פרק י

‫שביעית פרק עשירי‬
‫משנה א' ב' הלכה א'‬
‫שטָר‪ַׁ .‬ה ָקפַׁת סחורה של ַׁהחֲנּות‪ ,‬אֵינָּה‬
‫שטָר ְׁושֶֹּּלא ִב ְׁ‬
‫ש ֶּמטֶּת מוחקת אֶּת ַׁה ִמ ְׁלוָה ִב ְׁ‬
‫שבִיעִית‪ְׁ ,‬מ ַׁ‬
‫(א) סוף שנה {ה} ְׁ‬
‫ש ֶּמ ֶּט(ת)‪ַׁ .‬רבִי י ְׁהּודָ (ה){א} אֹומֵר‪ ,‬ה ִָראשֹון כל הנקנה‬
‫שאָּה המוכר ִמ ְׁלוָה‪ ,‬ה ֲֵרי זֹו ְׁמ ַׁ‬
‫ש ֶּמטֶּת‪ .‬אבל ( ְׁו)אִם ֲע ָ‬
‫ְׁמ ַׁ‬
‫שמֵט‪ַׁ .‬רבִי יֹוסֵי‬
‫שמֵט‪ְׁ .‬ואִם ֲעשָאֹו הפועל ִמ ְׁלוָה‪ ,‬ה ֲֵרי זֶּה ְׁמ ַׁ‬
‫שכִיר‪ ,‬אֵינֹו ְׁמ ַׁ‬
‫שכַׁר פועל ָ‬
‫שמֵט‪ְׁ .‬‬
‫( ָה) ִראשֹון הקודמים ְׁמ ַׁ‬
‫ש)אֵינָּה ּפֹו ֶּסקֶּת‬
‫ש ֶּמטֶּת‪ְׁ ( .‬ו ֶּ‬
‫שבִיעִית ולא שולם שכר המלאכה‪ְׁ ,‬מ ַׁ‬
‫ש)ּפֹו ֶּסקֶּת נגמרת ַׁב ְׁ‬
‫אֹומֵר‪ ,‬כָל ְׁמלָאכָה {שהיא} ( ֶּ‬
‫שנָה‪ ,‬אִם‬
‫ש ֶּמטֶּת‪(:‬ב) הַׁשֹוחֵט אֶּת ַׁהּפ ָָרה ְׁו ִח ְׁלקָּה ביום ראשון בְׁר ֹאש ַׁה ָ‬
‫שבִיעִית וממשיכה גם בשנה שמינית‪ ,‬אֵינָּה ְׁמ ַׁ‬
‫ַׁב ְׁ‬
‫ש ֵמ{י}ט‪ְׁ .‬ואִם לָאו החוב הוא של שנה שמינית ‪ ,‬אֵינֹו‬
‫ָהי ָה הַׁח{ֹו}דֶּ ש ְׁמעֻ{ו}בָר ויום זה עוד שייך לשנה קודמת ‪ְׁ ,‬מ ַׁ‬
‫ש ֵמ{י}ט‪ .‬הָאֹונֵס נערה‪ְׁ ,‬ו ַׁה ְׁמפַׁתֶּ ה נערה ‪ְׁ ,‬והַׁמֹוצִיא שֵם ָרע על נערה ובית דין פסקו‪ ,‬לשלם להן סכום כסף כקנס‬
‫ְׁמ ַׁ‬
‫שטָרֹותָיו לגביה ְׁלבֵית‬
‫ש ְׁמטִין והחוב לא נמחק‪ַׁ ,‬ה ַׁמ ְׁלוֶּה עַׁל ַׁה ַׁמשְׁכֹון‪ִ ,‬והַׁמֹוסֵר ְׁ‬
‫ופיצוי ‪ְׁ ,‬וכָל ַׁמ ֲעשֵה בֵית דִין‪ ,‬אֵינָן ְׁמ ַׁ‬
‫ש ְׁמטִין‪:‬‬
‫דִ ין‪ ,‬אֵינָן ְׁמ ַׁ‬
‫ירושלמי שביעית כז' ע' ב' ‪:‬‬
‫ממנו את השדה? ועונה‪ ,‬מתני' בשאמר לה יהא לך‬
‫גמ' במשנה‪ ,‬השביעית משמטת כו' שואל‪ ,‬ניחא‬
‫פירעון מזו תגבי מה פליגין‪ ,‬כשאמרו לו לא יהא לך‬
‫שלא בשטר‪ ,‬אבל בשטר ויעשה כמלוה על המשכון‬
‫פירעון אלא מזו‪ ,.‬כתובת אישה רב אמר אם פגמה‬
‫ולא יהא משמט? ועונה‪ ,‬אמר ר' יוחנן תיפתר בשטר‬
‫וקבלה חלק אע"פ שלא זקפה השאר כמלווה ‪ ,‬או אם‬
‫שאין בו אחריות נכסים‪ ,‬וכרבי מאיר הסובר שאם‬
‫זקפה אע"פ שלא פגמה משמט‪ ,‬תני ר' חייא עד‬
‫שכחו לכתוב אחראיות אין שיעבוד‪ ,‬אתא עובדא‬
‫קומי ר"י בשטר שאין בו אחריות נכסים‪ ,‬והורי‬
‫שתפגום ותזקוף‪ ,‬במשנה הקפת החנות אינה‬
‫משמט למחוק החוב אמר והסביר פסיקתו מפני שאנו‬
‫משמטת ‪ ,‬ושואל ומפני שהוא מקיף לו פעם שנייה‬
‫למידין מן ההלכה‪ ,‬אנו עושין מעשה בניגוד לאמור‬
‫נעשית ראשונה מלוה? ועונה אמר ר"א‪ ,‬בשיטת‬
‫בתורה‪ ,‬א"ר ירמיה‪ ,‬כל זה בשאין לו קרקע‪ ,‬הא יש‬
‫דר' יודא היא‪ ,‬ושואל השוחט בהמה איך אפשר‬
‫לו קרקע יש שעיבוד ולכן אינו משמט‪ ,‬אמר רב יוסי‬
‫האם וראוי לתובעו בראש השנה? ועונה‪ ,‬ר' אבא‬
‫אפילו יש לו קרקע משמט‪ ,‬אתיא דר"י בשיטה‬
‫אמר בשם ר' זעירא בממון שהוא ראוי להאמינו‪,‬‬
‫כדרב‪ ,‬דא"ר אבא בשם רב‪ ,‬ייחד לו קרקע אינו‬
‫ומכיון שכך‪ ,‬נעשה שהוא ראוי לתובעו‪ ,‬כאילו ראוי‬
‫משמט‪ ,‬ומדייק לא אמרו אלא ייחד לו קרקע מסוימת‬
‫ליתן לו מעות‪ ,‬וכאן הואיל והוא ראוי ליתן לו מעות‬
‫ולא נתן‪ ,‬נעשית מסירת הבשר ראשונה מלוה‪,‬‬
‫כמשכון הא לא ייחד לו [אינו ] משמט‪ ,‬המשעבד‬
‫במשנה‪ ,‬כל מלאכה שפוסקת בשביעית‪ ,‬משמטת‪.,‬‬
‫שדה לכתובה לאשתו והלך הבעל ומכרה‪ ,‬ונירשה‬
‫ר' יוחנן אמר כגון בגין חרישה בסוף שישית ‪ ,‬ר"ש‬
‫אם רצתה לגבות ממנו משאר נכסים שיש לו גובה‪,‬‬
‫בן לקיש אומר בגין עבודת בניין‪ ,‬על דעתיה דרבי‬
‫אמר ר' הילא הורי ר' אלעזר כהן תנייא שגובה‬
‫יוחנן כל מלאכה שהיא פוסקת בשביעית מחמת‬
‫ממקום שתרצה‪ ,‬ושואל חברייא בעיין‪ ,‬לא תגבה‬
‫שביעית על דעתיה דר"ש בן לקיש כל מלאכה שהיא‬
‫אלא מנכסים משועבדין לה? ועונה‪ ,‬אמר לון ר"י‬
‫נכסים בני חורין לפניה‪ ,‬ואת אמרת תגבי משועבדין?‬
‫פוסקת מאיליה‪ ,.‬ושואל מה רבי יוסי סובר כר'‬
‫ומוסיף מתני' בשלא אמר לה לא יהא לך פירעון‬
‫יודא? דר' יוסי אמר כל מלאכה שהיא פוסקת‬
‫בשביעית משמיטת ושאינה פוסקת בשביעית אינה‬
‫אלא מזה‪ ,‬אבל אם אמר לה לא יהא לך פירעון אלא‬
‫משמטת ומאידך ולא רבי יוסי כר' יודא‪ ,‬אע"ג דר'‬
‫מזה‪ ,‬אינו גובה אלא ממנה‪ ,.‬הלוקח הלוואה ובעקבות‬
‫יודא אמר אין דרך השולחני להיות נותן איסר עד‬
‫זאת המשעבד שדה לחבירו‪ ,‬והלך ומכרה לאחר‪ ,‬ר'‬
‫שיטול דינר‪ ,‬מודה הוא בשכר שכיר שאינו אלא‬
‫אחא אמר מכורה לשעה עד שיתברר האם הלווה‬
‫לבסוף בגמר המלאכה כולה ‪ ,.‬רבי אומר ניסן לא‬
‫פרע את חובו ר"י אמר אינו מכורה לשעה ומסביר‬
‫נתעבר מימיו‪ ,‬וראש חודש היה תמיד יום אחד‪,‬‬
‫חיילי כוחו והוכחתו דר' יוסי מן הדא‪ ,‬שורו מצוי הוא‬
‫ושואל והא תנינן אם בא חדש בזמנו מקריבים‬
‫להבריח‪ ,‬שדה אינו מצוי להבריחה ושואל‪ ,‬הגע עצמך‬
‫קרבנות הצבור מן השקלים שנגבו עבור השנה‬
‫שהיתה מכורה לבעלי זרוע ואי אפשר להוציא מהם?‬
‫החדשה? ועונה‪ ,‬אם בא מלמדים אותנו מה לעשות‬
‫ועונה אמר ר' יודן אבוי דר' מתנייה בסופה של דרך‬
‫אבל לעולם לא בא‪ ,‬רב אמר תשרי לא נתעבר מימיו‪,‬‬
‫מצויין הן בעלי זרוע ליפול‪ ,‬ושואל‪ ,‬תני‪ ,‬הכותב שדה‬
‫ושואל והא תנינן אם היה החודש מעובר? ועונה אם‬
‫אפותיקי שיעבוד מפה תגבי לאשה‪ ,‬בכתובתה או‬
‫היה אבל לעולם לא היה ושואל מן המסופר‪,‬‬
‫ולבעל חוב בחובו‪ ,‬ואחרי זה מכרה‪ ,‬הרי זו מכורה‪,‬‬
‫וכשקידשו את השנים באושה ביום הראשון עמד‬
‫והלוקח יחוש לעצמו שמא תבוא האישה ותיקח‬
‫כשליח ציבור בבית הכנסת ר' ישמעאל בנו של ר"י‬
‫בן ברוקה אמר את התפלת המוסף בנוסח כדברי‬
‫רבי יוחנן בן נורי‪ ,‬אמר רשב"ג לא היינו נוהגין כן‬
‫בישיבה ביבנה ביום השני עבר לפני התיבה ר' חנניא‬
‫בנו של ר' יוסי הגלילי אמר תפילת מוסף כדברי‬
‫כנוסח של ר"ע‪ ,‬אמר רשב"ג כן היינו נוהגין ביבנה ‪,‬‬
‫ושואל‪ ,‬והתני מכל מקום נשמע מן הדברים קדשוהו‬
‫בראשון ובשני‪ ,‬והיו שני ימי ראש השנה? ועונה ‪,‬‬
‫ר' זעירא בשם רב חסדא‪ ,‬אותה שנה נתקלקלה‪,‬‬
‫ושואל‪ ,‬מה בין הראשון ומה בין השני? ר' אבא אמר‬
‫בשם רב‪ ,‬המעשה היה שנה ראשונה וחזר והיה ושנה‬
‫שניה‪ ,‬ודוחה התני יום הראשון‪ ,‬ויום השני‪ ,‬ואומר‪,‬‬
‫קדשוהו בית דין לשנה קודם לזמנו‪ ,‬או אחר עיבורו‬
‫יום אחד יכול יהיה מעובר? תלמוד לומר‪ ,‬ויקרא כג'‬
‫(ב) ַּדבֵּ ר אֶ ל בְּ נֵּי י ְִּש ָראֵּ ל וְּ ָאמַּ ְּרתָ אֲ לֵּהֶ ם מ ֹועֲדֵּ י ְּי ֹהוָה‬
‫אֲ ֶשר ִת ְּק ְּראּו א ֹתָ ם ִמ ְּק ָראֵּ י קֹדֶ ש ֵאלֶּה הֵם מֹועֲדָי‪:‬‬
‫ומסביר לפני זמנו אין אלה מועדי‪ ,‬לפני זמנו לפני‬
‫עשרים ותשעה יום‪ ,‬לאחר עיבורו שלשים ושנים‬
‫יום‪ ,‬ומניין שמעברין את השנה ומוסיפים אדר שני‬
‫על הגליות שיצאו מבבל ועדיין לא הגיעו לארץ‬
‫ישראל ולא יוכלו לעשות קרבן הפסח ת"ל‪" ,‬בני‬
‫ישראל"‪".‬מועדי" עשה‪ ,‬עשה את המועדות כך שיעשו‬
‫אותן כל ישראל‪ ,‬אמר רבי שמואל בר נחמן והן‬
‫מעברים ומוסיפים בתנאי שהגיעו עולי הרגל לנהר‬
‫פרת‪ .,‬ר' יעקב בר אחא ר' אימי אמרו בשם ר' יודא‬
‫בר פזי‪ ,‬קידשוהו לחודש ואח"כ נמצא העדים זוממין‬
‫ושקרנים הרי זו מקודש‪ ,‬קם ר' יוסה עם ר' יודה בר‬
‫פזי‪ ,‬א"ל אתה בטוח את שמע מן אבוך הדא מילתא?‬
‫א"ל כן‪ ,‬שמעתי‪ ,‬רבי אבא אמר בשם ר' יוחנן‪ ,‬אין‬
‫מדקדקין בעדי החודש‪ ,.‬חוזר למשנה השוחט בראש‬
‫השנה אמר ר' אלעזר בשיטת דר' יודה היא‪ ,‬ושואל‬
‫וראוי לתובעו תשלום בראש השנה? ועונה ר' אבא‬
‫בר ממל‪ ,‬ר' עמרם‪ ,‬רב מתנה‪ ,‬אמרו בשם רב‪ ,‬המלוה‬
‫את חבירו על מנת שלא לתובעו‪ ,‬שביעית משמטתו‪,‬‬
‫ושואל והתני השוחט את הפרה וחילקה בר"ה‪ ,‬ואמר‬
‫ר' אלעזר דר"י הוא ושאלנו וראוי הוא לתובעו‬
‫בר"ה? ועונה‪ ,‬כיי דאמר רבי אבא בשם ר' זעירא‬
‫מכיון שהוא ראוי לתובעו כמי שהוא ראוי להאמינו‪,‬‬
‫ומכיון שהוא ראוי להאמינו כמי שהוא ראוי ליתן לו‬
‫מעות‪ ,‬וכאן הואיל והוא ראוי ליתן לו ולא נתן נעשית‬
‫ראשונה מלוה‪ ,‬רבי יוסי בי רבי בון אמר בשם רב‪,‬‬
‫המלוה את חבירו על מנת שלא תשמיטנו שביעית‬
‫השביעית משמטתו‪ ,‬ושואל והתנינן עדים מעידים‬
‫שקבל הלוואה לשלושים יום והלווה טוען לעשר‬
‫שנים‪ ,‬והוזמו העדים‪ ,‬הם משלמים ללווה את‬
‫ההפרש בין נותנין מכאן ועד שלושים יום‪ ,‬ובין‬
‫נותנים מכאן ועד עשר שנים‪ ,‬ושואל ויש עשר שנים‬
‫בלא שמיטה? ועונה אמר רבי הונא איתפלגון רב‬
‫נחמן בר יעקב‪ ,‬ורב ששת חד אמר במלוה על‬
‫המשכון לא משמט ואחרנא אמר בכותב לו פרוזבול‬
‫ומוסר שטרותיו לבית דין ‪ ,‬תני שלושים יום לא‬
‫איתיי בחשבון‪ ,‬ושואל מהו פירוש ל' יום לא‬
‫איתיי? ועונה‪ ,‬שמואל אמר‪ ,‬במלוה את חבירו סתם‪,‬‬
‫שאינו רשאי לתובעו עד לאחר ל' יום‪ ,‬עאל בבית‬
‫המדרש רב יהודה ואמר טעמא כתוב דברים טו' (ט)‬
‫ִה ָשמֶ ר לְּ ָך פֶ ן י ְִּהיֶה דָ בָ ר עִ ם לְּ בָ בְּ ָך בְּ לִ יַּעַּ ל לֵּאמֹר ק ְָׁרבָה‬
‫ָאחיָך הָ אֶ בְּ יוֹן‬
‫ש ִמטָה וְּ ָרעָ ה עֵּ י ְּנָך בְּ ִ‬
‫שנַׁת ַׁה ְׁ‬
‫שבַׁע ְׁ‬
‫שנַׁת ַׁה ֶּ‬
‫ְׁ‬
‫וְּ ֹלא ִתתֵּ ן ל ֹו וְּקָ ָרא עָ לֶיָך אֶ ל ְּי ֹהוָה וְּהָ יָה בְּ ָך חֵּ ְּטא‪:‬‬
‫ושואל לא היא שנת השבע‪ ,‬ולא היא שנת השמיטה?‬
‫מה ת"ל‪" ,‬קרבה שנת השבע שנת השמיטה"‪ ,‬שלא‬
‫תאמר כל שלושים יום הראשונים אינו רשאי‬
‫לתובעו‪ ,‬לאחר שלושים יום באה שנת שמיטה והוא‬
‫בהשמט כספים‪ ,‬הוא ולא יגבנו כלל‪ ,‬לפום כן צריך‬
‫מימר‪" ,‬קרבה שנת השבע שנת השמיטה"‪ ,.‬לא כן‬
‫אמרו רבי אבא בר ממל ר' עמרם רב מתנה בשם רב‪,‬‬
‫המלוה את חבירו על מנת שלא לתובעו השביעית‬
‫משמטתו‪ ,‬אשכח תני‪ ,‬רבי ישמעאל‪" ,‬קרבה שנת‬
‫השבע שנת השמיטה" ושואל לא היא שנת השבע‬
‫היא שנת השמיטה? ומה ת"ל קרבה שנת השבע שנת‬
‫השמיטה שלא תאמר‪ ,‬כל שש שנים שדהו לפני‪ ,‬כרמו‬
‫לפני‪ ,‬ואלווה לו אבל‪ ,‬ולאחר שש שנים בהשמט‬
‫כספים הוא ולא יגבנו ולא אלווה‪ ,‬לפום כן צריך‬
‫התורה מימר "קרבה שנת השבע שנת השמיטה"‪,.‬‬
‫במשנה‪ ,‬האונס והמפתה והמוציא שם רע‪ ,‬רב יהודא‬
‫אמר רב בשיטת דר"מ היא דר"מ אמר במלווה הדבר‬
‫החוב הזה תלוי‪ ,‬וכל מעשה ב"ד‪ ,‬אילו גזרי דינים‬
‫שחייבו בית דין‪ ,‬ומסכם פשיטא דא מילתא‪ ,‬הייתה‬
‫מלוה שהיא נעשית כפרנית ‪ ,‬ולאחר שנת שמיטה‬
‫חייבוהו בית דין אינה משמטת‪ ,‬הייתה בתחילה‬
‫כפרנית שהיא נעשית מלוה בהודעתו בשנת שמיטה‬
‫משמטת‪ ,‬רבי ירמיה בעי אם למידת הדין כן‪ ,‬לא‬
‫צורכה אין כאן ספק דלא מלוה שהיא נעשית מלוה‪,‬‬
‫השאלה היא‪ ,‬האם גובה מן קרקעות בבינונית‬
‫כבראשונה? במשנה‪ ,‬המלוה על המשכון‪ ,‬שמואל‬
‫אמר אפילו די במשכון על של המחט‪ ,‬כתוב שם (ג)‬
‫שמֵט י ָדֶּ ָך‪:‬‬
‫אֶ ת הַּ נָכְּ ִרי ִתגֹ ש ַׁו ֲאשֶּר י ִ ְׁהי ֶּה לְָׁך אֶּת ָאחִיָך תַׁ ְׁ‬
‫פרט למה שיש לאחיך תחת ידיך כעירבון "ואשר‬
‫יהיה לך את אחיך תשמט ידיך" ולא המוסר שטרותיו‬
‫לב"ד‬
‫משנה ג' ד' הלכה ב'‬
‫שמֵט את החוב ‪ .‬זֶּה ֶּאחָד מִן הַׁדְׁ ב ִָרים שֶּ הִתְׁ קִין ִהלֵל ַׁהזָקֵן לתועלת הציבור ‪,‬‬
‫(ג) כתב ּפְׁרּוזְׁבּול‪ ,‬גורם לכך שאֵינֹו ְׁמ ַׁ‬
‫שמֶּר לְָׁך ּפֶּן י ִ ְׁהי ֶּה דָ בָר‬
‫ַׁתֹורה (דברים טו) (ט) ִה ָ‬
‫שכָתּוב ב ָ‬
‫שנִ ְׁמנְׁעּו ָהעָם ִמ ְׁל ַׁהלְׁוֹות זֶּה אֶּת זֶּה‪ ,‬וְׁעֹוב ְִׁרין עַׁל מַׁה ֶּ‬
‫ְׁכש ֶָּרָאה ֶּ‬
‫ָאחיָך הָ אֶ בְּ יוֹן וְּ ֹלא ִתתֵּ ן ל ֹו וְּקָ ָרא עָ לֶיָך אֶ ל‬
‫עִם ְׁל ָבבְָׁך ְׁב ִליַׁעַׁל לֵּאמֹר קָ ְּרבָ ה ְּשנַּת הַּ ֶשבַּ ע ְּשנַּת הַּ ְּש ִמטָ ה וְּ ָרעָ ה עֵּ ינְָּך בְּ ִ‬
‫ֲשָך‬
‫ְּי ֹהוָה וְּהָ יָה בְּ ָך חֵּ ְּטא‪ ( :‬י) נָתוֹן ִתתֵּ ן ל ֹו וְּ ֹלא י ֵַּּרע לְּ בָ בְּ ָך בְּ ִת ְּתָך ל ֹו כִ י בִ גְּ לַּל הַּ דָ בָ ר הַּ זֶה יְּבָ ֶרכְּ ָך ְּי ֹהוָה אֱֹלהֶ יָך בְּ כָ ל מַּ ע ֶ‬
‫ּובְּ כֹל ִמ ְּשלַּח יָדֶ ָך‪ :‬הִתְׁ קִין ִהלֵל ּפְׁרּוזְׁבּול‪( :‬ד) זֶּהּו גּופו תוכנו ֹ שֶּל ּפְׁרּוזְׁבּול‪ ,‬מֹוסֵר ֲאנִי ָלכֶּם אִיש ּפְׁלֹונִי ּופְׁלֹונִי‬
‫שא ְֶּׁרצֶּה‪ְׁ .‬והַׁדַׁ י ָ{י}נִים חֹותְׁ מִין על ההצהרה‬
‫ש ֶּאגְׁבֶּנּו כָל זְׁמַׁן ֶּ‬
‫שי ֶּש לִי‪ֶּ ,‬‬
‫שכָל חֹוב ֶּ‬
‫ש ְׁבמָקֹום ּפְׁלֹונִי‪ֶּ ,‬‬
‫הַׁדַׁ י{י ָ} נִים ֶּ‬
‫ְׁל ַׁמ ָט(ה){ן}‪ ,‬אֹו ָהעֵדִ ים חותמים שראו שנמסר לבית דין‪:‬‬
‫ירושלמי שביעית כט ע' ב'‬
‫יהודא בבנימין‪ ,‬ושבט בנימין ביהודה‪ ,‬יכול יהו‬
‫גמ' מכאן דברים טו'(ג) אֶ ת הַּ נָכְּ ִרי ִתגֹ ש וַּאֲ ֶשר י ְִּהיֶה‬
‫היובלות נוהגין‪ ,‬ת"ל "יושביה" לכל יושביה‪ ,‬נמצאת‬
‫ָאחיָך ַּת ְּשמֵּ ט יָדֶ ָך‪ :‬סמכו לפרוזבול שהוא מן‬
‫לְּ ָך אֶ ת ִ‬
‫אומר כיון שגלו שבט ראובן וגד וחצי שבט המנשה‬
‫התורה ושואל‪ ,‬ופרוזבל דבר תורה הוא? ועונה‬
‫בטלו היובלות‪ .‬מלכים ב‪ .‬טו' (כט) בִ ימֵּ י פֶ קַּ ח מֶ לְֶך‬
‫כשהתקין הלל סמכוהו לדבר תורה‪ ,‬א"ר חונא‬
‫י ְִּש ָראֵּ ל בָ א ִתגְּ לַּת ִפלְּ אֶ סֶ ר מֶ לְֶך אַּ שּור ַּויִקַּ ח אֶ ת עִ יוֹן‬
‫קשייתא קומי ר' יעקב בר אחא‪ ,‬כמאן דאמר‬
‫וְּ אֶ ת ָאבֵּ ל בֵּ ית מַּ עֲכָה וְּאֶ ת יָנוֹחַּ וְּ אֶ ת קֶ דֶ ש וְּאֶ ת חָ צוֹר‬
‫מעשרות ושמיטה בזמן הזה מד"ת‪ ,‬והלל מתקין על‬
‫וְּ אֶ ת הַּ גִ לְּ עָ ד וְּ אֶ ת הַּ גָלִ ילָה כֹל אֶ ֶרץ נ ְַּּפתָ לִ י ַּויַּגְּ לֵּם‬
‫כנגד ד"ת? ועונה אמר רבי יוסי וכי משעה שגלו‬
‫שּורה‪ :‬ר' חזקיה אמר בשם רבי ירמיה ואפילו‬
‫אַּ ָ‬
‫ישראל לבבל לא נפטרו מן המצות התלויות בארץ?‬
‫נתונים שטרותיו של המלווה ברומי כותבים לו‬
‫ושואל והשמטת כספים הרי נוהג בין בארץ בין‬
‫פרוזבול‪ ,‬רבי אבא אמר בשם רבנן דתמן הבבליים‬
‫בח"ל דבר תורה? ועונה‪ ,‬חזר רבי יוסי ואמר כתוב‬
‫שלושה שדנו ומת אחד מהן חותמין בשנים‪ ,‬ואמר‬
‫ש ִמטָה שָמֹוט כָ ל בַּ עַּ ל מַּ ֵּשה יָד ֹו‬
‫שם (ב) ְׁוזֶּה דְׁ בַׁר ַׁה ְׁ‬
‫ומציינים אע"פ שחתמנו בשנים דננו כל ההליך‬
‫ָאחיו כִ י‬
‫אֲ ֶשר י ֶַּשה בְּ ֵּרעֵּ הּו ֹלא יִגֹ ש אֶ ת ֵּרעֵּ הּו וְּאֶ ת ִ‬
‫התנהל בשלושה דיינים‪ ,‬אמר רבי חגי מתני' אמרה‬
‫קָ ָרא ְּש ִמטָ ה לַּי ֹהוָה‪ :‬רבי אומר‪ ,‬שני שמיטין הללו‪,‬‬
‫כן‪ ,‬והדיינין חותמין מלמטן או העדים‪ ,‬ולמידין מידת‬
‫שמיטה ויובל מוקשים בפסוק‪ ,‬בשעה שהיובל נוהג‬
‫הדין קל וחומר מפרוזבול‪ ,‬אשכח תני היא מידת הדין‬
‫שמיטה נוהג ד"ת‪ ,‬פסקו מלספור יובלות שמיטה‬
‫למד מפרוזבול? אפילו אין לו קרקע‪ ,‬אבל ולחייבין‬
‫נוהגת מדבריהן‪ ,‬ושואל בעצם‪ ,‬אימתי פסקו‬
‫לו יש קרקע כותבין לו פרוזבול‪ ,‬ומסביר האיך‬
‫וְּק ַּד ְּשתֶ ם אֵּ ת‬
‫היובלות? ועונה כתוב ויקרא כח' (י) ִ‬
‫עבידא ?ראובן חייב לשמעון ולוי חייב לראובן‪,‬‬
‫שבֶּי ָה‬
‫ָארץ לְּ כָל י ְׁ‬
‫ּוק ָראתֶ ם ְּדרוֹר בָ ֶ‬
‫ְּשנַּת הַּ ח ֲִמ ִשים ָשנָה ְּ‬
‫ראובן אין לו קרקע וללוי יש לו קרקע‪ ,‬כותבין‬
‫יוֹבֵּ ל ִהוא ִת ְּהיֶה לָכֶם וְּ ַּשבְּ תֶ ם ִאיש אֶ ל אֲ חֻ זָת ֹו וְּ ִאיש‬
‫לשמעון פרוזבול על נכסיו של לוי‪:‬‬
‫אֶ ל ִמ ְּשפַּ ְּחת ֹו תָ שֻ בּו‪ :‬בזמן שיושביה עליה לא בזמן‬
‫שגלו מתוכה‪ ,‬היו עליה אבל היו מעורבבים שבט‬
‫משנה ה' ו' ז' ח' הלכה ג'‬
‫שט ֵָרי חֹוב הרגילים‬
‫(ה) ּפְׁרּוזְׁבּול שכתבו בו תאריך ַׁה ֻמ{ו}קְׁדָ ם‪ָ ,‬כשֵר‪ְׁ .‬ו ַׁה ְׁמ ֻא{ו}חָר שאיחרו את התאריך‪ּ ,‬פָסּול‪ְׁ .‬‬
‫ַׁה ֻמ{ו}קְׁדָ מִים‪ּ ,‬פְׁסּולִים‪ .‬וְׁ ִ ַׁה ְׁמ ֻא{ו}ח ִָרים‪ְׁ ,‬כש ִֵרים‪ֶּ ,‬אחָד ל{ֹו}וֶּה ֵמ ֲח ִמשָה אנשים ‪ ,‬כֹותֵ ב{ין} ּפְׁרּוזְׁבּול ְׁלכָל ֶּאחָד ְׁו ֶּאחָד‪.‬‬
‫ֲח ִמשָה ל{ֹו}וִין {מן} ( ֵמ) ֶּאחָד‪ ,‬המלווה אֵינֹו כֹותֵב ֶּאלָא ּפְׁרּוזְׁבּול ֶּאחָד ְׁל ֻכ{ו} ָל(ם){ן}‪( :‬ו) אֵין כֹותְׁ בִין ּפְׁרּוזְׁבּול‬
‫ֶּאלָא עַׁל מי שיש לו ַׁהק ְַׁׁרקַׁע‪ .‬אִם אֵין לֹו ללווה ‪ְׁ ,‬מזַׁכֶּה{ו} (הּוא) המלווה בְׁתֹוְך שָדֵ הּו כָל שֶּהּוא‪ָ .‬הי ְׁתָ ה לֹו ללווה‬
‫ש ֶּכנֶּת ָבעִיר על חוב אחר‪ ,‬כֹותְׁ בִין ָעלֶּי ָה ּפְׁרּוזְׁבּול‪ַׁ .‬רבִי ֻח{ו} ְׁצ ִּפית אֹומֵר‪ ,‬כֹותְׁ בִין ( ָלאִיש) {לאדם} עַׁל‬
‫שָדֶּ ה ְׁמ ֻמ{ו} ְׁ‬
‫דְׁבֹורים‪ַׁ ,‬רבִי (א) לִי ֶּעזֶּר אֹומֵר‪ ,‬ה ֲֵרי הִיא ַׁכק ְַׁׁרקַׁע‪ ,‬וְׁכֹותְׁ בִין‬
‫ִ‬
‫נִ ְׁכסֵי ִאשְׁתֹו‪ִ ,‬ו ַׁלי ְׁתֹומִים עַׁל נִ ְׁכסֵי ַׁא ִּפטְׁרֹוּפִין‪( :‬ז) ַׁכ ֶּּו{ו} ֶּרת‬
‫שבָת ַׁחי ָ{י}ב כתולש מן הקרקע‪.‬‬
‫ָעלֶּי ָה ּפְׁרּוזְׁבּול‪ְׁ ,‬ואֵינָּה ְׁמ ַׁק ֶּבלֶּת ֻט{ו}מְָׁאה ִבמְׁקֹומָּה כקרקע ‪ְׁ ,‬והָרֹודֶּ ה ִמ ֶּמנָה ַׁב ַׁ‬
‫ַׁו ֲח ָכמִים אֹומ ְִׁרים אֵינָּה ַׁכק ְַׁׁרקַׁע‪ְׁ ,‬ואֵין כֹותְׁ בִין ָעלֶּי ָה ּפְׁרּוזְׁבּול‪ּ ,‬ו ְׁמ ַׁק ֶּבלֶּת ֻט{ו}מְָׁאה ִבמְׁקֹומָּה ככל כלי חרס ‪ְׁ ,‬והָרֹודֶּה‬
‫שבִיעִית‪( ,‬י)א{ו}מַׁר לֹו‬
‫שבָת‪ּ ,‬פָטּור כתולש מן התלוש (ח) ַׁה ַׁמ ֲחזִיר חֹוב עבור חוב שהייתה ַׁב ְׁ‬
‫ִמ ֶּמנָה דבש ַׁב ַׁ‬
‫שנֶּאמַׁר (דברים טו) ְׁוזֶּה דְׁ בַׁר‬
‫שמֵט ֲאנִי ואינך חייב להחזיר לי‪{ .‬אם} ָאמַׁר לֹו‪ַ ,‬אף עַׁל ּפִי כֵן‪ ,‬י ְׁ ַׁקבֵל ִממֶּנּו‪ֶּ ,‬‬
‫המלווה ְׁמ ַׁ‬
‫ש ָגלָה ְׁלעִיר ִמ ְׁקלָטֹו ו ְָׁרצּו ַאנְׁשֵי ָהעִיר ְׁל ַׁכבְׁדֹו‪ ,‬י ֹאמַׁר ָלהֶּם‪ ,‬רֹו ֵצ ַׁח בשגגה‬
‫ש ִמטָה די בדיבור‪ .‬כַׁיֹוצֵא בֹו‪ ,‬רֹו ֵצ ַׁח בשגגה ֶּ‬
‫ַׁה ְׁ‬
‫שנֶּאמַׁר (שם יט) ְׁוזֶּה דְׁ בַׁר‬
‫ֲאנִי‪ָ ,‬אמְׁרּו לֹו הלוויים אנשי המקום‪ַ ,‬אף עַׁל ּפִי כֵן אנו מוקירים אותך ‪ ,‬י ְׁ ַׁקבֵל ֵמ ֶּה(ם){ן}‪ֶּ ,‬‬
‫הָרֹו ֵצחַׁ‪:‬‬
‫ירושלמי שביעית כט' ע' ב'‬
‫גמ'‪ ,‬פרוזבול המוקדם כשר מפני שהוא מירע כוחו‬
‫ליכתוב לאפטרופוס על נכסי יתומים? ועונה‪,‬‬
‫של מלווה‪ ,‬והמאוחר פסול מפני שמייפה כוחו‪ ,‬שטרי‬
‫נשמעינא מן הדא כותבין לאיש על נכסי אשתו‪,‬‬
‫ושואל‪ ,‬מהו לכתוב לאשה על נכסי בעלה? ועונה‪,‬‬
‫חוב המוקדמים פסולין מפני שמייפה כוחן של מלווים‬
‫נשמעינא מן הדא וכן ליתומין על נכסי אפוטרופון‪,.‬‬
‫והמאוחרין כשרין מפני שהוא מורע כוחן‪ ,‬ושואל מי‬
‫במשנה כוורת דבורים רבי אליעזר אומר הרי היא‬
‫מידע איך נדע שהשטר מוקדם? ועונה‪ ,‬שמעון בר‬
‫כקרקע רבי אבהו אמר בשם ר"ש בן לקיש‪ ,‬טעמא‬
‫ווא אמר בשם רבי יוחנן עדים החתומין בשטר‬
‫דר"א מן הכתוב שמואל א‪ .‬יד' (כו) ַׁוי ָב ֹא ָהעָם אֶּל‬
‫מודיעים לבית דין שבטעות חתמנו על שטר עם‬
‫ַׁהיַׁעַׁר ְׁו ִהנֵה ֵהלְֶּך דְׁ בָש וְּאֵּ ין מַּ ִשיג יָד ֹו אֶ ל ִפיו כִ י י ֵָּרא‬
‫תאריך שגוי לא כן אמר ר"ש בן לקיש‪ ,‬עשו דברי‬
‫הָ עָ ם אֶ ת הַּ ְּשבֻעָ ה‪ :‬ושואל מה את ש"מ ? ועונה אמר‬
‫החתומין בשטר כמי שנחקרה עדותן בב"ד‪ ,‬ולא‬
‫רבי מנא חורשא עצמה מפיק דבש‪ ,‬ושואל ואילו‬
‫מקבלים את עדותם‪ ?,‬ועונה יש הבדל תמן אותן‬
‫אמר את הפסוק הבא שם (כז) וְּ י ֹונָתָ ן ֹלא ָשמַּ ע‬
‫שאמרו לא חתמנו כל עיקר‪ ,‬ברם הכא העדים אמרי‬
‫בְּ הַּ ְּשבִ יעַּ ָאבִ יו אֶ ת הָ עָ ם ַּוי ְִּשלַּח אֶ ת ְּקצֵּ ה הַּ מַּ טֶ ה אֲ ֶשר‬
‫על זה מלווה חתמנו‪ ,‬ולא חתמנו על זה התאריך בלי‬
‫בְּ יָד ֹו ַׁויִטְׁב ֹל אֹותָ ּה ְׁביַׁע ְַׁׁרת הַׁדְׁ בָש ַּוי ֶָשב יָד ֹו אֶ ל ִפיו‬
‫תשומת לב ‪ ,‬רבי יוחנן אמר פסולין ממש‪ ,‬ור"ש בן‬
‫וַּתָ ר ְֹּאנָה \{וַּתָ א ְֹּרנָה\} עֵּ ינָיו‪ :‬יאות היה לימוד ראוי‬
‫לקיש אמר אינו מונה לחוב אלא משעת הכתב‪,‬‬
‫יותר ‪ ,‬רבי יוסי ב"ר בון בשם ר"ש בן לקיש אמר‪,‬‬
‫ושואל והתני פרוזבול בין מוקדם בין מאוחר כשר‬
‫אמנם שמעה יתה כן‪" ,‬ויטבול אותה ביערת הדבש"‬
‫ואינו מונה אלא משעת הכתב? ועונה‪ ,‬אם אומר את‬
‫ועכשיו מברר את ההלכה מה אנן קיימין? אם‬
‫כן בשטרות‪ ,‬מה בין פרוזבול מה בין שטר‪ ,.‬ומברר‪,‬‬
‫הכוורת במחובר לקרקע כל עמא מודיי שהוא כקרקע‪,‬‬
‫שטר שזמנו כתוב בשבת או בעשרה בתשרי שהוא‬
‫אם בנתונה על גבי שתי יתידות כל עמא מודיי שאינה‬
‫יום הכיפורים רבי יודה מכשיר‪ ,‬ורבי יוסי פוסל‪,‬‬
‫כקרקע‪ ,‬אלא כי אנן קיימין במונחת על גבי קרקע‪,‬‬
‫א"ל רבי יודה לרבי יוסי מעשה בא לפניך בציפורי‬
‫ואתיי כיי דאמר רבי זעירא בשם רבי ירמיה‪ ,‬כותבין‬
‫והכשרת‪ ,‬א"ל אני לא הכשרתי‪ ,‬ואם הכשרתי‬
‫פרוזבול על מקומה של תנור‪ ,‬ועל מקומה של כירה‪,‬‬
‫הכשרתי בטעות‪ ,‬הוון בעון מימר‪ ,‬מאן דאמר פסול‬
‫רבי חונא בר אדא אמר אף על מקומה של נר‪,‬‬
‫סובר משום שטר מאוחר‪ ,‬ומ"ד כשר סובר משום‬
‫במשנה‪ ,‬הרודה מן הכוורת בשבת חייב ‪ ,‬ושואל‬
‫שטר מוקדם‪ ,‬ולא היא אלא מ"ד פסול חושש משום‬
‫רודה אף פת כן? ועונה מחלוקת ר"א וחכמים האם‬
‫זיוף‪ ,.‬כדי לכתוב פרוזבול רב אמר והוא שיהא קרקע‬
‫דבש גידולי כוורת‪ ,‬אבל פת בוודאי אינו גידולי תנור‬
‫למלוה וללוה‪ ,‬ור' יוחנן אמר למלוה אף על פי שאין‬
‫המחזיר חוב שחייב היה בשביעית אומר לו המלווה‬
‫ללוה‪ ,‬או וללוה אע"פ שאין למלוה ואם אין לו‬
‫משמט אני‪ ,‬רב הונא אמר אומר זאת בשפה רפה‬
‫קרקע‪ ,‬ולחייבין לו יש קרקע‪ ,‬כותבין לו פרוזבול‪,‬‬
‫והימין יד ימין פשוטה לקבל את החוב‪ ,‬במשנה‪,‬‬
‫רבי אבא אמר בשם רב‪ ,‬מי שאין לו אלא פיסת‬
‫רוצח בשגגה שרצו לכבדו ‪ ,‬אמר רבי יוסי הדא‬
‫קרקע בשביל קלח אחד בתוך שדהו‪ ,‬כותבין לו‬
‫אמרה בר נש דתני חדא מיכלא מסכת והוא אזל‬
‫פרוזבול‪ ,‬ושואל‪ ,‬והתני השותפין והאריסין‬
‫לאתר ואינון מוקרין ליה בגין שחושבים תרתיי למד‬
‫והאפיטרופין אין להם פרוזבול? ועונה‪ ,‬אמרי תמן‬
‫צריך מימר לון‪ ,‬אנא חדא מיכלא מסכת אחת בלבד‬
‫השותפים כל קלח וקלח של שותפות הוא‪ ,‬ברם‬
‫למדתי אבל אנא חכים חכמתי ולמדתי בה‪:‬‬
‫הכא הקלח הזה הוא שלו ממש‪ ,.‬ומברר‪ ,‬מהו‬
‫משנה ט' הלכה ד'‬
‫שנִתְׁ גַׁי{י}רּו ָבנָיו עִמֹו‪ֹ ,‬לא חייב שי ַׁ ֲחזִיר ְׁל ָבנָיו‬
‫שבִיעִית‪ ,‬רּו ַׁח ֲח ָכמִים נֹוחָה הֵימֶּנּו‪ .‬הַֹּׁלוֶּה מִן ַׁהגֵר ֶּ‬
‫(ט) ַׁה ַׁמ ֲחזִיר חֹוב ַׁב ְׁ‬
‫אם מת האב ‪ְׁ .‬ואִם הֶּחזִיר‪ ,‬רּו ַׁח ֲח ָכמִים נֹוחָה הֵימֶּנּו‪ .‬כָל ַׁה ִמ ַׁט ְׁל ְׁטלִין‪ ,‬נִ ְׁקנִין ִב ְׁמשִיכָה‪ְׁ .‬וכָל ַׁה ְׁמ ַׁקי ֵם (אֶּת דְׁ בָרֹו) אפילו לא‬
‫משך {דברי חכמים} ‪ ,‬רּו ַׁח ֲח ָכמִים נֹוחָה הֵימֶּנּו‪:‬‬
‫ירושלמי שביעית ל' ע' ב'‬
‫שיחזיר לאם‪ ,‬שאינה יורשת את בעלה ואם החזיר‬
‫גמ' רבי אלעזר אומר ובלבד לבניו של הגר‪ ,‬רבי‬
‫רוח חכמים נוחה הימנו‪ ,‬הגזלן שעשה תשובה וביקש‬
‫יוסי בעי מהו ובלבד לבניו ולא ליורשיו האחרים?‬
‫להחזיר את הגזלה המקבל ממנו אין רוח חכמים נוחה‬
‫ועונה אם יש לו בנים מחזיר לבנים ואים אין לו בנים‬
‫הימנו‪ ,‬רבי חייא בשם ר' יוחנן אמר‪ ,‬הנושא‬
‫מחזיר לבנותיו‪ ,‬שלא תאמר הואיל ואין ירושת הגר‬
‫והנותן בדברים‪ ,‬ולא עומד בדיבורו זמנין דאת אמר‬
‫דבר תורה יחזיר לבניו לכל צאצאיו כיוצא בו‪ ,‬מי‬
‫אין רוח חכמים נוחה הימנו‪ ,‬וזימנין דאת אמר אין‬
‫שמת סוף משפחתו ואין לו יורש‪ ,‬אלא אמו‪ ,‬לא חייב‬
‫מוסרין אותו אלא למי שפרע מדור המבול שיפרע‬
‫ממנו ‪ ,‬ר"ז רבי אבוהו אמרו בשם רבי יוחנן הנותן‬
‫עירבון לקיום הסכם דברים‪ ,‬הבטיח טבעת לחבירו‬
‫וביקש לחזור בו‪ ,‬חוזר בו‪ ,‬רבי זעירא בעי קומי רבי‬
‫אבהו ואם נתן לו זהוב ‪ ,‬ועונה א"ל טבעת ‪ ,‬ושואל‪,‬‬
‫מה בין זהוב מה בין טבעת? ועונה שזהוב דרכו‬
‫להשתנות והמחזיר מחזיר אחרת טבעת בעינו הוא‬
‫עומד‪ ,‬רבי יעקב בר זבדי רבי אבהו בשם רבי יוחנן‪,‬‬
‫אמר הבטיח ליתן מתנה לחבירו וביקש לחזור בו‬
‫חוזר בו‪ ,‬קם רבי יוסי עם רבי יעקב בר זבדי אמר‬
‫לאו צדק ויקרא יט'(לו) מֹא ְּזנֵּי צֶ דֶ ק ַאבְּ נֵּי צֶ דֶ ק אֵּ יפַּ ת‬
‫צֶ דֶ ק ְׁוהִין צֶּדֶּ ק י ְִּהיֶה לָכֶם אֲ נִי ְּי ֹהוָה אֱֹלהֵּ יכֶם אֲ ֶשר‬
‫אתי אֶ ְּתכֶם מֵּ אֶ ֶרץ ִמ ְּצ ָריִם‪ :‬ועונה‪ ,‬אמר‪ ,‬בשעה‬
‫הוֹצֵּ ִ‬
‫שאמר הין של צדק היה ונתכוון לכך‪ ,‬רב פליג על רבי‬
‫יוחנן דרב אמר כד אנא אמר לבני ביתי ליתן מתנה‬
‫לבר נש‪ ,‬ליתאנה אין אני חוזר בי‪ ,‬מתניתא פליגא‬
‫על רב שלמדנו אימתי אמרו המטלטלין נקנין‬
‫במשיכה‪ ,‬ברשות הרבים‪ ,‬או בחצר שאינה של‬
‫סיימתי מסכת שביעית בעזרת השם‬
‫יט' תמוז תשס"ז‬
‫שניהם‪ ,‬או ברשות הלוקח כיון שקיבל עליו‪ ,‬אבל‬
‫ברשות המוכר לא קנה‪ ,‬עד שיגביה או עד שימשוך‬
‫את הכל מרשות הבעלים‪ ,‬הייתה הסחורה ברשות זה‬
‫שהיו מופקדים אצלו‪ ,‬לא קנה עד שיזיכנו בהן או עד‬
‫שישכיר לו את מקומן‪ .,‬ושואל‪ ,‬מה עבד לה רב?‬
‫ועונה‪ ,‬כאן שהעמידו עמו לא חוזר מדבריו כאן‬
‫בשלא העמידו עמו יכול לחזור בו ויש הסבר טוב‬
‫יותר‪ ,‬רב פליג‪ ,‬דרב אמר כד אנא אמר לבני ביתי‬
‫ליתן מתנה לבר נש ליתאנה חוזר בי‪ ,‬תדע לך שכך‬
‫דחד בר נש אפקיד ערבון על מילחא עסקי מלח‬
‫ויקרת והתייקר אתא לגביה רב‪ ,‬א"ל או יתן לו מלח‬
‫בשווי כל עירבונו‪ ,‬או ימסור לו לקבל קללת למי‬
‫שפרע ‪ ,‬ושואל מחלפא שיטתיה דרב תמן הוא אמר‬
‫כד אנא אמר לבני ביתי ליתן מתנה לב"נ ליתאנה חזר‬
‫בי‪ ,‬וכאן הוא אמר הכין שיקבל נזיפת מי שפרע‬
‫ועונה תמן בעסקי מלח פסק רב למידת הדין‪ ,‬ומה‬
‫דרב נהג לעצמו למדת חסידות נהג ‪:‬‬
‫הדרן עלך השביעית משמטת‪:‬‬