטר ושואל מה את מתני בשומר חנם בשהבעלים עמו שהוא פטור משבועה?‬
‫הרי צריך להישבע שלא פשע‪ ,‬ואית דבעי מה את מתני בשומר חנם ונושא‬
‫שכר בין שהבעלים עמו בין שאין הבעלים עמו פטור הרי יש הפרש ביניהם ‪.‬‬
‫א"ר אבין‪ ,‬בשומר חנם נאמר שמות כב' (ח) עַל כָּל דְ בַר ֶפׁשַע עַּ ל שוֹר עַּ ל‬
‫ֱֹלהים ָיבֹא‬
‫חֲמוֹר עַּ ל ֶּשה עַּ ל ַּשלְׁ מָ ה עַּ ל כָל אֲ בֵ דָ ה אֲ ֶּשר יֹאמַּ ר כִ י הּוא זֶּה עַּ ד הָ א ִ‬
‫‪2‬‬
‫ֱֹלהים י ְַּׁשלֵם ְׁש ַּניִם לְׁ ֵרעֵ הּו‪ .:‬א"ר מנא לא מצינו‬
‫ְׁדבַּ ר ְׁשנֵיהֶּ ם אֲ ֶּשר י ְַּׁר ִשיעֻן א ִ‬
‫שהשוות התורה בגניבה ואבידה בשואל‪ .‬לכן יותר נכון יהיה אם נשוה שומר‬
‫חנם ונושא שכר ששווים אצל שבר שבויה ומתה ולא בשבועה שלא פשע ‪,‬‬
‫ושואל ומה טעמא דבית שמאי ועונה שנאמר על כל דבר פשע ושואל ומה‬
‫מקיימין דבית הלל? ועונה טעמא דבית שמאי דורשים "פשע" לשבועה "על כל‬
‫דבר פשע‪ .‬שלא חשב לשלוח יד‪ ,‬ואילו לבית הלל תיפתר ששלח בו יד על ידי‬
‫שליח‪ .‬ושואל רבי יוסי בר חנינה בעי‪ ,‬מה אמר שומר שהטה את החבית‬
‫בכוונה שהוא יטול או רק אם נטל ועונה והתני רבי הושעיה רק אם נשברה או‬
‫החמיצה נותן לו דמי כולה‪ ,‬ומסביר כלום החמיצה לא מחמת קילקולה‬
‫וטלטולה‪ ,‬ועונה רבי שמואל רבי אבהו אמרו בשם רבי אלעזר שליחות יד‬
‫שנאמר בשומר חנם אינו חייב עד שיחסר‪ .‬ושואל‪ ,‬רבי שמואל בעא קומי רבי‬
‫אבהו מה איתאמרת בשלוחות יד יסב בעצמו חיסר או אפילו לא חיסר בידיים?‪,‬‬
‫ועונה א"ל לית הדא שאילתא דר' יוסי בר חנינה יטול נטל‪ .‬אין תימר ליטול‬
‫אפילו לא חיסר אין תימר נטל עד שעה שיחסור‪ .‬אין תימר ליטול החזירה בין‬
‫למקומו בין למקום אחר פטור‪ ,‬אין תימר נטל החזירה למקומו פטור למקום‬
‫אחר חייב‪ .‬רבי אבהו אמר בשם רבי יוחנן נאמרה שמירה בשומר חנם‪ ,‬ונאמר‬
‫שמירה בשומר שכר‪ ,‬ולא דמייא שמירה שנאמר בשומר חנם לשמירה שנאמר‬
‫בנושא שכר‪ .,‬שמירה שנאמר בשומר חנם כיון ששימר כל צורכו ולא פשע‬
‫פטור‪ ,‬שמירה שנאמר בשומר שכר‪ ,‬אין משערין אותו אלא כל מקרה בגופו‪,‬‬
‫לפיכך רואין אותו אם היה ראוי בכל אפשרות לשמירה ושמר פטור ואי לא‬
‫שמר כראוי חייב‪ ,‬אבל אין אומרין אילו היה אחר שם יכול היה להציל‪ ,‬הציל‬
‫מה שאפשר היה פטור ואם שלא הציל חייב‪ .‬רבי אלעזר אמר בשם רבי‬
‫הושעיה נאמר שליחות יד בשומר חנם‪ ,‬ונאמר שליחות יד בשומר שכר‪ ,‬ולא‬
‫דמייא שליחות יד שנאמר בשומר חנם לשליחות יד שנאמר בשומר שכר‪,‬‬
‫ומסביר ‪ .‬שליחות יד שנאמר בשומר חנם אינו חייב עד שימשוך‪ ,‬שליחות יד‬
‫שנאמר בשומר שכר כיון שהניח מקלו ותרמילו עליה חייב‪ .‬שמע רבי יוסי בר‬
‫נהוראי את דברי רבי אלעזר ואמר אני איני מקבל עלי את הדבר הזה‪ ,‬אלא‬
‫אחד זה ואחד זה אינו חייב עד שימשוך‪ .‬רבי אמי אמר בשם רבי אלעזר ותני‬
‫רבי הושעיה כן‪ .‬אילו נאמר שליחות יד בשומר חנם שאינו צריך שנראה‬
‫כמיותר הייתי למד מנושא שכר‪ ,‬מה אם נושא שכר שהחמירה התורה עליו‪,‬‬
‫אינו חייב עד שימשוך‪ ,‬שומר חנם שהקילה בו התורה אינו דין שלא יהא חייב‬
‫אלא עד שימשוך‪ .‬אלא לאי זה דבר נאמר שליחות יד בשומר חנם שאינו צריך‪,‬‬
‫לתת אותו לעניין להחמיר על נושא שכר‪ ,‬כיון שהניח מקלו ותרמילו עליה‬
‫חייב‪ .‬ר' יוסי אומר‪ ,‬אם אומר את כן נמצאת למד על המלמד להחמיר עליו יותר‬
‫מעצמו‪ ,‬אלא צריך לו בשומר חנם דו יכיל מימר ליה‪ ,‬מה אם נושא שכר‬
‫שהחמירה בו התורה אינו חייב עד שימשוך‪ ,‬שומר חנם שהקילה בו התורה‬
‫אפילו משך יהא פטור‪ .‬אלא כיני כך צריך ללמוד את הסוגיה לא יאמר שליחות‬
‫יד שנאמר בשומר שכר שאינו צריך‪ ,‬הייתי למד משומר חנם‪ ,‬מה אם שומר‬
‫חנם שהקילה בו התורה אינו חייב עד שימשוך‪ ,‬נושא שכר שהחמירה בו‬
‫התורה כיון שמשך חייב‪ ,‬ואם כן‪ ,‬לאי זה דבר נאמר שליחות יד בנושא שכר?‬
‫ועונה שאינו צריך להחמיר עליה עוד דברים נוספים אלא כיון שהניח מקלו‬
‫ותרמילו עליה חייב‪:‬‬
‫משנה ב' הלכה ב'‬
‫ׁשבָּה אֹו‬
‫ׁשבַר אֹו נִ ְ‬
‫ׁשנִ ְ‬
‫ׁשֹורי‪ָ ,‬אמַר לֹו השומר מֵת‪ ,‬וְהּוא והאמת היא ֶ‬
‫(ב) ָאמַר בעל הבית לְׁשֹומֵר ִחנָּם {א}( ֵה)יכָּן ִ‬
‫ׁשבָּה‪,‬‬
‫ׁשבָּה אֹו נִגְנַב אֹו ָאבַד‪ .‬או אמר השומר נִ ְ‬
‫ׁשמֵת אֹו נִ ְ‬
‫ׁשבַר‪ ,‬וְהּוא והאמת היא ֶ‬
‫נִגְנַב אֹו ָאבַד‪ .‬או אמר השומר נִ ְ‬
‫‪3‬‬
‫ׁשבָּה אֹו‬
‫ׁשבַר אֹו נִ ְ‬
‫ׁשמֵת אֹו נִ ְ‬
‫ׁשבַר אֹו נִגְנַב אֹו ָאבַד‪ .‬אמר השומר נִגְנַב‪ ,‬וְהּוא האמת היא ֶ‬
‫ׁשמֵת אֹו נִ ְ‬
‫וְהּוא האמת ֶ‬
‫ׁשבִיעֲָך‬
‫ׁשבָּה אֹו נִגְנַב‪ .‬אמרו הבעלים ַמ ְ‬
‫ׁשבַר אֹו נִ ְ‬
‫ׁשמֵת אֹו נִ ְ‬
‫ָאבַד‪ .‬או אמר השומר ָאבַד‪ ,‬וְהּוא ובאמת מה שקרה ֶ‬
‫ֲאנִי‪ ,‬וְָאמַר שומר החינם ָאמֵן‪ ,‬והודה ששיקר פָּטּור שלא היה כאן כפירת ממון ‪:‬‬
‫בבלי שבועות מט' ע' ב'‬
‫ירושלמי שבועות מב' ע' א'‬
‫גמ' רב אמר‪ ,‬פטור משבועת פיקדון וחייב משום שבועת ביטוי‪ .‬ושואל א"ר‬
‫גמרא אמר לשומר חנם‬
‫יוחנן‪ ,‬מאחר שמצווה להפיסו ולהרגיעו ולכן נשבע לשקר‪ ,‬ועונה‪ ,‬היות שאין‬
‫כו'‪:‬‬
‫אין‬
‫בה כפירת ממון אינו חייב משום שבועת ביטוי‪ .‬ושואל על דעתיה דרב אינו‬
‫מצוה להפיסו? ועונה מפייסו על האמת אבל אינו מפייסו על השקר‪ .‬ושואל‬
‫רבי יוחנן בעי‪ ,‬שבועת סוטה מהו שיהו חייבין משום שבועת ביטוי? ומברר‪ .‬מה‬
‫אנן קיימין אם בשוגגת הייתה בעבירה אין כאן סוטה ואין כאן שבועת שקר‪,‬‬
‫אם במזידה בעבירה ובשבועה‪ ,‬אין כאן קרבן‪ .‬ועונה אתיא השאלה בשיטת‬
‫דרב‪ ,‬כרבי עקיבה שיש שבועות ביטוי גם על העבר ואין יסבור רבי ישמעאל‬
‫כרבי מאיר‪ ,‬אתיא היא‪ .‬דר"מ אמר היא אומרת אמן שלא נטמאתי אמן שלא‬
‫אטמא ואת משכח מקשייא ויש מקום לשאלת רבי יוחנן‪:‬‬
‫משנה ג' ד 'הלכה ג'‬
‫ׁשֹורי שהפקדתי אצלך לשמירה ‪ָ ,‬אמַר לֹו אֵינִי יֹודֵ ַע מָּה אַתָּ ה {ש}( ָּס)ח‪ ,‬וְהּוא‬
‫(ג) אמר לשומר חינם {א}( ֵה)יכָּן ִ‬
‫ׁשבִיעֲָך ֲאנִי וְָאמַר ָאמֵן‪ ,‬פָּטּור על השבועה שפטור מלשם‪,‬‬
‫ׁשבָּה אֹו נִגְנַב אֹו ָאבַד‪ַ .‬מ ְ‬
‫ׁשבַר אֹו נִ ְ‬
‫ׁשמֵת אֹו נִ ְ‬
‫והאמת היא ֶ‬
‫ׁשלֵם‬
‫ׁש ֲאכָּלֹו‪ְ ,‬מ ַ‬
‫ׁשבִיעֲָך ֲאנִי וְָאמַר ָאמֵן‪ְ ,‬ו ָּהעֵדִ ים ְמעִידִ ין אֹותֹו ֶ‬
‫ׁשֹורי‪ָ ,‬אמַר לֹו ָאבַד ולא התרשלתי ַמ ְ‬
‫אמר {א}( ֵה)יכָּן ִ‬
‫ׁשלֵם ק ֶֶרן וְח{ֹו}מֶׁש ְו ָּאׁשָּם כדין שבועת הפיקדון ‪ .‬אמר‬
‫אֶת ַהק ֶֶרן ופטור מקרבן שבועה‪ .‬הֹודָּ ה ֵמ ַעצְמֹו ששיקר‪ְ ,‬מ ַ‬
‫ׁשלּומֵי‬
‫ׁשלֵם תַ ְ‬
‫ׁש ְגנָּבֹו‪ְ ,‬מ ַ‬
‫ׁשבִיעֲָך ֲאנִי וְָאמַר ָאמֵן‪ְ ,‬ו ָּהעֵדִ ים ְמעִידִ ין אֹותֹו ֶ‬
‫ׁשֹורי‪ָ ,‬אמַר לֹו נִגְנַב‪ַ .‬מ ְ‬
‫המפקיד {א}( ֵה) יכָּן ִ‬
‫ׁש ָּגנַבְתָּ {ה}‪ ,‬וְהּוא אֹומֵר‬
‫ׁשֹורי ֶ‬
‫ׁשלֵם ק ֶֶרן וְח{ֹו}מֶׁש ְו ָּאׁשָּם‪(:‬ד) ָאמַר ְל ֶאחָּד בַּׁשּוק {א}( ֵה)יכָּן ִ‬
‫ֶכפֶל‪ .,‬הֹודָּ ה ֵמ ַעצְמֹו‪ְ ,‬מ ַ‬
‫ׁשלֵם תַ ׁשְלּומֵי‬
‫ׁשלֵם תַ ׁשְלּומֵי ֶכפֶל‪ָּ .‬טבַח ּו ָּמכַר‪ְ ,‬מ ַ‬
‫ׁש ְגנָּבֹו‪ְ ,‬מ ַ‬
‫ֹלא גָּנַבְתִ י‪{,‬משביעך אני ואמר אמן} ְו ָּהעֵדִ ים ְמעִידִ ים אֹותֹו ֶ‬
‫ׁש ְמׁשִין ּו ָּבאִין‪ ,‬להעיד נגדו בבית דין ָאמַר ָּגנַבְתִ י ֲאבָּל ֹלא ָּט ַבחְתִ י וְֹלא ָּמכ ְַרתִ י‬
‫ׁש) ְמ ַמ ְ‬
‫ַאר ָּבעָּה ַו ֲח ִמּׁשָּה‪ָּ .‬רָאה עֵדִים ( ֶ‬
‫ְ‬
‫ׁשלֵם ֶאלָּא ק ֶֶרן‪ :‬שאם אין כפל אין ארבעה וחמישה‬
‫והעדים מעידים שטבח או מכר‪ ,‬אֵינֹו ְמ ַ‬
‫בבלי שבועות מט' ע' ב'‬
‫ירושלמי שבועות מב' ע' א'‬
‫גמרא אמר לאחד בשוק‬
‫גמ' א"ר יוחנן ותני כן‪ ,‬טענו טענת אבוד ונשבע לו‪ ,‬והודה ששיקר בין עד שלא‬
‫כו'‪:‬‬
‫באו העדים בין משבאו העדים‪ ,‬משלם קרן וחומש ואשם‪ ,‬טענו טענת גנב ונשבע‬
‫אין‬
‫לו‪ ,‬והודה‪ ,‬אם עד שלא באו עדים הודה משלם קרן וחומש ואשם‪ ,‬ואם משבאו‬
‫עדים הודה משלם תשלומי כפל ואשם‪ ,‬וחומשו עולה לו מתוך כפילו ואינו צריך‬
‫להוסיפו‪ ,‬דברי ר' יעקב‪ .‬ושואל‪ ,‬אמרו לו לר' יעקב איכן מצינו מביא קרבן אשם‬
‫בלא תשלומי חומש ? אמר להן אם נשבע וכפר‪ ,‬ונשבע וכפר‪ ,‬ונשבע‪ ,‬הרי מצינו‬
‫אשם בלא חומש‪ .‬ורבנין אמרין לקרן יש חומשין‪ ,‬אין לשבועות חומשין‪ .‬דבר‬
‫ׁשלַם א ֹּתֹו בְר ֹּאׁשֹו ַו ֲח ִמׁשִתָּיו‬
‫ַּשקֶּ ר ְו ִ‬
‫אחר ויקרא ה' (כד) א ֹו ִמכֹל אֲ ֶּשר י ִָשבַּ ע עָ לָיו ל ֶּ‬
‫יֹּסֵף ָּעלָּיו לַּאֲ ֶּשר הּוא ל ֹו י ְִׁתנֶּנּו בְׁ יוֹם אַּ ְׁשמָ תוֹ‪ .:‬אמר רבי זירא ותני כן‪ ,‬טענו טענת‬
‫אבוד ונשבע לו לשקר והפריש קרבן אשם לפני שהודה מאילו הקדושה חלה‬
‫על הבהמה‪ ,‬ומסביר שאילו הודה משבאו עדים קידש אף כאן קידש‪. ,‬אבל גנב‬
‫הוא בעצמו טענו טענת גנב ונשבע לו והפריש קרבן‪ ,‬מאחר שאילו הודה משבאו‬
‫עדים לא קידש‪ ,‬אף כאן לא קידש‪ ,‬ואולם וכרבי יעקב כן קידש‪ .‬א"ר יוחנן‪,‬‬
‫הטוען את חבירו טענת גנב והוא זה שגנב משלם תשלומי כפל‪ ,‬טבח ומכר‬
‫משלם תשלומי ארבעה וחמשה‪ .‬תמן חכמי בבל אמרי משלם תשלומי ארבעה וה'‪.‬‬
‫אמר רבי פדת בשם רבי הושעיה אמנם תניי תמן ומסייעין לרבי יוחנן אבל‬
‫שואל איכן שורי אמר לו אבד משביעך אני ואמר אמן והעדים מעידין אותו‬
‫שאכלו משלם את הקרן‪ ,‬הודה מעצמו משלם קרן וחומש ואשם‪ .‬ושואל ויש‬
‫אכילה בלא טביחה והוא משלם רק קרן? ועונה‪ .‬א"ר חגיי תיפתר בששחטו‬
‫אחר‪ ,.‬ומדייק ויידא אמרה דא‪ ,‬אמר לאחד בשוק איכן שורי שגנבת והוא אומר‬
‫‪4‬‬
‫לא גנבתי משביעך אני ואמר אמן פטור‪ .‬ומסביר מפני שאמר לאחד מן השוק‬
‫אבל אם אמר לאחד מן השומרין חייב‪ ,‬ודוחה מתניתא בשאכלו ואחר כך נשבע‬
‫לו וניתן לדייק מן מה דאמר רבי יוחנן בשנשבע לו ואחר כך אכלו‪ .‬אמר רבי‬
‫יוחנן הטוען לחבירו טענת גנב באבידה שמצא וחייב להחזיר חייב‪ ,‬כיצד אמר לו‬
‫איכן אבידתי אמר לו נגנבה‪ .‬אמר רבי יוחנן הטוען לחבירו טענת גנב אינו חייב‬
‫תשלומי כפל אלא לאחר שבועה‪ ,‬ומה טעמא נאמר כאן שליחות יד שמות כב'‬
‫ֱֹלהים ִאם ֹלא ָשלַּח יָד ֹו בִ ְׁמלֶּאכֶּת‬
‫(ז) ִאם ֹלא יִמָ צֵ א הַּ גַּ נָב וְׁ נ ְִׁק ַּרב בַּ עַּ ל הַּ בַּ יִת אֶּ ל הָ א ִ‬
‫ֵרעֵ הּו‪ :‬ונאמר להלן שליחות יד שם (י) ְׁשבֻעַּ ת ְׁי ֹהוָה ִת ְׁהיֶּה בֵ ין ְׁשנֵיהֶּ ם ִאם ֹלא‬
‫ָשלַּח יָד ֹו בִ ְׁמלֶּאכֶּ ת ֵרעֵ הּו וְׁ לָקַּ ח בְׁ עָ לָיו וְֹׁלא י ְַּׁש ֵלם‪ :‬מה שליחות יד שנאמר להלן‬
‫אינו אלא לאחר השבועה אף שליחות יד שנאמר כאן אינו חייב אלא לאחר‬
‫השבועה‪ .‬א"ר יוחנן טענו טענת אבוד ונשבע לו‪ ,‬ועל ידי השבועה קנה את‬
‫החפץ ואחר כך טענו טענת גנב פטור‪ .‬ומברר‪ ,‬רבי יוחנן בעי נשבע שבועת‬
‫טענת גנב מהו שיהו חייבין בה בשבועה השנייה משום שבועת ביטוי‪ .‬ושואל‬
‫מחלפה שיטתיה דרבי יוחנן? תמן אמר טענו טענת אבוד ונשבע לו ואחר כך‬
‫טענו טענת גנב פטור‪ ,‬וכאו אמר שואל אכין‪ .‬האם יהיה חייב משום שבועת‬
‫ביטוי? ועונה תמן פשיטא ליה‪ ,‬וכא לאחר מחשבה שנייה צריכה ספק ליה‪,.‬‬
‫ועונה מה קשה אולי בהתחלה איצטריכת ליה ‪ ,‬ואחר כך חזי ופשטה שפטור ‪.‬‬
‫רבי חייה בר יוסף אמר הטוען לחבירו טענת גנב ונשבע אינו חייב עד שיכפור‬
‫בבית דין‪ .‬ומברר מה אנן קיימין אם בהוא דקאים וחייב לחבריה שבועה בבית‬
‫דין אפילו נשבע חוץ לבית דין חייב‪ ,‬אלא כי אנן קיימין בהוא מוזמן לבית דין‬
‫דחמי לון אזלין בעון מישבעוניה‪ ,‬ולפני הכל והוא קפץ ומשתבע פטור מכפל‪.‬‬
‫רבי חייה אמר בשם רבי יוחנן בעומדת על אבוסו ונשבע שנגנב‪ .‬ושואל רבי‬
‫זירא בעי מה איתאמרת דווקא שראו עדים בעומדת‪ ,‬או אפילו עומדת‪ ,‬וכל שכן‬
‫כשגנב‪ ,‬ומסביר ואין תימר אפילו עומדת היא הדא היא הדא ואין סתירה בדברי‬
‫רבי יוחנן ‪ .‬אבל אין תימר דווקא בעומדת נמצא מחלפה שיטתיה דר' יוחנן‪ ,‬תמן‬
‫אמר טענו טענת אבוד ונשבע לו והפריש קרבן ואחר כך טענו טענת אונס של‬
‫גניבה פטור‪ ,‬והכא את אמר הכין‪ .‬שחייב בכפל? ועונה אמר רבי אילא שנייא‬
‫היא שהיא כיוצא וידוייו ואינו עוד של הבעלים בשבועה הראשונה‪ ,‬ושואל מן‬
‫המשנה מקשייא על דעתיה דרבי זירא‪ ,‬אמר לו איכן שורי אמר לו נגנב משביעך‬
‫אני ואמר אמן והעדים מעידין אותו שגנבו משלם תשלומי כפל הודה מעצמו‬
‫משלם קרן וחומש ואשם‪ ,‬והכא כיון שמשך כטוענו טענת אבוד‪ ,‬ונתחייב‬
‫בשבועה מיכן ואילך בטוענו טענת גנב כבר קנה אותה והיה צריך להיות ופטור‪.‬‬
‫ועונה תיפתר בשנשבע לו ואח"כ טבחו‪ .‬תלמידוי דרבי חייה בר לולייני אמרי‬
‫תיפתר בששחטו רבוץ בלי משיכה ‪.‬ושואל ויש טביחה או מכירה בלי גניבה ‪.‬‬
‫ועונה כסומכוס דאמר‪ ,‬אע"פ שאין גניבה יש טביחה ומכירה‪ .‬שמואל אמר בשלא‬
‫באו עידי גניבה ומודה שגנב אבל אם באו עידי טביחה חייב‪ ,‬ריש לקיש אמר‬
‫ראה עידי גניבה באין ואמר גנבתי מאחר שאין בהודייתו ממש פטור‪ ,‬ראה עידי‬
‫טביחה באין ואמר טבחתי מאחר שאין \{ס"א שיש\} בידיעתן ממש כשאין עדי‬
‫גניבה פטור \{ס"א חייב\}‪ .‬ושואל רבי זירא בעי אנס נערה בתולה ראה עדי‬
‫אונסין באין‪ ,‬ואמר אנסתי האם יהיה פטור גם מבושת ופגם ‪ .‬ועונה א"ר חנינה‬
‫הדבר תלוי במחלוקת אם מתניתא כר"ש דאמר עיקר תביעה קנס‪ ,‬כמין שאין‬
‫בהודייתו ממש ופטור מן האחרים עד שיתבע‪ ,‬ורבנין אמרין אין עיקר תביעה‬
‫קנס כמי שיש בהודייתו ממש‪ ,‬וחייב פגם ובושת ‪:‬‬
‫‪5‬‬
‫משנה ה' ו' הלכה ד'‬
‫ׁשבָּה אֹו נִגְנַב אֹו ָאבַד‪ .‬או אמר‬
‫ׁשבַר אֹו נִ ְ‬
‫ׁשנִ ְ‬
‫ׁשֹורי‪ָ ,‬אמַר לֹו מֵת‪ ,‬וְהּוא האמת היא ֶ‬
‫ִ‬
‫(ה) ָאמַר לַּׁשֹואֵל {א}( ֵה)יכָּן‬
‫ׁשבַר אֹו נִגְנַב אֹו ָאבַד‪.‬‬
‫ׁשמֵת אֹו נִ ְ‬
‫ׁשבָּה‪ ,‬וְהּוא והאמת ֶ‬
‫ׁשבָּה אֹו נִגְנַב אֹו ָאבַד‪ .‬נִ ְ‬
‫ׁשמֵת אֹו נִ ְ‬
‫ׁשבַר‪ ,‬וְהּוא והאמת ֶ‬
‫השואל נִ ְ‬
‫ׁשבָּה‬
‫ׁשבַר אֹו נִ ְ‬
‫ׁשמֵת אֹו נִ ְ‬
‫ׁשבָּה אֹו ָאבַד‪ ,‬או אמר השואל ָאבַד‪ ,‬וְהּוא והאמת ֶ‬
‫ׁשבַר אֹו נִ ְ‬
‫ׁשמֵת אֹו נִ ְ‬
‫נִגְנַב‪ ,‬וְהּוא והאמת ֶ‬
‫ׁשבִיעֲָך ֲאנִי וְָאמַר השואל ָאמֵן‪ ,‬פָּטּור מקרבן שבועת פיקדון ששבועתו לא פטרה אותו‬
‫אֹו נִגְנַב‪ .‬אמרו הבעלים ַמ ְ‬
‫ׁשבַר‬
‫ׁשמֵת אֹו נִ ְ‬
‫ׁשֹורי‪ָ ,‬אמַר לֹו אֵינִי יֹודֵ ַע מָּה אַתָּ ה ( ָּס){ש}ח‪ ,‬וְהּוא האמת ֶ‬
‫מתשלום‪( :‬ו) אבל {אמר לו} {א}( ֵה)יכָּן ִ‬
‫שכָּר ְוהַּשֹוכֵר‬
‫ׁשבִיעֲָך ֲאנִי וְָאמַר ָאמֵן‪ַ ,‬חי ָּיב קרבן שבועה‪ָ .‬אמַר לְנֹושֵא ָּ‬
‫ׁשבָּה אֹו נִגְנַב אֹו ָאבַד‪ .‬אמרו הבעלים ַמ ְ‬
‫אֹו נִ ְ‬
‫ׁשבָּה‪ .‬או‬
‫ׁשמֵת אֹו נִ ְ‬
‫ׁשבַר‪ ,‬וְהּוא ובאמת ֶ‬
‫ׁשבָּה‪ .‬או אמר נִ ְ‬
‫ׁשבַר אֹו נִ ְ‬
‫ׁשנִ ְ‬
‫ׁשֹורי‪ָ ,‬אמַר לֹו מֵת‪ ,‬וְהּוא והאמת ֶ‬
‫{א}( ֵה)יכָּן ִ‬
‫ׁשנִגְנַב‪.‬‬
‫ׁשבַר‪ .‬או אמר נִגְנַב‪ ,‬וְהּוא והאמת ׁשֶָאבַד‪ .‬או אמר ָאבַד‪ ,‬וְהּוא והאמת ֶ‬
‫ׁשמֵת אֹו נִ ְ‬
‫ׁשבָּה‪ ,‬וְהּוא ֶ‬
‫אמר נִ ְ‬
‫ׁשבָּה‪ ,‬וְהּוא‬
‫ׁשבַר אֹו נִ ְ‬
‫ׁשבִיעֲָך אֲני וְָאמַר ָאמֵן‪ ,‬פָּטּור כי בשבועתו לא פטר עצמו מלשלם‪ .‬אבל אמר מֵת באונס אֹו נִ ְ‬
‫ַמ ְ‬
‫ׁשמֵת אֹו‬
‫ׁשבִיעֲָך ֲאנִי וְָאמַר ָאמֵן‪ַ ,‬חי ָּיב שבשבועתו פטר עצמו מתשלום ‪ .‬אמר ָאבַד אֹו נִגְנַב‪ ,‬וְהּוא ֶ‬
‫ׁשנִגְנַב אֹו ָאבַד‪ַ .‬מ ְ‬
‫ֶ‬
‫ׁשנֶה מֵחֹובָּה‬
‫ׁשבִיעֲָך ֲאנִי וְָאמַר ָאמֵן) פָּטּור‪ ,‬כי בשבועתו חייב עצמו לשלם‪ .‬זֶה ַה ְכלָּל‪( ,‬כָּל ַה ְמ ַ‬
‫ׁשבָּה‪ַ ( .‬מ ְ‬
‫ׁשבַר אֹו נִ ְ‬
‫נִ ְ‬
‫ׁשבָּע ְל ָּהקֵל עַל ַעצְמֹו ושיקר‬
‫לְחֹובָּה ּו ִמפְטּור ִלפְטּור ּו ִמפְטּור לְחֹובָּה‪ ,‬פָּטּור‪ .‬מֵחֹובָּה ִלפְטּור‪ַ ,‬חי ָּיב)‪{ .‬זֶה ַה ְכלָּל‪ ,‬כָּל ַהנִ ְ‬
‫בשבועתו ַחי ָּיב‪ְ .‬ל ַה ְחמִיר עַל ַעצְמֹו‪ ,‬פָּטּור}‪:‬‬
‫בבלי שבועות מט' ע' ב'‬
‫ירושלמי שבועות מד' ע' ב'‬
‫גמרא‪ ,‬אמר לאחד בשוק כו'‪ :‬אמר לשומר כו'‪ :‬היכן שורי אמר לו איני יודע‬
‫גמ' תני במקום אחר נשבע‬
‫מה אתה סח כו'‪ :‬אמר רב וכולן פטורין משבועת שומרין‪ ,‬וחייבין משום‬
‫לא להקל ולא להחמיר חייב‪.‬‬
‫אמר רבי מתניתא אמרה כן‬
‫שבועת ביטוי‪ ,‬ושמואל אמר אף פטורין משום שבועת ביטוי‪ ,‬ומברר‪ ,‬במאי‬
‫אמר לשואל או אמר לשומר‬
‫קמפלגי ועונה שמואל סבר שבועת ביטוי ליתא בלהבא‪ ,‬ורב סבר איתיה‬
‫חנם או אמר לנושא שכר‬
‫בלאו והן ושואל והא איפליגו בה חדא זימנא‪ ,‬דאתמר‪ ,‬שבועה שזרק פלוני‬
‫והשוכר איכן שורי אמר לו‬
‫צרור לים שבועה שלא זרק‪ ,‬רב אמר חייב ושמואל אמר פטור‪ ,‬ומסביר רב‬
‫מת‪ .‬מהו שיאמר לו בוא‬
‫אמר חייב דאיתא בלאו והן‪ ,‬ושמואל אמר פטור דליתא בלהבא ועונה‬
‫והשבע לי שלא נתת עיניך‬
‫צריכא‪ ,‬דאי אשמעינן בהא בהא קאמר רב משום דמנפשיה מרצונו החופשי‬
‫בה לגוזלה‪ .‬ומדייק מכל‬
‫קמישתבע‪ ,‬אבל בהך דבי דינא משבעי ליה אימא מודי ליה לשמואל‪ ,‬כדרבי‬
‫מקום בין כה וכה האם אינו‬
‫אמי‪ ,‬דאמר רבי אמי כל שבועה שהדיינים משביעין אותה אין חייבין עליה‬
‫משלם ולמה להשביעו?‬
‫משום שבועת ביטוי‪ ,‬ואי איתמר בהא בהא קאמר שמואל פטור אבל בהך‬
‫ועונה מהו דיימר ליה אפילו‬
‫אימא מודה ליה לרב לכן צריכא‪ ,‬וחוזר גופא אמר ר' אמי כל שבועה‬
‫דאת יהב לי כמה וכמה‬
‫שהדיינין משביעין אותה אין בה משום שבועת ביטוי שנאמר ויקרא ה' (ד)‬
‫שקלים דידי אנא בעי גבך‬
‫שפָּתַ י ִם לְׁ הָ ַּרע א ֹו לְׁ הֵ י ִטיב לְׁ כֹל אֲ ֶּשר יְׁבַּ טֵ א הָ ָאדָ ם‬
‫ּׁשבַע ְל ַבטֵא ִב ְ‬
‫אֹו נֶפֶׁש כִי תִ ָּ‬
‫ולכן משביעו ‪:‬‬
‫בִ ְׁשבֻעָ ה וְׁ נֶּעְׁ לַּם ִממֶּ נּו וְׁהּוא י ַָּדע וְׁאָ ֵשם לְׁ ַאחַּ ת מֵ אֵ לֶּה‪ :‬מעצמו‪ ,‬כדריש לקיש‬
‫דאמר ריש לקיש "כי" משתמש משמעותו בארבע לשונות‪ ,‬אי‪ ,‬דלמא‪ ,‬אלא‪,‬‬
‫דהא‪ ,‬ר"א אומר כולן פטורין משבועת שומרין וחייבין משום שבועת ביטוי‬
‫חוץ מאיני יודע מה אתה סח דשואל‪ ,‬וגניבה ואבידה דנושא שכר‪ ,‬ושבשוכר‬
‫שהוא חייב‪ ,‬שהרי כפרו ממון‪:‬‬
‫הלוואי שנחזור אליך עוד‬
‫הדרן עלך ארבעה שומרין‬
‫סיימתי בעזר השם יתברך מוצאי שבת קודש פרשת שמות‪,‬‬
‫בס"ד חזרנו לשנה אחרת מוצאי שבת קודש פרשת יתרו‪,‬‬
‫בס"ד חזרנו בשלישית מוצאי שבת קודש פרשת קדושים‬
‫‪6‬‬