פרק ב - תלמוד בבלי

‫מעילה פרק שני‬
‫משנה א'‬
‫ש ֻהקְדָ שָה‪ .‬נִ ְמ ְלקָה‪ֻ ,‬ה ְכש ְָרה ְל ִה ָפסֵל במגע בדרגת טומאה נמוכה ִבטְבּול יֹום שלא‬
‫(א) ַחטַאת הָעֹוף‪ ,‬מֹו ֲעלִין בָּה ִמ ֶּׁ‬
‫ִפּורים שלא הביא את הקרבנות שהוא חייב בהם ּו ַבלִינָה‪ֻ .‬הזָה דָ מָּה‪ ,‬נקבעה‬
‫שקע לו השמש‪ ,‬ובמגע ּו ִב ְמ ֻחסַר כ ִ‬
‫מחשבתו‪ ,‬לפיכך ַחיָבִין ָעלֶּׁי ָה מִשּום פִּגּול נֹותָ ר ְו ָטמֵא‪ְ ,‬ואֵין בָּה ְמעִילָה שבשרה מותר לכוהנים‪:‬‬
‫בבלי מעילה ח' ע' א'‬
‫גמרא קתני הוכשרה ליפסל בטבול יום ובמחוסר‬
‫בני אדם שאם נשאר‪ ,‬ושואל ומאי "חטאת היא"‬
‫כפורים ובלינה‪ ,‬ומדייק ליפסל אין‪ ,‬אבל לטמויי לא‪,‬‬
‫ועונה מתייחס ארישא‪ ,‬ושואל‪ ,‬א"ל רב אחא בריה‬
‫ושואל מתניתין בשיטת מני? ועונה רבנן היא‪ ,‬דתניא‪,‬‬
‫דרבא לרב אשי אלא מעתה גבי מנחה דכתיב שם ו'‬
‫אבא שאול אומר טבול יום תחלה ראשון לטומאה‬
‫(ט) ְוהַנֹותֶּׁ ֶּׁרת ִמ ֶּׁמנָה י ֹאכְלּו ַאהֲר ֹן ּו ָבנָיו מַּצֹות תֵָאכֵל‬
‫לקודש ר"מ אומר שני לטומאה‪ ,‬דהיינו מטמא את‬
‫ְבמָקֹום קָד ֹש ַב ֲחצַר אֹהֶּׁל מֹועֵד י ֹאכְלּוהָ‪ :‬הכי נמי אם‬
‫הקדש ופוסל את התרומה‪ ,‬וחכמים אומרים כשם‬
‫נותרת? והתניא שם ב' (ב) ֶוהֱבִ יאָּ ּה אֶ ל בְ נֵּי ַא ֲהרֹן‬
‫שהוא פוסל משקה תרומה ואוכלי תרומה כך הוא‬
‫ש ְמנָּה ַעל‬
‫הַּ ֹכ ֲהנִים וְקָּ מַּ ץ ִמ ָּשם ְמֹלא קֻ ְמצ ֹו ִמ ָסלְתָ ּה ּו ִמ ַ‬
‫פוסל משקה קדש ואוכלי קדש‪ ,‬אמר רבא כולם‬
‫וְה ְק ִטיר הַּ כֹהֵּ ן אֶ ת ַא ְזכ ָָּּרתָּ ּה הַּ ִמזְבֵּ חָּ ה ִא ֵּשה‬
‫כָל לְבֹנָתָ ּה ִ‬
‫מדרבנו‪ ,‬לאבא שאול מעלה עשו בקדשים שוינהו‬
‫ֵּריחַּ נִיחֹחַּ לַּי ֹהוָּה‪ :‬פרט שחסרה סלתה‪ ,‬וחסרה שמנה‪,‬‬
‫רבנן לטבול יום כראשון‪ ,‬לר"מ כאוכל שני‪ ,‬לרבנן‪,‬‬
‫וחסרה לבונתה‪ ,‬ועונה אמרי התם כתיב שם (י)‬
‫כיון דטבל קלש טומאה פסול משוי‪ ,‬טמא לא משוי‪:‬‬
‫ְוהַנֹותֶּׁ ֶּׁרת ִמן הַּ ִמנְחָּ ה לְ ַא ֲהרֹן ּולְ בָּ נָּיו קֹדֶ ׁש קָּ דָּ ִׁשים‬
‫במשנה‪ ,‬הוזה דמה חייבין כו'‪ :‬ומדייק מעילה הוא‬
‫מֵּ ִא ֵּשי ְי ֹה ָּוה‪ :‬קרא יתירא כתיב‪ ,‬ושואל מתיב אבוה‬
‫דליכא אבל איסורא איכא‪ ,‬ושואל ואמאי הא ממונא‬
‫דשמואל (ור' אבין) לרב הונא‪ ,‬אחד חטאת העוף‬
‫דכהנים הוא? ועונה א"ר חנינא ליוצאין היוצא מן‬
‫ואחד עולת העוף שמלקן ומיצה דמן חוץ למקומן‬
‫העזרה ור"ע היא דאמר זריקה מועלת ליוצא‪ ,‬דלאו‬
‫פסול ואין בו כרת‪ ,‬חוץ לזמנן פיגול וחייבין עליו‬
‫בת אכילה היא‪ ,‬אמר רב הונא אמר רב‪ ,‬מיצוי על‬
‫כרת‪ ,‬ומדייק קתני מיהת מיצה דמן? ועונה הוא‬
‫קיר המזבח של דם חטאת העוף אינו מעכב‪ ,‬דתני רב‪,‬‬
‫מותיב לה והוא בעצמו מפרק לה‪ ,‬לצדדין על עולת‬
‫הוזה דמה‪ ,‬רב אדא בר אהבה אמר רב‪ ,‬מיצוי חטאת‬
‫העוף קתני‪ ,‬וחוזר לקודם גופא‪ ,‬תנא דבי רבי ישמעאל‬
‫העוף מעכב ותני רב‪ ,‬במשנה מיצה דמה‪ ,‬ושואל‪ ,‬תא‬
‫שאם נשאר בדם‪ ,‬ושואל והא תנא דבי רבי ישמעאל‬
‫וְהזָּה ִמ ַּדם הַּ חַּ טָּ את עַּ ל ִקיר‬
‫שמע ויקרא ה' (ט) ִ‬
‫התם שיריים מעכבין? ואמר רב פפא מיצוי חטאת‬
‫הַּ ִמזְבֵּ חַּ ְו ַהנִשְָאר בַדָ ם יִמָּ צֵּ ה אֶ ל יְסוֹד הַּ ִמזְבֵּ חַּ חַּ טָּ את‬
‫העוף איכא בינייהו‪ ,‬ועונה תרי תנאי ואליבא דרבי‬
‫הּוא‪ :‬ושואל בשלמא לרב אדא בר אהבה היינו דכתיב‬
‫ישמעאל‪:‬‬
‫"והנשאר בדם ימצה" "חטאת היא" אלא לרב הונא‬
‫מאי "והנשאר" ועונה כדתניא דבי ר' ישמעאל בלשון‬
‫משנה ב' ג' ד' ה' ו' ז' ח'‬
‫ִפּורים ּו ַבלִינָה‪ִ .‬מּצָה‬
‫ש ֻהקְדָ שָה בפה ‪ .‬נִ ְמ ְלקָה‪ֻ ,‬ה ְכש ְָרה ְל ִהי ָפסֵל ִבטְבּול יֹום ּו ִב ְמ ֻחסַר כ ִ‬
‫(ב) עֹולַת הָעֹוף‪ ,‬מֹו ֲעלִין בָּה ִמ ֶּׁ‬
‫דָ מָּה‪ ,‬אם הייתה מחשבת חוץ לזמנה ואכלוה ‪ַ ,‬חי ָיבִין ָעלֶּׁי ָה מִשּום פִּגּול נֹותָ ר ְו ָטמֵא‪ּ ,‬ומֹו ֲעלִין בָּה עַּ ד לאחר תרומת‬
‫ִירים ַהנִש ְָרפִין של יום הכיפורים ושל צבור‬
‫שע ִ‬
‫הדשן של אותו יום‪ ,‬עד שֶּׁתֵ צֵא ְלבֵית הַדֶּׁ שֶּׁן‪(:‬ג) פ ִָרים ַהנִש ְָרפִין ּו ְ‬
‫ִפּורים‪,‬‬
‫שחֲטּו‪ֻ ,‬ה ְכשְרּו ְל ִהי ָפסֵל ִבטְבּול יֹום ּו ִב ְמ ֻחסַר כ ִ‬
‫ש ֻהקְדָ שּו‪ .‬נִ ְ‬
‫ושל כהן משיח שחטאו בשגגה‪ ,‬מֹו ֲעלִין ָבהֶּׁן ִמ ֶּׁ‬
‫שי ֻתַ ה ַה ָבשָר על אש המזבח‪:‬‬
‫ּו ַבלִינָה‪ֻ .‬הזָה דָ מָן‪ַ ,‬חיָבִין ֲעלֵיהֶּׁן מִשּום פִּגּול נֹותָ ר ְו ָטמֵא‪ּ ,‬ומֹו ֲעלִין ָבהֶּׁן ְבבֵית הַדֶּׁ שֶּׁן עַד ֶּׁ‬
‫ִפּורים ּו ַבלִינָה‪ .‬נִז ְַרק‬
‫ש ֲחטָה‪ֻ ,‬ה ְכש ְָרה ְל ִה ָפסֵל ִבטְבּול יֹום ּו ִב ְמ ֻחסַר כ ִ‬
‫ש ֻהקְדָ שָה‪ .‬נִ ְ‬
‫(ד) הָעֹולָה עולת בהמה מֹו ֲעלִין בָּה ִמ ֶּׁ‬
‫שיֵצֵא‬
‫ְעֹורּה)‪ֲ ,‬אבָל מֹו ֲעלִין ַב ָבשָר שאין לו התר אכילה עַד ֶּׁ‬
‫דָ מָּה‪ַ ,‬חיָבִין ָעלֶּׁי ָה מִשּום פִּגּול נֹותָ ר ְו ָטמֵא‪ְ ,‬ואֵין מֹו ֲעלִין (ב ָ‬
‫שחֲטּו‪ֻ ,‬ה ְכשְרּו ְל ִה ָפסֵל ִבטְבּול יֹום‬
‫ש ֻהקְדָ שּו‪ .‬נִ ְ‬
‫ש ְלמֵי צִבּור‪ ,‬מֹו ֲעלִין ָבהֶּׁן ִמ ֶּׁ‬
‫ְל ֵבית הַדָ שֶּׁן‪( :‬ה) ַחטָאת ְו ָאשָם ְוזִ ְבחֵי ַ‬
‫ִפּורים ּו ַבלִינָה‪ .,‬נִז ְַרק דָ מָן‪ַ ,‬חיָבִין ֲעלֵיהֶּׁם מִשּום פִּגּול וְנֹותָ ר ְו ָטמֵא‪ .‬אֵין מֹו ֲעלִין ַב ָבשָר‪ֲ ,‬אבָל מֹו ֲעלִין‬
‫ּו ִב ְמ ֻחסַר כ ִ‬
‫ש ֻהקְדָ שּו‪.‬‬
‫שיֵצְאּו כאפר ְלבֵית הַדָ שֶּׁן‪(:‬ו) שְתֵ י ַה ֶּׁלחֶּׁם של חג השבועות מֹו ֲעלִין ָבהֶּׁן ִמ ֶּׁ‬
‫ֵמּורים העולים למזבח עַד ֶּׁ‬
‫ָבא ִ‬
‫ִפּורים ְו ִלשְחֹוט ֲעלֵיהֶּׁם אֶּׁת ַהזָבַח של שני כבשי עצרת‪.‬‬
‫ק ְָרמּו פניהם בַתַ נּור‪ֻ ,‬ה ְכשְרּו ְל ִהי ָפסֵל ִבטְבּול יֹום ּו ִב ְמ ֻח ַסר כ ִ‬
‫נִז ְַרק דָ מָן שֶּׁל ְכ ָבשִים‪ ,‬אם הייתה מחשבת חוץ לזמנה ַחיָבִין ֲעלֵיהֶּׁן מִשּום פִּגּול נֹותָ ר ְו ָטמֵא‪ְ ,‬ואֵין ָבהֶּׁן ְמעִילָה (ז)‬
‫שו ְלחָן‬
‫ִפּורים‪ּ ,‬ו ְל ִהסָדֵ ר עַל ַּגבֵי ַה ֻ‬
‫ש ֻהקְדָ ש‪ .‬ק ַָר ם בַתַ נּור‪ֻ ,‬ה ְכשַר ְל ִה ָפסֵל ִבטְבּול יֹום ּו ִב ְמ ֻחסַר כ ִ‬
‫ֶּׁלחֶּׁם ַה ָפנִים מֹו ֲעלִין בֹו ִמ ֶּׁ‬
‫ביום השבת‪ ,‬ק ְָרבּו ַה ָבזִיכִין למזבח ‪ַ ,‬חיָבִין ָעלָיו מִשּום פִּגּול נֹותָ ר ְו ָטמֵא‪ְ ,‬ואֵין ָבהֶּׁן ְמעִילָה‪(:‬ח) ַה ְמנָחֹות‪ ,‬מֹו ֲעלִים ָבהֶּׁן‬
‫ִפּורים ּו ַבלִינָה‪ .‬ק ַָרב הַּקן ֹמֶּׁץ‪ַ ,‬חיָבִין ָעלָיו מִשּום‬
‫ש ֻהקְדָ שּו‪ .‬קָדְ שּו ַב ֶּׁכלִי שרת ‪ֻ ,‬ה ְכשְרּו ְל ִה ָפסֵל ִבטְבּול יֹום ּו ִב ְמ ֻחסַר כ ִ‬
‫ִמ ֶּׁ‬
‫שיֵצֵא‬
‫ִירי ִם הנאכל בו ביום לכוהנים ‪ֲ ,‬אבָל מֹו ֲעלִים בַּקֹומֶּׁץ‪ ,‬עַד שיישרף ועד ֶּׁ‬
‫פִּגּול נֹותָ ר ְו ָטמֵא‪ְ .‬ואֵין מֹו ֲעלִין ַבש ַ‬
‫ְלבֵית הַדָ שֶּׁן‬
‫בבלי מעילה ט' ע' א'‬
‫ושואל‪ ,‬מאי ניהו? ועונה קטרת‪ ,‬ושואל תניא כוותיה‬
‫גמרא‪ ,‬איתמר הנהנה מאפר תפוח שסודר ליופי‬
‫דרב‪ ,‬הנהנה מדמי חטאת ומדמי אשם‪ ,‬אם נודע לו‬
‫בשלושת הרגלים שעל גבי המזבח‪ ,‬רב אמר אין‬
‫שמעל עד שלא קרבה חטאתו‪ ,‬יוסיף ויביא חטאתו‬
‫מועלין בו‪ ,‬ורבי יוחנן אמר מועלין בו ומסביר לפני‬
‫תרומת הדשן כולי עלמא לא פליגי דמועלין בו‪ ,‬כי‬
‫חטאת שמינה‪ ,‬נודע שמעל ועד שלא קרבה אשמו‪,‬‬
‫פליגי לאחר תרומת הדשן‪ ,‬רב אמר אין מועלין בו‬
‫יוסיף ויביא אשמו‪ ,‬ואם כבר קרב חטאתו ילכו‬
‫עפר זה הרי נעשה מצותו‪ ,‬ורבי יוחנן אמר כיון‬
‫הכספים לים המלח‪ ,‬כבר קרב אשמו ונודע לו שמעל‬
‫ּומכְ נְסֵּ י בַּ ד‬
‫דכתיב ויקרא ו' (ג) ְו ָלבַש הַכֹהֵן מִדֹו בַד ִ‬
‫יפלו לנדבה‪ ,‬הנהנה מקדשי קדשים לפני זריקת דמים‬
‫ׁש‬
‫אֵּ‬
‫הָּ‬
‫ל‬
‫ֹאכַּ‬
‫יִלְ בַּ ׁש עַּ ל בְ ָּשר ֹו וְהֵּ ִרים אֶ ת הַּ דֶ ֶׁשן אֲ ֶׁשר ת‬
‫ואימורי קדשים קלים לאחר זריקת דמים‪ ,‬מה שנהנה‬
‫אֶ ת הָּ ֹעלָּה עַּ ל הַּ ִמזְבֵּ חַּ וְ ָּשמ ֹו אֵּ צֶ ל הַּ ִמזְבֵּ חַּ ‪ :‬כיון דצריך‬
‫יפלו לנדבה‪ ,‬כלל אמרו כל קרבנות המזבח למזבח‪,‬‬
‫לבגדי כהונה האפר הזה עדיין בקדושתיה קאי‪,‬‬
‫קרבנות קדשי בדק הבית‪ ,‬לבדק הבית‪ ,‬קרבנות צבור‬
‫ושואל מן המשנה תנן מועלין בהן עד שתצא לבית‬
‫לנדבת צבור‪ ,‬ושואל הא גופה קשיא אמרת עד שלא‬
‫הדשן קשיא לרב‪ ,‬ועונה אמר לך רב עד שתראה‬
‫קרבה חטאתו יוסיף ויביא חטאתו משקרבה חטאתו‬
‫מוכנה להוצאה לבית הדשן ושואל מיתיבי‪ ,‬וכולן‬
‫ילכו לים המלח\ וקתני כל קרבנות המזבח למזבח‬
‫שעלו למזבח ואין להם מצוות הקרבה שפקעו מעל‬
‫ולא שנא דאיכפור בעלים ולא שנא היכא דלא‬
‫גבי המזבח לא יחזיר וכן גחלת שפקעה מעל גבי‬
‫איכפור‪ ,‬ועונה רישא ר' שמעון היא דאמר כל חטאת‬
‫המזבח לא יחזיר‪ ,‬ומדייק הא על גבי המזבח יחזיר‪,‬‬
‫שכיפרו בעליה תמות (רישא רבי שמעון) וסיפא‬
‫ושואל בשלמא לרבי יוחנן ניחא אלא לרב קשיא?‬
‫רבנן‪ ,‬אמר רב גביהא מן דבי כתיל לרב אשי‪ ,‬הכי‬
‫ועונה אמר לך רב‪ ,‬שאני גחלת דאית ביה מששא‪,‬‬
‫אמר אביי‪ ,‬רישא רבי שמעון וסיפא רבנן‪ ,‬אמר רבא‪,‬‬
‫הכל מודים שאם נהנה מבשר קדשי קדשים שנטמא‬
‫איכא דאמר לה להך גיסא בדרך הפוכה טעמא משום‬
‫(קודם זריקה) ומאימורי קדשים קלין לאחר שהעלן‬
‫גחלת דאית ביה מששא‪ ,‬הא אפר דלית ביה מששא‪,‬‬
‫למזבח דפטור‪ ,‬ושואל פשיטא מאי קא מפסיד‬
‫אפילו לגבי מזבח‪ ,‬אין מועלין בו‪ ,‬ושואל‪ ,‬בשלמא‬
‫להקדש? ועונה מהו דתימא בשר קדשי קדשים‬
‫לרב ניחא אלא לרבי יוחנן קשיא? ועונה אמר לך‬
‫שנטמא אית ליה מצות שריפה לכהנים‪ ,‬וגם אימורי‬
‫רבי יוחנן הוא הדין דאפילו אפר‪ ,‬והיינו טעמא דקתני‬
‫גחלת‪ ,‬קאתי לאשמועינן דאפילו גחלת דאית בה‬
‫קדשים קלין איכא מצוה להפוכי בצינורא עד‬
‫מששא כי פקעה מעל גבי המזבח לא יחזיר‪ ,‬איתמר‬
‫שהבשר ייכרך קא משמע לן דלא‪ ,‬אמר רבא‪ ,‬הא‬
‫הנהנה מבשר קדשי קדשים לפני זריקת דמים‪,‬‬
‫דאמרת כבר קרבה חטאת ילכו לים המלח הני מילי‬
‫ואמורי קדשים קלים לאחר זריקת דמים‪ ,‬רב אמר מה‬
‫דאתידע ליה קמי כפרה‪ ,‬אבל לאחר כפרה יפלו‬
‫שנהנה יפלו לנדבה‪ ,‬ולוי אמר יביא דבר שכולו‬
‫לנדבה‪ ,‬ומסביר מאי טעמא‪ ,‬אין מפרישין מתחלה‬
‫למזבח‪ ,‬תניא כוותיה דלוי‪ .‬ושואל‪ ,‬מעילה זו להיכן‬
‫לאיבוד‪:‬‬
‫הולכת? ועונה התלמידים הלמידין לפני חכמים בבית‬
‫מדרשו של לוי אומרים יביא דבר שכולו למזבח‪,‬‬
‫משנה ט'‬
‫(ט) הַּקֹומֶּׁץ מן המנחה‪ְ ,‬ו ַהלְבֹונָה‪ְ ,‬ו ַהּקְטֹו ֶּׁרת במזבח הפנימי‪ּ ,‬ו ִמנְחַת כֹו ֲהנִים ‪ּ ,‬ו ִמנְחַת כֹהֵן ָמשִי ַח חביתין בכל יום ‪,‬‬
‫ש ֻהקְדָ שּו בפה ‪ .‬קָדְ שּו ַב ֶּׁכלִי שרת ‪ֻ ,‬ה ְכשְרּו ְל ִהי ָפסֵל ִבטְבּול יֹום ּו ִב ְמ ֻחסַר‬
‫ּו ִמנְחַת נְ ָסכִין העולה כליל ‪ ,‬מֹו ֲעלִין ָבהֶּׁן ִמ ֶּׁ‬
‫ירין ממקום אחר‬
‫שי ֶּׁש לֹו מַתִ ִ‬
‫ִפּורים ּו ַבלִינָה‪ְ ,‬ו ַחי ָי בִין ֲעלֵיהֶּׁן מִשּום נֹותָ ר ּומִשּום ָטמֵא‪ּ ,‬ופִּגּול אֵין ָבהֶּׁן‪ .‬זֶּׁה ַה ְכלָל‪ ,‬כ ֹל ֶּׁ‬
‫כ ִ‬
‫ירין כמנויים בראש המשנה ‪ ,‬כֵיוָן‬
‫שאֵין לֹו מַתִ ִ‬
‫יריו‪ .‬וְכ ֹל ֶּׁ‬
‫שיִק ְְרבּו מַתִ ָ‬
‫אֵין ַחיָבִין ָעלָיו מִשּום פִּגּול נֹותָ ר ְו ָטמֵא‪ַ ,‬עד ֶּׁ‬
‫שּקָדַ ש ַב ֶּׁכלִי‪ַ ,‬חיָבִין ָעלָיו מִשּום נֹותָ ר ּומִשּום ָטמֵא‪ּ ,‬ופִּגּול אֵין בֹו‪:‬‬
‫ֶּׁ‬
‫בבלי י' ע' ב'‬
‫בציבור אין חייבין אלא על דבר שיש לו דבר אחר‬
‫גמרא‪ ,‬שואל‪ ,‬מנא הני מילי שיש בו טמא ונותר?‬
‫שיהיה לו מתירין‪ ,‬טומאה שהיא בשתי ידיעות תחילה‬
‫ועונה דתנו רבנן‪ ,‬יכול אין חייבין משום טומאה אלא‬
‫והעלמה ולבסוף וקרבנו עולה לעשיר ויורד לעני‪,‬‬
‫בדבר שיש לו מתירין? ודין קל וחמר הוא ומה‬
‫והותרה מכללה כשרוב צבור טמא אינו דין שלא יהא‬
‫פיגול שהוא לחייבו בידיעה אחת לאחר מעשה‬
‫חייב אלא על דבר שיש לו מתירין‪ ,‬תלמוד לומר‬
‫וקרבנו קבוע כבש לחטאת ולא הותר מכללו גם לא‬
‫ויקרא כב' (ג) אֱמֹור ֲא ֵליהֶּׁם לְדֹורֹותֵ יכֶּׁם כָל אִיש ֲאשֶּׁר‬
‫יִק ְַרב ִמכָל ז ְַר ֲעכֶּׁם אֶ ל הַּ קֳּ דָּ ִׁשים אֲ ֶׁשר י ְַּק ִדיׁשּו בְ נֵּי‬
‫י ְִש ָּראֵּ ל לַּי ֹהוָּה וְטֻ ְמָאת ֹו עָּ לָּיו וְ נִכְ ְרתָּ ה הַּ נֶפֶ ׁש הַּ ִהוא‬
‫ִמלְ פָּ נַּי אֲ נִי ְי ֹהוָּה‪ :‬בכל הקדשים הכתוב מדבר‪ ,‬ושואל‬
‫יכול יהו חייבין עליהן מיד? ועונה תלמוד לומר‬
‫"אשר יקרב"‪ ,‬אמר רבי אלעזר וכי יש נוגע שהוא‬
‫…‬
‫חייב? אלא מסביר‪ ,‬הא כיצד‪ ,‬כל דבר שיש לו‬
‫מתירין אינו חייב עד שיקרבו מתירין‪ ,‬וכל דבר שאין‬
‫לו מתירין אינו חייב עד שיקדש בכלי‪:‬‬
‫הדרן עלך חטאת העוף‪:‬‬