Мишпати́м – Законы )Шемот 21:1

18
Библиотека сайта «Шаббат Шалом». Словарь для читающих Тору на иврите
http://www.shabat-shalom.info/
)‫יח‬,‫כד‬-‫א‬,‫(שׁמֹות כא‬
ְ ‫ׁשּפָ ִטים‬
ְ ‫ִּמ‬
Автор: Аг̃арон Штейман. Ашдод, Израиль, 5777 (2017) г.
Мишпати́м – Законы (Шемот 21:1-24:18)
‫ֵיהם‬
ֶ ‫ וְ אֵ ּ ֶלה ַה ִּמ ְש ּ ָׁפ ִטים אֲ ֶשׁר ּ ָת ִש ׂים ִל ְפנ‬Ве-э́лэ г̃амишпати́м ашэ́р таси́м лифнэйг̃э́м И вот законы, которые изложишь им (букв.
)‫א‬,‫ (כא‬положишь перед ними)
мишпа́т, мн. мишпати́м 1.суд 2.приговор 3.правосудие 4.право 5.закон, законодательство
]‫ ִמ ְׁשּפָ ט ז' [ר' ִמ ְ ׁש ָפּטַ ים‬6.теорема 7.обычай 8.предложение. Раши (к Вайикра 18:4): Это речения, изложенные в Торе,
воспринимаемые как справедливые, и если не было бы это сказано, имело смысл сказать это.
)‫א‬,‫ יִקְ נֶה] פ"י (כא‬,‫ קֹונֶה‬,‫ קָ נָה‬,‫ קנה [לִ קְ נֹות‬1.покупать 2.приобретать 3.творить
)‫ב‬,‫ עֶ ֶבד ִע ְב ִרי (כא‬Раши: Раб, который иври́.
]-‫ עַ בְ דֵ י‬,‫ עֶ בֶ ד ז' [עַ בְ דֹו; ר' עֲבָ דִ ים‬э́вэд, мн. а̃вади́м раб
)‫ב‬,‫ יֵצֵ א ַל ָח ְפ ִׁשי ִח ּ ָנם (כא‬йэцэ́ ле-х̃овши́ х̃ина́м выйдет на свободу безвозмездно
'‫ חָ פְ ִׁשי ת‬х̃офши́ 1.свободный 2.освобождённый 3.неверующий, вольнодумный
)‫ג‬,‫בגַּפֹו (כא‬-‫ם‬
ְּ ‫ ִא‬если один придёт… Раши: Что он не был женат…
‫ ּבְ גַּפֹו תה"פ‬бе-гапо́ одиноко, без семьи
гуф 1.тело 2.телосложение, фигура 3.корпус 4.сущность, существо, суть дела 5.лицо (грам.)
'‫ גּוף ז‬6.учреждение, организация
)‫ד‬,‫ אָ דֹון ז' (כא‬адо́н 1.господин 2.властелин 3.хозяин
)‫ו‬,‫] פ"י (כא‬-ַ‫ י‬,- ַ‫ מ‬,‫ הִ ּגִ יׁש‬,‫ נגש [לְ הַ ּגִ יׁש‬подавать, подносить
)‫ו‬,‫ֱֹלהים (כא‬
ִ ‫הא‬-‫ל‬
ָ
ֶ‫ א‬к судьям. Раши: В бет-дин. Должен держать совет с теми, кто продал его ему.
мезуза́ 1.дверной косяк 2.мезуза (свиток с отрывками из Торы содержащий первую и вторую
)‫ו‬,‫ְמזּוזָה נ' (כא‬
главы из «Шема́», который прикрепляется к косяку двери).
)‫ו‬,‫אָ זְ נֹו ּ ַב ּ ַמ ְרצֵ עַ (כא‬-‫ וְ ָר ַצע אֲ דֹנָיו אֶ ת‬ве-раца́ адона́в эт-озно́ ба-марцэ́а и проколет его господин его ухо шилом
‫ יִרְ צַ ע] פ"י‬, ַ‫ רֹוצֵ ע‬,‫ רצע [לִ רְ צֹעַ רָ צַ ע‬прокалывать, протыкать
]-‫ אֹזְ נֵי‬,‫אזֶן נ' [אֹזְ נֹו; ר' אֹזְ נַיִ ם‬
ֹ о́зэн, мн. озна́им 1.ухо 2.ушко
]‫ מַ רְ צֵ עַ ז' [ר' מַ רְ צְ עִ ים‬марцэ́а, мн. марцеи́м шило
)‫ז‬,‫ י ְִמּכֹר] פ"י (כא‬,‫ מֹוכֵ ר‬,‫ מָ כַ ר‬,‫ מכר [לִ ְמּכֹר‬1.продавать 2.предавать
который себе (в жёны должен был) назначить её. Раши: Который должен был предназначить, и
)‫ח‬,‫לֹו יְ עָ ָדּה (כא‬-‫ אֲ ֶׁשר‬взять её себе в жёны, а деньги, за которые она была приобретена, являются деньгами кидушин.
‫ יִעַ ד] פ"י‬,‫ יֹועֵ ד‬,‫ יָעַ ד‬,‫ יעד [לִ יעֹד‬назначать, предназначать
‫ ְייַעֵ ד] פ"י‬,‫ ְמיַעֵ ד‬,‫ יִעֵ ד‬,‫ יעד [לְ יַעֵ ד‬назначать, предназначать
букв. выкупит её. Раши: Пусть даст ей возможность выкупить себя и выйти на свободу тем,
)‫ח‬,‫ וְ ֶה ְפ ָּדּה (כא‬что он также будет содействовать её освобождению…
]‫ יִפְ ּדֶ ה‬,‫ ּפֹודֶ ה‬,‫ ּפָ דָ ה‬,‫ פדה [לִ פְ ּדֹות‬1.выкупать 2.избавлять, освобождать 3.выручать (в торговле)
ֵ ,‫ מָ ַׁשל‬,‫ [לִ ְמׁשֹל‬I ‫ משל‬властвовать, управлять, господствовать
)‫ח‬,‫ י ְִמׁשֹל] פ"ע (כא‬,‫מֹוׁשל‬
)‫ח‬,‫בּה (כא‬-‫דֹו‬
ָ
ְ‫ ְּב ִבג‬вероломно с ней поступив
‫) פ"ע‬-‫יִבְ ּגֹד] (ּב‬,‫ּבֹוגֵד‬,‫ בגד [לִ בְ ּגֹד ּבָ גַד‬изменять, предавать, быть неверным (кому-л.)
шеэра́г̃ кесута́г̃ ве-о̃ната́г̃ ло йигра́ пропитания её, облачения её и супружеской близости
)‫י‬,‫ָתּה ל ֹא יִ גְ ָרע (כא‬
ָ ‫סּותּה וְ עֹנ‬
ָ ‫ְשׁאֵ ָרּה ְּכ‬
с нею не должен лишать её.
'‫ ְׁשאֵ ר ז‬шеэ́р 1.родственник 2.мясо, плоть 3.пища. Раши (здесь): Пища, пропитание.
'‫ ּכְ סּות נ‬кесу́т одежда, покров (образно)
'‫ עֹונָה נ‬о̃на́ 1.сезон, пора, период, время года 2.супружеские обязанности. Раши (здесь): Половая близость.
‫ יִגְ רַ ע] פ"י‬, ַ‫ ּגֹורֵ ע‬,‫ ָגּרַ ע‬, ַ‫ גרע [לִ גְ רֹע‬уменьшать, вычитать; отнимать
)‫יב‬,‫ יַּכֶ ה] (כא‬,‫ מַ ּכֶ ה‬,‫ הִ ּכָ ה‬,‫ נכה (הכה) [לְ הַ ּכֹות‬1.бить, ударять 2.убивать 3.поражать
смерти предан будет. Раши: Везде в Торе, где говорится об умерщвлении, смертной казни
)‫יב‬,‫יּומת (כא‬
ָ ‫ מֹות‬как таковой, – это удушение (Mexильтa; Санг̃эдрин 84Б). И везде, где сказано: «кровь его
(кровная вина) на нём» ‒ побиение камнями.
а если он не намерялся (не метил). Раши: Не подстерегал его и не намеревался (нанести
)‫יג‬,‫ וַאֲ ֶׁשר ל ֹא ָצ ָדה (כא‬удар) (трактат «Макот»). ‫ צדה‬означает высматривать, подстерегать.
‫ יָצּוד] (אֶ ת) פ"י‬,‫ צָ ד‬,‫ צָ ד‬,‫ [לָ צּוד‬I ‫ צוד‬ловить, охотиться (на)
)‫יג‬,‫ ִאּנָה ְליָדֹו (כא‬Раши: Назначил, подвёл ему под руку.
‫ יְאַ נֶה] פ"י‬,‫ ְמאַ נֶה‬,‫ ִאּנָה‬,‫ אנה [לְ אַ ּנֹות‬приводить, причинять
)‫יג‬,‫ יָנּוס] פ"ע (כא‬,‫ נָס‬,‫ נָס‬,‫ נוס [לָ נּוס‬1.убегать, спасаться бегством 2.отступать, исчезать
)‫יד‬,‫ ָיזִיד] פ"ע (כא‬,‫ מֵ זִיד‬,‫ הֵ זִיד‬,‫ [לְ הָ זִיד‬I )‫ זוד (הזד‬злодействовать
)‫יד‬,‫ עָ רְ מָ ה נ' (כא‬о̃рма́ 1.хитрость, лукавство 2.ум, хитроумие
)‫טו‬,‫ יִגְ נֹב] פ"י (כא‬,‫ ּגֹונֵב‬,‫ ָּגנַב‬,‫ גנב [לִ גְ נֹב‬красть, воровать
)‫יז‬,‫] פ"י (כא‬-ְ‫ י‬,-‫ ְמ‬,‫ קִ ּלֵ ל‬,‫ [לְ קַ ּלֵ ל‬II ‫ קלל‬1.проклинать 2.ругать
)‫יח‬,‫ יָרִ יב] פ"ע (כא‬,‫ רָ ב‬,‫ רָ ב‬,‫ ריב [לָ רִ יב‬ссориться
)‫יח‬,‫ אֶ גְ רֹוף ז' (כא‬эгро́ф кулак
но сляжет (прикован будет к постели). Раши: Согласно Таргуму: падёт, будет ввергнут в вы)‫יח‬,‫ וְ נָפַ ל ְל ִמ ְׁש ָּכב (כא‬нужденное безделье – в болезнь, которая не даёт ему возможности трудиться.
'‫ ִמ ְׁשּכָ ב ז‬мишка́в 1.ложе, постель 2.лежание 3.совокупление
)‫יט‬,‫ ִמ ְׁשעֶ נֶת נ' (כא‬мишъэ́нэт 1.подпорка 2.посох, костыль 3.спинка (стула, кресла)
)‫יט‬,‫ ֶׁשבֶ ת ז' (כא‬шэ́вэт 1.сидение 2.вынужденное бездействие 3.компенсация за вынужденное бездействие
)‫יט‬,‫ יִרְ ּפָ א] פ"י (כא‬,‫ רֹופֵ א‬,‫ רָ פָ א‬,‫ רפא [לִ רְ ּפֹוא‬1.лечить 2.исправлять
‫] פ"י‬-ְ‫ י‬,-‫ ְמ‬,‫ רִ ּפֵ א‬,‫ רפא [לְ רַ ּפֵ א‬1.лечить 2.исправлять
)‫כ‬,‫] (כא‬-‫ ִׁשבְ טֵ י‬,‫ ז' [ר' ְׁשבָ טִ ים‬II ‫ ֵשׁבֶ ט‬шэ́вэт 1.розга, палка 2.скипетр, жезл 3.ветка 4.посох 5.власть 6.племя, колено, род
)‫כ‬,‫ ָנק ֹם יִ ּנָקֵ ם (כא‬ему должно быть отмщено (он должен нести кару). Раши: Смерть от меча.
‫ יִנְ ּקֹם] פ"י‬,‫ נֹוקֵ ם‬,‫ נָקַ ם‬,‫ נקמ [לִ נְ קֹם‬мстить
‫ ִינָקֵ ם] פ"ע‬,‫ נִ קָ ם‬,‫ נִ ּקַ ם‬,‫ נקמ [לְ הִ ּנָקֵ ם‬воздать
2
Мишпатим
)‫כא‬,‫ ל ֹא י ּ ַֻקם (כא‬ему мстить не должно
‫ יָקּום] פ"ע‬,‫ קָ ם‬,‫ קָ ם‬,‫ קומ [לָ קּום‬1.вставать 2.начинать 3.сбываться, осуществляться 4.воздвигать 5.происходить 6.восстать
7.напасть, наброситься
)‫כב‬,‫יִ ּנָצּו (כא‬-‫ וְ ִכי‬и если подерутся
‫ נִ ָצּה] פ"ע‬,‫ [לְ הִ ּנָצֹות‬II ‫ נצה‬драться
‫ הִ ּצָ ה] פ"י‬,‫ [לְ הַ ּצֹות‬II ‫ נצה‬затевать драку
и ударят. Раши: ‫ נְ גִ יפָ ה‬всегда означает толчок и удар. Подобно «чтобы не преткнулась ‫ ִתּג ֹף‬о
)‫כב‬,‫וְ נָגְ פּו (כא‬
камень твоя нога» )Тег̃илим 91:12(.
1.толкать 2.ушибать 3.наносить поражение
г̃ара́ 1.беременная 2.беременность
беременеть
асо́н, мн. асоно́т несчастье, катастрофа, беда. Таргум: Смертный исход.
наказывать, карать
1.устанавливать 2.наложить (ограничение, наказание) 3.превращать
)‫כב‬,‫ ִּב ְפ ִל ִלים (כא‬по решению судебному. Раши: По приговору судей (Mexильтa).
‫] פ"י‬-ַ‫ י‬,- ַ‫ מ‬,‫ הִ פְ לִ יל‬,‫ פלל [לְ הַ פְ לִ יל‬обвинить в преступлении, засудить, оговорить
то дай душу за душу (жизнь за жизнь). Раши: Наши мудрецы расходятся во мнениях.
]‫ יִנְ ּגֹף‬,‫ נֹוגֵף‬,‫ ָנּגַף‬,‫נגפ [לִ נְ ּגֹף‬
)‫כב‬,‫הָ רָ ה נ' (כא‬
]‫ ַיהֲרֶ ה‬,‫ הֹורֶ ה‬,‫ הָ רְ תָ ה‬,‫ הָ רָ ה‬,‫הרה [לַ הֲרֹות‬
)‫כב‬,‫אָ סֹון ז' [ר' ֲאסֹנֹות] (כא‬
)‫כב‬,‫ ַי ֲענֹׁש] פ"י (כא‬,‫ עֹונֵׁש‬,‫ עָ נַׁש‬,‫ענש [לַ עֲנְ ֹׁש‬
)‫כב‬,‫] פ"י (כא‬-ָ‫ י‬,- ֵ‫ מ‬,‫ הֵ ִׁשית‬,‫שית [לְ הָ ִׁשית‬
Одни говорят: действительно душа (т.е. жизнь за жизнь). Другие говорят: денежное
)‫כג‬,‫ָת ּ ָתה נֶפֶ ׁש ּ ַת ַחת נָפֶ ׁש (כא‬
ַ ‫ וְ נ‬возмещение, а не «душа, жизнь» как таковая, ибо намеревавшийся убить одного и (по
)‫כד‬,‫עַ יִ ן ַּת ַחת עַ יִ ן (כא‬
-‫ ִמתַ חַ ת ל‬,‫תַ חַ ת‬
)‫כה‬,‫ְּכוִ ּיָה (כא‬
)‫כה‬,‫ּ ֶפ ַצע ּ ַת ַחת ּ ָפ ַצע (כא‬
)‫כה‬,‫ּבּורה (כא‬
ָ ‫ַח‬
)‫כו‬,‫וְ ִׁשחֲ ָתּה (כא‬
‫] פ"י‬-ְ‫ י‬,-‫ ְמ‬,‫ ִׁשיחֵ ת‬,‫שחת [לְ ַׁשחֵ ת‬
‫] פ"י‬-ַ‫ י‬,- ַ‫ מ‬,‫ הִ ּפִ יל‬,‫נפל (הפל) [לְ הַ ּפִ יל‬
)‫כו‬,‫ַל ָח ְפ ִׁשי יְ ַׁש ְּל ֶחּנּו (כא‬
‫ יִנְ ּגַח] פ"י‬, ַ‫ נֹוגֵח‬,‫ ָנגַח‬, ַ‫נגח [לִ נְ ּגֹח‬
)‫כח‬,‫ יִסְ קֹל] פ"י (כא‬,‫ סֹוקֵ ל‬,‫ סָ קַ ל‬,‫סקל [לִ סְ קֹל‬
)‫כט‬,‫וְ הּועַ ד ִּב ְבעָ ָליו (כא‬
‫ הּועַ ד‬II ‫עוד‬
)‫ל‬,‫יּוׁשת עָ ָליו (כא‬
ַ ‫ּכ ֹפֶ ר‬-‫ִאם‬
'‫ ז‬I ‫ּכֹופֶ ר‬
)‫ל‬,‫ ּפִ דְ יֹון ז' [ר' ּפִ דְ יֹונֹות] (כא‬,‫פִ ּדְ יֹן‬
)‫ל‬,‫ י ִָׁשית] פ"י (כא‬,‫ ָׁשת‬,‫ ָׁשת‬,‫שית [לָ ִׁשית‬
)‫לג‬,‫ ז' [ר' ּבֹורֹות] (כא‬I ‫ּבֹור‬
)‫לג‬,‫ יִכְ רֶ ה] פ"י (כא‬,‫ ּכֹורֶ ה‬,‫ ּכָ רָ ה‬,‫ [לִ כְ רֹות‬I ‫כרה‬
)‫לה‬,‫ ֶיחֱצֶ ה] פ"י (כא‬,‫ חֹוצֶ ה‬,‫ חָ צָ ה‬,‫חצה [לַ חֲצֹות‬
)‫לז‬,‫) פ"י (כא‬-‫ יִטְ ּבַ ח] (ּב‬, ַ‫ טֹובֵ ח‬,‫ טָ בַ ח‬, ַ‫טבח [לִ טְ ּבֹח‬
)‫א‬,‫מַ חְ ֶתּרֶ ת נ' (כב‬
)‫ב‬,‫ יִזְ רַ ח] פ"י (כב‬, ַ‫ זֹורֵ ח‬,‫ זָרַ ח‬, ַ‫זרח [לִ זְ רֹח‬
)‫ד‬,‫ּובעֵ ר (כב‬
ִ ‫ּב ִעיר ֹה‬-‫ת‬
ְ
ֶ‫ א‬...‫ִּכי י ְַבעֶ ר‬
‫] פ"י‬-ְ‫ י‬,-‫ ְמ‬,‫ ּבִ עֵ ר‬,‫ [לְ בַ עֵ ר‬III ‫בער‬
'‫ּבְ עִ יר ז‬
)‫ד‬,‫מֵ יטָ ב ז' (כב‬
)‫ד‬,‫] (כב‬-‫ ּכַ רְ מֵ י‬,‫ּכֶ רֶ ם ז' [ּכַ רְ מֹו; ר' ּכְ רָ ִמים‬
)‫ה‬,‫ּומ ְצאָ ה ק ִֹצים (כב‬
ָ ‫תצֵ א אֵ ׁש‬-‫י‬
ֵ ‫ִּכ‬
'‫קֹוץ ז‬
)‫ה‬,‫גָדִ יׁש ז' (כב‬
)‫ה‬,‫קָ מָ ה נ' (כב‬
)‫ה‬,‫ה ְּבעֵ ָרה (כב‬-‫ת‬
ַ
ֶ‫ַה ּ ַמ ְב ִער א‬
]-ַ‫ י‬,- ַ‫ מ‬,‫ הִ בְ עִ יר‬,‫ [לְ הַ בְ עִ יר‬I ‫בער‬
'‫ּבְ עֵ רָ ה נ‬
'‫ּבְ עִ ירָ ה נ‬
)‫ו‬,‫שמ ֹר (כב‬
ׁ ְ ‫ ִל‬...‫רעֵ הּו‬-‫ל‬
ֵ
ֶ‫יִ ּ ֵתן ִאיׁש א‬-‫ִּכי‬
‫ יִגְ נֹב] פ"י‬,‫ ּגֹונֵב‬,‫ ָּגנַב‬,‫גנב [לִ גְ נֹב‬
)‫ז‬,‫ֱֹלהים (כב‬
ִ ‫הא‬-‫ל‬
ָ
ֶ‫ה ַּביִ ת א‬-‫ל‬
ַ
ַ‫וְ נִ ְק ַרב ַּבע‬
)‫ז‬,‫ְמ ֶלאכֶ ת ֵרעֵ הּו (כב‬
]-‫[מלֶ אכֶ ת‬
ְ '‫ְמלָ אכָ ה נ‬
ошибке) убивший другого не подлежит смертной казне, но платит наследникам (убитого) возмещение за него, как если бы его продавали в рабы (Mеxильтa; Санг̃эдрин 79А).
глаз за глаз. Раши: Ослепивший глаз ближнего своего, даёт ему стоимость глаза – насколько
уменьшилась цена пострадавшего, если бы его продавали на рынке (как раба). И так во всех
перечисленные случаях, но не лишение органа как такового…
та́х̃ат, мита́х̃ат ле- 1.под, ниже 2.вместо, взамен, за 3.для, ради 4.зад (простор.)
кевийа́ ожог. Раши: Опалённое огнём…
пэ́ца та́хат па́ца рану за рану. Раши: ‫ – ּ ֶפ ַצע‬это повреждение, кровоточащее с расторжением
целости тела (с наружным разрывом тела от внешнего воздействия).
х̃абура́ ушиб, синяк, кровоподтёк. Раши: Это повреждение с внутренним кровоизлиянием,
не кровоточащее (т.е. без наружного разрыва), но ‎тело в этом месте краснеет. ‎
и погубит её (глаз на иврите женского род)
1.портить, разрушать 2.развращаться 3.убивать
1.сбрасывать, ронять; свергать 2.бить 3.сбить (самолёт) 4.провалить
на волю отпустит
1.бодать 2. бить, пробивать 3.ударить головой
побивать камнями
и предостережён был его хозяин. Раши: Это предупреждение (‫ – ַה ְת ָראָ ה‬г̃атраа́) через [как
минимум двух] свидетелей.
был предостережён, был уведомлён
когда вира (взыскание денежное) будет наложена на него…
ко́фэр выкуп
пидйо́н, мн. пидйоно́т 1.выкуп 2.выручка (в торговле)
1.класть, положить 2.делать, устанавливать 3.нападать, осаждать
бор мн. боро́т 1.яма 2.колодец, водоём 3.темница 4.могила 5.один из «отцов» мазики́н.
копать, выкапывать, добывать
1.разделять на две части 2.перейти, пересекать 3.переплывать
1.резать (скот) 2.убивать
мах̃тэ́рэт 1.подполье, нелегальная организация, борьба 2.подкоп
1.светить, сиять, засиять 2.всходить (о солнце)
Если потравит... свой скот и потравит... Раши: Все эти (3 слова) производные от слова ‫« ‒ ְּב ִעיר‬скот»…
1.очищать, устранять, уничтожать 2.травить (поле)
беи́р скот, скотина
мейта́в самое лучшее
кэ́рэм, мн. керами́м виноградник
если выйдет огонь, и найдёт (охватит) тёрн
коц 1.колючка, шип 2.тёрн (растение) 3. кончик буквы 4. немножко, чуть-чуть, капельку
гади́ш сноп
кама́ нива, хлеба (на корню)
зажёгший этот пожар
поджигать, зажигать
беэ̃ра́ пожар
беи̃ра́ горение
если даст человек ближнему… на хранение… Раши (к 22:9): В этой главе (22:6-8) говорится
о хранящем бесплатно (‫ – ׁשֹומֵ ר ִחּנָם‬шомэ́р хина́м), поэтому он освобождается от ответственности за похищенное…
красть, воровать
то предстанет (приблизится) хозяин дома перед судьями
достояние ближнего своего
мелаха́ 1.работа, труд 2.ремесло 3.вещь
)‫ח‬,‫] (כב‬-‫ ּפִ ְׁשעֵ י‬,‫ּפֶ ַׁשע ז' [ּפִ ְׁשעֹו; ר' ּפְ ָׁשעִ ים‬
3
)‫ח‬,‫אֲבֵ דָ ה נ' (כב‬
Мишпатим
)‫ח‬,‫ֱֹלהים (כב‬
ִ ‫אֲ ֶׁשר י ְַר ִׁשיעֻ ן א‬
‫] פ"י‬-ַ‫ י‬,- ַ‫ מ‬, ַ‫ הִ רְ ִׁשיע‬, ַ‫רשע [לְ הַ רְ ִׁשיע‬
)‫ט‬,‫שמ ֹר (כב‬
ׁ ְ ‫ ִל‬...‫רעֵ הּו‬-‫ל‬
ֵ
ֶ‫יִ ּ ֵתן ִאיׁש א‬-‫ִּכי‬
ָ ‫ י‬,‫ נִ ׁשּבָ ר‬,‫ נִ ׁשּבַ ר‬,‫ [לְ הִ ָׁשבֵ ר‬I ‫שבר‬
)‫ט‬,‫ִׁשבֵ ר] (כב‬
ָ ‫ י‬,‫ נִ ְׁשּבֶ ה‬,‫ נִ ְׁשּבָ ה‬,‫שבה [לְ הִ ָּׁשבֹות‬
)‫ט‬,‫ִׁשבֶ ה] (כב‬
)‫ט‬,‫אֵ ין ר ֹאֶ ה (כב‬
)‫י‬,‫וְ ָלקַ ח ְּבעָ ָליו (כב‬
)‫יב‬,‫ יִטְ רֹף] פ"י (כב‬,‫ טֹורֵ ף‬,‫ טָ רַ ף‬,‫ [לִ טְ רֹף‬I ‫טרפ‬
)‫יב‬,‫טְ רֵ פָ ה נ' (כב‬
‫ י ְִׁשאַ ל] פ"י‬,‫ ׁשֹואֵ ל‬,‫ ָׁשאַ ל‬,‫שאל [לִ ְׁשאֹל‬
‫ָׂשכִ יר זו"ת‬
)‫טו‬,‫ יְפַ תֶ ה] פ"י (כב‬,‫ ְמפַ תֶ ה‬,‫ ּפִ ּתָ ה‬,‫פתה [לְ פַ ּתֹות‬
'‫ּבְ תּולָ ה נ‬
)‫טו‬,‫א ָֹר ָׂשה (כב‬-‫ל ֹא‬
'‫) נ‬-‫ אֲרּוסָ ה (אֲרּוסַ ת‬,'‫אֲרּוס ז‬
‫] פ"י‬-ְ‫ י‬,-‫ ְמ‬,‫ אֵ רַ ס\אֵ רֵ ס‬,‫ (ארׂש) [לְ אָ רֵ ס‬I ‫ארס‬
‫ י ְִׁשּכַ ב] פ"ע‬,‫ ׁשֹוכֵ ב‬,‫ ָׁשכַ ב‬,‫שכב [לִ ְׁשּכַ ב‬
)‫טו‬,‫ָמה ֹר יִ ְמ ָה ֶרּנָה ּלֹו (כב‬
'‫מֹהַ ר ז‬
)‫טו‬,‫ י ְִׁשקֹל] פ"י (כב‬,‫ ׁשֹוקֵ ל‬,‫ ָׁשקַ ל‬,‫ [לִ ְׁשקֹל‬I ‫שקל‬
)‫טז‬,‫ְמכַ ֵּׁשפָ ה נ' (כב‬
)‫טז‬,‫לֹא ְת ַחּיֶה (כב‬
)‫טי‬,‫יָחֳ ָרם (כב‬
]‫ הֶ חֱרים‬,‫ [לְ הַ חֲרִ ים‬I ‫חרמ‬
)‫כ‬,‫תֹונֶה (כב‬-‫וְ גֵר ל ֹא‬
)‫כ‬,‫ יִינֶה] פ"י (כב‬,‫ יֹונֶה‬,‫ ָינָה‬,‫ינה [לִ ינֹות‬
)‫כ‬,‫ יִלְ חַ ץ] פ"י (כב‬,‫ לֹוחֵ ץ‬,‫ לָ חַ ץ‬,‫לחצ [לִ לְ חֹץ‬
)‫כא‬,‫אַ לְ מָ נָה נ' (כב‬
)‫כא‬,‫יָתֹום ז' [נ' יְתֹומָ ה] (כב‬
)‫כא‬,‫ יְעַ ּנֶה] פ"י (כב‬,‫ ְמעַ ּנֶה‬,‫ עִ ּנָה‬,‫ [לְ עַ ּנֹות‬II ‫ענה‬
)‫כד‬,‫ יִלְ וֶה] פ"י (כב‬,‫ לֹווֶה‬,‫ לָ וָה‬,‫ [לִ לְ וֹות‬I ‫לוה‬
]‫ יַלְ וֶה‬,‫ מַ לְ וֶה‬,‫ [לְ הַ לְ וֹות הִ לְ וָה‬I ‫לוה‬
)‫כד‬,‫ת ְהיֶה לֹו ְּכנ ֶֹׁשה (כב‬-‫ֹא‬
ִ ‫ל‬
'‫נֹוׁשה ז‬
ֶ
ֶ ‫נ‬
)‫כד‬,‫ֶׁשְך (כב‬
)‫כה‬,‫חב ֹל ַּת ְחּב ֹל (כב‬-‫ם‬
ָ ‫ִא‬
‫ יַחְ בֹל] פ"י‬,‫ חֹובֵ ל‬,‫ חָ בַ ל‬,‫ [לַ חְ בֹל‬II ‫חבל‬
)‫כו‬,‫חּנּון אָ נִ י (כב‬-‫י‬
ַ ‫וְ ָש ַׁמ ְע ִּתי ִּכ‬
)‫כז‬,‫ֱֹלהים ל ֹא ְתקַ ּ ֵלל (כב‬
ִ ‫א‬
‫] פ"י‬-ְ‫ י‬,-‫ ְמ‬,‫ קִ ּלֵ ל‬,‫ [לְ קַ ּלֵ ל‬II ‫קלל‬
]‫נ ִָׂשיא ז' [נ' נְ ִׂשיאָ ה‬
‫ ָיאֹר] פ"י‬,‫ אֹורֵ ר‬,‫ אָ רַ ר‬,‫ארר [לָ אֹר‬
)‫כח‬,‫ְמ ֵלאָ ְתָך (כב‬
)‫כח‬,‫וְ ִד ְמעֲ ָך (כב‬
]‫ ר' ּבְ כֹורֹות‬,‫ּבְ כֹור ז' [נ' ּבְ כֹורָ ה‬
)‫א‬,‫ל ֹא ִת ָּׂשא ֵׁש ַמע ָׁשוְ א (כג‬
)‫א‬,‫ר ָשׁע (כג‬-‫ם‬
ָ ‫ת ֶשׁת י ְָדָך ִע‬-‫ל‬
ָּ
ַ‫א‬
'‫ֵׁשמַ ע ז‬
'‫ָׁשוְא ז‬
'‫חָ מָ ס ז‬
)‫ב‬,‫ ְל ָרע ֹת (כג‬,‫ר ִּבים‬-‫י‬
ַ ‫ת ְהיֶה אַ חֲ ֵר‬-‫ֹא‬
ִ ‫ל‬
)‫ב‬,‫רב (כג‬-‫ל‬
ִ
ַ‫תעֲ נֶה ע‬-‫ֹא‬
ַ ‫וְ ל‬
)‫ב‬,‫ים־ל ַהּט ֹת (כג‬
ְ
‫ִלנְ ט ֹת אַ חֲ ֵרי ַר ִּב‬
‫ יִּטֶ ה] פעו"י‬,‫ נֹוטֶ ה‬,‫ נָטָ ה‬,‫נטה (הטה) [לִ נְ טֹות‬
‫ יַטֶ ה] פ"י‬,‫ מַ טֶ ה‬,‫ הִ יּטָ ה‬,‫נטה (הטה) [לְ הַ ּטֹות‬
пэ́ша, мн. пешаи́м 1.преступление 2.грех 3.злоупотребление
авэда́ 1.потеря, пропажа, утрата 2. убыток
кого признают судьи виновным
1.опорочить, признать виновным, присудить 2.злодействовать
если даст человек ближнему… на хранение… Раши: В этой главе (22:9-12) говорится о хранящем
за плату (‫ – ׁשֹומֵ ר ָׂשכָ ר‬шомэ́р саха́р), поэтому он не освобождается от ответственности за кражу…
ломаться, разбиваться
попасть в плен
без свидетелей
и возьмёт владелец (животного). Раши: [Возьмёт с него] клятву.
1.растерзать 2.ранить 3.отнимать 4.признавать не кашерным для еды
терэфа́ растерзанное
1.спрашивать 2.просить 3.брать на время 4.заимствовать (слово из другого языка)
сахи́р 1.наёмный 2.наёмник, наёмный работник
1.уговаривать 2.соблазнять, искушать
бетула́ 1.девственница 2.Дева (знак Зодиака)
не прошедшая обряд Кидушин (Ирусин)
м. ару́с, ж. аруса́ 1.прошедшая обряд Кидушин (Ирусин), после которого она запрещена
всем мужчинам, а жениху до хупы 2.обручённая, помолвленная, т.е. 3.невеста
Совершить обряд Кидушин – освящение невесты, после которого невеста становится запрещённой всем другим мужчинам. Помолвить, обручить.
1.лежать, ложиться 2. покоиться, спать 3.совокупляться 4.болеть
веном возьмёт её. Раши: Назначит ей невестин выкуп, как положено мужу по отношению
к своей жене, (то есть он обязан) написать ей кетубу (брачный договор) и взять её в жёны.
мо́г̃ар калым, вено (выкуп за невесту)
1.взвешивать 2.обдумывать 3.засчитывать 4.покупать 5.сдавать махацит г̃ашекель
мехашэфа́ ведьма, колдунья, ворожея
не оставь в живых
будет истреблён. Будет предан смерти, умерщвлён.
1.конфисковать, отчуждать 2.бойкотировать, придавать анафеме 3.посвещать 4.уничтожать, истреблять
и пришельца (чужеземца) не обижай. Раши: Это оскорбление словесное (из-за того, что он чужой).
притеснять
1.давить, сжимать, нажимать 2.оказывать давление 3.угнетать, стеснять
альмана́ вдова
йато́м сирота; сиротливый
притеснять, мучить, насиловать; пытать, истязать
одалживать (у кого-л.), брать взаймы, получать кредит
одалживать (кому-л.), ссужать, давать взаймы
не веди себя с ним как заимодавец (взыскатель долгов). Раши: Не принуждай его, силой не
добивайся от него (возвращения долга).
ношэ́ кредитор
нэ́шэх высокие проценты, лихва. Раши: Лихва, рост. (Это называется ‫נ ֶֶׁשְך‬, укус), потому что
подобно змеиному укусу.
если возьмёшь в залог
брать в залог
и Я услышу, ибо милостив Я.
судью (или: Судью) не злословь. Раши: Это запрет святотатства (кара за него определена в
Вайкра 24:16) и запрет злословить судью-человека (Mеxильта; Санг̃эдрин 66А).
1.проклинать 2.ругать
м. наси́, ж. несиа́ 1.президент, председатель 2.вождь, князь
проклинать
(С приношением) первых плодов. Букв. твоей полноты, плодов налившихся. Раши: Тебе вменяется это в обязанность, когда твой хлеб нальётся и созреет, – (в виду имеются) первые плоды.
и доли посвящённой. Раши: Это ‫רּומה‬
ָ ‫( ְּת‬терума). И не знаю значение слова ‫ ֶּד ַמע‬.
бехо́р, мн. бехоро́т первенец, перворождённый
не внимай ложной молве. Раши: Согласно Таргуму: не принимай (т.е. не слушай) ложной
молвы, ложного слуха.
не протяни руки твоей преступному. Раши: Который выдвигает против ближнего своего обвинение ложное. (Не протяни ему руки), обещая стать ради него лжесвидетелем.
шэ́ма слух
шав 1.фаль, ложь 2.тщетность, напрасность
х̃ама́с 1.грабёж, разбой 2.караул!
не будь за большинством ко злу
и не отзывайся о спорном
за большинством клонясь
1.сворачивать 2.быть склонным 3.протягивать 4.склоняться, наклоняться 5.склонять, спрягать (грам.) 6.поставить шатёр
1.поворачивать 2.извращать 3.спрягать (грам.) 4.наклоняться
4 Мишпатим)‫ג‬,‫ וְ ָדל ל ֹא ֶת ְה ַּדר ְּב ִריבֹו (כג‬и неимущему не угождай (не уважь) в тяжбе его. Раши: Не оказывай ему почтения тем, что
признаешь его невиновным в тяжбе, говоря: Он беден, оправдаю его, чтобы почтить его.
‫ תו"ז‬I ‫ ּדַ ל‬даль 1.бедный, нищий 2.худой, худосочный, тощий 3.скудный убогий
‫] פ"י‬-ְ‫ י‬,-‫ ְמ‬,‫ הִ יּדֵ ר‬,‫הדר [לְ הַ ּדֵ ר‬
)‫ד‬,‫ יִפְ ּגַע] פ"י (כג‬, ַ‫ ּפֹוגֵע‬,‫ ּפָ גַע‬, ַ‫פגע [לִ פְ ּגֹע‬
)‫ד‬,‫ י ְִתעֶ ה] פ"ע (כג‬,‫ ּתֹועֶ ה‬,‫ ּתָ עָ ה‬,‫תעה [לִ ְתעֹות‬
)‫ה‬,‫ְׂשֹונֵא ז' (כג‬
)‫ה‬,‫ יִרְ ּבַ ץ] פ"ע (כג‬,‫ רֹובֵ ץ‬,‫ רָ בַ ץ‬,‫רבצ [לִ רְ ּבֹץ‬
)‫ה‬,‫ ז' (כג‬I ‫מַ ָׂשא‬
)‫ה‬,‫וְ ָח ַד ְל ָּת מֵ עֲ ז ֹב לֹו־עָ ז ֹב ַּתעֲ ז ֹב ִעּמֹו (כג‬
)‫ יֶחְ ּדַ ל] (פעו"י‬,‫ חָ דֵ ל‬,‫ חָ דַ ל‬,‫חדל [לַ חְ ּדֹל‬
‫ ַי ֲעזֹב] פ"י‬,‫ עֹוזֵב‬,‫ עָ זַב‬,‫ [לַ ֲעזֹב‬I ‫עזב‬
‫ ַי ֲעזֹב] פ"י‬,‫ עֹוזֵב‬,‫ עָ זַב‬,‫ [לַ ֲעזֹב‬II ‫עזב‬
)‫ז‬,‫] פ"י (כג‬-ַ‫ י‬,- ַ‫ מ‬,‫ הִ צְ ּדִ יק‬,‫צבד [לְ הַ צְ ּדִ יק‬
)‫ח‬,‫ׁחד יְ עַ ּ ֵור ִּפ ְק ִחים (כג‬
ַ ֹ ‫ִּכי ַה ּש‬
'‫ׁשֹחַ ד ז‬
‫] פ"י‬-ְ‫ י‬,-‫ ְמ‬,‫ עִ ּוֵר‬,‫ [לְ עַ ּוֵר‬II ‫עור‬
]‫ּפִ קֵ חַ [נ' ּפִ קַ חַ ת \ ּפִ קְ חִ ית‬
)‫ח‬,‫] פ"י (כג‬-ְ‫ י‬,-‫ ְמ‬,‫ סִ ּלֵ ף‬,‫סלפ [לְ סַ ּלֵ ף‬
)‫יא‬,‫ י ְִׁשמֹט] פ"י (כג‬,‫ ׁשֹומֵ ט‬,‫ ָׁשמַ ט‬,‫שמט [לִ ְׁשמֹט‬
)‫יא‬,‫ ִיּטֹׁש \ יִנְ טֹׁש] פ"י (כג‬,‫ נֹוטֵ ׁש‬,‫ נָטַ ׁש‬,‫נטש [לִ נְ טֹׁש‬
)‫יא‬,‫וְ יִ ְת ָרם ּת ֹאכַ ל ַח ּ ַית (כג‬
'‫ ז‬I ‫יֶתֶ ר‬
)‫יב‬,‫ יִ(נְ )ּפֹׁש] פ"ע (כג‬,‫ נֹופֵ ׁש‬,‫נפש [לִ נְ ּפֹׁש נָפַ ׁש‬
)‫יד‬,‫ָׁשֹלׁש ְרג ִָלים (כג‬
]‫ ז' [ר' רְ גָלִ ים‬II ‫רֶ גֶל‬
)‫טז‬,‫י ֵָראּו פָ נַי ֵריקָ ם (כג‬-‫וְ ל ֹא‬
)‫טז‬,‫וְ ַחג ַה ּ ָק ִציר (כג‬
)‫טז‬,‫וְ ַחג ָהאָ ִסף (כג‬
)‫יח‬,‫ ּב ֹקֶ ר (כג‬-‫ח ִּגי עַ ד‬-‫ב‬
ַ ‫י ִָלין ֵח ֶל‬-‫וְ ל ֹא‬
‫ יָלִ ין] פ"י‬,‫ מֵ לִ ין‬,‫ הֵ לִ ין‬,‫ [לְ הָ לִ ין‬I ‫לונ‬
)‫יט‬,‫ת ַב ֵּׁשל ּגְ ִדי (כג‬-‫ֹא‬
ְ ‫ל‬
)‫כ‬,‫אֲ ֶׁשר הֲ ִכנ ִֹתי (כג‬
‫ יָכִ ין] פ"י‬,‫ מֵ כִ ין‬,‫ [לְ הָ כִ ין הֵ כִ ין‬I ‫כונ‬
)‫כא‬,‫ּת ֵּמר ּבֹו (כג‬-‫ל‬
ַ
ַ‫א‬
‫ י ְִמרֶ ה] פ"ע‬,‫ מֹורֶ ה‬,‫ מָ רָ ה‬,‫מרה [לִ ְמרֹות‬
)‫כב‬,‫צ ְֹר ֶריָך (כג‬-‫וְ ַצ ְר ִּתי אֶ ת‬
‫ יָצּור] פ"י‬,‫ צָ ר‬,‫ צָ ר‬,‫ [לָ צּור‬IV ‫צור‬
'‫צֹורֵ ר ז‬
)‫כג‬,‫וְ ִה ְכ ַח ְד ִּתיו (כג‬
‫] פ"י‬-ַ‫ י‬,- ַ‫ מ‬,‫ הִ ּכְ חִ יד‬,‫ הִ כְ חִ יד‬,‫כחד [לְ הַ כְ חִ יד‬
)‫כד‬,‫ ַי ֲהרֹס] פ"י (כג‬,‫ הֹורֵ ס‬,‫ הָ רַ ס‬,‫הרס [לַ ֲהרֹס‬
)‫כו‬,‫ְמ ַש ּ ֵׁכ ָלה (כג‬
‫ יִׁשּכַ ל] פ"ע‬,‫ ָׁשכּול‬,‫ ָׁשכַ ל‬,‫שכל [לְ ְׁשּכֹל‬
)‫כו‬,‫עָ קָ ר [נ' עֲקָ רָ ה] (כג‬
'‫אֵ ימָ ה נ‬
)‫כז‬,‫וְ ַהּמ ִֹתי (כג‬
)‫כז‬,‫א ֹיְ ֶביָך אֵ ֶליָך ע ֶֹרף (כג‬-‫כל‬-‫ת‬
ָּ
ֶ‫ָת ִּתי א‬
ַ ‫וְ נ‬
]‫עֹרֶ ף ז' [עֹרּפֹו; ר' עֹרָ פִ ים‬
)‫כח‬,‫צִ רְ עָ ה נ' [ר' צְ רָ עֹות] (כג‬
)‫כט‬,‫ָׁשמֵ ם ת' (כג‬
)‫לב‬,‫לִ כְ רֹת בְ ּרִ ית (כג‬
)‫לג‬,‫מֹוקֵ ׁש ז' [ר' מֹוקְ ִׁשים] (כג‬
)‫ז‬,‫אַ גָן ז' (כד‬
)‫ז‬,‫נַעֲ ֶש ׂה וְ נִ ְש ָׁמע (כד‬
)‫י‬,‫ְּכ ַמעֲ ֵׂשה ִל ְבנַת ַה ַּס ִּפיר (כד‬
)‫י‬,‫ּוכעֶ צֶ ם ַה ָּׁש ַמיִ ם ָלט ַֹהר (כד‬
ְ
)‫יא‬,‫אָ צִ יל ז' (כד‬
)‫יב‬,‫ יֹורֶ ה] פ"י (כד‬,‫ מֹורֶ ה‬,‫ הֹורָ ה‬,‫ [לְ הֹורֹת‬II ‫ירה‬
)‫יד‬,‫בעַ ל ְּד ָב ִרים (כד‬-‫י‬
ַ ‫ִמ‬
)‫טז‬,‫ י ְִׁשּכֹן] פ"ע (כד‬,‫ ׁשֹוכֵ ן‬,‫ ָׁשכַ ן‬,‫שכנ [לִ ְׁשּכֹן‬
1.украшать 2.прославлять 3.строго соблюдать
1.встречать 2.приходить 3.затрагивать, бить 4.оскорблять 5.молить
1.блуждать 2.заблудиться, сбиться с пути 3.заблуждаться, ошибаться
сонэ́ ненавистник, враг, неприятель
1.ложиться, лежать (о животном; ответственности) 2.нависать над (о заботе, угрозе)
маса́ 1.ноша, груз, поклажа 2.бремя
…то откажешь помочь ему? Помоги (развьючить) с ним.
1.переставать, прекращаться 2.прекращать, бросать (напр., курить) 3.оставлять в покое, перестать беспокоить
1.оставлять, покидать 2.забрасывать
1.помогать 2.укреплять
оправдывать
т.к. взятка ослепляет зрячих
шо́х̃ад подкуп, взятка
ослеплять
м. пикэ́ах̃, ж. пика́х̃ат / пикх̃и́т 1.зрячий 2.смышлёный, проницательный (человек)
искажать, извращать, фальсифицировать
1.ронять 2.покидать 3.оставлять поле необработанным в седьмой год 4.поскользнуться
5.склонять, опускать (голову)
1.оставлять, покидать 2.пускать, позволять 3.простираться
а оставшееся после них будет есть зверь полевой
йэ́тэр 1.остаток, остальное 2.увеличение 3.(в сочетании) чрезмерный
отдыхать
три раза
рэ́гэль, мн. регали́м 1.раз 2.каждый из трёх еврейских праздников: Песах, Шавуот, Сукот
3.событие
и да не появятся пред Лицом Моим с пустыми руками. Раши: Когда придут увидеть Лицо
Моё в рэгалим, пусть принесут мне жертвы.
и праздник жатвы. Раши: Это праздник Шавуот.
и праздник сбора (плодов). Раши: Это праздник Суккот.
и пусть не заночует (т.е. не останется до утра) тук праздничной жертвы Моей. Раши: Вне
жертвенника.
1.давать ночлег 2.оставлять на ночь 3.задерживать (зарплату)
не вари детёныша. Раши: В понятие геди́ (‫ )ּגְ ִדי‬входят также «телёнок» и «ягнёнок», т.к. геди
– это детёныш нежный.
которое Я уготовил. Раши: Которое Я назначил дать вам. Это прямой смысл.
1.приготовлять 2.упрочать 3.мочь
не прекословь ему
ослушиваться, не подчиниться
и теснить буду притеснителей твоих
враждовать
цорэ́р притеснитель, враг
ве-г̃ихх̃адти́в и Я истреблю его (каждого из них)
1.уничтожать, истреблять 2.утаивать
1.разрушать 2.дерзать
мешакэла́ лишившаяся детей
лишиться, потерять детей
м. а̃ка́р, ж. а̃кара́ бесплодный; бездетный
эйма́ страх, ужас
и приведу в смятение
обращу всех врагов твоих к тебе затылком. Раши: Они обратятся в бегство от тебя и повернутся к тебе своим затылком.
о́р̃ эф мн. орфи́м 1.задняя сторона шеи; затылок 2.тыл (воен.)
̃ оса
циръа́,̃ мн. церао́т
шамэ́м необитаемый, пустынный, покинутый
лихро́т бери́т заключать союз, договор
мокэ́ш, мокеши́м 1.мина 2.западня 3.препятствие, подводный камень
ага́н 1.таз 2.бассейн (геогр.)
наа̃сэ ве-нишма́ сделаем и будем слушать
словно изделие кирпича сапфирового
и как само небо по чистоте
аци́ль 1.аристократ, дворянин 2.благородный человек
1.учить, преподавать 2.указывать, распоряжаться, давать указание
Раши: У кого есть дело.
1.обитать, проживать 2.быть обитаемым