פרק ב

‫שקלים פרק שני‬
‫משנה א' הלכה א'‬
‫שהָיּו קופות‬
‫ש ָקלִים שגבו בערי ישראל לְדַ ְרּכֹונֹות מטבע גדול ִמ ְפנֵי להקל את מַּשֹוי הַדֶּ ֶּרְך‪ְּ .‬כשֵם ֶּ‬
‫(א) ְמצ ְָרפִין ְ‬
‫ש ְקלֵיהֶּן ביד‬
‫שלְחּו אֶּת ִ‬
‫ש ָ‬
‫במבנה של שֹופָרֹות רחב למטה וצר למעלה ַב ִמקְדָ ש‪ּ ,‬כְָך הָיּו שֹופָרֹות ַבמְדִ ינָה‪ְ .‬בנֵי ָהעִיר ֶּ‬
‫ש ָבעִין השליחים‬
‫שליח נאמן ְונִגְנְבּו אֹו שֶָּאבָדּו‪ ,‬אִם נִתְ ְרמָה הַתְ רּומָה דהיינו‪ ,‬לאחר ראש חודש ניסן‪ ,‬נִ ְ‬
‫ש ָבעִין השליחים ִל ְבנֵי‬
‫ַל ִג{י}זְב ִָרי(ם){ן} ששמרו שמירה טובה‪ ,‬ופטורים ‪ְ .‬ואִם לָאו שנגנבו לפני ראש חודש נִ ְ‬
‫ש ֶּה ֱחזִירּום ַה ַגנָבִים‪ ,‬אֵּלּו ָואֵּלּו‬
‫ָהעִיר‪ּ ,‬ו ְבנֵי ָהעִיר שֹו ְקלִין שקלים אחרים תַ חְתֵ יהֶּן‪ .‬נִ ְמצָאּו השקלים האבודים‪ ,‬אֹו ֶּ‬
‫שנָה ַהבָָאה‪:‬‬
‫ש ָקלִים לקרבנות ציבור‪ְ ,‬ואֵין עֹולִין ואינן נזקפים ָלהֶּן לבני העיר ְל ָ‬
‫ְ‬
‫ירושלמי שקלים ז' ע' ב'‬
‫היא‪ ,‬משום שבועת תקנה דרבנן ‪ .‬ושואל‪ ,‬על דעת‬
‫גמ' ְמצָ ְר ִפין ְשקָ לִ ים לְ ַד ְרּכוֹנוֹת‪ ,‬ושואל‪ ,‬ויעשו אותן‬
‫דרבי יוחנן ניחא‪ ,‬נשבעים השליחים לגזברים‪ ,‬ואם‬
‫מרגליות ויהיה עוד יותר קל? ועונה‪ ,‬שמא תזיל‬
‫המרגליות ונמצא ההקדש מפסיד‪ ,‬כההיא דתנינן תמן‪,‬‬
‫לאו נשבעים השליחים לבני העיר‪ ,‬ובני העיר‬
‫וכלן כל ההקדשות נפדין בכסף ובשוה כסף‪ ,‬חוץ מן‬
‫שוקלים שקלים אחרים תחתיהן‪ ,‬וזה ניתן להסביר‬
‫השקלים‪ ,‬ואין פודין מעשר שני בכלים‪ ,‬ואמר ר'‬
‫משום שבועת תקנה‪ ,‬אלא לרבי אלעזר‪ ,‬השליחים‬
‫שמואל בר רב יצחק‪ ,‬שמא יזילו הכלים ונמצא‬
‫נשבעים לבני העיר שבועה מן התורה הדא היא‬
‫ההקדש מפסיד‪ ,‬אוף הכא נמי שמא תזיל המרגליות‬
‫מתאים בשיטת דר' שמעון‪ ,‬אבל‪ ,‬השליחים נשבעים‬
‫ונמצא ההקדש מפסיד‪ ,‬מתניתא מדברת בתקלין‬
‫לגזברים ושואל גיזברים מאי עבידתייהו מה התביעה‬
‫חדתין שקלים לשנה החדשה הבאה אבל בתקלין‬
‫שלהם לשליחים? ועונה אמור נשבעים לבני העיר‬
‫עתיקין הרוצה לשלם חובו ‪ ,‬לא בדא לא על ידי‬
‫במעמד גיזברים‪ ,‬כי היכי דלא לחשדינהו ויהיו נקיים‬
‫שליחים ולא לשופרות ותני כן‪ ,‬עתיקין חובות ישנים‬
‫מאלוהים ומישראל‪ ,‬אי נמי דלא נשוו להו פושעים‪,‬‬
‫משלמים לגזברים במקדש‪ ,‬ואין עתיקין נתרמים‬
‫אע"פ שקבלו בני העיר לשלם אין ההקדש יוצא בלא‬
‫ונשלחים במדינה‪ ,‬במשנה‪ ,‬בְ נֵי הָ עִ יר ֶׁש ָשלְ חּו אֶׁ ת‬
‫שבועה‪ :‬הפריש שקלו ואבד‪ ,‬ר' יוחנן אמר חייב‬
‫ִש ְקלֵיהֶׁ ן‪ ,‬מתני' בשומרי חינם‪ ,‬אבל בשומר שכר לא‬
‫באחריותו עד שימסרנו לגיזבר‪ ,‬רבי שמעון בן לקיש‬
‫אומר‪ ,‬השקלים האלה הקדש ברשות הגבוה‪ ,‬בכל‬
‫בדא‪ ,‬אלא ישלם מכיסו‪ ,‬א"ר אבא‪ ,‬ואפילו תימר‬
‫מקום שהוא נמצא של הקדש הם‪ ,‬ושואל מתניתא‬
‫בשומר שכר וכגון שנגנבו בלסטים מזויין‪ ,‬והשומר‬
‫פליגא על ר"ש בן לקיש נשבעין לבני העיר ובני‬
‫היה אנוס‪ ,‬ושואל איך תסביר אבדו באונס? ועונה‬
‫העיר שוקלין תחתיהן? ועונה לא עוד היא גם‬
‫\{כמי\} שטבעה ספינתו בים‪ ,‬במשנה‪ִ ,‬אם נ ְִת ְרמָ ה‬
‫שבועה זו משום שבועת תקנה‪ :‬תני‪ ,‬הראשונים‬
‫הַ ְתרּומָ ה‪ ,‬נ ְִשבָ עִ ין לַגִ יזְבָ ִרים‪ ,‬אמר רבי יוסטי‪ ,‬ב"ר‬
‫נופלים לתיקלין חדתין‪ ,‬והשניים נופלים לתיקלין‬
‫סימון‪ ,‬אתיא כמאן דאמר תורמין על הגבוי ועל‬
‫עתיקין‪ .‬ושואל‪ ,‬ומברר אלו הן הנקראים הראשונים‬
‫העתיד לגבות ברם כמ"ד אין תורמין לא על הגבוי‬
‫\{ולא על הממושכן\} ועל העתיד לגבות לא בדא‪:‬‬
‫ואלו הן הנקראים השניים? ועונה מחלוקת רבי פנחס‬
‫במשנה‪ ,‬בני העיר ששלחו את שקליהם כו'‪ :‬א"ר‬
‫בי ר' חייא {חנינא\} ור' אבא מרי חד אמר ראשונים‬
‫אלעזר בשיטת דר' שמעון היא‪ ,‬דר' שמעון אומר‪,‬‬
‫אלו ששלחו בני העיר תחילה ואחרנה אמר ראשונים‬
‫קדשים שנדר הרי עלי שהוא חייב באחריות‪ ,‬כנכסיו‬
‫אלו שהגיעו לידי גזברין תחילה‬
‫הן ונשבעים עליהם‪ ,‬ודוחה‪ ,‬א"ר יוחנן דברי הכול‬
‫משנה ב' הלכה ב'‬
‫שקָלֹו עַל י ְדֵ י בשביל‬
‫שקְלֹו ַל ֲח ֵב{י}רֹו ועושה אותו שליח ִלשְק{ֹו}ל עַל י ָדֹו עבורו ‪ ,‬והלך השליח ּו ְ‬
‫(ב) הַנֹותֵ ן ִ‬
‫שקְלֹו {מן} ( ִממְעֹות)‬
‫ַעצְמֹו‪ ,‬אִם נִתְ ְרמָה {ה}תְ רּומָה ָמעַל השליח וחייב קרבן מעילה וחומש וכן הַשֹוקֵל ִ‬
‫{ה} ֶּהקְדֵ ש‪( ,‬אִם) {ו}נִתְ ְרמָה {ה}תְ רּומָה ְוק ְָרבָה ַה ְב ֵהמָה הראשונה בראש חודש ניסן ָמעַל‪ .‬השוקל שקלו (מִדְ מֵי)‬
‫שבִיעִית‪ ,‬ייקח שקל אחר ויקנה בו מזון וי ֹאכַל ְּכנֶּגְדָ ן‪:‬‬
‫שנִי‪ ,‬או {ו}( ִמ)דְ מֵי ְ‬
‫{מ} ַמ ֲעשֵר ֵ‬
‫ירושלמי שקלים ח' ע' ב'‬
‫המוכר זוכה בכסף ומיד מועל וכו'\} ושואל‪ ,‬מאן‬
‫גמ' השוקל כו' אנן תנינן במשנה שלנו אם קרבה‬
‫תנא אם נתרמה התרומה‪ ,‬ועונה רבי שמעון היא‪,‬‬
‫הבהמה ותני דבי בבית מדרשו של רבי אם נתרמה‬
‫דאמר רבי שמעון מיד היה מקבל מעותיו‪ ,‬והכהנים‬
‫התרומה \{נ"א אנן תנינן אם נתרמה התרומה ותני‬
‫זריזים הן ומקריבים מיד את הבהמה‪ ,‬ושואל‬
‫דבית רבי אם קרבה הבהמה‪ ,‬ומסביר אמר ר' אלעזר‬
‫מאן תנא אם קרבה הבהמה‪ ,‬רבי שמעון אומר מיד‬
‫וקשיא‪ ,‬אילו הגונב עולתו של חבירו ושחטה הכהן‬
‫נהנה? ועונה א"ר אבין בשם רבנן דתמן הבבליים‬
‫מכיון שב"ד ראוין למשכן את המאחרים בתשלום‬
‫ולא מישכנו אותו כמי שנהנה‪ :‬במשנה ממעשר שני‬
‫יֹאכַ ל ּכְ נֶׁגְ דָ ן‪ ,‬דכתיב‪ ,‬ויקרא כז' (כו) אְַך בְכֹור ֲאשֶּר‬
‫י ְ ֻבּכַר לַיהֹוָה ִב ְב ֵהמָה ֹלא יַקְדִ יש אִיש א ֹתֹו ִאם שוֹר ִאם‬
‫ֶׁשה לַי ֹהוָה הּוא‪ :‬כל שהוא קודש אין קדושה חלה‬
‫עליו‪ ,‬אלא כיצד הוא עושה מביא סלע של חולין‬
‫ואומר‪ ,‬מעות מעשר שני בכל מקום שהן יהו מחוללין‬
‫על סלע זו‪ ,‬ואותה סלע נתפס לשם מעשר שני‪,‬‬
‫והשאר נעשו שקלים‪:‬‬
‫מקריב סתם‪ ,‬האם סתמה לא לשם בעלים הראשונים‬
‫מכפרת? ועונה אמר ר' יודן תיפתר בשקל זה‬
‫במסויים שניכר ‪ ,‬כמו משל בית רבן גמליאל שהיה‬
‫מתכוין ששקל זה יזכה לו ודוחפו לתוך הקופה‪,‬‬
‫ושואל וחש לומר שמא יהיה עודף שקלים בסוף‬
‫השנה‪ ,‬ואזי לשיריים הן נופלין‪ ,‬ושואל וכי יש‬
‫מעילה בשיריים? ועונה אלא כרבי מאיר‪ ,‬דרבי‬
‫מאיר אומר מועלין בשיריים‪ ,‬עוד אפשר לענות היא‬
‫במסויים של בית רבן גמליאל‪ ,‬שהיה מתכווין ותורמו‬
‫לשמו‪ :‬ושואל מצווה לא להנאה עומדת‪ ,‬אם כן מה‬
‫משנה ג' ד' הלכה ג'‬
‫שמַאי אֹומ ְִרי(ם){ן}‪,‬‬
‫ש ְקלִי שאני חייב אחת לשנה‪ ,‬בֵית ַ‬
‫(ג) ַה ְמ ַכנֵס צובר מָעֹות מטבעות קטנות וְָאמַר‪ ,‬ה ֲֵרי אֵּלּו ְל ִ‬
‫מֹותָ ָרן העודף שנשאר לאחר ששילם לשולחני נְדָ בָה‪ּ .‬ובֵית ִהּלֵל אֹומ ְִרים‪ ,‬מֹותָ ָרן ֻח{ו}ּלִין ועושה בו כרצונו ‪ .‬ואם‬
‫ש{ה}מֹותָ ָר(ן) ֻח{ו}ּלִין‪ .‬צבר מטבעות ואמר‬
‫שוִין בית שמאי ובית הלל ֶּ‬
‫ש ְקלִי‪ָ ,‬‬
‫אמר‪ ,‬זהו האוסף שֶָּאבִיא ֵמהֶּן ( ְל) ִ‬
‫שהַמֹותָ ר ֻח{ו}ּלִין‪( :‬ד)‬
‫שוִין ֶּ‬
‫שהַמֹותָ ר נְדָ בָה‪ .‬ואם אמר זה האוסף שֶָּאבִיא ֵמהֶּן ( ְל) ַחטָאת{י}‪ָ ,‬‬
‫שוִין‪ֶּ ,‬‬
‫אֵּלּו ְל ַחטָאת‪ָ ,‬‬
‫ש ָקלִים י ֵש ָל ֶּה(ם){ן} קִ ְצבָה סכום קבוע‪ְ ,‬ו{ל} ַחטָאת אֵין לָּה‬
‫ש ָקלִים ְל ַחטָאת‪{.‬אלא של} ְ‬
‫שמְעֹון‪ ,‬מַה בֵין ְ‬
‫ָאמַר ַרבִי ִ‬
‫שעָלּו יִש ְָראֵל מִן הַגֹולָה לאחר שבעים שנות גלות‬
‫ש ְּכ ֶּ‬
‫ש ָקלִים אֵין ָלהֶּן קִ {י} ְצבָה‪ֶּ ,‬‬
‫ִק{י} ְצבָה‪ַ .‬רבִי י ְהּודָ ה אֹומֵ ר‪ַ ,‬אף ִל ְ‬
‫בבל הָיּו שֹו ְקלִים דַ ְרּכֹונֹות‪ָ ,‬חזְרּו ִלשְקֹול ְס ָלעִים‪ָ ,‬חזְרּו ִלשְקֹול ְט ָבעִין‪ּ ,‬ו ִבקְשּו ִלשְק ֹל דִ ינ ִָרי(ם){ן} {ולא קבלו מהן}‪.‬‬
‫שוָה‪ֲ .‬אבָל ַחטָאת‪ ,‬זֶּה ֵמבִיא כבשה ְב ֶּסלַע ְוזֶּה ֵמבִיא ִבשְתַ י ִם ְוזֶּה‬
‫שמְעֹון‪ַ ,‬אף עַל פִי כֵן בזמן נתון ‪ ,‬י ַד ֻּכ{ו} ָּלן ָ‬
‫ָאמַר ַרבִי ִ‬
‫ֵמבִיא ְבשָֹלש‪:‬‬
‫ירושלמי שקלים ט' ע' א'‬
‫ונמצא שאינו חייב‪ ,‬לא קדשה‪ ,‬הפריש חטאות שתים‬
‫גמ' המכנס וכו' ר' יוסי אמר בשם ר' אלעזר מה‬
‫וסבר שהוא חייב שתים‪ ,‬ונמצא שאינו חייב אלא‬
‫פליגין מחלוקת בית שמאי ובית הלל במכנס אוסף‬
‫אחת‪ ,‬אותה שנייה מה את עבד לה‪ ,‬אלא רועה עד‬
‫פרוטרוט פרוטה ולפרוטה בלתי ספורים‪ ,‬אבל באומר‬
‫שימצא בה מום ותימכר ויקנו בדמיה עולת נדבה ה"נ‬
‫על אוסף קיים אלו לשקלי‪ ,‬כל עמא מודיי שהמותרן‬
‫אלו השקל השני לנדבה ושואל וכא היאך אומר‬
‫נדבה‪ ,‬רבי חייא \{חזקיה\} ור' ביבי אמרו בשם ר'‬
‫אתה אלו מדובר בשקל אחד? במשנה ַרבִי יְּודָ א‬
‫אלעזר מה פליגין במכנס פרוטרוט לא ספורים ‪ ,‬אבל‬
‫אֹומֵר‪ַ ,‬אף לִ ְשקָ לִ ים אֵ ין לָהֶׁ ן ִקי ְצבָ ה‪ֶׁ ,‬שּכְ ֶׁשעָ לּו י ְִש ָראֵ ל‬
‫באומר אלו לשקלי כל העם מודיי שהמותרן חולין‪,‬‬
‫ִמן הַ ג ֹולָה הָ יּו שו ְֹקלִ ים ַד ְרּכוֹנוֹת‪ :‬דרכונות הם דינרין‬
‫א"ר חייא \{חזקיה\} מתניתא מסייעא לר' ביבי‪,‬‬
‫עשרו חזרו לשקול סלעין‪ ,‬כשמוען‪ ,‬חזרו לשקול‬
‫דתנן‪ ,‬אמר ר"ש‪ ,‬מה בין שקלים לחטאת אלא‬
‫טבעין שהם פלגי סלעין‪ ,‬בקשו לשקול דינרין קרטין‬
‫שהשקלים יש להן קיצבה ולחטאת אין לה קיצבה‪,‬‬
‫רבע הסלע ולא קבלו עליהן‪ ,‬וזאת למדו מן הדא‬
‫ומדייק מה אנן קיימין אם באומר שאביא מהן שקלי‪,‬‬
‫שנאמר נחמיה י' (לג) ְו ֶּה ֱעמַדְ נּו ָעלֵינּו ִמצְֹות לָתֵ ת‬
‫כל עמא מודיי שהמותרן חולין‪ ,‬אם באומר שאביא‬
‫שנָה ַלעֲב ֹדַ ת בֵית אֱֹלהֵינּו‪ :‬ר'‬
‫שקֶּל ַב ָ‬
‫ש ִלשִית ַה ֶּ‬
‫ָעלֵינּו ְ‬
‫מהן חטאתי כל עמא מודיי שהמותר חולין‪ ,‬אלא כן‬
‫אנן קיימין‪ ,‬באומר אלו לשקלי‪ ,‬שקלים‪ ,‬על ידי‬
‫חלקיה אמר בשם ר' אחא מכאן שצריך אדם לשלש‬
‫שקצבתן מן התורה מחצית השקל לגולגולת מותרן‬
‫שקלו שלשה פעמים שליש‪ ,‬שליש בשנה‪ ,‬מכאן‬
‫חולין‪ ,‬חטאת ע"י שאין קצבתה מן התורה מותרה‬
‫שאין מטריחין על הציבור לתרום יותר משלוש‬
‫נדבה‪ ,‬ושואל מה עבד לה רבי יוסי בשם רבי‬
‫פעמים בשנה‪ ,‬א"ר אבין מכאן רמוז לג' סאין‬
‫אלעזר? ועונה פתר לה במכנס פרוטרוט וכבית הלל‪,‬‬
‫לתרומת הלשכה מכאן לג' קופות שעמדו בחצר‬
‫ושואל והא תנינן מותר שקלים חולין? ועונה‪ ,‬פתר‬
‫העזרה‪ ,‬מכאן לג' הפרשות בשנה‪ ,‬כתיב שמות ל'‬
‫לה במכנס פרוטרוט וכבית הילל‪ ,‬ושואל המפריש‬
‫(יג) זֶּה י ִתְ נּו ּכָל הָעֹבֵר עַל ַה ְפקֻדִ ים מַ ח ֲִצית הַ ֶׁשקֶׁ ל‬
‫בְ ֶׁשקֶׁ ל הַ קֹדֶׁ ש עֶׁ ְש ִרים ג ֵָרה הַ ֶׁשקֶׁ ל מַ ח ֲִצית הַ ֶׁשקֶׁ ל‬
‫שקלו וסבר שהוא חייב שעדיין לא שילם ונמצא‬
‫ְתרּומָ ה לַי ֹהוָה‪ :‬דרשו ר' יהודה ור' נחמיה‪ ,‬חד אמר‬
‫שאינו חייב שכבר שולם עבורו לא קדש‪ ,‬ומברר‬
‫לפי שחטאו במחצית היום יתנו מחצית השקל‪,‬‬
‫המפריש שנים‪ ,‬וסבר שהוא חייב שנים‪ ,‬ונמצא שאינו‬
‫ואחרנה אמר לפי שחטאו בשש שעות ביום‪ ,‬יתנו‬
‫חייב אלא אחד‪ ,‬אותו השני מה את עביד ליה? ועונה‪,‬‬
‫מחצית השקל דעבד שהם שיתא ממטבע זהב גרמסין‬
‫נשמעינה מן הדא‪ ,‬הפריש חטאתו וסבר שהוא חייב‪,‬‬
‫כסף‪ ,‬יהיה כל אחד ואחד פודה את בנו בכורו‬
‫בעשרים כסף‪ ,‬שהם חימשה סלעים ר' פנחס אמר‬
‫בשם ר' לוי‪ ,‬לפי שמכרה בכורה של רחל בעשרים‬
‫כסף ונפל לכל א' וא' מהם מן האחים טבעה‪ ,‬לפיכך‬
‫יהיה כל אחד ואחד נותן שקלו טבעה שני דינרים‪:‬‬
‫ר' יהושע בי ר' נחמיה אמר בשם ר' יוחנן בן זכאי‬
‫לפי שעברו על עשרת הדברות‪ ,‬יהיה נותן כל אחד‬
‫ואחד עשרה גרה‪ ,‬שאמר שמות ל' (יג) זֶׁה י ְִתנּו ּכָ ל‬
‫הָ עֹבֵ ר עַ ל הַ ְפקֻ ִדים מַ ח ֲִצית הַ ֶׁשקֶׁ ל בְ ֶׁשקֶׁ ל הַ קֹדֶׁ ש‬
‫עֶׁ ְש ִרים ג ֵָרה הַ ֶׁשקֶׁ ל מַ ח ֲִצית הַ ֶׁשקֶׁ ל ְתרּומָ ה לַיה ָוה‪ :‬ר'‬
‫ברכיה ר' לוי אמרו בשם רבי שמעון בן לקיש לפי‬
‫שמכרו את יוסף הצדיק‪ ,‬בן בכורה של רחל בעשרים‬
‫משנה ה' הלכה ד'‬
‫ִירית ָה ֵא{י}פָה מנחתו היומית הקבועה של כהן גדול‪ ,‬או מֹותַ ר‬
‫ש ָקלִים‪ֻ ,‬ח{ו}ּלִין כבית הלל‪ .‬מֹותַ ר ֲעש ִ‬
‫(ה) מֹותַ ר ְ‬
‫ִק{י}נֵי זָבִין ִק{י}נֵי זָבֹות‪{ ,‬ו} ִק{י}נֵי יֹולְדֹות‪ ,‬או עודף מכספי { ְו} ַחטָאֹות ַו ֲאשָמֹות‪ ,‬מֹותְ ֵר(י ֶּה)ן הולכים לקרבנות‬
‫שמָה‪ ,‬מֹותָ ָרן נְדָ בָה‪ .‬מֹותַ ר דמים מן‬
‫נְדָ בָה ‪ .‬זֶּה ַה ְּכלָל‪ּ ,‬כָל שֶּהּוא בָא ְלשֵם קרבן ַחטָאת {ומשום} (ּו ְלשֵם) קרבן ַא ְ‬
‫ש ָלמִים‪ .‬מֹותַ ר‬
‫ש ָלמִים‪ .‬מֹותַ ר {ה} ֶּפסַח‪ ,‬אחרי עבור החג ַל ְ‬
‫ש ָלמִים‪ַ ,‬ל ְ‬
‫עֹולָה‪ ,‬לָעֹולָה‪ .‬מֹותַ ר ִמנְחָה‪ַ ,‬ל ִמנְחָה‪ .‬מֹותַ ר ְ‬
‫נְז ִִירים‪ַ ,‬לנְז ִִירים אחרים ‪ .‬אם מֹותַ ר נָזִיר של נזיר מיוחד ‪ ,‬הולך ַלנְדָ בָה‪.:‬‬
‫ירושלמי שקלים י' ע' א'‬
‫לאכילה‪ ,‬לדבר שהוא לאכילה‪ ,‬ואין משנין דבר שהוא‬
‫גמ' א"ר יוסי עד דאנא תמן שהיתי בבבל שמעית‬
‫לאכילה לדבר שאינו לאכילה‪ ,‬א"ר יוסי בי רבי בון‬
‫קולו של רב יהודה שאל לשמואל הפריש שקלו ומת‬
‫עונה תירוץ אחר משנין פסח שהוא קדשים קלים‪,‬‬
‫מה דינם? ועונה א"ל יפלו לנדבה‪ ,‬מותר עשירית‬
‫לשם שלמים שהם קדשים קלים ואין משנין קדשים‬
‫האיפה‪ ,‬שלו‪ ,‬רבי יוחנן אמר יוליכם לים המלח כדין‬
‫קלים לשם עולה‪ ,‬שהם קדשי קדשים‪ ,‬רבי יוחנן‬
‫חטאת שמתו בעליה‪ ,‬רבי אלעזר אמר יפלו לנדבה‪,‬‬
‫אמר על דא עליל שאל רבי חנינה‪ ,‬דאינון בבבל‬
‫ושואל מתניתא פליגא על רבי יוחנן‪ ,‬שלמדנו מותר‬
‫אמרין אין הפסח משתנה לשם שלמים‪ ,‬אלא אם כן‬
‫שקלים חולין‪ ,‬מותר עשירית האיפה או מותר קיני‬
‫שחטו לשם שלמים‪ ,‬ואני אומר אפילו שחטו לשם‬
‫זבים וקיני זבות או מותר קיני יולדות או חטאת‬
‫עולה‪ ,‬ומסביר א"ר אילא טעמא דרבי יוחנן‪ְ " ,‬ואִם‬
‫ואשמות‪ ,‬מותרן נדבה‪ ,‬ושואל מה עבד איך יסביר לה‬
‫ש ָלמִים" כל שהוא זבח בא‬
‫מִן הַצ ֹאן ק ְָרבָנֹו ְלזֶּבַח ְ‬
‫רבי יוחנן? ועונה פתר לה מותר עשירית האיפה של‬
‫שלמים‪ ,‬ושואל ומשתנה למחשבת פסול? היך עבידא‬
‫מנחת חוטא של כל ישראל דהיינו קרבן עולה ויורד‪,‬‬
‫ומברר מה קרה כאן שחטו לשם עולה על מנת לזרוק‬
‫רבי יוסי \{יוחנן\} אמר‪ ,‬על דא עליל שאל אבא בר‬
‫דמו למחר‪ ,‬במקרה זה מכל מקום גם בשלמים פסול‬
‫אבא דאינון הם בבבל אמרין מניין שהפסח משתנה‬
‫הוא‪ ,‬ועונה‪ ,‬אין תימר משתנה למחשבת עולה פסול‬
‫לשם שלמים‪ ,‬תלמוד לומר ויקרא ג' (ו) ְואִם מִן הַצ ֹאן‬
‫פיגול הוא אין תימר אין משתנה למחשבת שלמים‬
‫ש ָלמִים לַי ֹהוָה זָכָ ר א ֹו נְקֵ בָ ה תָ ִמים‬
‫ק ְָרבָנֹו ְלזֶּבַח ְ‬
‫פסול פיגול \{פסול הוא\}‪ :‬שחט פסח לשמו ושלא‬
‫י ְַק ִריבֶׁ ּנּו‪ :‬כל שהוא מן הצאן בא שלמים‪ ,‬ושואל‪,‬‬
‫לשמו בשאר ימות השנה‪ ,‬רבי בון בר [בםש\} חייא‬
‫היתיבון הרי עולה באה מן הצאן? ועונה ‪ ,‬דבר שאינו‬
‫אמר בשם שמואל בר אבא‪ ,‬מכיון שאין לו שם פסח‬
‫בא אלא מן הצאן‪ ,‬יצאת עולה שהיא באה אפילו מן‬
‫נעשה כשוחטו לשמו ושלא לשמו בשתיקה והוא‬
‫הבקר‪ ,‬ושואל התיבון הרי אשם בא רק מן הצאן?‬
‫כשר‪ ,‬ושואל אמר ליה א"כ הוא אפילו שחטו לשמו‬
‫א"ר \{ביבא\} בון בר כהנא "מן הצאן" דבר שהוא‬
‫ע"מ לזרוק דמו שלא לשמו יעשה משעה הראשונה‬
‫בא מכל הצאן‪ ,‬יצא אשם שאינו בא אלא מן האילים‬
‫כשוחטו לשמו ושלא לשמו בשתיקה ויהא כשר?‬
‫בלבד ויקרא ה (טו) נֶׁפֶׁ ש ּכִ י ִת ְמעֹל מַ עַ ל וְחָ ְטָאה‬
‫ועונה אמר רבי אבא מרי \{אחוה דרבי יוסי\} \{מאן‬
‫בִ ְש ָגגָה ִמקָ ְד ֵשי ְיה ָוה וְהֵ בִ יא אֶׁ ת אֲ ָשמ ֹו לַיה ָוה ַאיִל‬
‫תָ ִמים ִמן הַ צֹאן בְ עֶׁ ְרּכְ ָך ּכֶׁסֶׁ ף ְשקָ לִ ים בְ ֶׁשקֶׁ ל הַ קֹדֶׁ ש‬
‫אמר\} מה נאמר בשתיקה כשר? אולי או נאמר‬
‫לְ אָ ָשם‪ :‬ושואל‪{ ,‬התיב ר' בון\} בכל אתר את אמר‬
‫שחטו בשתיקה ולא עקר ממנו שם פסח פסול?‬
‫"מן" למעט‪ ,‬והכא את אמר מן לרבות? ועונה א"ר‬
‫במשנה‪ ,‬מותר נזיר לנדבה‪ ,‬רב חסדא אמר והוא‬
‫מנא {אבין} הכא נמי האיל הזה "מן" למעט בא‬
‫שקרבה הנזיר כאשר הקריב חטאתו בסוף אחרון ‪,‬‬
‫ומסביר מיעוט שאינו בא בן שתי שנים‪ ,‬מיעוט שאינו‬
‫אבל אי קרבו שלמים בסוף‪ ,‬מותרן שלמים‪ ,‬א"ר‬
‫בא נקיבה‪ ,‬וגבי אשם נמי מן למעט הוא שאינו בא‬
‫זעירא‪ ,‬אפילו קרבן שלמים לבסוף הלכה אחת היא‬
‫אלא מן האילים בלבד‪ ,‬ושואל‪ ,‬התיבון והכתיב שם‬
‫בנזיר שתהיה מותרה נדבה‪ ,‬יש מתניתא מסייעא‬
‫שבִים אֹו מִן ָה ִעזִים‬
‫א' (י) ְואִם מִן הַצ ֹאן ק ְָרבָנֹו מִן ַה ְּכ ָ‬
‫לדין לרב חסדא ויש ומתניתא מסייעא לדין לרבי‬
‫לְעֹלָה זָכָ ר תָ ִמים י ְַק ִריבֶׁ ּנּו‪ :‬לפיכך מותר הפסח בא גם‬
‫זעירה‪ ,‬ומסביר מתניתא מסייע לרבי זעירא‬
‫עולה? ועונה אמר רבי אבון‪ ,‬משנין דבר שהוא‬
‫\{אפילו\}‪ ,‬אלו הן מעות סתומין‪ ,‬כל שדמי חטאת‬
‫מיתות מעורבות בהן ואפילו הפריש דמי חטאת‬
‫מתוכה‪ ,‬מעות סתומין הן והולכים לים המלח‪,‬‬
‫מתניתא מסייעא לרב חסדא‪ ,‬אמר אלו לחטאתי‬
‫והשאר לשאר נזירותי ומת‪ ,‬מועלין אם הוציאם‬
‫בכולן ואין מועלין אם הוציא מהם במקצתן‪ ,‬ולא‬
‫אמר אם מת יפלו לנדבה‪ ,‬רב חסדא אמר מותר לחמו‬
‫של נזיר יורקב‪ ,‬א"ר יוסי ויאות נכונים הדברים‪,‬‬
‫להקריבו בפני עצמו אין את יכול‪ ,‬שאין לך לחם קרב‬
‫לעצמו‪ ,‬להקריבו עם נזירות אחרת אין את יכול‪,‬‬
‫שאין לך נזירות באה בלא לחם‪ ,‬לפום כן צריך מימר‬
‫מותר לחמו של נזיר יורקב‪ ,‬סברין חשבו התלמידים‬
‫מימר הוא אותו דין מותר לחמו הוא ואותו דין מותר‬
‫המשך משנה ה' הלכה ה'‬
‫מֹותַ ר הגבוי עבור ֲענִי ִים‪ ,‬יינתן ָל ֲענִי ִים אחרים ‪ .‬מֹותַר הגבוי בשביל צרכי ָענִי‪ ,‬שייך לְאֹותֹו ָענִי‪ .‬מֹותַ ר הגבוי לפדיון‬
‫שבּוי‪{ .‬מותר‬
‫שְבּוי ִים‪ ,‬נשמר ַלשְבּוי ִים אחרים ‪ .‬מֹותַ ר שאספו לפדיונו של שָבּוי מסויים‪ ,‬יינתן לשיקום לְאֹותֹו ָ‬
‫עניים לעניים מותר עני לאותו עני} מֹותַ ר הגבוי לקבורת ַהמֵתִ ים‪ ,‬ישמר ַלמֵתִ ים אחרים ‪ .‬מֹותַ ר הגבוי עבור ַהמֵת‬
‫שי ָב ֹא ֵא ִלי ָהּו הנביא ואל ישתמשו בו ‪ַ .‬רבִי נָתָ ן‬
‫ְיֹורשָיו‪ַ .‬רבִי ֵמאִיר אֹומֵר‪ ,‬מֹותַ ר ַהמֵת‪ ,‬יְהֵא ֻמנָח עַד ֶּ‬
‫המסוים‪ ,‬יינתן ל ְ‬
‫אֹומֵר‪ ,‬מֹותַ ר ַהמֵת בֹונִין לֹו נֶּפֶּש מצבה עַל ִקבְרֹו‪:‬‬
‫ירושלמי שקלים י' ע' ב'‬
‫קמך‪ ,‬ועוד עיבד רעה שלישית הא בבלאה עשה ‪,‬‬
‫גמ' שואל גבו לו למת להוצאות קבורה בחזקת שאין‬
‫דלא אמר שמעתא דברי תורה ששמע ממנו משמיה‪,‬‬
‫לו ונמצא שיש לו מה עושים" ועונה‪ ,‬ר' ירמיה סבר‬
‫נכנסו לפניו רבי אמי ור' אסי ‪ ,‬אמרו לו‪ ,‬רבי כך היה‬
‫מימר מותר המת ליורשיו‪ ,‬ושואל אמר ליה רבי אידי‬
‫מעשה בבית הכנסת של טרסיים‪ ,‬במחלוקת‬
‫דחוטרא בעל המקל‪ ,‬הגע עצמך דלא כוונן התורמים‬
‫המפורסמת בנגר שיש בראשה גלוסטרא פקק אוטם‬
‫אלא ליה‪ ,‬ועונה אמר ליה‪ ,‬אנא לא אמרית‪ ,‬את מנן‬
‫עם ראש‪ ,‬שנחלקו רבי אליעזר ורבי יוסי האם‬
‫לך ממי שמעת זאת? אלא תני בשם רבי נתן מותר‬
‫מותרת בטלטול בשבת עד שקרעו ס"ת בחמתן‪,‬‬
‫המת יבנה לו נפש מצבה על קברו ויעשה לו זילוף‬
‫ושואל קרעו ס"ד? ועונה אלא שנקרא ספר תורה‪,‬‬
‫של מי וורדים על גבי מיטתו‪ ,‬תני אין פודין שבוי‬
‫והיה שם זקן אחד ורבי יוסי בן קסמא שמו‪ ,‬אמר‬
‫להחליפו בשבוי אחר ואין גובין טלית של אדם חשוב‬
‫תמיהני אם לא הוה בית הכנסת זה בסופו מקום‬
‫בטלית של עני‪ ,‬ואין ממחין אין נותנים הרשאה ביד‬
‫עבודה זרה‪ ,‬וחזר ואמר רבי יוחנן אין להשוות הכדין‬
‫פרנסים לכך‪ ,‬תני‪ ,‬רבן שמעון בן גמליאל אומר אין‬
‫מחבריה?‪ ,‬נכנס לפניו רבי יעקב בר אידי אמר ליה‬
‫עושין נפשות קברים מפוארים לצדיקים דבריהם‬
‫כתיב יהושע יא (טו) ַּכ ֲאשֶּר ִצּוָה י ְהֹוָה אֶּת מֹשֶּה ַעבְדֹו‬
‫וספריהם הן‪ ,‬הן זכרונן‪ ,‬ומספר‪ ,‬רבי יוחנן הוה‬
‫ש ַע ְוכֵן עָ ָשה יְהוֹשֻ עַ ֹלא הֵ ִסיר‬
‫ּכֵן ִצּוָה מֹשֶּה אֶּת י ְהֹו ֻ‬
‫מסמיך ואזל נשען והולך עאל הולך ונשען על ר'‬
‫דָ בָ ר ִמּכֹל אֲ ֶׁשר ִצּוָה ְי ֹהוָה אֶׁ ת מ ֶֹׁשה‪ :‬ושואל וכי כל‬
‫חייא בר אבא‪ ,‬והיה רבי אליעזר חמי ליה רואה אותם‬
‫דיבור ודיבור שהיה יהושע יושב ודורש‪ ,‬היה אומר‪,‬‬
‫מרחוק ומטמר ליה מקמיהו נחבא מהם ואמר רבי‬
‫כך אמר משה כך שמעתי מפי משה ?‪ ,‬אלא יהושע‬
‫יוחנן הלין תרתין מילייהו שלוש רעות הדין בבלאה‬
‫יושב ודורש ויודעין הכל שהתורה של משה היא‪ ,‬אף‬
‫עביד ביה‪ ,‬חדא דלא שאיל דורש בשלומית וחדא‬
‫אתה‪ ,‬אליעזר הבבלי יושב ודורש והכל יודעין‬
‫מיטמר מתחמק ונחבא‪ ,‬אמר ליה רבי יעקב בר אידי‪,‬‬
‫שהתורה שלך היא‪ ,‬אמר להן לרבי אמי ור' אסי מפני‬
‫כך נהיגין גבהון בבבל‪ ,‬דזעירא לא שאיל בשלומיה‬
‫מה אין אתן יודעין לרצות ולפייס כבן אידי חבירינו‪,‬‬
‫דרבה‪ ,‬דאינון הבבליים נהגון ומקיימין האמור באיוב‬
‫ושואל ורבי יוחנן מאי כולי האי מה אכפת לו דבעי‬
‫כט' (ח) ָראּונִי נְע ִָרים ְונֶּ ְחבָאּו וִישִישִים קָמּו ָעמָדּו‪:‬‬
‫דיימרון שמעתא משמיה‪ ,‬ועונה דאף דוד המלך ביקש‬
‫א"ל שאל מהו למיעבר קמי דאדורא צלמי ליד פסלו?‬
‫ָאגּורה בְָא ָהלְָך‬
‫ָ‬
‫עליה רחמים שנאמר תהילים סא' (ה)‬
‫אמר ליה‪ ,‬מה את פליג ליה יקר וכי אתה חולק לו‬
‫עֹו ָלמִים ֶּא ֱחסֶּה ְבסֵתֶּ ר ְּכנָפֶּיָך ֶּסלָה‪ :‬ומסביר‪ ,‬וכי עלתה‬
‫כבוד עבור קמוהי וסמי עינוי‪ ,‬אמר ליה ראה כמה‬
‫על דעתו של דוד‪ ,‬שיהא חי וקיים לעולמים? אלא כך‬
‫יאות ר' אליעזר עביד כך והתעלם‪ ,‬עדיף דלא עבר‬
‫נסכיו ‪ ,‬אבל‪ ,‬אמר רבי יוסי בר רבי בון‪ ,‬מותר נסכיו‬
‫קרבים כולם למזבח קדשי קדשים אינון ויפלו לנדבה‪,‬‬
‫על דעתיה דרבי יוסי בר רבי בון‪ ,‬ועל דעת שמואל‬
‫אליבא דרב חסדא במותר נסכים‪ ,‬ועל דעת ורבי חייא‬
‫(חסדא) ורבי אלעזר כיוונו לאותה מסכנה שלשתן‬
‫אמרו דבר אחד‪ ,‬מותר קדשי קדשים לנדבה ‪ ,‬ומפרט‪,‬‬
‫רבי חייא \{חסדא\} מתייחס אהן דאמרן מותר נזיר‬
‫לנדבה שמואל דאמר רבי יוסי עד דאנא תמן שמעית‬
‫קל רב יהודה שאיל לשמואל הפריש שקלו ומת א"ל‬
‫יפלו לנדבה‪ ,‬והשלישי רבי אלעזר אומר מותר‬
‫עשירית האיפה שלו רבי יוחנן אמר יוליכם לים‬
‫המלח רבי אלעזר אומר יפלו לנדבה‪:‬‬
‫אמר דוד לפני הקב"ה‪ ,‬רבונו של עולם‪ ,‬אזכה שיהו‬
‫דברי נאמרין בבתי כנסיות ובבתי מדרשות‪ ,‬שמעון‬
‫בן נזירא בשם ר' יצחק אמר‪ ,‬כל תלמיד חכם‬
‫שאומרים דבר הלכה מפיו בעולם הזה‪ ,‬שפתיו‬
‫רוחשות עמו בקבר‪ ,‬שנאמר שיר השירים ז' (י) ְו ִחּכְֵך‬
‫שנִים‪:‬‬
‫שפְתֵ י י ְ ֵ‬
‫יש ִרים דֹובֵב ִ‬
‫ְּכי ֵין הַטֹוב ה ֹולְֵך לְ דו ִֹדי לְ מֵ ָ‬
‫מה כומר אשכול בשל של ענבים זה‪ ,‬כיון שמניח‬
‫אדם אצבעו עליו מיד דובב נוזל ממנו המיץ אף‬
‫שפתותיהם של צדיקים כן‪ ,‬כיון שאומרין דבר הלכה‬
‫מפיהם של צדיקים‪ ,‬שפתותיהן מרחשות עמהן בקבר‬
‫ושואל מה הנאה לו בכך? ועונה בר נזירא אמר‬
‫כהדין דשתי קונדיטון‪ ,‬יין מתובל בדבש‪ ,‬רבי יצחק‬
‫אמר כהדין דשתי חמר עתיק \{אע"ג דלית ליה\}‬
‫אע"ג דשתי ליה עכשיו ‪ ,‬טעמא בפומיה זמן ממושך‪.‬‬
‫רב גידל אמר‪ ,‬האומר שמועה בשם אומרה‪ ,‬יראה את‬
‫בעל שמועה כאילו עומד לנגדו שנאמר‪ ,‬תהילים לט'‬
‫(ז) אְַך ְב ֶּצלֶּם י ִתְ ַהּלְֶּך אִיש אַ ְך הֶׁ בֶׁ ל ֶׁיהֱמָ יּון י ְִצבֹר וְ ֹלא‬
‫י ֵַדע ִמי א ְֹספָ ם‪ :‬כתיב משלי כ' (ו) ָרב ָאדָ ם יִק ְָרא אִיש‬
‫ַחסְדֹו וְ ִאיש אֱמּונִים ִמי י ְִמצָ א‪ :‬זה שאר כל אדם‪,‬‬
‫"ואיש אמונים מי ימצא" זה רבי זעירא דאמר רבי‬
‫זעירא‪ ,‬לית‪-‬אנן צריכין חששין לשמעתיה לדברי‬
‫תורה שיאמר דרב ששת דהוא גברא מפתחא אדם‬
‫גלוי עיניים {עיוור } אמר ליה ר' זעירא לרבי אסי‪,‬‬
‫האם חכים מכיר אתה ויודע רבי לבר פתייא‪ ,‬דאת‬
‫אמר שמעתא משמיה? אמר ליה‪ ,‬ר"י אמרה משמיה‬
‫ועל זה אני סומך אמר ליה רבי זעירא לר' אסי‪ ,‬חכים‬
‫מכיר ויודע רבי לרב‪ ,‬דאת אמר שמעתתא משמיה?‬
‫ועונה לו א"ל ר' אדא בר אהבה אמרה משמיה ועליו‬
‫אני סומך אין דור שאין בו ליצנין כדורו של דוד‬
‫המלך‪ ,‬מה היו פרוצי הדור עושין‪ ,‬היו הולכין אצל‬
‫חלונותיו של דוד‪ ,‬אומרין לו‪ ,‬דוד‪ ,‬דוד‪ ,‬אימתי יבנה‬
‫בית המקדש אימתי בית ה' נלך? והיה דוד אומר‪ ,‬אף‬
‫על פי שמתכוונין אלה להכעיסני יבא עלי שבועה‬
‫אם לא הייתי שמח בדבריהם‪ ,‬דכתיב תהילים קכב'‬
‫ש ַמחְתִ י בְאֹמ ְִרים לִי בֵית י ְהֹוָה‬
‫(א) ִשיר הַ מַ עֲלוֹת לְ דָ וִ ד ָ‬
‫ש ַכבְתָ אֶּת‬
‫נֵלְֵך‪ :‬שמואל ב‪ .‬ז' (יב) ּכִי י ִ ְמלְאּו יָמֶּיָך ְו ָ‬
‫אֲב ֹתֶּ יָך ַוה ֲִקימ ִֹתי אֶׁ ת ז ְַרעֲָך ַאח ֲֶׁריָך אֲ ֶׁשר יֵצֵ א ִממֵ עֶׁ יָך‬
‫ַוהֲכִ ינ ִֹתי אֶׁ ת מַ ְמלַכְ תוֹ‪( :‬יג) הּוא יִבְ נֶׁה בַ יִת לִ ְש ִמי‬
‫וְ ֹכ ַננ ְִתי אֶׁ ת ּכִ סֵ א מַ ְמלַכְ ת ֹו עַ ד ע ֹולָם‪ :‬אמר לו הקב"ה‬
‫לדוד ימים שלמים אני מונה לך ולא ימים חסרים‪,‬‬
‫כלום שלמה בנך יבנה בית המקדש אלא להקריב‬
‫קרבנות ציבור‪ ,‬חביב עלי צדקה ומשפט שאתה עושה‬
‫יותר מן הקרבן שנאמר‪ ,‬משלי כא' (ג) עֲשה צְדָ קָה‬
‫שפָט נִ ְבחָר לַיהֹוָה ִמזָבַח‪:‬‬
‫ּו ִמ ְ‬
‫הדרן עלך מצרפין שקלים‬