קריאת המגילה על ידי בחור הבר מצוה

‫הרב צבי סבלפסקי‬
‫בס"ד‬
‫קריאת המגילה על ידי בחור הבר מצוה‬
‫‪ .1‬תלמוד בבלי מסכת מגילה דף יט עמוד ב‬
‫משנה‪ .‬הכל כשרין לקרות את המגילה חוץ מחרש שוטה וקטן‪ ,‬רבי יהודה מכשיר בקטן‪.‬‬
‫‪ .2‬תלמוד בבלי מסכת נדה דף מח עמוד ב‬
‫והאמר רבא‪ :‬קטנה שהגיעה לכלל שנותיה ‪ -‬אינה צריכה בדיקה‪ ,‬חזקה הביאה סימנין!‬
‫‪ .3‬שולחן ערוך אורח חיים הלכות ברכות השחר ושאר ברכות סימן נה‬
‫סעיף ד‬
‫ד') יש מתירין לומר דבר שבקדושה ד ז'] בתשעה וצירוף קטן שהוא יותר מבן שש ויודע למי מתפללין‪ * ,‬ולא נראין‬
‫דבריהם ח'] לגדולי הפוסקים * וה"ה דעבד ואשה אין מצטרפין‪ .‬הגה‪ :‬ואפילו (כג) על ידי חומש שבידו אין לצרפו‪ .‬ט']‬
‫מיהו יש נוהגין ג) להקל (כד) ה בשעת הדחק (הרא"ש ומרדכי והגהות מיימוני פ"ט מהלכות תפלה)‪.‬‬
‫‪ .4‬מגן אברהם סימן נה‬
‫ז (פמ"ג) לענין זה‪ .‬פי' כיון דתפלה הוא דרבנן‪:‬‬
‫‪ .5‬תלמוד בבלי מסכת מגילה דף ה עמוד ב‬
‫גופא‪ ,‬חזקיה קרי בטבריא בארביסר ובחמיסר‪ ,‬מספקא ליה אי מוקפת חומה מימות יהושע בן נון היא אי לא‪.‬‬
‫‪ .6‬הר"ן על הרי"ף מסכת מגילה דף ב עמוד א‬
‫ולענין עיירות המסופקות אם הן מוקפין חומה מימות יהושע בן נון או לא הורו הגאונים ז"ל שהולכין בהן אחר רוב‬
‫עיירות שרובן אינן מוקפות חומה מימות יהושע וקורין בהן בי"ד ועוד שאפילו תאמר שהוא ספק שקול ה"ל ספק של‬
‫דבריהם ולקולא ונמצא פטורות בשניהם ומבטל ממנו בודאי מקרא מגילה לפיכך קורא בראשון ופטור בשני ודאמרינן‬
‫בגמרא [דף ה ב] אטבריא והוצל שהיו קורין בהן בארבעה עשר ובחמשה עשר במדת חסידות היו נוהגין כן‪. . . .‬‬
‫‪ .7‬תוספות מסכת מגילה דף ד עמוד א‬
‫חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביום ‪ -‬אומר ר"י דאף על גב דמברך זמן בלילה חוזר ומברך אותו ביום‬
‫דעיקר פרסומי ניסא הוי בקריאה דיממא‪. . . .‬‬